Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Archives: 31 de January de 2014

[Mitjans] NP-Oposició rotunda davant un nou projecte de prospecció d’hidrocarburs al mediterrani.

[cat-cast]

*Oposició rotunda davant un nou projecte de prospecció d’hidrocarburs al
mediterrani.*

**

*La **Plataforma Aturem les Prospeccions a la Costa Catalana
**ha presentat al·legacions al
nou projecte de recerca d’hidrocarburs al mediterrani **sol·licitat per
l’empresa Spectrum Geo Limited. Les entitats que formen part d’aquesta
plataforma demanen la paralització immediata de tots els projectes
d’hidrocarburs que amenacen els importants ecosistemes naturals del
mediterrani i l’economia. *

Fins ara es coneixen tres projectes de recerca d’hidrocarburs (gas i
petroli) que planen sobre el nord del mediterrani, als quals diverses
entitats catalanes a l’any 2012 van presentar al·legacions. A les
campanyes de prospeccions de Repsol, Capricorn Spain Limited i Seabird
Exploration, s’uneix un nou projecte anomenat /Campanya sísmica 2D en
áreas libres del Mediterráneo Noroccidental-mar Balear /de l’empresa
Spectrum, que afecta en el seu conjunt la costa mediterrània des del
Golf de Lleó fins al golf de València i tot l’arxipèlag balear. Aquest
nou projecte es superposa en bona part en les àrees dels altres tres
projectes i a més amplia l’àrea en una segona fase cap al sud de les
Illes Balears.

Tots aquests projectes no contemplen normatives espanyoles i europees de
protecció del medi marí, incompleixen la Llei estatal d’hidrocarburs per
superar la superfície màxima autoritzada i, en cas de dur-se a terme,
tindrien greus afectacions sobre la fauna i flora marina i sobre
activitats econòmiques com la pesca i el turisme. Els greus impactes
dels projectes de exploració i explotació d’hidrocarburs al mar són una
realitat demostrada en molts casos, no només al món, també a casa nostra
amb els reiterats vessaments de Repsol a les costes de Tarragona.

A més, els estudis proposats no consideren els efectes acumulatius de
totes les prospeccions sísmiques que es volen desenvolupar a la mateixa
àrea. És inconcebible el desenvolupament de tots aquests projectes en
una zona d’especial interès per a la fauna marítima. El principi de
precaució, en una zona molt sensible ecològicament, preval sobre els
interessos econòmics de les empreses.

La posició de les entitats que han presentat al·legacions, i de bona
part de la ciutadania, és que aquests tipus d’estudis malmeten els
recursos naturals i, alhora, comprometen la salut de les persones i el
benestar de la nostra societat. Cal avançar cap sistemes energètics
sostenibles tot començant a treballar en una transició cap a un model on
els recursos es destinin a les activitats essencials.

Recordem que aquesta zona té el turisme i la pesca com a principals
sectors econòmics. Les prospeccions marines i la possible explotació
d’hidrocarburs a la zona, podrien suposar greus efectes sobre aquests
sectors. A més, aquesta és una zona proposta per a fer una gran reserva
marina (projecte INDEMARES) finançat per un LIFE+ i suportat pel propi
Estat espanyol (CSIC).

La fi del petroli és cada dia més a prop i tècniques com el fracking o
les prospeccions marines no donen resposta a aquesta situació. Cal
apostar per un canvi de sistema energètic basat en la reducció del
consum i la utilització d’energies netes i renovables.

Els principals arguments per oposar-se a aquest projecte són:

*

La manca de justificació legal i socioeconòmica objecte del Projecte.

*

La inexistència del tractament i anàlisi adequat a l’EIA de
l’Alternativa 0 (no realització el projecte).

*

Els importants impactes crítics i severs que es provoquen al medi
afectat.

*

La producció d’efectes transfronterers dels impactes del Projecte i
la manca de compliment del procediment de consultes a l’Estat
francès, previst per la legislació ambiental aplicable.

*

La insuficiència de l’Estudi pel que fa als períodes de migració de
múltiples espècies i la necessitat d’excloure els períodes de
migració de totes les espècies que s’indicaran com a èpoques de
prospeccions.

*

No preveure l’Estudi controls efectius d’emissions d’ones acústiques
i no considerar tots els efectes de la contaminació acústica del
Projecte.

*

Afectar una Conca Marina Nord Occidental de la Mediterrània única i
d’excepcional valor, que hauria de preservar-se i no veure’s
afectada per aquest tipus de Projectes.

*

Insuficiència del Pla de vigilància ambiental presentat.

*

Manca de previsió i consideració dels impactes que es poden generar
amb activitats futures, amb insuficiència de l’avaluació ambiental
presentada.

*

Improcedència d’autoritzar majors consums de recursos fòssils i de
continuar optant per energies basades en els hidrocarburs, i
necessitat d’aplicar estratègies adequades per la lluita contra el
canvi climàtic.

*

Aplicació del principi de precaució i cautela que ha de presidir
qualsevol decisió en relació a Projectes que puguin afectar al medi
natural.

*Entitats que subscriuen aquest comunicat: *Associació de Naturalistes
de Girona (ANG), Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA),
Ecologistes de Catalunya, Ecologistes en Acció, GOB Mallorca, GOB
Menorca,GEN-GOB Eivissa, Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes
Catalans (GEPEC), Institució Alt Empordanesa per a l’Estudi i Defensa de
la Natura (IAEDEN) – Salvem l’Empordà, Institució de Ponent per a la
conservació i l’estudi de l’Entorn Natural (IPCENA), Projecte NINAM,
Repsol Mata, Sublímits diving.

*Al·legacions presentades:
*http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/proyecto_camp-sismica.pdf

*Contacte : *Enric Cortiñas 615 69 49 99, Angeliki 637127009.
[cast]
*Oposición rotunda ante un nuevo proyecto de prospección de
hidrocarburos en el mediterráneo.*

*La * *Plataforma Aturem les Prospeccions a la Costa Catalana
* *ha presentado alegaciones
al nuevo proyecto de investigación de hidrocarburos en el mediterráneo
solicitado por la empresa Spectrum Geo Limited. Las entidades que forman
parte de esta plataforma piden la paralización inmediata de todos los
proyectos de hidrocarburos que amenazan los importantes ecosistemas
naturales del mediterráneo y la economía.**
*
Hasta ahora se conocen tres proyectos de investigación de hidrocarburos
(gas y petróleo) que planean sobre el norte del mediterráneo, a las
cuales varias entidades catalanas presentaron alegaciones en 2012. A las
campañas de prospecciones de Repsol, Capricorn Spain Limited y Seabird
Exploration, se une un nuevo proyecto denominado /Campaña sísmica 2D en
áreas libres del Mediterráneo Noroccidental-mar Balear/ de la empresa
Spectrum, que afecta en su conjunto la costa mediterránea desde el Golfo
de León hasta el golfo de Valencia y todo el archipiélago balear. Este
nuevo proyecto se superpone en buena parte en las áreas de los otros
tres proyectos y además amplía el área en una segunda fase hacia el sur
de las Islas Baleares.

Todos estos proyectos no contemplan normativas españolas y europeas de
protección del medio marino, incumplen la Ley estatal de hidrocarburos
por superar la superficie máxima autorizada y, en caso de llevarse a
cabo, tendrían graves afectaciones sobre la fauna y flora marina y sobre
actividades económicas como la pesca y el turismo. Los graves impactos
de los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en el mar
son una realidad demostrada en muchos casos, no sólo en el mundo,
también en nuestro país como muestran los reiterados vertidos de Repsol
en las costas de Tarragona.

Además, los estudios propuestos no consideran los efectos acumulativos
de todas las prospecciones sísmicas que se quieren desarrollar a la
misma área. Es inconcebible el desarrollo de todos estos proyectos en
una zona de especial interés para la fauna marítima. El principio de
precaución, en una zona muy sensible ecológicamente, prevalece sobre los
intereses económicos de las empresas.

La posición de las entidades que han presentado alegaciones, y de buena
parte de la ciudadanía, es que estos tipos de estudios malogran los
recursos naturales y, a la vez, comprometen la salud de las personas y
el bienestar de nuestra sociedad. Hay que avanzar hacia sistemas
energéticos sostenibles empezando a trabajar en una transición hacia un
modelo donde los recursos se destinen a las actividades esenciales.

Recordamos que esta zona tiene el turismo y la pesca como principales
sectores económicos. Las prospecciones marinas y la posible explotación
de hidrocarburos en la zona, podrían suponer graves efectos sobre estos
sectores. Además, esta es una zona propuesta para hacer una gran reserva
marina a través del proyecto INDEMARES financiado por un LIFE+ y con el
apoyo del propio Estado español (CSIC).

El fin del petróleo es cada día más cerca y técnicas como el fracking o
las prospecciones marinas no dan respuesta a esta situación. Hay que
apostar por un cambio de sistema energético basado en la reducción del
consumo y la utilización de energías limpias y renovables.

* Los principales argumentos para oponerse a este proyecto son:
* La carencia de justificación legal y socioeconómica objete del Proyecto.
* La inexistencia del tratamiento y análisis adecuado al Estudio de
Impacto Ambiental de la Alternativa 0 (no realización el proyecto).
* Los importantes impactos críticos y severos que se provocan al medio
afectado.
* La producción de efectos transfronterizos de los impactos del
Proyecto y la carencia de cumplimiento del procedimiento de
consultas al Estado francés, previsto por la legislación ambiental
aplicable.
* La insuficiencia del Estudio en cuanto a los periodos de migración
de múltiples especies y la necesidad de excluir los periodos de
migración de todas las especies que se indicarán como épocas de
prospecciones.
* No prever el Estudio controles efectivos de emisiones de olas
acústicas y no considerar todos los efectos de la contaminación
acústica del Proyecto.
* Afectar una Cuenca Marina Norte Occidental de la Mediterránea única
y de excepcional valor, que tendría que preservarse y no verse
afectada por este tipo de Proyectos.
* Insuficiencia del Plan de vigilancia ambiental presentado.
* Carencia de previsión y consideración de los impactos que se pueden
generar con actividades futuras, con insuficiencia de la evaluación
ambiental presentada.
* Improcedencia de autorizar mayores consumos de recursos fósiles y de
continuar optando por energías basadas en los hidrocarburos, y
necesidad de aplicar estrategias adecuadas por la lucha contra el
cambio climático.
* Aplicación del principio de precaución y cautela que tiene que
presidir cualquier decisión en relación a Proyectos que puedan
afectar al medio natural.

*Entidades que suscriben este comunicado: *Associació de Naturalistes de
Girona (ANG), Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA),
Ecologistes de Catalunya, Ecologistes en Acció, GOB Mallorca, GOB
Menorca,GEN-GOB Eivissa, Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes
Catalans (GEPEC), Institució Alt Empordanesa per a l’Estudi i Defensa de
la Natura (IAEDEN) – Salvem l’Empordà, Institució de Ponent per a la
conservació i l’estudi de l’Entorn Natural (IPCENA), Projecte NINAM,
Repsol Mata, Sublímits diving.

***Alegaciones presentadas:
**http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/proyecto_camp-sismica.pdf

Contacte : *Enric Cortiñas 615 69 49 99, Angeliki 637127009.
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP-Oposició rotunda davant un nou projecte de prospecció d’hidrocarburs al mediterrani.

[Medios] NP: Mercurio: la contaminación en pescado aumentó en 2013

31 de enero de 2014_

Las notificaciones de 2013 a nivel europeo superan a las del año anterior_
*LA CONTAMINACIÓN DE PESCADO POR MERCURIO AUMENTA*
*
**La contaminación de alimentos por mercurio aumentó sustancialmente
durante el año 2013 atendiendo a las 96 notificaciones registradas a
nivel europeo, frente a las 68 de año anterior. La presencia de este
metal en pescado y otros productos pesqueros sigue siendo la principal
fuente de alertas. Ecologistas en Acción reclama que se ratifique lo
antes posible el Convenio de Minamata sobre el Mercurio. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha aprobado una resolución
destinada a asesorar y prestar apoyo a los países para que tomen medidas
sobre los aspectos relacionados con la salud contenidos en ese acuerdo.*

El sistema de alerta rápida para piensos y alimentos (RASFF en sus
siglas inglesas) notifica de los riesgos, directos o indirectos, para la
salud humana de productos en el mercado europeo. A lo largo de 2013 se
registraron 96 notificaciones por mercurio de las cuales 48 casos de
superación tienen origen España, principal exportador de pescado a nivel
comunitario.

Se alcanzaron valores de hasta 5.6 mg/kg en rodajas congeladas de
marrajo (Isurus oxyrinchus), superando con creces el nivel máximo
permitido por la normativa comunitaria, entre un 0.5 y 1 mg/kg de
mercurio en productos pesqueros.

La situación es más grave aun si se tiene en cuenta que los límites
permitidos por la UE no protegen suficientemente la salud, al no tener
en cuenta el consumo medio, ni las características corporales de los
consumidores. Los máximos permitidos por los expertos de la FAO y la OMS
son mucho más restrictivos.

El mercurio es un metal extremadamente volátil que puede ser
transportado a grandes distancias una vez se ha emitido a la atmósfera.
Una vez se ha depositado en un ambiente acuático, el mercurio se
transforma en metilmercurio, una potente neurotoxina, que se acumula en
los peces y en los animales y los humanos que los consumen El mercurio
es una sustancia tóxica que puede afectar al cerebro y al sistema
nervioso; numerosos informes científicos señalan que los seres humanos y
los ecosistemas marinos de todo el mundo están contaminados con este
metal. Esta exposición puede dañar permanentemente el cerebro y los
riñones. Además, el mercurio puede transmitirse de la madre al feto en
desarrollo, provocándole daño cerebral, inteligencia reducida o retraso
mental.

Ante el riesgo comprobado, España y el resto de los 94 países firmantes
del Convenio de Minamata sobre el Mercurio deberían ratificarlo lo antes
posible. El tratado establece para todos los países las obligaciones
relativas a la minería primaria, a la eliminación progresiva de ciertos
usos y productos (pilas, termómetros), al comercio, a las emisiones y a
la eliminación de los residuos. Su aplicación en todo el mundo debería
llevar a una reducción global de la contaminación y cualquier retraso en
su ratificación solo aumentaría las consecuencias en la salud y el medio
ambiente.

Ecologistas en Acción aplaude la reciente resolución adoptada por la OMS
para asesorar y prestar apoyo a los países para que tomen medidas sobre
los aspectos relacionados con la salud contenidos en el tratado del
Mercurio que se firmó en octubre del año pasado. Los ecologistas
aplauden que la OMS anime a los gobiernos a “firmar, ratificar e
implantar cuanto antesel tratado”.

El objetivo de este acuerdo internacional jurídicamente vinculante es
proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones
antropogénicas de mercurio, para lo que enumera una amplia gama de
medidas a tomar a escala mundial. Y por primera vez en un acuerdo
ambiental multilateral, una de estas medidas está dedicada
exclusivamente a la salud.

El Grupo de Trabajo Mercurio Cero, en el que participa Ecologistas en
Acción, presentó una petición a la OMS para que se hagan análisis más
frecuentes a los pescados más consumidos (atún, pez espada),
recomendaciones para un consumo responsable, seguimientos biológicos y
campañas de salud pública.

La protección ambiental y humana contra el mercurio debe incluir medidas
inmediatas para prohibir los termómetros y tensiómetros de mercurio, las
amalgamas dentales, los cosméticos y antisépticos tópicos y los procesos
industriales que utilizan mercurio, como la producción de cloro con
tecnología anticuada. Son medidas relativamente simples que pueden
atenuar enormemente el impacto de la contaminación.

Más información:http://ecologistasenaccion.org/article27319.html
http://www.ecologistasenaccion.org/mercurio
Francisco Ramos: 669201646
Leticia Baselga: 696 821 808

*Anxela Iglesias*/Prensa/
/*Confederación de Ecologistas en Acción*/
915 31 27 39 / 610 04 73 30

www.ecologistasenaccion.org

@IglesiasAnxela

_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] NP: Mercurio: la contaminación en pescado aumentó en 2013

Mugak: Boletín diario de noticias

Revista de prensa

Revista de prensa del Observatorio de la Diversidad,
formado por Mugak,
Centro de Documentación de SOS Racismo y XenoMedia,
con la información publicada en 23 diarios del Estado español y una selección de prensa latinoamericana
sobre inmigración y minorías y con acceso a la base de datos de prensa
donde catalogamos la información.

Colabora. Tú también haces SOS Racismo

SOS Racisme Catalunya solicita audiencia al Consejo de Estado para hacerles llegar el rechazo a los CIES

El País
Los inmigrantes afectados por el incendio de Lepe vuelven a levantar las chabolas
Diputados y senadores exigen la mejora de las instalaciones del CIE
El Partido Republicano presenta sus bases para la reforma migratoria
El Mundo
Detenidos por obligar a su hija, con una minusvalía, a pedir limosnas en Almería
Rebelión ‘tory’ para endurecer la ley de inmigración
Diario Vasco
Islamista señalado por el CNI logra la nacionalidad 31.01.14 – 00:26 –
La Vanguardia
“Los médicos que atienden a simpapeles no están violando la ley”
Diputados y senadores piden un reglamento para los CIE
El Periódico de Cataluña
El Reino Unido podrá retirar la nacionalidad a los sospechosos de terrorismo
El Barça conmemora el Año Nuevo Chino
ABC
MEMORIA
La Razón
Colombia también exporta talento humano
Las Provincias
Dispara en la mano a un joven en plena calle
Canarias 7
El padre de la niña fallecida atribuye su muerte al mal estado del columpio
Público
El Gobierno abrirá un CIE en Barajas
Tardà: “En el CIE de Barcelona los derechos humanos huelen a podrido”
El CIE de Barcelona permitirá el contacto físico entre los internos y las visitas

De conformidad con la nueva Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio Electrónico (la LSSI-CE) aprobada por el Parlamento español y de la
vigente Ley Orgánica 15 13/12/1999 de Protección de Datos española, te comunicamos
que tu dirección de correo figura en este momento suscrita a la lista de
REVISTA DIARIA DE PRENSA de Mugak/SOS Arrazakeria, formando parte de un fichero
automatizado de datos. Te informamos de tu opción de cancelación en virtud de las
leyes antes mencionadas, y de tu derecho de oposición, acceso, rectificación y
cancelación de tus datos. Si no deseas seguir recibiendo este boletín pincha aquí
para darte de baja.

FontFuente: observatoriodeladiversidad@mugak.org

Comentaris tancats a Mugak: Boletín diario de noticias

AQUEST MIGDIA HA MORT ALFONS BANDA I TARRADELLAS, FUNDADOR I PRESIDENT DE FUNDIPAU

http://fundipau.org/adeu-alfons/
Adéu Alfons!
Aquest migdia ha mort a Barcelona l’Alfons Banda i Tarradellas. Fundador de
la Fundació per la Pau (avui FundiPau), en va ser president fins el 2011 i
actualment n’era el president del seu Comitè Internacional. També era
vicepresident de l’Institut Català Internacional per la Pau.

Des de FundiPau lamentem profundament la seva pèrdua i alhora, volem
mantenir viu el seu exemple de treball constant, tenaç i confiat per la pau.
El seu convenciment que la pau és el camí, és el que continuarà marcant el
nostre.

L’Alfons Banda va néixer a Girona, l’any 1944. Químic de formació, va
desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit de l’educació, com a
professor i director en diverses institucions educatives.

El seu interès pel pacifisme va començar a la dècada dels 70 del segle
passat de la mà de persones com Joan Gomis, Lluís Maria Xirinacs, Fèlix
Martí, Arcadi Oliveres i Pepe Beúnza. A l’inici dels 80 rep una altra
influència decisiva, la del Premi Nobel de la Pau Sean McBride, a qui
considerava un dels seus mestres. Arran d’una conferència de McBride a
Barcelona, l’Alfons juntament amb un petit grup de persones, decideixen
fundar una entitat amb l’objectiu d’avançar cap a la cultura de pau, basada
en la força transformadora de l’opinió pública: la Fundació per la Pau.

Al llarg de la seva trajectòria compromesa amb el moviment i el treball per
la pau, l’Alfons va participar activament en incomptables trobades,
manifestacions, conferències, tallers i actes reivindicatius a més de
publicar dos llibres sobre educació per la pau i molts articles en diversos
mitjans de comunicació. També va formar part d’organismes com el Consell
Català de Foment de la Pau i va tenir la intuïció per a la creació de
l’Intitut Català Internacional de la Pau (ICIP), del qual fins ara n’era
vicepresident i hi dirigia la col·lecció de llibres Clàssics de la pau i la
noviolència. Va ser un dels membres impulsors del col·lectiu Pau i Treva amb
qui, al final d’una procés de reflexió, va participar en la redacció del
document Catalunya, nació de pau, i era membre del Jurat del premi de
periodisme solidari Memorial Joan Gomis, entre d’altres activitats.

Però, per conèixer millor l’Alfons, el més indicat són les seves paraules:
“Segueixo amb un compromís mantingut per la cultura de pau pel qual no m’ha
faltat mai imaginació, ni m’han fallat les intuïcions, però en el que sovint
m’ha flaquejat el coratge. De tot plegat en queda un destil·lat: la pau és
el camí, exigent, cap a una humanitat més justa i fraternal, i el perdó i la
reconciliació, les actituds necessàries per trencar la cadena de causalitats
que expliquen una història permanentment violenta que no volem continuar.”

Lourdes Vergés
Àrea de comunicació i premsa
C/ Casp, 31, 2n 1a A – 08010 Barcelona
Telèfon 93 302 51 29
http://www.fundipau.org/

image002.jpg

FontFuente: lverges@fundipau.org

Comentaris tancats a AQUEST MIGDIA HA MORT ALFONS BANDA I TARRADELLAS, FUNDADOR I PRESIDENT DE FUNDIPAU

[El Correu per la Pau] Adéu Alfons!

Problemes de visualitzacio? Mira aquest butlletí al teu navegador. [1]

[2]

[3]
[4]
[5]
[6]

ADÉU ALFONS!

Aquest migdia ha mort a Barcelona l’Alfons Banda i Tarradellas. Fundador
de la Fundació per la Pau (avui FundiPau), en va ser president fins el
2011 i actualment n’era el president del seu Comitè Internacional. També
era vicepresident de l’Institut Català Internacional per la Pau.

Des de FundiPau lamentem profundament la seva pèrdua i alhora, volem
mantenir viu el seu exemple de treball constant, tenaç i confiat per la
pau. El seu convenciment que la pau és el camí, és el que continuarà
marcant el nostre.

L’Alfons Banda va néixer a Girona, l’any 1944. Químic de formació, va
desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit de l’educació, com
a professor i director en diverses institucions educatives.

El seu interès pel pacifisme va començar a la dècada dels 70 del segle
passat de la mà de persones com Joan Gomis, Lluís Maria Xirinacs, Fèlix
Martí, Arcadi Oliveres i Pepe Beúnza. A l’inici dels 80 rep una altra
influència decisiva, la del Premi Nobel de la Pau Sean McBride, a qui
considerava un dels seus mestres. Arran d’una conferència de McBride a
Barcelona, l’Alfons juntament amb un petit grup de persones, decideixen
fundar una entitat amb l’objectiu d’avançar cap a la cultura de pau,
basada en la força transformadora de l’opinió pública: la Fundació per
la Pau.

Al llarg de la seva trajectòria compromesa amb el moviment i el treball
per la pau, l’Alfons va participar activament en incomptables trobades,
manifestacions, conferències, tallers i actes reivindicatius a més de
publicar dos llibres sobre educació per la pau i molts articles en
diversos mitjans de comunicació. També va formar part d’organismes com
el Consell Català de Foment de la Pau i va tenir la intuïció per a la
creació de l’Intitut Català Internacional de la Pau (ICIP), del qual
fins ara n’era vicepresident i hi dirigia la col·lecció de llibres
_Clàssics de la pau i la noviolència_. Va ser un dels membres impulsors
del col·lectiu Pau i Treva amb qui, al final d’una procés de reflexió,
va participar en la redacció del document _Catalunya, nació de pau_, i
era membre del Jurat del premi de periodisme solidari Memorial Joan
Gomis, entre d’altres activitats.

Però, per conèixer millor l’Alfons, el més indicat són les seves
paraules: “Segueixo amb un compromís mantingut per la cultura de pau pel
qual no m’ha faltat mai imaginació, ni m’han fallat les intuïcions, però
en el que sovint m’ha flaquejat el coratge. De tot plegat en queda un
destil·lat: la pau és el camí, exigent, cap a una humanitat més justa i
fraternal, i el perdó i la reconciliació, les actituds necessàries per
trencar la cadena de causalitats que expliquen una història
permanentment violenta que no volem continuar.”

[2]

FundiPau
c/ Casp, 31, 2n 1a A
08010 Barcelona
info@fundipau.org
Telèfon: 93 302 51 29

Per a altes i baixes a la llista de distribució, envia’ns un missatge a
info@fundipau.org

info@fundipau.org
Links:
——
[1]
http://fundipau.org/?email_id=27&user_id=1&urlpassed=W3ZpZXdfaW5fYnJvd3Nlcl9saW5rXQ%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
[2]
http://fundipau.org/?email_id=27&user_id=1&urlpassed=aHR0cDovL2Z1bmRpcGF1Lm9yZw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
[3]
http://fundipau.org/?email_id=27&user_id=1&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Z1bmRhY2lvcGVybGFwYXU%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
[4]
http://fundipau.org/?email_id=27&user_id=1&urlpassed=aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS8jIS9mdW5kaXBhdQ%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
[5]
http://fundipau.org/?email_id=27&user_id=1&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5pc3N1dS5jb20vZnVuZGFjaW9wZXJsYXBhdQ%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
[6]
http://fundipau.org/?email_id=27&user_id=1&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS9mdW5kYWNpb3BlcmxhcGF1&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions

FontFuente: info@fundipau.org, via: elcorreuperlapau-bounces@grups.pangea.org

Comentaris tancats a [El Correu per la Pau] Adéu Alfons!

Informaciones al 30 de Enero del 2014 / Mapuexpress.org

*MAPUEXPRESS – INFORMATIVO DESDE WALLMAPU*

*http://www.mapuexpress.org *

mapuexpress@gmail.com

http://twitter.com/#!/mapuexpress

*Facebook*: mapuexpress.net – mapuexpress
*Informaciones al 30 de Enero del 2014 / Mapuexpress.org*
**********************************
*30 de enero de 2014*
Eventos y Actividades Mapuche en Curarrehue, Lautaro, Saltapura, Galvarino
y el Budi

A continuación se extiende la información de actividades Mapuche que se
realizarán en varios territorios en la denominada Región de la Araucanía.
La primera trata de la inauguración de un importante espacio para la Red de
ferias Wallüng y a su vez, de importancia para las diversas personas y
redes que están por los caminos …Leer
más
*30 de enero de 2014*
Seis islas de Chiloé en alerta sanitaria por brote de Virus ISA en
salmoneras

El Servicio Nacional de Pesca trazó un círculo de zonificación sanitaria
que integran costas de seis islas de la zona central de Chiloé, luego que
se confirmara un brote del virus ISA en una salmonera de la empresa Ivermar
en Quinchao. Junto a esta localidad, la zona roja del virus ISA cubre parte
del territorio … Leer
más
*30 de enero de 2014 | Comenta
*
Violencia de Genero en mujeres indígenas en Argentina, Por Verónica Azpiroz
Cleñan

Mujeres: la tensión entre Wanda Tadseiy Aimé Painé Violencia de Genero
en mujeres indígenas en Argentina Lic. Verónica Azpiroz Cleñan Msc.
Salud Intercultural “El género es la relación de poder de los dos sexos,
no solamente en términos del análisis de la división sexual del trabajo,
sino en el …Leer
más
*30 de enero de 2014 | Comenta
*
Desafíos Para Seguir Defendiendo La Vida Y La Madre Tierra (Tejido de
Comunicación Pueblo
Nasa)

Comunicamos para reflexionar, decidir y actuar Las opiniones expresadas en
los editoriales del Tejido de Comunicación y en los textos publicados en
los boletines son responsabilidad de sus autores, y por ello, no siempre
expresan la posición oficial de ninguna autoridad ni organización indígena.
Las posiciones oficiales siempre aparecerán firmadas por autoridades, ACIN
y demás … Leer
más
*30 de enero de 2014 | Comenta
*
“Nunca nos van a poder aniquilar”: Subcomandante
Marcos

Cuarta parte de la entrevista con el vocero zapatista “Nunca nos van a
poder aniquilar”: Subcomandante Marcos Hay una regla militar que dice:
nunca muestres todas tus fuerzas ni todas tus posiciones, pero siempre, las
que muestres, muéstralas como si fueran todas las que tienes. GLORIA MUÑOZ
RAMÍREZ FOTO: LUIS JORGE GALLEGOS Desinformemonos México. En esta … Leer
más
*30 de enero de 2014 | Comenta
*
Comunicado Público familiares y amigos del comunero mapuche de la CAM,
Héctor LLaitul Carrillanca

COMUNICADO PUBLICO. Concepción Warria, 30 de enero 2014. Los familiares y
amigos del comunero mapuche de la CAM, Héctor LLaitul Carrillanca, informan
que en estos momentos está siendo trasladado bajo un gran operativo de
gendarmería desde la cárcel El Manzano hasta el Hospital Traumatológico,
correspondiente a un control médico luego de una intervención quirúrgica de
… Leer más
*29 de enero de 2014*
Chile no ha cumplido sus compromisos internacionales en materia derechos de
pueblos indígenas

Examen Periódico Universal ONU / Así lo dieron conocer voceros de
organizaciones sociales de la Araucanía, quienes analizaron los resultados
preliminares del segundo Examen Periódico Universal (EPU) al que el Estado
de Chile fue sometido este 28 de enero por parte del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas. Cerca de 30 de los 80 … Leer
más
*29 de enero de 2014*
Estado Chileno Rindió Cuentas Ante El Examen Periódico Universal En Temas
De Derechos Humanos

Por segunda vez Chile rindió cuenta acerca de la situación de los derechos
humanos en el país ante la comunidad internacional, esto en el marco del
Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas. La particularidad del EPU es que es una evaluación entre
pares – son los demás … Leer
más
*29 de enero de 2014*
Artistas Creadorxs Mapuche llaman al rescate y revitalización de la
identidad, la lengua y la cosmovisión ancestral y
tradicional

Amplias expresiones del arte y la creación Mapuche vienen fomentando la
importancia y la valoración en el rescate y revitalización de diversos
elementos de la identidad, la lengua y la cosmovisión ancestral. Un ejemplo
de esto son las propuestas y aportes musicales del último tema video en
internet de Luanko – Minuto Soler; o de … Leer
más
*29 de enero de 2014*
Mijael Carbone: “En la Conadi deben acabarse los directores con pitutos
políticos”

“Los gobiernos de turno han servido a su propio poder, a las empresas
transnacionales, a los grandes terratenientes del país, apoyando al poder
económico, no a las comunidades ni sectores pobres del país chileno”, dijo
el werken de Temucuicui, Mijael Carbone Queipul…. Leer
más
*29 de enero de 2014*
Comunidades mapuche de la ribera del lago Lleu Lleu rechazan instalación de
tenencia de carabineros en su
territorio

Comunidades ribereñas del lago Lleu lleu, mediante una declaración pública
manifiestan su total rechazo a la instalación de una tenencia de
Carabineros en su territorio. Al respecto señalan “que debido a nuestra
historia pasada y reciente, la presencia de uniformados trae muy malos
recuerdos a nuestra gente, por lo tanto la presencia de más carabineros
sólo … Leer más
*29 de enero de 2014*
Arrojo y valentía de Francisca
Marihuén

El aparatoso despliegue policial para hacer efectivo el desalojo de la
comunidad Marihuén, durante la mañana del viernes 24 de Enero en Coronel,
no contaba con una acción que haría infructuosa la diligencia. Los medios
de prensa locales, apostados al interior de la comunidad emitían
comunicados que inquietaban por el resultado violento que se podría … Leer
más
*29 de enero de 2014*
Alcade de Tirua, Adolfo Millabur, se reúne con General Iván Bezmalinovic y
rechaza militarización de
Wallmapu

Ante la evidente instalación de una Tenencia Temporal Policial en las
comunidades mapuche de Tirúa, el alcalde Adolfo Millabur hizo saber a
autoridades de gobierno su rechazo a esta medida, lo que provocó la visita
del General Iván Bezmalinovic a la comuna…. Leer
más
*29 de enero de 2014 | Comenta
*
Programa Semillas de Agua: Especial Endesa (2)- La española que quebró el
Biobío

“Endesa, una empresa española, quebró el río Biobío… hay un peso de la
historia temendo”, señala Claudio Escobar, quien integró la resistencia
contra la construcción de Pangue y Ralco, centrales hidroeléctricas
construidas en el Alto Biobío. Escobar narró la épica lucha que se dio para
detener la construcción de esos proyectos que solo fueron posibles … Leer
más
*29 de enero de 2014 | Comenta
*
Galvarino: AYEKAN XAWUN por la recuperación del agua, sábado 8 de
febrero

Extendemos la siguiente información desde Galvarino: AYEKAN XAWUN por la
recuperacion del agua, actividad recreativa y consciente en Galvarino, el
sábado 8 de febrero, les esperamos! HACER CLICK AFICHE … Leer
más
*29 de enero de 2014 | Comenta
*
Comunicado público: Lof Huentelolen reinicia proceso de recuperación
territorial

Comunicado publico A nuestra nación mapuche y sociedad chilena expresamos
lo siguiente: Ayer lunes 27 de enero siendo las 7 am, hemos hecho ingreso a
nuestras tierras ancestrales, hoy propiedad de Forestal Arauco S.A,
aproximadamente 10 familias entre niños, mujeres y nuestra gente mayor hoy
estamos reiniciando una recuperación productiva al interior del fundo,
ubicado … Leer
más
*29 de enero de 2014 | Comenta
*
Declaración AMARC Chile: La despenalización es un paso más para un
horizonte más amplio de democratización de las
comunicaciones

Como representación nacional de la Asociación Mundial de Radios
Comunitarias AMARC saludamos el avance en la despenalización de la
transmisión sin licencia en el marco del proyecto de creación de
Superintendencia de Telecomunicaciones, como un paso más dentro de las
necesarias transformaciones de las políticas de medios para la promoción y
desarrollo de la comunicación … Leer
más
*29 de enero de 2014 | Comenta
*
Con don Humberto en la Tierra del Puma, por Nazaret
Castro

Hace apenas un par de días que llegamos a Chile, y enseguida emprendimos
camino hacia el Sur. Nuestro destino: Temuco, la capital de la región de La
Araucanía, 675 kilómetros al sur de Santiago. Pisamos el corazón
del Wallmapu, Tierra Mapuche en mapudungún (la lengua de los indígenas
mapuche). Partimos de un desconocimiento casi absoluto de ese pueblo, … Leer
más
*28 de enero de 2014*
Video Reportaje y Nota: La reafirmación Mapuche en el Truful Truful como
lugar sagrado

En el mes de diciembre se realizó una importante ceremonia Mapuche que
reafirmó este importante lugar sagrado en las proximidades de la localidad
de Melipeuco y que se encuentra amenazado en el presente por un proyecto
hidroeléctrico del empresario Manuel Madrid, quien, obstinadamente, pasando
a llevar los planteamientos de múltiples representaciones Mapuche del
territorio, ingresó … Leer
más
*28 de enero de 2014*
Defensa de Celestino Córdova asegura que impacto de bala no corresponde a
arma de Werner Luchsinger

Los abogados defensores del machi Celestino Córdova dieron a conocer que la
fiscalía no tiene ninguna prueba que sitúe al acusado en el lugar donde se
asesinó al matrimonio Luchsinger-Mackay. Karina Riquelme, defensora de
Celestino, a una semana de iniciar el juicio que persigue por parte de la
fiscalía y los querellantes cadena perpetua para … Leer
más
Los huecos y superficiales
“nacionalismos”

Ha salido la resolución de la Haya sobre el pendiente estatal
chileno-peruano por una franja dentro de la zona económicamente exclusiva
como consecuencia del conflicto “la guerra del salitre” y en ambos países
afloran huecos y superficiales “nacionalismos”, tal, como aquellos
hinchas-fans eufóricos y desbordados por un Club de fútbol. Lo mediático –
manipulado del … Leer
más
*8 de enero de 2014 | Comenta
*
Santiago, Cerro Welen: Llellipun en apoyo al juicio del Machi Celestino
Córdoba

En el Cerro Welen se realizará el día domingo 2 de febrero, desde las
18 horas un Llellipun en apoyo al juicio del Machi Celestino Córdoba. La
organización -coordinación por la liberación de todos/as los presos/as
políticos Mapuche- señala: “reafirmamos nuestro apoyo al machi Celestino
Córdoba ya que en su rol de … Leer
más
*28 de enero de 2014 | Comenta
*
Película Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra, documental completo,
territorio Maya en México y
Guatemala

documental de Frauke Sandig y Enrico Black, 98 min, español. El
documental acompaña a seis jóvenes maya en su vida cotidiana, sus
ceremonias y su resistencia frente a los peligros que acechan a su cultura
y su entorno. Narra sus historias que no sólo son personales y entrañables,
sino que constantemente se sumergen en … Leer
más
*28 de enero de 2014 | Comenta
*
Desde Temuco, banda Segundo Patio, agrupación feminista política disidente,
Videos musicales y
nota

Parte de la presentación de esta banda de mujeres desde Temuco, como
señalan en su presentación, es: “El desarrollo de nuestro trabajo político
tiene como objetivo la transformación de las prácticas sociales
Patriarcales, Heterosexuales normativas, Capitalistas y Neoliberales desde
la propia cotidianeidad de las personas que reciben nuestro arte…” Segundo
Patio Se fundó el 2011 …Leer
más
*28 de enero de 2014 | Comenta
*
Ver Video el shumpall: Basado en el poemario Mapuche de Roxana Miranda
Rupailaf con la actuación de Ximena
Huilipan

basado en el poemario homónimo de Roxana Miranda Rupailaf con la actuación
de Ximena Huilipan Producido por Roxana Miranda Rupailaf Dirigido por
Gerardo Quezada Richards Dir.de Arte Patricio Curihual Montaje
Posproducción Sebastian Arriagada De La Maza Música Faumelisa Manquepillan
Diseño Sonoro: Gonzalo Ganga Asistente Dirección Oscar Mancilla Leiva
Asistente de Arte Marcia Ahumada Asistente de … Leer
más
*28 de enero de 2014 | Comenta
*
Comunidades Se Resisten a Las Centrales En Los Saltos Del
Truful-Truful

… Leer más
*Equipo editorial*
*MAPUEXPRESS*
mapuexpress@gmail.com
www.mapuexpress.org
http://twitter.com/Mapuexpress
http://www.facebook.com/Mapuexpress.net

FontFuente: mapuexpress@gmail.com, via: mapu-express2@yahoogroups.com

Comentaris tancats a Informaciones al 30 de Enero del 2014 / Mapuexpress.org