Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Archives: 5 de May de 2015

[Mitjans] NP: Organitzacions socials urgeixen a implementar mesures contra el Projecte Castor

[cat-cast]

_Després de la resolució aprovada pel Parlament Europeu per una
“avaluació desastrosa” de risc i contra la indemnització a ACS_
*ORGANITZACIONS SOCIALS URGEIXEN A IMPLEMENTAR MESURES CONTRA EL
PROJECTE CASTOR*
_Demanen la suspensió cautelar del Decreto Llei sobre la compensació
fins a conèixer els resultats de diferents processos judicials i
administratius en marxa_

*Organitzacions socials urgeixen a implementar mesures contra el
Projecte Castor després de la resolució aprovada pel Parlament Europeu

i altres processos judicials en curs. Ha d’abordar-se la qüestió del
pagament de la indemnització, que pagaria la ciutadania a través de la
factura del gas, del deute i del desmantellament de les instal·lacions
del magatzem de gas. També és prioritari revisar el mecanisme financer
europeu que va possibilitar el projecte i que segueix vigent, com
destaquen l’Observatori del Deute en la Globalització, Ecologistes en
Acció, la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute i la Plataforma
Ciutadana en Defensa dels Terres del Sénia entre altres organitzacions.*

El Parlament Europeu va instar la setmana passada a la Comissió i al
Banc Europeu d’Inversions al fet que prenguin mesuras a fi d’evitar que
els ciutadans espanyols hagin d’abonar els 1.350 milions euros en
compensacions pel Projecte Cástor. El desembre passat, també la
Defensora del Poble europea, Emilly O’Reilly, va reclamar l’atenció de
la Comissió sobre aquest tema.

El president del Banc Europeu d’Inversions, Werner Hoyer, ja ha
reconegut públicament que el projecte Castor ha estat precedit d’una
avaluació desastrosa, malgrat que el banc que presideix segueix sense
donar resposta a la denúncia que la Plataforma Ciutadana en Defensa dels
Terres del Sénia (PCDTS) va presentar ja fa més d’un any.

La Plataforma espera que l’informe de la resolució aprovat per majoria
al Parlament Europeu (350 vots a favor) sigui implementat a partir
d’ara. “El resultat d’aquesta votació ens anima a seguir en el nostre
esforç per aconseguir la derogació del Decreto Llei 13/2014 del mes
d’octubre sobre el pagament d’aquesta subvenció encoberta. Des de la
Plataforma del Sénia presentarem pròximament una denúncia davant la
Comissió Europea i un petició davant el Parlament Europeu, per seguir
insistint sobre aquest tema. A més d’una queixa formal davant la
Defensora Europea per la falta de resposta del BEI a la nostra
sol·licitud de fa més d’un any”, explica Evelio Monfort, membre de la
Plataforma.

La resolució mantingui l’opinió pública en alerta de cara als processos
judicials a nivell de l’Estat espanyol, que es preveuen lents, tant la
causa en el jutjat 4 de Vinarós per delictes mediambientals, com els
recursos d’inconstitucionalitat presentats per la Generalitat de
Catalunya i pel PSOE. Així mateix “es posa en relleu la urgent revisió
del mecanisme financer europeu dels Project Bonds que va fer possible el
projecte, i que segueix vigent” explica Mònica Guiteras de l’Observatori
del Deute en la Globalització.

El deute d’1.350 milions d’euros generada a través de la indemnització
que el Reial decret Llei 13/2014 va assegurar a ACS el passat octubre,
serà abonada a través de la factura del gas durant 30 anys, però pot
arribar a convertir-se en una suma de més de 4.000 milions, als quals
cal sumar altres costos milionaris de manteniment i operació que Enagas,
la nova encarregada de la infraestructura, cobrarà també a través
d’aquesta factura. Ni el Govern ni el ministeri d’Indústria han informat
sobre com es concretarà aquest pagament a través de la factura del gas a
partir de 2016. Fins i tot els informes sobre el risc sísmic que el
govern ha encarregat a instituts internacionals segueixen sense
presentar-se, retardant aquesta decisió fins i tot a la propera legislatura.

Les organitzacions exigeixen la suspensió cautelar del Reial decret
mentre no es resolguin els diferents processos judicials i
administratius del cas, i es depurin les responsabilitats penals i
polítiques. Condemnen aquesta infraestructura innecessària i el seu
deute il·legítim, especialment en un moment on es donen situacions de
pobresa energètica i d’emergència social generalitzada. Consideren que
els danys, el deute i el desmantellament de la plataforma Castor han de
ser assumits pels responsables. Mentre la qüestió no se soluciona, creix
el malestar i la indignació de la població, la impunitat dels
responsables, i els interessos d’un deute impagable.

Contactes:

Mònica Guiteras, Observatori del Deute en la Globalització

monica.guiteras@odg.cat

646415272
Evelio Monfort, Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia

607730457

————————————————————————————————————————————————————————————————
5 de mayo de 2015_
__
__Tras la resolución aprobada por el Parlamento Europeo por una
“evaluación desastrosa” de riesgo y contra la indemnización __a ACS_
*ORGANIZACIONES SOCIALES URGEN A IMPLEMENTAR MEDIDAS CONTRA EL PROYECTO
CASTOR*_
__Piden la suspensión cautelar del Decreto Ley sobre la compensación
hasta conocer los resultados de distintos procesos judiciales y
administrativos en marcha _*
**
**Organizaciones sociales urgen a implementar medidas contra el Proyecto
Castor tras la resolución aprobada por el Parlamento Europeo

y otros procesos judiciales en curso. Debe abordarse la cuestión del
pago de la indemnización, que pagaría la ciudadanía a través de la
factura del gas, de la deuda y del desmantelamiento de las instalaciones
del almacén de gas. También es prioritario revisar el mecanismo
financiero europeo que posibilitó el proyecto y que sigue vigente, como
destacan el Observatorio de la Deuda en la Globalización, Ecologistas
en Acción, la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda y **la
Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia entre otras
organizaciones.*

El Parlamento Europeo instó la semana pasada a la Comisión y al Banco
Europeo de Inversiones a que tomen medidas a fin de evitar que los
ciudadanos españoles tengan que abonar los 1.350 millones euros en
compensaciones por el Proyecto Cástor. El pasado diciembre, también la
Defensora del Pueblo europea, Emilly O’Reilly, reclamó la atención de la
Comisión al respecto.

El presidente del Banco Europeo de Inversiones, Werner Hoyer, ya ha
reconocido públicamente que el proyecto Castor ha sido precedido de una
evaluación desastrosa, pese a que el banco que preside sigue sin dar
respuesta a la denuncia que la Plataforma Ciutadana en Defensa de les
Terres del Sénia (PCDTS) presentó ya hace más de un año.

La Plataforma espera que el informe de la resolución aprobado por
mayoría en el Parlamento Europeo (350 votos a favor) sea implementado a
partir de ahora. “El resultado de esta votación nos anima a seguir en
nuestro esfuerzo para lograr la derogación del Decreto Ley 13/2014 del
mes de octubre sobre el pago de esta subvención encubierta. Desde la
Plataforma del Sénia presentaremos próximamente una denuncia ante la
Comisión Europea y un petición ante el Parlamento Europeo, para seguir
insistiendo sobre este tema. Además de una queja formal ante la
Defensora Europea por la falta de respuesta del BEI a nuestra solicitud
de hace más de un año”, explica Evelio Monfort, miembro de la Plataforma.

La resolución mantenga la opinión pública en alerta de cara a los
procesos judiciales a nivel del Estado español, que se prevén lentos,
tanto la causa en el juzgado 4 de Vinarós por delitos medioambientales,
como los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Generalitat
de Catalunya y por el PSOE.
Así mismo “se pone de relieve la urgente revisión del mecanismo
financiero europeo de los Project Bonds que hizo posible el proyecto, y
que sigue vigente” explica Mònica Guiteras del Observatorio de la Deuda
en la Globalización.

La deuda de 1.350 millones de euros generada a través de la
indemnización que el Real Decreto Ley 13/2014 aseguró a ACS el pasado
octubre, será abonada a través de la factura del gas durante 30 años,
pero puede llegar a convertirse en un monto de más de 4.000 millones, a
los que hay que sumar otros costes millonarios de mantenimiento y
operación que Enagas, la nueva encargada de la infraestructura, cobrará
también a través de dicha factura. Ni el Gobierno ni el ministerio de
Industria han informado sobre cómo se concretará ese pago a través de la
factura del gas a partir de 2016. Incluso los informes sobre el riesgo
sísmico que el gobierno ha encargado a institutos internacionales siguen
sin presentarse, retardando esta decisión incluso a la próxima legislatura.

Las organizaciones exigen la suspensión cautelar del Real Decreto
mientras no se resuelvan los distintos procesos judiciales y
administrativos del caso, y se depuren las responsabilidades penales y
políticas. Condenan esta infraestructura innecesaria y su deuda
ilegítima, especialmente en un momento donde se dan situaciones de
pobreza energética y de emergencia social generalizada. Consideran que
los daños, la deuda y el desmantelamiento de la plataforma Castor deben
ser asumidos por los responsables. Mientras la cuestión no se
soluciona, crece el malestar y la indignación de la población, la
impunidad de los responsables, y los intereses de una deuda impagable.

*Contactos: *
Mònica Guiteras, Observatorio de la Deuda en la Globalización
monica.guiteras@odg.cat
646415272

Evelio Monfort, Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia
607730457
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP: Organitzacions socials urgeixen a implementar mesures contra el Projecte Castor

[Medios] NP: Organizaciones sociales urgen a implementar medidas contra el Proyecto Castor

5 de mayo de 2015
___
__Tras la resolución aprobada por el Parlamento Europeo por una
“evaluación desastrosa” de riesgo y contra la indemnización _
*ORGANIZACIONES SOCIALES URGEN A IMPLEMENTAR MEDIDAS CONTRA EL PROYECTO
CASTOR*_
__Piden la suspensión cautelar del Decreto Ley sobre la compensación
hasta conocer los resultados de distintos procesos judiciales y
administrativos en marcha _*
**
**Organizaciones sociales urgen a implementar medidas contra el Proyecto
Castor tras la resolución aprobada por el Parlamento Europeo y otros
procesos judiciales en curso. Debe abordarse la cuestión del pago de la
indemnización, que pagaría la ciudadanía a través de la factura del gas,
de la deuda y del desmantelamiento de las instalaciones del almacén de
gas. También es prioritario revisar el mecanismo financiero europeo que
posibilitó el proyecto y que sigue vigente, como destacan el
Observatorio de la Deuda en la Globalización, Ecologistas en Acción, la
Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda y **la Plataforma Ciutadana
en Defensa de les Terres del Sénia entre otras organizaciones.*

El Parlamento Europeo instó la semana pasada a la Comisión y al Banco
Europeo de Inversiones a que tomen medidas a fin de evitar que los
ciudadanos españoles tengan que abonar los 1.350 millones euros en
compensaciones por el Proyecto Cástor. El pasado diciembre, también la
Defensora del Pueblo europea, Emilly O’Reilly, reclamó la atención de la
Comisión al respecto.

El presidente del Banco Europeo de Inversiones, Werner Hoyer, ya ha
reconocido públicamente que el proyecto Castor ha sido precedido de una
evaluación desastrosa, pese a que el banco que preside sigue sin dar
respuesta a la denuncia que la Plataforma Ciutadana en Defensa de les
Terres del Sénia (PCDTS) presentó ya hace más de un año.

La Plataforma espera que el informe de la resolución aprobado por
mayoría en el Parlamento Europeo (350 votos a favor) sea implementado a
partir de ahora. “El resultado de esta votación nos anima a seguir en
nuestro esfuerzo para lograr la derogación del Decreto Ley 13/2014 del
mes de octubre sobre el pago de esta subvención encubierta. Desde la
Plataforma del Sénia presentaremos próximamente una denuncia ante la
Comisión Europea y un petición ante el Parlamento Europeo, para seguir
insistiendo sobre este tema. Además de una queja formal ante la
Defensora Europea por la falta de respuesta del BEI a nuestra solicitud
de hace más de un año”, explica Evelio Monfort, miembro de la Plataforma.

La resolución debe mantener a la opinión pública en alerta de cara a los
procesos judiciales a nivel estatal, que se prevén lentos, tanto la
causa en el juzgado 4 de Vinarós por delitos medioambientales, como los
recursos de inconstitucionalidad presentados por la Generalitat de
Catalunya y por el PSOE.

Asímismo “se pone de relieve la urgente revisión del mecanismo
financiero europeo de los Project Bonds que hizo posible el proyecto, y
que sigue vigente” explica Mònica Guiteras del Observatorio de la Deuda
en la Globalización.

La deuda de 1.350 millones de euros generada a través de la
indemnización que el Real Decreto Ley 13/2014 aseguró a ACS el pasado
octubre, será abonada a través de la factura del gas durante 30 años,
pero puede llegar a convertirse en un monto de más de 4.000 millones, a
los que hay que sumar otros costes millonarios de mantenimiento y
operación que Enagas, la nueva encargada de la infraestructura, cobrará
también a través de dicha factura. Ni el Gobierno ni el ministerio de
Industria han informado sobre cómo se concretará ese pago a través de la
factura del gas a partir de 2016. Incluso los informes sobre el riesgo
sísmico que el gobierno ha encargado a institutos internacionales siguen
sin presentarse, retardando esta decisión incluso a la próxima legislatura.

Las organizaciones exigen la suspensión cautelar del Decreto Ley
mientras no se resuelvan los distintos procesos judiciales y
administrativos del caso, y se depuren las responsabilidades penales y
políticas. Condenan esta infraestructura innecesaria y su deuda
ilegítima, especialmente en un momento donde se dan situaciones de
pobreza energética y de emergencia social generalizada. Consideran que
los daños, la deuda y el desmantelamiento de la plataforma Castor deben
ser asumidos por los responsables. Mientras la cuestión no se
soluciona, crece el malestar y la indignación de la población, la
impunidad de los responsables, y los intereses de una deuda impagable.

Contactos:
Mònica Guiteras, Observatorio de la Deuda en la Globalización
monica.guiteras@odg.cat
646415272

Evelio Monfort, Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia
607730457

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] NP: Organizaciones sociales urgen a implementar medidas contra el Proyecto Castor

RESCAT MEDITERRANI: MSF i MOAS rescaten a 369 persones en la seva primera operació de salvament

Benvolguts/as companys/as,

Més de 6.000 persones han estat rescatades en diverses operacions en el
Mediterrani aquest cap de setmana en la perillosa travessia de Líbia a
Europa.
369 d’elles han estat rescatades pel MY Phoenix, un vaixell de cerca i
salvament que desenvolupa l’operació conjunta llançada dissabte passat per
Metges Sense Fronteres (MSF) i l’Estació d’Ajuda al Migrant per Mar (MOAS,
Migrant Offshore Aid Station). La passada matinada, el MY Phoenix també va
col·laborar en el rescat d’altres 104 persones que van ser traslladades a
un buc comercial.

A més del comunicat, us enviem fotografies de l’operació de salvament que
podeu descarregar des de l’enllaç adjunt.

369 PERSONES RESCATADES EN LA PRIMERA OPERACIÓ DE SALVAMENT EN EL
MEDITERRANI METGES SENSE FRONTERES I MOAS

Descàrrega de fotografies de l’operació de rescat:
https://www.hightail.com/download/bXBZb24zTmFZY1JvZE1UQw
“El vaixell de rescat està completament abarrotat; homes, dones i nens han
passat la nit dormint arraulits sota mantes, no hi havia ni un centímetre
de sobres. L’escala d’aquesta crisi és simplement esquinçadora”, explica
Will Turner, coordinador d’Emergències de MSF. “Res et prepara per a la
visió de 369 persones amuntegades en un vaixell de pesca”, afirma Chris
Catrambone, cofundador de MOAS. “La gent que vam rescatar la tarda d’ahir
viatjava tan estreta en un espai tan estret que les seves cames estaven
engarrotades i amb prou feines podien moure’s quan van ser rescatades”.
Esperem que la informació us resulti d’interès.

Salutacions,

___________________________________________

Sílvia Herrera
Prensa Delegación Catalunya/Cataluña, Balears/Baleares y Aragón
Metges Sense Fronteres
Nou de la Rambla, 26 – 08001 – Barcelona
Telf: 93 304 61 80
www.msf.es
@MSF_ToniLuna

Tened presente que mi horario es de 10 a 14
Para temas urgentes contactar con toni.luna@barcelona.msf.org

CP MSF MOAS rescatan a 369 personas en el Mediterraneo 04052015 CAT.docx

FontFuente: prensa.msf.b@barcelona.msf.org

Comentaris tancats a RESCAT MEDITERRANI: MSF i MOAS rescaten a 369 persones en la seva primera operació de salvament