Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Category: ‘Ecologia|Ecología’

[Mitjans] NP-Es manté la contaminació atmosfèrica per ozó, malgrat les temperatures inferiors

[cat-cast]
_
Informe sobre Contaminació per Ozó en 2018: resultats per a Catalunya__
__
_
*Es manté la contaminació atmosfèrica per ozó, malgrat les
temperatures inferiors*

*Catalunya pateix uns nivells d’ozó que danyen la salut, els boscos i
els cultius*

Els 7,6 milions d’habitants de Catalunya han respirat aire contaminat
per ozó durant l’estiu de 2018.  El repunt de la crema de combustibles
fòssils i el canvi climàtic, entre les causes d’un problema que afecta
de manera estructural a la salut i el medi ambient.

L’informe elaborat per Ecologistes en Acció analitza les dades
recollides en 472 estacions oficials de mesurament d’ozó instal·lades en
tot l’Estat espanyol, entre elles 51 situades a Catalunya.

Pel que fa a Catalunya, entre les seves principals conclusions, destaquen:

– L’ozó troposfèric segueix sent el contaminant atmosfèric que any rere
any afecta a més població i territori. Durant 2018 els seus nivells
s’han mantingut en general estables, malgrat la major inestabilitat i
les temperatures inferiors a la primavera i part de l’estiu. La
contaminació generada pel trànsit rodat de l’àrea metropolitana de
Barcelona, els ports de Barcelona i de Tarragona, i el complex
industrial del Camp de Tarragona s’estén pel territori afectant a zones
més allunyades i rurals en la forma d’ozó.

– Si es considera el valor objectiu establert per la normativa, més lax
que la recomanació de l’OMS, la població que ha respirat aire contaminat
per sobre de l’objectiu legal és de 171.000 persones, a les zones de la
Plana de Vic i el Prepirineu. Vuit estacions de mesurament d’aquestes
zones i de les de Comarques de Girona i Empordà han incomplit l’objectiu
legal en els últims tres anys.

– El manteniment de la contaminació per ozó en 2018 malgrat haver tingut
una primavera i part de l’estiu més plujosos i amb temperatures
inferiors a anys anteriors, és conseqüència en primera instància del
repunt en la crema combustibles fòssils que està acompanyant al canvi de
cicle econòmic.

– La informació a la ciutadania per part de les administracions
públiques no és ni adequada ni ajustada a la gravetat del problema.
L’àrea metropolitana de Barcelona, La Plana de Vic i altres tres zones
han sofert mig centenar de superacions del llindar d’informació a la
població, enfront de les quals la Generalitat de Catalunya s’ha limitat
a difondre un avís rutinari.

– Els Planes de Millora de la Qualitat de l’Aire per reduir la
contaminació són obligatoris segons la legislació vigent. Però, en el
cas de l’ozó, la Generalitat de Catalunya porta una dècada ometent
l’elaboració i aplicació d’aquests plans, en totes les zones on resulten
preceptius. Es tracta d’una negligència que aquest any està posant en
perill la salut de 850.000 catalans a les zones de la Plana de Vic, les
Comarques de Girona, l’Empordà i el Prepirineu.

– Poques ciutats compten amb protocols d’actuació enfront de les puntes
de contaminació per ozó. El de Barcelona no contempla mesures de
limitació del tràfic en episodis com el de l’ona de calor de la primera
setmana d’agost, mentre que en aquestes mateixes dates les grans ciutats
franceses restringien el trànsit a les seves àrees metropolitanes.

– Les principals vies d’actuació per disminuir la contaminació de l’aire
per ozó a Catalunya són la reducció del trànsit motoritzat i marítim,
l’adopció de les millors tècniques industrials disponibles i la reducció
de la generació elèctrica en centrals tèrmiques. També és necessari
declarar un Àrea de Control d’Emissions per al Mar Mediterrani que
limita la contaminació dels vaixells com ja existeix en el Nord d’Europa.

– Intentant pal·liar la falta d’informació administrativa, Ecologistes
en Acció ha continuat durant 2018 amb la campanya ciutadana de
mesurament d’ozó en una de les zones més afectades per aquest
contaminant a Catalunya, en el marc del projecte europeu CAPTOR
<https://www.captor-project.eu>. S’han realitzat així mateix jornades
informatives a Juneda, Badalona, Barcelona, Manlleu, Torellló,
Torredembarra i Vic, i durant tot l’estiu una exposició itinerant sobre
la contaminació per ozó a Catalunya ha recorregut les localitats de
Barcelona, Juneda, Torredembarra, Torelló i Vic

Els propers divendres 19 i dissabte 20 d’octubre tindrà lloc en el Museu
d’Historia de Barcelona les Jornades “Sense cotxes? Cap a ciutats
respirables <https://contaminacio5.wixsite.com/jornadesbarcelonacat>”,
amb participació de responsables polítics, experts i moviments socials
d’Europa i grans ciutats com Madrid, València i Barcelona.
*Més informació: *
– María García, 672 478 452, Miguel Ángel Ceballos (coordinador de
l’informe), 653 072 277
– Informe complet: www.ecologistasenaccion.org/?p=107113

*Informació complementària: **
***
– L’informe d’Ecologistes en Acció pren com a referència el valor
recomanat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) d’acord al com
l’aire contaminat per ozó ha afectat en 2018 a la totalitat de la
població i del territori catalans.

– L’ozó és un contaminant molt complex, que no té una font humana
directa sinó que es forma en la baixa atmosfera en presència de radiació
solar per la combinació d’altres contaminants denominats precursors,
emesos pel transport (especialment els vehicles *diésel), les grans
centrals termoelèctriques i determinades activitats industrials. La seva
evolució recent està relacionada amb la tendència a l’increment a
l’estiu de les temperatures mitjanes i de les situacions meteorològiques
extremes (ones de calor), resultat del canvi climàtic. Afecta durant
primavera i estiu sobretot a les àrees suburbanes i rurals influenciades
per la contaminació urbana i industrial.

– La contaminació per ozó hauria d’abordar-se com un problema sanitari
de primer ordre. L’Agència Europea de Medi ambient ha estimat en 1.600
les morts prematures en l’Estat espanyol en 2014 per l’exposició a
nivells de contaminació per ozó com els registrats a Catalunya durant
2018. Les persones més afectades són les nenes i nens, les persones
majors, les dones embarassades i les persones amb malalties
respiratòries i cardiovasculars cròniques.

– Segons el Banc Mundial, el cost sanitari i laboral derivat de la
contaminació per ozó representa al voltant de 5.000 milions d’euros a
l’any, un 0,33% del PIB espanyol, sense considerar els danys provocats
sobre els cultius i els ecosistemes naturals.
[cast]
_Informe sobre Contaminación por Ozono en 2018: resultados para Cataluña_
*Se mantiene la contaminación atmosférica por ozono, pese a las
temperaturas inferiores*

*Cataluña sufre unos niveles de ozono que dañan la salud, los bosques y
los cultivos*

Los 7,6 millones de habitantes de Cataluña han respirado aire
contaminado por ozono durante el verano de 2018.  El repunte de la quema
de combustibles fósiles y el cambio climático, entre las causas de un
problema que afecta de manera estructural a la salud y el medio ambiente.

El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos
recogidos en 472 estaciones oficiales de medición de ozono instaladas en
todo el Estado español, entre ellas 51 situadas en Cataluña.

En lo que respecta a Cataluña, entre sus principales conclusiones, destacan:

– El ozono troposférico sigue siendo el contaminante atmosférico que año
tras año afecta a más población y territorio. Durante 2018 sus niveles
se han mantenido en general estables, pese a la mayor inestabilidad y el
menor calor sobre todo en primavera. La contaminación generada por el
tránsito rodado del área metropolitana de Barcelona, los puertos de
Barcelona y de Tarragona, y el complejo industrial del Camp de Tarragona
se extiende por el territorio afectando a zonas más alejadas y rurales
en la forma de ozono.

– Si se considera el valor objetivo establecido por la normativa, más
laxo que la recomendación de la OMS, la población que ha respirado aire
contaminado por encima del objetivo legal es de 171.000 personas, en las
zonas de la Plana de Vic y el Prepirineu. Ocho estaciones de medición de
estas zonas y de las de Comarques de Girona y Empordà han incumplido el
objetivo legal en los últimos tres años.

– El mantenimiento de la contaminación por ozono en 2018 a pesar de
haber tenido una primavera y parte del verano más lluviosos y con
temperaturas inferiores a años anteriores, es consecuencia en primera
instancia del repunte en la quema combustibles fósiles que está
acompañando al cambio de ciclo económico.

– La información a la ciudadanía por parte de las administraciones
públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. El
área metropolitana de Barcelona, La Plana de Vic y otras tres zonas han
sufrido medio centenar de superaciones del umbral de información a la
población, frente a las que la Generalitat de Cataluña se ha limitado a
difundir un aviso rutinario.

– Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire para reducir la
contaminación son obligatorios según la legislación vigente. Pero, en el
caso del ozono, la Generalitat de Cataluña lleva una década omitiendo la
elaboración y aplicación de dichos planes, en todas las zonas donde
resultan preceptivos. Se trata de una negligencia que este año está
poniendo en peligro la salud de 850.000 catalanes en las zonas de la
Plana de Vic, las Comarques de Girona, el Empordà y el Prepirineu.

– Pocas ciudades cuentan con protocolos de actuación frente a las puntas
de contaminación por ozono. El de Barcelona no contempla medidas de
limitación del tráfico en episodios como el de la ola de calor de la
primera semana de agosto, mientras en esas mismas fechas las grandes
ciudades francesas restringían el tráfico en sus áreas metropolitanas.

– Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del
aire por ozono en Cataluña son la reducción del tráfico motorizado y
marítimo, la adopción de las mejores técnicas industriales disponibles y
la reducción de la generación eléctrica en centrales térmicas. También
es necesario declarar un Área de Control de Emisiones para el Mar
Mediterráneo que limita la contaminación de los barcos como ya existe en
el Norte de Europa.
– Intentando paliar la falta de información administrativa, Ecologistes
en Acció ha continuado durante 2018 con la campaña ciudadana de medición
de ozono en una de las zonas más afectadas por este contaminante en
Cataluña, en el marco del proyecto europeo CAPTOR
<https://www.captor-project.eu>. Se han realizado asimismo jornadas
informativas en Juneda, Badalona, Barcelona, Manlleu, Torellló,
Torredembarra y Vic, y durante todo el verano una exposición itinerante
sobre la contaminación por ozono en Cataluña ha recorrido las
localidades de Barcelona, Juneda, Torredembarra, Torelló y Vic

Los próximos viernes 19 y sábado 20 de octubre tendrá lugar en el Museu
d’Historia de Barcelona las Jornadas “¿Sin coches? Hacia ciudades
respirables”, con participación de responsables políticos, expertos y
movimientos sociales de Europa y grandes ciudades como Madrid, València
y Barcelona.

*Más informació**n: *
– María García, 672 478 452, Miguel Ángel Ceballos (coordinador del
informe), 653 072 277
– Informe completo: www.ecologistasenaccion.org/?p=107113
*Información complementaria: *

– El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia el valor
recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de acuerdo al
cual el aire contaminado por ozono ha afectado en 2018 a la totalidad de
la población y del territorio catalanes.

– El ozono es un contaminante muy complejo, que no tiene una fuente
humana directa sino que se forma en la baja atmósfera en presencia de
radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados
precursores, emitidos por el transporte (en especial los vehículos
diésel), las grandes centrales termoeléctricas y determinadas
actividades industriales. Su evolución reciente está relacionada con la
tendencia al incremento en verano de las temperaturas medias y de las
situaciones meteorológicas extremas (olas de calor), resultado del
cambio climático. Afecta durante primavera y verano sobre todo a las
áreas suburbanas y rurales influenciadas por la contaminación urbana e
industrial.

– La contaminación por ozono debería abordarse como un problema
sanitario de primer orden. La Agencia Europea de Medio Ambiente ha
estimado en 1.600 las muertes prematuras en el Estado español en 2014
por la exposición a niveles de contaminación por ozono como los
registrados en Cataluña durante 2018. Las personas más afectadas son las
niñas y niños, las personas mayores, las mujeres embarazadas y las
personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas.

– Según el Banco Mundial, el coste sanitario y laboral derivado de la
contaminación por ozono representa alrededor de 5.000 millones de euros
al año, un 0,33% del PIB español, sin considerar los daños provocados
sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.
<https://www.ecologistasenaccion.org/article35545.html>
Fernando/”Topo”/Saz
*/Ecologistes en Acció de Catalunya/*
Carrer de Sant Pere Més Alt, 31, 2º 3ª
08003 Barcelona. Teléfono: 648 76 11 99
www.ecologistesenaccio.org/catalunya
<http://www.ecologistesenaccio.org/catalunya>

<https://www.facebook.com/ecologistesenacciocatalunya>Facebook
<https://www.facebook.com/ecologistesenacciocatalunya><https://twitter.com/ecologistes>Twitter
<https://twitter.com/ecologistes>

Necessitem el teu suport per tal que aquest món sigui més just i
sostenible. <https://www.ecologistasenaccion.org/article22223.html>
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Sant Pere més Alt 31, 2º 3ª
08003 Barcelona
Teléfono: 648761199
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP-Es manté la contaminació atmosfèrica per ozó, malgrat les temperatures inferiors

[Medios] Presentación del informe sobre contaminación por ozono en España durante 2018

16 de octubre de 2018

Presentación del informe sobre contaminación por ozono en España durante 2018

Ecologistas en Acción presenta hoy martes 16 de octubre su informe sobre la incidencia del ozono troposférico en la calidad del aire y en la salud de la población a lo largo del presente año.

El ozono troposférico es el contaminante atmosférico que afecta a más población en el Estado español. Es un gas tóxico ligado al verano, por eso, una vez terminada la época en la que se registran superaciones de los niveles legales, Ecologistas en Acción presenta este informe, específico sobre este contaminante, con los datos más completos y recientes disponibles.

En la presentación se hará un balance de la incidencia del ozono durante 2018 y las repercusiones que tiene sobre la salud de la población. También se evaluará cuál es la respuesta de la administración a este problema de salud pública, así como las recientes acciones judiciales de Ecologistas en Acción para forzar la elaboración de los preceptivos planes de actuación.

El informe ha sido elaborado con datos oficiales y evalúa los niveles de ozono que ha respirado la totalidad de la población española. Ofrece información detallada y desglosada por comunidades autónomas y por localidades.
¿Qué? Presentación del informe anual sobre contaminación por ozono troposférico en España durante 2018
¿Cuándo? Martes 16 de octubre, a las 11:00
¿Dónde? Sede de Ecologistas en Acción (cale Marqués de Leganés, 12, Madrid)
· Se facilitará una copia del informe y un breve comunicado explicativo a los medios asistentes al término de la rueda de prensa.
· Se podrán concertar entrevistas con las personas responsables del informe.
Más información: Roberto Herreros, responsable de prensa de Ecologistas en Acción, 617 026 432
<http://ecologistasenaccion.org/>
Roberto Herreros Prensa
Confederación de Ecologistas en Acción
915 31 27 39 / 617 02 64 32
www.ecologistasenaccion.org <http://www.ecologistasenaccion.org/>
<https://twitter.com/robertoherreros> @robertoherreros <https://twitter.com/robertoherreros>
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] Presentación del informe sobre contaminación por ozono en España durante 2018

[Medios] Presentación del informe sobre contaminación por ozono en España durante 2018

15 de octubre de 2018

Presentación del informe sobre contaminación por ozono en España durante 2018

Ecologistas en Acción presentará mañana martes 16 de octubre su informe sobre la incidencia del ozono troposférico en la calidad del aire y en la salud de la población a lo largo del presente año.

El ozono troposférico es el contaminante atmosférico que afecta a más población en el Estado español. Es un gas tóxico ligado al verano, por eso, una vez terminada la época en la que se registran superaciones de los niveles legales, Ecologistas en Acción presenta este informe, específico sobre este contaminante, con los datos más completos y recientes disponibles.

En la presentación se hará un balance de la incidencia del ozono durante 2018 y las repercusiones que tiene sobre la salud de la población. También se evaluará cuál es la respuesta de la administración a este problema de salud pública, así como las recientes acciones judiciales de Ecologistas en Acción para forzar la elaboración de los preceptivos planes de actuación.

El informe ha sido elaborado con datos oficiales y evalúa los niveles de ozono que ha respirado la totalidad de la población española. Ofrece información detallada y desglosada por comunidades autónomas y por localidades.
¿Qué? Presentación del informe anual sobre contaminación por ozono troposférico en España durante 2018
¿Cuándo? Martes 16 de octubre, a las 11:00
¿Dónde? Sede de Ecologistas en Acción (cale Marqués de Leganés, 12, Madrid)
· Se facilitará una copia del informe y un breve comunicado explicativo a los medios asistentes al término de la rueda de prensa.
· Se podrán concertar entrevistas con las personas responsables del informe.
Más información: Roberto Herreros, responsable de prensa de Ecologistas en Acción, 617 026 432
<http://ecologistasenaccion.org/>
Roberto Herreros Prensa
Confederación de Ecologistas en Acción
915 31 27 39 / 617 02 64 32
www.ecologistasenaccion.org <http://www.ecologistasenaccion.org/>
<https://twitter.com/robertoherreros> @robertoherreros <https://twitter.com/robertoherreros>
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] Presentación del informe sobre contaminación por ozono en España durante 2018

[Ecologistas en Acción] Bolet ín Informativo Semanal

Boletín Informativo Semanal
logo-boletin
Boletín Informativo Semanal 14-10-2018
La tragedia de Sant Llorenç podría haberse evitado
<https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106980>

Ecologistas en Acción lleva 20 años denunciando la ocupación de los
cauces por construcciones de todo tipo, lo que produce un grave daño
ambiental, además de constituir un riesgo para la vida de las personas.

Leer más <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106980>

La tragedia de Sant Llorenç podría haberse evitado
<https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106980>
Nace el carnet de la persona no cazadora
<https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106582>

Nace el carnet de la persona no cazadora
<https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106582>

Ecologistas en Acción lanza el carnet de persona no cazadora, un
documento llamado a aunar a quienes de forma pacífica y respetuosa
disfrutan o ejercen su actividad en el medio natural.

Leer más <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106582>
El informe del IPCC muestra que necesitamos evitar un incremento de
1,5 ºC <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106432>

El informe recién publicado por el IPCC muestra con claridad la
necesidad de alcanzar las emisiones netas cero antes de 2045.

Leer más <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106432>

El informe del IPCC muestra que necesitamos evitar un incremento de 1,5
ºC <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106432>
La falta de planes de calidad del aire sobre ozono llega al Parlamento
Europeo <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106762>

La falta de planes de calidad del aire sobre ozono llega al Parlamento
Europeo <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106762>

Ecologistas en Acción presenta también una demanda en la Audiencia
Nacional para que el Gobierno cumpla con su obligación de elaborar un
plan nacional de reducción del ozono.

Leer más <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106762>
El grupo parlamentario socialista ha boicoteado la ley de caminos
públicos <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106992>

La legislatura ha terminado sin que se haya aprobado la importante ley
de caminos públicos, debido al incomprensible boicot del grupo
parlamentario socialista.

Leer más <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106992>

El grupo parlamentario socialista ha boicoteado la ley de caminos
públicos <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106992>
Alegaciones a la Regasificadora de El Musel
<https://www.ecologistasenaccion.org/?p=107118>

Asturies

En el Día de acción global contra el gas y el fracking, Ecoloxistes
n’Aición d’Asturies ha pedido, que le sea denegada la autorización a la
Regasificadora de El Musel.

Leer más <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=107118>
Solidaridad por el incendio ocasionado en el centro de El Camaleón
<https://www.ecologistasenaccion.org/?p=107137>

Campo de Gibraltar

El lugar de los hechos tanto Policía Local como Guardia Civil llevaban
tiempo recibiendo quejas de vecinos por actos vandálicos en la zona.

Leer más <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=107137>
Retoman la campaña Canarias tiene un límite, ni una cama más
<https://www.ecologistasenaccion.org/?p=107003>

Fuerteventura

La federación Ben Magec-Ecologistas en Acción planta cara al nuevo Plan
Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF).

Leer más <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=107003>
Los tribunales declaran ilegal una vivienda de lujo construida en el
Parque Natural de Guadarrama
<https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106355>

Segovia

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anula la
autorización de una mansión de lujo en Navafría, Segovia, levantada en
el corazón del Parque Natural de la Sierra de Guadarrama.

Leer más <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106355>
La reducción de CO_2 para los vehículos se desinfla por la presión de
Alemania y Visegrado <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106982>

Transporte

Los ministros de medio ambiente de la UE han acordado reducir las
emisiones de coches y furgonetas en un 35 % para 2030, frente al 40 %
aprobado por el Parlamento.

Leer más <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106982>
El Tribunal Supremo anula definitivamente el plan urbanístico de
Pedrezuela por insostenible
<https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106972>

Comunidad de Madrid

Una sentencia del Tribunal Supremo que responde a un recurso interpuesto
por Ecologistas en Acción, en 2015, anula definitivamente el Plan
General de Pedrezuela. El Tribunal admite los motivos de Ecologistas en
Acción, en especial la vulneración del principio de sostenibilidad urbana.

Leer más <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106972>
Jacintos de agua (Camalote) amenazan Doñana
<https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106953>

Sevilla

El jacinto no está sólo, aparece también otras especies exóticas
invasoras como la oreja de elefante, también usada como ornamental en
estanques de recreo como el de la finca.

Leer más <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106953>
Denuncian la extracción de áridos en Zeneta
<https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106934>

Región Murciana

Ecologistas en Acción y la asociación de Vecinos de Zeneta denuncian
irregularidades muy graves en los desmontes sin licencia de la cantera
de áridos destinados a la construcción de la autovía del Reguerón.

Leer más <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106934>
Campo de golf en Tomelloso <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106951>

Ciudad Real

Se ha presentado el proyecto de campo de golf municipal adaptado en
Tomelloso. Previsto en terrenos próximos al hospital, los promotores
intentan venderlo como motor de desarrollo económico, y como lugar de
esparcimiento y pulmón verde de la localidad.

Leer más <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106951>
Celebran la apertura del carril bici de Párroco Pablo Díez
<https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106842>

León

Llega tarde pero es un avance indudable. La escasa distancia entre las
localidades de Trobajo del Camino y León se encuentra dentro del rango
de máxima idoneidad para el uso de la bicicleta.

Leer más <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106842>
Denuncian posibles delitos contra la administración pública en el tema
de vías pecuarias <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106851>

Andalucía

Solicitamos al Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
el cese inmediato en sus cargos de las dos personas expresamente
denunciadas.

Leer más <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106851>
El nuevo Protocolo frente a los picos de contaminación en Madrid es un
avance significativo <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106806>

Madrid

Madrid tiene un serio problema de contaminación por NO2. Presenta
valores medios anuales elevados que rebasan todos los años el valor
límite anual fijado por la legislación europea, una contaminación
estructural, causada por el excesivo tráfico.

Leer más <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106806>
Campanya contra el soroll de les motos
<https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106940>

La Ribera

Els nostres pobles són massa sorollosos i per exemple a Alzira el mateix
Ajuntament ho reconeix en l’informe “Alzira avança”. Les dades
publicades mostren com es superen els límits de soroll en la majoria
d’àrees residencials, educatives, sanitàries i culturals durant el dia,
i encara més durant la nit. Sols les àrees industrials i de serveis,
paradoxalment, escapen a la …

Leer más <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106940>
La XXXII Marcha a Rota denuncia la implicación del Estado en las
guerras de Yemen y Siria <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106761>

Andalucía

El año pasado desde la Base Aeronaval de Rota se participó en la guerra
de Siria tras el bombardeo de Estados Unidos, se sigue la masacre
causando miles de víctimas, y la huida de sus hogares de millones de
familias.

Leer más <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106761>
Convocatorias

* Barcelona: Xerrada-debat És possible una gestió pública i
democràtica de l’aigua a l’AMB?
<https://www.ecologistasenaccion.org/?tribe_events=barcelona-xerrada-debat-es-possible-una-gestio-publica-i-democratica-de-laigua-a-lamb>
* Barcelona: Jornades sense cotxes? Cap a ciutats respirables
<https://www.ecologistasenaccion.org/?tribe_events=barcelona-jornades-sense-cotxes-cap-a-ciutats-respirables>
* Logroño: Charla Experiencias productivas agroecológicas
<https://www.ecologistasenaccion.org/?tribe_events=logrono-charla-experiencias-productivas-agroecologicas>
* El Valle-Carrascoy: Muestreo de camaleón
<https://www.ecologistasenaccion.org/?tribe_events=el-valle-carrascoy-muestreo-de-camaleon>
* Mijas: Conferencia Costa Rica, bienvenido a la vida
<https://www.ecologistasenaccion.org/?tribe_events=mijas-dia-mundial-de-las-aves-un-motivo-para-viajar-2-2>
* Chinchón: II Jornadas Ecofeministas
<https://www.ecologistasenaccion.org/?tribe_events=chinchon-ii-jornadas-ecofeministas>
* Guadalajara: Excursión geológica Mazuecos-Driebes
<https://www.ecologistasenaccion.org/?tribe_events=guadalajara-excursion-geologica-mazuecos-driebes>
*  Molins de Rei: Trobada de la Taula del Llobregat
<https://www.ecologistasenaccion.org/?tribe_events=molins-de-rei-trobada-de-la-taula-del-llobregat>
* Aguilafuente: IX Reunión de la Red Ambientalista Segoviana
<https://www.ecologistasenaccion.org/?tribe_events=aguilafuente-ix-reunion-de-la-red-ambientalista-segoviana>
* Badajoz: Celebración 20 Años en acción
<https://www.ecologistasenaccion.org/?tribe_events=badajoz-celebracion-20-anos-en-accion>
* Abanilla: Jornada de Voluntariado en el Chícamo
<https://www.ecologistasenaccion.org/?tribe_events=abanilla-jornada-de-voluntariado-en-el-chicamo-2>
* [Curso] Postverdad, fake news y big data
<https://www.ecologistasenaccion.org/?tribe_events=curso-postverdad-fake-news-y-big-data>
* [Curso] El huerto ecológico como recurso educativo
<https://www.ecologistasenaccion.org/?tribe_events=curso-el-huerto-ecologico-como-recurso-educativo>
* [Curso] Guía-intérprete de la naturaleza
<https://www.ecologistasenaccion.org/?tribe_events=curso-guia-interprete-de-la-naturaleza-2-2>
* [Curso] Ecofeminismo
<https://www.ecologistasenaccion.org/?tribe_events=curso-ecofeminismo>
Ecologista nº97 <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106323>

Ecologista nº97 <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106323>

El ladrillo se reinventa. Ordesa un parque para perderse. Minería relato
de una ecologista en acción. Cementerio nuclear un cierre anunciado.

Leer más <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106323>
20 años en acción <https://www.ecologistasenaccion.org/20>
¿Quiénes somos?
<https://www.ecologistasenaccion.org/?page_id=46828> | Asóciate
<https://www.ecologistasenaccion.org/?page_id=71459> | Participa
<https://www.ecologistasenaccion.org/?page_id=83359> | FAQ
<https://www.ecologistasenaccion.org/?page_id=71486>

facebook <http://www.facebook.com/Ecologistas.en.Accion> twitter
<http://twitter.com/Ecologistas> youtube
<http://www.youtube.com/ecologistasenaccion> instagram
<https://www.instagram.com/ecologistas/>

Borrarte de la lista
<mailto:informa-unsubscribe@listas.ecologistasenaccion.org> | Política
de privacidad <https://www.ecologistasenaccion.org/?page_id=96969>

*Ecologistas en Acción
Marqués de Leganés 12 – 28004 Madrid
<https://maps.google.com/?q=Marqu%C3%A9s+de+Legan%C3%A9s+12+-+28004+Madrid&entry=gmail&source=g>
– Teléfono: +34-91-5312739*

FontFuente: comunicacion@ecologistasenaccion.org, via: informa-bounces@listas.nodo50.org

Comentaris tancats a [Ecologistas en Acción] Bolet ín Informativo Semanal

[Medios] La tragedia de Sant Llorenç (Mallorca) podría haberse evitado

11 de octubre de 2018

La tragedia de Sant Llorenç (Mallorca) podría haberse evitado

· Ecologistas en Acción logró incluir en la legislación la obligatoriedad de eliminar todas las construcciones en cauces y zonas de alto riesgo de inundación.

· Las administraciones no han aplicado la legislación vigente en los últimos 17 años.

Ecologistas en Acción lleva 20 años denunciando la ocupación de los cauces por construcciones de todo tipo, lo que produce un grave daño ambiental, además de constituir un riesgo para la vida de las personas. De hecho, la organización ecologista consiguió incluir en la legislación, a través del artículo 28 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, la obligatoriedad de eliminar todas las construcciones que hubiera tanto en cauces como en zonas de alto riesgo de inundación.

Sin embargo, y a pesar de que este artículo lleva en vigor en España desde hace 17 años, las diferentes administraciones no lo han aplicado, y han permitido que se siga construyendo en estas zonas, por lo que el riesgo de que sucesos como el de Sant Llorenç se repitan en otros lugares de nuestra geografía es cada vez mayor.

Según estimaciones de Ecologistas en Acción, existen más de 40.000 construcciones distribuidas por el conjunto del Estado situadas en cauces y zonas de alto riesgo de inundación. La mayoría son viviendas, pero también hay polideportivos, campings, bares y todo tipo de construcciones. Una parte de las mismas se encuentran situadas en zonas de riesgo. A lo más que han llegado las administraciones es a identificar estas zonas, pero lo cierto es que no actúan sobre esas construcciones.

Ecologistas en Acción reitera una vez más su petición a las diferentes administraciones: que impida que se construya en los cauces y así, además de conservar los ecosistemas fluviales, se evite el riesgo que ello supone para la vida de las personas. La organización ecologista solicita también que se aplique la normativa vigente, procediendo a la eliminación de todas las construcciones que hay en los cauces y zonas de influencia directa de los mismos. Solo de esta manera se evitará que sucesos como los de Sant Llorenç vuelvan a repetirse, pues a medio plazo no se puede prever dónde va a llover, ni cuándo ni cuánto, pero lo que sí se sabe es por dónde va a correr el agua.
Más información: Santiago Martín Barajas, portavoz de Ecologistas en Acción, 656 925 083
<http://ecologistasenaccion.org/>
Roberto Herreros Prensa
Confederación de Ecologistas en Acción
915 31 27 39 / 617 02 64 32
www.ecologistasenaccion.org <http://www.ecologistasenaccion.org/>
<https://twitter.com/robertoherreros> @robertoherreros <https://twitter.com/robertoherreros>
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] La tragedia de Sant Llorenç (Mallorca) podría haberse evitado

[Medios] La reducción de CO2 para los vehículos se desinfla por la presión de Alemania y Visegrado

/10 de octubre de 2018/

*La reducción de CO2 para los vehículos se desinfla por la presión de
Alemania y Visegrado*

*· Los ministros de medio ambiente de la UE han acordado reducir las
emisiones de coches y furgonetas en un 35 % para 2030, frente al 40 %
aprobado por el Parlamento.**
**
**· Alemania y el grupo de Visegrado han presionado por una reducción de
tan solo el 30 %, muy apoyados por el comisario Miguel Arias Cañete.**
**
**· La ministra Teresa Ribera ha optado por una posición intermedia,
renunciando a una mayor ambición en la lucha contra el cambio climático.**
**
**· Ecologistas en Acción, Transport & Environment, Ecodes y Ecounion
han criticado la poca ambición de los líderes españoles y europeos, y
exigen mayor compromiso en la negociación con el Parlamento.*

Un día después de que el panel intergubernamental de cambio climático
advirtiera de la urgencia de disminuir las emisiones para evitar un
cambio climático catastrófico, los ministros de medio ambiente de la UE
han acordado reducir las emisiones de CO2 de los vehículos en tan solo
un 35 % para 2030, frente al 40 % aprobado por el Parlamento Europeo.

Aunque este límite es ligeramente mejor que la propuesta de la Comisión,
las organizaciones Transport & Environment (T&E), Ecologistas en Acción,
Ecodes y Ecounion han afirmado que esta posición se queda muy lejos de
lo que se necesita para alcanzar los objetivos climáticos de 2030 y
evitar los peligros del cambio climático señalados en el informe del
IPCC <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106432> el pasado lunes.

El acuerdo final, al que se llegó justo antes de la pasada medianoche,
incluye una reducción del 15 % de los objetivos para coches y furgonetas
para 2025, un 30 % de reducción en furgonetas y un 35 % para vehículos
para 2030, en línea con la propuesta original de la Comisión. Además,
los países con PIB más bajo recibirán un bono extra para vender coches
de bajas y 0 emisiones.

Diecisiete países que representan el 50 % de la población europea
apoyaban una reducción para 2030 del 40 %. Pero Alemania y el grupo de
Visegrado (Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia), han
presionado duramente para limitar la reducción a tan solo el 30 %. Una
posición que ha impulsado también la Comisión, y en particular el
comisario Miguel Arias Cañete, que ha realizado una intensa presión por
bajar la ambición en cuanto a reducción de emisiones.

Como muestra de la presión realizada por Arias Cañete, las
organizaciones ecologistas señalan el envío que éste ha hecho durante el
proceso legislativo de un análisis
<https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2018/09/IA_COM_CO2_.pdf?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=a913e5544f-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_25_04_24&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-a913e5544f-189774485>
sobre el impacto de las reducciones, algo que suele ser inusitado en la
política europea. Para T&E, Ecologistas en Acción, Ecodes y Ecounion
este análisis reflejaba de manera tendenciosa el impacto económico de
una reducción ambiciosa de los estándares.

La ministra de Transición Ecológica, que por su parte representaba al
Gobierno de España, ha comenzado su discurso advirtiendo de la
importancia de la industria del automóvil en España, para apoyar la
posición intermedia del 35 % defendida también por la presidencia
austríaca. Con esta postura ha abandonado las ambiciones que había
defendido el pasado lunes en la presentación del informe del IPCC.

Isabell Büschel, portavoz de de T&E, ha declarado: “La decisión de hoy
de los gobiernos de la UE es frustrante. Muestra dónde dejan la Comisión
y algunos Estados miembros el liderazgo climático frente a los intereses
de la industria. Pero esto no se ha acabado, las negociaciones con el
Parlamento Europeo todavía pueden permitir un acuerdo que ponga a Europa
en el camino de limitar la subida de la temperatura por encima de los
1,5ºC y que además sea buena para el empleo y para un aire más limpio”.

Nuria Blázquez, coordinadora de Transporte de Ecologistas en Acción ha
añadido que “tras su discurso del lunes en la presentación del informe
de IPCC, Teresa Ribera hubiera debido ser coherente y apoyar a los
países con más ambición, España tenía mucho peso en la decisión”.

Por su parte, Miriam Zaitegui, portavoz de Ecodes, ha concluido: ”Este
apoyo a la propuesta de la Comisión por parte del consejo de la UE es
incompatible con los objetivos de descarbonización del acuerdo de París.
Esperamos que en las  negociaciones  a tres bandas que comenzarán ahora,
el Gobierno español apoye la propuesta del Parlamento y de gobiernos
como el francés.”

*
**Más información*

//Nuria Blázquez, Ecologistas en Acción, 660 30 69 31
/Isabell Büschel, Transport & Environment, 658 39 11 71//
//Miriam Zaitegui, Ecodes,  675391638

/
<http://ecologistasenaccion.org> *
Marta Monasterio Martín*/Prensa/
/*Confederación de Ecologistas en Acción*/
915 31 27 39 / 654 12 53 16
www.ecologistasenaccion.org <http://www.ecologistasenaccion.org/>
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa2@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] La reducción de CO2 para los vehículos se desinfla por la presión de Alemania y Visegrado

[Mitjans] Nace el carnet de la persona no cazadora

/9 de octubre de 2018/

*Nace el carnet de la persona no cazadora*

*· Coincidiendo con el inicio de la temporada de caza en España,
Ecologistas en Acción lanza el carnet de la persona no cazadora, un
documento llamado a aunar a quienes de forma pacífica y respetuosa
disfrutan o ejercen su actividad en el medio natural.*

*· El documento se ha diseñado para que pueda ser adquirido por
cualquiera que considere que se debe hacer frente al /lobby/ de la caza
en España y que se han de reivindicar los derechos de la mayoritaria
población no cazadora frente a los privilegios y abusos de la caza.*

En España hay 332.000 cazadores federados y se expiden del orden de
800.000 licencias de caza. Dado que un cazador puede disponer de más de
un licencia, se puede estimar que en España caza entre el 0,7 y el 1,4
por ciento de la población.

La actividad de ese porcentaje minoritario de personas condiciona cada
día más, sobre todo durante la época de caza que se inicia este mes, el
derecho de las demás a disfrutar del medio ambiente y a desarrollar en
condiciones de seguridad y tranquilidad las actividades propias del
medio rural.

Ecologistas en Acción ha puesto de manifiesto el gravísimo *impacto que
la caza provoca en las personas*
<https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106589>, en los animales
salvajes y domésticos y en las actividades que se desarrollan en
el medio natural y rural. Es preciso hacer frente a ello de forma
patente. Por ello la organización ecologista ha lanzado el carnet de la
persona no cazadora, un documento llamado a aunar a quienes de
forma pacífica y respetuosa disfrutan o ejercen su actividad en el medio
natural.

El carnet permite a cualquier persona identificarse como no cazadora y,
a través de la web de Ecologistas en Acción, engrosar el *registro
de personas no cazadoras*
<https://www.ecologistasenaccion.org/?page_id=83562>.

Para solicitar el carnet hay que inscribirse en el registro y enviar una
foto. Se facilitarán las instrucciones pertinentes para emitir y enviar
el documento a quien lo solicite.

Para recibir el carnet no hace falta ser socia o socio de Ecologistas en
Acción. La emisión del carnet es gratuita.

Ecologistas en Acción hace *un llamamiento* <http://goo.gl/GNsszn> a
todas las personas y colectivos afectados por la caza a adquirir el
carnet y demostrar que son muchos más quienes desean una relación
pacífica y respetuosa con el entorno y los animales. La organización
ecologista también quiere trasladar a las administraciones una imagen de
fuerza y unidad que contraponer a las permanentes presiones del
/lobby/ cinegético.
*Más información:* /Miguel Ángel Hernández, portavoz de Ecologistas en
Acción, 608 823 110
Jaume Grau (Catalunya) 622 20 330 40
/

<https://www.ecologistasenaccion.org/article35545.html>
Fernando/”Topo”/Saz
*/Ecologistes en Acció de Catalunya/*
Carrer de Sant Pere Més Alt, 31, 2º 3ª
08003 Barcelona. Teléfono: 648 76 11 99
www.ecologistesenaccio.org/catalunya
<http://www.ecologistesenaccio.org/catalunya>

<https://www.facebook.com/ecologistesenacciocatalunya>Facebook
<https://www.facebook.com/ecologistesenacciocatalunya><https://twitter.com/ecologistes>Twitter
<https://twitter.com/ecologistes>

Necessitem el teu suport per tal que aquest món sigui més just i
sostenible. <https://www.ecologistasenaccion.org/article22223.html>
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Sant Pere més Alt 31, 2º 3ª
08003 Barcelona
Teléfono: 648761199
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] Nace el carnet de la persona no cazadora

[Mitjans] NP- Ecologistas en Acción lleva la falta de planes de calidad del aire sobre ozono al Parlamento Europe o

/8 de octubre de 2018/

*Ecologistas en Acción lleva la falta de planes de calidad del aire
sobre ozono al Parlamento Europeo*

*La organización ambiental presenta también una demanda en la Audiencia
Nacional para que el Gobierno cumpla con su obligación de elaborar un
plan nacional de reducción del ozono.*

Ecologistas en Acción intervendrá mañana martes a las 10 de la mañana
ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para intentar que
las instituciones comunitarias insten al Estado español a que adopte
de manera urgente los Planes de mejora de la calidad del aire previstos
en la normativa para las zonas afectadas de Andalucía, Aragón, Illes
Balears, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Extremadura, Región de Murcia, Comunidad de Madrid,
Comunidad Foral de Navarra y País Vasco.

Dicha petición ante el Parlamento Europeo responde al archivo el año
pasado de la denuncia presentada por el incumplimiento sistemático en
España de la Directiva comunitaria de calidad del aire, denuncia que la
Comisión Europea rechazó alegando que “el cumplimiento de los valores
objetivo para el ozono resulta complejo” por su carácter de
contaminante secundario formado por reacciones químicas de otros
contaminantes.

Ante la dejación de funciones de la Comisión, la organización ambiental
se dirigió al Parlamento Europeo, que el pasado 17 de noviembre admitió
a trámite la petición de elaboración de los planes de contaminación por
ozono en España y requirió información a la Comisión Europea.

En su respuesta de abril de este año, el Comisario de Medio Ambiente Ion
Codescu señala que “la Comisión ha decidido centrar sus esfuerzos en
materia del cumplimiento de las normas de calidad del aire, por ahora y
de forma prioritaria, en la superación actual y persistente de los
valores límite de partículas en suspensión (PM_10 ) y dióxido de
nitrógeno (NO_2 )”, esfuerzos que espera “tengan un impacto
significativo *a largo plazo* en las concentraciones de ozono también”.

Finalmente, la Comisión elude su responsabilidad indicando “que
los tribunales nacionales son los principales responsables de aplicar el
Derecho de la Unión. Por lo tanto, se invita a los peticionarios a
emplear los mecanismos de recurso de los que disponen a nivel nacional
para obtener una solución más inmediata a la cuestión sobre la que versa
la petición”.

Ecologistas en Acción considera impresentable esta dejación de funciones
de la Comisión Europea en el control del cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la normativa europea de calidad del aire,
que está perjudicando la salud de decenas de millones de europeos del
sur, entre ellos los veinte millones de españoles que habitan en el
medio centenar de zonas que en los últimos años han superado los
objetivos legales para la protección de la salud y de la vegetación.

Por ello espera que, por la gravedad de la situación en buena parte
de España, el Parlamento Europeo inste a la Comisión a que cumpla con
su obligación de controlar el cumplimiento de la normativa comunitaria
de calidad del aire, adoptando las medidas coercitivas previstas en el
Tratado de la Unión para conseguir una rebaja de la contaminación por
ozono en el plazo más breve posible, siguiendo así la reciente
recomendación al respecto del Tribunal de Cuentas Europeo.

No obstante, aceptando el consejo del Comisario de Medio Ambiente,
Ecologistas en Acción va a presentar esta semana una demanda en la
Audiencia Nacional para que este Tribunal obligue al Gobierno central a
que cumpla con su obligación legal de elaborar un plan nacional de
mejora de la calidad del aire que proponga medidas concretas y
presupuestadas para atajar el problema de elevada contaminación por
ozono troposférico que sufre la mitad del territorio español, y que
sirva de marco para la redacción de los planes autonómicos de calidad
del aire.

Esta demanda, concretando el recurso contencioso-administrativo admitido
a trámite por la Audiencia Nacional el pasado mes de marzo, recordará
que la Ley española de calidad del aire obliga a que las
comunidades autónomas elaboren estos planes de mejora de la calidad del
aire cuando se incumplan en su territorio los valores límite u objetivo
establecidos para cualquier contaminante regulado, sin perjuicio de
la adopción concertada con el Gobierno central de un plan nacional
cuando el incumplimiento afecte a varias comunidades, como es el caso
del ozono.

Ecologistas en Acción aportará las respuestas recibidas de los Gobiernos
autonómicos a las peticiones de cumplimiento de esta obligación legal,
excusando su inactividad por el carácter transfronterizo de la
contaminación atmosférica por ozono y trasladando la responsabilidad al
Gobierno central a través de un plan nacional de ozono que nunca ha
llegado a elaborarse. En opinión de Ecologistas en Acción, se trata de
una grave negligencia administrativa que está perjudicando la salud de
millones de personas, y también la de numerosos cultivos, bosques y
espacios naturales protegidos en cientos de miles de hectáreas afectadas.

El motivo de fondo que explica esta desidia de las autoridades estatales
y autonómicas no es otro que la resistencia a modificar las nefastas
políticas energética y de transporte responsables de los elevados
niveles de ozono, y también de otros contaminantes como el dióxido de
nitrógeno o las partículas por los que la Comisión Europea instruye
desde hace años sendos expedientes de infracción contra el
Estado español. Sin medidas drásticas sobre el tráfico urbano e
interurbano y sobre las centrales térmicas, especialmente las de carbón,
no es posible mejorar la calidad del aire.

Por ello, y siguiendo la senda de recientes pronunciamientos de los
tribunales de justicia de países europeos como Alemania, Bélgica,
Holanda, Polonia, Reino Unido o República Checa, la organización
ecologista traslada la inactividad del Gobierno español a la Audiencia
Nacional. Al tiempo que está a la espera de sentencia en el primer
tribunal autonómico de justicia donde ha denunciado la pasividad de
un Gobierno regional, en este caso la Junta de Castilla y León.

La contaminación por ozono troposférico u “ozono malo” causó en el año
2014 más de 14.000 muertes prematuras en Europa, 1.600 de ellas en
España, las mismas que los accidentes de tráfico. Dos terceras partes de
los cultivos y buena parte de nuestros bosques y espacios naturales
soportan niveles de ozono que dañan la vegetación. España es uno de los
países europeos más afectados por este contaminante, especialmente en
el centro y sur y en el litoral mediterráneo.

El ozono troposférico, también conocido como ozono “malo” por
contraposición al de la capa de ozono de la estratosfera, es un
contaminante secundario producido por la reacción entre el dióxido de
nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por los automóviles y
algunas industrias, en presencia de radiación solar. Por inhalación,
provoca irritación de los ojos y vías respiratorias superiores, un
incremento del riesgo de enfermedades respiratorias agudas y reducción
de la función pulmonar, así como el agravamiento de patologías
cardiovasculares. Además de para las personas, es también tóxico para la
vegetación, dañando los bosques y reduciendo la productividad de los
cultivos.

*Más información: *

/Miguel Ángel Ceballos (coordinador de la campaña de ozono de
Ecologistas en Acción): 653 072 277
Juan García (representante de Ecologistas en Acción ante el Parlamento
Europeo): 654 143 471/
<https://www.ecologistasenaccion.org/article35545.html>
Fernando/Topo/Saz
*/Ecologistes en Acció de Catalunya/*
Carrer de Sant Pere Més Alt, 31, 2º 3ª
08003 Barcelona. Teléfono: 648 76 11 99
www.ecologistesenaccio.org/catalunya
<http://www.ecologistesenaccio.org/catalunya>

<https://www.facebook.com/ecologistesenacciocatalunya>Facebook
<https://www.facebook.com/ecologistesenacciocatalunya><https://twitter.com/ecologistes>Twitter
<https://twitter.com/ecologistes>

Necessitem el teu suport per tal que aquest món sigui més just i
sostenible. <https://www.ecologistasenaccion.org/article22223.html>
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Sant Pere més Alt 31, 2º 3ª
08003 Barcelona
Teléfono: 648761199
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP- Ecologistas en Acción lleva la falta de planes de calidad del aire sobre ozono al Parlamento Europe o

[Medios] Ecologistas en Acción lleva la falta de planes de calidad del aire sobre ozono al Parlamento Europeo

8 de octubre de 2018
Ecologistas en Acción lleva la falta de planes de calidad del aire sobre ozono al Parlamento Europeo

La organización ambiental presenta también una demanda en la Audiencia Nacional para que el Gobierno cumpla con su obligación de elaborar un plan nacional de reducción del ozono.

Ecologistas en Acción intervendrá mañana martes a las 10 de la mañana ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para intentar que las instituciones comunitarias insten al Estado español a que adopte de manera urgente los Planes de mejora de la calidad del aire previstos en la normativa para las zonas afectadas de Andalucía, Aragón, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco.
Dicha petición ante el Parlamento Europeo responde al archivo el año pasado de la denuncia presentada por el incumplimiento sistemático en España de la Directiva comunitaria de calidad del aire, denuncia que la Comisión Europea rechazó alegando que “el cumplimiento de los valores objetivo para el ozono resulta complejo” por su carácter de contaminante secundario formado por reacciones químicas de otros contaminantes.
Ante la dejación de funciones de la Comisión, la organización ambiental se dirigió al Parlamento Europeo, que el pasado 17 de noviembre admitió a trámite la petición de elaboración de los planes de contaminación por ozono en España y requirió información a la Comisión Europea.

En su respuesta de abril de este año, el Comisario de Medio Ambiente Ion Codescu señala que “la Comisión ha decidido centrar sus esfuerzos en materia del cumplimiento de las normas de calidad del aire, por ahora y de forma prioritaria, en la superación actual y persistente de los valores límite de partículas en suspensión (PM10) y dióxido de nitrógeno (NO2)”, esfuerzos que espera “tengan un impacto significativo a largo plazo en las concentraciones de ozono también”.
Finalmente, la Comisión elude su responsabilidad indicando “que los tribunales nacionales son los principales responsables de aplicar el Derecho de la Unión. Por lo tanto, se invita a los peticionarios a emplear los mecanismos de recurso de los que disponen a nivel nacional para obtener una solución más inmediata a la cuestión sobre la que versa la petición”.
Ecologistas en Acción considera impresentable esta dejación de funciones de la Comisión Europea en el control del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa europea de calidad del aire, que está perjudicando la salud de decenas de millones de europeos del sur, entre ellos los veinte millones de españoles que habitan en el medio centenar de zonas que en los últimos años han superado los objetivos legales para la protección de la salud y de la vegetación.
Por ello espera que, por la gravedad de la situación en buena parte de España, el Parlamento Europeo inste a la Comisión a que cumpla con su obligación de controlar el cumplimiento de la normativa comunitaria de calidad del aire, adoptando las medidas coercitivas previstas en el Tratado de la Unión para conseguir una rebaja de la contaminación por ozono en el plazo más breve posible, siguiendo así la reciente recomendación al respecto del Tribunal de Cuentas Europeo.
No obstante, aceptando el consejo del Comisario de Medio Ambiente, Ecologistas en Acción va a presentar esta semana una demanda en la Audiencia Nacional para que este Tribunal obligue al Gobierno central a que cumpla con su obligación legal de elaborar un plan nacional de mejora de la calidad del aire que proponga medidas concretas y presupuestadas para atajar el problema de elevada contaminación por ozono troposférico que sufre la mitad del territorio español, y que sirva de marco para la redacción de los planes autonómicos de calidad del aire.
Esta demanda, concretando el recurso contencioso-administrativo admitido a trámite por la Audiencia Nacional el pasado mes de marzo, recordará que la Ley española de calidad del aire obliga a que las comunidades autónomas elaboren estos planes de mejora de la calidad del aire cuando se incumplan en su territorio los valores límite u objetivo establecidos para cualquier contaminante regulado, sin perjuicio de la adopción concertada con el Gobierno central de un plan nacional cuando el incumplimiento afecte a varias comunidades, como es el caso del ozono.
Ecologistas en Acción aportará las respuestas recibidas de los Gobiernos autonómicos a las peticiones de cumplimiento de esta obligación legal, excusando su inactividad por el carácter transfronterizo de la contaminación atmosférica por ozono y trasladando la responsabilidad al Gobierno central a través de un plan nacional de ozono que nunca ha llegado a elaborarse. En opinión de Ecologistas en Acción, se trata de una grave negligencia administrativa que está perjudicando la salud de millones de personas, y también la de numerosos cultivos, bosques y espacios naturales protegidos en cientos de miles de hectáreas afectadas.
El motivo de fondo que explica esta desidia de las autoridades estatales y autonómicas no es otro que la resistencia a modificar las nefastas políticas energética y de transporte responsables de los elevados niveles de ozono, y también de otros contaminantes como el dióxido de nitrógeno o las partículas por los que la Comisión Europea instruye desde hace años sendos expedientes de infracción contra el Estado español. Sin medidas drásticas sobre el tráfico urbano e interurbano y sobre las centrales térmicas, especialmente las de carbón, no es posible mejorar la calidad del aire.
Por ello, y siguiendo la senda de recientes pronunciamientos de los tribunales de justicia de países europeos como Alemania, Bélgica, Holanda, Polonia, Reino Unido o República Checa, la organización ecologista traslada la inactividad del Gobierno español a la Audiencia Nacional. Al tiempo que está a la espera de sentencia en el primer tribunal autonómico de justicia donde ha denunciado la pasividad de un Gobierno regional, en este caso la Junta de Castilla y León.
La contaminación por ozono troposférico u “ozono malo” causó en el año 2014 más de 14.000 muertes prematuras en Europa, 1.600 de ellas en España, las mismas que los accidentes de tráfico. Dos terceras partes de los cultivos y buena parte de nuestros bosques y espacios naturales soportan niveles de ozono que dañan la vegetación. España es uno de los países europeos más afectados por este contaminante, especialmente en el centro y sur y en el litoral mediterráneo.
El ozono troposférico, también conocido como ozono “malo” por contraposición al de la capa de ozono de la estratosfera, es un contaminante secundario producido por la reacción entre el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por los automóviles y algunas industrias, en presencia de radiación solar. Por inhalación, provoca irritación de los ojos y vías respiratorias superiores, un incremento del riesgo de enfermedades respiratorias agudas y reducción de la función pulmonar, así como el agravamiento de patologías cardiovasculares. Además de para las personas, es también tóxico para la vegetación, dañando los bosques y reduciendo la productividad de los cultivos.
Más información:

Miguel Ángel Ceballos (coordinador de la campaña de ozono de Ecologistas en Acción): 653 072 277
Juan García (representante de Ecologistas en Acción ante el Parlamento Europeo): 654 143 471
<http://ecologistasenaccion.org/>
Roberto Herreros Prensa
Confederación de Ecologistas en Acción
915 31 27 39 / 617 02 64 32
www.ecologistasenaccion.org <http://www.ecologistasenaccion.org/>
<https://twitter.com/robertoherreros> @robertoherreros <https://twitter.com/robertoherreros>
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] Ecologistas en Acción lleva la falta de planes de calidad del aire sobre ozono al Parlamento Europeo

[Medios] El informe del IPCC muestra con contundencia que necesitamos evitar un incremento de la temperatura global su perior a 1,5 ºC

8 de octubre de 2018

El informe del IPCC muestra con contundencia que necesitamos evitar un incremento de la temperatura global superior a 1,5 ºC

· El informe recién publicado por el IPCC muestra con claridad la necesidad de alcanzar las emisiones netas cero antes de 2045. Lo que debería forzar a la modificación de los compromisos de la Unión europea de reducir sus emisiones en un 80-95 % para 2050 a reducir el 100 % en 2040.

· La comunidad internacional debe incorporar este informe en la próxima cumbre del clima en Katowice donde debe establecer los mecanismos necesarios para lograr reducciones de las emisiones anuales por encima del 7 %.

· La duplicación de muchos de los riesgos asociados en un incremento de la temperatura global de 2 ºC respecto a 1,5 ºC es razón más que suficiente para modificar el objetivo de París y alinearlo con el horizonte de 1,5 ºC.

Hoy el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) publica su informe sobre limitar la temperatura global por debajo de 1,5 ºC, cuyas conclusiones alertan de que “con la trayectoria de emisiones actuales y cumpliéndose los compromisos de los países hay un muy alto riesgo de superar un incremento de la temperatura global superior a 1,5 ºC respecto a los niveles preindustriales”. El informe añade que de cumplirse estos compromisos ese incremento de la temperatura se superará antes de 2040.

El IPCC se muestra especialmente crítico con la comunidad internacional y afirma que los compromisos del Acuerdo de París “son superiores a cualquier escenario compatible con limitar la temperatura global en 1,5 ºC”. Advierte además de que incluso no superando el 1,5 ºC de incremento de la temperatura global, las pérdidas de biodiversidad, el estrés hídrico, los fenómenos meteorológicos extremos o el incremento del nivel del mar seguirán en aumento debido a las emisiones acumuladas durante las pasadas décadas.

El texto aborda también cuál será la diferencia entre limitar el incremento de la temperatura global entre 1,5 ºC y 2 ºC. Así, deja patente como este medio grado de incremento es significativo, ya que de producirse aceleraría enormemente las consecuencias del cambio climático. Para Javier Andaluz, responsable de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, “solo uno de los horizontes presentados por el IPCC, que establece un 66 % de posibilidades de mantenerse por debajo de 1,5 ºC, se puede considerar viable en términos sociales y climáticos”. Andaluz añade además que “aún cumpliendo este horizonte es necesario realizar alguna reducción adicional, ya que obliga a captar emisiones con posterioridad a 2050. A día de hoy no existen evidencias tan claras que permitan afirmar que esos niveles de captación neta puedan ser posibles”.

El Estado español tiene un papel relevante en este sentido, debido a la especial vulnerabilidad de la región mediterránea que establece con claridad este informe. De hecho, limitar el incremento de la temperatura global en 1,5 ºC reducirá a la mitad el estrés hídrico que sufrirá esta región durante las próximas décadas.

El informe del IPCC debería urgir a los gobiernos actuar. Un primer paso es que se reconozca la necesidad de alcanzar emisiones netas 0 globales en 2045, de forma que los países más industrializados como España deben alcanzarla antes de 2040. Esto requerirá un esfuerzo sin precedentes que consiga reducir las emisiones globales por encima del 7 % anual, ya que, al ritmo de emisiones actuales, en 12 años será imposible limitar la temperatura global en 1,5 ºC y en 18 años habremos garantizado superar los 2 ºC de incremento de la temperatura global. Una transformación mundial para frenar el cambio climático, que supone a su vez una oportunidad de desarrollo sostenible para las economías más vulnerables del planeta.
Más información: Javier Andaluz, responsable de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, 645 518 104
Consideraciones específicas sobre el informe de 1,5 ºC

– A diferencia de la quinta revisión del IPCC sobre el cambio climático, se introduce una nueva definición del periodo pre-industrial que genera un incremento de la cantidad de gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente (GtCO2eq) que de ser emitidas garantizarían un incremento de la temperatura global de 1,5 ºC. Esta cantidad es lo que se conoce como presupuesto de carbono.

– Los horizontes presentados por el IPCC con probabilidades inferiores al 66 % no son compatibles con limitar la temperatura global por debajo de 1,5 ºC o 2 ºC.

– Aquellos horizontes que plantean una superación puntual de la temperatura global no son válidos para el cumplimiento del Acuerdo de París. El artículo 2 de este acuerdo dice con claridad que el objetivo es evitar que se produzca un incremento de la temperatura superior a 2 ºC, sin ninguna excepción ni límite temporal.

– Aunque las emisiones acumuladas hasta el momento actual parece que no conllevarán necesariamente un incremento de la temperatura global de 1,5 ºC, el tiempo de actuar se agota. Se deben alcanzar las emisiones neutras en 2045-2055.

– Este incremento de temperatura está provocando y provocará en muchas regiones que los días de calor extremo suban el doble que la media de la temperatura global. Asimismo se prolongará la duración de las olas de calor. Una realidad que será más evidente en las latitudes tropicales e intertropicales.

– El documento final respecto a las consecuencias (punto B.3) elimina la mención sobre que la superación del límite de 1,5 ºC supondrá pérdidas y daños irreversibles incluso cuando seamos capaces de revertir ese “exceso de temperatura” en 2100.

– El informe deja patente el enorme coste de superar 1,5 ºC y establece que los riesgos se duplican si el incremento de la temperatura alcanza los 2ºC.

Entre estos riesgos debemos señalar:

1. Del 70 al 90 % de las barreras de coral se verán afectadas a 1,5 ºC de incremento de la temperatura, mientras que a los 2 ºC su desaparición parece asegurada.

2. Esta diferencia de 0,5 ºC es clave en los ecosistemas marinos. La acidificación y el calentamiento de los océanos resulta clave y muestra que a 2 ºC los riesgos se duplican. Por ejemplo, en las pesquerías, las pérdidas de capturas pasarán de 1,5 millones de toneladas en 1,5 ºC a los tres millones de toneladas en 2 ºC.

3. Otra de las cuestiones que han desaparecido del informe presentado en julio es que el incremento de la temperatura de 1,5 ºC a 2 ºC aumentará los riesgos sobre el agua y las inundaciones a 10 millones de personas.

4. Este incremento a 2 ºC respecto a 1,5 ºC aumentará en un 50 % el estrés hídrico de muchas regiones del planeta. El informe señala con claridad que una de las regiones más afectadas será la mediterránea. De hecho, en esta región este 0,5 ºC de diferencia puede marcar la diferencia entre la capacidad de adaptación o bien que se produzcan pérdidas irreversibles de importantes ecosistemas.

– Atendiendo al principio de precaución el presupuesto de carbono restante –es decir, la cantidad de emisiones que se pueden generar adicionales– es de solo 420 GtCO2 o de 570 GtCO2, dependiendo del modelo. Al ritmo de emisiones actuales (33 GtCO2/anuales) este presupuesto llegará a cero de 12 a 18 años.

– Este presupuesto de carbono no contempla las emisiones adicionales que se producirían de forma natural como consecuencia del incremento de las temperaturas, como pueden ser las más de 100 GtCO2 debidas a la desaparición del permafrost.

– Uno de los problemas en la definición de los horizontes es que todos ellos sobrepasan de alguna forma las emisiones que garantizan un incremento de 1,5 ºC. De hecho, el horizonte de 1,5 ºC establece reducciones netas de emisiones a través de la fijación de emisiones por los sumideros. En este sentido establece que las soluciones tecnológicas de captura y almacenamiento de carbono presentan numerosas restricciones para ser considerados dentro de la sostenibilidad. Mientras la mejora del estado de conservación de los ecosistemas si puede resultar importante para esa reducción, pero solo hasta cierto punto.

– Entre las medidas se señala con claridad la introducción de energías renovables, el mejor manejo de residuos y ecosistemas y la necesaria reducción de la demanda de energía. A pesar de la mención, el informe obvia cuantificar con claridad cuál debería ser esa reducción de la demanda de energía necesaria.

– El informe establece con claridad que las técnicas de geoingeniería como el manejo de la radiación solar no se pueden considerar como medidas adecuadas, pues someterían a enormes riesgos adicionales sobre los ecosistemas y las sociedades.

– El informe afirma con claridad que los compromisos de los países son insuficientes, ya que de cumplirse con todos los compromisos establecidos las emisiones en 2030 ascenderían a 52-58 GtCO2, cuando sería necesario que en 2030 bajasen de 25 a 30 GtCO2.

– El último capítulo aborda esta diferencia entre 1,5 ºC y 2 ºC en el cumplimiento de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, y establece con claridad que todos los indicadores se agravan enormemente con un incremento global de 2 ºC de la temperatura. Lo que es especialmente importante para alcanzar la erradicación de la pobreza y el hambre, el acceso al agua potable a la energía, así como el incremento de conflictos relacionados con el uso de recursos.

– Unas transformaciones económicas, sociales y culturales que además muestran mayor capacidad de ser también herramientas para el desarrollo de muchas sociedades. De hecho, según el informe, la mayoría de los indicadores económicos son más favorables limitando el incremento de la temperatura global a 1,5 ºC frente a los 2 ºC.

En este sentido, los próximos pasos del informe deben ser:

1. Incorporar las conclusiones del informe en la próxima COP24, de forma que no superar el presupuesto de carbono asociado al 66 % de posibilidad de limitar el incremento de la temperatura global en 1,5 ºC.

2. La Unión Europea, respondiendo a sus propios comentarios sobre el informe, debe replantear toda su estrategia a largo plazo para alcanzar emisiones neutras en 2040.

3. Hay que establecer mecanismos para garantizar que se inicie de forma inmediata el descenso de las emisiones globales en un ritmo superior al 7 % anual.
<http://ecologistasenaccion.org/>
Roberto Herreros Prensa
Confederación de Ecologistas en Acción
915 31 27 39 / 617 02 64 32
www.ecologistasenaccion.org <http://www.ecologistasenaccion.org/>
<https://twitter.com/robertoherreros> @robertoherreros <https://twitter.com/robertoherreros>
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] El informe del IPCC muestra con contundencia que necesitamos evitar un incremento de la temperatura global su perior a 1,5 ºC