Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Archives: 19 de May de 2015

[Mitjans] Nota de premsa: Querella per presumpta corrupció

/19 de maig de 2015/

*Aigua és Vida, Ecologistes en Acció, Enginyeria sense Fronteres i la
FAVB porten als tribunals l’AMB per la privatització de l’aigua i el
sanejament*

*La plataforma Aigua és Vida, a través d’Ecologistes en Acció,
Enginyeria Sense Fronteres i la FAVB, ha presentat aquest dimarts una
querella criminal contra els responsables que impulsaren i aprovaren, el
2012, la creació de la Societat d’Economia Mixta entre l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB) i la Societat General d’Aigües de
Barcelona (del grup, i en endavant, AGBAR), al considerar que no només
eren conscients de la situació irregular en què es trobava el servei
d’aigua sinó que actuaren presumptament en perjudici de la ciutadania i
l’interès general, amb greus implicacions de les quals també eren
coneixedors.*

*Absència de títols*

La situació del servei d’aigua a la regió metropolitana va ser motiu
d’estudi per la pròpia AMB el 1993, a través del que llavors era la
Mancomunitat de Municipis. Aquesta encarregà l’estudi al catedràtic de
dret administratiu i pare de la Constitució Eduardo García de Enterría,
un jurista de referència en Dret Públic. En les conclusions de
l’informe, que avui es fa públic, declara que «existeixen raons
jurídiques suficients per afirmar que els drets d’AGBAR en la prestació
del servei a Barcelona» van acabar el 2003. I pel que fa a Montcada,
Esplugues, Santa Coloma de Gramenet, l’Hospitalet de Llobregat,
Badalona, Sant Adrià del Besòs, Gavà, Sant Feliu de Llobregat,
Viladecans i Cerdanyola del Vallès el servei es presta sense un
veritable títol concessional», als que es podria afegir Sant Boi de
Llobregat, Sant Just Desvern i Sant Joan Despí. Cal destacar que
l’aleshores gerent del servei metropolità responsable d’aigua és avui
president Executiu d’AGBAR.

En la mateixa línia camina la sentència judicial de 2010 on el jutge
dictaminà, després de no haver rebut cap contracte vinculat a la
prestació del servei ni per part d’Agbar, ni de l’Ajuntament de
Barcelona ni de l’AMB, que la prestació del servei par part d’AGBAR és
il·legítima, constatant-se de nou els fets irregulars descrits pel
catedràtic Eduardo Garcia de Enterría i plenament coneguts per l’AMB.

*Reguralització dubtosa de la situació i valoració d’actius*

Tanmateix, el 2012 l’AMB no només obvia aquesta situació sinó que crea
una Societat d’Economia Mixta (SEM) sense cap concurs públic. És a dir,
ometent el procediment d’adjudicació aplicable, al·legant
incomprensiblement que AGBAR era l’única empresa que podria prestar el
servei sota l’argument que «en virtut dels citats Títols, la seva
condició de gestor indirecte del servei metropolità d’abastament d’aigua
en baixa no resulta discutible», procediment que la pròpia Oficina
Antifrau de Catalunya (OAC) qüestionà, el passat febrer, amb un informe
de 64 pàgines que també fem públic
.
Així, l’OAC posa en entredit que no hi hagi hagut lliure concurrència
«atesa la manca d’una anàlisi jurídica i especialment econòmica tant
dels títols a l’empar dels quals AGBAR ha vingut prestant el servei de
subministrament d’aigua» com també parla de concessions extingides per
part d’AGBAR. Només cal revisar la declaració de les concessions fetes
per AGBAR en l’Annex 2 de la Memòria per trobar contractes caducs de
principis de segle XX i no trobar ni tant sols cap citació al contracte
de Barcelona.

Pel que fa la valoració dels actius la pròpia OAC afirma que «la
fiscalització de l’expedient considerat presenta deficiències molt
significatives: de fet, es pot afirmar que no hi ha hagut fiscalització
de l’expedient més que en un sentit purament formal, però no
substantiu», i planteja «dubtes seriosos sobre el rigor de l’actuació de
l’AMB». Així, trobem una nul·la fiscalització dels actius aportats per
AGBAR valorats en 476,45 milions d’euros. I, pel que fa als actius
aportats per l’AMB a través dels actius de l’Entitat Metropolitana de
Sanejament SA, es valoren en 50,55 milions d’euros, element
inversemblant tenint en compte que la valoració feta per l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA) fou de 968 milions d’euros, o la valoració del
Govern de la Generalitat en el Decret Llei 2/2014 en concepte
d’«inversions en sanejament efectuades» era de l’ordre de 800 milions
d’euros.

*Impactes sobre la ciutadania*

Pel que fa als costos que la creació de la SEM tindrà pels usuaris i
usuàries destaquem alguns elements, com ara el Cànon concessional que
l’OAC troba «sorprenent», qüestionant que l’AMB s’atribueixi per aquest
concepte un import anual de 20 milions d’euros. També considera
«qüestionable el pagament a AGBAR d’una contraprestació per l’aportació
de know-how» que podria comportar «una situació d’enriquiment injust
d’AGBAR». Aquests elements i altres foren estudiats per l’ACA en el seu
informe «Impacte sobre els consumidors de la creació de la SEM»

de desembre de 2012, on es destaca que la creació de la SEM suposaria un
sobrecost per la ciutadania de Barcelona i Àrea Metropolitana de 62,94
euros per família i any, una pujada que rondaria el 20% del rebut.

Atesos tots aquests fets i constatacions presentem querella al Jutjat de
Torn de Barcelona per entendre que cal investigar tots els presumptes
delictes contra l’administració pública vinculats a les sospites i
indicis que puguin haver comès la Direcció Tècnica de l’AMB i els
membres del Consell Metropolità de l’AMB que votaren a favor de l’acord
de creació de la Societat Empresarial Mixta per gestionar el servei
integral de l’aigua a l’AMB. Considerem que la situació presentada
podria suposar, si el jutge així ho estima, un cas de corrupció en un
camp essencial com és l’aigua, declarat per l’ONU com un Dret Humà i
sobre el qual les administracions haurien de vetllar per la seva plena
garantia.

/Fotografies:
https://picasaweb.google.com/catalunya.ecologistesenaccio.org/QuejaAMB//
//
//Més informació://
//Moisès Subirana 661 81 82 73//
//Maria Garcia 648 76 11 99//
//Lluís Rabell 673 70 95 76/

[Cast]

/19 de mayo de 2015/

*Aigua és Vida, Ecologistes en Acció, Enginyeria sense Fronteres i la
FAVB llevan a los tribunales la AMB por la privatización del agua y el
saneamiento*

*La plataforma Aigua és Vida, a través de Ecologistas en Acción,
Enginyeria sense Fronteres y la Federación de Vecinos y Vecinas de
Barcelona (FAVB), ha presentado este martes una querella criminal contra
los responsables que impulsaron y aprobaron, el 2012, la creación de la
Sociedad de Economía Mixta entre el Área Metropolitana de Barcelona
(AMB) y la Sociedad General de Aguas de Barcelona (del grupo, y en
adelante, AGBAR), al considerar que no sólo eran plenamente conscientes
de la situación irregular en la cual se encontraba el servicio de agua
sino que actuaron presuntamente en perjuicio de la ciudadanía y el
interés general, causando graves implicaciones de las cuales también era
conocedores.*

*Ausencia de títulos*

La situación del servicio de agua en la región metropolitana fué motivo
de estudio por la propia AMB el 1993, a través de lo que entonces era la
Mancomunitat de Municipis. Ésta encargó el estudio al catedrático de
derecho administrativo y padre de la Constitución Eduardo García de
Enterría, un jurista de referencia en Derecho Público. En las
conclusiones del informe, que hoy se hace público, declara que «existen
razones jurídicas suficientes para afirmar que los derechos de AGBAR en
la prestación del servicio a Barcelona» acabaron el 2003. Y en cuanto a
Montcada, Esplugues, Santa Coloma de Gramenet, l’Hospitalet de
Llobregat, Badalona, Sant Adrià del Besòs, Gavà, Sant Feliu de
Llobregat, Viladecans i Cerdanyola del Vallès el servicio se presta sin
un verdadero título concesional», a los que se podría añadir Sant Boi de
Llobregat, Sant Just Desvern i Sant Joan Despí. Es importante destacar
que el entonces gerente del servicio metropolitano responsable de agua
es a dia de hoy el presidente ejecutivo de AGBAR.

En la misma línea camina la sentencia judicial del 2010 donde el juez
dictaminó, después de no haber recibido ningún contrato vinculante a la
prestación del servicio por parte de AGBAR, ni del Ayuntamiento de
Barcelona ni de la AMB, que la prestación del servicio por parte de
AGBAR es ilegítima, constatándose de nuevo irregularidades descritas por
el catedrático Eduardo García de Enterría y plenamente conocidos por la AMB.

*Dudosa regularización de la situación y valoración de activos*

Sin embargo, el 2012 la AMB no sólo obvia esta situación sino que crea
una Sociedad de Economía Mixta (SEM) sin concurso público. Es decir,
omitiendo el procedimiento de adjudicación aplicable, alegando
incomprensiblemente que AGBAR era la única empresa que podría prestar el
servicio, bajo el argumento que «en virtud de los citados Títulos, su
condición de gestor indirecto del servicio metropolitano de
abastecimiento de agua en baja no resulta discutible», procedimiento que
la propia Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) cuestionó, el pasado
Febrero, con un informe de 64 páginas que también hacemos público hoy
.
Así el OAC, pone en entredicho que no haya habido libre concurrencia
«dada la falta de un análisis jurídico y especialmente económico tanto
de títulos al amparo de los cuales AGBAR ha venido prestando el servicio
de suministramiento de agua» como también habla de concesiones
extinguidas por parte de AGBAR. Tan sólo hacer falta revisar la
declaración de concesiones hechas por AGBAR en el Anexo 2 de la Memoria
para poder encontrar contratos caducos de principios de siglo XX y no
encontrar ni tan sólo una cita al contrato de AGBAR.

En cuanto a la valoracíón de los activos la propia OAC afirma que «la
fiscalización del expediente considerado presenta deficiencias muy
significativas: de hecho, se puede afirmar que no ha habido
fiscalización del expediente más que en un sentido puramente formal,
pero no substantivo», y plantea «seriosas dudas sobre el rigor de la
actuación de la AMB». Así mismo, encontramos una nula fiscalización de
los activos aportados por AGBAR valorados en 476,45 millones de Euros.
Y, en cuanto a los activos aportados por la AMB a través de los de la
Entitat Metropolitana de Sanejament SA, se valoran en 50,55 millones de
euros, elemento inverosímil teniendo en cuenta que la valoración hecha
por la Agencia Catalana del Agua (ACA) fué de 968 millones de euros, o
la valoración del Gobierno de la Generalitat en el Decret Llei 2/2014
en concepto de «inversiones en saneamiento efectuadas» era del orden de
800 millones de Euros.

*Impactos sobre la ciudadanía*

En cuanto a los costes que la creación de la SEM tendrá para los
usuarios y usuarias destacamos algunos elementos, como el Canon
concesional que la OAC encuentra «sorprendente», cuestionando que la AMB
se atribuye por este concepto un importe anual de 20 millones de euros.
También considera «el pago a AGBAR de una contraprestación por la
aportación de know-how» que podría comportar «una situación de
enriquecimiento injusto de AGBAR». Estos elementos y otros fueron
estudiados por la ACA en su informe «Impacto sobre los consumidores de
la creación de la SEM»

de Diciembre de 2012, donde se destaca que la creación de la SEM
supondría un sobrecoste para la ciudadanía de Barcelona y el Área
Metropolitana de 62,94 euros por familia y año, una subida que rondaría
el 20% del recibo.

Dados todos estos hechos y constaciones presentamos querella al Juzgado
de Guardia de Barcelona por entender que és necesario investigar todos
los presuntos delitos contra la administración pública vinculados a las
sospechas y indicios que puedan haber cometido la Dirección Técnica de
la AMB y los miembros del Consejo Metropolitano que votaron a favor del
acuerdo de creación de la Sociedad Empresarial Mixta por gestionar el
servicio integral del agua en la AMB. Consideramos que la situación
presentada podria suponer, si así lo estima el juez, un caso de
corrupción en un campo esencial como es el agua, declarado por la ONU
como un Derecho Humano y sobre el cual las administraciones deberían de
velar por su plena garantia.

/Fotos:
https://picasaweb.google.com/catalunya.ecologistesenaccio.org/QuejaAMB/

/Más información://
//Moisès Subirana 661 81 82 73//
//Maria Garcia 648 76 11 99//
//Lluís Rabell 673 70 95 76/
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: comunicacion@ecologistasenaccion.org, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] Nota de premsa: Querella per presumpta corrupció

[Medios] NP: Ríos de Murcia, Albacete, Jaén y Granada propuestos como reservas naturales fluvi ales

19 de mayo de 2015
*
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN PROPONE LA DECLARACIÓN DE 7 RÍOS COMO RESERVAS
NATURALES FLUVIALES EN LA CUENCA DEL SEGURA*

*Siete nuevos ríos de Murcia, Albacete, Jaén y Granada han sido
propuestos por Ecologistas en Acción como reservas naturales fluviales
en un informe presentado hoy. Estos 134 kilómetros de tramos fluviales
de la Cuenca del Segura se suman a los 300 de la Cuenca del Guadiana que
también se han planteado como enclaves protegidos. Las Confederaciones
Hidrográficas de ambas cuencas apoyan las propuestas. *

La del Segura y la del Guadiana son las dos cuencas con menor cantidad
de reservas naturales fluviales. Por este motivo, Ecologistas en Acción
comenzó el pasado mes de agosto un trabajo de investigación en el
terreno, cuyos resultados se presentan en Guadalajara y Murcia. En esta
última localidad se han dado a conocer hoy los siete tramos fluviales
del Segura que guardan un alto grado de naturalidad y podrían
convertirse en reservas naturales fluviales a finales de este año.

El informe “Propuesta de nuevas reservas naturales fluviales en la
cuenca del Segura” recoge cursos fluviales en Castilla La Mancha, Murcia
y Andalucía: Río Chícamo, Arroyo del Puerto, Arroyo de la Espinea,
Arroyos de los Endrinales y las Hoyas, Río Zumeta, Arroyos de los
Collados y Ecudero y río Tus (ver tabla).
La propuesta ha sido asumida por la Confederación Hidrográfica del
Segura en el borrador del nuevo Plan Hidrológico, lo que puede suponer
la completa conservación 134 kilómetros fluviales una vez que se
confirme el plan, a finales de año

*Nombre reserva natural fluvial propuesta*
*Localidad*
*Longitud (Km)*

S-01. Río Tus desde su cabecera hasta el balneario de Tus
Yeste (Albacete), Siles (Jaén)
23,34

S-02. Arroyo de Los Collados y arroyo Escudero
Riópar y Yeste (Albacete)
8,50

S-03. Río Zumeta (desde su nacimiento hasta el Embalse de la Novia)
Santiago-Pontones (Jaén), Huéscar (Granada), Yeste (Albacete)
58,50

S-04. Arroyos de los Endrinales y de Las Hoyas
Paterna del Madera y Bogarra (Albacete)
22,60

S-05. Arroyo de la Espinea
Segura de la Sierra (Jaén) y Yeste (Albacete)
8,50

S-06. Arroyo del Puerto (tributario por la izquierda del río Tus)
Yeste (Albacete)
7,53

S-07. Río Chícamo (desde su nacimiento hasta El Partidor)
Abanilla (Murcia)
6,53
*Total*
*134,44*
Actualmente solo la cabecera del río Segura, en un tramo de 47,8 km,
cuenta con protección.

Ecologistas en Acción ha podido constatar en déficit de conservación que
cuentan la mayor parte de los ríos de la cuenca del Segura, en especial,
los que no se sitúan en la cabecera de la cuenca. Llama especialmente la
atención el estado de las ramblas en toda la cuenca.

En el informe se incluyen una serie de medidas adicionales que se
proponen a la Confederación Hidrográfica para aumentar, más si cabe, el
estado ecológico de estos ríos.
Las Reservas Naturales Fluviales son una figura de protección prevista
en la Ley del Texto Refundido de la Ley de Aguas. Actualmente existen
211 Reservas identificadas en todas las demarcaciones hidrográficas del
Estado, que suponen 3.078 kilómetros lineales protegidos.

Este trabajo ha sido elaborado dentro del proyecto Propuesta de creación
de nuevas reservas fluviales en algunas demarcaciones y fomento de las
mismas, y cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Más información: http://www.ecologistasenaccion.org/article30118.html
Raúl Urquiaga 675 569 118 y Santiago Martín Barajas 656 925 083

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] NP: Ríos de Murcia, Albacete, Jaén y Granada propuestos como reservas naturales fluvi ales

[Colombia] ELN Revista Insurrección Nro. 476

/– Revista Insurrección //N° 476 –/_//_
_/Mayo 2015/_
_*INDICE:*_

*Las Mentiras NO son Caminos de Paz Revista Insurrección *

*La Paradójica Lucha Contra el Narcotráfico Laura G. *

*La Unidad del Magisterio: Reivindicación Social y Derecho LaboralEmilse
Luna*
*El Sur de Bolívar, Entre El Oro y la Vida **Entrevista del SINPAL a
Elkin, campesino de la región del Sur de Bolívar*

*Bolivia Merece Una Salida Soberana Al Mar Alfonsina G.*

*Bolcheviques del Líbano: Un Relato Insurgente (Parte II)*
*Martín Gaspar García Laviana *

*Mensaje al Congreso Internacional Propuestas para la Paz y el
Desarrollo* *Comandante Nicolás Rodríguez Bautista*

*
*
—————————————————————————————-(
Para desuscribirse de esta lista de noticias envié un mensaje en blanco
a colombia-unsubscribe@eln-voces.com Recibirá un mensaje de respuesta
automáticamente del
servidor.)—————————————————————————————-
_*Las Mentiras NO son Caminos de Paz*__*
*_*
_Revista Insurrección _*
*
No es de sorprender el manejo mediático que se ha hecho de la falsa
acusación contra el ELN, en la que se afirma que un comando nuestro,
exhibió las piernas de un suboficial del Ejército en una escuela de
Convención, Norte de Santander.

Contrario al accionar estatal, que muestra como trofeos los cuerpos de
guerrilleros abatidos en combate, el ELN jamás se valdrá de estos actos
degradantes como símbolo de victoria, porque nuestra ética
revolucionaria tiene como fundamento el respeto a la dignidad humana.

Es política del ELN hacer pública la responsabilidad de cada una de sus
acciones, en este caso DESMENTIMOS ENFÁTICAMENTE que este tipo de hechos
sean obra nuestra. Con estas acusaciones hay una intención por parte de
los enemigos de la paz, de deslegitimar a la insurgencia y cerrarle la
puerta al diálogo como parte de un proceso de paz.

Nuevamente los medios de comunicación se valen de la doble moral para
abordar este tipo de hechos. Pues ante los cientos de casos de
violaciones de derechos humanos, por parte de la fuerza pública y su
auspicio a las masacres perpetradas por paramilitares se guarda
silencio. Por el contrario se ha explotado mediáticamente esta falsa
acusación, para distraer la atención del pueblo colombiano imponiendo la
idea de que la lucha insurgente ha perdido su esencia.

Como en distintas ocasiones lo hemos sostenido, el gobierno es quién ha
decidido negociar en medio de la guerra. Como ELN siempre hemos
planteado la urgencia y necesidad de un cese al fuego bilateral, en
muestra sincera de la voluntad de paz, puesto que los más de 50 años de
conflicto armado en el país, han dejado un saldo doloroso y sin duda,
son los pobres quienes siguen pagando la crudeza de una guerra que solo
beneficia a los guerreristas y ricos del país.

Ni las falsas acusaciones, ni las amenazas, ni las presiones, son
caminos de paz. El pueblo colombiano merece verdad y un sincero interés
por parte de las clases dirigentes, de buscar solución a las causas que
dieron origen y mantienen el conflicto para poder así parar la guerra.
**
————————————————————–
Compartir Articulo —-Subir——

————————————————————-
*
_*
La Paradójica Lucha Contra el Narcotráfico
*_
_*Laura G.*_
*
Las desalentadoras cifras entregadas por la Oficina Nacional de Control
de drogas, del gobierno estadounidense, muestran un aumento del 39% en
los cultivos de coca en Colombia. Más grave aún, en algunas regiones
este aumento es cercano al 162%, de lo que podemos concluir que la
política contra el narcotráfico en su conjunto sigue siendo ineficaz.

Cuando la solución a un problema es equivocada, se debe buscar una
alternativa. Sin embargo se insiste en continuar con dicha fórmula,
esperando resultados diferentes. Hoy las fumigaciones, como forma de
combatir el narcotráfico tienen más impacto y perjuicio sobre el
campesinado, que sobre el traficante, quien paradójicamente resulta
fortalecido por la permisividad del Gobierno.

Las declaraciones del ministro de salud, frente a las recomendaciones de
suspender las fumigaciones con glifosato, a partir de una directriz
emanada por la OMS (Organización Mundial de la Salud), confirman la
necedad y el desinterés del gobierno, evidenciando que más que buena
voluntad del ministro de salud, lo que hay es cumplimiento a la
directriz del organismo internacional, que ratifica lo que ya por muchos
años el pueblo y el ELN han insistido: el glifosato es sinónimo de
genocidio a la vida.

Algunos sectores del gobierno han entrado en supuesta contradicción
frente a estos dos temas. Ante las declaraciones del ministro de salud,
su homólogo en defensa, ha manifestado su desacuerdo con la decisión de
suspender las fumigaciones porque prevé aumento de los cultivos.

Dichas declaraciones no son más que una distracción, pues el pago de 15
millones de dólares a Ecuador por los daños causados con el glifosato en
la frontera, es un precedente para las posibles demandas por parte de
las comunidades afectadas con las fumigaciones. Lo que realmente se
quiere evitar es responder política y económicamente por malas decisiones.

Parte de las promesas que por más de tres décadas, ha estado en las
agendas de aspirantes y gobernantes de la casa de Nariño, es la lucha
contra el narcotráfico. Si bien se ha maquillado de distintas formas,
todas tienen en común la profundización de una política represiva,
ineficaz y costosa.

Pero al parecer, la vida, es lo que menos interesa, pues las
afectaciones por el glifosato en mujeres embarazadas, niños y ancianos
de las zonas de aspersión son una constante. Así mismo la contaminación
de fuentes de agua y cultivos lícitos, pone en grave riesgo la vivencia
en estas áreas, trayendo consigo desplazamiento y abandono de tierras.

Sumado a ello, han querido poner el problema como responsabilidad
histórica de la insurgencia, alegando que esta ha promovido el fenómeno
en el país. Sin embargo, los más salpicados con este negocio han ocupado
altos cargos del gobierno, beneficiando de manera directa e indirecta a
los grandes terratenientes y empresarios vinculados con el paramilitarismo.

Como ELN, insistimos en que la erradicación manual y la sustitución de
cultivos son las salidas más coherentes con las necesidades del pueblo y
con menor impacto negativo sobre la vida, reconociendo ejemplos
regionales, donde la erradicación manual y sustitución han sido exitosas
por parte de la sociedad, como en el oriente colombiano y los indígenas
del Cauca. Iniciativas que como insurgencia compartimos y apoyamos. Aun
cuando, la presencia del estado es nula y no hay apoyo en la promoción
de cultivos para la supervivencia. Además la lucha contra el
narcotráfico debe trascender lo punitivo y atacar otros factores como el
consumo, en donde puede llegar a ser más efectiva.

Por último, la decisión de seguir o no con la utilización del glifosato
queda en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes el próximo 14 de
mayo. A esto habría que sumarle la posición del cuestionado magistrado
Jorge Pretelt, quién a través de una ponencia defenderá el uso del
glifosato.

Evidentemente, manos ajenas a decidir sobre lo que al pueblo
corresponde. Otro punto más en la agenda de la movilización para la
construcción de paz con justicia social.
**
*
*————————————————————-
Compartir Articulo
—-Subir—–
————————————————————-
*
*
_La Unidad del Magisterio: Reivindicación Social y Derecho Laboral_*
_*
Emilse Luna*_
*
La educación ha representado para los gobiernos de turno, solo un
discurso electoral que no se refleja en la realidad y que niega el papel
fundamental de esta, en la construcción de un país con vida digna.

El gobierno de Santos en su campaña presidencial de reelección, planteo
convertir a Colombia en el país más educado de América Latina para el
2025, lo que se contradice con la afirmación de la OCDE que ubica a
Colombia como el país de América Latina que menos invierte en la educación.

La propuesta del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 aprobada en el
senado, ubica a la educación como uno de los pilares centrales. Sin
embargo, la asignación presupuestal se aleja considerablemente de este
planteamiento, pues los rubros gruesos están en infraestructura,
extracción minera y desarrollo vial, con un claro enfoque de
fortalecimiento del sector privado.

¿Cómo es posible desarrollar una política educativa sin presupuesto?
Claramente lo que esto significa, es el incumplimiento de las promesas
del programa de gobierno.

Dentro de esta preocupante situación uno de los actores más afectados,
es el gremio profesoral, quien históricamente ha prescindido del
reconocimiento social y económico a su labor y ha desarrollado su
trabajo en condiciones precarias. Situación que ha hecho explicita ante
el gobierno y el país, exigiendo a través del dialogo, que se cumplan
sus derechos.

Ante la negativa del Ministerio de Educación y de la presidencia, los
maestros y maestras de Colombia, liderados por la Federación Colombiana
de Educadores de Colombia FECODE, decidieron instalar un paro educativo
el 22 de Abril, exigiendo un aumento laboral del 28%, beneficios en el
tema de la salud y el replanteamiento de la evaluación docente como
requisito para subir en el escalafón. Está más que demostrado que esté
gobierno protege los derechos, por el contrario, solo concede bajo
presión algunos beneficios para el pueblo y los trabajadores colombianos.

La respuesta del Ministerio Nacional encabezado por Gina Parody es
intransigente y arrogante, menospreciando la iniciativa del magisterio y
haciendo ver sus exigencias como injustas y exageradas. El gobierno
nacional arremete en una evidente alianza con los medios de
comunicación, con la campaña ¡que vuelvan los niños a clase!, valiéndose
de la sensibilidad del pueblo y utilizando a los niños y niñas como
excusa para ejercer presión al movimiento profesoral.

A pesar de esta estrategia la respuesta de la sociedad en su conjunto
fue favorable para el paro del magisterio, pues las familias,
estudiantes, y otros sectores, entregaron su respaldo y acompañaron las
marchas, mítines, y diferentes acciones adelantadas, demostrando la
legitimidad de esta acción colectiva.

Ciertamente la lucha de los docentes es justa y necesaria, pues con las
victorias alcanzadas gana el país en su conjunto. Los más beneficiados
son los niños y niñas que podrían recibir una educación con mejores
condiciones y mejores maestros.

Las exigencias del paro son las mínimas que los trabajadores y
trabajadoras de la educación pueden reclamar, pues la lista sería más
larga si involucráramos la calidad y la cobertura.

Por su parte el magisterio tiene muchos retos por delante: FECODE, como
un acumulado de diversas expresiones debe recoger las diversas
experiencias y propuestas de las regiones, trascendiendo de la lucha por
mejoras laborales, a la lucha por la educación en Colombia, para así
aportar en la construcción de un nuevo proyecto de país.

El ELN saluda la justa lucha adelantada por el magisterio, una lucha que
no se agota sino que por el contrario se fortalece. Recordamos la frase
de Bolívar “el maestro merece la veneración del pueblo y el aprecio del
gobierno” lo que implica una gran responsabilidad con su país.
**
————————————————————–
Compartir Articulo
**
—-Subir——
————————————————————-
*
_*
El Sur de Bolívar, Entre El Oro y la Vida
*__*
Entrevista del SINPAL a Elkin, campesino de la región del Sur de Bolívar*_
*
_SINPAL:_ ¿Cómo, el Sur de Bolívar, siendo uno de los territorios con
más riquezas minerales y naturales de Colombia es a la vez, uno de los
que más sufre la pobreza y exclusión?

_ELKIN:_ En Colombia los territorios más ricos del país presentan los
mayores conflictos. La raíz de esto es el abandono estatal, como pasa en
el Sur de Bolívar, donde hay mucha riqueza en recursos naturales.

Allá se encuentra plata, cobre y un sin número de metales, pero lo
grueso es el oro y en segundo lugar la plata. Eso es lo que se extrae,
pues no hay la tecnología para explotar los otros minerales. Sin embargo
el abandono estatal es evidente, hoy podemos ver que lo que existe en
términos de derechos es porque la gente lo ha hecho, lo ha peleado, o lo
ha ganado.

Para garantizar una mínima educación, y digo mínima porque pocos
alcanzan hacer la primaria o el bachillerato, es necesario llevarlos a
cabeceras municipales, de resto encontramos por ahí escuelitas pero no
hay un colegio. A la región no le alcanzan a nombrar el ochenta por
ciento de los maestros que necesita.

Si hablamos de salud, es una región donde ningún hospital alcanza el
primer nivel. Son hospitales que no garantizan atención a las
comunidades, los enfermos se tienen que llevar a Bucaramanga, Guajira o
Cesar, porque acá no hay hospitales. Igual hay corregimientos donde no
hay promotores de salud, a pesar que las comunidades han construido la
infraestructura. Eso son problemáticas que van generando toda una crisis
en el territorio.

A esto súmele todo lo que tiene que ver con agua potable. Uno no puede
creer que el Sur de Bolívar con tanta riqueza de agua, sea una región
donde ningún municipio tenga agua potable. Sin embargo sus cuencas y
ríos si han sido contaminados con la minería de retro excavadoras; lo
que no daña el pequeño minero en veinte años, lo daña la retro en un
año. También se contamina el agua con las fumigaciones de glifosato.

También vemos que las vías que existen son trochas, las han hecho las
comunidades, pues se han opuesto a las grandes troncales, que como
decimos son vías para la muerte. Por eso construimos nosotros vías para
la vida, que son vías terciarias, entonces no hay interés del Estado
para invertir en ellas.

La violación de DDHH y el desplazamiento no solamente se dan cuando hay
un conflicto armado, o cuando hay amenazas. En la región tenemos mucha
comunidad desplazada por el tema de la educación o desplazada por otras
necesidades que debería estar supliendo el Gobierno.

_SINPAL:_ ¿Cuál ha sido la alternativa de las comunidades a estas
problemáticas?

_ELKIN:_ La agricultura al campesino no le garantiza posibilidades de
tener ganancias. Es una región donde vemos cómo la gente ha tenido que
recurrir a la economía extractiva de la minería, que no es propia de la
cultura de la región y se llegó ahí porque no había otra forma de
sobrevivir en el territorio.

Esa pequeña minería o economía extractiva del oro, genera mínimos
ingresos que han permitido a las comunidades hoy tener lo poquito que
tienen. Por eso la llamamos minería de sobrevivencia, minería para la
vida. La pequeña minería ha servido de cierta forma, para que las
comunidades acaben con el tema de los cultivos ilícitos, en el caso de
la coca.
_SINPAL:_ ¿Que problemas ha traído a las comunidades la minería?

_ELKIN:_ No podemos negar que la minería contamina. En lo posible hemos
avanzado, desde las comunidades, buscando alternativas de forma
artesanal, para minimizar el impacto ambiental. Ya minimizamos el uso
del mercurio y cianuro, los trabajos son más tecnificados y no tenemos
hacer tanto hueco.

Encontramos que las multinacionales han querido este territorio para
hacer gran minería, y si hablamos de la contaminación, hay una gran
diferencia entre la pequeña y la gran minería.

Pero no solo eso. Hoy nos llama la atención los cultivos de palma, que
han secado playones, humedales y ciénagas. Parece que se hacen para
desplazar a la gente, porque precisamente eso está concesionado para
minería o para la sísmica del petróleo. Por eso creemos que es una
estrategia. La canalización del río Magdalena no es para que le sirva a
la gente, sino para terminar de secar la ciénaga y los playones con
búfalos y murallas para seguir sembrando palma.

Otro problema hoy es que todo este territorio, donde el minero lleva
años trabajando la pequeña minería, aparece con propietarios externos, o
concesionado a multinacionales. Existen territorios concesionados cien
por ciento, que hacen que el pequeño minero, según las multinacionales y
el gobierno, no trabaje en su mina, sino en la mina de las multinacionales.
_SINPAL:_ ¿Qué ha hecho el Gobierno frente a estas problemáticas? ¿Qué
exigencias ha puesto para continuar la pequeña minería?

_ELKIN:_ A las poquitas concesiones de títulos que tienen los pequeños
mineros, se les están exigiendo las mismas condiciones legales, que pide
el gobierno a la gran minería. El gobierno saca una ley para fiscalizar
los títulos y ver si se está cumpliendo con las normas ambientales, de
seguridad social e industrial, el concepto del ingeniero de minas, el
geólogo y el ambientalista, lo que es muy costoso.

Cuando decimos al Gobierno NO a la fiscalización, es porque somos
sinceros y no hay condiciones para cumplir con todo eso, porque primero
se nos tienen que garantizar otras cosas para poder cumplir. La
legislación minera es cada vez más dada a servir a las multinacionales
que a la propia gente.

Esa es la discusión que hay hoy en día con el tema del sí a la minería,
o no a la minería. Hay regiones que han dicho no a la minería y eso es
importantísimo, pero hoy son miles las personas que viven de eso y
primero hay que resolver otras situaciones.
_SINPAL: _¿Cuáles son esas multinacionales mineras y cuáles son sus
políticas para hacer presencia en el territorio?

_ELKIN:_ En el Sur de Bolívar no hay explotación de grandes
multinacionales, incluso ni siquiera hay exploración. La presencia de
las multinacionales se empezó a sentir con los títulos y concesiones
desde 1994, con las empresas estadounidenses y canadienses Conquistador
May y Corona

Estas dos empresas hacen un negocio con la familia Palacio en cabeza de
su asesora la doctora Luisa Fernanda Aramburo, por siete mil ochocientas
hectáreas, con títulos supuestamente concesionados a ellos hace cuarenta
años, siendo que, la minería en el Sur de Bolívar empezó en 1991. En
1994 el pequeño minero aún hacia la minería debajo de la selva para no
deforestar.

Ahí empieza la discusión concretamente con la legislación minera. Vimos
que iban a reformar el código de minas, por uno elaborado por la doctora
Luisa Fernanda como borrador. Entonces nos damos cuenta que estaban muy
ligadas las multinacionales, con el código de minas en Colombia. Ahí se
empieza la pelea con ellas a través de movilización, organización,
investigación y denuncia.

Ahí es cuando se paramilitariza la región con la intención de desplazar
a la gente. Para el 2003 aún teníamos la pelea con la Corona y la
Conquistador, en eso aparece una empresa llamada Kedadha solicitando un
millón trecientos mil hectáreas para explotar oro en la región.

Ahora la pelea era con la kedada, que es la misma Anglo Gold Ashanti,
que en ese momento hacia parte de la Anglo American con una única
colombiana en la junta directiva: la doctora Luisa Fernanda

Entonces la resistencia esta en eso, creemos que uno de los grandes
problemas que tiene este país es que no hay una política minera
organizada por parte del gobierno, lo que permite manipularla y
acomodarla a los intereses de las multinacionales y las clases dominantes.
_SINPAL:_ Ante esto ¿Cómo ha sido la resistencia en la región? ¿Cómo ha
participado la población?

_ELKIN:_ En 1985 el Sur de Bolívar hace una movilización hacia Cartagena
llegando a acuerdos con el gobierno, que no se han cumplido. Pero
aprendimos a construir un territorio, a construir proyectos de vida para
la gente.

En 1996 hay otra gran movilización donde se llegan a nuevos acuerdos. Le
dijimos al gobierno, que congelara las áreas mineras en el Sur de
Bolívar por dos años y posibilidad de prórroga, que se congelaran
incluso para nosotros. Esto se lo logró y en 1998 se pidió que se
prorrogara, pero en ese momento la discusión del código de minas nos
obliga a movilizarnos para frenarlo.

La respuesta fue el paramilitarismo. Convocaban a la gente en las plazas
públicas y ahí la mataban, todo con el permiso, la convivencia y el
actuar conjunto con la fuerza pública.

Por esto sale otra gran movilización; El Éxodo de 1998 que fue mucho más
política, porque era por el derecho a la vida. Se firmó un acuerdo el 4
de octubre, y el 11 de octubre retornando de la movilización sucedieron
las primeras masacres colectivas en el casco urbano de San Pablo, de ahí
en adelante comenzó el gran bloqueo.

El Gobierno lo que hizo fue militarizar todas las cabeceras municipales
y la orilla del río. A todos los municipios les coloco estación de
policía, eso le permitió a los paramilitares posicionarse en el territorio.

Fuimos diciendo ¡aquí nos quedamos, pero vamos construyendo! Hubo
caseríos que los quemaron hasta 5 o 6 veces y la gente volvía y los
reconstruía. Quemaban el caserío, se llevaban lo que había, mataban a la
gente y se regresaban otra vez porque estaba la guerrilla que los
confrontaba.

En esta parte fue clave la alegría, porque la gente cuando le quemaban
el caserío y los paramilitares se iban, a las dos horas estaba
escuchando música, cantando y bailando. La gente no se dejó llevar por
el dolor. En medio de la alegría se siguió construyendo.

En el 2001 se hizo una caravana que permitió romper un poco el bloqueo.
Pero uno tenía que ver como se movía en la misma región.

Después de la supuesta desmovilización era la fuerza pública haciendo
acciones como las de los paramilitares, quemando casas o robando los
alimentos de las escuelitas de los niños, judicializando a personas,
líderes y haciendo campañas de difamación contra las organizaciones
sociales de la región.

Esa ha sido la resistencia, la movilización, que es la que permite tener
una actitud de seguir esperanzado en el territorio del Sur de Bolívar.
***

————————————————————–
Compartir Articulo
**
—-Subir——
————————————————————-

**
_*

Bolivia Merece Una Salida Soberana Al Mar
*_*_
_*_*Alfonsina G.*_
*

“Te regalo el metro marino que quizá me pertenece de esta larga culebra
oceánica. Tanta costa para que unos pocos y ociosos ricos se abaniquen
con la propiedad de las aguas. Pero los presidentes pasan como las olas,
y el dios de las aguas seguirá esperando en su eternidad tu mirada de
llocalla triste para iluminarla un día con su relámpago azul.”

Canción a un niño boliviano que nunca vio la mar. Pedro Lemebel

Bolivia busca restituir parte de su antiguo territorio con acceso al
Océano Pacífico. Esta nueva etapa del alegato jurídico, que inicia en
1975 cuenta hoy con un escenario geopolítico distinto y sin duda
representa un reto para la política de integración regional.

A 132 años de la pérdida de 400 kilómetros de costa, el gobierno de Evo
Morales ha presentado esta semana nuevos alegatos ante la CIJ de La
Haya, buscando que se cumpla “la deuda histórica” de Chile con el pueblo
boliviano.

Citando lo dicho por Salvador Allende, Evo Morales ha insistido en que
“Bolivia retornará soberana a las costas del pacífico”. El gobierno
chileno, por su parte cuestiona los alegatos, afirmando que la zona
limítrofe, está clara desde el acuerdo de 1904 y que la CIJ de La Haya
no tiene competencia jurídica en esta disputa.

Lo claro es que el conflicto no ha tenido solución, debido a la
importancia económica y geoespacial que tiene la región que comprende
Tarapacá y el desierto de Atacama (Antofagasta), para los intereses de
cada país.

La obtención de este territorio, después del tratado de 1904, significó
para Chile la posibilidad de concentrar la explotación de nitrato,
fundamental en la industria armamentista mundial, motivo por el cuál
Chile cuenta con Inglaterra como aliada.

Hoy, la explotación del nitrato representa una entrada fundamental en la
economía chilena, cuyas ganancias también son aprovechadas por las
multinacionales dueñas de las grandes minas del norte, paradójicamente
la mayoría de ellas inglesas. Por eso no es de extrañar que este
conflicto se siga viendo permeado por intereses económicos privados.

Por su parte, Ecuador ha sido reiterativo en exponer que parte de los
problemas para mejorar su crecimiento económico es el encierro
geográfico al que se la ha forzado.

La imposibilidad de conexión marítima con el resto del mundo, sobre todo
por el océano pacífico, afecta sin duda la proyección de la economía
boliviana, que se viene perfilando como una de las más sólidas en la región.

La recuperación de parte del territorio perdido, significa también para
el pueblo boliviano el derecho a disfrutar del territorio
latinoamericano, que le pertenece y le perteneció históricamente.

Han sido numerosas las propuestas que han surgido entre quienes
reconocen la necesidad y el derecho del pueblo Boliviano a tener acceso
marítimo, sabiendo que con los 3 mil kilómetros de costa chilena, no
habría una mayor afección. Son en su mayoría propuestas que buscan
beneficios para ambos países, como el intercambio de recursos a cambio
del acceso al mar, entre otros.

Por eso es importante que, tanto en los procesos jurídicos como
diplomáticos, prime la búsqueda de una solución consensuada que parta
del apoyo mutuo y en clave del desarrollo regional.

Es hora de emprender como lo diría Allende, una solución histórica, más
allá de los conceptos de organismos internacionales, retando a los
intereses privados y extranjeros. América latina cruza hoy un momento de
fortalecimiento e integración económica, social y política que ha
permitido que los países se potencien, respetando su soberanía pero
reconociendo que “la patria es América”.
***
————————————————————–
Compartir Articulo *
* —-Subir——
————————————————————-
**
****
**
_*Bolcheviques del Líbano: Un Relato Insurgente (Parte II)
*__*
Martín Gaspar García Laviana*_
**
*

Arcesio Lemus se había hecho guerrillero siendo casi un niño. Él nos
contaba los detalles de sus batallas en las guerrillas liberales de la
época del 60. Llegó a ser guardaespaldas de Jacinto Cruz Husman, más
conocido en la Violencia, como Sangre Negra y con sonrisa tierna nos
decía “me hice guerrillero liberal no para lapidar, si no para que no me
lapidaran”.

La chulavita le había matado parte de su familia y en esas
circunstancias no le quedó más que irse a la guerrilla liberal. Nos
narraba que para 1958 en el departamento del Tolima, se cometieron más
de 56 masacres bajo la junta militar de Rojas Pinilla y otras tantas en
el gobierno de Darío Echandía. Diría él: “artificios del pacto del
frente nacional” y que el gobierno de turno ofrecía recompensas para
entregar o matar a los integrantes de las guerrillas liberales, cayendo
asesinados casi todos a causa de esto.

Otro dirigente campesino del que nos contaba era don Exelino Gonzáles,
hombre de temple, arador de la tierra, con mucha experiencia guerrillera
e internacionalista, pues estuvo peleando junto a Fidel Castro en Cuba
cuando la invasión de Bahía Cochinos en 1961. Era todo un orgullo para
los campesinos que le conocieron y para sus compañeros de lucha en el
Líbano.

El viejo Arcesio hablaba con profunda admiración de la vida de este
humilde hombre de las montañas altas del Norte del Tolima. Nos contaba
que quien lo había matado era un obrero de zapatería, que se había
convertido en sicario del DAS, recién fundado en esa época. -“Imagínase
la historia”, nos decía el viejo, -“cuando le dieron la orden a ese
informante de matar a Exelino, el mismo sicario le sugirió que se fuera
del Líbano. Exelino se confió y lo mataron en una emboscada yendo para
su finca cerca al pueblo.

Después de pasar la época de la Violencia en el Norte del Tolima, el
viejo Arcesio vivió un tiempo en el Líbano hasta 1997. Su profesión,
vendedor de jugos de naranja en el parque principal del pueblo: -“todos
los días madrugaba a vender juguito de Naranja, pero a la par y por
iniciativa campesina seguimos organizándonos desde un escenario amplio,
sin necesidad de armas. Así que fundamos ASOPEMA (Asociación de Pequeños
y Medianos Agricultores) a la que se integraron la mayoría de campesinos
pobres y medios del territorio. Exigiendo en el paro cafetero del año
1995 en el parque murillo toro de la ciudad de Ibagué el desmonte de
políticas de gobierno que afectaban la producción de café, entre otras
exigencias”.

-“La dirigencia de la Asociación no era de intelectuales de izquierda”
decía el Viejo, -“si no de campesinos que, con toda esa experiencias
vivida en los años de la violencia, asumimos la dirección de la
Asociación por voto popular”. Para finales de los noventa, se
configuraban en el Norte del Tolima, la incursión de las Autodefensas
Unidas de Colombia, como estrategia para frenar la creciente fuerza
popular que aumentaba en el país.

La lucha revolucionaria del viejo Arcesio Lemus comprende una etapa
grandiosa en la historia de del Tolima, pero fue en 1997 cuando decide
integrarse a la insurgencia del ELN. El viejo lo hizo con amor, combatió
junto a todos los guerrilleros liberales siendo casi un niño, organizo y
proyecto al campesinado en los años 60s y 80s en la ANUC y ASOPEMA y fue
pieza fundamental en la fundación del nuevo proyecto político militar
producto de la nueva crisis social, EL FRENTE GUERRILLERO BOLCHEVIQUES
DEL LIBANO DEL ELN. El asesinato de su amigo de lucha campesina Fernando
Lombana, dirigente de ASOPEMA en una manifestación pacífica en Bogotá,
lo hizo desempolvar su instinto Bolchevique. Con estos hechos dudo de la
posibilidad de hacer política sin armas.

Decía a sus compañeros mientras tomaban juguito de Naranja, -“si el
gobierno no cede en las demandas campesinas y lo que va a hacer es
matarnos, esto puede tomar otro rumbo”. Siempre le decía a sus
compañeros de lucha cafetera, -“se aproximan nuevas épocas de guerra
armada en la región y exterminio del movimiento cafetero en general” y
recalcaba, -“si nos atacan nos defenderemos” y así, de nuevo profetizó
la desgracia que se veía llegar. Su conciencia de clase hizo que
convirtiera su puesto de Jugo de Naranja, en el núcleo de contactos
encubiertos de la Guerrilla del ELN.

Por el año 1996 comienzo a tener memoria de él, pues le había ayudado a
mi señor padre, después de sobrevivir de una masacre paramilitar en 1990
en Caldas. No lo recordaba muy bien. Llegué a ese puesto de jugos de
Naranja, por un Tío mío que años atrás había militado en el PLA (Pedro
León Arboleda) quien de un garrotazo que le zampó a un soldado en la
ciudad de Bogotá, se había recuperado un FUSIL G3. Lo recuerdo verdecito
y casi nuevecito, él se lo estaba dando, por medio del viejo Arcesio a
los nacientes Bolcheviques.

El nuevo proyecto Bolchevique comienza a tomar forma. Los campesinos en
las calles y su vanguardia en las montañas desarrollando un trabajo
político-militar. Se arreglaban caminos, carreteras, puentes, cafetales,
trapiches. Se forjó en el campesinado una conciencia de participación,
de integración al calor de la lucha popular.

Con el aumento de nuestra fuerza, se combate a la policía que había en
los corregimientos, haciéndolos salir de ellos: Santa Teresa, Delicias,
Junín, Tierra dentro, Frías, San Fernando. Preparando nuestra fuerza en
el Combate, para enfrentar la llegada de los paramilitares, que ya
venían haciendo estragos en todo el norte del Tolima.
***
————————————————————–
Compartir Articulo *
* —-Subir——
————————————————————-
**
_*

Mensaje al Congreso Internacional Propuestas para la Paz y el Desarrollo
*_*_
_*_*Comandante Nicolás Rodríguez Bautista*_
*

*
**
*Mensaje al Congreso Internacional Propuestas para la Paz y el Desarrollo*
* Audio*
* Todas las páginas*

*Página 1 de 2*

*El Ejército de Liberación Nacional de Colombia, brinda un respetuoso
saludo a todas las importantes delegaciones que participan en este
Congreso y valoramos la decidida participación que está jugando la
comunidad internacional en la búsqueda de la Paz mundial y en particular
en la superación de la guerra que se libra en Colombia. Manifestamos
nuestros anhelos por que este tipo de convocatorias se multipliquen por
todo el territorio colombiano y Nuestramericano.*

*Agradecemos la oportunidad de poder compartir nuestro pensamiento en
este evento y, que se sume a la diversidad de puntos de vista que deben
confluir en los caminos de la paz, que nos interprete a todas y todos,
sólo de esa manera ella será auténtica verdadera y posible.*

*Lo primero que queremos decir como el ELN, es que la paz son cambios
estructurales de la sociedad y el Estado, la paz no puede ser un pacto
para sólo desmovilizar a las guerrillas y asegurar la inmutabilidad de
la dominación oligárquica, para que todo siga igual. El conflicto tiene
profundas raíces, pues en Colombia la guerra siempre ha sido un proyecto
estratégico de acumulación de riqueza y control socio-territorial.*

*Durante la mayor parte del siglo XX y las primeras dos décadas del
siglo XXI, la hegemonía de poder de la clase dominante y la
concentración de riqueza se ha predicado en la guerra. El despojo de más
8 millones de hectáreas mediante el destierro de más de 7 millones de
campesinos, no se hubiera logrado por otro medio que no fuera la
violencia. Por ello varios investigadores han afirmado que en Colombia
no hay desplazamiento por que hay guerra; sino que hay guerra para que
haya desplazamiento.*

*Los gobiernos tienen la necesidad de abrir los territorios estratégicos
-precisamente en tiempos de crisis económica- para el capital extranjero
extractivista (minero-energético) y el agronegocio transnacional, esto
implica que las comunidades cedan su control sobre dichos territorios y
que el Estado ofrezca “seguridad inversionista” para el capital
transnacional. Ésta es una pieza central en el rompecabezas de la
modernización capitalista que promueve la oligarquía colombiana y es
ésta la motivación central del Estado para adentrarse en un proceso de
paz con la guerrilla.*

*Además, es importante destacar que Colombia, ha sido convertida por el
Pentágono, en la principal potencia militar de América Latina, con el
propósito de agredir a los demás países que establecen gobiernos
democrático-populares y reivindican la dignidad y la soberanía de los
pueblos. Ante los recientes anuncios imperialistas de una eventual
agresión militar contra Venezuela, es evidente que Colombia juega como
la punta de lanza. El conflicto colombiano ha desbordado las fronteras
nacionales y los gobiernos oligárquicos son una amenaza para la
estabilidad regional. Por tanto, la paz en Colombia contribuye a la paz
continental.*

*La paz no es ausencia de conflicto, pues el conflictivo es inherente en
toda sociedad y en todas las relaciones humanas; lo determinante es que
los conflictos se traten dialogando y no de manera violenta.
Históricamente, en Colombia la costumbre de la clase dominante ha sido
la de recurrir al uso de la fuerza y de las armas para resolver los
conflictos, de acudir a la violencia para mantener su hegemonía política
y modelo de acumulación. Por tanto, cuestionamos el mismo concepto de
“pos-conflicto”.*

*La paz, es derecho consagrado en la constitución colombiana, es el reto
más importante que tenemos delante, sabemos lo difícil que es
alcanzarla, pero no puede ser otro nuestro destino, por ello frente a
ella nos unimos todas y todos, aun conscientes que tenemos matices en la
manera en que debemos caminar hacia ella y lograrla. El padre Camilo,
que el año venidero cumplirá 50 años de haber regado su sangre en un
campo de batalla desde una trinchera guerrillera, nos enseña que para
avanzar en pos de la lucha, debemos unirnos en las identidades y hoy
lograr la paz es una importante lucha política que clama la unidad de
las mayorías de Colombia y el respaldo decidido de la Comunidad
Internacional.*

*La práctica demostró que la gigantesca tarea de la paz no puede ser en
un tiempo exprés como inicialmente lo plantearon algunos, pues más de
medio siglo de un conflicto de naturaleza política de tanta magnitud
como el de nuestro país, no puede tratarse ni resolverse en unos cuantos
días, mucho más cuando ha impactado y determinado a millones de
compatriotas que tienen el derecho y el deber de aportar en el tránsito
del conflicto a los carriles de la democracia, para que de esa forma se
le ponga fin al alzamiento armado al que hubo que recurrir para luchar
por los derechos negados y para resistir.*

*Infortunadamente y reconociendo los esfuerzos que se hace desde la
insurgencia y unos sectores del gobierno por dinamizar y consolidar el
proceso de paz, éste adolece de dificultades urgentes de superar y que a
su vez la insurgencia ha criticado y cuestionado:*
*Negociar o dialogar en medio del conflicto, cuando otra forma sería
dialogar mediante un cese del fuego y las hostilidades bilateral.*

*Este estilo prepotente ha colocado el proceso de paz en peligro, porque
cuando la insurgencia confronta las operaciones punitivas del Estado,
éste lo manipula como atentatorio a la paz, pero no lo ve de la misma
manera cuando sus gigantezcas operaciones antiguerrilleras golpean la
insurgencia y la población que habita sus territorios.*

*Por lo anterior, plantemos en este importante evento, la urgencia de
seguir la lucha por exigirle al gobierno, la urgencia de un Cese
Bilateral de fuego y hostilidades, que no solo le daría al proceso de
paz importantes niveles de confianza y estabilidad, sino que aliviaría
de manera significativa la crisis humanitaria que padecen millones de
pobladores que viven en las llamadas zonas rojas.*

*En los últimos días, algunos de los poderosos medios de comunicación,
han difundido el punto de vista del gobierno, en cuanto que el ELN no
quiere la paz y en tal sentido ha generado presión pública pretendiendo
favorecer los puntos de vista que el gobierno plantea para pasar a una
mesa pública, incluso rompiendo la confidencialidad que él mismo exigió
como condición para iniciar los diálogos.*

*El ELN, inspirado en la urgencia de buscarle una salida política al
conflicto, se ha lanzado a los diálogos con diferentes gobiernos desde
hace mas de 20 años y nada ni nadie podrá impedirnos tal propósito,
porque este punto de vista hace parte del sentir de las mayorías de
Colombia.*

*Somos conscientes sin embargo, que ese esfuerzo que ha sido explícito
de la insurgencia, no se logrará sino con el decidido respaldo de las
mayorías de Colombia, para que en un esfuerzo mancomunado, logremos
recorrer los caminos de la paz que se requieren, contrario a la guerra
perpetua que pretenden los sectores más reaccionarios del país, que
convirtieron esa realidad en un jugoso negocio que además los afianza en
el poder.*

*Finalmente, les expresamos nuestra alegría por éste y otros esfuerzos
que ustedes hacen por la paz de Colombia y estamos abiertos a mantener
los intercambios bilaterales que nos permitan avanzar en las
confluencias e identidades por una paz real y con cambios que es lo que
desean las mayorías de las y los colombianos.*

**

*Muchas gracias.*

**

_*Por el Comando Central del ELN.*

*Nicolás Rodríguez Bautista.*

*Primera semana de Mayo de 2015**.*_

**

**————————————————————–
Compartir Articulo *
* —-Subir——
————————————————————-**
*
Siempre junto al Pueblo*
*Viva el ELN *
Siguenos en Twitter
————————————————————————————————
RESPETAMOS SU PRIVACIDAD
Este correo llega a usted porque está o estaba subscrito/a a una de
nuestras listas o porque alguien nos proporcionó su dirección
pensando que nuestra información es de su interés.
Si el contenido de este mensaje no es de su interés, lamentamos
que le haya llegado. Para desuscribirse de esta lista de noticias
envié un mensaje en blanco a colombia-unsubscribe@eln-voces.com
Recibirá un mensaje de respuesta automáticamente del servidor.
————————————————————————————————

FontFuente: colombia@eln-voces.com, via: colombia-bounces@eln-voces.com

Comentaris tancats a [Colombia] ELN Revista Insurrección Nro. 476

[Medios] Convocatoria: Presentación de la querella por la sociedad mixta de agua en Barcelona

Convocatoria
*
**PRESENTACIÓN DE QUERELLA POR LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD MIXTA DE
AGUA EN BARCELONA**
*
La Plataforma Aigua és Vida, de la que forma parte Ecologistas en
Acción, presenta una querella criminal con motivo de la constitución de
una Sociedad Mixta entre el Área Metropolitana de Barcelona y AGBAR para
el abastecimiento y el saneamiento del servicio de agua. Con el fin de
explicar las razones de la querella, se convoca a los medios de
comunicación mañana, martes 19 de mayo, delante la Ciutat de la
Justícia de Barcelona.
*
**Qué: Rueda de prensa de Ecologistas en Acción, Enginyeria sense
Fronteres y Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de
Barcelona-FAVB **
**Cuándo:Martes, 19 de mayo, a las 11.00 h**
**Dónde: Ciutat de la Justícia. Gran Via de les Corts Catalanes 111,
Barcelona*

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] Convocatoria: Presentación de la querella por la sociedad mixta de agua en Barcelona