Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Archives: 8 de October de 2014

[Mitjans] NP: 45 milions de persones respiren aire contaminat

[cat-cast]

8 d’octubre de 2014

_Informe Estatal de Qualitat de l’Aire en 2013__
_*PROP DE 45 MILIONS DE PERSONES RESPIREN AIRE CONTAMINAT*
_Les administracions no prenen mesures per afrontar un problema de salut
de primer ordre__
_*
**Un total de 44,8 milions de persones van respirar aire contaminat
durant 2013 en l’Estat espanyol. L’Informe anual de Qualitat de l’Aire
d’Ecologistes en Acció que es presenta avui conclou que el 95 per cent
de la població va estar exposada a uns nivells de contaminació que
superen les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut. El
trànsit a les zones metropolitanes és la principal raó de la
contaminació. No obstant això, les administracions públiques continuen
sense afrontar un problema que afecta a la salut de la ciutadania: moren
12 vegades més persones per la mala qualitat de l’aire que per accident
de trànsit.*

L’Informe elaborat per un equip d’Ecologistes en Acció

analitza les dades recollides en les estacions oficials de mesurament
instal·lades en tot l’Estat. Presenta dades exhaustives de la qualitat
de l’aire, per comunitats autònomes i per substàncies contaminants.

Entre les seves principals conclusions, destaquen:

– Els contaminants que provoquen més problemes de salut són les
partícules en suspensió (PM10 i PM2,5), el diòxid de nitrogen (NO2),
l’ozó troposfèric (O3) i el diòxid de sofre (SO2). Per a la valoració
del percentatge de població que respira aire contaminat s’han tingut en
compte tots aquests contaminants. L’ozó ha estat un dels contaminants
que més ha incrementat la seva incidència en 2013, mentre que uns altres
han declinat lleugerament, com el cas del diòxid de nitrogen i les
partícules.

-Per primera vegada l’any 2013 es van registrar
valors de benzopireno, un altre
contaminant molt perillós per a la salut, per sobre de la llei. En
concret va ser a la zona de la Plana de Vic, a l’interior de Barcelona.
Això no vol dir que el problema només afecti a aquest territori, atès
que és un contaminant que amb prou feines es mesura en la resta de les
estacions de l’Estat.

– L’informe d’Ecologistes en Acció pren com a referència els valors
màxims de contaminació recomanats per l’Organització Mundial de la Salut
(OMS). D’acord a aquests nivells recomanats, l’aire contaminat va
afectar en 2013 a 44,8 milions de persones en l’Estat espanyol, el 95%
de la seva població.

– Si es prenen els valors límit establerts per la Unió Europea, la
població que respira aire contaminat per sobre dels valors legals és de
16,8 milions de persones, un 36% del total. És a dir, més d’un de cada
tres espanyols respira aire que infringeix els límits que marca la llei.

– La principal font de contaminació en àrees urbanes, on es concentra la
major part de la població, és el trànsit rodat.

– L’ozó troposfèric és el contaminant que presenta una major extensió i
afecció a la població, amb uns nivells que es mantenen estacionaris o
fins i tot a l’alça. Això es deu a l’increment de les temperatures
mitjanes i de les situacions meteorològiques extremes (ones de calor)
durant l’estiu com a resultat del canvi climàtic. Durant l’any 2013, la
pràctica totalitat de la població espanyola va respirar aire amb
concentracions d’ozó perilloses per a la salut.

– El diòxid de nitrogen (NO2 ) i el diòxid de sofre (SO2) en l’aire
afecten a dues terceres parts de la població de l’Estat. Segueixen, per
tant, sent una seriosa amenaça per a la salut, a pesar que l’any passat
va continuar la tendència a la baixa d’aquests dos contaminants que es
va iniciar en 2007.

– La reducció de les partícules, el NO2 i el SO2 es deu fonamentalment a
la crisi, que ha provocat una reducció forçada de la mobilitat (el
consum de combustibles d’automoció en 2013 va ser un 24% inferior al
registrat en 2007) i la disminució de l’activitat industrial. També
contribueix en aquesta tendència l’evolució del parc automobilístic cap
a vehicles més petits i eficients, així com la substitució de la
generació elèctrica en centrals tèrmiques (que ha reduït la seva
aportació des d’en un 27% des de 2008) per l’energia eòlica i solar. No
es pot dir, per tant, que la reducció d’aquests contaminants es degui a
les mesures adoptades per les administracions públiques, sinó a una
qüestió conjuntural.

– La contaminació de l’aire hauria d’abordar-se com un problema de
primer ordre, tal com es deriva de l’Informe elaborat per Ecologistes en
Acció. Cada any es registren 19.940 morts prematures en l’Estat espanyol
per afeccions derivades de la contaminació de l’aire, d’acord a estudis
de la Comissió Europea. L’aire contaminat va ser inclòs per l’OMS en el
grup 1 de substàncies que provoquen càncer –el més alt de l’escala–.

– Les administracions públiques arrisquen la salut de la ciutadania i el
pagament d’una multa milionària per vulneració de la llei. La Comissió
Europea va iniciar, al gener de 2009, un procediment d’infracció contra
Espanya per l’incompliment de la normativa sobre qualitat de l’aire que
és a punt d’arribar al Tribunal de Justícia Europeu.

– La informació a la ciutadania per part de les administracions
públiques no és ni adequada ni ajustada a la gravetat del problema.

– Els Planes de Millora de la Qualitat de l’Aire i els Planes d’Acció
per reduir la contaminació són obligatoris segons la legislació vigent.
Però, en molts casos, no existeixen i en uns altres són inefectius per
manca de voluntat política. Aquests plans són responsabilitat de
Comunitats Autònomes i Ajuntaments. En el cas de Catalunya, els
contaminants que més incidència van presentar van ser l’ozó troposfèric,
les partícules PM10 i PM2,5 i el diòxid de nitrogen, presentant dues
zones amb una elevada contaminació on viu el 60% de la població
catalana: l’Àrea de Barcelona i el Vallès – Baix Llobregat. No obstant
això, durant 2013 i fins a dates molt recents, a les dues zones citades
ha mancat d’un Pla de millora de la qualitat de l’aire encaminat a
reduir els elevats nivells de partícules en suspensió i NO2. Han hagut
de passar gairebé quatre anys des que va expirar l’últim pla en 2010,
per a l’aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de
l’aire 2011-2015 (Acord GOV/127/2014, de 23 de setembre de 2014), la
qual cosa demostra la falta absoluta de compromís de les diferents
administracions catalanes. El pla aprovat conté gran part de les mesures
ja realitzades i altres sense potencial per a una efectiva reducció
d’emissions. No resulta per tant estrany que la Unió Europea refusés
concedir la pròrroga de compliment dels valoris límits establerts en la
normativa sol·licitada per la Generalitat para ambdues zones, al no
resultar convincents les actuacions que pretenia dur a terme per
rebaixar els nivells de contaminació.

– El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient va aprovar fa
més d’un any el Pla Aire, però amb prou feines ha tingut
desenvolupament, per falta de voluntat política.

– El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient va aprovar fa
més d’un any el Pla Aire, però amb prou feines ha tingut
desenvolupament, per falta de voluntat política.

– L’increment de la velocitat màxima en carretera a 130 km/h va en
l’adreça oposada al que s’ha de fer per encarar el problema. Altres
mesures preses recentment també són contraproduents.

– Les principals vies d’actuació per reduir la contaminació de l’aire
són la disminució del trànsit motoritzat, la reducció de la necessitat
de mobilitat i la potenciació del transport públic (especialment
l’elèctric). És necessari, a més, donar facilitats als mitjans no
motoritzats a les ciutats.

– Per millorar l’aire de les zones industrials la millor estratègia és
l’adopció generalitzada de les millors tecnologies industrials
disponibles i la reducció dràstica de la generació elèctrica per
centrals tèrmiques, en particular de les quals utilitzen carbó.
*Quina ciutat és la més contaminada? Quins problemes de salut provoca la
contaminació de l’aire?**..: Preguntes i Respostes en:
http://www.ecologistasenaccion.org/article28712.html?artpage=2**
**
**Accés a l’informe
complet:**http://www.ecologistasenaccion.org/img/pdf/informe_calidad_aire_2013.pdf**
**
**Més informació**: Miguel Ángel Ceballos, 653 07 22 77 / Mariano
González, 617650785 / Maria Garcia 648 76 11 99****(Cataluña)*

Més informació:
http://www.ecologistasenaccion.org/article28712.html#outil_sommaire_0

[1] Dirección General de Medio Ambiente, Comisión Europea, 2005: CAFE
CBA: Baseline Analysis 2000 to 2020. pág 105
http://www.cafe-cba.org/assets/baseline_analysis_2000-2020_05-05.pdf
[castellano]
8 de octubre de 2014_

Informe Estatal de Calidad del Aire en 2013_*
CERCA DE 45 MILLONES DE PERSONAS RESPIRAN AIRE CONTAMINADO *_
__Las administraciones no toman medidas para afrontar un problema de
salud de primer orden_
*
**Un total de 44,8 millones de personas respiraron aire contaminado
durante 2013 en el Estado español. El Informe anual de Calidad del Aire
de Ecologistas en Acción que se presenta hoy concluye que el 95 por
ciento de la población estuvo expuesta a unos niveles de contaminación
que superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
El tráfico en las zonas metropolitanas es la principal razón de la
contaminación. Sin embargo, las administraciones públicas continúan sin
afrontar un problema que afecta a la salud de la ciudadanía: fallecen 12
veces más personas por la mala calidad del aire que por accidente de
tráfico. *

El informe elaborado por un equipo de Ecologistas en Acción

analiza los datos recogidos en las estaciones oficiales de medición
instaladas en todo el Estado. Presenta datos exhaustivos de la calidad
del aire, por comunidades autónomas y por sustancias contaminantes.

Entre sus principales conclusiones, destacan:

– Los contaminantes que provocan más problemas de salud son las
partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), el dióxido de nitrógeno (NO2),
el ozono troposférico (O3) y el dióxido de azufre (SO2). Para la
valoración del porcentaje de población que respira aire contaminado se
han tenido en cuenta todos estos contaminantes. El ozono ha sido uno de
los contaminantes que más ha incrementado su incidencia en 2013,
mientras que otros han declinado ligeramente, como el caso del dióxido
de nitrógeno y las partículas.

-Por primera vez en el año 2013 se registraron valores de benzopireno,
otro contaminante muy peligroso para la salud, por encima de la ley. En
concreto fue en la zona de la Plana de Vic, en el interior de Barcelona.
Esto no quiere decir que el problema sólo afecte a ese territorio, dado
que es un contaminante que apenas se mide en el resto de las estaciones
del Estado.

– El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia los valores
máximos de contaminación recomendados por la Organización Mundial de la
Salud (OMS). De acuerdo a esos niveles recomendados, el aire
contaminado afectó en 2013 a 44,8 millones de personas en el Estado
español, el 95% de su población.

– Si se toman los valores límite establecidos por la Unión Europea, la
población que respira aire contaminado por encima de los valores legales
es de 16,8 millones de personas, un 36% del total. Es decir, más de uno
de cada tres españoles respira aire que infringe los límites que marca
la ley.

– La principal fuente de contaminación en áreas urbanas, donde se
concentra la mayor parte de la población, es el tráfico rodado.

– El ozono troposférico es el contaminante que presenta una mayor
extensión y afección a la población, con unos niveles que se mantienen
estacionarios o incluso al alza. Esto se debe al incremento de las
temperaturas medias y de las situaciones meteorológicas extremas (olas
de calor) durante el verano como resultado del cambio climático. Durante
el año 2013, la práctica totalidad de la población española respiró aire
con concentraciones de ozono peligrosas para la salud.

– El dióxido de nitrógeno (NO2 ) y el dióxido de azufre (SO2) en el aire
afectan a dos terceras partes de la población del Estado. Siguen, por
tanto, siendo una seria amenaza para la salud, a pesar de que el año
pasado continuó la tendencia a la baja de estos dos contaminantes que se
inició en 2007.

– La reducción de las partículas, el NO2 y el SO2 se debe
fundamentalmente a la crisis, que ha provocado una reducción forzada de
la movilidad (el consumo de combustibles de automoción en 2013 fue un
24% inferior al registrado en 2007) y la disminución de la actividad
industrial. También contribuye en esta tendencia la evolución del parque
automovilístico hacia vehículos más pequeños y eficientes, así como la
sustitución de la generación eléctrica en centrales térmicas (que ha
reducido su aportación desde en un 27% desde 2008) por la energía eólica
y solar. No se puede decir, por tanto, que la reducción de estos
contaminantes se deba a las medidas adoptadas por las administraciones
públicas, sino a una cuestión coyuntural.

– La contaminación del aire debería abordarse como un problema de primer
orden, tal y como se deriva del Informe elaborado por Ecologistas en
Acción. Cada año se registran 19.940 muertes prematuras en el Estado
español por afecciones derivadas de la contaminación del aire, de
acuerdo a estudios de la Comisión Europea. El aire contaminado fue
incluido por la OMS en el grupo 1 de sustancias que provocan cáncer –el
más alto de la escala–.

– Las administraciones públicas arriesgan la salud de la ciudadanía y el
pago de una multa millonaria por vulneración de la ley. La Comisión
Europea inició, en enero de 2009, un procedimiento de infracción contra
España por el incumplimiento de la normativa sobre calidad del aire que
está a punto de llegar al Tribunal de Justicia Europeo.

– La información a la ciudadanía por parte de las administraciones
públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema.

– Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire y los Planes de Acción
para reducir la contaminación son obligatorios según la legislación
vigente. Pero, en muchos casos, no existen y en otros son inefectivos
por falta de voluntad política. Estos planes son responsabilidad de
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.En el caso de Cataluña, los
contaminantes que más incidencia presentaron fueron el ozono
troposférico, las partículas PM_10 y PM_2,5 , y el dióxido de nitrógeno,
presentando dos zonas con una elevada contaminación donde vive el 60% de
la población catalana: el Área de Barcelona y el Vallès – Baix
Llobregat.Sin embargo, durante 2013 y hasta fechas muy recientes las dos
zonas citadas han carecido de un Plan de mejora de la calidad del aire
encaminado a reducir los elevados niveles de partículas en suspensión y
NO_2 . Han tenido que pasar casi cuatro años desde que expiró el último
plan en 2010, para la aprobación del Plan de actuación para la mejora de
la calidad del aire 2011-2015 (Acuerdo GOV/127/2014, de 23 de septiembre
de 2014), lo que demuestra la falta absoluta de compromiso de las
diferentes administraciones catalanas. El plan aprobado contiente gran
parte de las medidas ya realizadas y sin potencial para una efectiva
reducción de emisiones. No resulta por tanto llamativo que la Unión
Europea rehusara conceder la prórroga de cumplimiento de los valores
límites establecidos en la normativa solicitada por la Generalitat para
ambas zonas, al no resultar convincentes las actuaciones que pretendía
llevar a cabo para rebajar los niveles de contaminación.

– El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aprobó
hace más de un año el Plan Aire, pero apenas ha tenido desarrollo, por
falta de voluntad política.

– El incremento de la velocidad máxima en carretera a 130 km/h va en la
dirección opuesta a lo que se debe hacer para encarar el problema. Otras
medidas tomadas recientemente también son contraproducentes.

– Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del
aire son la disminución del tráfico motorizado, la reducción de la
necesidad de movilidad y la potenciación del transporte público (en
especial el eléctrico). Es necesario, además, dar facilidades a los
medios no motorizados en las ciudades.

– Para mejorar el aire de las zonas industriales la mejor estrategia es
la adopción generalizada de las mejores tecnologías industriales
disponibles y la reducción drástica de la generación eléctrica por
centrales térmicas, en particular de las que utilizan carbón.
*¿Qué ciudad es la más contaminada? ¿Qué problemas de salud provoca la
contaminación del aire?..: Preguntas y Respuestas en:
**http://www.ecologistasenaccion.org/article28712.html?artpage=2**
**
Acceso al informe completo:
**http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe_calidad_aire_2013.pdf*
*
Más información; Miguel Ángel Ceballos, 653 07 22 77 / Mariano González,
617650785/ **Maria Garcia 648 76 11 99 (Cataluña) **
*
Más información:
http://www.ecologistasenaccion.org/article28712.html#outil_sommaire_0

[1] Dirección General de Medio Ambiente, Comisión Europea, 2005: CAFE
CBA: Baseline Analysis 2000 to 2020. pág 105
http://www.cafe-cba.org/assets/baseline_analysis_2000-2020_05-05.pdf

Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa.
http://www.avast.com
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP: 45 milions de persones respiren aire contaminat

[Medios] NP: 45 millones de personas respiran aire contaminado

8 de octubre de 2014_

Informe Estatal de Calidad del Aire en 2013_*
CERCA DE 45 MILLONES DE PERSONAS RESPIRAN AIRE CONTAMINADO *_
__Las administraciones no toman medidas para afrontar un problema de
salud de primer orden_
*
**Un total de 44,8 millones de personas respiraron aire contaminado
durante 2013 en el Estado español. El Informe anual de Calidad del Aire
de Ecologistas en Acción que se presenta hoy concluye que el 95 por
ciento de la población estuvo expuesta a unos niveles de contaminación
que superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
El tráfico en las zonas metropolitanas es la principal razón de la
contaminación. Sin embargo, las administraciones públicas continúan sin
afrontar un problema que afecta a la salud de la ciudadanía: fallecen 12
veces más personas por la mala calidad del aire que por accidente de
tráfico. *

El informe elaborado por un equipo de Ecologistas en Acción

analiza los datos recogidos en las estaciones oficiales de medición
instaladas en todo el Estado. Presenta datos exhaustivos de la calidad
del aire, por comunidades autónomas y por sustancias contaminantes.

Entre sus principales conclusiones, destacan:

– Los contaminantes que provocan más problemas de salud son las
partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), el dióxido de nitrógeno (NO2),
el ozono troposférico (O3) y el dióxido de azufre (SO2). Para la
valoración del porcentaje de población que respira aire contaminado se
han tenido en cuenta todos estos contaminantes. El ozono ha sido uno de
los contaminantes que más ha incrementado su incidencia en 2013,
mientras que otros han declinado ligeramente, como el caso del dióxido
de nitrógeno y las partículas.

-Por primera vez en el año 2013 se registraron valores de benzopireno,
otro contaminante muy peligroso para la salud, por encima de la ley. En
concreto fue en la zona de la Plana de Vic, en el interior de Barcelona.
Esto no quiere decir que el problema sólo afecte a ese territorio, dado
que es un contaminante que apenas se mide en el resto de las estaciones
del Estado.

– El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia los valores
máximos de contaminación recomendados por la Organización Mundial de la
Salud (OMS). De acuerdo a esos niveles recomendados, el aire
contaminado afectó en 2013 a 44,8 millones de personas en el Estado
español, el 95% de su población.

– Si se toman los valores límite establecidos por la Unión Europea, la
población que respira aire contaminado por encima de los valores legales
es de 16,8 millones de personas, un 36% del total. Es decir, más de uno
de cada tres españoles respira aire que infringe los límites que marca
la ley.

– La principal fuente de contaminación en áreas urbanas, donde se
concentra la mayor parte de la población, es el tráfico rodado.

– El ozono troposférico es el contaminante que presenta una mayor
extensión y afección a la población, con unos niveles que se mantienen
estacionarios o incluso al alza. Esto se debe al incremento de las
temperaturas medias y de las situaciones meteorológicas extremas (olas
de calor) durante el verano como resultado del cambio climático. Durante
el año 2013, la práctica totalidad de la población española respiró aire
con concentraciones de ozono peligrosas para la salud.

– El dióxido de nitrógeno (NO2 ) y el dióxido de azufre (SO2) en el aire
afectan a dos terceras partes de la población del Estado. Siguen, por
tanto, siendo una seria amenaza para la salud, a pesar de que el año
pasado continuó la tendencia a la baja de estos dos contaminantes que se
inició en 2007.

– La reducción de las partículas, el NO2 y el SO2 se debe
fundamentalmente a la crisis, que ha provocado una reducción forzada de
la movilidad (el consumo de combustibles de automoción en 2013 fue un
24% inferior al registrado en 2007) y la disminución de la actividad
industrial. También contribuye en esta tendencia la evolución del parque
automovilístico hacia vehículos más pequeños y eficientes, así como la
sustitución de la generación eléctrica en centrales térmicas (que ha
reducido su aportación desde en un 27% desde 2008) por la energía eólica
y solar. No se puede decir, por tanto, que la reducción de estos
contaminantes se deba a las medidas adoptadas por las administraciones
públicas, sino a una cuestión coyuntural.

– La contaminación del aire debería abordarse como un problema de primer
orden, tal y como se deriva del Informe elaborado por Ecologistas en
Acción. Cada año se registran 19.940 muertes prematuras en el Estado
español por afecciones derivadas de la contaminación del aire, de
acuerdo a estudios de la Comisión Europea. El aire contaminado fue
incluido por la OMS en el grupo 1 de sustancias que provocan cáncer –el
más alto de la escala–.

– Las administraciones públicas arriesgan la salud de la ciudadanía y el
pago de una multa millonaria por vulneración de la ley. La Comisión
Europea inició, en enero de 2009, un procedimiento de infracción contra
España por el incumplimiento de la normativa sobre calidad del aire que
está a punto de llegar al Tribunal de Justicia Europeo.

– La información a la ciudadanía por parte de las administraciones
públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema.

– Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire y los Planes de Acción
para reducir la contaminación son obligatorios según la legislación
vigente. Pero, en muchos casos, no existen y en otros son inefectivos
por falta de voluntad política. Estos planes son responsabilidad de
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

– El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aprobó
hace más de un año el Plan Aire, pero apenas ha tenido desarrollo, por
falta de voluntad política.

– El incremento de la velocidad máxima en carretera a 130 km/h va en la
dirección opuesta a lo que se debe hacer para encarar el problema. Otras
medidas tomadas recientemente también son contraproducentes.

– Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del
aire son la disminución del tráfico motorizado, la reducción de la
necesidad de movilidad y la potenciación del transporte público (en
especial el eléctrico). Es necesario, además, dar facilidades a los
medios no motorizados en las ciudades.

– Para mejorar el aire de las zonas industriales la mejor estrategia es
la adopción generalizada de las mejores tecnologías industriales
disponibles y la reducción drástica de la generación eléctrica por
centrales térmicas, en particular de las que utilizan carbón.
*¿Qué ciudad es la más contaminada? ¿Qué problemas de salud provoca la
contaminación del aire?..: Preguntas y Respuestas en:
**http://www.ecologistasenaccion.org/article28712.html?artpage=2**
**
Acceso al informe completo:
**http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe_calidad_aire_2013.pdf*
*
Más información; Miguel Ángel Ceballos, 653 07 22 77 / Mariano González,
617650785
*
Más información:
http://www.ecologistasenaccion.org/article28712.html#outil_sommaire_0

[1] Dirección General de Medio Ambiente, Comisión Europea, 2005: CAFE
CBA: Baseline Analysis 2000 to 2020. pág 105
http://www.cafe-cba.org/assets/baseline_analysis_2000-2020_05-05.pdf

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] NP: 45 millones de personas respiran aire contaminado

[Mitjans] NP- 25è aniversari accident Vandellòs I- Ecologistes en Acció demana el tancament de le s centrals nuclears

[Català]

_En motiu del 25è Aniversari de l’accident de Vandellòs I _
ECOLOGISTES EN ACCIÓ DEMANA EL TANCAMENT DE LES CENTRALS NUCLEARS
*En el 25è aniversari de l’accident de la nuclear de Vandellòs I
(Tarragona), l’associació Ecologistes en Acció demana que s’aprengui la
lliçó i es procedeixi al tancament escalonat de les centrals nuclears. A
Vandellòs, fa ara 25 anys, va estar a punt de produir-se una fuita
radioactiva de grans dimensions i es va posar de manifest el risc
inherent a l’energia nuclear. *

El 19 d’0ctubre de 1989 a les 21:40, es va produir l’accident nuclear de
Vandellòs I, el més greu de la història nuclear espanyola. L’accident va
començar en un incendi a la sala de turbines que es va propagar fins el
reactor i va estar a punt de provocar una fusió del nucli i una fuita de
gas i aigua radioactiva, tal com anys després ha esdevingut a Fukushima.
En el desenvolupament de l’accident va ser clau la situació de diversos
sistemes de seguretat, la reparació dels quals havia ordenat al 1986 el
Consell de Seguretat Nuclear (CSN) a Hifrensa, l’empresa propietària.
Tot i això, al 89 encara no s’havien instal · lat la protecció del
sistema elèctric ni els bufadors d’emergència. El foc va donar lloc a
una inundació que va deixar inservibles dos dels quatre turbo bufadors,
peces que serveixen per refrigerar el reactor, i va danyar els altres
dos que quedaven, amb el consegüent risc de que la reacció en cadena es
descontrolés i es produís la fusió del nucli. La temeritat de Hifrensa i
la manca de rigor de les autoritats van ser, doncs, claus perquè es
produís l’accident. El desconcert després de l’accident va ser majúscul
a la central i al CSN, com mostren les gravacions de les converses
telefòniques lliurades al Congrés al 1990. Van ser els bombers de la
Generalitat els que van aconseguir acabar amb l’incendi, evitant de
passada una enorme fuita radioactiva. Només la fortuna va impedir que es
produís la reacció nuclear i es fongués el nucli. La mateixa bona sort
que va fer que no s’arribés a produir una fuita d’aigua ni de gas
radioactiu.

Vandellòs I era una central de 1a generació, es va dissenyar el 1966
segons un model francès. Estava refrigerada per gas i moderada per
grafit, per la qual cosa produïa plutoni en grau militar, sotmès a la
vigilància de l’Organisme Internacional de l’Energia Atòmica (OIEA). Per
aquest motiu, els residus de la central es van enviar a França per
reprocessar, extreure el plutoni i vitrificar. El contracte signat per
ENRESA i COGEMA perquè aquesta última es fes càrrec del combustible
gastat ha representat una despesa enorme per a la part espanyola, havent
de pagar 93.000 milions de pessetes (548 milions d’euros) fins al 31 de
desembre de 2010 i uns 60.000 euros diaris en concepte de fiança a
partir d’aquest moment.

Ara, quan es compleixen 25 anys d’aquells successos, ens trobem que la
central encara no ha pogut ser desmantellada, a causa dels alts índexs
de radioactivitat que hi ha al calaix de formigó que cobreix el reactor.
No obstant això, el perill no ha cessat totalment, com es va demostrar
amb els terratrèmols als quals va donar lloc la injecció de gas al
magatzem Castor, que es van deixar sentir a prop de les centrals de
Vandellòs i d’Ascó.

Malgrat tot, veiem que el govern no ha après aquella lliçó i s’obstina a
mantenir les nuclears en funcionament, tot i el risc que suposen. Ni tan
sols l’accident de Fukushima, sumat als accidents esdevinguts
anteriorment, ha estat suficient per canviar aquesta nefasta política
energètica. Al contrari, el govern ha facilitat la possibilitat de
continuïtat de la central de Garoña (Burgos), canviant la llei a la seva
mida i no es planteja cap calendari de tancament.

Ecologistes en Acció vol aprofitar una vegada més per cridar al seny i
reclamar el tancament escalonat de totes les nuclears, començant per les
més antigues i perilloses.

*Més informació: *Francisco Castejón, 639104233, Eloi Nolla, 663 855878

*Convocatòries premsa (***es prega confirmar assistència a
tarraco@ecologistesenaccio.cat):**
9 de octubre, 18:00 h. Barcelona: Xerrada 25 anys accident Vandellòs I

**19 d’octubre, 12:00 h. Vandellòs I: Concentració 25 aniversari de
l’accident

*Vídeos artistes i diputats criden a la participació concentració
19/10*: http://www.ecologistasenaccion.org/rubrique65.html#tv
[castellano]

_En el 25º Aniversario del accidente de Vandellós I_
*ECOLOGISTAS EN ACCIÓN PIDE EL CIERRE DE LAS CENTRALES NUCLEARES*

**

*En el 25º aniversario del accidente de la nuclear de Vandellós I
(Tarragona), la asociación Ecologistas en Acción pide que se aprenda la
lección y se proceda al cierre escalonado de las centrales nucleares. En
Vandellós, hace ahora 25 años, estuvo a punto de producirse un escape
radiactivo de grandes dimensiones y se puso de manifiesto el riesgo
inherente a la energía nuclear.*

**

El 19 de 0ctubre de 1989 a las 21:40, se produjo el accidente nuclear de
Vandellós I, el más grave de la historia nuclear española. El accidente
comenzó en un incendio en la sala de turbinas que se propagó hasta el
reactor y estuvo a punto de provocar una fusión del núcleo y una fuga de
gas y agua radiactiva, tal como aconteció en Fukushima. En el desarrollo
del accidente fue clave la situación de varios sistemas de seguridad
cuya reparación había ordenado en 1986 el Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN) a Hifrensa, la empresa propietaria. A pesar de eso, en el 89 aún
no se habían instalado la protección del sistema eléctrico ni los
soplantes de emergencia. El fuego dio lugar a una inundación que dejó
inservibles dos de los cuatro turbosoplantes, piezas que sirven para
refrigerar el reactor, y dañó los otros dos, con el consiguiente riesgo
de que la reacción en cadena se descontrolara y se produjera la fusión
del núcleo. La temeridad de Hifrensa y la falta de rigor de las
autoridades fueron, pues, claves para que se produjera el accidente. El
desconcierto tras el accidente fue mayúsculo en la central y en el CSN,
como muestran las grabaciones de las conversaciones telefónicas,
entregadas al Congreso en 1990. Y fueron los bomberos de la Generalitat
los que consiguieron acabar con el incendio evitando, de paso, un enorme
escape radiactivo. Solo la fortuna impidió que se desmandara la reacción
nuclear y se fundiera el núcleo. La misma buena surte que hizo que no se
llegara a producir un escape de agua ni de gas radiactivo.

Vandellós I era una central de 1ª generación, se diseñó en 1966 según un
modelo francés. Estaba refrigerada por gas y moderada por grafito, por
lo que producía plutonio en grado militar, sometido a la vigilancia del
Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Por ese motivo,
los residuos de la central se enviaron a Francia para reprocesar,
extraer el plutonio y vitrificar. El contrato firmado por ENRESA y
COGEMA para que ésta se hiciera cargo del combustible gastado fue
leonino para la parte española, debiendo pagar 93.000 millones de
pesetas (548 millones de euros) hasta el 31 de diciembre de 2010 y unos
60.000 euros diarios en concepto de fianza a partir de ese momento.

Ahora, cuando se cumplen 25 años de aquellos sucesos, nos encontramos
con que la central aún no ha podido ser desmantelada, debido a los altos
índices de radiactividad que hay en el cajón de hormigón que cubre el
reactor. Sin embargo, el peligro no ha cesado totalmente, como se
demostró con los terremotos a los que dio lugar la inyección de gas en
el almacén Castor, que se dejaron sentir en la central de Vandellós y
también en las de Ascó.

A pesar de todo, vemos que el gobierno no ha aprendido aquella lección y
se empeña en mantener las nucleares en funcionamiento, a pesar del
riesgo que suponen. Ni siquiera el accidente de Fukushima, sumado a los
accidentes acaecidos anteriormente, ha sido suficiente para cambiar esa
nefasta política energética. Al contrario, el gobierno ha facilitado la
posibilidad de continuidad de la central de Garoña (Burgos), cambiando
la ley a su medida y no se plantea ningún calendario de cierre.

Ecologistas en Acción quiere aprovechar una vez más para llamar a la
cordura y reclamar el cierre escalonado de todas las nucleares,
empezando por las más antiguas y peligrosas.

*Más información:* Francisco Castejón, 639104233,Eloi Nolla, 663 855878

*Convocatorias prensa (***se ruega confirmar asistencia a
tarraco@ecologistesenaccio.cat):**
9 de octubre, 18:00 h. Barcelona: Xerrada 25 anys accident Vandellòs I

**19 d’octubre, 12:00 h. Vandellòs I: Concentració 25 aniversari de
l’accident

*Vídeos artistas y diputados llaman a participar en la concentración del
19/10*: http://www.ecologistasenaccion.org/rubrique65.html#tv

Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa.
http://www.avast.com
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP- 25è aniversari accident Vandellòs I- Ecologistes en Acció demana el tancament de le s centrals nuclears

Solidaries.org, 07-10-14: Pam a Pam, Pobresa Zero, Comissió CNA35, Premi ICIP, Mostra de Teatre Inclusiu a Quart i molt mé s

Butlletí Coordinadora d’ONG Solidàries

Coordinadora d’ONG Solidàries

Butlletí setmanal

Notícies

Economia sòlidaria pam a pam

07/10/14 |
Pam a Pam
és un mapa col·laboratiu impulsat per SETEM
que mostra punts de consum responsable i economia solidària. Aquesta
iniciativa vol contribuir a transformar les ciutats a partir de les
cistelles de la compra. Fins ara, la inciativa només es limitava a
Barcelona ciutat, però ja ha arribat a Girona. T’expliquem com hi
pots col·laborar.

[Més

]

#170: Una fiscalitat injusta ens empobreix

07/10/14 |
A Catalunya, la Plataforma Pobresa Zero

, que agrupa més de 4.200 entitats socials, de pau, drets humans i
cooperació, treballem per denunciar la pobresa que vivim aquí i
arreu, les situacions de risc d’exclusió i les desigualtats, i per
proposar i reclamar una acció efectiva i corresponsable contra les
causes que generen aquestes situacions. La Coordinadora d’ONG
Solidàries
en forma part des de l’any passat.
[Més

]

“Remenant els boscos de Nit” obre la Mostra de Teatre Inclusiu de
Quart

07/10/14 |
Aquest cap de setmana, arriba la Mostra de Teatre Inclusiu

a Quart. A partir d’aquest octubre i fins al mes de desembre, cada mes
es farà una de les tres obres que inclou la Mostra: Remenant els
Boscos de Nit (11 d’octubre), Tres relats de vida. Dones Protagonistes
(novembre) i Històries d’un Poble (7 de desembre). La Mostra de
Teatre Inclusiu a Quart està impulsada per Solidariquart,
l’Associació Amb Ulls de Dona, el Grup Quart i Acció i l’Ajuntament.
[Més

]

Preparatius per a la celebració del 35è aniversari de la CNA de
Nicargua, en marxa

07/10/14 |
Diverses entitats solidàries amb Nicaragua han decidit crear la
Comissió pro celebració del 35è aniversari de la CNA de Nicaragua
(Comissió CNA35),  que treballarà en la Brigada CNA35, l’edició
del llibre de Sebas Parra i Orlando Pineda “El sueño que fue. Un
relato sobre la alfabetización en Nicaragua”, que s’està fent
realitat gràcies a una campanya de micromecenatge a Verkami encara
oberta
, i en l’organització del viatge d’Orlando Pineda per presentar el
llibre aquí. La comissió, que es reunirà properament, segueix
oberta a qualsevol institució, entitat o persona que vulgui
sumar-s’hi.

[Més

]

Cent anys construint la Pau

07/10/14 |
La Lliga Internacional de Dones per la Pau i la Llibertat (WILPF

, en les seves sigles en anglès) rebrà el Premi ICIP Constructors de
Pau 2014.
El Jurat ha decidit artorgar aquest premi «per la seva trajectòria
centenària en el treball de dones per la pau, el compromís amb el
desarmament, la defensa dels drets humans i la persistència per tal
d’aconseguir el reconeixement del paper de les dones en la
construcció de pau”. FOTO: Yasmine Akim
[Més

]

Àlex Estebanell (Fundació Talibés): «A quatre hores d’avió de les
nostres cases, hi ha nens esclaus»

01/10/14 | A l’Espai Entitats

hem parlat amb l’Àlex Estebanell, director de la Fundació Talibés

. Aquesta entitat va iniciar la seva activitat l’any 2008, fruit d’una
experiència empresarial al Senegal. La Fundació treballa amb
l’objectiu de millorar les condicions de vida dels nens talibés i
garantir els seus drets. I ho fan, intentant implicar l’estat del
Senegal i fent visible una problemàtica que a vegades no és prou
coneguda ni per la mateixa població. La Fundació Talibés vol
implementar el mètode Montessori a les seves escoles de nens
talibés.

Saber-ne més

Segueix-nos a:

Agenda

Xerrada sobre el Tractat de Lliure Comerç EUA-Unió Europea

El proper dimecres dia 8 d’octubre, xerrada sobre el Tractat de
Lliure Comerç UE-EUA (TTIP), a Cal Drac. L’objectiu és analitzar com
ens afecta aquest Tractat en l’àmbit energètic, de salut,
mediambiental i social en general. Intervindran: Ramon Caralt (Xarxa
Sobirania Energètica), Miquel Miras (Procés Constituent) i Ramon
Serna (Plataforma en Defensa de la Salut Pública de Girona). El TTIP
és una proposta d’acord transcendent que, encara avui, passa massa
desapercebut.
 

 

 

8/10/2014 a les 19:30h

Lloc: Cal Drac
(Banyoles)

Organitza: Procés Constituent del Pla de l’Estany

Debats universitaris sober identitat nacional, el dret a decidir i la
independència de Catalunya

La Universitat de Girona posa en marxa un cicle de debats
universitaris i conferències entorn la identitat nacional, el dret a
decidir i la independència de Catalunya. En cada sessió es planteja
una pregunta i quatre ponents debatran des de posicions confrontades,
i algun expert farà també una conferència. La relació de sessions
és la següent:

9 oct. Conferència inaugural i ponència “Democràcia i canvi
polític a Europa” a càrrec de Montserrat Guibernau de la Queen Mary
University of London. 19h.

14 oct.  Debat “Continuar parlant d’identitats nacionals, té sentit
al segle XXI?”

21 oct. Debat “Los catalanes deberían poder votar sobre una posible
secesión de España, ¿sí o no?

28 oct. Debat “La independència seria un mal negoci, sí o no?

4 nov. Independència de Catalunya, sí o no?

 

 

Del 9/10/2014 al 04/10/2014

Lloc: Diversos espais de la UdG
(Girona)

Organitza: Universitat de Girona

Programa

Presentació del llibre “Fre d’emergència”

Pau Llonch i Josep Manel Busqueta presenten aquest llibre que recull
una conversa entre tots dos. Ambdós, vinculats del Seminari
d’Economia Crítica Taifa, analitzen el sistema econòmic actual,
reivindicant l’economia política i el marxisme com a eines
d’anàlisi clau. El llibre que presenten transcriu una conversa
rigorosa i divulgativa que analitza l’economia i la política des
d‘una perspectiva local a una global (Catalunya, Sud d’Europa, el
món) i les possibles respostes que facin possible activar el fre i
tallar la metxa.

10/10/2014 a les 19:30h

Lloc: Casal Independentista El Forn
(Girona)

Mostra Teatre inclusiu: “Remenant els boscos de nit”

Un veterà actor i director de teatre i un jove sarahule porten
l’adaptació d’una obra de Bernard-Marie Koltés a l’escenari.
Del joc entre la ficció i la realitat, en sorgeix un univers combinat
de profundes emocions personals i acusacions públiques contra el
racisme. Entrada inversa.

 

11/10/2014 a les 21:00h

Lloc: Local Social
(Quart)

Organitza: SolidariQuart, amb la col·laboració de l’Associació
Amb Ulls de Dona, grup Quart i Acció i Ajuntament de Quart

Programa

Formació:Enfortint el codesenvolupament

Cicle de formacions “Enfortint el Codesenvolupament”

que es farà tant a Girona com a Mataró. La formació està
orientada a aprofundir en els problemes i reptes del desenvolupament
comunitari i a millorar el coneixement sobre el cicle de projecte, les
eines de desenvolupament, els procediments i els mecanismes de
finançament.Propera sessió: 11 d’octubre.

11/10/2014

Organitza: Coordinadora d’ONG Solidàries, Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament, Ajuntament de Girona i Ajuntament de
Mataró

Programa

Concentració: Diumenges per la CONSULTA

Cada diumenge (començant pel 14 de setembre i fins al 9 de
novembre), concentració per forçar al Govern de la Generalitat a
convocar la consulta el 9N i assemblea oberta.

12/10/2014 a les 18:00h

Lloc: Plaça Independència
(Girona)

Organitza: XDS Girona

Campanya de micromecenatge del relat de l’alfabetització a Nicaragua

La delegació gironina de l’Associació d’Educació Popular Carlos
Fonseca Amador (AEPCFA-Girona) ha obert un projecte de micromecenatge

per a l’edició del llibre «El sueño que fue. Un relato sobre la
alfabetización en Nicaragua» i la campanya de presentacions a
càrrec dels autors: Orlando Pineda i Sebas Parra. La campanya
s’engega amb vistes al 35è aniversari de la Creuada Nacional
d’Alfabetització de Nicaragua, que se celebrarà l’any que ve. Hi
vols participar? Tens fins al 12 d’octubre.

12/10/2014

Organitza: AEPCFA-Girona

Programa

Exposició “Camerun 154”

Mostra fotogràfica de Sergi Sàrrias sobre els projectes del CCU al
Camerun.  Fins al 14 d’octubre

14/10/2014

Lloc: La Sitja
(Fornells de la Selva)

Organitza: CCU Girona i l’Associació d’Ajuda Solidària
Fornellsx3

Taula rodona “L’estat actual dels Drets Humans”

Taula rodona amb la participació d’Olga Grueso i Estefania Yus (ONGD
Dagua) que parlaran de DH i Educació; Stella Mondragón, metge
pediatra, que parlarà de Salut i DH; Mamdou Faye (Associació pel
Desenvolupament del Riu Senegal) que parlarà sobre colonització
industrial i DH; Filomena Ribalta, professora de ioga i poetessa, que
parlarà de valors i espiritualitat; i Olga Flores, periodista, que
parlarà del “Bon viure i bon conviure”. Presenta la taula rodona:
Manel Mesquita. En finalitzar la taula, música a càrrec del trobador
cubà Carlos Pérez.

16/10/2014 a les 19:00h

Lloc: Estació Jove
(Girona)

Organitza: Comissió Agenda Llatinoamericana de al Coordinadora
d’ONG Solidàries, amb el suport de l’Ajuntament de Girona

Xerrada “Viure i conviure la diversitat religiosa”

Xerrada a càrrec del Dr. Francesc Torralba, escriptor, catedràtic
de la Universitat Ramon Llull i president del Consell Assessor per a
la Diversitat Religiosa. I es presentarà el projecte pilot de
parelles lingüístiques interreligioses.

16/10/2014 a les 19:00h

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Lloret
(Lloret de Mar)

Organitza: Ajuntament de Lloret de Mar, amb la col·laboració de
la Fundació SER.GI, CNL i Generalitat

Cicle Cinema i Solidaritat: “Raising Resistance” (Resistència en
augment)

En el marc del Cicle de Cinema i Solidaritat

, Oxfam Intermón presentarà aquest documental que mostra la
història de la lluita d’una comunitat rural de Minga Guazú, Paraná.
El documental presenta els conflictes entre dos interessos econòmics
i estils de vida oposats en l’actualitat: per una banda, els
empresaris de l’agricultura mecanitzada, dirigida a cobrir la demanda
globalitzada de la soja, i de l’altra, els petits agricultors que no
poden seguir cultivant ni vivint al costa de les grans plantacions per
raons de salut i que són criminalitzats per les accions de
resistència pel mateix govern.

28/10/2014 a les 20:30h

Lloc: Cinema Truffaut
(Girona)

Organitza: Consell Municipal de Cooperació de l’Ajuntament de
Girona, Coordinadora d’ONG Solidàries i el Cinema Truffaut

Programa

Teresa Forcades presenta l’Agenda Llatinoamericana

Teresa Forcades, teòloga, metgessa i monja benedictina, presentarà
la campanya de sensibilització de l’Agenda Llatinoamericana 2014, que
té com a tema central els Drets Humans. En el transcurs de l’acte,
que comptarà amb l’actuació musical de Paula Grande, es lliuraran
el 1r Premi a l’Opinió Escrita i el 6è Premi a la Difusió del
Decreixement, convocats per l’Agenda.

30/10/2014 a les 19:30h

Lloc: Centre Cultural La Mercè
(Girona)

Organitza: Comissió de l’Agenda Llatinoamericana de la
Coordinadora d’ONG Solidàries

Exposició “Àfrica al Cor. El conflicte ruandès vist per Joaquim
Vallmajó”

Fins al 2 de novembre. Aquesta exposició és un projecte del GEES
(Grup  d’Empordanesos i Empordaneses per la Solidaritat) amb la
col∙laboració de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà, el MUME i
el Memorial Democràtic, i el suport de l’Ajuntament de Figueres i
la Diputació de Girona, que té com a principal propòsit commemorar
el vintè aniversari de la desaparició de Joaquim Vallmajó i dels
fets dramàtics ocorreguts a Ruanda des de l’1 d’octubre de 1990 a
l’abril de 1994.

2/11/2014

Lloc: MUME
(La Jonquera)

Organitza: Grup d’Empordanesos i Empordaneses per la Solidaritat,
MUME

Programa

Mostra Teatre inclusiu: “Tres relats de vida. Dones Protagonistes”

Una obra de teatre que inclou les històries reals, colpidores i
reivindicatives d’una xilena, una senegalesa i una marroquina que
resideixen en diferents localitats catalanes. A través de la música
i el teatre, les tres històries aporten la força del seu compromís
polític i social en la defensa dels drets humans a través dels seus
relats més íntims.

7/11/2014 a les 21:00h

Lloc: Local Social
(Quart)

Organitza: SolidariQuart, amb la col·laboració de l’Associació
Amb Ulls de Dona, grup Quart i Acció i Ajuntament de Quart

Premi Santa Llúcia Solidària. Projectes destinats a eradicació de
la fam.

Convocatòria del premi Santa Llúcia Solidària. Aquest guardó té
una dotació de 1000€ i s’atorga a ONG’s o associacions que
prioritàriament es dediquin o tinguin programes o projectes destinats
a l’eradicació de la fam.

14/11/2014

Programa
Per donar-vos de baixa, cliqueu
http://solidaries.org/news/?p=unsubscribe&uid=e7090003ed02315d92e75f2e8b37377c
Per actualitzar les vostres dades, cliqueu
http://solidaries.org/news/?p=preferences&uid=e7090003ed02315d92e75f2e8b37377c

powerphplist.png

FontFuente: noreply@solidaries.org

Comentaris tancats a Solidaries.org, 07-10-14: Pam a Pam, Pobresa Zero, Comissió CNA35, Premi ICIP, Mostra de Teatre Inclusiu a Quart i molt mé s