Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Category: ‘Ecologia|Ecología’

[Mitjans] NP-Tota la població de Catalunya ha respirat aire contaminat per ozó

[cat-cast]
Informe sobre Contaminació per Ozó en 2017: resultats per a
Catalunya
Tota la població de Catalunya ha respirat aire contaminat per ozó

_Malgrat la lleu millora de la situació, la Generalitat de Catalunya
segueix sense elaborar els preceptius plans de millora de la qualitat de
l’aire a les zones més afectades_
*
**Els 7,5 milions d’habitants de Catalunya han respirat aire contaminat
per ozó durant la primavera i l’estiu de 2017. L’Informe sobre la
Contaminació per Ozó d’Ecologistes en Acció conclou que la totalitat de
la població i del territori català han estat exposats a uns nivells
d’aquest contaminant que excedeixen el recomanat per l’Organització
Mundial de la Salut. El canvi climàtic, el repunt del trànsit, el frau
en les emissions dels vehicles i l’aposta governamental per les energies
brutes en detriment de les renovables, entre les causes d’un problema
que afecta de manera estructural a la salut de la ciutadania, però també
als cultius i espais naturals.**
*
L’informe elaborat per Ecologistes en Acció analitza les dades
recollides en 455 estacions oficials de mesurament d’ozó instal·lades en
tot l’Estat espanyol, entre elles 50 situades a Catalunya.

Pel que fa a Catalunya, entre les seves principals conclusions, destaquen:

– L’ozó troposfèric és el contaminant atmosfèric que any rere any afecta
a més població i territori. Durant 2017 els seus nivells s’han reduït en
general respecte als de 2016 i 2015, malgrat l’elevada calor primaveral
i estival. La contaminació generada des de l’àrea metropolitana i el
port de Barcelona, les autovies i autopistes i la zona industrial del
Camp de Tarragona s’estén pel territori afectant zones més allunyades i
rurals en la forma d’ozó troposfèric.

– L’informe d’Ecologistes en Acció pren com a referència el valor
recomanat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) segons el qual
l’aire contaminat per ozó ha afectat en 2017 a la totalitat de la
població i del territori de Catalunya.

– Si es considera el valor objectiu establert per la normativa, més lax
que la recomanació de l’OMS, la població que ha respirat aire contaminat
per sobre de l’objectiu legal és de 233.000 persones, un 3% del total, a
les zones de la Plana de Vic, l’Alt Llobregat i el Prepirineu, esteses
sobre un sisè del territori català.

– L’ozó és un contaminant molt complex, que no té una font humana
directa sinó que es forma en la baixa atmosfera en presència de radiació
solar per la combinació d’altres contaminants denominats precursors,
emesos pel trànsit rodat i marítim, les grans centrals termoelèctriques
i determinades activitats industrials. Afecta durant la primavera i
l’estiu especialment a les àrees suburbanes i rurals influenciades per
la contaminació urbana i industrial.

– El manteniment de la contaminació per ozó en 2017 és conseqüència en
primera instància de la conjuntura meteorològica, caracteritzada per una
gran estabilitat atmosfèrica i una forta calor estival. La seva evolució
recent està relacionada amb la tendència a l’increment a l’estiu de les
temperatures mitjanes i de les situacions meteorològiques extremes (ones
de calor), resultat del canvi climàtic.

– La contaminació per ozó hauria d’abordar-se com un problema sanitari
de primer ordre. L’Agència Europea de Medi ambient ha estimat en 1.600
les morts prematures en l’Estat espanyol per l’exposició a nivells de
contaminació per ozó com els registrats a Catalunya durant 2017. Les
persones més afectades són les nenes i nens, les persones majors, les
dones embarassades i les persones amb malalties respiratòries i
cardiovasculars cròniques.

– Els costos sanitaris derivats de la contaminació per ozó representen
al voltant de 5.000 milions d’euros a l’any, un 0,33% del PIB espanyol,
segons el Banc Mundial, sense considerar el cost dels danys provocats
sobre els cultius i els ecosistemes naturals.

– La informació a la ciutadania per part de les administracions
públiques no és ni adequada ni ajustada a la gravetat del problema. La
Plana de Vic ha sofert mig centenar de superacions del llindar
d’informació a la població, enfront de les quals la Generalitat de
Catalunya s’ha limitat a difondre un avís rutinari.

– Els Planes de Millora de la Qualitat de l’Aire per reduir la
contaminació són obligatoris segons la legislació vigent. Però, en el
cas de l’ozó, la Generalitat de Catalunya fa anys que ve ometent
l’elaboració i aplicació d’aquests plans, en totes les zones on resulten
preceptius. Es tracta d’una negligència que aquest any està posant en
perill la salut d’1,1 milions de catalans.

– Les principals vies d’actuació per reduir la contaminació de l’aire
per ozó a Catalunya són la disminució del trànsit motoritzat, la
reducció de la necessitat de mobilitat i la potenciació del transport
públic. És necessari a més donar facilitats al trànsit per als vianants
i a la bicicleta a les ciutats. Així com l’adopció generalitzada de les
millors tècniques industrials disponibles, la substitució dels
dissolvents orgànics per aigua, la reducció dràstica de la generació
elèctrica en centrals tèrmiques i la limitació de les emissions
contaminants dels vaixells en els grans ports.

– Intentant pal·liar la falta d’informació administrativa, Ecologistes
en Acció ha continuat durant l’any 2017 amb la campanya ciutadana de
mesurament d’ozó en una de les zones més afectades per aquest
contaminant a Catalunya, en el marc del projecte europeu CAPTOR
. S’han realitzat així mateix
jornades informatives a Granollers, Vic, Sant Celoni i Roda de Ter; i
durant tot l’estiu una exposició itinerant sobre la contaminació per ozó
a Catalunya ha recorregut les localitats de Granollers, Manlleu, San
Celoni, Roda de Ter i Martorelles.

Més informació:
– María García, 672 478 452, Miguel Ángel Ceballos (coordinador de
l’informe), 653 072 277
– Informe complet: http://www.ecologistasenaccion.org/article35084.html
[cast]

*Informe sobre Contaminación por Ozono en 2017: resultados para Cataluña*
Toda la población de Cataluña ha respirado aire contaminado por ozono
_Pese a la leve mejora de la situación, la Generalitat de Cataluña sigue
sin elaborar los preceptivos planes de mejora de la calidad del aire en
las zonas más afectadas_

**

*Los 7,5 millones de habitantes de Cataluña han respirado aire
contaminado por ozono durante la primavera y el verano de 2017. El
Informe sobre la Contaminación por Ozono de Ecologistas en Acción
concluye que la totalidad de la población y del territorio catalán han
estado este año expuestos a unos niveles de este contaminante que
exceden lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. El
cambio climático, el repunte del tráfico, el fraude en las emisiones de
los automóviles y la apuesta gubernamental por las energías sucias en
detrimento de las renovables, entre las causas de un problema que afecta
de manera estructural a la salud de la ciudadanía, pero también a los
cultivos y espacios naturales.*

El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos
recogidos en 455 estaciones oficiales de medición de ozono instaladas en
todo el Estado español, entre ellas 50 situadas en Cataluña.

En lo que respecta a Cataluña, entre sus principales conclusiones, destacan:

– El ozono troposférico es el contaminante atmosférico que año tras año
afecta a más población y territorio. Durante 2017 sus niveles se han
reducido en general respecto a los de 2016 y 2015, pese al elevado calor
primaveral y estival. La contaminación generada desde el área
metropolitana y el puerto de Barcelona, las autovías y autopistas y la
zona industrial del Camp de Tarragona se extiende por el territorio
afectando a zonas más alejadas y rurales en la forma de ozono troposférico.

– El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia el valor
recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de acuerdo al
cual el aire contaminado por ozono ha afectado en 2017 a la totalidad de
la población y del territorio de Cataluña.

– Si se considera el valor objetivo establecido por la normativa, más
laxo que la recomendación de la OMS, la población que ha respirado aire
contaminado por encima del objetivo legal es de 233.000 personas, un 3%
del total, en las zonas de la Plana de Vic, l’Alt Llobregat y el
Prepirineu, extendidas sobre un sexto del territorio catalán.

– El ozono es un contaminante muy complejo, que no tiene una fuente
humana directa sino que se forma en la baja atmósfera en presencia de
radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados
precursores, emitidos por el tráfico rodado, las grandes centrales
termoeléctricas y determinadas actividades industriales. Afecta durante
la primavera y el verano especialmente a las áreas suburbanas y rurales
influenciadas por la contaminación urbana e industrial.

– El mantenimiento de la contaminación por ozono en 2017 es consecuencia
en primera instancia de la coyuntura meteorológica, caracterizada por
una gran estabilidad atmosférica y un fuerte calor estival. Su evolución
reciente está relacionada con la tendencia al incremento en verano de
las temperaturas medias y de las situaciones meteorológicas extremas
(olas de calor), resultado del cambio climático.

– La contaminación por ozono debería abordarse como un problema
sanitario de primer orden. La Agencia Europea de Medio Ambiente ha
estimado en 1.600 las muertes prematuras en el Estado español por la
exposición a niveles de contaminación por ozono como los registrados en
Cataluña durante 2017. Las personas más afectadas son las niñas y niños,
las personas mayores, las mujeres embarazadas y las personas con
enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas.

– Los costes sanitarios derivados de la contaminación por ozono
representan alrededor de 5.000 millones de euros al año, un 0,33% del
PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar el coste de los
daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.

– La información a la ciudadanía por parte de las administraciones
públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. La
Plana de Vic ha sufrido medio centenar de superaciones del umbral de
información a la población, frente a las que la Generalitat de Cataluña
se ha limitado a difundir un aviso rutinario.

– Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire para reducir la
contaminación son obligatorios según la legislación vigente. Pero, en el
caso del ozono, la Generalitat de Cataluña lleva años omitiendo la
elaboración y aplicación de dichos planes, en todas las zonas donde
resultan preceptivos. Se trata de una negligencia que este año está
poniendo en peligro la salud de 1,1 millones de catalanes.

– Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del
aire por ozono en Cataluña son la disminución del tráfico motorizado, la
reducción de la necesidad de movilidad y la potenciación del transporte
público. Es necesario además dar facilidades al tránsito peatonal y a la
bicicleta en las ciudades. Así como la adopción generalizada de las
mejores técnicas industriales disponibles, la sustitución de los
disolventes orgánicos por agua, la reducción drástica de la generación
eléctrica en centrales térmicas y la limitación de las emisiones
contaminantes de los barcos en los grandes puertos.

– Intentando paliar la falta de información administrativa, Ecologistes
en Acció ha continuado durante 2017 con la campaña ciudadana de medición
de ozono en una de las zonas más afectadas por este contaminante en
Cataluña, en el marco del proyecto europeo CAPTOR
. Se han realizado asimismo jornadas
informativas enGranollers, Vic, Sant Celoni i Roda de Ter; y durante
todo el verano una exposición itinerante sobre la contaminación por
ozono en Cataluña ha recorrido las localidades deGranollers, Manlleu,
San Celoni, Roda de Ter i Martorelles.

**

*Más información:*
– María García, 672 478 452, Miguel Ángel Ceballos (coordinador del
informe), 653 072 277
– Informe completo: http://www.ecologistasenaccion.org/article35084.html
/*Salut */
/**/

/*
*/

//

/*Fernando “Topo” Saz*/

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

[Medios] El cambio climático incrementa la contaminación atmosférica por ozono

17 de octubre de 2017

Informe estatal sobre contaminación por ozono en 2017

El cambio climático incrementa la contaminación atmosférica por ozono

· Casi 38 millones de personas han respirado aire contaminado por ozono durante la primavera y el verano de 2017 en el Estado español.

· El informe sobre la contaminación por ozono de Ecologistas en Acción en 2017 concluye que el 81 % de la población y el 87 % del territorio han estado este año expuestos a unos niveles de este contaminante que exceden lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

· A pesar de la mala situación y de la vulneración de los límites legales, el Gobierno central aparca sin fecha el Plan Nacional de Ozono Troposférico, limitando las actuaciones previstas a la realización de estudios científicos y a la mejora de su medición.

· El cambio climático, el repunte del tráfico, el fraude en las emisiones de los automóviles y la apuesta gubernamental por las energías sucias en detrimento de las renovables son las principales causas de un problema que afecta de manera estructural a la salud de la ciudadanía, pero también a los cultivos y espacios naturales.
El informe sobre ozono elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 455 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2017. Presenta datos exhaustivos de la contaminación por ozono, por comunidades autónomas y por zonas y estaciones de medición.

Entre sus principales conclusiones, destacan:

– El ozono troposférico es el contaminante atmosférico que año tras año afecta a más población y territorio en el Estado español. Durante 2017, a pesar de la crisis económica, sus niveles se han mantenido en general estacionarios, con alzas y descensos según los territorios.

– El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de acuerdo al cual el aire contaminado por ozono ha afectado en 2017 a 37,9 millones de personas en el Estado español, el 81 % de su población, así como a 440.000 kilómetros cuadrados, el 87 % del territorio. Es decir, cuatro de cada cinco españoles han respirado un aire con un nivel de ozono superior al recomendado por la OMS.

– Si se considera el valor objetivo establecido por la normativa española y europea, más laxo que la guía de la OMS, la población que ha respirado aire contaminado por encima del objetivo legal es de 12,8 millones de personas, un 27 % del total, 2 y 3 millones de afectados más que en 2016 y 2015, respectivamente, y 6 millones más en relación a 2013 y 2014. Es decir, uno de cada cuatro españoles ha respirado un aire que incumple el estándar legal vigente para el ozono.

– Durante 2017, los territorios más afectados por el ozono troposférico han sido Andalucía, Extremadura, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia y, sobre todo, las Illes Balears, que han presentado la peor situación del Estado y también la propia desde que se dispone de mediciones de este contaminante. En cambio, los niveles de ozono han sido más moderados en las comunidades autónomas del Cantábrico, el Valle del Ebro, Castilla y León y las Islas Canarias, y también en Castilla-La Mancha, Cataluña y el litoral mediterráneo desde Alicante a Girona.

– El ozono es un contaminante muy complejo, que no tiene una fuente humana directa sino que se forma en la baja atmósfera en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados precursores, emitidos por el tráfico rodado (sobre todo los vehículos diésel), las grandes centrales termoeléctricas y determinadas actividades industriales. Se trata por lo tanto de un contaminante secundario que afecta durante la primavera y el verano especialmente a las áreas suburbanas y rurales influenciadas por la contaminación urbana e industrial.

– El mantenimiento de la contaminación por ozono en 2017 es consecuencia en primera instancia de la coyuntura meteorológica, caracterizada por una gran estabilidad atmosférica y un fuerte calor primaveral y estival. La primavera de 2017 ha sido la más cálida y el verano el segundo más cálido desde 1965. La evolución reciente de esta contaminación está relacionada con la tendencia al incremento en verano de las temperaturas medias y de las situaciones meteorológicas extremas (olas de calor), resultado del cambio climático.

– La contaminación por ozono debería abordarse como un problema sanitario de primer orden. De acuerdo a las últimas estimaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2014 se registraron 1.600 muertes prematuras en el Estado español por la exposición a niveles de contaminación por ozono como los registrados en la mayor parte del territorio durante 2017. Las personas más afectadas son las niñas y los niños, las personas mayores, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas.

– Los costes sanitarios derivados de la contaminación por ozono representan alrededor de 5.000 millones de euros al año, un 0,33 % del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales. Solo los costes económicos de la menor producción de dos cultivos como trigo y tomate, por su exposición al ozono en España, se han estimado en 800 millones de euros en 2000, el 3,2 % del PIB agrícola.

– La información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. Transcurridas dos décadas desde la entrada en vigor de la primera normativa sobre contaminación por ozono, todavía en 2017 han sido varias las comunidades autónomas (Asturias, Illes Balears, Extremadura y País Vasco) que no han avisado a la población de la superación del denominado “umbral de información”.

– Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire para reducir la contaminación por ozono son obligatorios según la legislación. Pero doce comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra y País Vasco) siguen sin elaborarlos. De forma sorprendente, la queja presentada por Ecologistas en Acción contra las administraciones españolas ha sido archivada por la Comisión Europea, porque “el cumplimiento de los valores objetivo establecido para el ozono resulta complejo”.

– A pesar de los reiterados compromisos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca y Medio Ambiente (MAPAMA), el Gobierno Central tampoco ha elaborado hasta la fecha el Plan Nacional de Ozono Troposférico, al que se remiten todas las comunidades autónomas. para justificar su inactividad. El Plan Aire II del MAPAMA, en elaboración tras expirar en 2016 el Plan Aire I, limita las actuaciones a la realización de estudios y la mejora de su medición.

– Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire por ozono son la disminución del tráfico motorizado, la reducción de la necesidad de movilidad y la potenciación del transporte público. Es necesario, además, dar facilidades al tránsito peatonal y a la bicicleta en las ciudades, así como la adopción generalizada de las mejores técnicas industriales disponibles, la sustitución de los disolventes orgánicos por agua y la reducción drástica de la generación eléctrica en centrales térmicas, en particular las que utilizan carbón. También se tiene que actuar en la limitación de las emisiones contaminantes de los barcos en el caso de los puertos con un volumen de tránsito marítimo importante.

– Aunque es necesario ampliar sustancialmente la información científica disponible sobre la dinámica del ozono, mejorando el conocimiento de sus procesos de formación y acumulación, a escala regional, estatal y continental, la insuficiente información disponible en la actualidad sobre este contaminante no puede servir de coartada política para no actuar sobre unas fuentes de precursores perfectamente conocidas, mediante los instrumentos legalmente previstos.

– Intentando paliar la falta de información administrativa, Ecologistas en Acción ha realizado durante el verano de 2017 una campaña de sensibilización sobre el ozono troposférico, concentrada en Cataluña, el País Valenciano, Extremadura y la aglomeración de Valladolid. Se han realizado ocho jornadas informativas, se ha difundido una exposición itinerante por medio centenar de localidades y se han programado actividades en centros educativos y asociativos.
Más información:

Miguel Ceballos, coordinador del informe, 653 072 277
Juan Bárcena, responsable del área de Calidad del Aire de Ecologistas en Acción, 671 350 585
Informe completo: http://www.ecologistasenaccion.org/article35084.html
Roberto Herreros Prensa
Confederación de Ecologistas en Acción
915 31 27 39 | 617 02 64 32
www.ecologistasenaccion.org
@robertoherreros
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

[Medios] La política forestal y el deterioro climático, factores clave en los incendios de Galicia, Asturias, León y Portugal

16 de octubre de 2017

La política forestal y el deterioro climático, factores clave en los incendios de Galicia, Asturias, León y Portugal

· Ecologistas en Acción muestra su solidaridad con todas las personas afectadas y víctimas de los incendios que se están produciendo en el noroeste peninsular y en Portugal.

· La organización ecologista reclama que se priorice la investigación de estos incendios para conocer sus verdaderas causas, en lugar de responsabilizar de los mismos a tramas organizadas, lo que no está demostrado.

Ecologistas en Acción quiere manifestar su apoyo a familiares y amigos de las personas fallecidas ayer en Galicia y en Portugal debido a los incendios forestales, así como su agradecimiento a todas las personas profesionales y voluntarias que están colaborando en la extinción de estos incendios forestales.

Una vez más los responsables políticos, sin esperar los resultados de las necesarias investigaciones, culpan de los incendios forestales a tramas organizadas de incendiarios, algo que se viene repitiendo en Galicia desde hace muchos años y que nunca se ha demostrado. Por otro lado, en las últimas horas están siendo especialmente preocupantes los incendios que en Asturias afectan zonas de gran valor ambiental y con presencia de especies en peligro de extinción, como el entorno del concello de Ibias.

Como demuestran los datos del último decenio (2001-2010), en el noroeste peninsular el 70,26% de los incendios son intencionados, mientras que en las regiones del mediterráneo, Canarias y comunidades interiores los porcentajes de incendios intencionados son del 31,41%, el 29,40% y el 29,43% respectivamente. Sin embargo, las administraciones no toman las medidas necesarias para evitar dicha intencionalidad. Este es precisamente uno de los grandes retos de las administraciones del noroeste peninsular: una revisión de su política forestal, una nueva política de desarrollo rural y hacer frente al cambio climático.

Ecologistas en Acción quiere reconocer además la implicación de buena parte de la sociedad gallega en la lucha contra el fuego. Ante la escasez de medios fueron ayer las gallegas y los gallegos quienes con sus cubos, baldes y mangueras hicieron frente al fuego.

La continua ruptura de récords de temperaturas máximas en los últimos años, sumado a un otoño especialmente seco, es una señal de alerta clara de las consecuencias del incremento de la temperatura planetaria. Así, las tendencias globales muestran como el cambio climático incrementará las situaciones de escasez de precipitación y las altas temperaturas, de forma que aumentará el número de días con alta peligrosidad para los incendios forestales. Una tendencia que ya se observa en la actualidad.

Esta mayor virulencia de los incendios supone a su vez la emisión de miles de toneladas de gases de efecto invernadero adicionales que agravan el deterioro climático, consecuencia del actual modelo de producción y consumo. Es urgente frenar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero e introducir instrumentos de adaptación a las previsibles consecuencias del cambio climático, tanto en la política de prevención de los incendios o de reforestación, y también en otras políticas como la gestión del agua.
Más información:

Theo Oberhuber, responsable del área de Conservación de la Naturaleza de Ecologistas en Acción, 656 925 081
Paco Ramos, portavoz de Ecoloxistes n’Aición d’Asturies, 669 201 646
Xosé Veiras, portavoz de Ecoloxistas en Acción de Galiza, 658 670 027
Roberto Herreros Prensa
Confederación de Ecologistas en Acción
915 31 27 39 | 617 02 64 32
www.ecologistasenaccion.org
@robertoherreros
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

[Medios] Presentación del informe anual sobre contaminación por ozono en España durante 2017

16 de octubre de 2017

Presentación del informe anual sobre contaminación por ozono en España durante 2017

Ecologistas en Acción presentará mañana martes 17 de octubre su informe sobre la incidencia del ozono troposférico en la calidad del aire y en la salud de la población a lo largo del presente año.

El ozono troposférico es el contaminante atmosférico que afecta a más población en el Estado español. Es un gas tóxico ligado al verano, por eso, una vez terminada la época en la que se registran superaciones de los niveles legales, Ecologistas en Acción presenta este informe, específico sobre este contaminante, con los datos más completos y recientes disponibles.

En la presentación se hará un balance de la incidencia del ozono durante 2017 y las repercusiones que tiene sobre la salud de la población. También se evaluará cuál es la respuesta de la administración a este problema de salud pública.

El informe ha sido elaborado con datos oficiales y evalúa los niveles de ozono que ha respirado la totalidad de la población española. Ofrece información detallada y desglosada por comunidades autónomas y por localidades.
¿Qué? Presentación del informe anual sobre contaminación por ozono troposférico en España durante 2017
¿Cuándo? Martes 17 de octubre, a las 11:00
¿Dónde? Sede de Ecologistas en Acción (Marqués de Leganés, 12, Madrid)
· Se facilitará una copia del informe y un breve comunicado explicativo a los medios asistentes al término de la rueda de prensa.
· Se podrán concertar entrevistas con las personas responsables del informe.
Más información: Roberto Herreros, responsable de prensa de Ecologistas en Acción, 617 026 432
Roberto Herreros Prensa
Confederación de Ecologistas en Acción
915 31 27 39 | 617 02 64 32
www.ecologistasenaccion.org
@robertoherreros
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

[Medios] Ecologistas en Acción reivindica unas costas más limpias con la publicación del informe ‘Basuras en playas’

/
/

/16 de octubre de 2017/
*Ecologistas en Acción reivindica unas costas más limpias con la
publicación del informe ‘Basuras en playas’
*
*· Ecologistas en Acción publica hoy el informe ‘Basuras en playas:
tendencias e influencias en la acumulación de residuos en zonas costeras
a través de experiencias en ciencia ciudadana’.*

*· Las colillas y el plástico en sus distintas formas, los residuos más
abundantes en las playas españolas. *

El informe presenta los datos recogidos a partir de las doce limpiezas
de playa organizadas por Ecologistas en Acción durante la campaña ‘Clean
Up The Sea’ en distintos puntos del litoral español. El objetivo de este
trabajo es visibilizar la problemática de las basuras marinas y
reivindicar unas costas más limpias.

Según los datos recopilados, 14 de cada 100 residuos retirados en las
playas españolas son filtros de cigarrillos, que sumados a la totalidad
de residuos de origen plástico como pequeños trozos (33%), botellas
(11%), tapones (5%), envoltorios (6%) o bolsas (3%), llegan a
representar hasta el 87% de la basura recogida. Otros residuos como el
metal, el vidrio o el papel, componen el 13% restante de la basura
recogida.

Además de contar y clasificar las unidades de cada tipo de residuo,
durante desarrollo del informe se han realizado muestreos exhaustivos en
seis áreas de 10×100 metros para recoger la fracción más pequeña de
nuestra basura. Su pequeño tamaño hace inviable ser retirado y
contabilizado en grandes extensiones, por lo que existe un vacío enorme
de datos relativos a este tipo de residuo, los microplásticos.

Las cifras hablan por sí mismas: consumimos a cantidades y velocidades
feroces todo tipo de plásticos, con un crecimiento anual del 5% en la
demanda de plástico en Europa, alcanzando cifras de 49 millones de
toneladas en 2015 según datos de PlasticEurope
<http://www.plasticseurope.org/Document/plastics—the-facts-2016-15787.aspx?FolID=2>.
El enorme problema ambiental que suponen los residuos en nuestro país,
del que Ecologistas en Acción lleva alertando desde hace años, contrasta
con las tibias medidas propuestas por el Gobierno para frenar la
producción de residuos. Un ejemplo: el proyecto de Real Decreto sobre
reducción de bolsas de plástico excluye las bolsas ligeras (menores de15
micras), adopta sanciones económicas poco disuasorias y establece
plazos, en general, que no coinciden con la temporalidad marcada por la
Directiva Europea. Los plazos propuestos retrasan el comienzo de la
aplicación del RD hasta enero de 2018 sin adoptar medida alguna durante
este año, lo que pone difícil alcanzar el objetivo de reducción para
2020 (menos de 90 bolsas por persona/año), y marca la primera evaluación
un año tarde, en 2021.

Sara Acuña, portavoz de Ecologistas en Acción y autora del informe,
afirma que el papel de las personas consumidoras resulta fundamental
para frenar la entrada de basuras en el medio natural, marino o
terrestre: “subestimamos el poder de la ciudadanía, el que reside en
todas y cada una de nosotras, para presionar hacia políticas públicas
más valientes y efectivas”.

Sin embargo, Acuña aclara que sin la adopción de medidas concretas en
torno a la economía circular, los esfuerzos ciudadanos seguirán siendo
simbólicos. Por todo ello, Ecologistas en Acción insta a gobiernos y
administraciones a abordar de forma inmediata los problemas de la
reciclabilidad, la biodegradabilidad, la presencia de sustancias
peligrosas en los plásticos y los objetivos de desarrollo sostenible
para reducir significativamente los desechos marinos.

La adopción de estas medidas son imprescindibles para cumplir con los
objetivos impuestos por la propia UE, a través Directiva Marco sobre la
Estrategia Marina, para la consecución del buen estado ambiental del
medio marino en 2020.

*
*

*Más información: */Sara Acuña, portavoz de Ecologistas en Acción, 630
115 137/

Informe completo ‘Basuras en playas’:
http://www.ecologistasenaccion.org/article35098.html
<http://www.ecologistasenaccion.org/article35098.html>
<http://www.ecologistasenaccion.org/article35098.html>

/***/

Marta Monasterio Martín. Prensa.
/Confederación de Ecologistas en Acción/
915 31 27 39 / 654125316
www.ecologistasenaccion.org <http://www.ecologistasenaccion.org>
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa2@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

[Ecologistas en Acción] Boletin informativo semanal

Boletin de novedades de Ecologistas en Accion

Si quieres Suscribirte / Borrarte
<http://listas.nodo50.org/cgi-bin/mailman/listinfo/informa> de la lista

cabecera
Novedades del 09 al 15 de Octubre de 2017.
Ecologistas en Acción <http://www.ecologistasenaccion.org/>
Artículos de la semana

Aumenta la mortalidad y morbilidad asociada al dióxido de nitrógeno en
las ciudades europeas <http://www.ecologistasenaccion.org/article35085.html>
Contaminación atmosférica
<http://www.ecologistasenaccion.org/auteur255.html>

Hasta el 95 % de la población urbana de la Unión Europea (UE) respira
aire que rebasa los límites de contaminación del aire que marca la
Organización Mundial de la Salud (OMS). [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article35085.html>]

Cuestionario para la ley de cambio climático olvida preguntas para la
descarbonización <http://www.ecologistasenaccion.org/article35078.html>
Clima <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur256.html>

Ecologistas en Acción considera que la consulta para la Ley de Cambio
Climático y Transición Energética tiene más que ver con la técnica
legislativa que con el establecimiento de unas bases que permitan
transformar el modelo económico actual. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article35078.html>]

Banderas Negras 2017 <http://www.ecologistasenaccion.org/article35075.html>
Mar <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur211.html>

Ecologistas en Acción vuelve a publicar un resumen de los casos más
paradigmáticos de deterioro ambiental del litoral español. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article35075.html>]

Apertura manual de la bocana del río Guadiaro
<http://www.ecologistasenaccion.org/article35096.html>
Campo de Gibraltar <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur244.html>

El taponamiento de la desembocadura conlleva un grave problema ambiental
que de manera cada vez más habitual se está dando en ese enclave natural
protegido como es el Estuario y el propio río. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article35096.html>]

El TSJA admite a trámite la demanda contra el PGOU de Chiclana
<http://www.ecologistasenaccion.org/article35094.html>
Chiclana <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur299.html>

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite
el recursos interpuesto por Ecologistas en Acción contra la Orden de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAOT) de
fecha de 28 de Noviembre de 2016. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article35094.html>]

El SDDR se alza como alternativa ante el SIG que apenas recupera una
quinta parte de los envases que tiramos a la basura
<http://www.ecologistasenaccion.org/article35089.html>
País Valencià <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur98.html>

Ecologistas en Acción reivindica la necesidad de implantar el Sistema de
Depósito, Devolución y Retorno de envases por su capacidad para
valorizar este tipo de residuos, asegurar la calidad de los envases
regresados y evitar el abandono de estos materiales en el entorno urbano
y natural. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article35089.html>]

Decenas de fincas de celebración de eventos ilegales a debate en la
Asamblea de Madrid <http://www.ecologistasenaccion.org/article35087.html>
Comunidad de Madrid <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur23.html>

En la Asamblea de Madrid se debate la proposición de Ley presentada por
los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos para derogar un artículo
de la Ley de Medidas Fiscales de 2012 que permite la celebración de
eventos en fincas rústicas protegidas. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article35087.html>]

Es dispara la mortalitat i morbiditat associada al diòxid de nitrogen a
les ciutats d’Europa <http://www.ecologistasenaccion.org/article35090.html>
Contaminación atmosférica
<http://www.ecologistasenaccion.org/auteur255.html>

Fins al 95 % de la població urbana de la Unió Europea respira aire que
depassa els límits de contaminació que marca l’Organització Mundial de
la Salut (OMS). [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article35090.html>]

Propuestas para la protección del medio ambiente atmosférico
<http://www.ecologistasenaccion.org/article35091.html>
Valladolid <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur35.html>

Sugerencias a la propuesta de cambios entregada por el Ayuntamiento de
Valladolid Consejo de la AL21 de Valladolid. de fecha 26 de septiembre
de 2017. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article35091.html>]

El incendio continúa, pero la información sigue sin llegar
<http://www.ecologistasenaccion.org/article35083.html>
Córdoba ciudad <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur362.html>

Reiteramos nuestra preocupación por la falta de mediciones adecuadas de
las emisiones, que pueden ser un problema grave para la salud de la
población cordobesa, en particular la que se encuentra más cercana al
incendio. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article35083.html>]

Banderas Negras: Vertidos al mar de aguas residuales y el macromuelle de
Agaete <http://www.ecologistasenaccion.org/article35086.html>
Las Palmas de G.C. <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur271.html>

El proyecto de ampliación del muelle de Agaete hace ondear la bandera
negra por mala gestión. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article35086.html>]

Incendio en la planta de reciclaje de Recicor
<http://www.ecologistasenaccion.org/article35077.html>
Córdoba ciudad <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur362.html>

Un incendio en una planta de reciclaje situado a varios kilómetros de
Córdoba ha provocado una nube contaminante que amenaza con afectar a las
poblaciones próximas a dicha instalación. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article35077.html>]

Multitudinaria marcha en la Sierra de Grazalema
<http://www.ecologistasenaccion.org/article35076.html>
Sierra de Cádiz <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur288.html>

Unas 600 personas participaron en la marcha convocada por la “Plataforma
Ciudadana para la recuperación de Caminos Públicos y Vías Pecuarias de
la Sierra de Cádiz”, la más multitudinaria realizada en la provincia de
Cádiz con este objetivo. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article35076.html>]
Próximas convocatorias
<http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?rubrique79>

* 16-10-2017. Curso on-line: Jardinería ecológica y diseño de bosques
urbanos <http://www.ecologistasenaccion.org/article31920.html>

* 16-10-2017. Curso on-line: La transformación socioecológica de los
entornos urbanos
<http://www.ecologistasenaccion.org/article32577.html>

* 16-10-2017. Curso on-line: Guía-intérprete de la naturaleza
<http://www.ecologistasenaccion.org/article34933.html>

* 16-10-2017. Madrid: Conferencia Sostenibilidad y justicia social
<http://www.ecologistasenaccion.org/article35081.html>

* 17-10-2017. Madrid: Congreso Imaginar la transición hacia sociedades
sostenibles <http://www.ecologistasenaccion.org/article34906.html>

* 18-10-2017. Valencia: Jornada Al suelo lo que es del suelo
<http://www.ecologistasenaccion.org/article35056.html>

* 18-10-2017. Montijo: Exposición y charla sobre Ozono troposférico
<http://www.ecologistasenaccion.org/article34886.html>

* 19-10-2017. La Felguera: Encuentros ICTUS 2017
<http://www.ecologistasenaccion.org/article35092.html>

* 19-10-2017. Accidente de Vandellòs I (Tarragona, 1989)
<http://www.ecologistasenaccion.org/article11169.html>

* 20-10-2017. Mijas: Debate sobre los Caminos públicos
<http://www.ecologistasenaccion.org/article35095.html>

* 20-10-2017. Barcelona: Xerrrada 28 aniversari de l’accident a la CN
Vandellòs I <http://www.ecologistasenaccion.org/article35088.html>

* 21-10-2017. Málaga ciudad: Acción contra el lobby de caza
<http://www.ecologistasenaccion.org/article35080.html>

* 23-10-2017. Curso on-line: El huerto ecológico como recurso educativo
<http://www.ecologistasenaccion.org/article27030.html>

* 26-10-2017. Curso on-line: Sistemas de Información Geográfica
<http://www.ecologistasenaccion.org/article21213.html>

* 30-10-2017. Curso on-line: Amianto, una epidemia oculta e impune
<http://www.ecologistasenaccion.org/article32650.html>

* 31-10-2017. Concurso: Diseño de logotipo y cartel 20 años en acción
<http://www.ecologistasenaccion.org/article35045.html>
Revista <http://www.ecologistasenaccion.org/revista>

<http://www.ecologistasenaccion.org/article93.html>
Ecologista nº 93 <http://www.ecologistasenaccion.org/article93.html>

Movilidad y género, ciudades para todas. Juan Clavero, el ecologismo
social no se detiene. Neorrurales, dar vida a los pueblos. Guadalquivir,
recorrido por el río de Sevilla. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article93.html>]

Números anteriores <http://www.ecologistasenaccion.org/revista> |
Indices <http://www.ecologistasenaccion.org/article1500.html> |
Suscripción <http://www.ecologistasenaccion.org/article679.html> |
Edición digital <http://www.ecologistasenaccion.org/ebook>
EcoBlogs <http://www.ecologistasenaccion.org/rubrique459.html>
Red de Agroecología en Acción
<http://agroecored.ecologistasenaccion.org/>

* Y esta semana… vamos de semillas
<http://agroecored.ecologistasenaccion.org/2017/10/y-esta-semana-vamos-de-semillas.html>
Libres de contaminantes hormonales
<https://libresdecontaminanteshormonales.org/>

* Capitales europeas contra los disruptores endocrinos
<https://www.libresdecontaminanteshormonales.org/2017/10/15/primer-encuentro-de-capitales-europeas-contra-los-disruptores-endocrinos/>
* La Comisión acepta el millón de firmas contra el glifosato
<https://www.libresdecontaminanteshormonales.org/2017/10/09/la-comision-acepta-millon-firmas-glifosato/>
Velero Diosa Maat <http://velerodiosamaat.blogspot.com.es/>

* Reflexiones abordo de la Diosa Maat
<http://velerodiosamaat.blogspot.com/2017/10/reflexiones-abordo-de-la-diosa-maat.html>
Informaciones de interés

* ¿Quienes somos? <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur1.html>
* Asociarse <https://www.ecologistasenaccion.org/accion/asociarse.htm>
* Participar <http://www.ecologistasenaccion.org/article860.html>
* FAQ <http://www.ecologistasenaccion.org/article814.html>
* Suscribirse / Borrarse de la lista
<https://www.nodo50.org/cgi-bin/mailman/listinfo/informa>
Ecologistas en Acción

Marqués de Leganés 12 – 28004 Madrid – Teléfono: +34-91-5312739

FontFuente: comunicacion@ecologistasenaccion.org, via: informa-bounces@listas.nodo50.org

[Medios] Presentación del informe anual sobre contaminación por ozono en España durante 2017

13 de octubre de 2017

Presentación del informe anual sobre contaminación por ozono en España durante 2017

Ecologistas en Acción presentará el próximo martes 17 de octubre su informe sobre la incidencia del ozono troposférico en la calidad del aire y en la salud de la población a lo largo del presente año.

El ozono troposférico es el contaminante atmosférico que afecta a más población en el Estado español. Es un gas tóxico ligado al verano, por eso, una vez terminada la época en la que se registran superaciones de los niveles legales, Ecologistas en Acción presenta este informe, específico sobre este contaminante, con los datos más completos y recientes disponibles.

En la presentación se hará un balance de la incidencia del ozono durante 2017 y las repercusiones que tiene sobre la salud de la población. También se evaluará cuál es la respuesta de la administración a este problema de salud pública.

El informe ha sido elaborado con datos oficiales y evalúa los niveles de ozono que ha respirado la totalidad de la población española. Ofrece información detallada y desglosada por comunidades autónomas y por localidades.
¿Qué? Presentación del informe anual sobre contaminación por ozono troposférico en España durante 2017
¿Cuándo? Martes 17 de octubre, a las 11:00
¿Dónde? Sede de Ecologistas en Acción (Marqués de Leganés, 12, Madrid)
· Se facilitará una copia del informe y un breve comunicado explicativo a los medios asistentes al término de la rueda de prensa.
· Se podrán concertar entrevistas con las personas responsables del informe.
Más información: Roberto Herreros, responsable de prensa de Ecologistas en Acción, 617 026 432
Roberto Herreros Prensa
Confederación de Ecologistas en Acción
915 31 27 39 | 617 02 64 32
www.ecologistasenaccion.org
@robertoherreros
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

[Mitjans] NP – Es dispara la mortalitat i morbiditat associada al diòxid de nitrogen a les ciutats d’Europa i d ‘Espanya

[cat-cast]
>
> 11 d’octubre de 2017
>
>
> Es dispara la mortalitat i morbiditat associada al diòxid de
> nitrogen a les ciutats d’Europa i d’Espanya
>
> *· Fins al 95% de la població urbana de la Unió Europea respira aire
> que depassa els límits de contaminació que marca l’Organització
> Mundial de la Salut (OMS). Així es desprèn de l’últim informe de
> l’Agència Europea de Medi ambient (AEMA) **analitzant dades entre 2013
> i 2015.**L’Agència eleva el nombre anual de morts prematures per
> exposició al diòxid de nitrogen fins a 229.000 en la Unió Europea,
> 19.470 d’elles a les ciutats espanyoles.
>
> **· Ecologistes en Acció considera que el nou Pla Nacional de Qualitat
> de l’Aire del Govern espanyol manca d’objectius i mesures eficaces per
> reduir la contaminació de l’aire.**
> **
> *
> Les dades presentades per l’Agència Europea de Medi ambient (AEMA)són
> plenament consistents amb els informes anuals que elabora Ecologistes
> en Acció. De fet l’Agència empra la mateixa metodologia que utilitza
> l’organització ecologista des de fa anys, en prendre com a referència
> els límits legals i també les guies de l’Organització Mundial de la
> Salut (OMS).
>
> Entre les principals conclusions de l’informe de l’AEMA destaquen:
>
> * –Els contaminants més problemàtics per a la salut de la població
> europea segueixen sent les partícules en suspensió (especialment
> les més fines, de menys de 2,5 micres, PM2,5), el diòxid de
> nitrogen (NO2) i l’ozó troposfèric, si bé està augmentant la
> preocupació pels nivells del cancerigen benzopirè, únic
> contaminant que contínua a l’alça.
> * –Fins a un 95% de la població viu en ciutats on se superen els
> límits recomanats per l’OMS per a aquests contaminants. Per la
> seva banda, els límits legals (més laxos que les recomanacions de
> l’OMS) es depassen per a algun d’aquests contaminants en ciutats
> on viu fins a un 30% de la població.
> * –Les noves estimacions publicades per l’AEMA eleven l’any 2014
> fins a 399.000 les morts prematures per exposició a partícules
> fines PM2,5; 75.000 per exposició a NO2 i 13.600 per exposició a
> ozó. A Espanya, les víctimes de la contaminació haurien estat
> 23.180 per partícules fines, 6.740 per diòxid de nitrogen i 1.600
> per ozó.
> * Rebaixant a 10 micrograms per metre cúbic la concentració de
> diòxid de nitrogen a la qual s’observen efectes sobre la salut,
> segons els últims estudis científics, el nombre anual de morts
> prematures es multiplicaria l’any citat fins a 229.000 en la Unió
> Europea, 19.470 d’elles a les ciutats espanyoles, prop de les
> ocasionades per les partícules fines.
>
> Ecologistes en Acció considera molt preocupant la situació que descriu
> l’informe de l’AEMAi atribueix al Govern bona part de la
> responsabilitat en la mala qualitat de l’aire. L’aposta pel transport
> per carretera o el bloqueig de les energies renovables per apuntalar
> les centrals tèrmiques de carbó i gas són polítiques del Govern
> espanyol molt lesives tant per a la qualitat de l’aire com per a la
> lluita contra el canvi climàtic.
>
> Per això, l’organització ecologista ha presentat nombroses
> observacions al Pla Nacional de Qualitat de l’Aire 2017-2019,
> denominat Pla Aire II, que tramita el Govern espanyol amb la mateixa
> falta d’ambició i definició que el seu antecessor Pla Aire I, expirat
> el desembre passat. Fa l’efecte que el Pla Aire II intenta cobrir
> formalment una obligació legal, la qual cosa explicaria la falta de
> definició del pla i de les mesures que proposa, així com l’absència
> d’un procés de participació previ a la seva elaboració, en un tema tan
> sensible socialment i administrativament tan complex com la qualitat
> de l’aire.
>
> Ecologistes en Acció recorda que les principals vies d’actuació per
> reduir la contaminació de l’aire, a Espanya i a Europa, passen per la
> disminució del trànsit motoritzat, la reducció de la necessitat de
> mobilitat i la potenciació del transport públic (especialment
> l’elèctric). És necessari a més donar facilitats al vianant i a la
> bicicleta a les ciutats. Per millorar l’aire de les zones industrials
> la millor estratègia és l’adopció generalitzada de les millors
> tècniques disponibles i la reducció dràstica de la generació elèctrica
> per centrals tèrmiques, en particular de les quals utilitzen carbó.
>
> Per aconseguir aquests objectius, es proposen entre altres mesures:
>
> * – L’actualització dels límits legals vigents en l’Estat espanyol
> per als contaminants atmosfèrics d’acord a les guies de qualitat
> de l’aire de l’OMS.
> * – La millora de la informació sobre la qualitat de l’aire,
> difonent-la pels mitjans de comunicació públics al costat de la
> previsió meteorològica.
> * – L’eliminació de les bonificacions, devolucions i altres mesures
> fiscals similars sobre l’adquisició i el consum de recursos
> energètics d’origen fòssil i derivats.
> * – La prohibició d’accés dels vehicles dièsel a les ciutats amb
> incompliment dels límits legals de contaminació i/o en situacions
> meteorològiques desfavorables.
> * – La destinació dels fons públics proposats per a la renovació de
> vehicles privats a la millora del transport públic urbà i del
> transport de mercaderies per ferrocarril.
> * – La creació d’una Àrea de Control d’Emissions en el Mediterrani,
> que limiti el sofre en els combustibles d’ús marítim, com la ja
> existent en el Mar Bàltic i el Mar del Nord.
> * – L’establiment d’un calendari de clausura de les centrals
> termoelèctriques de carbó, per ser una de les principals fonts
> emissores de contaminants atmosfèrics.
> * – I el foment de la rehabilitació dels edificis, incorporant les
> energies renovables i sistemes urbans de generació centralitzada
> de calor (calefacció de districte).
>
>
> *Informe AEMA (amb dades de 2013-2015)*:
> http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017
>
> *Últim informe d’Ecologistes en Acció *(amb dades de 2016):
> http://www.ecologistasenaccion.org/article34571.html
>
> Més informació:**/Miguel Ángel Ceballos, 653 072 277, y Paco Segura,
> 619 891 996, portavoces de Ecologistas en Acción //
> /
>
> [cast]
>
> /11 de octubre de 2017/
>
> *Se dispara la mortalidad y morbilidad asociada al dióxido de
> nitrógeno en las ciudades de Europa y de España*
> *
> · Hasta el 95% de la población urbana de la Unión Europearespira aire
> que rebasa los límites de contaminación que marca laOrganización
> Mundial de la Salud (OMS). Así se desprende del último informedela
> Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) analizando datos entre2013 y
> 2015.*
> *
> *
> *· Ecologistas en Acción considera que el nuevo un Plan Nacional de
> Calidad del Aire del Gobierno carece de objetivos y medidas eficaces
> para reducir la contaminación del aire.**
>
> · La Agencia eleva el número anual de muertes prematuras por
> exposición al dióxido de nitrógeno hasta 229.000 en la Unión
> Europea, 19.470 de ellas en las ciudades españolas.
> *
> Los datos presentados por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)
> son plenamente consistentes con los informes anuales que
> elabora Ecologistas en Acción. De hecho la Agencia emplea la misma
> metodología que utiliza la organización ecologista desde hace años, al
> tomar como referencia los límites legales y también las guías de la
> Organización Mundial de la Salud (OMS).
>
> Entre las principales conclusiones del informe de la AEMA destacan:
>
> – Los contaminantes más problemáticos para la salud de la población
> europea siguen siendo las partículas en suspensión (especialmente
> las más finas, de menos de 2,5 micras, PM2,5), el dióxido de nitrógeno
> (NO_2 ) y el ozono troposférico, si bien está aumentando la
> preocupación por los niveles del cancerígeno benzopireno, único
> contaminante que continua al alza.
>
> – Hasta un 95% de la población vive en ciudades donde se superan los
> límites recomendados por la OMS para estos contaminantes. Por
> su parte, los límites legales (más laxos que las recomendaciones de la
> OMS) se rebasan para alguno de estos contaminantes en ciudades donde
> vive hasta un 30% de la población.
>
> – Las nuevas estimaciones publicadas por la AEMA elevan en el año 2014
> hasta 399.000 las muertes prematuras por exposición a partículas
> finas PM2,5, 75.000 por exposición a NO_2  y 13.600 por exposición a
> ozono. En España, las víctimas de la contaminación habrían sido 23.180
> por partículas finas, 6.740 por dióxido de nitrógeno y 1.600 por ozono.
>
> – Rebajando a 10 microgramos por metro cúbico la concentración de
> dióxido de nitrógeno a la que se observan efectos sobre la salud,
> según los últimos estudios científicos, el número anual de
> muertes prematuras se multiplicaría en el año citado hasta 229.000 en
> la Unión Europea, 19.470 de ellas en las ciudades españolas, cerca de
> las ocasionadas por las partículas finas.
>
> Ecologistas en Acción considera muy preocupante la situación que
> describe el informe de la AEMA y atribuye al Gobierno buena parte de
> la responsabilidad en la mala calidad del aire. La apuesta por el
> transporte por carretera o el bloqueo de las energías renovables para
> apuntalar las centrales térmicas de carbón y gas son políticas del
> Gobierno español muy lesivas tanto para la calidad del aire como para
> la lucha contra el cambio climático.
>
> Por ello, la organización ecologista ha presentado
> numerosas observaciones al Plan Nacional de Calidad del Aire
> 2017-2019, denominado Plan Aire II, que tramita el Gobierno español
> con la misma falta de ambición y definición que su antecesor Plan Aire
> I, expirado el pasado diciembre. Da la impresión de que el Plan Aire
> II intenta cubrir formalmente una obligación legal, lo que explicaría
> la falta de definición del plan y de las medidas que propone, así como
> la ausencia de un proceso de participación previo a su elaboración, en
> un tema tan sensible socialmente y administrativamente tan complejo
> como la calidad del aire.
>
> Ecologistas en Acción recuerda que las principales vías de actuación
> para reducir la contaminación del aire, en España y en Europa,
> pasan por la disminución del tráfico motorizado, la reducción de la
> necesidad de movilidad y la potenciación del transporte público (en
> especial el eléctrico). Es necesario además dar facilidades al peatón
> y a la bicicleta en las ciudades. Para mejorar el aire de las zonas
> industriales la mejor estrategia es la adopción generalizada de las
> mejores técnicas disponibles y la reducción drástica de la generación
> eléctrica por centrales térmicas, en particular de las que utilizan
> carbón.
>
> Para conseguir estos objetivos, se proponen entre otras medidas:
>
> * – La actualización de los límites legales vigentes en el Estado
> español para los contaminantes atmosféricos de acuerdo a las guías
> de calidad del aire de la OMS.
> * – La mejora de la información sobre la calidad del
> aire, difundiéndola por los medios de comunicación públicos junto
> a la previsión meteorológica.
> * – La eliminación de las bonificaciones, devoluciones y
> demás medidas fiscales similares sobre la adquisición y el consumo
> de recursos energéticos de origen fósil y derivados.
> * – La prohibición de acceso de los vehículos diésel a las ciudades
> con incumplimiento de los límites legales de contaminación y/o
> en situaciones meteorológicas desfavorables.
> * – El destino de los fondos públicos propuestos para la renovación
> de vehículos privados a la mejora del transporte público urbano
> y del transporte de mercancías por ferrocarril.
> * – La creación de una Área de Control de Emisiones en
> el Mediterráneo, que limite el azufre en los combustibles de uso
> marítimo, como la ya existente en el Mar Báltico y el Mar del Norte.
> * – El establecimiento de un calendario de clausura de las centrales
> termoeléctricas de carbón, por ser una de las principales
> fuentes emisoras de contaminantes atmosféricos.
> * – Y el fomento de la rehabilitación de los edificios, incorporando
> a los mismos energías renovables y sistemas urbanos de
> generación centralizada de calor (calefacción de distrito).
>
>
> *Más información: */Miguel Ángel Ceballos, 653 072 277, y Paco Segura,
> 619 891 996, portavoces de Ecologistas en Acción //
> /
>
> Informe de la AEMA (con datos de
> 2013-2015):*http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017*
> Último informe de Ecologistas en Acción (con datos de 2016):
> *http://www.ecologistasenaccion.org/article34571.html*
>
>
>
/*Salut */
/**/

/*
*/

//

/*Fernando “Topo” Saz*/

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

[Medios] Se dispara la mortalidad y morbilidad asociada al dióxido de nitrógeno en las ciudades de Europ a y de España

11 de octubre de 2017

Se dispara la mortalidad y morbilidad asociada al dióxido de nitrógeno en las ciudades de Europa y de España

· Hasta el 95% de la población urbana de la Unión Europea (UE) respira aire que rebasa los límites de contaminación del aire que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así se desprende del último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) analizando datos entre 2013 y 2015.

· Ecologistas en Acción considera que el nuevo un Plan Nacional de Calidad del Aire del Gobierno carece de objetivos y medidas eficaces para reducir la contaminación del aire.

· La Agencia eleva el número anual de muertes prematuras por exposición al dióxido de nitrógeno hasta 229.000 en la Unión Europea, 19.470 de ellas en las ciudades españolas.

Los datos presentados por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) son plenamente consistentes con los informes anuales que elabora Ecologistas en Acción. De hecho la Agencia emplea la misma metodología que utiliza la organización ecologista desde hace años, al tomar como referencia los límites legales y también las guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Entre las principales conclusiones del informe de la AEMA destacan:

– Los contaminantes más problemáticos para la salud de la población europea siguen siendo las partículas en suspensión (especialmente las más finas, de menos de 2,5 micras, PM2,5), el dióxido de nitrógeno (NO2) y el ozono troposférico, si bien está aumentando la preocupación por los niveles del cancerígeno benzopireno, único contaminante que continua al alza.

– Hasta un 95% de la población vive en ciudades donde se superan los límites recomendados por la OMS para estos contaminantes. Por su parte, los límites legales (más laxos que las recomendaciones de la OMS) se rebasan para alguno de estos contaminantes en ciudades donde vive hasta un 30% de la población.

– Las nuevas estimaciones publicadas por la AEMA elevan en el año 2014 hasta 399.000 las muertes prematuras por exposición a partículas finas PM2,5, 75.000 por exposición a NO2 y 13.600 por exposición a ozono. En España, las víctimas de la contaminación habrían sido 23.180 por partículas finas, 6.740 por dióxido de nitrógeno y 1.600 por ozono.

– Rebajando a 10 microgramos por metro cúbico la concentración de dióxido de nitrógeno a la que se observan efectos sobre la salud, según los últimos estudios científicos, el número anual de muertes prematuras se multiplicaría en el año citado hasta 229.000 en la Unión Europea, 19.470 de ellas en las ciudades españolas, cerca de las ocasionadas por las partículas finas.

Ecologistas en Acción considera muy preocupante la situación que describe el informe de la AEMA y atribuye al Gobierno buen parte de la responsabilidad en la mala calidad del aire. La apuesta por el transporte por carretera o el bloqueo de las energías renovables para apuntalar las centrales térmicas de carbón y gas son políticas del Gobierno español muy lesivas tanto para la calidad del aire como para la lucha contra el cambio climático.

Por ello, la organización ecologista ha presentado numerosas observaciones al Plan Nacional de Calidad del Aire 2017-2019, denominado Plan Aire II, que tramita el Gobierno español con la misma falta de ambición y definición que su antecesor Plan Aire I, expirado el pasado diciembre. Da la impresión de que El Plan Aire II intenta cubrir formalmente una obligación legal, lo que explicaría la falta de definición del plan y de las medidas que propone, así como la ausencia de un proceso de participación previo a su elaboración, en un tema tan sensible socialmente y administrativamente tan complejo como la calidad del aire.

Ecologistas en Acción recuerda que las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire, en España y en Europa, pasan por la disminución del tráfico motorizado, la reducción de la necesidad de movilidad y la potenciación del transporte público (en especial el eléctrico). Es necesario además dar facilidades al peatón y a la bicicleta en las ciudades. Para mejorar el aire de las zonas industriales la mejor estrategia es la adopción generalizada de las mejores técnicas disponibles y la reducción drástica de la generación eléctrica por centrales térmicas, en particular de las que utilizan carbón.

Para conseguir estos objetivos, se proponen entre otras medidas:

– La actualización de los límites legales vigentes en el Estado español para los contaminantes atmosféricos de acuerdo a las guías de calidad del aire de la OMS.

– La mejora de la información sobre la calidad del aire, difundiéndola por los medios de comunicación públicos junto a la previsión meteorológica.

– La eliminación de las bonificaciones, devoluciones y demás medidas fiscales similares sobre la adquisición y el consumo de recursos energéticos de origen fósil y derivados.

– La prohibición de acceso de los vehículos diésel a las ciudades con incumplimiento de los límites legales de contaminación y/o en situaciones meteorológicas desfavorables.

– El destino de los fondos públicos propuestos para la renovación de vehículos privados a la mejora del transporte público urbano y del transporte de mercancías por ferrocarril.

– La creación de una Área de Control de Emisiones en el Mediterráneo, que limite el azufre en los combustibles de uso marítimo, como la ya existente en el Mar Báltico y el Mar del Norte.

– El establecimiento de un calendario de clausura de las centrales termoeléctricas de carbón, por ser una de las principales fuentes emisoras de contaminantes atmosféricos.

– Y el fomento de la rehabilitación de los edificios, incorporando a los mismos energías renovables y sistemas urbanos de generación centralizada de calor (calefacción de distrito).
Más información: Miguel Ángel Ceballos, 653 072 277, y Paco Segura, 619 891 996, portavoces de Ecologistas en Acción
Informe de la AEMA (con datos de 2013-2015): http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017

Último informe de Ecologistas en Acción (con datos de 2016): http://www.ecologistasenaccion.org/article30342.html
Roberto Herreros Prensa
Confederación de Ecologistas en Acción
915 31 27 39 | 617 02 64 32
www.ecologistasenaccion.org
@robertoherreros
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

[Medios] El cuestionario para elaborar la ley de cambio climático obvia preguntas fundamentales para alcan zar la descarbonización de la economía

10 de octubre de 2017

El cuestionario para elaborar la ley de cambio climático obvia preguntas fundamentales para alcanzar la descarbonización de la economía

· Ecologistas en Acción considera que la consulta para la Ley de Cambio Climático y Transición Energética tiene más que ver con la técnica legislativa que con el establecimiento de unas bases que permitan transformar el modelo económico actual.

· Este proceso sigue sin plantear la pregunta fundamental sobre si los objetivos del Estado español están a la altura de las reducciones de gases de efecto invernadero indicadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

· Ante la ausencia de preguntas relevantes, Ecologistas en Acción suma a su respuesta un anexo que aborda con mayor claridad las medidas más urgentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

El Estado español inició hace varios meses el proceso de elaboración de una ley de cambio climático. Esta normativa marco pretende definir cómo se alcanzarán los compromisos marcados por la Unión Europea para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que fijó el Acuerdo de París. Es importante recordar que estos objetivos no alcanzan las recomendaciones del IPCC, tal y como las propias Naciones Unidas reconocieron antes de la COP21.

Acaba de finalizar la recogida de respuestas al cuestionario para la redacción de la futura ley de cambio climático. Sin embargo, los aspectos contemplados se refieren más a la técnica legislativa que a medidas concretas y necesarias para la transformación de la economía dentro de los límites planetarios. Ecologistas en Acción considera preocupante la falta de debate sobre si los compromisos de reducción del Estado español son suficientes. Así, a diferencia de los países de nuestro entorno, España podrá seguir incrementando sus emisiones más allá de 2020, ignorando la necesidad de iniciar la descarbonización inmediata de la economía.

Para la organización ecologista esta ambigüedad contrasta con el cuestionamiento de principios que son de obligado cumplimiento, como que los objetivos sean específicos y sectoriales, la obligación de la revisión o la inclusión de muchos sectores dentro del cumplimiento de los compromisos. Asimismo, en el cuestionario se considera la posibilidad de que el ministerio no sea capaz de llevar adelante una ley de cambio climático.

El cuestionario le una especial relevancia a las posibles interferencias de la lucha contra el cambio climático sobre el actual concepto de competitividad y mercado. Sin embargo, como Ecologistas en Acción ha señalado en numerosas ocasiones, la única forma de frenar el deterioro ambiental y garantizar una justa distribución de los recursos es el ajuste de todo el metabolismo social a los límites del planeta. Es precisamente esta lucha contra el cambio climático la que debe de condicionar y equilibrar las desigualdades sin estar supeditada a un sistema de producción y consumo responsable del calentamiento global.

Entre las respuestas planteadas, Ecologistas en Acción señala en primer lugar la urgencia de frenar las actuales ayudas del Estado, cifradas en más de más de mil millones de euros, a los sectores generadores de cambio climático a través de mecanismos como los pagos por capacidad o las exenciones al diésel. La organización ecologista también subraya la necesidad de frenar la continua construcción de infraestructuras innecesarias, en especial los proyectos de grandes vías de transporte o las interconexiones eléctricas y gasistas. Por último, considera urgente establecer un calendario de cierre de sectores fósiles y eliminar cualquier mecanismo de mercado como el ETS (Sistema Europeo de Derechos de Emisión). Solo la utilización de instrumentos como los presupuestos de carbono decrecientes pueden garantizar un ritmo de reducción de las emisiones superior al 5% anual hasta 2030. Unas limitaciones en todos los sectores energéticos que deben revisarse periódicamente, en concordancia con las indicaciones realizadas por la comunidad científica.

Ecologistas en Acción ve con preocupación como un sector tan decisivo como el eléctrico parece haber desaparecido de este proceso, ya que paralelamente esta competencia se está debatiendo en exclusividad en el Ministerio de Energía y su grupo de expertos. Un grupo de expertos que, como señalaron las organizaciones ecologistas, no recoge todas las sensibilidades de la sociedad civil y ha sobrerrepresentado a sectores como el carbonero, el industrial y el energético, mientras excluye las visiones de los colectivos más vulnerables.

La organización ecologista ha enviado un anexo sobre cuestiones primordiales que no aparecen reflejadas en el proceso planteado. Este dossier señala las medidas fundamentales para transformar todos los sectores productivos hacia una reducción drástica de nuestra demanda energética neta. Entre estas medidas se señala la necesidad de una transición energética renovable cuyos pilares sean la democratización de la energía y el derecho al autoconsumo renovable, así como la desaparición de las largas cadenas de transporte de alimentos y productos para impulsar en su lugar un modelo agroecológico basado en la proximidad.

Ecologistas en Acción reclama que a través de esta ley se planteen compromisos más ambiciosos que los actuales, además de instrumentos capaces de adaptar toda la normativa a los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y a las previsibles consecuencias del cambio climático. La continua ruptura de registros máximos de temperatura y otros fenómenos meteorológicos extremos obliga a acelerar la lucha contra el cambio climático. Por ello, la organización ecologista espera que este proceso se haga con la máxima transparencia y participación, que permita no solo recoger una cantidad importante de aportaciones sino que se reporte el origen de las distintas observaciones en función de los grupos de interés como las empresas petroleras y energéticas, los colectivos en defensa del medio ambiente o la propia ciudadanía. Esta información es clave para detectar con claridad si las contribuciones aceptadas responden a una transformación del sistema de producción y consumo o solo son parches que permitirán mantener un modelo económico que acelera el cambio climático.
Más información: Javier Andaluz, portavoz de Cambio climático de Ecologistas en Acción, 645 518 104
Roberto Herreros Prensa
Confederación de Ecologistas en Acción
915 31 27 39 | 617 02 64 32
www.ecologistasenaccion.org
@robertoherreros
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net