Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Archives: 14 de October de 2013

[Mitjans] NP Castor: Ecologistes en Acció presenta una denúncia davant la fiscalía de Tarragona

cat/cas

14 octubre 2013

_Ecologistes en Acció presenta una denúncia davant la fiscalía de
Tarragona _*_
_ESCAPAMENT MASSIU DE GAS, UN NOU RISC DE LA PLATAFORMA CASTOR*

*Ecologistes en Acció presenta avui una denúncia a la fiscalia de
Tarragona davant un important risc que plana sobre la plataforma Castor,
i que tampoc ha estat avaluat de forma prèvia malgrat la seva potencial
gravetat . Un escapament de metà de la borsa subterrània podria implicar
nefastes conseqüències, com l’explosió de la pròpia plataforma. La
denúncia es fonamenta en un informe que també es fa públic avui.

*

La denúncia (que es presentarà també pròximament a Castelló, en
col·laboració amb la Plataforma Defensa de les Terres del Sènia) apunta
a un perill que no s’ha investigat ni valorat, a pesar que podria tenir
conseqüències molt greus. Es tracta del risc de fugida massiva de gas
natural del magatzem subterrani com a conseqüència dels terratrèmols que
acabin d’esquerdar o fracturar el seu sostre.

Es basa en ¨L’informe Riscos potencials derivats de la injecció de gas
natural en la plataforma Castor¨. El treball ha estat elaborat per
Miguel de las Doblas, de l’Institut de Geocièncias de Madrid, IGEO
(CSIC-UCM), així com per Antonio Jesús Galindo, expert en Navegació
Marítima.

Els terratrèmols induïts per la pròpia injecció de gas podrien fracturar
i acabar de trencar part del sostre del magatzem de gas, segons explica
l’informe, la qual cosa faria que el gas natural escapés de manera
violenta. Els treballs que s’han desenvolupat en aquesta zona del subsòl
des de fa anys (buidatge d’hidrocarburs, emplenat amb aigua del mar,
buidat per emplenar amb gas comprimit, etc.) poden haver influït en
l’existència de fractures i fissures, la qual cosa unit als moviments
sísmics actuals podria provocar l’esmentada fuita.
*
**Una fugida de metà va provocar el desastre de BP en el Golf de Mèxic**
*
Les fuites naturals de metà a les zones marítimes de plataformes són
coneguts per generar estructures catastròfiques en sortir bruscament,
generant “volcans de fang”, lliscaments submarins de gran escala, etc.
El magatzem submarí de Castor existeix una pesada columna d’aigua
damunt, de 60 metres, que amplificaria moltíssim la possible fugida del
gas natural expulsant-ho amb gran força del magatzem. Recordem que el
metà és un gas molt més lleuger que l’aire que respirem i la seva
tendència seria a sortir ràpidament.

Davant una fuita així, probablement apareixerien moltes espècies marines
mortes i hi hauria un enorme risc d’explosions si aquest gas entra en
contacte amb algun focus de foc. Convé recordar que un succés tan
dramàtic com el de la plataforma Deepwater Horizon de BP en el Golf de
Mèxic es va iniciar, precisament, per una fugida de gas metà en la mateixa.

Per això crida l’atenció que aquesta possibilitat no s’hagi avaluat
prèviament, amb les conseqüències tan greus que pot implicar. Aquest és
l’argument principal de la denúncia que presenta Ecologistes en Acció,
que dóna més arguments de pes a l’exigència que la Plataforma Castor
cessi en la seva activitat de forma definitiva.

Enllaç l’informe: http://www.ecologistasenaccion.org/article26671.html
Enllaç a la denúncia:http://www.ecologistasenaccion.org/article26325.html

*Foto presentació denúncia fiscalia tarragona avui:*
https://picasaweb.google.com/catalunya.ecologistesenaccio.org/CastorDenunciaFiscalia

Més informació :
– Eloi Nolla 663855878 ( Tarragona )
– Miguel de les Doblas 606688545 ( coautor de l’informe )
– Enrique Luque 610604180 ( Vinaròs )
[cast]
14 de octubre de 2013

_Ecologistas en Acción presenta una denuncia ante la fiscalía de
Tarragona basada en un informe_
*ESCAPE MASIVO DE GAS, UN RIESGO NO EVALUADO DE LA PLATAFORMA CASTOR*

*Ecologistas en Acción presenta hoy una denuncia ante la fiscalía de
Tarragona ante el riesgo de escape de gas que se cierne sobre la
plataforma Castor, y que tampoco ha sido evaluado de forma previa a
pesar de su potencial gravedad. Una fuga de metano de la bolsa
subterránea podría acarrear nefastas consecuencias, como la explosión de
la propia plataforma. La denuncia se fundamenta en un informe que
también se hace público hoy.
*

La denuncia (que se presentará también próximamente en Castellón, en
colaboración con la Plataforma Defensa de les Terres del Senia) apunta a
un peligro que no se ha investigado ni valorado, a pesar de que podría
tener consecuencias muy graves. Se trata del riesgo de fuga masiva de
gas natural del almacén subterráneo como consecuencia de los terremotos
que terminen de agrietar o fracturar su techo.

Se basa en el informe Riesgos potenciales derivados de la inyección de
gas natural en la plataforma Castor. El trabajo ha sido elaborado por
Miguel de las Doblas, del Instituto de Geociencias de Madrid, IGEO
(CSIC-UCM), así como por Antonio Jesús Galindo, experto en Navegación
Marítima.

Los terremotos inducidos por la propia inyección de gas podrían fisurar
y terminar de romper parte del techo del almacén de gas, según explica
el informe, lo que haría que el gas natural escapara de manera violenta.
Los trabajos que se han desarrollado en esta zona del subsuelo desde
hace años (vaciado de hidrocarburos, rellenado con agua del mar, vaciado
para rellenar con gas comprimido, etc.) pueden haber influido en la
existencia de fracturas y fisuras, lo que unido a los movimientos
sísmicos actuales podría provocar el mencionado escape.
*
**Una fuga de metano provocó el desastre de BP en el Golfo de México*

Los escapes naturales de metano en las zonas marítimas de plataformas
son conocidos por generar estructuras catastróficas al salir
bruscamente, generando “volcanes de barro”, deslizamientos submarinos de
gran escala, etc. El almacén submarino de Castor existe una pesada
columna de agua encima, de 60 metros, que amplificaría muchísimo la
posible fuga del gas natural expulsándolo con gran fuerza del almacén.
Recordemos que el metano es un gas mucho más ligero que el aire que
respiramos y su tendencia sería a salir rápidamente.

Ante un escape así, probablemente aparecerían muchas especies marinas
muertas y habría un enorme riesgo de explosiones si este gas entra en
contacto con algún foco de fuego. Conviene recordar que un suceso tan
dramático como el de la plataforma Deepwater Horizon de BP en el Golfo
de México se inició, precisamente, por una fuga de gas metano en la misma.

Por eso llama la atención que esta posibilidad no se haya evaluado
previamente, con las consecuencias tan graves que puede acarrear. Este
es el argumento principal de la denuncia que presenta Ecologistas en
Acción, que da más argumentos de peso a la exigencia de que la
Plataforma Castor cese en su actividad de forma definitiva.

Enlace al informe: http://www.ecologistasenaccion.org/article26671.html
Enlace a la denuncia:http://www.ecologistasenaccion.org/article26325.html

*Foto presentación denuncia fiscalía Tarragona hoy :*
https://picasaweb.google.com/catalunya.ecologistesenaccio.org/CastorDenunciaFiscalia

Más información:
– Miguel de las Doblas 606688545 (coautor del informe)
– Eloi Nolla 663855878 (Tarragona)
– Enrique Luque 610604180 (Vinarós)
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP Castor: Ecologistes en Acció presenta una denúncia davant la fiscalía de Tarragona

[Medios] NP: Denuncia por el riesgo de fuga de metano en la Plataforma Castor

14 de octubre de 2013

_Ecologistas en Acción presenta una denuncia ante la fiscalía de
Tarragona basada en un informe_
*ESCAPE MASIVO DE GAS, UN RIESGO NO EVALUADO DE LA PLATAFORMA CASTOR*

*Ecologistas en Acción presenta hoy una denuncia ante la fiscalía de
Tarragona ante el riesgo de escape de gas que se cierne sobre la
plataforma Castor, y que tampoco ha sido evaluado de forma previa a
pesar de su potencial gravedad. Una fuga de metano de la bolsa
subterránea podría acarrear nefastas consecuencias, como la explosión de
la propia plataforma. La denuncia se fundamenta en un informe que
también se hace público hoy.
*

La denuncia (que se presentará también próximamente en Castellón, en
colaboración con la Plataforma Defensa de les Terres del Senia) apunta a
un peligro que no se ha investigado ni valorado, a pesar de que podría
tener consecuencias muy graves. Se trata del riesgo de fuga masiva de
gas natural del almacén subterráneo como consecuencia de los terremotos
que terminen de agrietar o fracturar su techo.

Se basa en el informe Riesgos potenciales derivados de la inyección de
gas natural en la plataforma Castor. El trabajo ha sido elaborado por
Miguel de las Doblas, del Instituto de Geociencias de Madrid, IGEO
(CSIC-UCM), así como por Antonio Jesús Galindo, experto en Navegación
Marítima.

Los terremotos inducidos por la propia inyección de gas podrían fisurar
y terminar de romper parte del techo del almacén de gas, según explica
el informe, lo que haría que el gas natural escapara de manera violenta.
Los trabajos que se han desarrollado en esta zona del subsuelo desde
hace años (vaciado de hidrocarburos, rellenado con agua del mar, vaciado
para rellenar con gas comprimido, etc.) pueden haber influido en la
existencia de fracturas y fisuras, lo que unido a los movimientos
sísmicos actuales podría provocar el mencionado escape.
*
**Una fuga de metano provocó el desastre de BP en el Golfo de México*

Los escapes naturales de metano en las zonas marítimas de plataformas
son conocidos por generar estructuras catastróficas al salir
bruscamente, generando “volcanes de barro”, deslizamientos submarinos de
gran escala, etc. El almacén submarino de Castor existe una pesada
columna de agua encima, de 60 metros, que amplificaría muchísimo la
posible fuga del gas natural expulsándolo con gran fuerza del almacén.
Recordemos que el metano es un gas mucho más ligero que el aire que
respiramos y su tendencia sería a salir rápidamente.

Ante un escape así, probablemente aparecerían muchas especies marinas
muertas y habría un enorme riesgo de explosiones si este gas entra en
contacto con algún foco de fuego. Conviene recordar que un suceso tan
dramático como el de la plataforma Deepwater Horizon de BP en el Golfo
de México se inició, precisamente, por una fuga de gas metano en la misma.

Por eso llama la atención que esta posibilidad no se haya evaluado
previamente, con las consecuencias tan graves que puede acarrear. Este
será el argumento principal de la denuncia que presentará Ecologistas en
Acción, que da más argumentos de peso a la exigencia de que la
Plataforma Castor cese en su actividad de forma definitiva.
Enlace al informe: http://www.ecologistasenaccion.org/article26671.html
Enlace a la denuncia:http://www.ecologistasenaccion.org/article26325.html
Más información:
– Miguel de las Doblas 606688545 (coautor del informe)
– Eloi Nolla 663855878 (Tarragona)
– Enrique Luque 610604180 (Vinarós)

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] NP: Denuncia por el riesgo de fuga de metano en la Plataforma Castor

Resumen de Infomoc, Vol 122, Envío 5

Envíe los mensajes para la lista Infomoc a
infomoc@grups.pangea.org

Para subscribirse o anular su subscripción a través de la WEB
http://www.grups.pangea.org/mailman/listinfo/infomoc

O por correo electrónico, enviando un mensaje con el texto “help” en
el asunto (subject) o en el cuerpo a:
infomoc-request@grups.pangea.org

Puede contactar con el responsable de la lista escribiendo a:
infomoc-owner@grups.pangea.org

Si responde a algún contenido de este mensaje, por favor, edite la
linea del asunto (subject) para que el texto sea mas especifico que:
“Re: Contents of Infomoc digest…”. Además, por favor, incluya en la
respuesta sólo aquellas partes del mensaje a las que está
respondiendo.
Asuntos del día:

1. La campaña de objeción fiscal al gasto militar recaudó
116.000 euros este año | Periódico Diagonal (Jose Manuel Lopez Blanco)
———————————————————————-

Message: 1
Date: Sun, 13 Oct 2013 14:55:37 +0200
From: Jose Manuel Lopez Blanco
To: INFOMOC
Subject: [Infomoc] La campaña de objeción fiscal al gasto militar
recaudó 116.000 euros este año | Periódico Diagonal
Message-ID:
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; format=flowed

https://www.diagonalperiodico.net/movimientos/20196-la-campana-objecion-fiscal-al-gasto-militar-recaudo-116000-euros-este-ano.html
——————————

_______________________________________________
Infomoc mailing list
Infomoc@grups.pangea.org
http://www.grups.pangea.org/mailman/listinfo/infomoc

Fin de Resumen de Infomoc, Vol 122, Envío 5
*******************************************

FontFuente: infomoc-request@grups.pangea.org, via: infomoc-bounces@grups.pangea.org

Comentaris tancats a Resumen de Infomoc, Vol 122, Envío 5

Mugak: Boletín diario de noticias

Revista de prensa

Revista de prensa del Observatorio de la Diversidad,
formado por Mugak,
Centro de Documentación de SOS Racismo y XenoMedia,
con la información publicada en 23 diarios del Estado español y una selección de prensa latinoamericana
sobre inmigración y minorías y con acceso a la base de datos de prensa
donde catalogamos la información.

Tú también haces SOS Racismo
No es falta de caridad. ¡Son delitos, estúpidos! (Artículo de Javier de Lucas)

El País
Alumbrar un hijo y después morir
Nueva victoria del Frente Nacional
En Perú, el negro es un color invisible
El Frente Nacional arrebata a los comunistas un municipio francés
Una turba nacionalista asalta un barrio de Moscú para vengar el asesinato de un ruso
Italia despliega a los militares para evitar nuevas tragedias en el Mediterráneo
El Mundo
Italia triplica su vigilancia en el Mediterráneo
Un enterrador para las almas errantes
El Correo
Lenis del Valle: «Si se meten con Bilbao, yo lo defiendo»
Disturbios en Moscú por el asesinato de un joven a manos de un inmigrante
La UE y la inmigración
Italia asegura el Mediterráneo
Gara
Un viejo centro listo para acoger a una nueva ola de jóvenes inmigrantes
200 detenidos en una protesta por una muerte atribuida a un inmigrante
Italia triplica su fuerza militar en el Mediterráneo por la inmigración
Diario Vasco
880.000 esclavos en la Europa actual
Un joven, grave tras recibir un disparo en el pecho en Madrid
Deia
900.000 ‘esclavos’ en la UE
Italia patrullará el Mediterráneo para evitar nuevos naufragios
Diario de Noticias
Los supervivientes del naufragio en Malta: “Los libios nos dispararon”
Italia triplicará el despliegue militar en el Mediterráneo para evitar más naufragios
Diario de noticias de Gipuzkoa
Italia triplicará el despliegue militar en el Mediterráneo para evitar más naufragios
Letta enviará militares al Mediterráneo para que deje de ser “el mar de la muerte”
Los supervivientes del naufragio en Malta: “Los libios nos dispararon”
La Vanguardia
Italia lanza una misión militar para rescatar inmigrantes
Priebke podría tener un funeral en la calle
El Periódico de Cataluña
La ultraderecha francesa reafirma su ascenso
Italia envia militares al Mediterráneo para ayudar a los inmigrantes
Avui
Itàlia triplica el desplegament militar per evitar més tragèdies
La manifestació de l’extrema dreta contra Catalunya
ABC
Italia militariza el Mediterráneo para evitar nuevos naufragios
Animadversión rusa hacia los inmigrantes de la antigua URSS tras el apuñalamiento de un joven
¿De qué infiernos huyen los inmigrantes que naufragan frente a las costas de Italia?
La Razón
Le Pen confirma su ascenso electoral
Una intervención militar en el Mediterráneo
La desesperación de Lampedusa
La Voz de Galicia
Arranca un curso de alfabetización en gallego para inmigrantes
Italia envía una misión militar para evitar tragedias marítimas
Éxito de la ultraderecha en unas elecciones cantonales francesas
Canarias 7
Los supervivientes del naufragio en aguas maltesas dicen que los libios les dispararon
Italia triplicará el despliegue militar en el Mediterráneo para evitar más naufragios
Público
Letta anuncia una misión militar para que el “Mediterráneo deje de ser el mar de la muerte”
Europa tiene 880.000 “esclavos modernos”, según un informe de la UE
No son “otros”, somos “nosotros”

De conformidad con la nueva Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio Electrónico (la LSSI-CE) aprobada por el Parlamento español y de la
vigente Ley Orgánica 15 13/12/1999 de Protección de Datos española, te comunicamos
que tu dirección de correo figura en este momento suscrita a la lista de
REVISTA DIARIA DE PRENSA de Mugak/SOS Arrazakeria, formando parte de un fichero
automatizado de datos. Te informamos de tu opción de cancelación en virtud de las
leyes antes mencionadas, y de tu derecho de oposición, acceso, rectificación y
cancelación de tus datos. Si no deseas seguir recibiendo este boletín pincha aquí
para darte de baja.

FontFuente: observatoriodeladiversidad@mugak.org

Comentaris tancats a Mugak: Boletín diario de noticias

PCS Resumen nº 2497

POLITICA EN EL CONO SUR LATINOAMERICANO

POLITICA EN EL CONO SUR LATINOAMERICANO
Mensajes de este resumen (1
Mensaje)

1.1.

Documento – NORMAS Y TEMATICA DE POLITICA CONO SUR.doc
De:
politicaconosur@gruposyahoo.com

Ver todos los temas | Crear tema nuevo

Mensaje

1.1.
Documento – NORMAS Y TEMATICA DE POLITICA CONO SUR.doc
Enviado por:
politicaconosur@gruposyahoo.com
Dom, 13 de Oct, 2013 6:09 am (PDT)

Documento : NORMAS Y TEMATICA DE POLITICA CONO SUR.doc
Descripción : NORMAS Y TEMATICA DE POLITICA CONO SUR

Actividad reciente

Visita tu grupo

Y! Respuestas

Pregunta

Gente real te

responde

Yahoo! Messenger

Mensajero perfecto

Llama de PC a PC

sin costo alguno

Barra Yahoo!

Todo a un clic

Acceso rápido a

servicios Yahoo!

¿Necesitas responder?

Haz clic en cualquiera de los enlaces “Responder” para responder a un mensaje en concreto del resumen diario.

Crear tema nuevo |
Visita tu grupo en la Web
Mensajes
| Miembros
Por una Constitución auténticamente democrática para Chile, visite y firme en http://www.asambleaconstituyente.cl/Manténgase informado sobre los DD.HH. en Chile, visite http://www.memoriaviva.com/ y http://www.chile-esmeralda.com/
Modificar la configuración mediante la Web (ID de Yahoo! obligatoria)
Modificar la configuración mediante el correo: Cambiar a mensajes individuales | Cambiar el formato a Tradicional
Visita tu grupo |
Condiciones de uso de Yahoo! Grupos |
Cancelar suscripción

FontFuente: politicaconosur@gruposyahoo.com

Comentaris tancats a PCS Resumen nº 2497

[polomoir1] “Comisión Quinta del Senado cita por segunda vez al ministro Lizarralde a debate de control político del senador Robledo” y “TLC y otros verdugos”

Visite nuestras páginas: http://www.moir.org.co, http://tribunaroja.moir.org.co , http://www.robledosomostodos.comy
http://www.deslinde.org.co

Siga los twitter del senador Jorge Enrique Robledo en http://twitter.com/#!/JERobledo

——————————————————————————————–

 

Comisión Quinta del Senado cita por segunda vez al ministro
Lizarralde a debate de control político del senador Robledo

Oficina de Prensa
Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, octubre 11 de 2013

——————————————————————————————–

 

Si el ministro
asiste, el debate se realizaría el próximo 15 de octubre.

 

Por solicitud del
senador Jorge Enrique Robledo (db.tt/H9Ch6csP), la Comisión Quinta del senado
citó por segunda vez al ministro Rubén Darío Lizarralde para que el próximo
martes 15 de octubre asista al debate de control político del senador Robledo y
responda a los graves cuestionamientos sobre sus actuaciones como gerente de
Indupalma.

 

El Ministro no
asistió el pasado martes a la sesión de la Comisión excusándose en que “no es
dable a quienes lo ejercen desde el Legislativo, solicitar a los funcionarios
públicos información que es del ámbito exclusivo de una empresa privada”. Sin
embargo, la excusa es inaceptable, pues los funcionarios deben responder por
sus actuaciones en las empresas privadas, más si se trata de conductas ilegales
como la acumulación y la ocupación indebida de baldíos. Además, en los
proyectos de Indupalma se han invertido miles de millones de recursos públicos
y el Ministro quiere imponer este modelo en todo el país.

 

La Comisión Quinta no
aceptó los argumentos del Ministra y en esta segunda citación la Secretaria de
la entidad le responde lo siguiente: “me permito aclarar a usted, que el
mecanismo de control político asignado al Congreso de la República por disposición
constitucional y reglamentado en la Ley 5ª de 1992 (artículos 233 y
siguientes), tiene como finalidad esencial, cuestionar la actividad del
gobierno y demás personas públicas, e inclusive privadas que tengan incidencia
en los intereses generales” (db.tt/gkRM2sX8).

 

Robledo afirmó que el
Ministro debe cumplir la ley y que espera que asista a esta segunda citación,
pues el funcionario debe responder a los graves cuestionamientos que se le han
hecho por diversos sectores.

——————————————————————————————–

TLC y otros verdugos

Eudoro Alvarez, Villavicencio, octubre 11 de 2013

——————————————————————————————–

 

No han faltado los comentarios rimbombantes de distintos
“formadores de opinión”, adictos al modelo económico, que tantas congojas ha
ocasionado a los productores rurales de Colombia, cuyo centro es la política de
libre comercio con eje central en los TLC, quienes contra la evidencia de la
baja en los precios de los productos agropecuarios y la ruina que significa el
tener que vender a pérdida, atizada por los altos costos de insumos, semillas y
combustibles, y la formación de precios en base a las importaciones, que han
colocado a los productores en condición de ruina y pérdida de sus haberes,
pretenden absolver al gobierno y echar encima un manto de duda sobre la
legitimidad de la reciente protesta agraria.

 

Pero, “tras de corneados apaleados”. Por el “Acuerdo de
Villavicencio”, firmado entre Dignidad Arrocera y el Gobierno nacional, se
estableció una franja de precios que sustentara la compra de la cosecha; Para
“motivar” la molinería a cumplir con los acuerdos pactados, se acordó pagarles
un incentivo al almacenamiento y así retener inventarios en la cosecha para
proveer el mercado nacional cuando este lo requiera. Alegando competencia del
contrabando, la agroindustria arrocera, fuertemente concentrada en unas pocas
empresas, procedió a inventarse una manera de quedarse con los subsidios y
birlar el acuerdo. Tan “vivos” los señores!!

 

En ausencia de arbitraje en la calificación de producto
entregado por los agricultores, pues el gobierno se negó a montar laboratorios
de referencia – a pesar de haberse comprometido a instalarlos desde agosto del
2010 – instancia ante la cual se podría haber acudido para frenar el abuso de
los industriales del arroz, dejando a los agricultores a merced del “lobo feroz
“del monopsonio.

 

El abuso, no para con lo anterior; la molinería recibió
producto hasta cubrir las deudas originadas en insumos – negocio en el cual
lógicamente ganan dinero – y cuando logró el pago de las mismas, se niega a
recibir y asumir el resto de la cosecha; Es decir, se embolsillaron el
subsidio, cobraron la cartera y dejaron a los productores sin instancia de
venta para su producto.

 

Indigna la actitud ventajista de la industria molinera, lo
mismo que la paividad gubernamental ante el atropello; mínimo para medio
“enmendar la plana”, debería quitarse el subsidio a los molineros y endosárselo
a los productores afectados.

 

Antes subsiste una actividad en la que entre gobierno y
agroindustria, con TLC, contrabando y ventajismo se apalea de manera
inmisericorde a los productores que se resisten a dejar de trabajar y hacer
patria con su esfuerzo.

 

 

—————————————————————————–

Por favor incluya las direcciones polomoir@listas.moir.org.co
y
polo-moir@lists.riseup.net
en su
libreta de direcciones para que no sean consideradas spam
. Estos envíos se hacen por lo menos una
vez a la semana; si dejan de llegarle, háganoslo saber
. Si no desea seguir recibiendo
nuestros correos, respóndanos pidiendo su retiro de la lista. Si desea publicar
nuestros artículos, incluya nuestras páginas como crédito de los mismos.

 —————————————————————————–

FontFuente: moir@moir.org.co

Comentaris tancats a [polomoir1] “Comisión Quinta del Senado cita por segunda vez al ministro Lizarralde a debate de control político del senador Robledo” y “TLC y otros verdugos”

[Ecologistas en Accion] Boletin informativo semanal

Boletin de novedades de Ecologistas en Accion

Si quieres Suscribirte / Borrarte
(https://www.nodo50.org/cgi-bin/mailman/listinfo/informa) de la lista
……………….. Novedades del 07 al 13 de Octubre de 2013.Ecologistas
en Acción (http://www.ecologistasenaccion.org) ………………..
(article25454.html)
Día internacional contra el fracking (article25454.html)

Energía
Ecologistas en Acción participa el 19 de octubre en la segunda edición
del “Global Frackdown”, una iniciativa internacional para prohibir la
fractura hidráulica en todo el mundo. [Leer más… (article25454.html)]
……………….. Artículos de la semana ………………..
La reforma de la ley de impacto ambiental hará más probables sucesos como
el de la plataforma Castor (article26664.html)

Ecologistas en Acción
Ecologistas en Acción valora la evaluación de impacto ambiental en
España al hilo de lo acaecido en el proyecto “Castor”. Para la
organización ecologista el riesgo ambiental o no se evalúa o no se
considera por las administraciones responsables. [Leer más…
(article26664.html)]

Finaliza el estudio de algas invasoras en el PN Islas Atlánticas
(article26665.html)

Mar
Ecologistas en Acción finaliza el estudio de distribución de algas
invasoras en las Islas Cíes realizado durante los meses de septiembre y
octubre, en el Parque Nacional de las islas Atlánticas. [Leer más…
(article26665.html)]

Aprobada la DIA de una mina de uranio en Salamanca (article26659.html)

Energía
Ecologistas en Acción ha denunciado la aprobación por parte de la Junta
de Castilla y León de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de una
mina de uranio en el término de Retortillo (Salamanca). [Leer más…
(article26659.html)]

Esperan la pronta ratificación del Convenio del Mercurio
(article26657.html)

Contaminación
Ecologistas en Acción espera que los 140 países que se reúnen, del 9 al
11 de octubre, en Kumamoto (Japón), adopten un convenio jurídicamente
vinculante que reduzca la presencia de mercurio en el medio ambiente del
planeta. [Leer más… (article26657.html)]

El informe ambiental del ATC no tiene en cuenta el riesgo geológico
(article26652.html)

Cuenca
Al igual que el estudio de impacto ambiental del proyecto Castor, el
informe sometido a consultas previas minimiza estos riesgos cuando antes
los calificaba como “riesgo geotécnico relevante”. [Leer más…
(article26652.html)]

Un tratado comercial transatlántico ahondará en recortes sociales y
perpetuará la crisis ambiental (article26646.html)

Antiglobalización
A pesar de la suspensión de la segunda ronda de negociaciones del Tratado
Trasatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP por sus siglas en inglés)
entre Estados Unidos y la Unión Europea que debía iniciarse hoy en
Bruselas, Ecologistas en Acción considera que es necesario “no bajar la
guardia ante la amenaza de este nuevo Tratado de Libre Comercio que, sin
ninguna duda, ahondará en los recortes sociales y perpetuará la crisis
(…) [Leer más… (article26646.html)]

Recuperando el monte mediterráneo en Quintos de Mora y en Cabañeros
(article26678.html)
Toledo
A lo largo de este fin de semana en la finca estatal de Quintos de Mora un
grupo de voluntarios de Ecologistas en Acción termina las labores de
recuperación del ecosistema del monte mediterráneo. [Leer más…
(article26678.html)]

Ante la reapertura de las Minas de río Tinto (article26679.html)
Andalucía
Ecologistas en Acción exige a Susana Díaz y a la nueva Consejera de Medio
Ambiente la máxima transparencia para la reapertura de las Minas de Rio
Tinto. [Leer más… (article26679.html)]

Piden la paralización de la explotación de carbón a cielo abierto Corta
Pastora (article26672.html)
León
Ecologistas en Acción de León ha presentado denuncia contra la S.A.
Hullera Vasco Leonesa que desde hace treinta años viene explotando las
sucesivas ampliaciones de la mina de carbón a cielo abierto “Corta
Pastora” sin evaluación de impacto ambiental. [Leer más…
(article26672.html)]

Nuclenor deposita en una cantera abandonada lodos de Garoña
(article26668.html)
Burgos
Ecologistas en Acción de Burgos ha presentado al Ayuntamiento del Valle de
Tobalina y a la Confederación Hidrográfica del Ebro sendos escritos donde
denuncia el depósito de lodos sin autorización procedentes de la central
nuclear de Santa María de Garoña. [Leer más… (article26668.html)]

En defensa de la movilidad sostenible (article26676.html)
Jerez
Desde principios de los 90 Ecologistas en Acción de Jerez lleva exigiendo
a las administraciones que adopten medidas serias para fomentar el uso de
la bicicleta como medio de transporte. [Leer más… (article26676.html)]

Respuesta a la Consejera de Medio Ambiente a las declaraciones sobre el
Río Guadaíra (article26669.html)
Alcalá de Guadaíra
La Plataforma Cívica “Salvemos el Guadaíra” responde a la nueva
Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía por sus declaraciones
sobre el río Guadaíra. [Leer más… (article26669.html)]

La reforma de la llei d’impacte ambiental farà més probables successos
com el de la plataforma Castor (article26666.html)
Ecologistes en Acció
Ecologistes en Acció valora l’avaluació d’impacte ambiental a Espanya
al fil de l’esdevingut en el projecte “Castor”. Per a l’organització
ecologista el risc ambiental o no s’avalua o no es considera per les
administracions responsables. [Leer más… (article26666.html)]

Apoyan la aprobación de la Estrategia Extremeña para la lucha contra el
uso de veneno(article26663.html)
Extremadura
Se ha reunido en Mérida el Grupo de Trabajo de Ecotoxicología del Consejo
Asesor de Medio Ambiente de Extremadura. SEO/BirdLife, WWF y Ecologistas
en Acción, presentes en este grupo de trabajo, han recordado la
importancia de adoptar medidas eficaces contra el veneno con especial
prioridad de aprobar la Estrategia Extremeña. [Leer más…
(article26663.html)]

Comienza la temporada de caza sin ninguna mejora (article26656.html)
Comunidad de Madrid
Esta semana comienza la temporada de caza en la Comunidad de Madrid, una
actividad ejercida en el 72% del territorio regional por tan sólo el 0,5%
de la población. [Leer más… (article26656.html)]

Encuentro sobre el río Guadalete con universitarios (article26660.html)
Jerez
Encuentro que se ha enmarcado dentro de un proyecto europeo para el estudio
del estado de conservación del río Guadalete. Los estudiantes de
distintas nacionalidades manifestaron un gran interés por el trabajo,
realizando muchas preguntas sobre el mismo. [Leer más…
(article26660.html)]

En solidaridad ante la catástrofe de Lampedusa (article26661.html)
El Puerto de Santa María
Ecologistas en Acción se ha sumado a la convocatoria, frente al
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, ante la catástrofe de
Lampedusa, del Foro Social Portuense. [Leer más… (article26661.html)]

El informe ambiental del ATC no tiene en cuenta el riesgo geológico
(article26652.html)
Cuenca
Al igual que el estudio de impacto ambiental del proyecto Castor, el
informe sometido a consultas previas minimiza estos riesgos cuando antes
los calificaba como “riesgo geotécnico relevante”. [Leer más…
(article26652.html)]

Abandono del único descansadero puesto en valor turístico
(article26655.html)
Rota
Ecologistas en Acción de Rota que lleva bastantes años plantando y
cuidando aquel espacio público tiene que denunciar la situación a la que
se está llegando de abandono. [Leer más… (article26655.html)]

Piden estudio sismológico de la costa de Mijas (article26653.html)
Mijas
Ecologistas en Acción de Mijas exige al Ministerio de Industria un estudio
sismológico de la zona de Mijas ante los terremotos ocurridos en Tarragona
y Castellón, tras la pretensión de poner una plataforma petrolífera a 8
kilómetros de la costa mijeña para la investigación de hidrocarburos.
[Leer más… (article26653.html)]

Denuncian la corta de pinos centenarios en la Serranía de Cuenca
(article26649.html)
Cuenca
Los servicios periféricos de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente de Cuenca han cortado numerosos pinos laricios (negrales)
centenarios en la dehesa de Carrascosa de la Sierra, un bosque viejo de
robles y pinos adehesados de un gran valor ambiental y paisajístico.
[Leer más… (article26649.html)]

Neix a Catalunya la Xarxa per la Sobirania Energètica (article26597.html)
Catalunya
El col·lectiu pretén articular-se políticament davant la política
energètica de l’estat espanyol i altres administracions, com la
Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de promoure un nou model
energètic i fer front a agressions com el Projecte Castor, el fracking, la
MAT, les prospeccions a la costa o el decret a l’autoconsum. [Leer
más… (article26597.html)]
……………….. Próximas convocatorias
(http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?rubrique79)
………………..
16-10-2013. Curso on-line: Ecofeminismo (article19438.html)

16-10-2013. Curso on-line: Sistemas de Información Geográfica para la
defensa del territorio (article21213.html)

16-10-2013. Curso on-line: Un mundo rural vivo 4ª edición
(article22179.html)

16-10-2013. Curso on-line: Diseño gráfico y web con software libre 3º
edición (article24693.html)

17-10-2013. La Rioja: Concurso de carteles sobre calidad del aire y
movilidad sostenible (article26480.html)

18-10-2013. Xixón: Jornada y proyección sobre fractura hidráulica
(article26675.html)

18-10-2013. Baena: Conferencia sobre plaguicidas (article26654.html)

18-10-2013. Elx: Conferencia Semana Antifracking (article26681.html)

19-10-2013. Día internacional contra el fracking (article25454.html)

19-10-2013. Telde: Ruta de senderismo Pozos de la Nieve (article26305.html)

19-10-2013. Madrid: III Encuentro de ecologismo y educación
(article26515.html)

19-10-2013. València: Activitats contra la fractura hidràulica
(article26624.html)

19-10-2013. Sant Mateu: Actividades contra el fracking (article26611.html)

19-10-2013. Cantabria: Marcha en bici y concentraciones contra el fracking
(article26674.html)

19-10-2013. Manresa: Debat sobre el fracking (article26607.html)

19-10-2013. Xixón: Global Frackdown 2 (article26643.html)

19-10-2013. Logroño: Comida y charla contra el fracking
(article26625.html)

19-10-2013. Cieza: Proyección y coloquio contra el fracking
(article26673.html)

19-10-2013. Alcoi: Activitats contra el fracking (article26670.html)
……………….. Ecologistas TV (http://www.ecologistasenaccion.tv/)
………………..
……………….. Revista (http://www.ecologistasenaccion.org/revista)
………………..
(article78.html)
El Ecologista nº 78 (article78.html)
Fractura hidráulica, contundente oposición social. Flix. Garoña.
Petróleo. Iván Illich. Bicis feministas. Montes en venta. Justicia y
medio ambiente. [Leer más… (article78.html)]

Números anteriores (http://www.ecologistasenaccion.org/revista) | Indices
(http://www.ecologistasenaccion.org/article1500.html) | Suscripción
(http://www.ecologistasenaccion.org/article679.html) | Edición digital
(http://www.ecologistasenaccion.org/ebook)
……………….. Informaciones de interés ………………..
¿Quienes somos? (http://www.ecologistasenaccion.org/auteur1.html)
Asociarse (https://www.ecologistasenaccion.org/accion/asociarse.htm)
Participar (http://www.ecologistasenaccion.org/article860.html)
FAQ (http://www.ecologistasenaccion.org/article814.html)
Suscribirse / Borrarse de la lista
(https://www.nodo50.org/cgi-bin/mailman/listinfo/informa)

Ecologistas en Acción
Marqués de Leganés 12 – 28004 Madrid – Teléfono: +34-91-5312739

FontFuente: comunicacion@ecologistasenaccion.org, via: informa-bounces@listas.nodo50.org

Comentaris tancats a [Ecologistas en Accion] Boletin informativo semanal

[Ecologistas en Accion] Boletin informativo semanal

Boletin de novedades de Ecologistas en Accion

Si quieres Suscribirte / Borrarte
(https://www.nodo50.org/cgi-bin/mailman/listinfo/informa) de la lista
……………….. Novedades del 07 al 13 de Octubre de 2013.Ecologistas
en Acción (http://www.ecologistasenaccion.org) ………………..
(article25454.html)
Día internacional contra el fracking (article25454.html)

Energía
Ecologistas en Acción participa el 19 de octubre en la segunda edición
del “Global Frackdown”, una iniciativa internacional para prohibir la
fractura hidráulica en todo el mundo. [Leer más… (article25454.html)]
……………….. Artículos de la semana ………………..
La reforma de la ley de impacto ambiental hará más probables sucesos como
el de la plataforma Castor (article26664.html)

Ecologistas en Acción
Ecologistas en Acción valora la evaluación de impacto ambiental en
España al hilo de lo acaecido en el proyecto “Castor”. Para la
organización ecologista el riesgo ambiental o no se evalúa o no se
considera por las administraciones responsables. [Leer más…
(article26664.html)]

Finaliza el estudio de algas invasoras en el PN Islas Atlánticas
(article26665.html)

Mar
Ecologistas en Acción finaliza el estudio de distribución de algas
invasoras en las Islas Cíes realizado durante los meses de septiembre y
octubre, en el Parque Nacional de las islas Atlánticas. [Leer más…
(article26665.html)]

Aprobada la DIA de una mina de uranio en Salamanca (article26659.html)

Energía
Ecologistas en Acción ha denunciado la aprobación por parte de la Junta
de Castilla y León de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de una
mina de uranio en el término de Retortillo (Salamanca). [Leer más…
(article26659.html)]

Esperan la pronta ratificación del Convenio del Mercurio
(article26657.html)

Contaminación
Ecologistas en Acción espera que los 140 países que se reúnen, del 9 al
11 de octubre, en Kumamoto (Japón), adopten un convenio jurídicamente
vinculante que reduzca la presencia de mercurio en el medio ambiente del
planeta. [Leer más… (article26657.html)]

El informe ambiental del ATC no tiene en cuenta el riesgo geológico
(article26652.html)

Cuenca
Al igual que el estudio de impacto ambiental del proyecto Castor, el
informe sometido a consultas previas minimiza estos riesgos cuando antes
los calificaba como “riesgo geotécnico relevante”. [Leer más…
(article26652.html)]

Un tratado comercial transatlántico ahondará en recortes sociales y
perpetuará la crisis ambiental (article26646.html)

Antiglobalización
A pesar de la suspensión de la segunda ronda de negociaciones del Tratado
Trasatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP por sus siglas en inglés)
entre Estados Unidos y la Unión Europea que debía iniciarse hoy en
Bruselas, Ecologistas en Acción considera que es necesario “no bajar la
guardia ante la amenaza de este nuevo Tratado de Libre Comercio que, sin
ninguna duda, ahondará en los recortes sociales y perpetuará la crisis
(…) [Leer más… (article26646.html)]

Recuperando el monte mediterráneo en Quintos de Mora y en Cabañeros
(article26678.html)
Toledo
A lo largo de este fin de semana en la finca estatal de Quintos de Mora un
grupo de voluntarios de Ecologistas en Acción termina las labores de
recuperación del ecosistema del monte mediterráneo. [Leer más…
(article26678.html)]

Ante la reapertura de las Minas de río Tinto (article26679.html)
Andalucía
Ecologistas en Acción exige a Susana Díaz y a la nueva Consejera de Medio
Ambiente la máxima transparencia para la reapertura de las Minas de Rio
Tinto. [Leer más… (article26679.html)]

Piden la paralización de la explotación de carbón a cielo abierto Corta
Pastora (article26672.html)
León
Ecologistas en Acción de León ha presentado denuncia contra la S.A.
Hullera Vasco Leonesa que desde hace treinta años viene explotando las
sucesivas ampliaciones de la mina de carbón a cielo abierto “Corta
Pastora” sin evaluación de impacto ambiental. [Leer más…
(article26672.html)]

Nuclenor deposita en una cantera abandonada lodos de Garoña
(article26668.html)
Burgos
Ecologistas en Acción de Burgos ha presentado al Ayuntamiento del Valle de
Tobalina y a la Confederación Hidrográfica del Ebro sendos escritos donde
denuncia el depósito de lodos sin autorización procedentes de la central
nuclear de Santa María de Garoña. [Leer más… (article26668.html)]

En defensa de la movilidad sostenible (article26676.html)
Jerez
Desde principios de los 90 Ecologistas en Acción de Jerez lleva exigiendo
a las administraciones que adopten medidas serias para fomentar el uso de
la bicicleta como medio de transporte. [Leer más… (article26676.html)]

Respuesta a la Consejera de Medio Ambiente a las declaraciones sobre el
Río Guadaíra (article26669.html)
Alcalá de Guadaíra
La Plataforma Cívica “Salvemos el Guadaíra” responde a la nueva
Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía por sus declaraciones
sobre el río Guadaíra. [Leer más… (article26669.html)]

La reforma de la llei d’impacte ambiental farà més probables successos
com el de la plataforma Castor (article26666.html)
Ecologistes en Acció
Ecologistes en Acció valora l’avaluació d’impacte ambiental a Espanya
al fil de l’esdevingut en el projecte “Castor”. Per a l’organització
ecologista el risc ambiental o no s’avalua o no es considera per les
administracions responsables. [Leer más… (article26666.html)]

Apoyan la aprobación de la Estrategia Extremeña para la lucha contra el
uso de veneno(article26663.html)
Extremadura
Se ha reunido en Mérida el Grupo de Trabajo de Ecotoxicología del Consejo
Asesor de Medio Ambiente de Extremadura. SEO/BirdLife, WWF y Ecologistas
en Acción, presentes en este grupo de trabajo, han recordado la
importancia de adoptar medidas eficaces contra el veneno con especial
prioridad de aprobar la Estrategia Extremeña. [Leer más…
(article26663.html)]

Comienza la temporada de caza sin ninguna mejora (article26656.html)
Comunidad de Madrid
Esta semana comienza la temporada de caza en la Comunidad de Madrid, una
actividad ejercida en el 72% del territorio regional por tan sólo el 0,5%
de la población. [Leer más… (article26656.html)]

Encuentro sobre el río Guadalete con universitarios (article26660.html)
Jerez
Encuentro que se ha enmarcado dentro de un proyecto europeo para el estudio
del estado de conservación del río Guadalete. Los estudiantes de
distintas nacionalidades manifestaron un gran interés por el trabajo,
realizando muchas preguntas sobre el mismo. [Leer más…
(article26660.html)]

En solidaridad ante la catástrofe de Lampedusa (article26661.html)
El Puerto de Santa María
Ecologistas en Acción se ha sumado a la convocatoria, frente al
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, ante la catástrofe de
Lampedusa, del Foro Social Portuense. [Leer más… (article26661.html)]

El informe ambiental del ATC no tiene en cuenta el riesgo geológico
(article26652.html)
Cuenca
Al igual que el estudio de impacto ambiental del proyecto Castor, el
informe sometido a consultas previas minimiza estos riesgos cuando antes
los calificaba como “riesgo geotécnico relevante”. [Leer más…
(article26652.html)]

Abandono del único descansadero puesto en valor turístico
(article26655.html)
Rota
Ecologistas en Acción de Rota que lleva bastantes años plantando y
cuidando aquel espacio público tiene que denunciar la situación a la que
se está llegando de abandono. [Leer más… (article26655.html)]

Piden estudio sismológico de la costa de Mijas (article26653.html)
Mijas
Ecologistas en Acción de Mijas exige al Ministerio de Industria un estudio
sismológico de la zona de Mijas ante los terremotos ocurridos en Tarragona
y Castellón, tras la pretensión de poner una plataforma petrolífera a 8
kilómetros de la costa mijeña para la investigación de hidrocarburos.
[Leer más… (article26653.html)]

Denuncian la corta de pinos centenarios en la Serranía de Cuenca
(article26649.html)
Cuenca
Los servicios periféricos de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente de Cuenca han cortado numerosos pinos laricios (negrales)
centenarios en la dehesa de Carrascosa de la Sierra, un bosque viejo de
robles y pinos adehesados de un gran valor ambiental y paisajístico.
[Leer más… (article26649.html)]

Neix a Catalunya la Xarxa per la Sobirania Energètica (article26597.html)
Catalunya
El col·lectiu pretén articular-se políticament davant la política
energètica de l’estat espanyol i altres administracions, com la
Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de promoure un nou model
energètic i fer front a agressions com el Projecte Castor, el fracking, la
MAT, les prospeccions a la costa o el decret a l’autoconsum. [Leer
más… (article26597.html)]
……………….. Próximas convocatorias
(http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?rubrique79)
………………..
16-10-2013. Curso on-line: Ecofeminismo (article19438.html)

16-10-2013. Curso on-line: Sistemas de Información Geográfica para la
defensa del territorio (article21213.html)

16-10-2013. Curso on-line: Un mundo rural vivo 4ª edición
(article22179.html)

16-10-2013. Curso on-line: Diseño gráfico y web con software libre 3º
edición (article24693.html)

17-10-2013. La Rioja: Concurso de carteles sobre calidad del aire y
movilidad sostenible (article26480.html)

18-10-2013. Xixón: Jornada y proyección sobre fractura hidráulica
(article26675.html)

18-10-2013. Baena: Conferencia sobre plaguicidas (article26654.html)

18-10-2013. Elx: Conferencia Semana Antifracking (article26681.html)

19-10-2013. Día internacional contra el fracking (article25454.html)

19-10-2013. Telde: Ruta de senderismo Pozos de la Nieve (article26305.html)

19-10-2013. Madrid: III Encuentro de ecologismo y educación
(article26515.html)

19-10-2013. València: Activitats contra la fractura hidràulica
(article26624.html)

19-10-2013. Sant Mateu: Actividades contra el fracking (article26611.html)

19-10-2013. Cantabria: Marcha en bici y concentraciones contra el fracking
(article26674.html)

19-10-2013. Manresa: Debat sobre el fracking (article26607.html)

19-10-2013. Xixón: Global Frackdown 2 (article26643.html)

19-10-2013. Logroño: Comida y charla contra el fracking
(article26625.html)

19-10-2013. Cieza: Proyección y coloquio contra el fracking
(article26673.html)

19-10-2013. Alcoi: Activitats contra el fracking (article26670.html)
……………….. Ecologistas TV (http://www.ecologistasenaccion.tv/)
………………..
……………….. Revista (http://www.ecologistasenaccion.org/revista)
………………..
(article78.html)
El Ecologista nº 78 (article78.html)
Fractura hidráulica, contundente oposición social. Flix. Garoña.
Petróleo. Iván Illich. Bicis feministas. Montes en venta. Justicia y
medio ambiente. [Leer más… (article78.html)]

Números anteriores (http://www.ecologistasenaccion.org/revista) | Indices
(http://www.ecologistasenaccion.org/article1500.html) | Suscripción
(http://www.ecologistasenaccion.org/article679.html) | Edición digital
(http://www.ecologistasenaccion.org/ebook)
……………….. Informaciones de interés ………………..
¿Quienes somos? (http://www.ecologistasenaccion.org/auteur1.html)
Asociarse (https://www.ecologistasenaccion.org/accion/asociarse.htm)
Participar (http://www.ecologistasenaccion.org/article860.html)
FAQ (http://www.ecologistasenaccion.org/article814.html)
Suscribirse / Borrarse de la lista
(https://www.nodo50.org/cgi-bin/mailman/listinfo/informa)

Ecologistas en Acción
Marqués de Leganés 12 – 28004 Madrid – Teléfono: +34-91-5312739

FontFuente: comunicacion@ecologistasenaccion.org, via: informa-bounces@listas.nodo50.org

Comentaris tancats a [Ecologistas en Accion] Boletin informativo semanal

Últimes noticies publicades al web de la CGT de Catalunya (13-10-13)

CGTCatalunya.cat
a:link, a:active, a:visited {text-decoration:none; color:#000;}
a img {border:0px;}
a:hover {color:#960000;}
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push([‘_setAccount’, ‘UA-25786737-1’]);
_gaq.push([‘_trackPageview’]);

(function() {
var ga = document.createElement(‘script’); ga.type = ‘text/javascript’; ga.async = true;
ga.src = (‘https:’ == document.location.protocol ? ‘https://ssl’ : ‘http://www’) + ‘.google-analytics.com/ga.js’;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();

Si no veu correctament aquest correu premi aquí

CGT de Catalunya.
www.cgtcatalunya.cat

Últimes noticies publicades al web de la CGT de Catalunya.
Darrera publicada: 13 d’octubre.
dimarts 8 d’octubre de 2013
Marxa Unitària pels Drets Socials al Penedès el 27 d’octubre, de l’Arboç a Vilafranca
Manifest de la campanya

El Penedès en marxa pels drets socials!

Diumenge 27 d’octubre: sortida 9.30h L’Arboç, arribada 14h Vilafranca del Penedès

Des de fa uns anys, i arran de l’inici de l’última crisi de l’economia capitalista, estem vivint una època de regressió profunda en matèria de drets civils, laborals i socials. Avui ens enfrontem a una estratègia política de despossessió massiva de les classes populars i dels sectors més vulnerables de la població, els quals veuen reduïda a marxes forçades la (…)

dimarts 8 d’octubre de 2013
CGT Ensenyament crida a la vaga del 24 d’octubre i a un pla de lluita que doni continuïtat a les mobilitzacions
CGT Ensenyament crida a la vaga del 24 d’octubre i a un pla de lluita que doni continuïtat a les mobilitzacions contra la LOMCE, l’aplicació de la LEC, les retallades i els pressupostos del 2014

La vaga del 24 d’octubre i la marxa a Madrid del 9 de novembre

La Plataforma Estatal en defensa de la Escuela Pública (CEAPA, CCOO, STEs, UGT, CGT, SE, FMRP…) ha plantejat un calendari de mobilitzacions contra la LOMCE i les retallades a l’ensenyament públic consistent en: una consulta ciutadana sobre les (…)

dimarts 8 d’octubre de 2013
Jornada estatal de lluita el 24 d’octubre contra la Reforma de les pensions
Manifest del sindicalisme alternatiu: Contra l’atur, la reforma laboral i la de les pensions, el camí és unificar les lluites cap a la vaga general
Les organitzacions sindicals i socials CGT, Co.Bas, Confederación Intersindical, Coordinadora Sindical de Clase, Intersindical de Aragón i Solidaridad Obrera, davant l’actual situació desfermada per la Patronal i el Govern, amb milers i milers d’acomiadaments i l’anunci de noves retallades en les pensions, cridem a tota la població, a la classe treballadora, a portar a terme accions de protesta i mobilitzacions en la Jornada de Lluita del 24 d’Octubre.

Per a qui defensem la necessària unitat de (…)

diumenge 13 d’octubre de 2013
CGT convoca mobilitzacions en el Ferrocarril entre octubre i desembre
Aturades parcials: 28, 29 i 30 d’Octubre i 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 i 29 de Novembre. Vagues de 24 hores: 31 d’Octubre, 5 de Desembre i 20 de Desembre.
Davant la imminent fragmentació de Renfe en quatre Societats Anònimes, aprovada el dia 27 de setembre de 2013 en Consell de Ministres, davant l’anunciada i pròxima divisió de ADIF en altres dues empreses, i davant les greus repercussions que això tindrà en l’ocupació del personal ferroviari, tant de les empreses matrius com de les Contrates i Subcontrates ferroviàries, en les condicions laborals dels treballadors que quedin i en el servei que, a partir d’aquí, prestarà a la ciutadania, el Sector (…)
diumenge 13 d’octubre de 2013
Suport i solidaritat amb les delegades acomiadades a MECAPLAST
Campanya de faxos i mails a l’empresa
Des de la Federació Comarcal de l’Anoia demanem a tota la CGT , SUPORT I SOLIDARITAT amb les delegades acomiadades arbitrària i dictatorialment, mitjançant un contra expedient obert el passat mes de juny a l’empresa MECAPLAST.

El passat Dijous 10 d’octubre a la tarda , els hi van extingir el seu contracte de treball per raons disciplinàries (frau, deslleialtat o abús de confiança en les gestions encomanades i el furt o robatori del fons social ) .

Tot això es deu a una pràctica habitual (…)

diumenge 13 d’octubre de 2013
Diccionari militant: Estat
Un article d’Agustí Guillamon
L’Estat, en la societat capitalista, converteix la sobirania en un monopoli: l’Estat és l’únic poder polític d’un determinat territori. L’Estat té el monopoli del poder polític, i en conseqüència pretén el monopoli de la violència, la definició de legalitat i l’administració de la justícia. Qualsevol desafiament a aquest monopoli de la violència es considera com a delinqüència, i atempta contra les lleis i l’ordre capitalistes, i per tant és perseguit, castigat i aniquilat.

En la societat feudal les relacions (…)

divendres 11 d’octubre de 2013
Comunicat de la CGT davant la macrobeatificació del 13 d’octubre a Tarragona: Avui com ahir, no passaran!
El 13 d’octubre de 2013 es beatificaran a Tarragona 522 religiosos morts durant la Guerra Civil. La Conferència Episcopal afirma que aquestes persones són màrtirs de la fe, víctimes de la persecució religiosa que segons ells va tenir lloc durant “els anys trenta” del segle XX.

Així és com ens expliquen la història els que van guanyar la guerra. El que no ens expliquen és que l’Església havia pres i va continuar prenent part activa en els conflictes socials d’aquella època. Va defensar amb violència un (…)

divendres 11 d’octubre de 2013
Beatificacions 2013 a Tarragona. A uns els pugen al cel, els altres continuen a les cunetes
Article d’opinió de Jordi Martí Font
A l’Estat espanyol, la inquisició es va suprimir el 1820 però les seves pràctiques de tortura no van acabar fins 14 anys després. D’aleshores ençà,però, l’Església catòlica mai no ha deixat d’exercir tota mena de violències contra les persones i sobretot contra aquelles que no es plegaven a la seva dominació mental i física.

Legions de capellans han malmès la vida de milions de persones, han exercit poders terrenals per als quals mai ningú no els ha triat, han dictat penes de mort i de desterrament, han (…)

dijous 10 d’octubre de 2013
Entrevista a Mohammed Azz, estudiant de ciències a Alexandria i militant en el moviment anarquista: “L’esquerra egípcia ha de prendre-li el carrer als Germans Musulmans”
Després del cop d’estat de l’exèrcit contra els Germans Musulmans, Egipte no ha deixat de ser un formiguer de protestes, sobretot per part de les faccions amb més poder, que es disputen l’hegemonia. No obstant això, en els marges de la batalla entre els generals i els islamistes, segueixen fent treball de base molts grups laics i d’esquerres que tracten de guanyar el seu espai.

Mohammed Azz, estudiant de ciències a Alexandria, milita en el moviment anarquista. Creu que un dels majors errors de (…)

dijous 10 d’octubre de 2013
ADIF: Licitació, no.. Liquidació! La divisió d’ADIF afectarà també la circulació
Comunicat Sector Federal Ferroviari-CGT
LICITACIÓ, NO … ¡ LIQUIDACIÓ !

ADIF ha posat en marxa un procés de licitació de la Fibra Òptica i de l’Energia

(Manteniment Preventiu i Correctiu de la Línia Aèria i de Contacte, i de les Subestacions de la Xarxa Convencional). Sembla inexplicable que els gestors de l’empresa hagin decidit emprendre aquest atropellament sense comptar amb els representants dels treballadors . Una prova més de menyspreu i falta de respecte, tant als treballadors com als seus representants legals .

En termes (…)

dijous 10 d’octubre de 2013
Una sentència judicial obliga a Seat a readmetre a Juanma Samedy, afiliat a CGT, en considerar nul el seu acomiadament
Un jutge veu discriminació sindical en l’acomiadament d’un empleat de CGT a Seat

Barcelona, 9 oct (EFE).- Un jutge de Barcelona ha declarat la nul·litat i la readmissió immediata d’un treballador de Seat que va ser acomiadat per proferir grolleries en el seu lloc de treball, al considerar que els fets no estan provats i que l’afectat, de CGT, va sofrir un “mòbil discriminatori” per la seva afiliació sindical.

Juan Manuel S.J., treballador de Seat des de 2002, va ser acomiadat al juliol de 2012 (…)

dijous 10 d’octubre de 2013
Cal felicitar la direcció de l’Hospital Universitari de Bellvitge ( HUB )
Comunicat Secció Sindical CGT Bellvitge
Cal felicitar la direcció de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) ….
Ho han aconseguit ! ! . La Direcció de l’HUB ( Hospital Universitari de Bellvitge ) ha aconseguit convertir aquest Hospital en què gairebé NINGÚ VOL ANAR A TREBALLAR.

L’HUB, tantes vegades guardonat amb el Top 20 per la seva excel·lència i bon ambient laboral, on el personal acudíem a treballar amb il·lusió, s’ha convertit després d’un any i mig de gestió encapçalada pel Sr Alfredo García, la Sra Montserrat Castila i la Sra (…)

dijous 10 d’octubre de 2013
Concert Solidari a Rubí el 26 d’octubre dins els actes del 25è aniversari de la Secció Sindical de CGT a FGC
A càrrec de la JOSPEM ( Orquestra Jove de Santa Perpètua de la Mogoda )
El dia 26 d’octubre i dins de la celebració del 25 aniversari de la Secció Sindical de CGT a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, a les 19 hores se celebrarà un concert solidari a càrrec de la JOSPEM (Orquestra Jove de Santa Perpètua de la Mogoda), sota el títol de “La JOSPEM a ritme de Swing “, que tindrà lloc al Teatre Municipal de Rubí “LA SALA ” al carrer Cervantes 126.

El preu de l’entrada és de 3 € i la recaptació es destinarà íntegrament a la compra d’aliments per lliurar a l’ONG de (…)

dijous 10 d’octubre de 2013
La pobresa és evitable, contra les desigualtats: justícia Social
17 d´octubre: Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa
LA POBRESA ÉS EVITABLE.

CONTRA LES DESIGUALTATS: JUSTÍCIA SOCIAL

La pobresa és cada cop més extensa, intensa i crònica. Les desigualtats, causa i conseqüència alhora de la crisi global i complexa que vivim, s’incrementen a causa d’un sistema fiscal injust i unes polítiques d’austeritat devastadores que fins i tot posen en qüestió la universalitat dels serveis públics. Mentre el cost de béns i serveis bàsics com els aliments, l’energia i els medicaments augmenten sense fre, l’accés a l’educació, la salut (…)

dimecres 9 d’octubre de 2013
La marca espanyola
Article d’opinió de Xavier Díez
Tres fronts neguitegen la casta que té el poder efectiu de l’Estat. L’acció directa dels ciutadans, l’independentisme català creixent i el procés de memòria històrica sorgit des de la societat civil.

Podria haver-hi un nacionalisme espanyol plural, transversal, republicà. Tanmateix, la Guerra Civil i el franquisme s’ho van endur tot i avui els símbols, imposats a punta de pistola durant la transició, han resultat ser els d’uns sectors de la societat espanyola responsables i beneficiaris de la gran (…)

dimecres 9 d’octubre de 2013
Entrevista a Gerard Coll-Planas, sociòleg: “El gènere el dibuixem cada dia amb les nostres accions”
“El control del gènere continua sent un tema central en el nostre sistema social, polític i econòmic”

És doctor en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i professor a la Universitat de Vic. Ha publicat els llibres “Dibuixant el gènere” (Edicions 96, 2013), “La carne y la metáfora. Una reflexión sobre el cuerpo en la teoría queer” (Egales, 2012) i “La voluntad y el deseo. La construcción social del género y la sexualidad” (Egales, 2010). Amb en Miquel Missé ha editat “El género desordenado. (…)

dimecres 9 d’octubre de 2013
La taverna Xivarri de Reus, un petit exemple de l’explotació laboral existent al sector
La taverna Xivarri explota als seus treballadors

Si treballes en aquest establiment, situat al carrer Pubill Oriol, al casc antic de Reus, et trobes amb que:

Et fan fer funcions que no es corresponen amb el teu contracte.

Et fan fer més hores de les marcades en el contracte (fins i tot el doble d’hores) i a més no te les paguen.

No es respecten els descansos marcats pel conveni, tant pel que fa a les jornades de descans com a les pauses per menjar.

Et canvien l’horari d’un dia per (…)

dimarts 8 d’octubre de 2013
#Sants antifeixista: Mobilitzacions contra la manifestació feixista del 12 d’octubre a Barcelona
Manifestació el 10 d’octubre i concentració el 12 d’octubre
No al feixisme! #No12o

Feixistes, ni a Sants ni enlloc: 12 d’octubre, res a celebrar! Ja els vam fer fora del barri, i ho tornarem a fer. No passaran!!

Des del barri de Sants, a través de l’assemblea oberta que es va realitzar passat diumenge 6 d’Octubre s’han realitzat diverses convocatòries per evitar i rebutjar la presència de feixistes al nostre barri, també s’han creat un bloc i un compte de tiwtter unitaris per anar seguint la informació.

Alerta antifeixista contra la imminent celebració (…)

dimarts 8 d’octubre de 2013
“La violència il·lustrada”, un llibre sobre l’autonomia obrera a la Itàlia dels anys 70
La violència il·lustrada

Nanni Balestrini

Tigre de Paper edicions, 2013, 162 pàg.

Només cal que obris el llibre per qualsevol pàgina. Aferrat a qualsevol fragment. Trobaràs la violència de les seves frases, la mateixa violència que travessa el nostre estil de vida, la societat on vivim, la història del nostre dia a dia, des dels moments insignificants als grans esdeveniments. Les històries d’un moment, d’uns conflictes que van sacsejar Itàlia i tota Europa durant els anys 70, un llibre que empra la (…)

dilluns 7 d’octubre de 2013
Entrevista a l’economista Bibiana Medialdea: “Totes les crisis de deute acaben en alguna forma d’impagament”
L’economista Bibiana Medialdea ha coordinat el llibre Què fem amb el deute , una obra col·lectiva que analitza l’actual crisi de deute espanyol. En aquesta entrevista repassem alguns assumptes sobre els quals aprofundeix el llibre: com es va originar el sobreendeutament (públic i privat), qui són els creditors, i sobretot, què fer davant d’un problema que escanya l’economia i ens deixa en mans dels creditors i la troica. Medialdea i la resta d’autors (Ignacio Álvarez, Iolanda Fresnillo, Joan (…)
www.cgtcatalunya.cat

En relació a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic
(la LSSI-CE) aprovada pel parlament espanyol i de la vigent Llei Orgànica 15 13/12/1999 de Protecció de Dades espanyola, estem obligats a
comunicar-te que la teva adreça de correu figura en aquest moment subscrita a la LLISTA de correu electrònic de l’equip de comunicació adscrit
a la Secretaria de Comunicació de la CGT de Catalunya, formant part d’un fitxer automatitzat de dades.nnAmb el present e-mail volem informar-te de
la teva opció de cancel·lació en virtut de les lleis abans esmentades, i del teu dret d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les teves
dades. Si no desitges seguir rebent missatges d’aquesta llista, per a donar-te de baixa envia un correu a l’adreça:
com-cgt-cat@cgtcatalunya.cat.

FontFuente: enviaments@cgtcatalunya.cat

Comentaris tancats a Últimes noticies publicades al web de la CGT de Catalunya (13-10-13)

[Infomoc] La campaña de objeción fiscal al gasto militar recaudó 116.000 euros este año | Peri ódico Diagonal

https://www.diagonalperiodico.net/movimientos/20196-la-campana-objecion-fiscal-al-gasto-militar-recaudo-116000-euros-este-ano.html

_______________________________________________
Infomoc mailing list
Infomoc@grups.pangea.org
http://www.grups.pangea.org/mailman/listinfo/infomoc

FontFuente: josedire@nodo50.org, via: infomoc-bounces@grups.pangea.org

Comentaris tancats a [Infomoc] La campaña de objeción fiscal al gasto militar recaudó 116.000 euros este año | Peri ódico Diagonal