Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Archives: 5 de February de 2014

[Mitjans] NP: Al·leguen contra el Pla de qualitat de l’aire demanant mesures estrictes en la lluita contra la contaminació

[cat-cast]
Entitats socials al·leguen contra el Pla de qualitat de l’aire de la
Generalitat demanant mesures estrictes i determinació política en la
lluita contra la contaminació

5 de febrer de 2014.

Aquest matí en roda de premsa, la Confederació d’Associacions Veïnals de
Catalunya, CCOO, la UGT, l’Associació per a la Promoció del Transport
Públic i Ecologistes en Acció de Catalunya, han comunicat la seva
oposició a l’actual proposta del Pla d’actuació per a la millora de la
qualitat de l’aire horitzó 2015
,
a més de detallar les al·legacionsque han presentat i les seves
reivindicacions per què el Pla sigui efectiu.

Entre les *principals al·legacions* al Pla han destacat les següents:

1.El Pla presentat per la Generalitat *incompleix les obligacions legals
europees de reducció d’emissions* i d’implementar-se significarà perdre
dos anys de temps per donar solucions al greu problema de salut pública
que pateix Catalunya, dos anys que afectaran la vida de les persones i
la economia del nostre país^1
.
2.Les mesures explicitades en el document de la Generalitat ja *van ser
valorades i suspeses per la Comissió Europea a l’any 2012,* quan va
rebutjar la moratòria que el Govern català va presentar per ¨menytenir o
saltar-se¨durant cinc anys més les obligacions europees. Actualment hi
ha obert un procediment d’infracció per incompliment de la normativa
europea.

3.Es tracta d’un Pla que *no estableix cap regulació obligatòria ni
planificació concreta per variar l’actual model de mobilitat
insostenible que requereix actuar en la reducció significativa del
trànsit del vehicle privat* – ja sigui el transport de persones i de
mercaderies- principal focus de contaminació. El Pla inclou mesures ja
realitzades i plans caducats hores d’ara, que ja s’han demostrat
totalment ineficients, mesures al 2014 i 2015 que no estan definides o
s’anuncien vinculades a ajuts no assignats.

4.La Generalitat *trasllada la responsabilitat als ajuntaments a través
de propostes voluntàries, no vinculants, quan la dimensió del problema
és supramunicipal* i, per tant, requereix la definició d’actuacions
d’escala metropolitana que obliguin en aquest nivell a les diverses
administracions i agents implicats.

5.El Pla mostra la *manca d’un procés de planificació integrat *entre
departaments i entre la Generalitat i les administracions locals, i
l’absència de la participació ciutadana davant d’un problema greu. Les
emissions contaminants estan relacionades amb les polítiques i plans
sobre la mobilitat (transport públic, infraestructures, tarifes de
peatges, aparcaments, logística…), i també sobre el model energètic
del nostre país que continuen aprofundint en un model insostenible i
depenent de recursos cars i no renovables tant pel transport com per la
generació elèctrica.

6.El *Parlament va aprovar una moció, el passat 23 de gener, que
compromet a la Generalitat a rectificar* en profunditat el Pla presentat
pel Departament de Territori i Sostenibilitat. Les organitzacions
ciutadanes valoren positivament aquest acord, que també inclou els
partits que donen suport al Govern, i esperem que s’apliqui de manera
efectiva amb l’objectiu de superar la situació actual.

Per tot això, les organitzacions insten a la *reformulació del Pla en la
seva totalitat i demanen a la Generalitat:*

1.Amb *caràcter d’urgència, la retirada immediata de l’augment del 2014*
i congelació del preu del transport públic d’acord amb les tarifes del
2013, i la *convocatòria d’una taula social per a la implantació d’un
nou sistema tarifari social i ambiental. *

2.Un nou ¨full de ruta¨ amb *mesures efectives i d’obligat compliment
per aassolir els valors legals que obliga lanormativa europea* de
qualitat de l’aire Directiva 1999/30/CE, incloent la estimació sobre la
millora prevista i el termini per aconseguir-la com dicta l’annex V de
la Directiva 2008/50/CE.

3.Un nou Pla per a la *transició cap a un model de mobilitat sostenible
i social, *de persones i mercaderies, que ha de tenir com a *principals
vies d’actuació la reducció del 50% del trànsit de vehicles privats i la
potenciació i millora del transport públic urbà i interurbà. *

Entre d’altres mesures, les organitzacions proposen aquelles actuacions
que ja són aplicades amb resultats demostrats a altres ciutats europees:
delimitació de Zones d’Emissió Baixa a escala supramunicipal,
aparcaments gratuïts a les perifèries vinculats als títols de transport
públic, redistribució de l’espai urbà a favor dels ciclistes i vianants
(per exemple, creació de rutes escolars, xarxa de carril bici segura i
integral, pacificació del trànsit…), mesures per la intermodalitat i
especialment la combinació entre el transport públic i la bicicleta,
plans de mobilitat sostenible per a grans empreses i edificis de
l’administració pública, etc .

4.*Vincular la possible construcció de noves plantes d’incineració i de
grans plantes de generació elèctrica als condicionaments de la qualitat
de l’aire de cada comarca, arribant a no autoritzar-les per raons de
salut pública. *

Controls estrictes, independents i sancions als incompliments dels
límits per part de les instal·lacions en funcionament i desplegament
d’un pla d’energies renovables com a mesura alternativa i efectiva per a
reduir les emissions d’agents contaminants i la dependència energètica
exterior.

5.Implementar un *Pla d’Electrificació progressiva del Port de
Barcelona* tal i com consta en el seu pla d’actuació i *potenciar
definitivament el transport ferroviari de les mercaderies* que en tenen
origen o destí.

6.Desenvolupar una *campanya comunicativa eficaç com es va fer amb la
campanya Antitabac*, que informi sobre la gravetat real del problema,
les accions impulsades per fomentar l’ús del transport públic i les
mesures obligatòries i sancions derivades del Pla.

7.Definir un *protocol d’episodis de contaminació amb mesures
obligatòries* per restringir el trànsit, però facilitant alhora l’ús del
transport públic, i limitant certes activitats industrials, amb una
estratègia clara de comunicació efectiva cap a la població, i aplicant
mesures de prevenció als centres escolars, geriàtrics, hospitals i
altres equipaments sensibles.

8.Crear una *comissió de seguiment i avaluació del Pla, *amb la
participació dels departaments implicats, representants dels ens locals
i de la RMB, científics experts i agents socials (associacions veïnals,
entitats ecologistes i sindicats) .
**Fotos roda premsa :
**https://picasaweb.google.com/catalunya.ecologistesenaccio.org/RodaPremsaPlaQualitatAire**
**

**Contacte: **Ricard Riol, PTP: 636 38 40 97. Alfons López, CONFAVC:
658 055 766. Maria Garcia, Ecologistes en Acció de Catalunya: 648 76 11 99

**

*Més informacions:*

* Al.legacions presentades a la Direcció General de Qualitat
Ambiental sobre el Pla de qualitat de l’aire horitzó 2015:

oComissions Obreres:
http://www.ccoo.cat/mobilitat/documentacio/infomobilitat/ccoo_pqa_2014.pdf

oUGT:
http://www.ugt.cat/index.php/salut-laboral-mainmenu-40/revista-qsense-riscq/doc_download/1284-al-legacions-de-la-ugt-al-pla-d-actuacio-per-a-la-millora-de-la-qualitat-de-l-aire-2015

oEcologistes en Acció de Catalunya:
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/al-legacions_pla_qualitat_aire.pdf

* Informes Associació per a la Promoció del Transport Públic: **
o Informe preliminar sobre el finançament del transport
metropolità:
http://www.transportpublic.org/component/content/article/1157
o Manifest en defensa del transport públic:
http://www.transportpublic.org/component/content/article/56-general/1236

* Moció aprovada pel Parlament de Catalunya sobre la qualitat de
l’aire el passat 23 de gener de 2014
http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b247.pdf#page=12 (pàgines
13 i 14)
1
.
La contaminació atmosfèrica afecta al 64% de la població catalana i està
relacionada amb greus malalties (respiratòries, cardiovasculars i el
càncer) i unes 3.500 morts prematures anuals. Així mateix genera elevats
costos econòmics per despesa mèdica i de la seguretat social (a l’estat
espanyol es calculen uns mínim de 16.839 milions d’euros anuals).

[cast]
Entidades sociales alegan contra el Plan de calidad del aire de la
Generalitat pidiendo medidas estrictas y determinación política en
la lucha contra la contaminación

5 de febrero de 2014.

Esta mañana en rueda de prensa, la Confederación de Asociaciones
Vecinales de Cataluña, CCOO, la UGT, la Asociación para la Promoción del
Transporte Público y Ecologistas en Acción de Cataluña, han comunicado
su oposición a la actual propuesta del Plan de actuación per a la
millora de la qualitat de l’aire horitzó 2015

, además de detallar las alegaciones que han presentado y sus
reivindicaciones para que el Plan sea efectivo.

Entre las principales alegaciones al Plan han destacado las siguientes:

1. El Plan presentado por la Generalitat incumple las obligaciones
legales europeas de reducción de emisiones y, de implementarse,
significará perder dos años de tiempo para dar soluciones al grave
problema de salud pública que sufre Cataluña, dos años que afectarán la
vida de las personas y la economía de nuestro país1.

2. Las medidas explicitadas en el documento de la Generalitat ya fueron
valoradas y suspendidas por la Comisión Europea en 2012, cuando rechazó
la moratoria que el Gobierno catalán presentó para sortear durante cinco
años más las obligaciones europeas. Actualmente ha abierto un
procedimiento de infracción por incumplimiento de la normativa europea.

3. Se trata de un Plan que no establece ninguna regulación obligatoria
ni planificación concreta para variar el actual modelo de movilidad
insostenible que requiere actuar en la reducción significativa del
tránsito del vehículo privado – ya sea el transporte de personas y de
mercancías- principal foco de contaminación. El Plan incluye medidas ya
realizadas y planes caducados hoy en dia, que ya se han demostrado
totalmente ineficientes, así como medidas en el 2014 y 2015 que no están
definidas o se anuncian vinculadas a ayudas no asignadas.

4. La Generalitat traslada la responsabilidad a los ayuntamientos a
través de propuestas voluntarias, no vinculantes, cuando la dimensión
del problema es supramunicipal y, por lo tanto, requiere la definición
de actuaciones de escala metropolitana, que obliguen en este nivel a las
diversas administraciones y agentes implicados.

5. El Pla muestra la carencia de un proceso de planificación integrado
entre departamentos y entre la Generalitat y las administraciones
locales, así como la falta de participación ciudadana. Las emisiones
contaminantes están relacionadas con políticas y planes de movilidad
(transporte público, infraestructuras, tarifas de peajes, aparcamientos,
logística…), y también sobre la polítíca energética de nuestro país
que continúa profundizando un modelo insostenible y dependiente de
recursos caros y no renovables, tanto en el transporte como en la
generación eléctrica.

6. El Parlamento aprobó una moción, el pasado 23 de enero, que
compromete a la Generalitat a rectificar en profundidad el Plan
presentado por el Departamento de Territorio y Sostenibilidad. Las
organizaciones ciudadanas valoran positivamente este acuerdo, que
también incluye los partidos que apoyan al Gobierno, y esperan que se
aplique de manera efectiva con el objetivo de superar la situación actual.

Por todo esto, las organizaciones instan a la reformulación del Plan en
su totalidad y piden a la Generalitat:

1. Con carácter de urgencia, la retirada inmediata del aumento de
tarifas 2014 y congelación del precio del transporte público de acuerdo
con las tarifas del 2013, y la convocatoria de una mesa social para la
implantación de un nuevo sistema tarifario social y ambiental.

2. Una nueva ¨hoja de ruta¨ con medidas efectivas y de obligado
cumplimiento para lograr los valores legales que obliga la normativa
europea de calidad del aire, Directiva 1999/30/CE, incluyendo la
estimación sobre la mejora prevista y el plazo para conseguirla como
dicta el anexo V de la Directiva 2008/50/CE.

3. Un nuevo Plan para la transición hacia un modelo de movilidad
sostenible y social, de personas y mercancías, que tiene que tener como
principales vías de actuación la reducción del 50% del tráfico de
vehículos privados y la potenciación y mejora del transporte público
urbano e interurbano.

Entre otros medidas, las organizaciones proponen aquellas actuaciones
que ya están siendo aplicadas con resultados demostrados en otras
ciudades europeas: delimitación de Zonas de Emisión Baja a escala
supramunicipal, aparcamientos gratuitos a las periferias vinculados a
los títulos de transporte público, redistribución del espacio urbano a
favor de los ciclistas y peatones (por ejemplo, creación de rutas
escolares, red de carril bici segura e integral, pacificación del
tránsito…), medidas para la intermodalitat y especialmente la
combinación entre el transporte público y la bicicleta, planes de
movilidad sostenible para grandes empresas y edificios de la
administración pública, etc .

4. Vincular la posible construcción de nuevas plantas de incineración y
de grandes plantas de generación eléctrica al condicionamiento de la
calidad del aire de cada comarca, llegando a no autorizarlas por razones
de salud pública.

Controles estrictos, independientes y sanciones a los incumplimientos de
los límites por parte de las instalaciones en funcionamiento y
despliegue de un plan de energías renovables como medida alternativa y
efectiva para reducir las emisiones de agentes contaminantes y la
dependencia energética exterior.

5. Implementar un Plan de Electrificación progresiva del Puerto de
Barcelona, tal y cómo consta en su plan de actuación, y potenciar
definitivamente el transporte ferroviario de las mercancías que tienen
origen o destino.

6. Desarrollar una campaña comunicativa eficaz como se hizo con la
campaña Antitabaco, que informe sobre la gravedad real del problema, las
acciones impulsadas para fomentar el uso del transporte público y las
medidas obligatorias y sanciones derivadas del Plan.

7. Definir un protocolo de episodios de contaminación con medidas
obligatorias para restringir el tránsito, pero facilitando a la vez el
uso del transporte público, y limitando ciertas actividades
industriales, con una estrategia clara de comunicación efectiva hacia la
población y aplicando medidas de prevención en los centros escolares,
geriátricos, hospitales y otros equipamientos sensibles.

8. Crear una comisión de seguimiento y evaluación del Pla, con la
participación de los departamentos implicados, representantes de los
entes locales y de la RMB, científicos expertos y agentes sociales
(asociaciones vecinales, entidades ecologistas y sindicatos) .

*Fotos rueda de prensa:*
https://picasaweb.google.com/catalunya.ecologistesenaccio.org/RodaPremsaPlaQualitatAire*

Contacto:* Ricard Riol, PTP: 636 38 40 97 . Alfons López, CONFAVC: 658
055 766 .Maria Garcia, Ecologistas en Acció de Catalunya: 648 76 11 99
*Más informaciones:*

– Alegaciones presentadas a la Dirección general de Calidad Ambiental
sobre el Plan de calidad del aire horizonte 2015:

* Comisiones Obreras:
http://www.ccoo.cat/mobilitat/documentacio/infomobilitat/ccoo_pqa_2014.pdf
* UGT:
http://www.ugt.cat/index.php/salut-laboral-mainmenu-40/revista-qsense-riscq/doc_download/1284-al-legacions-de-la-ugt-al-pla-d-actuacio-per-a-la-millora-de-la-qualitat-de-l-aire-2015
* Ecologistas en Acción de Cataluña:
http://www.ecologistasenaccion.org/img/pdf/al-legacions_pla_qualitat_aire.pdf
– Informes Asociación para la Promoción del Transporte Público:

* Informe preliminar sobre la financiación del transporte
metropolitano:
http://www.transportpublic.org/component/content/article/1157
* Manifiesto en defensa del transporte público:
http://www.transportpublic.org/component/content/article/56-general/1236
– Moción aprobada por el Parlamento de Cataluña sobre la calidad del
aire el pasado 23 de enero de 2014
http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b247.pdf#*page=12 (páginas 13
y 14)
1. La contaminación atmosférica afecta al 64% de la población catalana y
está relacionada con graves enfermedades (respiratorias,
cardiovasculares y el cáncer) y unas 3.500 muertes prematuras anuales.
Así mismo genera elevados costes económicos por gasto médico y de la
seguridad social (al estado español se calculan unos mínimo de 16.839
millones de euros anuales).
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP: Al·leguen contra el Pla de qualitat de l’aire demanant mesures estrictes en la lluita contra la contaminació

Mugak: Boletín diario de noticias

Revista de prensa

Revista de prensa del Observatorio de la Diversidad,
formado por Mugak,
Centro de Documentación de SOS Racismo y XenoMedia,
con la información publicada en 23 diarios del Estado español y una selección de prensa latinoamericana
sobre inmigración y minorías y con acceso a la base de datos de prensa
donde catalogamos la información.

TÚ también haces SOS Racismo
Colabora

El País
La UE abre la puerta a eliminar el visado para colombianos y peruanos
Erdogan pide el voto en un acto masivo con emigrantes turcos en Berlín
Más devoluciones irregulares de inmigrantes a través de la valla de Melilla
Beppe Grillo radicaliza su discurso de cara a las elecciones europeas
Una joven iraní, asesinada en Italia por negarse a hacer sexo en grupo
Condenados dos ‘mossos’ por inventar que una madre había pateado a su bebé
Interior admite la posible existencia de expulsiones de tapadillo en Melilla
El Mundo
Condenan a dos mossos por falsear una denuncia
Condenado a un tic de por vida
Diario Vasco
Acto de recuerdo a Mbaye al año de su fallecimiento
Deia
La UE llega a un acuerdo para eliminar exigencia de visado a colombianos y peruanos
La Vanguardia
Los ultras se imponen a Hollande
Dos mossos, condenados por falsear un atestado
El Periódico de Cataluña
La Liga, contra el islam
Hollande no aguanta las presiones de la Francia ultraconservadora
Fractura social con rostro
ABC
Dieudonné le dedica una «quenelle» a la Reina de Inglaterra
Los «skin heads» recurrirán su condena al Tribunal Supremo
Condenados dos mossos por una denuncia falsa de maltrato
La Razón
Dos años de cárcel para dos mossos por falsificar un atestado que separó a madre de su hija
Sur
Prodein asegura que las expulsiones ilegales «son una constante desde 2004
Condenados dos mossos por una denuncia falsa de maltrato
El PSOE pide el cierre del CETI de Tarifa y su cesión a la Junta
Las Provincias
Condenados dos mossos por una denuncia falsa de maltrato

De conformidad con la nueva Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio Electrónico (la LSSI-CE) aprobada por el Parlamento español y de la
vigente Ley Orgánica 15 13/12/1999 de Protección de Datos española, te comunicamos
que tu dirección de correo figura en este momento suscrita a la lista de
REVISTA DIARIA DE PRENSA de Mugak/SOS Arrazakeria, formando parte de un fichero
automatizado de datos. Te informamos de tu opción de cancelación en virtud de las
leyes antes mencionadas, y de tu derecho de oposición, acceso, rectificación y
cancelación de tus datos. Si no deseas seguir recibiendo este boletín pincha aquí
para darte de baja.

FontFuente: observatoriodeladiversidad@mugak.org

Comentaris tancats a Mugak: Boletín diario de noticias

[polomoir1] ¿Por qué no informan sobre las viviendas gratis y los créditos de Indupalma?

Visite nuestras páginas: http://www.moir.org.co, http://tribunaroja.moir.org.co , http://www.jorgerobledo.comy
http://www.deslinde.org.co

Siga los twitter del senador Jorge Enrique Robledo en http://twitter.com/#!/JERobledo

——————————————————————————————–

 

¿Por qué no informan sobre las viviendas gratis y
los créditos de Indupalma?

Oficina de prensa del senador Jorge Enrique Robledo,
Bogotá, febrero 3 de 2014

——————————————————————————————–

 

El de Santos es por excelencia el gobierno del
tapen-tapen

El senador Jorge Enrique Robledo acusó al gobierno
nacional de tapar información sobre las 100 mil casas gratis y los créditos
entregados por el Banco Agrario a los ‘proyectos asociativos’ de Indupalma.

Por las inconsistencias de las cifras del Ministerio de
Vivienda, el congresista le pidió a Fidubogotá (Grupo Aval) que le certificara
cuántas casas gratis ha pagado a 31 de diciembre de 2013 y cuántas se han
entregado hasta la fecha.

La entidad del Grupo Aval es la encargada de manejar
los 4 billones de recursos públicos de este proyecto, pero se negó a entregar
la información alegando que requería la autorización de Fonvivienda (Ministerio
de Vivienda).

Fidubogotá se demoró más de un mes en entregar la
respuesta, por lo que Robledo preguntó si hay presiones del Ministerio de
Vivienda para tapar la información. Cuestionó que los colombianos no puedan
saber cómo se están gastando más de 4 billones de pesos de recursos públicos y
calificó como inaceptable que hoy no se sepa cuántas viviendas ha pagado y
entregado el gobierno.

El Banco Agrario tampoco ha querido responder a las
preguntas del congresista del Polo sobre los créditos de los ´proyectos
asociativos’ de Indupalma que impulsó el ministro Lizarralde. Después de que la
entidad se negara a entregar la información, en octubre del año pasado, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al Banco Agrario contestar
todas las preguntas. Sin embargo, cuatro meses después, la entidad solo ha
contestado 6 de las 17 preguntas.

Robledo le exigió al gobierno que responda al control político y afirmó que
“el de Santos es por excelencia el gobierno del tapen-tapen”.

—————————————————————————–

Por favor incluya las direcciones polomoir@listas.moir.org.co
y
polo-moir@lists.riseup.net
en su
libreta de direcciones para que no sean consideradas spam
. Estos envíos se hacen por lo menos una
vez a la semana; si dejan de llegarle, háganoslo saber
. Si no desea seguir recibiendo
nuestros correos, respóndanos pidiendo su retiro de la lista. Si desea publicar
nuestros artículos, incluya nuestras páginas como crédito de los mismos.

 —————————————————————————–

FontFuente: moir@moir.org.co

Comentaris tancats a [polomoir1] ¿Por qué no informan sobre las viviendas gratis y los créditos de Indupalma?

[Colombia] ELN Revista Insurreción Nro. 410

/– Revista Insurreción //N° 410 —
/
/”Febrero 2014″/
_*INDICE:*_

*Carta Abierta a los Intelectuales de Colombia Revista Insurrección*

*Saludo a la Segunda Cumbre de la CELAC* *Revista
Insurrección* **
*Buscan Precisar Si Hay Diálogo Gobierno – ELNComandante Pablo Beltrán*

*La Alternativa es de Centro Izquierda **Ulises G.*
*Innovación para Exprimir la Riqueza de la Región Sammir Antonio Rojado*
_*
*_*Comunicado a la Opinión Pública: Ataques del ELN a la Petrolera
Pacific Rubiales* *F.G. Oriental – F.G. Central*

*CELAC II: Más Legitimidad, Soberanía e Identidad* *Daniel P. /
Frente Internacional Milton Hernández*

*
*
—————————————————————————————-(
Para desuscribirse de esta lista de noticias envié un mensaje en blanco
a colombia-unsubscribe@eln-voces.com Recibirá un mensaje de respuesta
automáticamente del
servidor.)—————————————————————————————-
_*Carta Abierta a los Intelectuales de Colombia
*_*
_Revista Insurrección_*
*
Señoras y señores:

Adolfo León Atehortúa – Alejo Vargas – Alfredo Molano – Álvaro Villaraga
– Andrés Suárez – Antanas Mockus – Antonio Caballero – Antonio Morales –
Camilo Gonzáles Posso – Carlos Alberto Ruiz – Carlos Mario Perea –
Cecilia Orozco Tascón – Daniel Pécaut – Darío Fajardo – Eduardo
Sarmiento – Fernando Dorado – Gabriel Izquierdo – Gonzalo Sánchez –
Héctor Abad Faciolince – Hernando Calvo Ospina – Hernando Gómez Buendía
– Holman Morris – Jairo Estrada – Javier Giraldo – José Fernando Isaza –
Juan Carlos Celis – Juan Gabriel Vásquez – Juanita León – Laura Restrepo
– León Valencia – Leopoldo Múnera – Libardo Sarmiento – Luis Jorge Garay
– Luis Sandoval – Manuel Rodríguez Becerra – Marco Palacios – Marco
Romero – María Elvira Samper – María Emma Wills – María Jimena Duzán –
María Tila Uribe – Martha Ruiz – Mauricio Archila – Mauricio García
Villegas – Medófilo Medina – Ochy Curiel – Óscar Collazos – Patricia
Ariza – Patricia Linares – Rafael Vergara – Renán Vega Cantor – Rocío
Londoño – Rodolfo Arango – Rodrigo Urprimny – Salomón Kalmanovitz –
Santiago Gamboa – Socorro Ramírez – Víctor Manuel Moncayo – Vladdo –
William Ospina
Hombres y mujeres de nuestra urgida nación. Hay un espíritu que recorre
a Colombia, el año 2014 debe ser definitivo para la paz, urgencia
nacional y sueño de todos los colombianos. Por ello, en esta hora de
trascendentales y definitivas oportunidades para una Colombia sin
guerras, en este momento estelar de la vida política del país, el
Ejército de Liberación Nacional, extiende a ustedes un saludo de
compatriotas.

Lo hacemos con la seguridad de que nos unen los esfuerzos y aspiraciones
por una definitiva solución política al conflicto de nuestro país, lo
cual, si duda, nos convoca.

Somos muy conscientes que en torno a la paz podemos tener diferencias o
matizaciones que corresponden a la diversidad de opiniones que se
expresan en el país y que deben concursar hacia la búsqueda de consensos
nacionales. Jamás la diferencia, compatriotas, puede ser motivo de
exclusión ni pretexto para cerrarnos a los diálogos, para producir
identidades en los cambios y nuevos rumbos de Colombia.

Camilo Torres, sacerdote, sociólogo, guerrillero y destacado dirigente
popular de nuestros tiempos, nos insistía en unirnos en torno a las
identidades y hacer de ellas la acción hacia los cambios, sin que ello
signifique la desaparición de las diferencias.

Tomar como referencia este legado, se hace indispensable, como condición
para avanzar en el logro de la paz, en donde cada uno aportemos a
edificar este supremo objetivo de Colombia.

Para nosotros es alentador que, producto de las destacadas luchas
populares y sociales de los últimos años, en particular del anterior,
varias organizaciones y personalidades, hayan planteado la necesidad de
avanzar en un Movimiento por la Paz de Colombia, lo cual hoy, ante los
precipitados acontecimientos originados por la decisión arbitraria e
intencionada del Procurador Ordóñez, al intentar destituir al alcalde
Mayor de Bogotá, lo cual es un claro atentado a la democracia y la paz
de Colombia, hay mas necesidad de conformar este Movimiento, como
acción importante de la sociedad.

Consideramos que la creación de este Movimiento, que dinamice las
aspiraciones de paz, se hace inaplazable.

El destacado lugar de las mujeres y hombres intelectuales y de la
academia, del pensamiento abierto y critico en las luchas
independentistas, patrióticas y de liberación nacional en la historia
colombiana, requieren hoy con mas fortaleza su concurso en la
construcción de caminos para lograr la paz, una Paz que exprese justicia
y equidad social, democracia y soberanía, como garantías de fortalezas
en la superación de la profunda crisis de este país de todos y de todas,
que se merece todo y nos merecemos tanto.

No hay duda que esta gigantesca obra, es de la sociedad entera pues de
lo contrario no será posible construirla; el mejor y más imperecedero
ejemplo de cómo actuar en esa construcción nos lo ha dado Nelson
Mandela, de quien tanto tenemos que aprender.

El Comando Central del ELN, propone a ustedes, un productivo intercambio
respecto a cómo debe ser la construcción de paz en el país; ustedes
conocen nuestros puntos de vista al respecto y poder contar con sus
consideraciones en tan importante asunto, no solo enriquece el
intercambio sino que produce las bases para una construcción segura, en
esa monumental obra indispensable para Colombia.

Reciban con respeto y consideración, nuestro llamado, al tiempo que les
deseamos muy sinceramente, un buen comienzo de año donde las esperanzas
de paz se conviertan en realidades.
Por el Comando Central del ELN:
_Nicolás Rodríguez Bautista
_
Febrero de 2014.

**

————————————————————–
Compartir Articulo —-Subir——

————————————————————-
*
_*

Saludo a la Segunda Cumbre de la CELAC

**Revista Insurrección* _

*

Señores mandatarios y mandatarias de Latinoamérica y el Caribe, reunidos
en la Habana, Cuba, con motivo de la Segunda Cumbre de la CELAC:

El Ejército de Liberación Nacional de Colombia los saluda con respeto y
les desea muchos éxitos en tan importante evento; al tiempo que resalta
los esfuerzos unitarios que representa el trabajo de la CELAC para la
región, lo cual se traduce en nuevos logros para la soberanía e
independencia, frente a las potencias que pretenden dominar el mundo.

Considerando de suma importancia todos los temas de este trascendental
encuentro de los jefes y jefas de gobierno de la región, resaltamos el
que se refiere a declarar al continente como Territorio de paz, lo cual
interpreta a cabalidad la sagrada aspiración de los pueblos. Al resaltar
este punto de su agenda queremos expresarles el compromiso inequívoco de
la insurgencia colombiana con la paz de nuestro país y la región, al
tiempo que destacamos que el grave conflicto político, social y armado
que padece Colombia, es una verdadera amenaza a las construcciones
democráticas y soberanas, que hoy se desarrollan en varios países
Nuestroamericanos.

Bajo estas consideraciones podemos afirmar que el fin de la guerra en
Colombia se convierte en un objetivo estratégico para la región y en
tanto una urgencia, que merece el intercambio de todos los gobiernos del
continente.

No cabe duda que el decidido aporte de la Comunidad Internacional a la
superación de conflictos tales como los de Centroamérica, África e
Irlanda del Norte, entre otros, fueron de gran importancia y el de
Colombia requiere otro tanto, donde toda la América y el Caribe se
destaque en dicho esfuerzo.

Finalmente queremos resaltar que tanto los esfuerzos de las FARC como
los del ELN, para avanzar en la unidad de las dos Organizaciones
guerrilleras, tienen como profunda inspiración el logro de la paz de
Colombia, para que ella se traduzca en justicia y equidad social,
democracia y soberanía, como logros de una Colombia reconciliada y fraterna.
Con toda consideración y respeto.
Por el Comando Central del ELN de Colombia:

_Nicolás Rodríguez Bautista
_
Enero 27 de 2014**

*
*————————————————————-
Compartir Articulo
—-Subir—–
————————————————————-
*
*
_Buscan Precisar Si Hay Diálogo Gobierno – ELN_*
_*
Comandante Pablo Beltrán*_
*
Con ocasión de la recién pasada Cumbre de la CELAC, realizada en La
Habana, circularon noticias contradictorias sobre la ubicación del país
sede, para los diálogos entre el gobierno y el Ejército de Liberación
Nacional.

En Colombia, el Vicepresidente Garzón, se pronunció al respecto, diciendo:

[1] Los diálogos con el ELN no se pueden realizar en Cuba, porque “no se
pueden revolver peras con manzanas”.

[2] No se ha definido aún el país en donde se vayan a realizar las
conversaciones.

[3] Brasil siempre ha expresado su intención de apoyar a Colombia, para
posibles diálogos con el ELN.

[4] Si existe “la decisión política de construir diálogos con el ELN. El
presidente Pepe Mujica ha ofrecido Uruguay, el Gobierno no lo ve mal,
pero depende de lo que diga la guerrilla del Ejército de Liberación
Nacional”.

No es una casualidad que haya ofertas de distintos países de UNASUR,
para apoyar diálogos de paz entre el Estado y la insurgencia colombiana,
porque desde su constitución en 2008, tanto las FARC como el ELN hemos
solicitado su ayuda para construir una solución política del conflicto,
del que por rutina se dice que es ‘interno’, aunque en realidad, cuenta
con un alto componente de injerencia norteamericana en su conducción,
financiación y desarrollo.

Además de la presencia solicitada de la UNASUR y de la rechazada
injerencia del imperialismo norteamericano, seguirá siendo tema de
debate el alcance y propósitos de la ayuda, que debe dar la comunidad
internacional, para resolver el conflicto económico, social, político y
armado, que sufre la sociedad colombiana por más de 60 años.

Lo más revelador de las declaraciones del Vicepresidente, es el cuento
de “las peras y las manzanas”.

¿Se puede entender esta declaración como un temor del gobierno? ¿Acaso
teme la unidad insurgente?

Un propósito totalmente contrario, expresó el primer comandante del ELN,
Nicolás Rodríguez Bautista, en su saludo a esta Segunda Cumbre de la CELAC:

“Queremos destacar que tanto los esfuerzos de las FARC como los del ELN,
para avanzar en la unidad de las dos organizaciones guerrilleras, tienen
como profunda inspiración el logro de la paz de Colombia y ella se
traduzca en justicia y equidad social, democracia y soberanía, como
logros de una Colombia reconciliada y fraterna”.

Como llevamos 50 años enfrentados al régimen y a su Estado, es apenas
natural, que un deseo de la insurgencia, sea un temor para las elites
dominantes.

Hay que recordar que Pitágoras (570 AC – 480 AC), el sabio griego,
enseñaba que:

“El hombre es mortal por sus temores e inmortal por sus deseos”

**
————————————————————–
Compartir Articulo
**
—-Subir——
————————————————————-
*
_*
La Alternativa es de Centro Izquierda
*__*
Ulises G.*_
*
Colombia vive hoy una oportunidad histórica de avanzar en la
construcción de un nuevo país, digno, soberano, justo y orientado a
satisfacer las necesidades de su población. Como pueblo, comprometido
históricamente con los cambios y transformaciones para avanzar en esa
dirección, hemos venido logrando, a fuerza de lucha, las condiciones
para dicha oportunidad.

Hoy parece resquebrajarse el proyecto oligárquico-imperialista
neoliberal, que acribilló a centenares de miles de luchadores y
luchadoras populares, y que por años trató en vano de derrotar a la
insurgencia.
_Las fracturas_

En primer lugar la crisis internacional del sistema capitalista se
manifiesta como la gota que rebosa la copa, de un modelo que la
humanidad ya no aguanta más, y que exige cambios profundos y radicales.

En segundo lugar, desde el 2008 los movimientos sociales y populares,
han comenzado a reagruparse y a fortalecerse, dando lugar a importantes
jornadas de movilización, conocidas ampliamente en todo el territorio
nacional.

En tercer lugar, como insurgencia, hemos aprendido de nuestros errores y
renovado las tácticas, que nos permiten continuar con vitalidad y tesón
en la lucha, demostrando la impotencia del modelo contrainsurgente.

No menos importante, es la disputa entre distintas facciones del
régimen, encabezadas por Santos y Uribe otrora aliados contra el pueblo,
lo que alienta el desencanto histórico de la población colombiana
respecto de la élite, que la ha condenado a la ignominia y la pobreza.
Decepción que abre espacio para la aparición y el posicionamiento de
actores políticos alternativos.
_Movilización es participación_

De esta forma nos encontramos ante un momento único, producto del tesón
de un pueblo heroico. Nuestro llamado, unitario y amplio, es a que todos
los sectores revolucionarios, demócratas, progresistas, y en general a
todas las personas, que se guían por los valores de la decencia y la
honestidad, y que constituimos la inmensa mayoría del pueblo colombiano,
nos encontremos alrededor de la defensa de la naturaleza, los derechos
democráticos, los valores humanistas, y empujemos la creación de un gran
movimiento por la paz, la dignidad y la democracia.

Las grandes jornadas de movilización y lucha que desde el 2008 han
ocurrido muestran que ese movimiento ya ha venido tomando forma. Pero
aun falta y son necesarios esfuerzos por parte de todas y todos los que
estamos comprometidos en ese camino.

La Minga de Resistencia Social y Comunitaria, las movilizaciones
estudiantiles impulsadas por la MANE, el surgimiento de actores como la
Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos entre tantos otros, las
movilizaciones en defensa del agua y el ambiente, las luchas por el
respeto del voto popular han venido marcando el camino de la
construcción de ese movimiento. Y nos quedamos cortos en la enunciación
de los centenares de luchas democráticas y revolucionarias emprendidas.

Este año 2014, como es ampliamente conocido, es de grandes retos y
definiciones. La mejor forma para asumirlos, desde nuestra perspectiva,
es bajo la consigna Camilista de la unidad, y el tratamiento creativo y
constructivo de las diferencias.

Las jornadas de movilización agraria, urbana, étnica, indígena y
popular, le darán continuidad al Paro agrario y a la Minga desarrollada
en el mes de octubre pasado. Serán un salto de desarrollo las
definiciones electorales de cara a Senado, Cámara y presidencia, y tal
vez las de la alcaldía de Bogotá; así como la continuación de las mesas
de diálogo con la insurgencia y el respaldo que éstas han tenido por
parte de la sociedad colombiana.

Los escenarios arriba mencionados serán de lucha y de disputa contra el
modelo impuesto por el régimen. No dudamos que, en caso de necesitarlo,
las facciones en pugna, que Uribe y Santos encabezan, podrían deponer
sus diferencias, si ven afectados sus intereses… porque comparten los
objetivos de robar el trabajo y la riqueza de la inmensa mayoría del
pueblo colombiano.

Por eso insistimos en nuestro llamado: es necesario lograr una
confluencia social y política, que sobre la base de acuerdos generales y
novedosos, se convierta en una opción para nuestro pueblo. Cuenten con
nuestra disposición y nuestra fuerza en esa tarea
***

————————————————————–
Compartir Articulo
**
—-Subir——
————————————————————-

**
_*Innovación para Exprimir la Riqueza de la Región*_

_*Sammir Antonio Rojado*_
**
*
ULa fundación Metrópoli, entidad con sede en España, ha firmado un
convenio de cooperación con la Financiera territorial del gobierno
colombiano (Findeter) y con Microsoft para implementar lo que han
llamado “El diamante Caribe Santanderes”.

Esta apuesta regional busca integrar a la costa Caribe con los
Santanderes para el diseño de territorios inteligentes, que mejoren la
competitividad de la región y la cooperación entre las principales
ciudades y territorios y hacer de estos “el gran motor de la economía y
de la mejora de la competitividad en Colombia”. Sus proyectos
estratégicos “pueden ser físicos (distritos digitales, plataformas
logísticas, ecocomunidades, sistemas de transporte colectivo, etc.) o
soluciones digitales para mejorar el funcionamiento del territorio, la
innovación y la calidad de vida”, según las declaraciones dadas por el
presidente de Findeter, a El Heraldo, el 12 de enero.
_Qué son los Diamantes Urbanos_

El concepto de ‘diamantes’ urbanos emerge de la nueva tendencia mundial
con nuevas organizaciones territoriales, conocidas como súper ciudades,
que han surgido del desarrollo de los centros urbanos y sus áreas
metropolitanas o de influencia. El uso de este concepto hace referencia
a una estructura urbana conformada por puntos y líneas, donde los puntos
son las ciudades y las líneas las conexiones entre ellas. Su importancia
se da por el potencial y su capacidad de transformación partiendo del
uso de tecnología digital. Este tipo de estructuras urbanas ya se
desarrollan en Estados Unidos, Europa y Asia. Se estima que las 40 súper
ciudades del mundo tienen el 18 por ciento de la población mundial, pero
concentran el 66 por ciento de la actividad económica global y el 85 por
ciento de la innovación tecnológica y científica.

Con esta propuesta pretende el capital transnacional en asocio con la
oligarquía colombiana, explotar al máximo y de manera acelerada los
recursos y el potencial de riqueza que tienen estas dos subregiones,
convertidas en una para facilitar tal operación. El Diamante Caribe lo
comprenden los 7 departamentos de la costa y los dos Santanderes, con
sus nueve ciudades capitales más Barrancabermeja. En este momento, la
propuesta cuenta con una inversión inicial de 2.000 millones de pesos y
se encuentra en un proceso de diseño, de consultas, elaboración de
diagnósticos y estudios de factibilidad que deberán finalizar en marzo
de este año, cuando será entregada a Colciencias en representación del
gobierno nacional para su desarrollo.

Esta propuesta se inscribe dentro del modelo de ciudades sostenibles y
competitivas, que impulsa en Colombia el Findeter y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), siguiendo una de las cuatro mega
tendencias que tienen hoy las ciudades en el mundo, como es la de
ciudades globalizadas, en donde el comercio, el turismo y la industria,
serían los tres renglones económicos que moverían a la región, teniendo
en cuenta que según esta tendencia, en la nueva economía mundial, ya no
compiten los países, en cambio si compiten las regiones y ciudades con
sus grandes potencialidades y capacidad de aportar ventaja comparativa a
las empresas.
_La riqueza en disputa_

Es bueno recordar algunos datos y cifras que nos ilustran el gran
potencial económico, cultural y humano que tiene esta región, factores
que motivan el proyecto, junto al apetito voraz de sus impulsores.

En el territorio del Diamante reside el 29 por ciento de la población
colombiana, se genera el 23,1 por ciento del PIB del país y a través de
su territorio se canalizan el 90 por ciento de las exportaciones de
Colombia y abarca el 16,1 por ciento del territorio nacional.

En este territorio, se encuentran también 20 áreas metropolitanas con
ciudades como Barranquilla y Bucaramanga, como pilares de los TLC en sus
regiones. También se cuenta con un corredor ecológico que llega hasta
el corazón del país que es el río Magdalena, cumpliendo un papel de
conectividad con el interior a través de sus puertos fluviales
importantes en Santander y el Atlántico.

La riqueza minera presente hoy en la región Caribe colombiana son en su
orden: Carbón, gas, petróleo, ferroníquel y oro. Las minas de carbón
están localizadas principalmente en los departamentos de La Guajira y
Cesar; el gas se explota en la Guajira, Sucre y Cesar principalmente; el
petróleo en Bolívar, Sucre y Atlántico; el ferroníquel en Córdoba y el
oro en Bolívar principalmente. Adicionalmente se cuenta con dos plantas
de refinación de crudo, una en Cartagena y la otra en Barrancabermeja,
además de la industria petroquímica.
_Depredación social y ambiental_

Desde los años ochenta del siglo pasado, se ha prometido bienestar y
desarrollo a los pobladores del Caribe colombiano, que vendría con la
llamada Apertura Económica y luego con los TLC en el presente,
presentando los mismos argumentos y programas, pero la realidad ha
demostrado que ni lo uno ni lo otro.

Por el contrario, hoy la costa Caribe sigue siendo la región con mayor
índice de pobreza, mayor desempleo, informalidad, inequidad social y
económica, la violencia y el abandono del Estado no se han superado.

Entonces, ¿quién garantiza que ahora sí van a cambiar las cosas con el
Diamante Caribe Santanderes? De acuerdo a esta experiencia vivida, no
podemos esperar otra cosa que la continuación del saqueo de nuestros
recursos naturales, el deterioro ambiental por la construcción de las
nuevas autopistas, mas informalidad, enajenación cultural y en últimas
el deterioro progresivo de la calidad de vida del ser caribeño y Colombiano.

Se dice que el impulso que ha tomado la economía colombiana es debido a
la locomotora minero energético, en donde el 60 por ciento de la
inversión viene de ese sector. Pero ¿de qué sirve que tengamos una
economía basada en estas locomotoras, a la explotación de nuestros
suelos y riquezas, si ello no genera empleo, oportunidades, calidad de
vida y por el contrario agudiza más la concentración de riqueza y la
inequidad en la región Caribe y en Colombia?

La Jagua de Ibirico, Codazzi, Becerril, El Paso, Chiriguaná, municipios
del Cesar, han sido considerados “Área fuente de contaminación” por la
emisiones que produce la actividad minera. Las playas de Santa Marta y
Ciénaga y los barrios de Siape en Barranquilla están bañados de polvillo
del carbón.

Estos son ejemplos del impacto ambiental y social que esta actividad
produce, amén que la región atlántica tiene el mayor número de pobres en
el país comparado con otras regiones. Según el índice de pobreza
multidimensional, un 41,8 por ciento de nuestra población es pobre, lo
que contrasta con el gran potencial de riqueza, especialmente el
minero-energético.

Los efectos negativos de los embalses de Urrá I y Urrá II sobre el rio
Sinú y la biodiversidad, siguen siendo enormes y preocupantes. El rio
Sinú que es considerado biológicamente el más rico del planeta está
siendo agredido y afectado en sus riquezas, que son las mismas que en un
90 por ciento aporta el mar Caribe. Esto es lo que se ha podido apreciar
en estos 20 años de la hidroeléctrica. Los cordobeses, costeños y
colombianos, no sabemos que estamos perdiendo un patrimonio ecológico,
cultural y biológico para esta generación. Urrá ha afectado todo esto y
las únicas ganancias que tenemos es desplazamiento, muertes y desempleo.
Han sido 20 años arrasando con uno de los parques naturales más ricos
del planeta.

Por otra parte, un estudio realizado por la Red de ciudades llamado:
“Pobreza, desigualdad social y sostenibilidad urbana” del año 2011,
señala que Colombia es uno de los cuatro países que tienen menos éxito
en la reducción de la desigualdad entre 18 que se analizaron y que en
los últimos 20 años fue la nación que más aumentó las desigualdades
urbanas. Las diferencias entre el rico y el pobre se duplicaron y la
desigualdad del ingreso aumentó en un 15 por ciento. Además, es el único
país donde la totalidad de las ciudades estudiadas aumentaron en su
desigualdad.

Entonces, ¿qué ha pasado con los ciclos de crecimiento económico de los
que ha gozado el país? Lo que sucede es que ese crecimiento económico
experimentado desde mediados de los noventa no fue para los pobres, es
decir, no basta con crecer económicamente, no es el crecimiento el que
reduce las desigualdades, sino la atención que se le da a la desigualdad
misma.
_Una propuesta alternativa_

Lo que le queda a la población del Caribe, de los Santanderes y de
Colombia en general, es la organización, la conformación de amplios y
fuertes movimientos capaces de construir con todos y todas, propuestas
de Nuevo País, de región y de ciudad, que tengan en cuenta las
necesidades de los pobladores, su idiosincrasia, su cultura y sus sueños
de futuro.
***
————————————————————–
Compartir Articulo *
* —-Subir——
————————————————————-
**
**_*
*_
_*Comunicado a la Opinión Pública: Ataques del ELN a la Petrolera
Pacific Rubiales*_
_*F.G. Oriental – F.G. Central*_
*

Los Frentes de Guerra Oriental Comandante en Jefe Manuel Vásquez Castaño
y Central del Ejército de Liberación Nacional ELN, ante el acelerado
saqueo y depredación de los recursos naturales por las trasnacionales
minero energéticas informan:

El día 29 de enero del presente año irrumpieron comandos de fuerzas
conjuntas del Frente de Guerra Central y del Frente de Guerra Oriental
en instalaciones de Pacific Rubiales Energy, en el municipio de Guaduas
(Cundinamarca), causando daños de gravedad a dos tanques de recolección
de crudo, de 10 mil y 5 mil barriles de crudo respectivamente, que es
transportado por vía terrestre desde los llanos orientales hasta el
centro del país, para luego enviarlo a la costa atlántica.

Pacific Rubiales Energy ha sido una de las empresas con un inusitado
crecimiento económico en los últimos ocho, años vinculada con diferentes
escándalos entre ellos: el maltrato a sus trabajadores con una
contratación amañada y abusiva, aprovechando la legislación colombiana.
La DIAN, la Contraloría, ECOPETROL y la Superintendencia de Sociedades
se han manifestado en diferentes ocasiones sobre varias investigaciones
contra Pacific Rubiales Energy, por presuntas irregularidades en el pago
de tributos de renta y ventas.

Hoy el conglomerado tiene en su portafolio la exploración y explotación
de carbón, oro, hierro, acero, producción de energía y cultivos de
caucho y palma de aceite. En su último reporte sobre sociedades
subordinadas, Pacific Rubiales Energy reportó la inscripción en la
Cámara de Comercio de Bogotá de la sociedad Agro Cascada, para
tratamiento de aguas residuales, y la Promotora Agrícola de los Llanos,
además es accionista de Cable noticias, anunciante permanente de Caracol
radio, canales de televisión y el periódico El Tiempo.

Actualmente Pacific establece una estrategia de invisibilización: de una
política de saqueo, daño ambiental y detrimento de las condiciones de
vida de las poblaciones donde explota y transporta el crudo para la
posterior venta a nivel internacional. Ocultando todo el entramado donde
se benefician políticos corruptos, medios masivos de comunicación, y el
mismo gobierno Santos, que coloca su locomotora minera como el principal
motor para el mal llamado desarrollo nacional.

Ratificamos que el ELN seguirá en confrontación al Plan Nacional de
Desarrollo: “Prosperidad para el Capital”, en especial de su locomotora
minero-energética del gobierno de Santos, continuador y depredador del
medio ambiente y que acelera la venta de la soberanía nacional.

El ELN está dispuesto a replantear el no accionar militar contra la
infraestructura petrolera, si el gobierno escucha nuestras propuestas:

1. Sustraer de los planes minero energéticos, los territorios de Reserva
Indígena y Parques Naturales.

2. Reparación, compensación e indemnización de los daños ambientales y
sociales que ha ocasionado la explotación petrolera.

3. Impuesto Social de 10 dólares por barril extraído, que debe ser
pagado por las multinacionales y entregado directamente a las
comunidades para los Planes Alternativos de Desarrollo.

4. Indemnización por los daños ocasionados a las propiedades por donde
pasan los oleoductos y su infraestructura asociada.

5. Rebaja de las tarifas de los combustibles hasta un 50 por ciento.

6. Eliminación de los peajes al transporte y nacionalización de todas
las vías del país.

7. Que las Regalías vuelvan a ser del 20 por ciento de la producción y
se vuelvan a establecer los porcentajes, que se entregaban a los
municipios y departamentos productores y vinculados con su explotación.
_¡Ni un paso atrás, liberación o muerte!
_
Ni rendición ni entrega, siempre junto al pueblo.
Mando político militar estratégico del frente de guerra oriental,
comandante en jefe Manuel Vásquez Castaño.

Dirección del Frente de Guerra Central

Ejército de Liberación Nacional
**
————————————————————–
Compartir Articulo
**
—-Subir——
————————————————————-

*
_*CELAC II: Más Legitimidad, Soberanía e Identidad*_
_*
*_
_*Daniel P. / Frente Internacional Milton Hernández * _
*

“Siguiendo a José Martí: a tratar de amar y a tratar de fundar. Y como
dijo el patriota ecuatoriano Eloy Alfaro: y hacerlo rápido. Nada para
nosotros, todo para ustedes, pueblos, dignos de ser libres”.

Presidente Rafael Correa
La Segunda Cumbre de la CELAC, inició el mismo día de la conmemoración
del 161 aniversario del natalicio de José Martí, el más insigne defensor
de la integración de Nuestra América, con la presencia en La Habana, de
33 países de la región.

Esta Cumbre afianza a la CELAC como representante legítima de los
intereses de la América Latina y el Caribe.

Allí, se rindió el merecido reconocimiento al Comandante Hugo Rafael
Chávez Frías, “un ferviente e incansable promotor y luchador por la
independencia, la cooperación, la solidaridad, la integración y la
unidad latinoamericana y caribeña, y por la propia creación de esta
Comunidad”, expreso el presidente Raúl Castro.
_
Ser nosotros mismos_

En cabeza del presidente Raúl Castro, jefes y jefas de estado se
congregaron para debatir sobre los problemas más importantes de la
región y trazar las líneas de acción para avanzar en el sueño nuestro
americano, donde el bienestar, la no discriminación y la
autodeterminación de los pueblos va marcando el ideario del proyecto
Bolivariano de integración regional, con pinceladas firmes y claras de
cooperación, solidaridad y complementariedad, para continuar avanzando
en construir el presente y futuro de sus pueblos.

El balance que entregan los presidentes, pero también la real
constatación de nuevas políticas contra-hegemónicas, en lo social y
económico, en cada país miembro, con escasas excepciones, muestran a
los pueblos de la región y del mundo, que Nuestra América va caminando
hacia ese mundo incluyente justo, digno y soberano, donde no es el
mercado el centro del universo, sino los hombres y las mujeres en
igualdad de condiciones y oportunidades, donde se vienen construyendo
nuevos paradigmas que guíen el futuro de estas y las generaciones venideras.

Se reconoce que se ha avanzado, pero falta y se va lento, pero es
necesario acelerar el paso, expresaron varios/as dignatarios/as.

“No es la CELAC, una sucesión de meras reuniones ni coincidencias
pragmáticas, sino una visión común de la Patria Grande latinoamericana y
caribeña que sólo se debe a sus pueblos.”, expresó el presidente Raúl
Castro.
_Buen vivir en paz_

Esta Segunda Cumbre, deja importantes resultados, para el mundo y la
región. Se establecieron o reiteraron algunas premisas importantes de
resaltar:
_La fuerza de la unidad_

La asistencia del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon a la Segunda
Cumbre de la CELAC, en La Habana, presidida por el presidente de Cuba
Raúl Castro, ha sido producto de la integración de Nuestra América, que
logró quebrar la política aislacionista del imperialismo norteamericano
hacia Cuba Socialista, lo que sella el reconocimiento a Cuba, por parte
de la comunidad internacional y el descenso de la hegemonía imperialista.

La mayoría de los participantes abogan por seguir afianzando la CELAC
como bloque económico, político y social de integración de las naciones
de la región, que permitirá transformar las relaciones de poder
imperantes y solo así se podrá garantizar el progreso de los pueblos.
“Serán nuestros pueblos los que impongan las condiciones”, afirmó el
presidente Rafael Correa.
_La riqueza para acabar la desigualdad_

Nuestra región con 600 millones de habitantes y siendo la tercera
economía más grande e importante a nivel mundial, rica en petróleo,
minerales, agua, biodiversidad, etc., por lo que constituye un reto,
hacer que estas riquezas se conviertan en el motor para la eliminación
de las desigualdades. Esto lleva a la obligación de ejercer plenamente
la soberanía sobre nuestros recursos naturales y plantear políticas
adecuadas, en las relaciones con la inversión extranjera y con las
empresas transnacionales.
_Cero neocolonialismo_

El presidente Correa expreso a Prensa Latina: “Tenemos que aprender a
dialogar, pero sí, tener consensos mínimos. Tolerancia cero al
neocolonialismo, ese es un consenso mínimo”.

La Cumbre sostuvo el carácter latinoamericano y caribeño de Puerto Rico
y pide el ingreso de este país, a esta institución regional. Apoya el
legítimo reclamo de Argentina en la disputa por la soberanía de las
islas Malvinas y rechaza el bloqueo económico de los EU contra Cuba,
entre otros.
_Territorio de paz_

No se puede hablar de paz si no hay compromiso en la lucha contra el
desarme nuclear. Las investigaciones y utilización de la energía
nuclear, con fines pacíficos es un derecho de todos los países.

No habrá paz sino hay desarrollo integral e inclusivo, que garantice el
desarrollo sostenible y productivo, en armonía con la naturaleza, que
garantice el bienestar integral a sus pueblos, con democracia e inclusión.

Desterrar la guerra, la amenaza y el uso de la fuerza, para que los
diferendos entre nuestros países se resuelvan por vías pacíficas y de
negociación, conforme a los principios del Derecho Internacional.

“Instamos a las Partes a continuar el proceso dirigido a poner fin a un
conflicto interno, que por más de 50 años ha afectado el desarrollo
político, social y económico de esa nación hermana”. Dice la Declaración
final, a propósito del actual proceso de diálogo entre la insurgencia
colombiana y el gobierno.
_Sumar la fuerza de los pueblos_

La integración de Nuestra América que viene consolidándose, solo logrará
su clímax, cuando los pueblos de la región logremos nuestra propia
integración en torno a la defensa de lo avanzado y en el constante
protagonismo por alcanzar una sociedad donde el centro del universo no
sea el mercado, sino la humanidad en pleno equilibrio con la
naturaleza, donde los hermanamientos entre nuestras naciones y las
naciones del mundo sean una realidad.**

*
*————————————————————-
Compartir Articulo
—-Subir—–
————————————————————-*
**
*
*
*Siempre junto al Pueblo*
*Viva el ELN *
Siguenos en Twitter
————————————————————————————————
RESPETAMOS SU PRIVACIDAD
Este correo llega a usted porque está o estaba subscrito/a a una de
nuestras listas o porque alguien nos proporcionó su dirección
pensando que nuestra información es de su interés.
Si el contenido de este mensaje no es de su interés, lamentamos
que le haya llegado. Para desuscribirse de esta lista de noticias
envié un mensaje en blanco a colombia-unsubscribe@eln-voces.com
Recibirá un mensaje de respuesta automáticamente del servidor.
————————————————————————————————

FontFuente: colombia@eln-voces.com, via: colombia-bounces@eln-voces.com

Comentaris tancats a [Colombia] ELN Revista Insurreción Nro. 410