Revista de Pangea

"La Revista de Pangea es una recopilación de noticias de diferentes fuentes"

Archives: 10 abril, 2014

[Mitjans] Comunicat- Reclamen al Parlament que es posicioni contra les prospeccions marines

*La plataforma Aturem les prospeccions a la costa catalana realitza
una acció reivindicativa davant del Parlament de Catalunya.*

Aquest matí , la Plataforma Aturem les Prospeccions a la Costa Catalana
ha dut a terme una acció per demanar al Parlament català que es
posicioni públicament contra els projectes d’explotació d’hidrocarburs a
pocs quilòmetres de la costa catalana, tal i com està fent la ciutadania
i els governs d’altres comunitats. Les entitats que formen part
d’aquesta plataforma, entre les que estan Ecologistes en Acció, demanen
la paralització immediata de tots els projectes d’hidrocarburs que
amenacen els importants ecosistemes naturals del Mediterrani, així com
l’economia vinculada a aquests espais (turisme, pesca, etc.). Els
activistes han arribat des de diversos punts de la costa per desplegar
el lema “NO PROSPECCIONS” davant del Parlament de Catalunya.

La primavera de 2013, a pregunta del grup parlamentari d’ICV-EUiA sobre
les autoritzacions per prospeccions d’hidrocarburs davant les costes de
Girona i el Maresme concedides a Capricorn Spain SL la primavera de
2013, el Conseller d’Empresa i Ocupació, Sr. Felip Puig, va respondre
que “l’article 110 de la Llei 22/1988 de costes preveu que correspon a
l’Administració General de l’Estat atorgar les autoritzacions i
concessions per a l’ocupació del domini públic marítimo-terrestre cosa
que no permet l’actuació del Govern català en aquest àmbit”. Tot i això,
el Conseller acceptava que “malgrat la distribució competencial
existent, projectes d’aquesta naturalesa haurien de contemplar una
implicació més determinant de la Generalitat de Catalunya en els
procediments d’autorització”.

És precisament en la línia d’aquesta implicació que la Plataforma demana
a tots els parlamentaris que es posicionin a favor dels ecosistemes
marins, com ja han fet els governs d’altres comunitats afectades com el
de les Illes Balears i la Generalitat Valenciana. Val recordar que el
govern de les Illes Canàries, on hi ha altres projectes de prospeccions,
també s’ha pronunciat en contra. I també ho fa la ciutadania agrupada a
través de les entitats que formen part de la Plataforma i a través d’una
recollida de més de 3.000 signatures a través del portal Change.org.

*Actualment hi ha tres projectes de recerca d’hidrocarburs (gas i
petroli) que planen sobre el nord del Mediterrani*, als quals diverses
entitats catalanes han presentat al·legacions. Després de la denegació
del permís per part del govern estatal aquest hivern, per faltes en la
tramitació, al projecte de l’empresa Seabird, ara queden pendents
d’autorització les campanyes de prospeccions de les empreses Repsol,
Capricorn Spain Limited i Spectrum. Aquest darrer projecte es superposa
en bona part en les àrees dels altres dos projectes i a més amplia
l’àrea en una segona fase cap al sud de les Illes Balears. En el seu
conjunt afecten la costa mediterrània des del Golf de Lleó fins al golf
de València i tot l’arxipèlag balear.

Tots *aquests projectes no contemplen normatives espanyoles i europees
de protecció del medi marí*, incompleixen la Llei estatal d’hidrocarburs
per superar la superfície màxima autoritzada i, en cas de dur-se a
terme, tindrien greus afectacions sobre la fauna i flora marina i sobre
activitats econòmiques com la pesca i el turisme. Els greus impactes
dels projectes de exploració i explotació d’hidrocarburs al mar són una
realitat demostrada en molts casos, no només al món, també a casa nostra
amb els reiterats vessaments de Repsol a les costes de Tarragona.

A més, els estudis proposats no consideren els efectes acumulatius de
totes les prospeccions sísmiques que es volen desenvolupar a la mateixa
àrea. És inconcebible el desenvolupament de tots aquests projectes en
una zona d’especial interès per a la fauna marítima i candidata a ser
declarada reserva marina per la Unió Europea (projecte INDEMARES,
finançat per un Life+ i amb el suport del CSIC). El principi de
precaució, en una zona molt sensible ecològicament, preval sobre els
interessos econòmics de les empreses explotadores.

*Recordem també que aquesta zona té el turisme i la pesca com a
principals sectors econòmics*. Les prospeccions marines i la possible
explotació d’hidrocarburs a la zona, podrien suposar greus efectes sobre
aquests sectors. A França, per exemple, ja s’ha comprovat l’impacte
negatiu dels estudis sísmics sobre la pesca.

La posició de les entitats, que han presentat al·legacions, i de bona
part de la ciutadania, és que *aquests tipus d’estudis malmeten els
recursos naturals i, alhora, comprometen la salut de les persones i el
benestar de la nostra societat*. A més, les prospeccions i la conseqüent
explotació de bosses residuals de gas i petroli en el mar Mediterrani,
com el fracking, només serveixen per allargar l’agonia d’un model
energètic caducat que s’ha demostrat insostenible i generador de forts
impactes, tant al medi com a les persones. Cal apostar per un canvi de
model energètic basat en la reducció del consum i el decreixement de la
demanda i en una producció energètica sostenible, descentralitzada i
democratitzada.

10 abril de 2014, Parc de la Ciutadella, Barcelona

*Més informació i/o entrevistes:* Albert Lopez , 607 824 569
*Foto avui al Parlament:*
https://picasaweb.google.com/catalunya.ecologistesenaccio.org/AturemProspeccionsCostaCatalana

Entitats que formen part de la plataforma Aturem les prospeccions a la
costa catalana i web : _http://aturemprospeccions.wordpress.com/_:
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentarios desactivados en [Mitjans] Comunicat- Reclamen al Parlament que es posicioni contra les prospeccions marines

[Medios] NP: Plan hidrológico del Ebro, errores de cálculo y deficiencias

10 de abril de 2014
_
__Los ecologistas piden a la Generalitat que utilice todos los
mecanismos jurídicos a su alcance para parar el Plan_
*GRAVES DEFICIENCIAS TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS EN EL PLAN HIDROLÓGICO DEL EBRO*
_Un informe de Ecologistas en Acción revela inexactitudes de cálculo_
*
**Ecologistas en Acción ha presentado un informe que recoge los fallos
de cálculo e imprecisiones del Plan Hidrológico del Ebro en Cataluña.
La inexacta cuantificación de recursos hídricos, la subestimación de los
impactos o el cuestionable análisis de viabilidad quedan recogidos en el
informe. Por ello llama a la Generalitat de Cataluña a emplear
mecanismos jurídicos a su alcance para frenar la aplicación del plan.**
***
Las consecuencias de la implementación del plan serían especialmente
graves en el tramo bajo, en el espacio natural del Delta del Ebro y sus
aguas costeras asociadas. El Delta del Ebro está reconocido como Reserva
de la Biosfera, Humedal Ramsar de Importancia Internacional, Zona de
Especial Protección para las Aves y Lugar de Importancia Comunitaria,
estas dos últimas figuras de conservación forman parte de la Red Natura
2000 de la Unión Europea con el respaldo legal de las Directivas de Aves
y Hábitats respectivamente.

El Informe basa su argumentación en documentos públicos de la propia
organización, de la Plataforma de Defensa del Ebro, del mundo académico
y la práctica mayoría de los movimientos socioambientales del agua y de
expertos catalanes en este ámbito: Rafael Sánchez Navarro -responsable
del Comité Científico Español del Convenio Ramsar- y Gabriel Borràs
Calvo – exdirector de Planificación de la Agencia Catalana del Agua (ACA)-.

De acuerdo a estos análisis, el plan aprobado contiene errores de
cálculo básicos y graves deficiencias de análisis en cuanto a la
cuantificación de los recursos hídricos disponibles, la valoración de
los efectos del cambio climático, las sequías y las inundaciones. Carece
de una evaluación del estado de las masas de agua más complejas (zonas
húmedas, áreas protegidas, aguas de transición, muy modificadas y
marinas), pese a lo cual afirma que el 70% de masas de agua de la cuenca
superan el buen estado, superando en un 17% la media europea. El plan
tampoco ha valorado el buen potencial ecológico de las masas muy
modificadas (así califica al Delta del Ebro) ni el estado ecológico ni
los objetivos ambientales de los espacios protegidos de la Red Natura
2000 en la cuenca.

No hay justificación social ni económica para la construcción de 35
nuevos embalses y 44 más planificados y el aumento de 450.000 hectáreas
de regadío que se suman a las 950.000 existentes, y es muy cuestionable
su viabilidad. La propuesta de caudales ambientales que hace el plan,
lejos de estar determinada con criterios técnicos se concreta a partir
del caudal sobrante una vez se han descontado los caudales necesarios
para satisfacer todas las demandas de usos a la cuenca, cuando el caudal
ecológico es una restricción previa a cualquier uso. Se detectan
desviaciones respecto la Directiva Marco de Agua y otras directivas y
normativas comunitarias.

El documento presentado por Ecologistas en Acción llama a la
Generalitat de Cataluña a tomar medidas como la elaboración de un
informe de evaluación de los impactos del plan y el consiguiente
deterioro por la falta de caudales de los espacios protegidos Red Natura
2000 en el tramo bajo del Ebro. También pide que se elaboren estudios
para el desarrollo de una agricultura y ganadería sostenible no
intensiva que asiente la población en el territorio, avance hacia la
soberanía alimentaria, reduzca los consumos de volumen de agua y no
emplee abonos y pesticidas contaminantes.

Ver informe presentado:
http://www.ecologistasenaccion.org/img/pdf/informe_phe_cusa.pdf

Contacto: Joaquim Pérez 647915639

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentarios desactivados en [Medios] NP: Plan hidrológico del Ebro, errores de cálculo y deficiencias

[Mitjans] Comunicat- Ecologistes en Acció presenta un Informe sobre les greus deficiències tècniques i científiques del Pla Hidrològic de l’Ebre

[cat-cast]

_Els ecologistes demanen a la Generalitat que utilitzi tots els
mecanismes jurídics al seu abast per aturar el Pla_
Ecologistes en Acció presenta un Informe al CUSA1 sobre les greus
deficiències tècniques i científiques del Pla Hidrològic de l’Ebre

*Ecologistes en Acció va presentar el passat divendres 4 d’abril a
l’Agència Catalana de l’Aigua un informe per a què fossin considerades
les seves argumentacions a la sessió que ahir va celebrar el Consell
d’Ús Sostenible de l’Aigua sobre el Pla Hidrològic de l’Ebre (**PHDHE)
*

L’Informe

basa
la seva argumentació en cinc documents públics de la pròpia
organització, de la Plataforma de Defensa de l’Ebre, del món acadèmic i
la pràctica majoria dels moviments socioambientals de l’aigua i de dos
prestigiosos experts catalans en l’àmbit de l’aigua: Rafael Sánchez
Navarro -responsable del Comitè Cièntífic Espanyol del Conveni Ramsar- i
Gabriel Borràs Calvo -exdirector de Planificació de l’ACA

L’organització recull una síntesi de les principals mancances en el
propi procés d’elaboració del PHDHE així com del poc rigor tècnic i
científic del Pla que va ser aprovat pel Consell de Ministres el passat
28 de febrer. El Pla va ser formulat sense obrir espais de debat
intersectorials i es va informar als membres del “Consejo del Agua” tan
sol nou dies abans de la seva presentació i sense haver respost les
_al·legacions
_presentades.
El Pla aprovat conté errors de càlcul bàsics i greus deficiències
d’analisi pel que fa a la quantificació dels recursos hídrics
disponibles; la valoració dels efectes del canvi climàtic, les sequeres
i les inundacions;la no avaluació de l’estat de les masses d’aigua més
complexes (zones humides, protegides, aigües de transició, molt
modificades i marines),- i tot i així afirmar que el 70% de masses
d’aigua de la conca superen el bon estat, superant en un 17% la mitjana
europea- .El PHDHE tampoc ha valorat el bon potencial ecològic de les
masses molt modificades (així qualifica al Delta de l’Ebre) ni l’estat
ecològic ni els objectius ambientals dels espais protegits de la Xarxa
Natura 2000 a la conca.

En relació a la construcció de 35 nous embassaments i 44 més planificats
i l’augment de 450.000 hectàrees de regadiu que se sumen a les 950.000
existents, els ecologistes questionen la manca de justificació social i
econòmica, així com la seva viabilitat atès que no existeixen suficients
recursos hídrics per a implantar-les i el gran impacte ambiental que
comportaria la seva execució. La proposta de cabals ambientals que fa el
PHDHE , lluny d’estar determinada amb criteris tècnics es concreta a
partir del cabal sobrant una vegada s’han descomptat els cabals
necessaris per a satisfer totes les demandes d’usos a la conca, quan el
cabal ecològic és una restricció prèvia a qualsevol ús. A informe es
destacan els incompliments del PHDHE sobre la Directiva Marc d’Aigua i
altres directives i normatives comunitàries (2).

El document presentat per Ecologistes en Acció de Catalunya conclou
sol·licitant al Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua (CUSA) que
recomani a l’Agència Catalana de l’Aigua, al Departament de Territori de
la Generalitat de Catalunya i al Govern de la Generalitat de Catalunya
que atesos els greus impactes socials, econòmics i ambientals que el
PHDHE suposarà sobre el tram català de l’Ebre prengui les següents mesures:

*

Utilitzi tots els mecanismes jurídics tant estatals com comunitaris
que estiguin al seu abast per aturar aquest PHDHE . Atès el greu
incompliment de la llei d’aigües, la Directiva Marc d’Aigua i altres
normatives estatals i comunitàries.

*

Faci un informe d’avaluació dels impactes derivats i deteriorament
per la falta de cabals i mala qualitat que suposarà el PHDHE sobre
els espais protegits Xarxa Natura 2000 del tram baix de l’Ebre on hi
col·laborin la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat
(Departament d’Agricultura), responsable no només de la gestió dels
espais de Natura 2000 sinó també de la conservació de la
biodiversitat a escala de cadascun dels espais, assumint l’autoria,
amb consultes i col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua, la
subdirecció d’avaluació ambiental de la Direcció General de
Polítiques Ambientals i el Servei de Planificació de l’entorn
natural d’aquesta mateixa Direcció General.

*

Faci tots els estudis necessaris que permetin un desenvolupament
d’una agricultura i ramaderia sostenible no intensiva que assenti la
població al territori, avanci envers la sobirania alimentària,
redueixi els consums de volum d’aigua i no empri adobs i pesticides
contaminants.

En la sessió d’ahir del CUSA es va prendre l’acord de redactar un
dictamen que incorporés aquestes tres peticions afegint-ne alguna de les
propostes que també va presentar el Col·legi d’Ambientòlegs i Unió de
Pagesos. Ecologistes en Acció va insistir en què la queixa a la Unió
Europea per part del Govern de Catalunya es presenti abans del juny,
moment en què el Pla hidrològic de l’Ebre s’analitzarà a la Comissió
Europea.

*Veure informe presentat:*
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe_phe_cusa.pdf

*
Contacte:* Joaquim Pérez 647915639*
**
Fotos manifestació del passat 30 març contra el Pla :*
https://picasaweb.google.com/catalunya.ecologistesenaccio.org/ManifestacioEnDefensaDeLEbre

1. Consell Ús Sostenible de l’Aigua

2. La Directiva Marc d’Aigua 2000/60/CE, la Directiva Aus 79/409/CEE,
la Directiva Hàbitats 92/43/CEE, la Directiva 2001/42/CE relativa a
l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi
ambient, la Directiva 91/676/CEE relativa a la protecció de les aigües
contra la contaminació produïda per nitrats utilitzats en l’agricultura,
la Directiva 2008/56/CE per la qual s’estableix un marc d’acció
comunitària per a la política del medi marí, així com les disposicions
de Dret comunitari i principis objectius de la Unió Europea relacionats
amb les directives esmentades.
[cast]

_Los ecologistas piden a la Generalitat que utilice todos los mecanismos
jurídicos a su alcance para parar el Plan_
Ecologistas en Acción presenta un Informe al CUSA1 sobre las graves
deficiencias técnicas y científicas del Plan Hidrológico del Ebro

*Ecologistas en Acción presentó el pasado viernes 4 de abril a la
Agencia Catalana del Agua un informe para que fueran consideradas sus
argumentaciones en la sesión que ayer celebró el Consejo de Uso
Sostenible del Agua sobre el Plan Hidrológico del Ebro.

*El Informe
basa
su argumentación en cinco documentos públicos de la propia organización,
de la Plataforma de Defensa del Ebro, del mundo académico y la práctica
mayoría de los movimientos socioambientales del agua y de dos
prestigiosos expertos catalanes en este ámbito: Rafael Sánchez Navarro
-responsable del Comité Científico Español del Convenio Ramsar- y
Gabriel Borràs Calvo – exdirector de Planificación de la Agencia
Catalana del Agua (ACA)-.

La organización recoge una síntesis de las principales carencias en el
propio proceso de elaboración del PHDHE así como del poco rigor técnico
y científico del Plan que fue aprobado por el Consejo de Ministros el
pasado 28 de febrero. El Pla fue formulado sin abrir espacios de debate
intersectorials y se informó a los miembros del “Consejo del *Agua” tan
sólo nueves días antes de su presentación y sin haber respondido las
_alegaciones_presentadas.
El Plan aprobado contiene errores de cálculo básicos y graves
deficiencias de análisis en cuanto a la cuantificación de los recursos
hídricos disponibles, la valoración de los efectos del cambio climático,
las sequías y las inundaciones; la no evaluación del estado de las masas
de agua más complejas (zonas húmedas, protegidas, aguas de transición,
muy modificadas y marinas),- y aún así afirmar que el 70% de masas de
agua de la cuenca superan el buen estado, superando en un 17% la media
europea-. El PHDHE tampoco ha valorado el buen potencial ecológico de
las masas muy modificadas (así califica al Delta del Ebro) ni el estado
ecológico ni los objetivos ambientales de los espacios protegidos de la
Red Natura 2000 en la cuenca.

En relación a la construcción de 35 nuevos embalses y 44 más
planificados y el aumento de 450.000 hectáreas de regadío que se suman a
las 950.000 existentes, los ecologistas cuestionan la falta de
justificación social y económica, así como su viabilidad dado que no
existen suficientes recursos hídricos para implantarlas y el gran
impacto ambiental que comportaría su ejecución. La propuesta de caudales
ambientales que hace el PHDHE, lejos de estar determinada con criterios
técnicos se concreta a partir del caudal sobrante una vez se han
descontado los caudales necesarios para satisfacer todas las demandas de
usos a la cuenca, cuando el caudal ecológico es una restricción previa a
cualquier uso. En el informe se destacan los incumplimientos del PHDHE
sobre la Directiva Marco de Agua y otras directivas y normativas
comunitarias (2).

El documento presentado por Ecologistas en Acción concluye solicitante
al Consejo para el Uso Sostenible del agua (CUSA) que recomiende a la
Agencia Catalana del Agua, al Departamento de Territorio de la
Generalitat de Cataluña y al Gobierno de la Generalitat de Cataluña que
dados los graves impactos sociales, económicos y ambientales que el
PHDHE supondrá sobre el tramo catalán del Ebro tome las siguientes medidas:

* Utilice todos los mecanismos jurídicos tanto estatales como
comunitarios que estén a su alcance para parar el PHDHE . Dado el
grave incumplimiento de la ley de aguas, la Directiva Marco de Agua
y otras normativas estatales y comunitarias.

* Elabore un informe de evaluación de los impactos derivados y
deterioro por la falta de caudales y mala calidad que supondrá el
PHDHE sobre los espacios protegidos Red Natura 2000 en el tramo bajo
del Ebro donde colaboren la Dirección general de Medio Natural y
Biodiversidad (Departamento de Agricultura), responsable no sólo de
la gestión de los espacios de Natura 2000 sino también de la
conservación de la biodiversidad a escala de cada uno de los
espacios, asumiendo la autoría, con consultas y colaboración con la
Agencia Catalana del agua, la Subdirecció de evaluación ambiental de
la Dirección general de Políticas Ambientales y el Servicio de
Planificación del entorno natural de esta misma Dirección general.

* Elabore todos los estudios necesarios que permitan un desarrollo de
una agricultura y ganadería sostenible no intensiva que asiente la
población en el territorio, avance hacia la soberanía alimentaria,
reduzca los consumos de volumen de agua y no emplee abonos y
pesticidas contaminantes.

En la sesión de ayer del CUSA se tomó el acuerdo de redactar un dictámen
que incorporara estas tres peticiones añadiendo alguna de las propuestas
que también presentó el Colegio de Ambientólogos y Unió de Pagesos.
Ecologistas en Acción insistió en que la queja a la Unión Europea por
parte del Gobierno de Cataluña se presente antes de junio, momento en
que el Plan hidrológico del Ebro se analizará en la Comisión Europea.

*Ver informe presentado:*
http://www.ecologistasenaccion.org/img/pdf/informe_phe_cusa.pdf

*Contacto:* Joaquim Pérez 647915639

*Fotos manifestación del pasado 30 marzo contra el Pla *:
https://picasaweb.google.com/catalunya.ecologistesenaccio.org/manifestacioendefensadelebre

1. Consejo Uso Sostenible del agua

2. La Directiva Marc de Agua 2000/60/CE, la Directiva Aves 79/409/CEE,
la Directiva Hábitats 92/43/CEE, la Directiva 2001/42/CE relativa a la
evaluación de los efectos de determinados planos y programas en el medio
ambiente, la Directiva 91/676/CEE relativa a la protección de las aguas
contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la
agricultura, la Directiva 2008/56/CE por la cual se establece un marco
de acción comunitaria para la política del medio marino, así como las
disposiciones de Derecho comunitario y principios objetivos de la Unión
Europea relacionados con las directivas mencionadas.
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentarios desactivados en [Mitjans] Comunicat- Ecologistes en Acció presenta un Informe sobre les greus deficiències tècniques i científiques del Pla Hidrològic de l’Ebre

[Medios] NP: #CañeteOff, peticiones para el nuevo ministro de Medio Ambiente

9 de abril de 2014_
*
** #CañeteOff*_*
**POR UN AUTÉNTICO MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE*_
__Ecologistas en Acción espera que la persona que sustituya a Arias
Cañete frene la privatización de la naturaleza y recupere la protección
del medio ambiente_

*Ecologistas en Acción espera que la persona que sustituya a Miguel
Arias Cañete al frente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente frene el desmantelamiento de la legislación ambiental y
la mercantilización de la naturaleza. Es urgente que revierta medidas
tan peligrosas como la nueva Ley de Costas y los bancos de conservación,
es preciso que sirva de contrapeso a otros miembros del Gobierno para
evitar el fracking o las prospecciones petrolíferas. Es imprescindible
contar con un verdadero ministro o ministra de Medio Ambiente, como
también opinan los usuarios de redes sociales.*

“Que los yogures que coma sean de producción cercana y de ganadería
ecológica”; “Que el nuevo ministro elabore un registro de transgénicos
como es debido”; “Que, por lo menos, no se dedique al bunkering”; “Que
no anticipe los intereses económicos a los medioambientales”; “Que no
tarde tanto en recibir a periodistas ambientales para que le preguntemos
sobre sus intenciones”; “Para empezar que exista un Ministerio de Medio
Ambiente independiente”. “Que no sea un actor secundario del Gobierno”.

Tras la designación de Arias Cañete como cabeza de lista del Partido
Popular a las elecciones europeas, han comenzado a llegar mensajes en
tono serio o humorístico a través de las redes sociales. Con la
etiqueta*#CañeteOff*, Ecologistas en Acción preguntaba a ciudadanos,
periodistas y líderes políticos qué esperaban del futuro de la cartera
de Medio Ambiente.

Los desafíos son muchos y muy urgentes. Y es que en lo que va de
legislatura se ha vivido un desmantelamiento de la legislación ambiental
que el nuevo titular del Ministerio tiene que cambiar. Un caso
paradigmático es el de la*Ley de Costas*, que desprotege buena parte del
litoral y sus valores naturales en favor de la explotación económica
privada.

Otro cambio legal que debería frenarse lo antes posible es el
del*Decreto de Especies Exóticas*, que consiente la introducción de
especies que pueden suponer unos graves problemas ambientales, pero que
generan beneficios a empresas dedicadas a la peletería, caza o pesca.
Hay además borradores que deberían reescribirse, como el de la *Ley de
Montes*, que vuelve a planteamientos economicistas superados hace décadas.

Si la persona que sustituya a Arias Cañete quiere pasar a la historia
como verdadera ministra de Medio Ambiente, deberá defender que la
naturaleza no es una mercancía. No aceptará medidas como los *Bancos de
Conservación *que recoge la Ley de Evaluación Ambiental. Ni excepciones
para hacer negocios particulares de los *Parques Nacionales*.

Le tocará, si quiere ser coherente con su cargo, enfrentarse a otros
compañeros de Gobierno. Y se negará de plano a aceptar políticas
energéticas tan peligrosas para el medio ambiente como el*fracking y las
prospecciones marinas de hidrocarburos* por mucho que las defienda el
ministro de Energía e Industria. Hablará alto y claro a favor de las
*energías renovables* frente a otras sucias y peligrosas como la nuclear.

Ecologistas en Acción espera que quien sustituya a Arias Cañete recuerde
que la lucha contra el cambio climático no es una moda, sino una
necesidad urgente, que la defensa del medio ambiente es prioritaria
especialmente en tiempos de crisis, que hacer negocio con la naturaleza
hipoteca el futuro de todas y todos.

Más información: Paco Segura 619 891 996

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentarios desactivados en [Medios] NP: #CañeteOff, peticiones para el nuevo ministro de Medio Ambiente