Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Category: October de 2014

Més deute per armes? No, gràcies!

Més deute per armes? No, gràcies!
Les informacions periodístiques que indiquen que el Ministeri de Defensa
promourà l’adquisició d’armament per valor de 10.000 milions d’euros ens
sembla un anunci profundament irresponsable.
La seguretat de les persones i dels pobles descansa fonamentalment en la
generació de les condicions que els permetin dur a terme les seves
necessitats, en un entorn de llibertat i de justícia. Per a això calen
moltes accions polítiques i no l’adquisició de sistemes militars.
La gran majoria d’amenaces a la humanitat no tenen res a veure amb la
variable militar. I les que tenen aquesta dimensió (conflictes enquistats,
terrorisme, etc.) precisen fonamentalment i sobretot, respostes polítiques
ambicioses i coordinades.
Per això no podem entendre ni aprovar la insistència en continuar fabricant
‘seguretat’ a base d’exèrcits, despesa militar i armaments.
Aquest anunci és encara més greu si, com ara, ens trobem en un context de
greu crisi econòmica i de retallades en l’accés als drets bàsics i
fonamentals per a la dignitat humana com l’habitatge, la sanitat, l’educació
o la cultura.
I és definitivament incomprensible fer-ho quan, encara avui, el Govern
espanyol afronta un deute altíssim (un total de 30.000 milions d’euros que
majoritàriament encara no han estat satisfets) per adquisicions anteriors
d’armaments.
Per tot això demanem al Govern, als partits polítics, als moviments socials
i a la ciutadania que facin tot el possible per rectificar aquesta decisió.
Lourdes Vergés
Àrea de comunicació i premsa
FundiPau (Fundació per la Pau)
C/ Casp, 31, 2n 1a A – 08010 Barcelona
Telèfon 93 302 51 29
http://www.fundipau.org/

Aquest correu electrònic està lliure de virus perquè la protecció de l’avast! Antivirus està habilitada.
http://www.avast.com

FontFuente: lverges@fundipau.org

Comentaris tancats a Més deute per armes? No, gràcies!

[Mitjans] Comunicat – La pujada de tarifa de l’aigua de l’AMB contempla, com a mínim, 32,4 M€ il·legítims

[cat-cast]

*La pujada de tarifa de l’aigua de l’AMB contempla, com a mínim, 32,4 M€
il·legítims

*

**La nova tarifa de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) segueix
incorporant costos il·legítims en el rebut de l’aigua (Informe Aigua és
Vida SEM
)
i afegeix, per a l’any 2015, una manipulació de la tarifa purament
electoralista i enganyosa per a la població. Tot seguit, esmentem els
costos que caldria eliminar del rebut del servei de l’aigua que avui
gestiona la Societat d’Economia Mixta (SEM) formada en un 85% per Agbar
i en un 15% per l’AMB*:*

* *Cànon de Coneixement*. La tarifa segueix incorporant aquest cànon
en concepte de “know-how”, corresponent al 3,5% de la xifra de
negoci de la SEM més IPC, i que s’eleva als*5 M€*(Clàusula 19.1 del
Conveni
).
Tal com va considerar l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), la
competència professional és necessària per a la prestació del servei
i per tant ja està implícita en la retribució de la gestora (Informe
tarifa ACA
).
Per tant, considerem que no hauria de ser un cost del servei.
* *Pèrdues d’aigua.*El cost de compra d’aigua es cobreix íntegrament
pel rebut, això fa que no hi hagi cap estímul en disminuir les
pèrdues de la xarxa (cal recordar que el rendiment de la SEM és del
82%, deu punts per sota de ciutats amb gestió pública com Mataró),
ni que una disminució del consum tingui una repercussió real en els
costos del servei (cal recordar que en els últims 10 anys ha baixat
el consum d’aigua a Barcelona un 18% i, per contra, el cost
d’explotació ha augmentat un 60% i el cost de compra d’aigua un
125%). Per tant, un 18% de l’aigua que paguem no és consumida, un
cost de l’ordre de 57 M€. Per pal·liar aquesta situació la
Generalitat va crear la llei 5/2012 que penalitzava les pèrdues de
cara a afavorir una millora efectiva en la gestió. Aquesta
penalització, en el cas de la SEM, suposen una despesa de*2,6 M€*que
es repercuteixen íntegrament en el rebut, quan haurien de de
repercutir sobre els beneficis de la SEM (pàgina 55 de l’Expedient
tarifes 2014
).
* *Cànon abastament.*L’AMB repercuteix en tarifa 20 M€ per generar
ingressos pels que no s’ha especificat el destí i que tributa com a
impost de transmissions patrimonials (4%) (Clàusula 7.2 Conveni
).
Aigua és Vida considera que aquest tipus de cànon no hauria
d’existir doncs no té res a veure amb el servei sinó més aviat amb
la compra de voluntats i encara té menys sentit en el moment que
l’AMB ja és receptora del 15% dels beneficis de la SEM. Tot i així,
el 2014 es va aprovar repercutir en el rebut 6,5 M€ del cànon
(pàgina 55 de l’Expedient tarifes 2014
)
i que l’import restant es repercutís a partir de 2016 per un període
de 10 anys amb un interès del 7,25%. Aquest 2015, es pretén
repercutir-hi 9,5 M€ (*9,9 M€*amb la tributació) i la resta a partir
de 2016 (pàgina 3 de l’Annex 2 Tarifes per 2015
).
Denunciem la mesquina estratègia electoralista d’ajornar el seu
pagament i els sobrecostos milionaris que això suposa. A més a més,
a partir de 2016 aquest cànon augmentarà segons l’IPC de Catalunya,
és a dir, que a finals de la concessió s’elevarà fins els 51,5 M€
anuals (Clàusula 7.2 Conveni
).
Cal esmentar, a més, que segons l’Article 90 del RD 3/2011 de la
Llei de Contractes del Sector Públic, quan es pren per referència
l’IPC només es pot revisar el valor en un màxim del 85%; el valor
final del nou cànon metropolità (51,5M€) supera amb escreix aquest
percentatge (més del 250%).
* *Beneficis abastament SEM.*Als costos de l’explotació s’hi aplica un
6% o 10% de retribució econòmica per tal d’engreixar la bossa de
beneficis que s’eleva fins als 19 M€ (pàgina 75 de l’Expedient
tarifes 2014
).
Considerem que no s’haurien d’imputar aquests percentatges als
conceptes següents:
o Al cànon de coneixement de 5,1M€ que no hauria d’existir s’hi
carrega un 10%: 0,5 M€.
o A la compra d’aigua a Aigües Ter Llobregat valorada en 80 M€,
preu que ja incorpora el benefici industrial del concessionari
ACCIONA, s’hi grava un 6%: 4,8 M€. És a dir, estem pagant dues
vegades el benefici.
o La penalització per pèrdues de 2,6 M€ que s’hauria de restar
dels beneficis i no carregar-hi, a més a més, un 6% a una part
d’ella: 0,1 M€.

Així, doncs, l’aplicació d’aquests percentatges suposa un engreix
del rebut de*5,4M€*més.

* *Cànon sanejament.*Es contempla una aportació a l’AMB d’un 10% dels
ingressos de sanejament, uns*3M€*anuals a partir de 2014 més la
tributació del 4% (pàgina 87 de la Memòria
).
Com s’ha argumentat en el Cànon d’abastament considerem que aquest
cànon tampoc s’hauria de computar en rebut.
* *Beneficis sanejament SEM.*També imputarà un 6% o 10% de retribució
econòmica als costos d’explotació de sanejament de l’ordre de*3
M€*anuals (pàgina 87 de la Memòria
).
Aquests costos abans de la creació de la SEM no existien doncs es
tractava d’una gestió pública i creiem que no té sentit imputar-los
ara sinó que s’hauria de mantenir el paper públic de la SEM.

En total, doncs, són*28,9 M€*il·legítims que considerem no haurien de
figurar en la nova tarifa de l’aigua que paguem amb el nostre rebut.
Sobre aquests s’hi ha d’aplicar un 1,5% més en concepte de taxa
municipal i l’IVA del 10% que suposen un cost fiscal per a les famílies
de*3,4 M€*. Generant-se una despesa tarifària addicional de*32,4 M€.*

Altres elements no contemplats econòmicament, però que considerem
s’haurien d’abordar són:

* *Compra dels actius d’Agbar*. La tarifa actual incorpora dins els
costos financers la compra d’actius a Agbar per valor de*190
M€*sense que s’hagi produït cap auditoria reals dels mateixos.
Aquesta compra es realitzarà durant 10 anys i amb un interès del
7,25% (Clàusula 18 del Conveni
).
Creiem que s’hauria de paralitzar aquesta compra fins que no es
puguin acreditar els actius reals d’Agbar no amortitzats.
* *Marge comercial*. La subcontractació de les obres valorades en 38,7
M€ així com els treballs a realitzar per tercers valorats en 18,9
M€, partides que han augmentat exponencialment els últims anys,
s’atorguen sense licitació pública i previsiblement a empreses del
propi grup on s’incorporen marges comercials del 19%, és a dir,
uns*10,9 M€*més de benefici per Agbar. Altres despeses com la
lectura de comptadors, laboratori, gestió tributària… podrien
entrar en aquesta mateixa dinàmica , tal i com alertava l’ACA
(Informe tarifa ACA
).
Creiem que cal verificar que s’hagin establert preus competitius en
els últims anys i establir mecanismes de control i exigència dels
mateixos enguany i en endavant.
* *Altres despeses*. Considerem que també s’haurien de revisar els 49
M€ per una plantilla de 719 persones, el lloguer de 252 vehicles per
valor d’1 M€ o els costos de publicitat incorporats en el rebut
entre altres (pàgina 49 i 63 de l’Expedient tarifes 2014
iAnnex
2 Elements Patrimonials Agbar
).
* *Talls d’aigua*. Les despeses vinculades a les gestions addicionals
de les famílies que degut a la pobresa energètica (que ha augmentat
exponencialment els últims anys) no poden fer front el pagament del
rebut són de 9,8 euros. Aquest 2014 es preveia ingressar 3,8 M€ per
aquest concepte, és a dir, gestionar 392.765 casos d’impagaments.
Més greu és encara no només haver tallat l’aigua sinó fer pagar a
una família que no pot ni pagar el rebut una nova alta del servei,
quantificada en 30,33 euros. El 2014 es preveia ingressar per aquest
concepte 294.808 euros, és a dir, es van produir 9.720 altes . En
total s’estan produint ingressos de*1 M€*vinculats a la pobresa
hídrica, ingressos que considerem totalment injustificats i que
mostren una gran insensibilitat d’Agbar i l’AMB (pàgina 78 de
l’Expedient tarifes 2014
).

Per tot plegat considerem que a dia d’avui el rebut de l’aigua a l’AMB
és un frau a l’economia familiar i manifestem el nostre rebuig total a
les tarifes actuals i les que es pretenen aprovar avui dimarts al Ple de
l’AMB. *Demanem a les forces polítiques que no aprovin****l’increment de
la tarifa 2,47% proposat per Agbar*(pàgina 4 de l’Annex 2 Tarifes per
2015
).
Una pujada que, a més, és falsejada en clau electoralista doncs s’està
aprovant un ajornament del cànon d’abastament més els interessos
corresponents pel 2016.*En canvi, proposem que impugnin i redueixin els
32,4 M€ exposats que podrien suposar una baixada del rebut d’entre el
10% i el 15% i s’iniciï una revisió exhaustiva de tots els elements
indicats. Aquest és el veritable rescat que necessiten les famílies de
la regió metropolitana i que esperem d’una administració pública que diu
vetllar per la seva ciutadania. Sinó fos el cas demanem que tant l’ACA
com la Comissió de Preus de Catalunya i el Síndic de Greuges de
Catalunya prenguin part en l’assumpte.*

*Més informació: *Eloi badia 649*860*307, Quim Pérez 647*915*639, Moisès
Subirana, 661*818*273, membre d’Aigua és Vida
Plataforma Aigua és Vida: Web
– Twitter
– Facebook

[cast]
La subida de tarifa del agua del AMB contempla, como mínimo, 32,4 M€
ilegítimos

La nueva tarifa del área Metropolitana de Barcelona (AMB) sigue
incorporando costes ilegítimos en el recibo del agua (Informe Agua es
Vida SEM) y añade, para el año 2015, una manipulación de la tarifa
puramente electoralista y engañosa para la población. A continuación,
mencionamos los costes que habría que eliminar del recibo del servicio
del agua que hoy gestiona la Sociedad de Economía Mixta (SEM) formada en
un 85% por Agbar y en un 15% por el AMB:

* *Canon de Conocimiento: * la tarifa sigue incorporando este canon en
concepto de “know-how”, correspondiendo al 3,5% de la cifra de
negocio de la SEM más IPC, y que se eleva a los 5 M€ (Cláusula 19.1
del Convenio). Tal como consideró la Agencia Catalana del agua
(ACA), la competencia profesional es necesaria para la prestación
del servicio y por lo tanto ya está implícita en la retribución de
la gestora (Informe tarifa ACA). Por lo tanto, consideramos que no
tendría que ser un coste del servicio.
* *Pérdidas de agua.* El coste de compra de agua se cubre íntegramente
por el recibo, esto hace que no haya ningún estímulo en disminuir
las pérdidas de la red (hay que recordar que el rendimiento de la
SEM es del 82%, diez puntos por debajo de ciudades con gestión
pública como Mataró), ni que una disminución del consumo tenga una
repercusión real en los costes del servicio (hay que recordar que en
los últimos 10 años ha bajado el consumo de agua en Barcelona un 18%
y, por el contrario, el coste de explotación ha aumentado un 60% y
el coste de compra de agua un 125%). Por lo tanto, un 18% del agua
que pagamos no es consumida, un coste del orden de 57 M€. Para
paliar esta situación la Generalitat creó la ley 5/2012 que
penalizaba las pérdidas de cara a favorecer una mejora efectiva en
la gestión. Esta penalización, en el caso de la SEM, suponen un
gasto de 2,6 M€ que se repercuten íntegramente en el recibo, cuando
tendrían que de repercutir sobre los beneficios de la SEM (página 55
del Expediente tarifas 2014).
* *Canon abastecimiento.* El AMB repercute en tarifa 20 M€ para
generar ingresos para los que no se ha especificado el destino y que
tributa como impuesto de transmisiones patrimoniales (4%) (Cláusula
7.2 Convenio). Agua es Vida considera que este tipo de canon no
tendría que existir pues no tiene nada que ver con el servicio sino
más bien con la compra de voluntades y todavía tiene menos sentido
en el momento en que el AMB ya es receptora del 15% de los
beneficios de la SEM. Aún así, el 2014 se aprobó repercutir en el
recibo 6,5 M€ del canon (página 55 del Expediente tarifas 2014) y
que el importe restante se repercutiera a partir de 2016 por un
periodo de 10 años con un interés del 7,25%. Este 2015 se pretende
repercutir 9,5 M€ (9,9 M€ con la tributación) y el resto a partir de
2016 (página 3 del Anexo 2 Tarifas por 2015). Denunciamos la
mezquina estrategia electoralista de aplazar su pago y los
sobrecostos millonarios que esto supone. Además, a partir de 2016
este canon aumentará según el IPC de Cataluña, es decir, que a
finales de la concesión se elevará hasta los 51,5 M€ anuales
(Cláusula 7.2 Convenio). Hay que mencionar, además, que según el
Artículo 90 del RD 3/2011 de la Ley de Contratos del Sector Público,
cuando se toma por referencia el IPC sólo se puede revisar el valor
en un máximo del 85%; el valor final del nuevo canon metropolitano
(51,5M€) supera con creces este porcentaje (más del 250%).
* *Beneficios abastecimiento SEM*. A los costes de la explotación se
aplica un 6% o 10% de retribución económica para engordar la bolsa
de beneficios que se eleva hasta los 19 M€ (página 75 del Expediente
tarifas 2014). Consideramos que no se tendrían que imputar estos
porcentajes a los conceptos siguientes:

o Al canon de conocimiento de 5,1M€ que no tendría que existir se
carga un 10%: 0,5 M€.
o A la compra de agua a Aigües Ter Llobregat valorada en 80 M€,
precio que ya incorpora el beneficio industrial del
concesionario ACCIONA, se graba un 6%: 4,8 M€. Es decir, estamos
pagando dos veces el beneficio.
o La penalización por pérdidas de 2,6 M€ que se tendría que restar
de los beneficios y no cargar, además, un 6% a una parte de
ella: 0,1 M€.

Así, pues, la aplicación de estos porcentajes supone un
engorde del recibo de 5,4M€ más.

* *Canon saneamiento.* Se contempla una aportación al AMB de un 10% de
los ingresos de saneamiento, unos 3M€ anuales a partir de 2014 más
la tributación del 4% (página 87 de la Memoria). Como se ha
argumentado en el Canon de abastecimiento, consideramos que este
canon tampoco se tendría que computar en recibo.

* *Beneficios saneamiento SEM.* También imputará un 6% o 10% de
retribución económica a los costes de explotación de saneamiento de
la orden de 3 M€ anuales (página 87 de la Memoria). Estos costes
antes de la creación de la SEM no existían pues se trataba de una
gestión pública y creemos que no tiene sentido imputarlos ahora sino
que se tendría que mantener el papel público de la SEM.

*En total, pues, son 28,9 M€ ilegítimos* que consideramos no tendrían
que figurar en la nueva tarifa del agua que pagamos con nuestro recibo.
Sobre éstos se tiene que aplicar un 1,5% más en concepto de tasa
municipal y el IVA del 10% que suponen un coste fiscal para las familias
de 3,4 M€. Generándose un gasto tarifario adicional de 32,4 M€.

Otros elementos no contemplados económicamente, pero que consideramos se
tendrían que abordar son:

* *Compra de los activos de Agbar. *La tarifa actual incorpora dentro
de los costes financieros la compra de activos a Agbar por valor de
190 M€ sin que se haya producido ninguna auditoría reales de los
mismos. Esta compra se realizará durante 10 años y con un interés
del 7,25% (Cláusula 18 del Convenio). Creemos que se tendría que
paralizar esta compra hasta que no se puedan acreditar los activos
reales de Agbar no amortizados.
* *Márgen comercial.* La subcontratación de las obras valoradas en
38,7 M€ así como los trabajos a realizar por terceros valorados en
18,9 M€, partidas que han aumentado exponencialmente en los últimos
años, se otorgan sin licitación pública y previsiblemente a empresas
del propio grupo donde se incorporan márgenes comerciales del 19%,
es decir, unos 10,9 M€ más de beneficio para Agbar. Otros gastos
como la lectura de contadores, laboratorio, gestión tributaria…
podrían entrar en esta misma dinámica , tal y como alertaba el ACA
(Informe tarifa ACA). Creemos que hay que verificar que se hayan
establecido precios competitivos en los últimos años y establecer
mecanismos de control y exigencia de los mismos este año y en adelante.
* *Otros gastos.* Consideramos que también se tendrían que revisar los
49 M€ para una plantilla de 719 personas, el alquiler de 252
vehículos por valor de 1 M€ o los costes de publicidad incorporados
en el recibo entre otros (página 49 y 63 del Expediente tarifas 2014
y Anexo 2 Elementos Patrimoniales Agbar).
* *Cortes de agua.* Los gastos vinculados a las gestiones adicionales
de las familias que debido a la pobreza energética (que ha aumentado
exponencialmente los últimos años) no pueden hacer frente el pago
del recibo son de 9,8 euros. Este 2014 se preveía ingresar 3,8 M€
por este concepto, es decir, gestionar 392.765 casos de impagos. Más
grave aún es no sólo haber cortado el agua sino hacer pagar a una
familia que no puede ni pagar el recibo una nueva alta del servicio,
cuantificada en 30,33 euros. El 2014 se preveía ingresar por este
concepto 294.808 euros, es decir, se produjeron 9.720 altas . En
total se están produciendo ingresos de 4.1 M€ vinculados a la
pobreza hídrica, ingresos que consideramos totalmente injustificados
y que muestran una gran insensibilidad de Agbar y la AMB (página 78
del Expediente tarifas 2014).

Por todo ello consideramos que a día de hoy el recibo del agua en el AMB
es un fraude a la economía familiar y manifestamos nuestro rechazo total
a las tarifas actuales y las que se pretenden aprobar hoy martes al
Pleno de la AMB. *Pedimos a las fuerzas políticas que no aprueben el
incremento de la tarifa 2,47% propuesto por Agbar* (página 4 del Anexo 2
Tarifas por 2015). Una subida que, además, es falseada en clave
electoralista pues se está aprobando un aplazamiento del canon de
abastecimiento más los intereses correspondientes para el 2016. En
cambio, *proponemos que impugnen y reduzcan los 32,4 M€ expuestos que
podrían suponer una bajada del recibo de entre el 10% y el 15% y se
inicie una revisión exhaustiva de todos los elementos indicados. Este es
el verdadero rescate que necesitan las familias de la región
metropolitana y que esperamos de una administración pública que dice
velar por su ciudadanía. Sino fuera el caso pedimos que tanto el ACA
como la Comisión de Precios de Cataluña y el Síndic de Greuges de
Cataluña *tomen parte en el asunto.*

Más información: *Eloi badia 649*860*307, Quim Pérez 647*915*639, Moisès
Subirana, 661*818*273, membre d’Aigua és Vida

Plataforma Aigua és Vida: Web
– Twitter
– Facebook


Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa.
http://www.avast.com
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] Comunicat – La pujada de tarifa de l’aigua de l’AMB contempla, com a mínim, 32,4 M€ il·legítims

MSF: Convocatòria Roda de premsa #StopEbola – 29/10

Benvolguts/as companys/as,

Metges Sense Fronteres convoca una roda de premsa dimecres que ve 29
d’octubre on anunciarà el llançament de la seva nova campanya #StopEbola,
amb la qual pretén sensibilitzar a la ciutadania sobre la gravetat de la
crisi que castiga a Àfrica occidental i apel·lar a la mobilització de la
societat civil espanyola perquè ajudi a frenar aquesta epidèmia fora de
control.

La roda de premsa tindrà lloc a les 12 hores en les noves oficines de
l’organització a Madrid (C/Cavanilles, nº 33). Intervindran José Antonio
Bastos, president de Metges Sense Fronteres a Espanya, Fernanda Méndez,
metgessa especialista en Ebola de MSF i Carolina López, coordinadora de
projecte de MSF a Monròvia (a través d’una videoconferència en directe amb
el terreny).

Podreu seguir la roda de premsa per streaming a través del següent enllaç:
http://livekast.es/medicossinfronteras_ebola

Més informació en el document adjunt.
Esperem que pugueu assistir.
Salutacions,
___________________________________________

Sílvia Herrera
Prensa Delegación Catalunya/Cataluña, Balears/Baleares y Aragón
Metges Sense Fronteres
Nou de la Rambla, 26 – 08001 – Barcelona
Telf: 93 304 61 80
www.msf.es
@MSF_ToniLuna
Convo MSF_StopEbola_CAT.pdf

FontFuente: prensa.msf.b@barcelona.msf.org

Comentaris tancats a MSF: Convocatòria Roda de premsa #StopEbola – 29/10

Resumen de Infomoc, Vol 134, Envío 6

Envíe los mensajes para la lista Infomoc a
infomoc@grups.pangea.org

Para subscribirse o anular su subscripción a través de la WEB
http://www.grups.pangea.org/mailman/listinfo/infomoc

O por correo electrónico, enviando un mensaje con el texto “help” en
el asunto (subject) o en el cuerpo a:
infomoc-request@grups.pangea.org

Puede contactar con el responsable de la lista escribiendo a:
infomoc-owner@grups.pangea.org

Si responde a algún contenido de este mensaje, por favor, edite la
linea del asunto (subject) para que el texto sea mas especifico que:
“Re: Contents of Infomoc digest…”. Además, por favor, incluya en la
respuesta sólo aquellas partes del mensaje a las que está
respondiendo.
Asuntos del día:

1. Defensa invertirá casi 10.000 millones en nuevos programas de
armamento | España | EL PAÍS (Jose Manuel Lopez Blanco)
———————————————————————-

Message: 1
Date: Mon, 27 Oct 2014 12:00:28 +0100
From: Jose Manuel Lopez Blanco
To: LISTAMOC , INFOMOC

Subject: [Infomoc] Defensa invertirá casi 10.000 millones en nuevos
programas de armamento | España | EL PAÍS
Message-ID:
Content-Type: text/plain; charset=windows-1252; format=flowed
http://politica.elpais.com/politica/2014/10/26/actualidad/1414338976_146519.html
——————————

_______________________________________________
Infomoc mailing list
Infomoc@grups.pangea.org
http://www.grups.pangea.org/mailman/listinfo/infomoc

Fin de Resumen de Infomoc, Vol 134, Envío 6
*******************************************

FontFuente: infomoc-request@grups.pangea.org, via: infomoc-bounces@grups.pangea.org

Comentaris tancats a Resumen de Infomoc, Vol 134, Envío 6

Solidaries.org, 28-10-14: Teresa Forcades presenta l’Agenda Llatinoamericana, Economia Solidària, Concurs Microrelats per la Igualtat, Ajuts de COFGI, Signa contra les morts al sector electrònica…i més

Butlletí Coordinadora d’ONG Solidàries

Coordinadora d’ONG Solidàries

Butlletí setmanal

Notícies

Una altra economia és possible

27/10/14 | El que entenem com a economia social i solidària, és un
conjunt ampli i divers d’iniciatives alternatives de producció,
comercialització, consum, inversió, gestió de recursos i excedents.
Una economia que es regeix per unes directrius més democràtiques,
equitatives, solidàries i respectuoses amb el medi ambient, les
persones i els territoris, que no pas les empreses i institucions
capitalistes. Setem
-Girona, el projecte PamaPam
i la Xes
organitzen a Girona un Seminari d’Economia Social i Solidària

, el proper 6 de novembre, de 7 a 9 del vespre, a l’Espai de
Solidaritat. La inscripció
és gratuïta al girona@pamapam.org però les places són limitades.

Saber-ne més

Teresa Forcades presenta la campanya 2015 de l’Agenda Llatinoamericana

27/10/14 |
Arriba, un any més, la presentació d’una de les campanyes més
emblemàtiques de la Coordinadora d’ONG Solidàries

: la de l’Agenda Llatinoamericana
.Teresa Forcades, teòloga, metgessa i monja benedictina, serà
l’encarregada de fer el pregó solidari el proper dijous 30 d’octubre.
L’Agenda, centrada enguany en els Drets Humans, compleix 24 anys de
treball, reflexió i debat. Durant tot aquest temps, centenars
d’autors i autores han signat articles per a l’Agenda. I ja són 800,
els textos a disposició de tothom, consultables des d’internet.
L’acte de presentació de l’Agenda Llatinoamericana començarà a les
19.30h al Teatre del Centre Cívic Sant Narcís.

[Més

]

420 caràcters per unes relacions en igualtat

27/10/14 |
L’Institut Català de les Dones (ICD)
convoca la IV edició del Concurs de microrelats contra la violència
masclista.

Les ‘microobres’ han de recrear situacions de relacions de parella
que superin conductes estereotipades de poder i control per part dels
homes i de submissió per part de les dones. Els relats han de
reflectir relacions de parella basades en el respecte mutu, la
resolució pacífica de conflictes i la igualtat d’oportunitats
entre dones i homes.
[Més

]

Saber-ne més

Convocatòria d’Ajuts per a projectes de cooperació del Col·legi
Oficial de Farmacèutics

25/10/14 |
La comissió de cooperació del Col·legi Oficial de Farmacèutics de
Girona gestiona el 0.1% del pressupost que la Junta va aprovar
concedir, de manera anual, a projectes de cooperació. Per tal de
poder fer una selecció equitativa i transparent dels projectes
s’han definit una sèrie de requisits i compromisos, tant de
l’entitat sol·licitant com del projecte.
[Més

]

Hi ha gent que mor per fer els nostres mòbils i ordinadors.

23/10/14 |
Des de SETEM, juntament amb 6 organitzacions europees més, s’ha obert
una petició a Avaaz per aturar les morts al sector de l’electrònica.
Recentment a 13 persones treballadores d’una fàbrica d’iPhone a la
Xina se’ls ha diagnosticat leucèmia; cinc han mort. Tenien entre 19
i 24 anys. A més de 240 persones que treballaven al sector de
l’electrònica a Corea del Sud, la majoria a Samsung, també se’ls
va diagnosticar leucèmia; 92 han mort. Entra i signa ara!

[Més

]

Segueix-nos a:

Agenda

Cicle Cinema i Solidaritat: “Raising Resistance” (Resistència en
augment)

En el marc del Cicle de Cinema i Solidaritat

, Oxfam Intermón presentarà aquest documental que mostra la
història de la lluita d’una comunitat rural de Minga Guazú, Paraná.
El documental presenta els conflictes entre dos interessos econòmics
i estils de vida oposats en l’actualitat: per una banda, els
empresaris de l’agricultura mecanitzada, dirigida a cobrir la demanda
globalitzada de la soja, i de l’altra, els petits agricultors que no
poden seguir cultivant ni vivint al costa de les grans plantacions per
raons de salut i que són criminalitzats per les accions de
resistència pel mateix govern.

28/10/2014 a les 20:30h

Lloc: Cinema Truffaut
(Girona)

Organitza: Consell Municipal de Cooperació de l’Ajuntament de
Girona, Coordinadora d’ONG Solidàries i el Cinema Truffaut

Programa

Debats universitaris sober identitat nacional, el dret a decidir i la
independència de Catalunya

La Universitat de Girona posa en marxa un cicle de debats
universitaris i conferències entorn la identitat nacional, el dret a
decidir i la independència de Catalunya. En cada sessió es planteja
una pregunta i quatre ponents debatran des de posicions confrontades,
i algun expert farà també una conferència. La relació de sessions
és la següent:

9 oct. Conferència inaugural i ponència “Democràcia i canvi
polític a Europa” a càrrec de Montserrat Guibernau de la Queen Mary
University of London. 19h.

14 oct.  Debat “Continuar parlant d’identitats nacionals, té sentit
al segle XXI?”

21 oct. Debat “Los catalanes deberían poder votar sobre una posible
secesión de España, ¿sí o no?

28 oct. Debat “La independència seria un mal negoci, sí o no?

4 nov. Independència de Catalunya, sí o no?

 

 

Del 28/10/2014 al 04/10/2014

Lloc: Diversos espais de la UdG
(Girona)

Organitza: Universitat de Girona

Programa

Estrena del documental “Resistint al lobby”

Sopar i estrena del documental de la MAT “Resistint al lobby”. I
música dels DJs Sud i Rubio.

28/10/2014 a les 20:00h

Lloc: Barra Antirepressiva (La Copa)
(Girona)

Organitza: Grup Antirepressiu

Programa

Teresa Forcades presenta l’Agenda Llatinoamericana

Teresa Forcades, teòloga, metgessa i monja benedictina, presentarà
la campanya de sensibilització de l’Agenda Llatinoamericana 2015, que
té com a tema central els Drets Humans. En el transcurs de l’acte,
que comptarà amb l’actuació musical de Katy Evoghli, es lliuraran
el 1r Premi a l’Opinió Escrita i el 6è Premi a la Difusió del
Decreixement, convocats per l’Agenda.

30/10/2014 a les 19:30h

Lloc: Teatre del Centre Cívic Sant Narcís
(Girona)

Organitza: Comissió de l’Agenda Llatinoamericana de la
Coordinadora d’ONG Solidàries

Exposició “Àfrica al Cor. El conflicte ruandès vist per Joaquim
Vallmajó”

Fins al 2 de novembre. Aquesta exposició és un projecte del GEES
(Grup  d’Empordanesos i Empordaneses per la Solidaritat) amb la
col∙laboració de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà, el MUME i
el Memorial Democràtic, i el suport de l’Ajuntament de Figueres i
la Diputació de Girona, que té com a principal propòsit commemorar
el vintè aniversari de la desaparició de Joaquim Vallmajó i dels
fets dramàtics ocorreguts a Ruanda des de l’1 d’octubre de 1990 a
l’abril de 1994.

2/11/2014

Lloc: MUME
(La Jonquera)

Organitza: Grup d’Empordanesos i Empordaneses per la Solidaritat,
MUME

Programa

Seminari Educar per la No-Violència

Seminari «L’Educació per la Pau i la convivència als centres
educatius. Educar per la No-Violència». La formació és a càrrec
de Cecile Barbeito, investigadora i formadora en educació per la Pau
de l’Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona

. La formació es farà els dies 6,13, 27 de novembre i 4 de desembre
al Servei Educatiu del l’Alt Empordà, i és oberta a tothom.

Del 6/11/2014 al 04/11/2014

Lloc: Servei Educatiu Alt Empordà
(Figueres)

Organitza: Grup d’Empordanesos i Empordaneses per la Solidaritat i
el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació

Programa

Taula rodona sobre l’Ebola

En el marc de la inaguració de la 9a edició del Diploma de Postgrau
en Cures Infermeres al Malalt Crític, taula rodona en la què es
tractarà el tema de l’ebola des de tres perspectives diferents:
científica, preventiva i també, sobre l’experiència al terreny. Hi
participaran tres persones implicades en l’estudi de l’ebola, en els
protocols d’actuació i amb experiència a l’Àfrica, en l’atenció
amb els malalts infectats per aquest virus:

Dra. Anna Vilella. Epidemiòloga. Unitat d’Avaluació, Suport i
Prevenció (UASP) Hospital Clínic, Barcelona. Professora Facultat de
Medicina  UB
Sra. Montserrat Sallés. Cap d´Infermeria. Direcció de Qualitat i
Seguretat Clínica. Hospital Clínic, Barcelona.

Luis Encinas, infermer de Metges Sense Fronteres, que ha viscut sobre
el terreny africà el brot de l’ebola.

Inscripció gratuïta:  https://www.udg.edu/Default.aspx?tabid=4882

Aquesta jornada està adreçada a estudiants matriculats al postgrau,
d´Infermeria i medicina, a professionals, docents i PAS, metges i
infermers del territori Gironí.

6/11/2014 a les 16:00h

Lloc: Sala d’actes Facultat d’Infermeria Universitat de Girona
(Girona)

Organitza: Sacoop

Xerrada “Propostes en matèria d’Educació per a la República
Catalana”

En el marc del cicle Construint la República Catalana del 99%,
xerrada “Propostes en matèria d’Educació per a la República
Catalana”. Hi participen: Rafel Sánchez, president de la Federació
d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes a la demarcació de Girona;
Anna López, pedagoga, sindicalista de CCOO, participant del Nucli
Paulo Freire, Fundació SER-GI i Associació GRAMC; Joan Gratacós,
professor de català i d’Aula d’acollida, coordinador LIC i membre del
grup de treball per Intermón Oxfam per una “Educació per a una
Ciutadania Global” i Josep Puig, del Sindicat d’Estudiants dels
Països Catalans.

12/11/2014 a les 19:00h

Lloc: Local d’Escudella Solidària (Passeig d’Olot, 68)
(Santa Eugènia – Can Gibert del Pla)

Organitza: Xarxa de Lluita pels Drets Socials

Programa

Premi Santa Llúcia Solidària. Projectes destinats a eradicació de
la fam.

Convocatòria del premi Santa Llúcia Solidària. Aquest guardó té
una dotació de 1000€ i s’atorga a ONG’s o associacions que
prioritàriament es dediquin o tinguin programes o projectes destinats
a l’eradicació de la fam.

14/11/2014

Programa

Formació: El teatre com a eina de mobilització ciutadana

El teatre com a eina per despertar consciències i per contribuir a
mobilitzar la  ciutadania: arriba la tercera edició del Taller de
Teatre Social al Carrer. El curs es fa en tres matinals de dissabte
(15 i 22 de novembre i 13 de desembre). Us hi podeu inscriure aquí

fins al 31 d’octubre. També podeu demanar més informació a:
gironasetem@gmail.com

Del 15/11/2014 al 13/11/2014

Organitza: Setem-Girona i Kilalia

Mostra Teatre inclusiu: “Tres relats de vida. Dones Protagonistes”

Representació de «Tres relats de vida. Dones Protagonistes».
Entrada Inversa.

21/11/2014 a les 21:20h

Lloc: Teatre del Casino Llagosterenc
(Llagostera)

Organitza: Dones d’arreu

Arpa i Pau

Un espectacle de la Fundació Carta per la Pau dirigida a l’ONU.
Música, contes i poemes inspirats en la Pau amb Berta Puigdemasa
(arpista) i Roger Pera (actor).

23/11/2014 a les 12:00h

Lloc: Jardí de la Pau (costat de can Xardó)
(Lloret de Mar)

Organitza: Plataforma per la Pau de Lloret de Mar, Teatre de
Lloret, Ajuntament de Lloret de Mar, Diputació de Girona, Generalitat
de Catalunya

Mobilitat internacional. L’emigració a Catalunya

Jornada sobre mobilitat internacional.

 

27/11/2014 a les 10:00h

Lloc: Hotel d’Entitats
(Girona)

Programa

Mostra de Teatre Inclusiu: “Històries d’un Poble”

Representació d«Històries d’un poble».

29/11/2014 a les 21:30h

Lloc: Sala de Dansa del Casino Llagosterenc
(Llagostera)

Organitza: Dones d’Arreu

Programa

Presentació de «Mai és Tan Fosc» amb Arcadi Oliveres

Presentació del documental sobre Arcadi Oliveres amb la presència
del mateix protagonista i de la directora del documental, Èrika
Sánchez.

12/12/2014 a les 18:00h

Lloc: Cinema Truffaut
(Girona)

Organitza: Justícia i Pau-Girona, Comissió Agenda
Llatinoamericana i Coordinadora d’ONG Solidàries

Programa

Per donar-vos de baixa, cliqueu
http://solidaries.org/news/?p=unsubscribe&uid=e7090003ed02315d92e75f2e8b37377c
Per actualitzar les vostres dades, cliqueu
http://solidaries.org/news/?p=preferences&uid=e7090003ed02315d92e75f2e8b37377c

powerphplist.png

FontFuente: noreply@solidaries.org

Comentaris tancats a Solidaries.org, 28-10-14: Teresa Forcades presenta l’Agenda Llatinoamericana, Economia Solidària, Concurs Microrelats per la Igualtat, Ajuts de COFGI, Signa contra les morts al sector electrònica…i més

EQUO Madrid exige medidas contundentes ante la corrupción generalizada y los comportamientos mafiosos

Nota de prensa
27/10/2014
EQUO Madrid exige medidas contundentes ante la corrupción generalizada y
comportamientos mafiosoPara EQUO Madrid, las detenciones de hoy suponen un
nuevo escándalo que golpea a la política madrileña , especialmente a los
gobiernos del Partido Popular y que ponen de manifiesto un sistema de
favores extendido y participado por ex-responsables del gobierno de
Esperanza AguirreTras la operación de la Audiencia Nacional llevada a cabo
hoy, y que ha supuesto la detención de 51 personas , entre ellas Francisco
Granados y seis alcaldes de municipios madrileños por supuesta vinculación
a cobro de comisiones, EQUO Madrid exige una profunda investigación que
aclare la trama de corrupción y depure responsabilidades políticas. Las
investigaciones y detenciones afectan a contratos en los ayuntamientos
madrileños de Valdemoro, Parla, Torrejón de Velasco, Collado Villalba,
Serranillos de Valle y Casarrubelos. Los detenidos forman parte de una
supuesta trama en la que conviven alcaldes, funcionarios, constructoras y
empresas de servicios energéticos, en un entramado diseñado para otorgar
contratos públicos y recalificaciones de terrenos a cambio de comisiones.La
detención de Francisco Granados, consejero durante el gobierno de Esperanza
Aguirre, extiende las sospechas a los respectivos gobiernos del PP, desde
el Tamayazo hasta hoy. Para EQUO Madrid, resulta imposible que las
diferentes tramas como Gürtel, el espionaje y ahora la Red corrupta, se
produjeran sin que Esperanza Aguirre, y por ende Ignacio González, no
supieran nada de los sucesivos escándalos relacionados. Inés Sabanés ha
recordado que Granados (que presidió en su momento la comisión de
investigación del Tamayazo) estuvo involucrado en el caso de espionaje de
la Comunidad de Madrid del año 2009 y que, posteriormente, el gobierno
regional y sus respectivas consejerías estuvieron involucradas en la trama
Gürtel sobre financiación ilegal. Para EQUO Madrid resulta difícil tratar
por separado las diferentes causas. El empresario David Marjaliza (también
detenido hoy) l aparece como supuesto pagador de los fondos de los
espionajes, está relacionado con las propiedades inmobiliarias de
Francisco Granados y figura en la investigación de la Gürtel madrileña en
relación a la modificación del plan parcial de Las Zanjas Norte de
Valdemoro .Por ello EQUO Madrid considera que la fiscalía anticorrupción
debe actuar con rapidez y contundencia. “No podemos olvidar” han querido
recalcar desde el partido, “que estamos a las puertas de procesos
electorales municipales y autonómicos con las Instituciones bajo sospecha y
que es imprescindible establecer garantías democráticas de que no va a
haber imputados por la justicia en las listas electorales ni con ningún
tipo de responsabilidad institucional”.Por último, y con especial ahínco,
la formación política ha querido denunciar que ya no es creíble que la
corrupción en la Comunidad de Madrid sea algo puntual, como han declarado
algunos dirigentes del PP. EQUO Madrid ha señalado que esta macro redada
pone en relieve algo que ya ha venido denunciando desde hace años, y es la
situación general de corrupción de las instituciones, opacas y poco
democráticas. Sabanés ha concluido que “todo esto se traduce en una red de
dirigentes políticos que, en vez de actuar como representantes de la
ciudadanía, se parecen más a una mafia”.
*Adjuntamos pdf
* Comunicación Equo Madrid Tel. 630764023 / 649420560
equomadrid@proyectoequo.org
www.equomadrid.org *
*EQUO es un partido político que tiene como pilares básicos la Ecología, la
Equidad Social, los Derechos Humanos y la Democracia, con representación en
el Parlamento a través de Compromís-EQUO.*
[image: eQuo] contacto@equomadrid.org
| 911666654 | c/ Jiloca nº4, bajo
EQUO exige medidas contundentes contra la corrupción generalizada y el comportamiento mafioso.pdf

FontFuente: comunicacion@equomadrid.org, via: catalina.abellgarat@gmail.com

Comentaris tancats a EQUO Madrid exige medidas contundentes ante la corrupción generalizada y los comportamientos mafiosos

[Infomoc] Defensa invertirá casi 10.000 millones en nuevos programas de armamento | España | E L PAÍS

http://politica.elpais.com/politica/2014/10/26/actualidad/1414338976_146519.html
_______________________________________________
Infomoc mailing list
Infomoc@grups.pangea.org
http://www.grups.pangea.org/mailman/listinfo/infomoc

FontFuente: josedire@nodo50.org, via: infomoc-bounces@grups.pangea.org

Comentaris tancats a [Infomoc] Defensa invertirá casi 10.000 millones en nuevos programas de armamento | España | E L PAÍS

[Medios] Comunicado: Denuncian a Alberto Cortina por vallado cinegetico en Cabañeros

/27 de octubre de 2014/

*DENUNCIAN A ALBERTO CORTINA POR UN VALLADO CINEGÉTICO EN EL PARQUE
NACIONAL DE CABAÑEROS**
**
*/*La Junta de Castilla-La Mancha habría autorizado el vallado
esquivando el preceptivo informe de la oficina técnica del Parque
Nacional.*/

Ecologistas en Acción ha denunciado ante el Organismo Autónomo de
Parques Nacionales la construcción de un vallado cinegético de nueva
planta que se introduce más de un kilómetro en el Parque Nacional de
Cabañeros.

El vallado se ha realizado en la finca Valleleor propiedad de la empresa
Percacer S.A. cuyo titular último sería Alberto Cortina propietario a la
sazón de la colindante finca de las Cuevas, también con terrenos dentro
del parque.

La malla cinegética tendría una altura de 2 metros y una longitud de
2.085 metros de los cuales aproximadamente la mitad discurren dentro del
Parque Nacional de Cabañeros. Para realizar el vallado se ha abierto una
calle mediante desbroce de la vegetación en una de las zonas de mayor
valor botánico del espacio protegido. Esta zona se ubica en la parte
alta de la cuenca del río Estena, cuyo cauce ha sido cortado así como el
de su valioso afluente, el arroyo de Valleleor.

Para sorpresa de Ecologistas en Acción la Junta de Castilla-La Mancha a
través de los Servicios Periféricos de Agricultura en Toledo ha
autorizado el vallado ignorando que este afectaba al Parque Nacional por
lo que ni siquiera solicitó el preceptivo informe de la oficina técnica
del mismo. La resolución ambiental de la Junta y que descartaba una
evaluación de impacto ambiental ordinaria se publicó en el DOCM el 24 de
abril de 2013.

Por otra parte, la justificación del vallado con el fin de evitar
accidentes aducida por el propietario no se sostiene ya que en la
carretera CM-4157 que atraviesa la finca Valleleor no constan accidentes
ni quejas al respecto en el ayuntamiento de Hontanar al cuál pertenece
la finca. Además, en este tramo la carretera por su trazado no permite
velocidades altas, por lo que la posibilidad de un accidente grave es
prácticamente nula.

En todo caso, más allá de si se justifica o no la actuación, lo
trascendente es que los nuevos vallados están en principio prohibidos
dentro del Parque Nacional, que se ha omitido el informe vinculante de
la oficina técnica del mismo y que el vallado, por su impacto ambiental,
nunca debió de autorizarse.

Ecologistas en Acción ha denunciado de urgencia la actuación por vía
administrativa ante la Dirección del Parque Nacional, sin menoscabo de
que en la actualidad se encuentra valorando si se dan también
responsabilidades penales al objeto de denunciar también por esta vía.

Esta denuncia llega en pleno debate sobre la caza en el Parque Nacional
de Cabañeros y refleja a las claras el tipo de impacto que genera esta
actividad en un espacio protegido que debiera disfrutar del mayor nivel
de preservación.

Ejemplifica también el tipo de actuaciones que los propietarios de
Cabañeros quieren hacer en el parque si se aprueba la enmienda a la Ley
de Parques Nacionales que se está tramitando en el Senado impulsada en
el último momento por el Gobierno y el Partido Popular.

/Más información: Miguel Ángel Hernández 608823110 Theo Oberhuber
656925081//
//Fotografías: http://www.ecologistasenaccion.org/article28803.html#fotos/

This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.
http://www.avast.com
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: comunicacion@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] Comunicado: Denuncian a Alberto Cortina por vallado cinegetico en Cabañeros

[Medios] Comunicado: Querella Barcenas

/27 de octubre de 2014/

_*Ante las nuevas declaraciones de imputados en la Audiencia Nacional*_*
**LAS ORGANIZACIONES PROMOTORAS DE LA QUERELLA BÁRCENAS REAFIRMAN SU
COMPROMISO DE AVANZAR HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS**
**
*/*La instrucción judicial sobre la supuesta financiación ilegal del
Partido Popular continúa avanzando y aumentando el número de imputados
gracias a la presión ejercida por las organizaciones que interpusieron
la querella –Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción,
Izquierda Unida, Justicia y Sociedad y Los Verdes–, con el apoyo de más
de 27.000 personas. */

Este martes, 28 de octubre, declararán en la Audiencia Nacional como
imputados Ángel Acebes, exsecretario general del PP, Álvaro Lapuerta, ex
tesorero del PP, y Álvaro Vilela presidente de la constructora Rubau.
También declaran como testigos Alberto Recarte (expresidente de Libertad
Digital, LD), y Alberto Dorrego y Borja García Nieto (accionistas de
LD). Todos ellos en relación con la aparición de posibles movimientos
financieros con dinero de la “caja B” del PP y otras actuaciones de este
partido con respecto al diario electrónico Libertad Digital.

El juez instructor también ha imputado al exalcalde de Toledo, José
Manuel Molina, por la supuesta adjudicación de determinados contratos a
la filial de Sacyr Sufi, que declarará como imputado el 24 de noviembre,
y que también aparecen en la contabilidad del Partido Popular elaborada
por su extesorero Luis Bárcenas. Además, la investigación acaba de
revelar que se abonaron con dinero negro otros 750.000 € para la reforma
de la sede del partido en la calle Génova.

Ante este cúmulo de datos, evidencias e imputados que no cesa de crecer,
las organizaciones firmantes de la querella y las 27.000 personas que la
han apoyado nos mantenemos firmes en la petición de diligencias y en la
investigación sobre la supuesta financiación ilegal del Partido Popular
a cambio de contrataciones de obras y servicios.

Para las personas que impulsamos esta querella, la importancia de esta
instrucción es sustancial para determinar quiénes son algunos de los
auténticos responsables de la crisis, los culpables de una enorme
transferencia de dinero público a unos pocos bolsillos, a través de
actividades ilícitas. La regeneración y reconstrucción de la democracia
no es posible sin investigar hasta el fondo los hechos que nos han
llevado hasta esta situación y la depuración de todas las responsabilidades.

Las organizaciones promotoras de la Querella, Asociación Libre de
Abogados, Ecologistas en Acción, Izquierda Unida, Justicia y Sociedad y
Los Verdes, junto a las 27.000 personas que la han apoyado, reafirman su
compromiso de seguir trabajando no solo para el avance de la instrucción
y el esclarecimiento de los hechos, sino para que se generen las
condiciones de control social que permitan que prácticas así no puedan
volver a producirse.

/Más información: http://www.ecologistasenaccion.org/article25190.html/

This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.
http://www.avast.com
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: comunicacion@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] Comunicado: Querella Barcenas

PCS Resumen nº 2536

POLITICA EN EL CONO SUR LATINOAMERICANO

POLITICA EN EL CONO SUR LATINOAMERICANO Grupo

1
Mensaje

Resumen #2536

1.1
Documento – NORMAS Y TEMATICA DE POLITICA CONO SUR.doc

by

Mensaje

1.1

Documento – NORMAS Y TEMATICA DE POLITICA CONO SUR.doc

Dom, 26 de Oct, 2014 3:37 am (PDT) . Enviado por:

Documento : NORMAS Y TEMATICA DE POLITICA CONO SUR.doc
Descripción : NORMAS Y TEMATICA DE POLITICA CONO SURResponder a remitente


.


Responder a grupo


.


Responder via Web Post


.


Todo los mensajes (140)


.


Más populares ^

Por una Constitución auténticamente democrática para Chile, visite y firme en http://www.asambleaconstituyente.cl/Manténgase informado sobre los DD.HH. en Chile, visite http://www.memoriaviva.com/ y http://www.chile-esmeralda.com/

Visita tu grupo
Miembros nuevos
1

• Privacidad • Cancelar suscripción • Condiciones de uso

FontFuente: politicaconosur@gruposyahoo.com

Comentaris tancats a PCS Resumen nº 2536