Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Archives: 24 de October de 2014

[Mitjans] Comunicat-Ecologistes en Acció denuncia la DIA favorable a les prospeccions de Repsol en el Delta de l ‘Ebre

[cat-cast]

_Publicació al BOE de la DIA favorable a les prospeccions de Repsol
enfront del Delta de l’Ebre_
Ecologistes en Acció denuncia buits importants a la declaració
d’impacte ambiental favorable a Repsol

*Ecologistes en Acció ha conegut el contingut de la resolució del
Ministeri d’Agricultura , Alimentació i Medi ambient sobre la Declaració
d’Impacte Ambiental favorable a la realització de prospeccions de Repsol
enfront del Delta de l’Ebre. Els ecologistes van presentar al·legacions
que han estat desestimades i que sol·licitaven una DIA negativa i la no
autorització del projecte pels seus impactes. També els resulta
escandalós la diferent rasadora de mesurar en relació a altres
prospeccions, com les del Mar de Alborán, que s’han denegat.*

El projecte s’enclava en una zona que afecta a dos espais protegits, el
Parc Natural del Delta de l’Ebre i el Parc Natural Illes Columbretes,
tots dos pertanyents a la Xarxa Natura 2000, amb les categories de LIC i
ZEPA. L’àrea entre tots dos espais corresponent a la plataforma
continental està declarada com a ZEPA marina Espai marí del Delta de
l’Ebre-Illes Columbretes, mentre que existeix també una proposta de
ZEPIM Corredor de migració de cetacis del Mediterrani. L’activitat
sísmica –especialment nociva per als cetacis– es realitzarà a 18 km de
la costa de Tarragona, buscant possibles reservoris d’hidrocarburs
situats entre 2.400 i 3.000 metres sota el mar, en un àrea total de
81.487 hectàrees.

Després d’analitzar la DIA favorable publicada ahir en el BOE,
Ecologistes en Acció denuncia la falta de justificació de la necessitat
del projecte per considerar que la recerca de nous camps petrolífers no
soluciona la problemàtica i singularitat energètica espanyola. Però
també que s’utilitzi com a justificació legal en l’Estudi d’Impacte
Ambiental l’aplicació de Directives com la 98/93/CE, sobre la necessitat
de mantenir reserves nacionals de petroli, que han estat derogades per
la Directiva 2006/67/CE.

Els ecologistes denuncien la falta de resposta i sustentació tècnica a
la petició en relació al fet que es valorin els efectes sinèrgics i
acumulatius amb els camps petrolífers existents que explota la pròpia
multinacional. D’altra banda, consideren insuficients les mesures
correctores, de vigilància i calendari incorporades per evitar impactes
sobre les espècies protegides per la Xarxa Natura 2000 i ZEPIM,
especialment sobre les tortugues marines i cetacis. I és que s’han
observat impactes sobre aquestes espècies protegides a distàncies
majors, mentre que els models utilitzats subestiman les condicions reals
d’intensitat sonora produïda per les prospeccions sísmiques.

Paradoxalment, avui mateix es publica en el BOE la DIA desfavorable a un
altre projecte de prospeccions de CNWL Oil en el Mar de Alborán.
Ecologistes en Acció es mostra sorpresa que sigui el mateix òrgan (la
Secretaria d’Estat de Medi ambient) el que digui tot el contrari del que
afirma la DIA favorable de Repsol a Tarragona publicada ahir.

Efectivament, en aquest cas del Mar de Alborán, els impactes sobre els
cetacis es consideren inassumibles, els impactes sobre els recursos
pesquers es qualifiquen com molt grans, i s’assenyala que no s’ha
analitzat la connectivitat dels espais de la Xarxa Natura 2000 (cosa que
en el projecte de Tarragona ni es cita, però aquí no sembla ser un
problema).

Ecologistes en Acció reclama la denegació del projecte, perquè suposa
obrir la porta a noves prospeccions de Repsol a la zona. Però a més,
aquesta empresa compta amb un llarg historial d’abocaments i delictes
ambientals a Tarragona que han causat greus danys en l’activitat
pesquera, turística i l’ecosistema marí. Encara està pendent de
sentència pel Jutjat nº3 de Tarragona el judici per presumpte delicte
ecològic contra Repsol per abocaments en la fase de prospecció dels pous
de Lubina i Montanazo, sentencia que serà rellevant a l’efecte de
determinar tant l’impacte ambiental de la plataforma Casablanca com el
grau de diligència de Repsol.

D’altra banda, l’organització ecologista insisteix a recordar l’episodi
de terratrèmols produït pel projecte Castor a la mateixa zona. Si bé es
tracta de dues operacions diferents (injecció de gas i explotació de
petroli), la complexitat geològica i l’alt potencial d’inducció sísmica
d’ambdues tècniques podrien desencandenar nous terratrèmols.

Per a Ecologistes en Acció el principi de precaució, en una zona molt
sensible ecològicament, hauria de prevaler sobre els interessos
econòmics de Repsol. Per això demanda la denegació del projecte i insta
als Governs de Catalunya i València a actuar per paralitzar aquestes
noves prospeccions abans que el Ministeri doni l’autorització definitiva.

L’organització ecologista també demana que s’uneixin els diferents
parlaments autonòmics al Parlament de Canàries en el seu pronunciament i
accions contra les prospeccions en les seves costes i a impulsar canvis
en la insostenible política energètica actual cap a fonts netes i
renovables.

*Més informació:*

* Veure resolució DIA favorable publicada en el BOE: PDF
(BOE-A-2014-10780 – 17 págs. – 646 KB)

* Veure Informe sobre els impactes de les prospeccions d’hidrocarburs
en el mar d’Ecologistes en Acció:
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe_prospecciones.pdf

*Contacte:* Eloi Nolla 663855878
[cast]

_Publicación en el BOE la DIA favorable a las prospecciones de Repsol
frente al Delta del Ebro_
Ecologistas en Acción denuncia vacíos importantes en la declaración
de impacto ambiental favorable a Repsol

*Ecologistas en Acción ha conocido el contenido de la resolución del
Ministerio de Agricultura , Alimentación y Medio Ambiente sobre la
Declaración de Impacto Ambiental favorable a la realización de
prospecciones de Repsol frente al Delta del Ebro. Los ecologistas
presentaron alegaciones que han sido desestimadas y que solicitaban una
DIA negativa y la no autorización del proyecto por sus impactos. También
les resulta escandaloso el distinto rasero de medir en relación a otras
prospecciones, como las del Mar de Alborán, que se han denegado. *

**

El proyecto se enclava en una zona que afecta a dos espacios protegidos,
el Parque Natural del Delta del Ebro y el Parque Natural Islas
Columbretes, ambos pertenecientes a la Red Natura 2000, con las
categorías de LIC y ZEPA. El área entre ambos espacios correspondiente a
la plataforma continental está declarada como ZEPA marina Espacio marino
del Delta de l’Ebre-Illes Columbretes, mientras que existe también una
propuesta de ZEPIM Corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo.
La actividad sísmica –especialmente dañina para los cetáceos– se
realizará a 18 km de la costa de Tarragona, buscando posibles
reservorios de hidrocarburos situados entre 2.400 y 3.000 metros bajo el
mar, en un área total de 81.487 hectáreas.

Después de analizar la DIA favorable publicada ayer en el BOE,
Ecologistas en Acción denuncia la falta de justificación de la necesidad
del proyecto por considerar que la investigación de nuevos campos
petrolíferos no soluciona la problemática y singularidad energética
española. Pero también que se utilice como justificación legal en el
Estudio de Impacto Ambiental la aplicación de Directivas como la
98/93/CE, sobre la necesidad de mantener reservas nacionales de
petróleo, que han sido derogadas por la Directiva 2006/67/CE.

Los ecologistas denuncian la falta de respuesta y sustentación técnica a
la petición en relación a que se valoren los efectos sinérgicos y
acumulativos con los campos petrolíferos existentes que explota la
propia multinacional. Por otro lado, consideran insuficientes las
medidas correctoras, de vigilancia y calendario incorporadas para evitar
impactos sobre las especies protegidas por la Red Natura 2000 y ZEPIM,
especialmente sobre las tortugas marinas y cetáceos. Y es que se han
observado impactos sobre estas especies protegidas a distancias mayores,
mientras que los modelos utilizados subestiman las condiciones reales de
intensidad sonora producida por las prospecciones sísmicas.

Paradójicamente, hoy mismo se publica en el BOE la DIA desfavorable a
otro proyecto de prospecciones de CNWL Oil en el Mar de Alborán.
Ecologistas en Acción se muestra sorprendida que sea el mismo órgano (la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente) el que diga todo lo contrario de
lo que afirma la DIA favorable de Repsol en Tarragona publicada ayer.

Efectivamente, en este caso del Mar de Alborán, los impactos sobre los
cetáceos se consideran inasumibles, los impactos sobre los recursos
pesqueros se califican como muy grandes, y se señala que no se ha
analizado la conectividad de los espacios de la Red Natura 2000 (cosa
que en el proyecto de Tarragona ni se cita, pero ahí no parece ser un
problema).

Ecologistas en Acción reclama la denegación del proyecto, porque supone
abrir la puerta a nuevas prospecciones de Repsol en la zona. Pero
además, esta empresa cuenta con un largo historial de vertidos y delitos
ambientales en Tarragona que han causado graves daños en la actividad
pesquera, turística y el ecosistema marino. Aún está pendiente de
sentencia por el Juzgado nº3 de Tarragona el juicio por presunto delito
ecológico contra Repsol por vertidos en la fase de prospección de los
pozos de Lubina y Montanazo, sentencia que será relevante a efectos de
determinar tanto el impacto ambiental de la plataforma Casablanca como
el grado de diligencia de Repsol.

Por otro lado, la organización ecologista insiste en recordar el
episodio de terremotos producido por el proyecto Castor en la misma
zona. Si bien se trata de dos operaciones diferentes (inyección de gas y
explotación de petróleo), la complejidad geológica y el alto potencial
de inducción sísmica de ambas técnicas podrían desencandenar nuevos
terremotos.

Para Ecologistas en Acción el principio de precaución, en una zona muy
sensible ecológicamente, debería prevalecer sobre los intereses
económicos de Repsol. Por ello demanda la denegación del proyecto e
insta a los Gobiernos de Cataluña y Valencia a actuar para paralizar
estas nuevas prospecciones antes de que el Ministerio dé la autorización
definitiva.

La organización ecologista también pide que se unan los diferentes
parlamentos autonómicos al Parlamento de Canarias en su pronunciamiento
y acciones contra las prospecciones en sus costas y a impulsar cambios
en la insostenible política energética actual hacia fuentes limpias y
renovables.

*Más información: *

* Ver resolución DIA favorable publicada en el BOE : PDF
(BOE-A-2014-10780 – 17 págs. – 646 KB)

* Ver Informe sobre los impactos de las prospecciones de hidrocarburos
en el mar de Ecologistas en Acción:
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe_prospecciones.pdf

*Contacto: * Eloi Nolla 663855878

Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa.
http://www.avast.com
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] Comunicat-Ecologistes en Acció denuncia la DIA favorable a les prospeccions de Repsol en el Delta de l ‘Ebre

[Medios] NP: Apoyo a Ecologistas en Acción contra las amenazas en Valladolid por la suspensión de Pingüinos

*24 de octubre de 2014*
**
*Las asociaciones ecologistas y naturalistas de Castilla y León muestran
todo su apoyo a Ecologistas en Acción ante las amenazas*
**
**

**

*/Las asociaciones ecologistas de Castilla y León muestran su total
apoyo a Ecologistas en Acción por las amenazas que vienen sufriendo tras
la suspensión de Pingüinos 2015 /en Valladolid/
/*

Los grupos *abajo firmantes,* ante las amenazas y descalificaciones que
están sufriendo los miembros de Ecologistas en Acción en Valladolid y la
propia organización, queremos manifestar nuestra total repulsa ante
estos hechos, así como denunciar el permanente ataque que sufre el
movimiento de conservación de la naturaleza en nuestra región.

El papel de los grupos ecologistas ha consistido exclusivamente en
recordar a las administraciones su obligación de cumplir las leyes
aprobadas por sus propias instituciones. De hecho, resulta grotesco que
tengan que ser los colectivos ciudadanos quienes exijan a las
administraciones que velen por el cumplimiento de unas normativas que
ellos mismos han promulgado y que, lamentablemente, son los primeros en
saltarse la legislacióncon total impunidad.

Los grupos ecologistas condenamos asimismo el uso interesado que se está
realizando de este tema por parte de algunos representantes públicos,
como es el caso del alcalde de Valladolid, que además de promover el
incumplimiento de la ley, culpa a estas asociaciones de su propia
incapacidad para buscar una alternativa a este problema, promoviendo el
enfrentamiento y el rechazo social desde otros colectivos.

ASOCIACIONES FIRMANTES:

·*WWF / España***

·*Asociación de Naturalistas Palentinos****(ANPA)***

·*Greenpeace***

·*Asociación Garrapinos.***

·*Asociación para la Conservación y Estudio de la Naturaleza de
Valladolid**(ACENVA)**. *

·*Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA Valladolid)*

·*Grupo **Naturalista **Ornitológico Alauda *

·*Salamanca Natural ***

·*Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico****(ASCEL)***

·*Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica (PDCC)**.***

·*Fondo Refugio de las Hoces de Riaza***

·*Sociedad Española de Ornitología / BirdLife Internacional***

·*Colectivo AZÁLVARO.***

·*Amigos de la Tierra*

****

CONTACTO:Jesús Colás. ACENVA:acenva@yahoo.esTel: + 34 626067383
Más información:
– http://www.ecologistasenaccion.org/article28830.html

– http://www.ecologistasenaccion.org/article28758.html

/*Confederación de Ecologistas en Acción*/
Tel: 915312739
www.ecologistasenaccion.org
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: organizacion@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] NP: Apoyo a Ecologistas en Acción contra las amenazas en Valladolid por la suspensión de Pingüinos

[Medios] NP: Un lince menos, muerto en una batida en una finca de Botín

23 de octubre de 2014

*Un lince muerto durante una batida en una finca de Jaime Botín*

*Ecologistas en Acción ha tenido acceso a informaciones sobre las
circunstancias que han rodeado la muerte del lince Kenitra en un coto de
caza de la localidad de Almuradiel (Ciudad Real) que pondrían de
manifiesto que nos encontramos con algo bastante más serio que un simple
accidente de caza. **Ha sido un cazador el que ha disparado. Otra
consecuencia de la gestión de caza intensiva y comercial que se está
promoviendo por el Gobierno de Cospedal.*

La finca donde se ha producido la muerte de este lince del programa de
reintroducción Iberlince es las Navas de la Condesa, cuyo propietario es
Jaime Botín. Este titular y esta finca, a pesar de gozar una inmerecida
fama de buena gestión cinegética y puesta como modelo a seguir por el
resto del sector, arrastra un historial de conflictos con especies
protegidas y ya en 1os años noventa fueron multados por la muerte de un
águila imperial en un cepo.

Ahora, el incidente con el lince se ha producido durante una batida para
cazar zorros, una modalidad de control de predadores poco habitual y muy
peligrosa ya que moviliza a muchas personas y armas en zonas con
abundancia de predadores, no solo de zorros, y donde es fácil disparar
sin haber identificado bien el objetivo.

Más riesgo se ha añadido a la situación por el hecho de que se haya
producido esta batida a poca distancia del lugar donde se están soltando
los linces del programa de reintroducción. Supuestamente con la
autorización y conocimiento de la propia Consejería de Agricultura de
Castilla-La Mancha.

Por otra parte, el hecho de que los responsables de la finca dieran
aviso de la muerte del lince, no tiene por qué ser una muestra de
responsabilidad, ya que Kenitra llevaba un radiotransmisor por lo que no
cabía otra opción que reconocer cuanto antes lo sucedido ya que se iba a
saber en todo caso dónde había muerto el lince.

Ecologistas en Acción reclama de la Consejera de Agricultura una
profunda investigación y una explicación urgente que no se queden en
valorar el resultado final de este triste suceso, sino que profundicen
en las causas subyacentes y en el conocimiento de los culpables de las
decisiones que han dado lugar a esta lamentable situación.

*Más información: Miguel Ángel Hernández 608823110, Theo Oberhuber
656925081*

/*Confederación de Ecologistas en Acción*/
Tel: 915312739
www.ecologistasenaccion.org
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: organizacion@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] NP: Un lince menos, muerto en una batida en una finca de Botín