Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Archives: 18 de November de 2013

[Mitjans] NP Prestige- – Denúncia impunitat davant abocaments petroli al mar

[cat-cast]

18 de novembre de 2013

_En ocasió del XI aniversari de l’enfonsament del buc petrolier Prestige_
*ORGANITZACIONS DENUNCIEN MAJOR INDEFENSIÓ QUE EN EL CAS DEL
PRESTIGE DAVANT UN POSSIBLE ABOCAMENT DES D’UNA PLATAFORMA
PETROLÍFERA*

* *Les agrupacions demanen que s’aprengui del cas del Prestige i es
parin tots els projectes d’exploració en el mar a l’estat espanyol.*
* *En cas d’abocament des d’una plataforma petrolífera no hi ha fons
internacional d’indemnització de danys com en el cas de bucs.*
* *Les assegurances de les plataformes petrolíferes no estan obligats
a cobrir intervenció d’emergència, neteja o restauració dels
ecosistemes afectats per abocaments*.
* *Tampoc les multes resulten dissuasòries ni obliguen de facto al bon
manteniment de les instal·lacions per part de les petrolieres*

Demà 19 de novembre es compliran 11 anys del dia en què el buc petrolier
Prestige s’enfonsava enfront de la costa de Galícia, abocant unes 63.000
tones de fuel al mar i arrasant 1.600 km de costes gallegues i
cantàbriques, arribant fins i tot a les costes franceses i portugueses a
gairebé mil quilòmetres del punt de l’enfonsament (1). Això va suposar
un desastre per a l’economia i la salut d’aquestes regions valorat a
l’estat espanyol en més de 4.334 milions d’euros dels quals només les
pèrdues i costos per al sector turístic i pesquer van suposar
respectivament 500 i 400 milions d’euros (2).

Coincidint amb aquest aniversari, les plataformes i organitzacions
signatàries (3) consideren que és necessari extreure una lliçó d’aquesta
amarga experiència i reclamen que es retirin tots els projectes
d’exploració i explotació petrolífera que han proliferat recentment i
suposen una escalada del risc d’abocaments d’hidrocarburs en aigües
espanyoles. Segons dades del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme,
l’interès de les petrolieres per explorar al territori espanyol ha
crescut un 80% en els últims cinc anys. Amb aquest, augmenta també el
risc d’abocaments continuats i catastròfics, especialment en el cas
d’exploració en aigües profundes com pot ser el cas del golf de León, el
golf de València o Canàries (4).

A més, les 13 entitats, denuncien que en cas que tingués lloc un
abocament d’aquestes característiques des d’una plataforma petrolífera
situada en el mar, la situació de desemparament seria encara major que
en el cas de l’enfonsament d’un buc al no existir cap tipus de fons
internacional establert per a la resposta ràpida i per cobrir
indemnitzacions.

Dimecres passat la sentència del judici sobre el Prestige dictava
l’absència de responsables. Al no haver-hi responsables, no escau a
reclamació. És a dir, després d’11 anys, l’únic fons del que s’ha pogut
treure recursos per fer front al desastre és el Fons Internacional
d’indemnització de danys deguts a la contaminació per hidrocarburs,
FIDAC. Un fons al que no es podria apel·lar en el cas d’un accident en
una plataforma petrolífera.

Com demostra el document aportat per les agrupacions, /”Responsabilitat
civil i règim d’indemnitzacions a Espanya en cas d’abocament des d’una
plataforma petrolífera en el mar”/ (5), hi ha diversos nivells d’acords
europeus i legislació nacional que dirimeixen les sancions, multes i la
responsabilitat civil en cas d’accidents de plataformes petrolíferes amb
abocaments, però cap contempla que l’empresa hagi de fer-se càrrec per
complet de totes les despeses i costos derivats pels impactes generats a
la societat i als sectors econòmics afectats a mitjà i llarg termini.
Les plataformes estan obligades a tenir assegurances per garantir que
els operadors puguin pagar les conseqüències d’un accident, però aquests
no han de cobrir, per exemple, ni la intervenció d’emergència, ni la
neteja o la restauració dels ecosistemes afectats.

A més, tampoc les multes resulten dissuasòries ni obliguen de facto al
bon manteniment de les instal·lacions per part de les petrolieres. De
fet impulsen a les companyies a prevaler el benefici enfront de la
seguretat.

A manera d’exemple, la Llei 26/2007 de Responsabilitat Mediambiental a
Espanya estableix un màxim de 2 milions d’euros per a multes en cas
d’infraccions molt greus. Aquestes amb quanties molt baixes ja que, és
equivalent al cost de menys de dos dies d’operació d’una plataforma
petrolífera exploratòria (6).

La Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del Sector d’Hidrocarburs estableix
altres sancions que poden variar fins a un màxim de 30 milions d’euros
en cas d’infracció molt greu. No obstant això, aquestes quanties tan
elevades no s’apliquen. Per tant, les companyies perceben un clar senyal
per part de l’Estat que els sortirà sempre més rendible assumir riscos
que assegurar un control estricte de les seves operacions i
instal·lacions. Un cas evident d’això són les instal·lacions d’extracció
de petroli de Repsol a Tarragona, que per causar una taca de 19 km2 de
cru al desembre de 2010 tan solament es va veure multada amb 30.000EUR.

En aquest context d’indefensió i de manifesta incapacitat del marc legal
actual per identificar els responsables i assegurar la plena protecció
de la societat, el medi ambient i dels sectors econòmics davant el risc
d’un abocament catastròfic d’hidrocarburs, les 13 entitats signatàries,
demanen que no es concedeixin els permisos ambientals a cap projecte
d’exploració o explotació d’hidrocarburs en la costa espanyola.

*Contactes per a la premsa:
**Alianza Mar Blava* **- Sara
Pizzinato, 652 624 607 o Carlos Bravo, 626 998 241
Ecologistes en Acció de Catalunya – Eloi Nolla, 663 855 878

*Notes:*
(1) El 13 de novembre de 2002, el buc petrolier Prestige, amb
una càrrega de 77.000 tones de petroli valorades en 60 milions
d’euros, va sofrir un accident mentre navegava enfront de la
costa de la Mort, en el nord-oest d’Espanya. Després
d’ordenar-se el seu allunyament de la costa gallega, i després
de diversos dies de maniobres infructuoses, en condicions de
mala mar, es va enfonsar finalment a uns 250 km del litoral.
El seu naufragi va provocar un abocament d’unes 63.000 tones
de fuel, sent la marea negra resultant una de les majors
catàstrofes mediambientals de la història de la navegació. I
això no només per la quantitat de material contaminant
alliberat, sinó per l’enorme extensió de l’àrea afectada, una
zona compresa des del nord de Portugal fins al sud-oest de
França, afectant amb especial gravetat a les costes de Galícia
i ocasionant un important dany econòmic al sector pesquer, al
marisquer, al turisme, etc. Per a més informació, veure
document de la nota (5).
(2) El Mundo, Les pèrdues del Prestige van ser uns 400 milions
en la pesca i 500 en el turisme, 21 de maig de 2013,
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/21/espana/1369143456.html
(3) Agonane, Aliança Mar Blava, Associació de Naturalistes de
Girona, Aturem els prospeccions a la costa catalana, Campanya
d´Afectades per Repsol — Repsolmata, Club de la Bici Verda,
Ecologistes en Acció de Catalunya, Ecologistes en Acció País
Valencià, El guincho – Ecologistes en Acció, Federació
Ecologista Canària Ben Magec- Ecologistes en Acció, IAEDEN –
Salvem l’Empordà, Projecte NINAM i Sublímits
(4) Es tracta d’un conjunt de projectes de diferents
petrolieres al llarg de tota la costa espanyola, des del golf
de León fins a les Illes Canàries, passant pel delta de
l’Ebre, el golf de València, el mar de Alborán, el golf de
Cadis o el mar Cantàbric que, en cas que es dugui a terme,
constituirien uns punts negres d’abocaments continuats i
potencialment catastròfics d’hidrocarburs enfront de la costa.
(5) “/Responsabilitat civil i règim d’indemnitzacions a
Espanya en cas d’abocament des d’una plataforma petrolífera en
el mar”./
https://docs.google.com/document/d/1ardyaj2kjcq11cudxnwrhx2fnqycwcst4uhuajsje_o/edit?usp=sharing
(6) La petroliera British Petroleum estava pagant gairebé un
milió i mitjà d’euros al dia per operar amb la plataforma
d’exploració Deepwater Horizon en el golf de Mèxic en 2010.
Una de les amb-causes identificada pels experts de la
catàstrofe de l’abocament de la plataforma de BP en el golf de
Mèxic va ser precisament la priorització de l’estalvi de
costos i temps en les operacions, en detriment de la seguretat.
(7) Per ampliar informació: Informe del Comitè MaB Unesco
sobre impacte de les prospeccions a Canàries,
http://lanzarotesostenible.com/wp-content/uploads/2013/11/reportspainmaboilcanaryproject.pdf
[cast]
18 de noviembre de 2013

_En ocasión del XI aniversario del hundimiento del buque petrolero Prestige_
*ORGANIZACIONES DENUNCIAN MAYOR INDEFENSIÓN QUE EN EL CASO DEL
PRESTIGE ANTE UN POSIBLE VERTIDO DESDE UNA PLATAFORMA PETROLÍFERA*
**

**

*

*Las agrupaciones piden que se aprenda del caso del Prestige y se
paren todos los proyectos de exploración en el mar del estado español.*

*

*En caso de vertido desde una plataforma petrolífera no hay fondo
internacional de indemnización de daños como en el caso de buque.*

*

*Los seguros de las plataformas petrolíferas no están obligados a
cubrir intervención de emergencia, limpieza o restauración de los
ecosistemas afectados por vertidos.*

****

*

*Tampoco las multas resultan disuasorias ni obligan de facto al buen
mantenimiento de las instalaciones por parte de las petroleras.*

****
Mañana 19 de noviembre se cumplirán 11 años del día en que el buque
petrolero Prestige se hundía frente a la costa de Galicia, vertiendo
unas 63.000 toneladas de fuel al mar y arrasando 1.600 km de costas
gallegas y cantábricas, alcanzando incluso costas francesas y
portuguesas a casi mil kilómetros del punto del hundimiento (1). Esto
supuso un desastre para la economía y la salud de estas regiones
valorado en el estado español, en más de 4.334 millones de euros de los
cuales sólo las pérdidas y costes para el sector turístico y pesquero
supusieron respectivamente 500 y 400 millones de euros (2).

Coincidiendo con este aniversario, las plataformas y organizaciones
firmantes (3) consideran que es necesario extraer una lección de esta
amarga experiencia y reclaman que se retiren todos los proyectos de
exploración y explotación petrolífera que han proliferado recientemente
y suponen una escalada del riesgo de vertidos de hidrocarburos en aguas
españolas. Según datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo,
el interés de las petroleras por explorar en el territorio español ha
crecido un 80% en los últimos cinco años. Con éste, aumenta también el
riesgo de vertidos continuados y catastróficos, especialmente en el caso
de exploración en aguas profundas como puede ser el caso del golfo de
León, el golfo de Valencia o Canarias (4).

Además, las 13 entidades, denuncian que en caso de que tuviera lugar un
vertido de estas características desde una plataforma petrolífera
situada en el mar, la situación de desamparo sería aún mayor que en el
caso del hundimiento de un buque al no existir ningún tipo de fondo
internacional establecido para la respuesta rápida y para cubrir
indemnizaciones.

El pasado miércoles la sentencia del juicio sobre el Prestige dictaba la
ausencia de responsables. Al no haber responsables, no ha lugar a
reclamación. Es decir, después de 11 años, el único fondo del que se ha
podido sacar recursos para hacer frente al desastre es el Fondo
Internacional de indemnización de daños debidos a la contaminación por
hidrocarburos, FIDAC. Un fondo al que no se podría apelar en el caso de
un accidente en una plataforma petrolífera.

Como demuestra el documento aportado por las
agrupaciones,/”Responsabilidad civil y régimen de indemnizaciones en
España en caso de vertido desde una plataforma petrolífera en el mar”/
(5), hay varios niveles de acuerdos europeos y legislación nacional que
dirimen las sanciones, multas y la responsabilidad civil en caso de
accidentes de plataformas petrolíferas con vertidos, pero ninguna
contempla que la empresa deba hacerse cargo por completo de todos los
gastos y costes derivados por los impactos generados a la sociedad y a
los sectores económicos afectados a medio y largo plazo.

Las plataformas están obligadas a tener seguros para garantizar que los
operadores puedan pagar las consecuencias de un accidente, pero estos no
tienen que cubrir, por ejemplo, ni la intervención de emergencia, ni la
limpieza o la restauración de los ecosistemas afectados.

Además, tampoco las multas resultan disuasorias ni obligan de facto al
buen mantenimiento de las instalaciones por parte de las petroleras. De
hecho impulsan a las compañías a primar el beneficio frente a la seguridad.

A modo de ejemplo, la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental en
España establece un máximo de 2 millones de euros para multas en caso de
infracciones muy graves. Esas con cuantías muy bajas ya que, es
equivalente al coste de menos de dos días de operación de una plataforma
petrolífera exploratoria (6).

La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos establece
otras sanciones que pueden variar hasta un máximo de 30 millones de
euros en caso de infracción muy grave. Sin embargo, estas cuantías tan
elevadas no se aplican. Por lo tanto, las compañías perciben una clara
señal por parte del Estado de que les saldrá siempre más rentable
asumir riesgos que asegurar un control estricto de sus operaciones e
instalaciones. Un caso evidente de esto son las instalaciones de
extracción de petróleo de Repsol en Tarragona, que por causar una mancha
de 19 km2 de crudo en diciembre de 2010 tan solo se vio multada con
30.000EUR.

En este contexto de indefensión y de manifiesta incapacidad del marco
legal actual para identificar los responsables y asegurar la plena
protección de la sociedad, el medio ambiente y de los sectores
económicos ante el riesgo de un vertido catastrófico de hidrocarburos,
las 13 entidades firmantes, piden que no se concedan los permisos
ambientales a ningún proyecto de exploración o explotación de
hidrocarburos en la costa española.

*
Contactos para la prensa:* Alianza Mar Blava
– Sara Pizzinato, 652 624 607 o Carlos
Bravo, 626 998 241
Ecologistes en Acció de Catalunya – Eloi Nolla, 663 855 878

*Notas:*
(1) El 13 de noviembre de 2002, el buque petrolero Prestige,
con una carga de 77.000 toneladas de petróleo valoradas en 60
millones de euros, sufrió un accidente mientras navegaba
frente a la costa de la Muerte, en el noroeste de España. Tras
ordenarse su alejamiento de la costa gallega, y después de
varios días de maniobras infructuosas, en condiciones de mala
mar, se hundió finalmente a unos 250 km del litoral. Su
naufragio provocó un vertido de unas 63.000 toneladas de fuel,
siendo la marea negra resultante una de las mayores
catástrofes medioambientales de la historia de la navegación.
Y ello no sólo por la cantidad de material contaminante
liberado, sino por la enorme extensión del área afectada, una
zona comprendida desde el norte de Portugal hasta el suroeste
de Francia, afectando con especial gravedad a las costas de
Galicia y ocasionando un importante daño económico al sector
pesquero, al marisquero, al turismo, etc. Para más
información, ver documento de la nota (5).
(2) El Mundo, Las pérdidas del ‘Prestige’ fueron unos 400
millones en la pesca y 500 en el turismo, 21 de mayo de 2013,
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/21/espana/1369143456.html
(3) Agonane, Alianza Mar Blava, Associació de Naturalistes de
Girona, Aturem les prospeccions a la costa catalana, Campanya
d´Afectades per Repsol — Repsolmata, Club de la Bici Verde,
Ecologistes en Acció Catalunya, Ecologistes en Acció País
Valenciá, El guincho – Ecologistas en Acción, Federación
Ecologista Canaria Ben Magec- Ecologistas en Acción, IAEDEN –
Salvem l’Empordà, Projecte NINAM y Sublímits
(4) Se trata de un conjunto de proyectos de diferentes
petroleras a lo largo de toda la costa española, desde el
golfo de León hasta las Islas Canarias, pasando por el delta
del Ebro, el golfo de Valencia, el mar de Alborán, el golfo de
Cádiz o el mar Cantábrico que, de llevarse a cabo,
constituirían unos puntos negros de vertidos continuados y
potencialmente catastróficos de hidrocarburos frente a la costa.
(5) /”Responsabilidad civil y régimen de indemnizaciones en
España en caso de vertido desde una plataforma petrolífera en
el mar”.
/https://docs.google.com/document/d/1ARDYaj2kjcq11cudxnWrhX2FNQYCWCST4UhUAjsjE_o/edit?usp=sharing
(6) La petrolera British Petroleum estaba pagando casi un
millón y medio de euros al día para operar con la plataforma
de exploración Deepwater Horizon en el golfo de México en
2010. Una de las con-causas identificada por los expertosde la
catástrofe del vertido de la plataforma de BP en el golfo de
México fue precisamente la priorización del ahorro de costes y
tiempo en las operaciones, en detrimento de la seguridad.
(7) Para ampliar información: Informe del Comité MaB Unesco
sobre impacto de las prospecciones en Canarias,
http://lanzarotesostenible.com/wp-content/uploads/2013/11/ReportSpainMABoilCanaryproject.pdf
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP Prestige- – Denúncia impunitat davant abocaments petroli al mar

Mugak: Boletín diario de noticias

Revista de prensa

Revista de prensa del Observatorio de la Diversidad,
formado por Mugak,
Centro de Documentación de SOS Racismo y XenoMedia,
con la información publicada en 23 diarios del Estado español y una selección de prensa latinoamericana
sobre inmigración y minorías y con acceso a la base de datos de prensa
donde catalogamos la información.

Colabora. Tú también haces SOS Racismo

Éxito de BIZILAGUNAKMestizaje con mesa y mantel

El País
El número de comerciantes y hosteleros chinos se dispara en España durante la crisis
San Nicolás enciende el debate sobre el racismo en Holanda
Un tendero apuñala a un niño de 13 años en Torrelavega
Las remesas de EEUU a América Latina vuelven a los niveles previos a la recesión
“¿Por qué el juez no quiere escuchar a un menor burkinés expulsado?”
La Guardia Civil expulsa ilegalmente a inmigrantes de Melilla a Marruecos
Los franceses suspenden a toda su clase política
El “lado oscuro” de Catar 2022
El Mundo
Barreras rotas alrededor de un cuscús
El Correo
«No emigré por una necesidad material, sino por razones afectivas»
Amanecer Dorado aumenta su apoyo
Diario Vasco
«Descubres que son más las cosas que unen que las que separan»
Deia
Detenido el dueño de una tienda por agredir con un cuchillo a un niño
Getxo une a familias vascas y extranjeras
Diario de noticias de Gipuzkoa
Le Pen inaugura la campaña para las municipales del próximo año
La Razón
El Gobierno israelí aprueba una ley que permite detener a los inmigrantes durante un año
Sur
Ultraizquierdistas reivindican la «ejecución política» de dos miembros de Amanecer Dorado
La Voz de Galicia
Una nueva denuncia de Amnistía Internacional da otro golpe al Mundial de Catar 2022
Público
Detenidos 11 proxenetas que explotaban a mujeres rumanas

De conformidad con la nueva Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio Electrónico (la LSSI-CE) aprobada por el Parlamento español y de la
vigente Ley Orgánica 15 13/12/1999 de Protección de Datos española, te comunicamos
que tu dirección de correo figura en este momento suscrita a la lista de
REVISTA DIARIA DE PRENSA de Mugak/SOS Arrazakeria, formando parte de un fichero
automatizado de datos. Te informamos de tu opción de cancelación en virtud de las
leyes antes mencionadas, y de tu derecho de oposición, acceso, rectificación y
cancelación de tus datos. Si no deseas seguir recibiendo este boletín pincha aquí
para darte de baja.

FontFuente: observatoriodeladiversidad@mugak.org

Comentaris tancats a Mugak: Boletín diario de noticias

actualització informativa de la situació a Filipines

Estimats amics,

us enviem una actualització informativa de la situació a Filipines, on els
equips de MSF segueixen reforçant les seves activitats d’atenció mèdica
directa als supervivents del tifó.

A Guiuan (Samar), 600 pacients van ser atesos el primer dia de consultes:
en aquesta ciutat, l’equip d’MSF, que col·labora amb dos metges filipins,
treballa entre les runes de l’hospital. Nombroses persones de la comunitat
s’han presentat com a voluntàries a l’hospital per ajudar en el que sigui
necessari.

Altres materials disponibles:
– Recursos TV alta Guiuan amb totals pacients i personal MSF (minutat
adjunt): https://www.hightail.com/download/OGhkMFhzTkxCTWtVV01UQw
– Totals TV alta president MSF Espanya:
https://www.hightail.com/download/OGhjY05nNDQ4NVVzeHNUQw
– Fotos Tacloban, Guiuan, Cebú:
https://www.hightail.com/download/OGhkMFhvYXlGOFRIRHNUQw
Cordials salutacions,
___________________________________________

Marta Alemany
(09:00 – 15:00h)
Premsa Delegació Catalunya, Balears i Aragó
Metges Sense Fronteres
Nou de la Rambla, 26 – 08001 – Barcelona
Telf: 93 304 61 00
www.msf.es
(See attached file: minutado pacientes guiuan_16nov.pdf)(See attached
file: CATnota filipines msf.pdf)
minutado pacientes guiuan_16nov.pdf
CATnota filipines msf.pdf

FontFuente: prensa.msf.b@barcelona.msf.org

Comentaris tancats a actualització informativa de la situació a Filipines

[Ecologistas en Accion] Boletin informativo semanal

Boletin de novedades de Ecologistas en Accion

Si quieres Suscribirte / Borrarte
(https://www.nodo50.org/cgi-bin/mailman/listinfo/informa) de la lista
……………….. Novedades del 11 al 17 de Noviembre de
2013.Ecologistas en Acción (http://www.ecologistasenaccion.org)
………………..
……………….. Artículos de la semana ………………..
La sentencia del Prestige es una burla a la sociedad (article26899.html)

Ecologistas en Acción
Ecologistas en Acción rechaza el resultado de la sentencia de la Audiencia
Provincial de Coruña sobre el Prestige y la considera decepcionante y una
burla a la sociedad y al medio ambiente. [Leer más…
(article26899.html)]

Organizaciones europeas piden que se regulen los disruptores endocrinos
(article26902.html)

Químicos
Representantes de diferentes organizaciones europeas integradas en la
coalición ‘Europa libre de disruptores endocrinos’ esperaron hoy con
carteles a la puerta de la Comisión Europea a su presidente, José Manuel
Durao Barroso, para entregarle un enorme mural. [Leer más…
(article26902.html)]

Denuncian las maniobras trasvasistas, centralistas y privatizadoras del
gobierno en la gestión estatal del agua (article26891.html)

Agua
El Partido Popular modifica el Plan Hidrológico Nacional en el trámite de
enmiendas de la Ley de Evaluación Ambiental, y se puede aprobar en una
semana. Los cambios realizados permitirían, por ejemplo, autorizar un
trasvase desde el Ebro sin ningún acto legislativo adicional. [Leer
más… (article26891.html)]

El Gobierno español defiende medidas letales para la soberanía
alimentaria (article26885.html)

Agroecología
Para Ecologistas en Acción subir el límite a los agrocombustibles hasta
el 8% o permitir la transferencia estadística a terceros estados podrían
hacer de España un santuario de agrocombustibles completamente
insostenibles. [Leer más… (article26885.html)]

Liberar el clima en una cumbre secuestrada (article26881.html)

Clima
Al comienzo de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(COP19) Ecologistas en Acción muestra su alarma ante la masiva influencia
de corporaciones empresariales en las negociaciones [Leer más…
(article26881.html)]

Piden que se agilice la construcción de la Vía verde Entre Ríos
(article26922.html)
Cádiz
Los grupos ecologistas de la Costa Noroeste, esperan que en el transcurso
del ejercicio 2014 sea definitivo para acabar el trazado de la Vía verde
Entre Ríos y carriles-bici, que transcurre desde El Puerto de Santa
María, Rota, Chipiona y Sanlúcar. [Leer más… (article26922.html)]

Se oponen al inicio de las obras del Bulevar de la calle Vitoria
(article26921.html)
Burgos
Propone prescindir de una actuación puntual con una alta inversión a
favor de medidas económicamente asumibles y capacidad transformadora.
[Leer más… (article26921.html)]

Talan varias jacarandas junto al colegio Sericícola (article26919.html)
El Puerto de Santa María
De nuevo el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento se dedica a talar
árboles en vez de protegerlos y plantarlos. Esta vez han sido varias
jacarandas las que han talado junto al colegio Sericícola. [Leer más…
(article26919.html)]

El TSJ anula una urbanización privada en Aldealengua de Pedraza
(article26918.html)
Segovia
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado sentencia
el 25 de octubre de 2013 por la que anula parcialmente las Normas
Urbanísticas Municipales de Aldealengua de Pedraza (Segovia), impugnadas
por Ecologistas en Acción de Segovia. [Leer más… (article26918.html)]

Obscurantisme i dilació en la denúncia de la Comissió Europea sobre els
abocadors (article26912.html)
Residuos
Al gener, Espanya tenia dos mesos per fer front al dictamen motivat de la
CE sobre la situació de 22 de les seves abocadors en 8 CC.AA. si no volia
evitar un judici davant l’organisme continental. [Leer más…
(article26912.html)]

Un campesino de Cuenca lucha por la tierra y la dignidad
(article26915.html)
Cuenca
Una vez más y con el apoyo de una legislación injusta en materia
hipotecaria, un campesino puede perder su granja de Jábaga (un pequeño
pueblo conquense) mediante el desahucio que quiere imponer La Caixa. [Leer
más… (article26915.html)]

Piden al Cabildo de Gran Canaria que plante con responsabilidad
(article26908.html)
Gran Canaria
Ben Magec-Ecologistas en Acción denuncia que se están derrochando
recursos públicos en las repoblaciones [Leer más… (article26908.html)]

La sentència del Prestige és una burla a la societat (article26905.html)
Ecologistes en Acció
Ecologistes en Acció rebutja el resultat de la sentència de
l’Audiència Provincial de A Coruña sobre el Prestige i la considera
decebedora perquè no només no ha determinat responsabilitats respecte
d’altres responsables polítics del Govern o de la cadena de propietaris
i gestors del buc, sinó que ha absolt als que estaven acusats en el
procés. [Leer más… (article26905.html)]

Nace Madrid en Transporte Público (article26898.html)
Comunidad de Madrid
Madrid en Transporte Público pretende ser un espacio de confluencia de
todas las personas y organizaciones, entre ellas Ecologistas en Acción,
que aspiran a lograr un transporte público de calidad en la Comunidad de
Madrid. [Leer más… (article26898.html)]

Se juzga en Granada la legalidad del Hotel del Algarrobico
(article26896.html)
Andalucía
En este juicio se va a discutir el recurso sobre la validez de la sentencia
de fecha 5 de septiembre de 2008 del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 2 de Almería que declaró ilegal la licencia de
obras del Hotel del Algarrobico. [Leer más… (article26896.html)]

Advierten a Europa de los problemas estructurales del sector agrario
canario (article26900.html)
Canarias
Ben Magec – Ecologistas en Acción ha enviado a Bruselas un documento en el
que expone cuáles son los principales problemas estructurales que impiden
que Canarias alcance mayores cotas de soberanía alimentaria
autoabastecimiento alimentario. Indican que muchos de estos problemas
derivan de las políticas europeas, y advierten que la recuperación del
campo canario solucionar muchos de los problemas económicos y ambientales
de estas (…) [Leer más… (article26900.html)]

Apertura de juicio por la corrupción urbanística en Grazalema
(article26897.html)
Cádiz
Apertura de juicio oral por la operación de corrupción urbanística en
Grazalema. El ex alcalde Antonio Mateos será juzgado por un delito de
prevaricación. [Leer más… (article26897.html)]

Denuncien les maniobres transvasistes, centralistes i privatitzadores del
govern en la gestió estatal de l’aigua (article26892.html)
Aigua
El Partit Popular modifica el Pla Hidrològic Nacional en el tràmit
d’esmenes de la Llei d’Avaluació Ambiental, i es pot aprovar en una
setmana. Els canvis realitzats permetrien, per exemple, autoritzar un
transvasament des de l’Ebre sense cap acte legislatiu addicional. [Leer
más… (article26892.html)]

De centro de formación a salón de bodas (article26889.html)
Comunidad de Madrid
La Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid que se reúne esta
tarde tiene la intención de volver a autorizar la celebración de bodas y
banquetes, en la finca La Muñoza. Esta actividad ha sido recientemente
anulada por dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
[Leer más… (article26889.html)]

Nuevo alumbrado ornamental: un despilfarro (article26904.html)
Región Murciana
Ecologistas en Acción considera un despilfarro energético y de dinero
público la instalación de nuevo alumbrado ornamental que además produce
mayor contaminación lumínica. [Leer más… (article26904.html)]

Del fracàs d’Aigües Ter Llobregat al sense sentit de les depuradores
(article26888.html)
Catalunya
Ni tan sols estem davant d’un debat ideològic sobre model i polítiques
d’aigua que volem, més aviat estem davant el despotisme econòmic i la
ignorància en la legislació de l’aigua. [Leer más…
(article26888.html)]

Invitan al consejero Sarasola a visitar los terrenos de la EDAR de
Valdemoro (article26883.html)
Valdemoro
La Comunidad debe emitir un nuevo informe, una vez agotado el plazo de 24
meses sin que el Canal de Isabel II haya iniciado las obras de la nueva
EDAR en El Espartal. [Leer más… (article26883.html)]

Rechazan la presencia de un circo con animales (article26882.html)
Suroeste de Madrid
Ecologistas en Acción reclama que el Ayuntamiento de Móstoles no permita
el asentamiento en el municipio de espectáculos que educan en la
dominación, la violencia y el morbo hacia los seres vivos. [Leer más…
(article26882.html)]

Alegaciones contra la minería de uranio (article26878.html)
Salamanca
Alegaciones presentadas para el trámite de información pública y de
consulta ante la solicitud de otorgamiento de la concesión de explotación
Retortillo-Santidad derivada del permiso de investigación de recursos de
minerales de uranio. [Leer más… (article26878.html)]
……………….. Próximas convocatorias
(http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?rubrique79)
………………..
18-11-2013. Madrid: Solidaridad con los activistas contra el TAV
(article26894.html)

19-11-2013. Alacant: Charla Electromagnetismo, la contaminación invisible
(article26887.html)

20-11-2013. Zaragoza: Conferencia ¿De dónde viene la energía?
(article26772.html)

21-11-2013. Xixón: Charla La extracción de gas en Asturies por Fracking
(article26914.html)

21-11-2013. Córdoba: Ciclo Otoño Verde en la Casa Azul
(article26849.html)

22-11-2013. Curso on-line: Bienes comunes más allá del mercado y del
Estado (article26709.html)

22-11-2013. Lizarra: Presentación del libro Gerotron 2050
(article26862.html)

22-11-2013. Madrid: Fiestón de Ecobloco (article26910.html)

23-11-2013. Madrid: ¡Bienvenida, Miss PAC! (article26807.html)

23-11-2013. Madrid: Manifestación 23N (article26890.html)

23-11-2013. Alcoi: Jornada sobre Camins escolars (article26825.html)

24-11-2013. Telde: Ruta de senderismo Montaña de la Bodeguilla
(article26308.html)

24-11-2013. Alcalá de Guadaíra: 1º Encuentro fotográfico
(article26761.html)

24-11-2013. Sant Vicent del Raspeig: XII Reforestación reivindicativa
(article26917.html)

24-11-2013. Lizarra: Proyección de Gasland (article26863.html)

26-11-2013. Barcelona: Rescatar l’aigua a Catalunya (article26872.html)

27-11-2013. Región Murciana: Muestra fotográfica de denuncia ecológica
(article26844.html)

27-11-2013. Zaragoza: Conferencia y taller Autoauditoria energética
(article26773.html)

28-11-2013. Madrid: Taller de debate Propuesta de gestión del agua
(article26798.html)
……………….. Ecologistas TV (http://www.ecologistasenaccion.tv/)
………………..
[Video] TartalarisT (article26906.html)
Cuatro personas se enfrentan a penas de 5 a 9 años de cárcel bajo la
acusación de atentado a la autoridad. [Ver video… (article26906.html)]

[Vídeo] 28ª Marcha contra las bases militares (article26895.html)
Quizás estas marchas contra las bases deberían convertirse en un
movimiento por la desmilitarización de Andalucía con más peso en la vida
social y política de esta comunidad autónoma. [Ver video…
(article26895.html)]
……………….. Revista (http://www.ecologistasenaccion.org/revista)
………………..
(article78.html)
El Ecologista nº 78 (article78.html)
Fractura hidráulica, contundente oposición social. Flix. Garoña.
Petróleo. Iván Illich. Bicis feministas. Montes en venta. Justicia y
medio ambiente. [Leer más… (article78.html)]

Números anteriores (http://www.ecologistasenaccion.org/revista) | Indices
(http://www.ecologistasenaccion.org/article1500.html) | Suscripción
(http://www.ecologistasenaccion.org/article679.html) | Edición digital
(http://www.ecologistasenaccion.org/ebook)
……………….. Informaciones de interés ………………..
¿Quienes somos? (http://www.ecologistasenaccion.org/auteur1.html)
Asociarse (https://www.ecologistasenaccion.org/accion/asociarse.htm)
Participar (http://www.ecologistasenaccion.org/article860.html)
FAQ (http://www.ecologistasenaccion.org/article814.html)
Suscribirse / Borrarse de la lista
(https://www.nodo50.org/cgi-bin/mailman/listinfo/informa)

Ecologistas en Acción
Marqués de Leganés 12 – 28004 Madrid – Teléfono: +34-91-5312739

FontFuente: comunicacion@ecologistasenaccion.org, via: informa-bounces@listas.nodo50.org

Comentaris tancats a [Ecologistas en Accion] Boletin informativo semanal

[Comunicado] EQUO Madrid exige retirada despidos por Huelga basuras Madrid

Nota de prensa

EQUO Madrid exige que el Ayuntamiento garantice la retirada definitiva de
los despidos y la protección al interés general de los madrileños
16/11/2013

EQUO Madrid considera la Alcaldesa de Madrid debe dimitir de forma
inmediata ya que una vez más ha demostrado su incompetencia y la nefasta
gestión que hace de las constantes crisis que provocan sus decisiones

EQUO Madrid considera que es imprescindible una investigación sobre los
contratos a concesionarias, las bajas temerarias y su vinculación a los ERE
que han estado en el origen de este conflicto de enormes consecuencias.
Además, los efectos han sido de tal magnitud que debería actuar de oficio
tanto la fiscalía como la Comisión Nacional de la Competencia para
investigar las presuntas prácticas irregulares de las empresas y las
responsabilidades del Ayuntamiento en las mismas.

No se puede pasar por alto que las concesionarias afectadas OHL, FCC y
SACYR, aparecen en los papeles de Bárcenas, en el proceso de privatización
construcción de hospitales y de múltiples obras y adjudicaciones en Madrid
a las que se suma la adjudicación de los contratos integrales con una baja
del 16 % , claramente ficticia y que desencadenó a posteriori una
propuesta de despido de más de 1000 trabajadores .

Ramon Linaza, co-portavoz de EQUO Madrid, advierte de la responsabilidad
de las mismas en el conflicto y exige al Ayuntamiento que las penalice por
los perjuicios causados .

Equo Madrid espera que los gastos en los que está incurriendo el
ayuntamiento de Madrid, la factura de la empresa que está realizando las
labores de limpieza, tragsa, así como las de las dotaciones de policía que
han realizado labores de escolta, les sean repercutidos a las empresas
concesionarias y no seamos los madrileños, una vez más, los que paguemos
las deudas de las decisiones de los dirigentes del PP.

Sin perjuicio de las investigaciones que EQUO exige, en este momento lo
urgente es que el Ayuntamiento garantice la retirada de los despidos e
impida la tentación de las concesionarias de reabrir el conflicto. Lo cual
añadiría gravedad a las responsabilidades cada vez más claras del
Ayuntamiento, con Ana Botella a la cabeza.

Gestión de la crisis

La decisión de la Alcaldesa de Madrid, Ana Botella, de recurrir a una
empresa pública para limpiar Madrid, es para EQUO Madrid, una clara maniobra
de esquirolaje municipal que recuerda a épocas anteriores en las que se
sacaba al ejército para realizar los trabajos que no hacían los
huelguistas. Una decisión así, sólo puede crispar más los ánimos entre los
trabajadores y provocar disturbios innecesarios.

La política neoliberal de privatizaciones de los servicios públicos que
lleva a cabo el Partido Popular en Madrid está teniendo consecuencias
directas en la ciudadanía, en la imagen que proyectamos al exterior y por
supuesto en el recuerdo que se llevan los turistas con el consiguiente
deterioro económico que esto supone.

EQUO Madrid exige la inmediata dimisión de la Alcaldesa de Madrid que una
vez más ha demostrado su incompetencia y la nefasta gestión que hace de las
constantes crisis que provocan sus decisiones.
*[Se adjunta comunicado en PDF]*
*Ramón Linaza*

Tel. 636894164

*Comunicación EQUO Madrid*

Tel. 630764023 / 649420560

comunicacion@equomadrid.org

*www.equomadrid.org *
*EQUO es un partido político que tiene como pilares básicos la Ecología, la
Equidad Social, los Derechos Humanos y la Democracia, con representación en
el Parlamento a través de Compromís-EQUO.*
[image: eQuo] contacto@equomadrid.org
| 911666654 | c/ Jiloca nº4, bajo
NotadePrensaEQUOBasuras2Madrid.pdf

FontFuente: comunicacion@equomadrid.org, via: carlos.r.sierra71@gmail.com

Comentaris tancats a [Comunicado] EQUO Madrid exige retirada despidos por Huelga basuras Madrid

[Mitjans] NP- Jornada estatal per una pesca amb futur (Barcelona)

[cat-cast]
*Jornada a Barcelona amb pescadors artesanals de Galícia,
Andalusia, Balears, València i Catalunya.*

*/Ecologistes en Acció organitza una trobada on s’ha/**/n analitzat els
reptes i les propostes per a una pesca amb futur./*

Aquest dissabte dia 16 de novembre, Ecologistes en Acció (amb el suport
de la Fundació Biodiversitat) ha organitzat una jornada a Barcelona amb
representants del sector pesquer artesanal de diferents punts de
l’Estat, membres de la comunitat científica i experts en gestió pesquera
i política comunitària.

L’objectiu principal de la trobada ha estat el de divulgar els canvis de
l’actual reforma de la Política Pesquera Comunitària (PPC) amb tots els
actors interessats, i donar una visió global de com afectaran aquests
canvis a la gestió dels recursos i al treball diari dels pescadors
artesanals. Lydia Chaparro, responsable de pesca d’Ecologistes en Acció
assegura que “encara que la reforma -que entrarà en vigor d’aquí poques
setmanes- no és tan ambiciosa com ens hagués agradat, conté aspectes
positius que sens dubte beneficiaran a tots aquells pescadors que ja
practiquen una pesca de baix impacte ambiental”.

De la mateixa manera, i amb l’objectiu d’augmentar el cooperativisme
entre pescadors, científics i societat civil, en la jornada també s’ha
analitzat la situació de les comunitats pesqueres artesanals presents,
donant veu i generant un debat constructiu entre els pescadors
artesanals, mariscadors i altres convidats del sector primari procedents
de Galícia, Andalusia, Balears, València i Catalunya. També s’ha
realitzat una taula rodona moderada per Antonio Cerrillo, periodista de
La Vanguardia especialitzat en medi ambient, i s’ha comptat amb
diferents ponències de gran interès.

David Florido, antropòleg i professor de la Universitat de Sevilla, ha
exposat la situació i futurs reptes de la pesca artesanal. Per a Florido
“el sector presenta alguns estancaments importants, entre ells el
problema de les pautes de comercialització, els desequilibris amb els
recursos o els problemes d’articulació política”. Per a garantir
millores, Florido indica que “el sector artesanal hauria de
protagonitzar iniciatives noves i ambicioses, en el camp de la gestió
pesquera i de la comercialització, així com en el camp de la visibilitat
social i el reconeixement cultural”.

Durant la trobada, també han pres protagonisme diverses iniciatives
positives liderades pel sector i que ja han marcat un canvi de rumb,
entre elles:

*

Suralgae, una empresa de joves emprenedores que es dedica a la
recol·lecció, producció i distribució de macroalgues que creixen en
els aiguamolls de la Badia de Cadis;

*

Els pescadors de la Reserva Marina de Llevant de Mallorca-Cala
Rajada, on es permet la protecció i la regeneració dels recursos
d’interès pesquer, garantint així als pescadors artesanals de la
zona preservar la seva manera de vida tradicional; i

*

El Comitè de Cogestió del Sonso, on pescadors, científics,
administració i diverses ONGs han col·laborat estretament per
aconseguir una pesquera sostenible a llarg termini sobre aquest recurs.

En la mateixa línia, la presentació de Marta Cavallé, tècnica de
projectes de Fundació Lonxanet per a la Pesca Sostenible, s’ha centrat
en les /Estratègies per a una pesca amb futur/. Cavallé ha exposat que
“és necessari un esperit emprenedor per generar el canvi, i les àrees
marines protegides cogestionades poden ser, com s’està veient a Galícia,
una bona eina per aconseguir-ho”.

Finalment, s’ha comptat amb la intervenció de Ramón Franquesa, membre
del Gabinet d’Economia del Mar de la Universitat de Barcelona. Durant
les conclusions, Franquesa ha exposat que “queda molt camí per recórrer,
però totes les metes proposades són possibles si es treballa
conjuntament cap a una millor gestió i planificació”. I afegeix: “tal
com s’ha vist avui, hi ha exemples positius que mostren que una correcta
gestió permet la regeneració dels recursos, el que ens conduiria cap a
una pesca amb futur i amb clars beneficis per al conjunt de la societat”.

Aquesta jornada organitzada per Ecologistes en Acció ha estat realitzada
amb el suport de la Fundació Biodiversitat del Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi ambient, i forma part del projecte: /Seguiment i
valoració de les polítiques de qualitat de l’aire, aigua, política
agrària comunitària, política pesquera comunitària i conveni
internacional de biodiversitat.
/

*Fotos **estaran disponible**s
a*//https://www.dropbox.com/sh/z4nhnwvidqjufa0/_syW6a-PfE i
https://s3.amazonaws.com/images.wisestamp.com/facebook.png
_Pesca
Sostenible_

*Contact**e:***Lydia Chaparro, Responsable de pesca d’Ecologistes en
Acció — 657 361 673

[cas]
*Jornada en Barcelona con pescadores artesanales de Galicia,
Andalucía, Baleares, Valencia y Cataluña.*

/Ecologistas en Acción organiza un encuentro donde se ha analizado los
retos y las propuestas para una pesca con futuro./

Este sábado día 16 de noviembre, Ecologistas en Acción (con el apoyo de
la Fundación Biodiversidad) ha organizado una jornada en Barcelona entre
representantes del sector pesquero artesanal de diferentes puntos del
Estado, miembros de la comunidad científica y expertos en gestión
pesquera y política comunitaria.

El objetivo principal del encuentro ha sido el de divulgar los cambios
de la actual Reforma de la Política Pesquera Común (PPC) con todos los
actores interesados, y dar una visión global de cómo afectarán estos
cambios a la gestión de los recursos y al trabajo diario de los
pescadores artesanales. Para Lydia Chaparro, responsable de pesca de
Ecologistas en Acción “aunque la reforma -que entrará en vigor de aquí
pocas semanas- no es tan ambiciosa como nos hubiese gustado, contiene
aspectos positivos que sin duda alguna beneficiarán a todos aquellos
pescadores que ya practican una pesca de bajo impacto ambiental”.

Del mismo modo, y con vistas a aumentar el cooperativismo entre
pescadores, científicos y sociedad civil, en la jornada también se ha
analizado la situación de las comunidades pesqueras artesanales
presentes, dando la voz y generando un debate constructivo entre los
pescadores artesanales, mariscadoras y demás invitados del sector
primario procedentes de Galicia, Andalucía, Baleares, Valencia y
Cataluña. Se ha realizado una mesa redonda moderada por Antonio
Cerrillo, periodista de La Vanguardia especializado en medioambiente, y
se ha contado con diferentes ponencias de gran interés.

David Florido, Antropólogo y Profesor de la Universidad de Sevilla, ha
expuesto /La/ /situación y futuros retos de la pesca artesanal/. Para
Florido “el sector presenta algunos estrangulamientos importantes, entre
ellos el problema de las pautas de comercialización, los desequilibrios
con los recursos o los problemas de articulación política”. Para
garantizar una mejora, Florido señala que “el sector artesanal debería
protagonizar iniciativas novedosas y ambiciosas, en el campo de la
gestión pesquera, de la comercialización, así como en el campo de la
visibilidad social y el reconocimiento cultural”.

Durante el encuentro, han tomado protagonismo varias iniciativas
positivas por parte del sector y que ya han marcado un cambio de rumbo,
entre ellas la participación de:

*

/Suralgae/, una empresa de jóvenes emprendedoras que se dedica a la
recolección, manufacturación y distribución de macroalgas que crecen
en las marismas de la Bahía de Cádiz;

*

Pescadores de /La Reserva Marina de Levante de Mallorca-Cala
Rajada/, donde se permite la protección y la regeneración de los
recursos de interés pesquero, garantizando así a los pescadores
artesanales de la zona preservar su modo de vida tradicional; y

*

El Comité de Cogestión del Sonso (lanzón), donde pescadores,
científicos, administración y varias ONGs han colaborado
estrechamente para conseguir una pesquería sostenible a largo plazo
sobre este recurso.

En la misma línea, la presentación de Marta Cavallé, Técnico de
proyectos de Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible, se ha centrado
en las /Estrategias para una pesca con futuro/. Cavallé, ha expuesto que
“es necesario un espíritu emprendedor para generar el cambio y las Áreas
marinas protegidas cogestionadas pueden ser, como se está viendo en
Galicia, una buena herramienta para conseguirlo”.

Finalmente, se ha contado con la intervención de Ramón Franquesa,
miembro del Gabinete de Economía del Mar de la Universidad de Barcelona.
Durante las conclusiones, el Sr. Franquesa ha expuesto que “queda mucho
camino por recorrer, pero que todas las metas propuestas son posibles si
se trabaja conjuntamente hacia una mejor gestión yplanificación”, y
añade “tal y como se ha visto hoy, hay ejemplos positivos que muestran
que una correcta gestión permite la regeneración de los recursos, lo que
nos conduciría hacia una pesca con futuro y a claros beneficios para el
conjunto de la sociedad”.

Esta jornada organizada por Ecologistas en Acción ha sido realizada con
el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y forma parte del proyecto: Seguimiento y
valoración de las políticas de calidad del aire, agua, política agraria
común, política pesquera común y convenio internacional de biodiversidad.

*Fotos estarán disponibles a*
https://www.dropbox.com/sh/z4nhnwvidqjufa0/_syW6a-PfE y
https://s3.amazonaws.com/images.wisestamp.com/facebook.png
_Pesca
Sostenible_

*Contacto:***Lydia Chaparro, Responsable de pesca de Ecologistas en
Acción — 657 361 673
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP- Jornada estatal per una pesca amb futur (Barcelona)

CP/ OCEANA lamenta la OPORTUNIDAD PERDIDA de mejorar la gestión de la PESCA en el ATLÁNTICO NORDESTE

16/11/2013
OCEANA LAMENTA LA OPORTUNIDAD PERDIDA DE MEJORAR LA GESTIÓN DE LA PESCA EN EL ATLÁNTICO NORDESTE
La Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste pospone la adopción de nuevas medidas para las pesquerías de fondo
Muchos ecosistemas marinos vulnerables continuarán desprotegidos como mínimo un año más
Londres.- Tras una semana de debates, ayer tarde concluyó la reunión anual de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste (NEAFC por sus siglas en inglés), organismo que gestiona los recursos pesqueros en las aguas internacionales de esta zona. Como observador oficial del encuentro, Oceana lamenta la falta de esfuerzos para llegar a un acuerdo sobre los principales stocks pesqueros explotados y critica que se haya perdido la oportunidad de adoptar nuevas medidas para las pesquerías de fondo, debido al rechazo a última hora de las partes contratantes.
“No se entiende para que se convoca una reunión general de NEAFC si las partes no van con voluntad de acercar posturas. Aunque quizá sea preferible el desacuerdo a que la reunión acabe con medidas de gestión inadecuadas, es evidente que la credibilidad de las partes contratantes ha quedado en entredicho. La reunión de NEAFC han sido un fracaso”, afirma Xavier Pastor, director ejecutivo de Oceana en Europa.
A pesar de contar con recomendaciones científicas sobre niveles de capturas para la mayoría de los stocks gestionados, las partes contratantes no han conseguido llegar a un acuerdo sobre algunos tan importantes como caballa, bacaladilla o arenque, que representan gran porcentaje de las capturas. Solo han sido capaces de seguir las recomendaciones en unos pocos stocks de gallinetas, eglefino y granadero, lo que permitirá avanzar hacia la explotación sostenible de estos recursos. Las negociaciones se retomarán en diciembre, donde deberán adoptarse o no decisiones sobre los restantes stocks.
Las expectativas sobre la propuesta de nuevas medidas para las pesquerías de profundidad eran altas. La propuesta rechazada contenía aspectos positivos, como nuevos requisitos para la evaluación de impacto en nuevos caladeros, una lista detallada de hábitats y especies indicadores de ecosistemas vulnerables, un aumento en la zona cerrada al arrastre de fondo cuando haya este tipo de ecosistemas y la prohibición de las pesquerías de fondo en cuatro zonas de Rockall y Hatton, así como en la montaña submarina Josephine. Todo ello hubiera representado un gran avance en la protección de estos vulnerables ecosistemas.
“Aunque algunos aspectos de las medidas propuestas para las pesquerías de fondo podrían ser más ambiciosos, claramente se trataba de un paso en la dirección correcta”, concluye Javier López, científico marino de Oceana. “Es una vergüenza que se hayan diluido los esfuerzos realizados en los últimos 18 meses por falta de voluntad de llegar a un acuerdo, pero lo peor es que muchos ecosistemas marinos vulnerables continuarán desprotegidos como mínimo un año más”.

Versión online de este comunicado: http://bit.ly/1gTmwon
Marta Madina, Directora de Comunicación

Plaza España-Leganitos 47. 28013 Madrid, España

Tel.:+ 34 911 440 880 Móvil: +34 687 598 531 E-mail: mmadina@oceana.org

Facebook: www.facebook.com/oceana.europe Twitter: @oceana_europe
Oceana es la mayor organización internacional dedicada exclusivamente a proteger los océanos del mundo. A través de campañas con base científica, Oceana genera cambios políticos que favorecen la conservación marina. Desde 2001 hemos protegido más de 3,1 millones de km2 de superficie marina, e innumerables especies de tortugas, tiburones, delfines y otros organismos marinos. Con alcance global, Oceana tienen oficinas en América del Norte, América Central, América del Sur y Europa, y más de 500.000 seguidores en todo el mundo. Para conocer más, visita www.oceana.org.

image001.jpg

FontFuente: OceanaPress@oceana.org

Comentaris tancats a CP/ OCEANA lamenta la OPORTUNIDAD PERDIDA de mejorar la gestión de la PESCA en el ATLÁNTICO NORDESTE

Últimes noticies publicades al web de la CGT de Catalunya (16-11-13)

CGTCatalunya.cat

CGT de Catalunya.
www.cgtcatalunya.cat

Últimes noticies publicades al web de la CGT de Catalunya.
Darrera publicada: 16 de novembre.
divendres 15 de novembre de 2013
Amb aquests sindicats estem “salvados”. Comunicat CGT NISSAN
Comunicat de CGT NISSAN en relació a determinades declaracions al programa “Salvados” de La Sexta
Divendres passat el sindicat SIGEN – USOC, va llançar una informació en la qual va tenir la caradura de “defensar” als afectats del ERO del 2009 .

Es posen a la boca que van ser els únics que van portar judicialment el cas fins a l’últim fòrum judicial. Tindran poca vergonya ?. Tothom sap fins on va arribar aquest sindicat en la lluita contra els acomiadaments de l’ERO i quins han estat els resultats. CGT va obrir la possibilitat a tothom , fora del sindicat que fos, de lluitar contra el seu (…)

dimarts 12 de novembre de 2013
La meitat de les 40 empreses dels Països Catalans amb més guanys aprofiten la reforma laboral per fer acomiadaments, tot i els seus ingressos milionaris
Un article de Francesc Vila i Femenia
10.000 MILIONS DE BENEFICIS EN PLENA CRISI

La meitat de les 40 empreses dels Països Catalans amb més guanys aprofiten la reforma laboral per fer acomiadaments, tot i els seus ingressos milionaris

Les quaranta empreses amb més beneficis dels Països Catalans van aconseguir 10.969 milions d’euros el 2010 enmig de la crisi econòmica. Aquestes companyies han tirat endavant la malmesa economia d’un país en fallida, fent de motor econòmic dels territoris on s’assenten, donant feina a milers de persones i (…)

dijous 7 de novembre de 2013
Butlletí Informatiu nº 140: Pressupostos Generals de l’Estat 2014
De l´Estat del malestar a la beneficiència
ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT (PGE) 2014: DE L’ESTAT DEL “MAL-ESTAR” A LES POLÍTIQUES DE BENEFICÈNCIA.

Índex

1. Introducció

2. Les “Grans Xifres”

3. Pensions en caiguda lliure

4. El deute “públic”

5. El problema no és de despesa; el problema és d’ingressos i del robatori legal que els governs vénen realitzant.

6. Les persones assalariades, classe treballadora, perden pes en el repartiment de la renda, enfront dels beneficis empresarials.

7. La violència de l’espoli del públic. La (…)

divendres 15 de novembre de 2013
Els 1.200 treballadors dels curtits a l’Anoia, en vaga intermitent
Els treballadors i treballadores del sector de la pell adobada a l’Anoia s’han cansat de més de dos anys de bloqueig per part de la patronal per arribar a un acord pel conveni i han començat una vaga intermitent.

Aquest dimarts i dijous passat, 12 i 14 de novembre, la pràctica totalitat de les plantilles de la trentena d’empreses que hi ha d’aquesta indústria a la comarca han fet vaga. Des de CGT Anoia expliquen que el primer dia en algunes empreses van anar a treballar algun encarregat i alguna (…)

divendres 15 de novembre de 2013
Més de 2000 persones es manifesten a Barcelona contra la impunitat i la brutalitat policial pels casos Raval i Ester Quintana
Milers de manifestants contra la ’impunitat i la brutalitat’ pels casos Raval i Ester Quintana

La manifestació per Juan Andrés Benítez va sortir del Raval ahir 14 de novembre al vespre i s’uní a la concentració al lloc on Quintana havia perdut l’ull feia un any.

Les plataformes Stop Bales de Goma i Ojo con tu Ojo van deixar anar, ahir a tres quarts de nou del vespre, 365 globus, un per cada dia de l’any que feia que Ester Quintana havia perdut l’ull, al punt i al minut exactes en què presumptament (…)

divendres 15 de novembre de 2013
FICOSA: Negociació condicions laborals d’aplicació a partir del 2014
Per a CGT FICOSA és prioritari que es reflexin les garanties d’ocupació per a la nostra Plantilla per arribar a un possible acord
NOTA INFORMATIVA

Com sabeu el passat 30 d’octubre van començar les reunions amb l’empresa per intentar pactar les noves condicions laborals per al 2014.

Com és sabut per tots nosaltres, l’empresa ha establert un llistó molt alt en les seves pretensions de cara a l’any que ve i sense atorgar res a canvi que proporcioni una seguretat a la Plantilla de Ficosa Electronics a manera d’equilibri entre les seves pretensions i les nostres demandes.

A la reunió del 8 de novembre i després de reunir-se la (…)

divendres 15 de novembre de 2013
Concentració dimarts #19N a les 17h davant la seu del PP de Barcelona en solidaritat a la vaga indefinida de neteja de Madrid
Concentració solidària de CGT Neteja BCN al C/Urgell 248 de Barcelona
Concentració dimarts 19 de novembre a les 17h davant la seu del PP de Barcelona (C/Urgell 248) en suport a la vaga indefinida de neteja de Madrid.

Aquesta concentració és per demostrar als companys de neteja de Madrid el suport de tota la classe obrera per la lluita sense quarter que estan realitzant i alhora per mostrar el nostre rebuig a les polítiques opressores i repressores de l’equip de govern del PP a Madrid, capitanejat per la senyora Anna Botella, àlies relaxing cup of cafè con leche in (…)

divendres 15 de novembre de 2013
CGT UAB: El model de dedicació docent i els tripijocs del Vicerector Donaire
El model de dedicació docent i els tripijocs del Vicerector Donaire

El document que us presentem sintetitza una informació que considerem necessària per desemmascarar les veritables intencions el Model de Dedicació Docent que proposa el vicerector (mira, en especial, les taules de la pàgina 5).

Malgrat que des de l’Equip de Govern de la UAB se’ns vulgui fer creure el contrari, l’aplicació de la dedicació variable que estableix per als funcionaris l’anomenat “decreto Wert” és perfectament (…)

divendres 15 de novembre de 2013
Concentració a Manresa #19N en solidaritat amb els treballadors de la recollida i neteja viària de Madrid
Concentració dimarts 19 de novembre a les 17h a Crist Rei, a Manresa
Des de la FL CGT a MANRESA es sol·licita solidaritat per a la concentració que es realitzarà el dimarts 19 novembre 2013 a les 17:00 h a plaça Crist Rei de Manresa en suport als companys de Madrid que estan lluitant pels seus drets com a treballadors .

Aquesta concentració és per demostrar als companys de neteja de Madrid el suport de tota la classe obrera per la lluita sense quarter que estan realitzant i alhora per mostrar el nostre rebuig a les polítiques opressores i repressores de l’equip de (…)

dijous 14 de novembre de 2013
Xerrada “anarquisme i alliberament nacional” divendres 15 de novembre, a Vic
Organitza Sindicat Activitats Diverses CGT Osona al centre Cívic Can Pau Raba a les 20h
XERRADA: ANARQUISME I ALLIBERAMENT NACIONAL

DIA: DIVENDRES 15 DE NOVEMBRE

HORA: 20 HORES

LLOC: CENTRE CIVIC PAU RABA DE VIC (C/Raval cortinas, 22)

ORGANITZA: CGT OSONA

El Sindicat d’Oficis Varis d’0sona de la CGT organitza el proper divendres 15 de novembre a les 20.00 la xerrada “Anarquisme i alliberament nacional” La xerrada anirà a càrrec del col·lectiu anarcoindepentista Negres Tempestes.

Anarquia i alliberament nacional son dos conceptes que poden anar junts? Aquets col·lectiu els (…)

dijous 14 de novembre de 2013
Gràcies Ester, avui sí, stop bales de goma!
Un article de Jordi Martí Font
La pressió constant i sostinguda dels moviments socials, dels mitjans de comunicació popular, l’encalç al carrer i al Parlament de les quatre províncies, la força de les persones ferides que amb total fermesa no han parat de denunciar-ho (va per tu, Ester, gràcies) i la seguretat que quan es té la raó no es pot tirar enrere i només es pot guanyar han aconseguit avui l’objectiu. És només un d’ells i és clar que no és total, però avui ja sabem que el darrer dia d’abril de l’any que ve el cos policial creat (…)
dijous 14 de novembre de 2013
Plantades 157 creus davant de la seu de Hewlett-Packard a Sant Cugat del Vallès
La quantitat es correspon amb el nombre d’acomiadaments realitzats per la multinacional informàtica en 2 anys.
Avui 14 de novembre la seu d’H.P. a Sant Cugat ha clarejat amb 157 creus enfront de la seva entrada, denunciant la política d’acomiadaments que practica la companyia americana. Afiliats i afiliades a la CGT a HP volen d’aquesta forma mostrar els efectes que està causant l’incessant degoteig que suporta la plantilla en un conflicte que dura ja tres anys.

Els treballadors i treballadores de HP van realitzar el passat mes de juny una Vaga Indefinida amb una molt important afectació en les (…)

dijous 14 de novembre de 2013
Nou calendari d’accions del Sector del Transport per Carretera i Urbà FETYC-CGT
CGT es planta davant les retallades en el sector del transport per carretera i urbà i anuncia mobilitzacions contundents
Representants sindicals de la Confederació General del Treball, d’un total de 25 empreses del sector de tot l’estat espanyol, han participat en l’última reunió a nivell confederal que ha tingut lloc a Sevilla.

D’aquesta trobada han sortit, entre altres acords, la coordinació de totes les lluites, davant un pròxim cicle de retallades que ja es comença a veure en algunes empreses, com és el cas d’Autobusos Urbans de Saragossa (AUZSA), Transports Ciutat Comtal (TCC) de Pamplona, o Empresa Municipal de (…)

dijous 14 de novembre de 2013
18,9 milions en subvencions per a la indústria militar catalana
Celia Castellano Aguilera | Setmanari Directa

La majoria de la població ho desconeix, però, a Catalunya, hi ha 35 empreses que dissenyen, fabriquen i distribueixen components i tecnologies per armament que acaba en mans d’exèrcits de tot el món. La petita indústria militar catalana, que dóna feina a 478 persones i factura 124 milions d’euros anuals, està subvencionada per la Generalitat, que entre el 2002 i el 2011 va abocar-hi 18,3 milions d’euros públics. Aquesta xifra s’enfila als 62,6 milions (…)

dimecres 13 de novembre de 2013
Es desconvoquen les vagues del Remolc Portuari del Port de Barcelona
El Sindicat de Treballadors de la Marina Mercant de CGT felicita als treballadors.

STMM – CGT denuncia l’ambició desmesurada d’alguns empresaris del sector.

Amb el suport i la unitat dels tripulants, la CGT deté un nou intent de soscavar els drets guanyats amb anys de lluita.

L’ambició desmesurada d’alguns empresaris i la prepotència amb la qual actuen està posant en escac drets aconseguits, durant anys de lluita i treball, pels tripulants dels remolcadors de Barcelona. Igual que passa en tants (…)

dimecres 13 de novembre de 2013
CGT denuncia assetjament i ‘persecució sindical’ a Mecaplast
CGT ocupa la sala de reunions de Mecaplast contra la persecució sindical
El sindicat CGT ha denunciat aquest dilluns 11 de novembre “persecució sindical” i assetjament laboral contra els membres del comitè d’empresa de Mecaplast , després que aquesta empresa de la Pobla de Claramunt hagi acomiadat a dues treballadores afiliades al sindicat, la presidenta i la secretària del comitè.

Les treballadores denuncien que la tàctica de l’empresa “és dividir al comitè” aprofitant les presumptes irregularitats en la gestió econòmica del comitè per part de la seva tresorera, membre (…)

dimecres 13 de novembre de 2013
Salaris en caiguda lliure
Un article del Col·lectiu Ronda
Productivitat. Competitivitat. Impuls a les exportacions. Reducció de l’atur. A l’ombra d’aquests conceptes s’ha forjat una insostenible dinàmica de rebaixes salarials generalitzades que ens ha acabat abocant a la pitjor pèrdua de poder adquisitiu dels darrers 27 anys.

Com si d’una formula de propietats veritablement miraculoses es tractés, la “moderació salarial” ha esdevingut, per si mateixa, la llum que ens ha de guiar cap a la sortida de l’interminable túnel de la crisi econòmica. Així ho (…)

dimecres 13 de novembre de 2013
Declarat nul l’acomiadament del Secretari General de la Secció Sindical de CGT a FCC Parc Central, Hugo Coll Soriano
Després de molta lluita per part d’aquest sindicat, s’aconsegueix que el company torni al seu lloc de treball.
Declarat nul l’acomiadament de Hugo Coll Soriano, Secretari General de la Secció Sindical de CGT a FCC Parc Central.

Després de molta lluita per part d’aquest sindicat, s’aconsegueix que el company torni al seu lloc de treball.

Donem les gràcies a tots els companys / es de FCC, CESPA i també a tots i totes els que han participat en les concentracions de suport al nostre afiliat i col · laborat amb el sindicat en la lluita per la seva readmissió, sense vosaltres no hagués estat possible.

Des (…)

dimarts 12 de novembre de 2013
Manual d’Okupació
Aquest manual pretén acostar l’okupació a tota persona interessada a sortir del mercat immobiliari i gaudir d’un espai digne sense pagar ni un duro als que tracten de robar-nos la vida cada dia. El que cadascú faci amb aquesta informació serà jutjat únicament per la seva consciència-i, si s’escau, per un tribunal-, però, des de l’equip de redacció d’aquest manual fem una crida a la solidaritat de les persones que vulguin okupar – o ja ho estiguin fent- perquè donin suport als companys propers que puguin (…)
dimarts 12 de novembre de 2013
Els treballadors de SCA a Mediona comencen les mobilitzacions amb vaga de dues hores i manifestació el 18 de novembre
Vaga de 2 hores el dilluns 18. La protesta començarà a les 13h, moment en què una manifestació arrencarà el seu recorregut pels carrers de Sant Joan de Mediona
Els treballadors de l’empresa SCA va decidir divendres passat 8 de novembre que no es quedaran de braços creuats davant la determinació de la multinacional de tancar la planta de manipulació que té a Sant Joan de Mediona. Reunits en assemblea, la plantilla va decidir que començarà a mobilitzar-se per impedir el trasllat de la producció i que 150 persones es quedin sense feina.

De moment, començaran amb una vaga de dues hores el dilluns 18 de novembre. La protesta començarà a les 13h, moment en què (…)

www.cgtcatalunya.cat

En relació a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic
(la LSSI-CE) aprovada pel parlament espanyol i de la vigent Llei Orgànica 15 13/12/1999 de Protecció de Dades espanyola, estem obligats a
comunicar-te que la teva adreça de correu figura en aquest moment subscrita a la LLISTA de correu electrònic de l’equip de comunicació adscrit
a la Secretaria de Comunicació de la CGT de Catalunya, formant part d’un fitxer automatitzat de dades.nnAmb el present e-mail volem informar-te de
la teva opció de cancel·lació en virtut de les lleis abans esmentades, i del teu dret d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les teves
dades. Si no desitges seguir rebent missatges d’aquesta llista, per a donar-te de baixa envia un correu a l’adreça:
com-cgt-cat@cgtcatalunya.cat.

FontFuente: enviaments@cgtcatalunya.cat

Comentaris tancats a Últimes noticies publicades al web de la CGT de Catalunya (16-11-13)

[polomoir1] Robledo le recuerda a Santos que el Ministro de Agricultura no puede radicar la Ley Urrutia hast a que el Consejo de Ministros resuelva la recusación

Visite nuestras páginas: http://www.moir.org.co, http://tribunaroja.moir.org.co , http://www.robledosomostodos.comy
http://www.deslinde.org.co

Siga los twitter del senador Jorge Enrique Robledo en http://twitter.com/#!/JERobledo

——————————————————————————————–

 

Robledo le recuerda a Santos que el Ministro de Agricultura
no puede radicar la Ley Urrutia hasta que el Consejo de Ministros resuelva la
recusación

Oficina
de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, noviembre 15 de 2013

——————————————————————————————–

 

El
senador Robledo le envió una carta al presidente Santos en la que le recuerda
que, de acuerdo con la Ley 1437 de 2011, el ministro Lizarralde no puede
radicar la Ley Urrutia, con la que el gobierno pretende modificar la Ley 160 de
1994 para permitir que grandes empresas acumulen Unidades Agrícolas Familiares.

 

En la
misiva, Robledo señala que, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1437 de
2011, norma aplicable a este caso según la Secretaria Jurídica de la
Presidencia, “la actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación
del impedimento o desde la presentación de la recusación, hasta cuando se
decida”, razón por la cual el ministro Lizarralde no puede presentar el proyecto
de ley hasta que el Consejo de Ministros resuelva la recusación. La violación
de este mandato sería una actuación manifiestamente contraria a la ley,
conducta que el Código Penal sanciona a título de prevaricato.

 

Este es
el texto de la carta:

 

Bogotá
D.C., 15 de septiembre de 2013

Doctor

JUAN
MANUEL SANTOS CALDERÓN

Presidente
de la República

Ciudad

 

Ref.:
El ministro Lizarralde no puede radicar el proyecto de baldíos hasta que el
Consejo de Ministros resuelva la recusación.

 

Atento
saludo.

El 3 de
octubre el representante Wilson Arias y yo recusamos al ministro Lizarralde
debido a que está impedido para, entre otras cosas, tramitar la llamada Ley
Urrutia, con la que el gobierno pretende modificar la Ley 160 de 1994 para
permitir que grandes empresas acumulen Unidades Agrícolas Familiares.

 

La
recusación se fundamenta en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, que les
prohíbe a los funcionarios actuar en asuntos que sean de interés de las
empresas en las que actuaron como gerentes. El Ministro fue gerente de
Indupalma y de Agroindustriales El Palmar, empresas que compraron tierras que
fueron baldías, por lo que se beneficiarían de una ley que les permita comprar
más predios de esta misma naturaleza. Además, Indupalma violó la Ley 160 porque
acumuló más de una UAF al comprar dos predios que fueron baldíos, por lo es
evidente que tiene un interés directo en que se modifique esta norma.

 

El
doctor Lizarralde violó la ley porque, como me lo certificó la Secretaria
Jurídica de la Presidencia, le ocultó al Consejo de Ministros esta recusación,
razón por la que nos vimos obligados a radicarla directamente en la Presidencia
de la República. El pasado 12 de octubre la doctora Cristina Pardo me informó
que hasta ahora se inició el trámite de la recusación, el cual “se encuentra
contemplado en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011”.

 

De
acuerdo con esta norma, “la actuación administrativa se suspenderá desde la
manifestación del impedimento o desde la presentación de la recusación, hasta
cuando se decida”, razón por la cual el ministro Lizarralde no puede presentar
el proyecto de ley hasta que el Consejo de Ministros resuelva la recusación. La
violación de este mandato sería una actuación manifiestamente contraria a la
ley, conducta que el Código Penal sanciona a título de prevaricato.

 

Por las
anteriores razones le solicito ordenarle al señor Ministro de Agricultura que
se abstenga de radicar el proyecto hasta que el Consejo de Ministros resuelva
la recusación.

 

Cordialmente,

 

Jorge
Enrique Robledo

Senador

 

—————————————————————————–

Por favor incluya las direcciones polomoir@listas.moir.org.co
y
polo-moir@lists.riseup.net
en su
libreta de direcciones para que no sean consideradas spam
. Estos envíos se hacen por lo menos una
vez a la semana; si dejan de llegarle, háganoslo saber
. Si no desea seguir recibiendo
nuestros correos, respóndanos pidiendo su retiro de la lista. Si desea publicar
nuestros artículos, incluya nuestras páginas como crédito de los mismos.

 —————————————————————————–

FontFuente: moir@moir.org.co

Comentaris tancats a [polomoir1] Robledo le recuerda a Santos que el Ministro de Agricultura no puede radicar la Ley Urrutia hast a que el Consejo de Ministros resuelva la recusación

[Comunicado] EQUO Madrid Prestige concentración

Nota de prensa

*EQUO Madrid participará en la concentración convocada por la Plataforma
Nunca Máis en Madrid con motivo de la sentencia del ‘Prestige’*
15/11/2013

*La sentencia, para EQUO Madrid, es claramente escandalosa, al dar
impunidad a los delincuentes medioambientales*
EQUO Madrid hace un llamamiento a la ciudadanía, para que se concentre hoy
en la Plaza de Lavapiés, a las 20:30h, a fin de protestar contra la
sentencia del Prestige, que ha lanzado de nuevo un mensaje escalofriante de
impunidad. Esta concentración debe poner de manifiesto el apoyo civil a los
miles de voluntarios que se lanzaron a limpiar la costa gallega, ante la
inoperancia de la Administración, y a las familias que vieron amenazado su
medio de vida por la contaminación del mar y sus costas, durante años.
Para esta organización política, la sentencia conocida ayer sobre el
Prestige, el mayor delito ambiental sucedido en España, no es proporcional
al daño producido, ya que, tras 10 años de investigación judicial y 9 meses
de instrucción, “se salda sólo con la condena de delito de desobediencia
grave, que conlleva la ridícula pena de 12 meses de prisión al capitán del
buque”, critica Inés Sabanés, coportavoz de EQUO Madrid.
EQUO Madrid considera que es una sentencia claramente política y una
auténtica aberración jurídica.“No se han analizado las responsabilidades
penales ni civiles con hechos demostrados y probados, durante la
investigación, que claramente señalan la responsabilidad penal de sus
autores”, añade Sabanés.

En este sentido, para la coportavoz hay claras responsabilidades por parte
del entonces Vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, del propio
Presidente del Gobierno, José María Aznar, y sobre todo del Ministro de
Fomento, Francisco Álvarez Cascos. Tres cargos políticos que destacaron por
su pésima gestión, a espaldas de la ciudadanía, y por la toma de decisiones
negligentes, que ocasionaron consecuencias gravísimas para el medio
ambiente y las personas.
*[Se adjunta comunicado en PDF]*
*Comunicación EQUO Madrid*

Tel. 630764023 / 649420560

comunicacion@equomadrid.org

*www.equomadrid.org *
*EQUO es un partido político que tiene como pilares básicos la Ecología, la
Equidad Social, los Derechos Humanos y la Democracia, con representación en
el Parlamento a través de Compromís-EQUO.*
[image: eQuo] contacto@equomadrid.org
| 911666654 | c/ Jiloca nº4, bajo
NotadePrensaEQUOPrestigeconcentracionMadrid.pdf

FontFuente: comunicacion@equomadrid.org, via: carlos.r.sierra71@gmail.com

Comentaris tancats a [Comunicado] EQUO Madrid Prestige concentración