Revista de Pangea

"La Revista de Pangea es una recopilación de noticias de diferentes fuentes"

Archives: 16 octubre, 2015

[Mitjans] NP-El Govern espanyol s’alinea amb la indústria de l’automòbil en contra de la salut de la p oblació

[cat-cast]

16 d’octubre de 2015
*El Govern espanyol s’alinea amb la indústria de l’automòbil en
contra de la salut de la població*

*Ecologistes en Acció denuncia que la Comissió Europea està intentant
aprovar uns marges de tolerància per a les emissions d’òxids de nitrogen
dels vehicles diessel que multipliquen per 1,6 el valor establert en el
Reglament Euro 6. Pitjor encara, després de conèixer-se el frau i
l’engany de molts fabricadors de cotxes per disfressar les emissions
d’aquest contaminant, el Govern espanyol defensa uns nivells encara més
tolerants amb els vehicles més bruts: que puguin multiplicar per 2,3 les
emissions màximes**
*
Des de que va saltar l’escàndol de la manipulació dels test d’emissions
per part de Volkswagen s’ha parlat molt de les deficiències de les
proves en laboratori per conèixer els valors reals d’emissió. També de
la necessitat d’introduir al més aviat possible un sistema de control de
les emissions en condicions reals de conducció, tal com preveu el
Reglament Euro 6, aprovat en 2007.

En aquest reglament, acordat entre la Comissió, el Parlament i el
Consell europeus, el valor límit d’emissions per a òxids de nitrogen
(NOx) va quedar establert de forma clara en 80 mil·ligrams de
contaminant per quilòmetre (mg/km), sense que s’establís cap marge de
tolerància per sobre d’aquest valor.

No obstant això, la Comissió Europea proposa ara –vuit anys després i
després de conèixer-se el frau comès durant anys per molts fabricadors
pel que fa a aquest gas tòxic– establir un factor de conformitat (marge
de tolerància) per al valor límit de NOx d’1,6 durant el període
2017-2019. Això implicarà que els nous vehicles dièssel podran emetre
fins a 128 mg/km durant aquests anys. Per al període posterior,
2019-2022, la Comissió proposa un factor d’1,187, que permetria unes
emissions reals de fins a 95 mg/km.

Per la seva banda, el Parlament Europeu i alguns Estats membres estan
proposant nivells molt més estrictes. A dia d’avui és perfectament
factible límits més exigents que permetin avançar ràpidament cap a un
factor de conformitat d’1, és a dir, cap a unes emissions màximes de NOx
de 80 mg/km reals per tots els nous vehicles dièssel. Es marca aquest
objectiu, és clar, per evitar la contaminació que provoquen aquests
gasos, molt perjudicials per a la salut de les persones.

No obstant això, la posició que està defensant el Govern espanyol és
encara molt més tolerant amb les emissions brutes dels vehicles dièssel.
Efectivament, segons ha sabut Ecologistes en Acció, el Ministeri
d’Indústria, Energia i Turisme espanyol ha remès una proposta a la
Comissió molt més laxa que la defensada per la pròpia Comissió. Així, el
Ministeri d’Indústria demana que per al període 2017-2019 s’apliqui un
factor de conformitat de 2,3, la qual cosa significa que el Govern
espanyol estaria disposat a tolerar unes emissions reals de 184 mg/km en
carretera en relació als 80 mg/km que marca el Reglament Euro 6, que ja
és d’obligat compliment des de setembre passat en tots els vehicles que
es venen en la UE. Per al segon període, 2019-2022, proposa un factor
d’1,6, o sigui, una permissivitat d’emissions de NOx de fins a 128 mg/km.

Per a Ecologistes en Acció, una vegada més, el Govern espanyol, en la
tesitura d’apostar pels interessos de la indústria més contaminant o per
la salut de la població, opta pel primer. De nou es plega als interessos
d’unes empreses que ens han estat enganyant a costa del benestar de les
persones.

*
**Més informació:* Samuel Martín-Sosa, responsable de Internacional de
Ecologistas en Acción, 686 96 14 86 / Paco Segura, coordinador estatal
de Ecologistas en Acción, 619 89 19 96
/16 de octubre de 2015/

*El Gobierno español se alinea con la industria del automóvil en
contra de la salud de la población*

*Ecologistasen Acción denuncia que la Comisión Europea está intentando
aprobar unosmárgenes de tolerancia para las emisiones de óxidos de
nitrógeno de losvehículos diésel que multiplican por 1,6 el
valorestablecido en el ReglamentoEuro 6. Peor aún, después de conocerse
el fraude y el engaño de muchos fabricantesde coches para disfrazar las
emisiones de este contaminante, el Gobiernoespañol defiende unos
nivelestodavía más tolerantes con los vehículos mássucios: que puedan
multiplicar por 2,3 las emisiones máximas*

Desde que saltó el escándalo de lamanipulación de los test de emisiones
por parte de Volkswagen se ha habladomucho de las deficiencias de las
pruebas en laboratorio para conocer losvalores reales de emisión.
También de lanecesidad de introducir cuanto antesun sistema de control
de las emisiones en condiciones reales de conducción, talcomo prevé el
Reglamento Euro 6, aprobado en 2007.

En dicho reglamento, acordado entre laComisión, el Parlamento y el
Consejo europeos, el valor límite de emisionespara óxidos de nitrógeno
(NOx) quedó establecido de forma clara en 80 miligramosde contaminante
porkilómetro (mg/km), sin que se estableciera ningún margen detolerancia
por encima de ese valor.

Sin embargo, la Comisión Europea propone ahora–ocho años después y tras
conocerse el fraude cometido durante años por muchosfabricantes con
respecto a este gas tóxico– establecer un factor de conformidad(margen
detolerancia) para el valor límite de NOx de 1,6 durante el
periodo2017-2019. Eso implicará que los nuevos vehículos diésel podrán
emitir hasta128 mg/km durante esos años. Para el periodo posterior,
2019-2022, la Comisiónpropone unfactor de 1,187, que permitiría unas
emisiones reales de hasta 95mg/km.

Por su parte, el Parlamento Europeo y algunosEstados miembros están
proponiendo niveles mucho más estrictos. A día de hoy esperfectamente
factible límites más exigentes que permitan avanzar rápidamentehacia un
factor deconformidad de 1, es decir, hacia unas emisiones máximas deNOx
de 80 mg/km reales para todos los nuevos vehículos diésel. Se marca
esteobjetivo, claro está, para evitar la contaminación que provocan
estos gases,muyperjudiciales para la salud de las personas.

Sin embargo, la posición que está defendiendoel Gobierno español es
todavía mucho más tolerante con las emisiones sucias delos vehículos
diésel. Efectivamente, según ha sabido Ecologistas en Acción,
elMinisterio de Industria,Energía y Turismo español ha remitido una
propuesta ala Comisión mucho más laxa que la defendida por la propia
Comisión. Así, elMinisterio de Industria pide que para el periodo
2017-2019 se aplique un factorde conformidad de 2,3, lo que significa
que el Gobierno español estaría dispuesto a tolerarunas emisiones reales
de 184 mg/km en carretera en relación a los 80 mg/km quemarca el
Reglamento Euro 6, que ya es de obligado cumplimiento desde
septiembrepasado entodos los vehículos que se venden en la UE. Para el
segundo periodo,2019-2022, propone un factor de 1,6, o sea, una
permisividad de emisiones deNOx de hasta 128 mg/km.

Para Ecologistas en Acción, una vez más, elGobierno español, en la
tesitura de apostar por los intereses de la industria máscontaminante o
por la salud de la población, opta por lo primero. De nuevo sepliega a
los intereses de unasempresas que nos han estado engañando a costadel
bienestar de las personas.
*Más****información:* /Samuel Martín-Sosa,responsable de Internacional
de Ecologistas en Acción, 686 96 14 86 / PacoSegura, coordinador estatal
de Ecologistas en Acción, 619 89 19 96/
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentarios desactivados en [Mitjans] NP-El Govern espanyol s’alinea amb la indústria de l’automòbil en contra de la salut de la p oblació

[Medios] El Gobierno español se alinea con la industria del automóvil en contra de la salud de la poblac ión

16 de octubre de 2015

El Gobierno español se alinea con la industria del automóvil en contra de la salud de la población

Ecologistas en Acción denuncia que la Comisión Europea está intentando aprobar unos márgenes de tolerancia para las emisiones de óxidos de nitrógeno de los vehículos diésel que multiplican por 1,6 el valor establecido en el Reglamento Euro 6. Peor aún, después de conocerse el fraude y el engaño de muchos fabricantes de coches para disfrazar las emisiones de este contaminante, el Gobierno español defiende unos niveles todavía más tolerantes con los vehículos más sucios: que puedan multiplicar por 2,3 las emisiones máximas

Desde que saltó el escándalo de la manipulación de los test de emisiones por parte de Volkswagen se ha hablado mucho de las deficiencias de las pruebas en laboratorio para conocer los valores reales de emisión. También de la necesidad de introducir cuanto antes un sistema de control de las emisiones en condiciones reales de conducción, tal como prevé el Reglamento Euro 6, aprobado en 2007.

En dicho reglamento, acordado entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo europeos, el valor límite de emisiones para óxidos de nitrógeno (NOx) quedó establecido de forma clara en 80 miligramos de contaminante por kilómetro (mg/km), sin que se estableciera ningún margen de tolerancia por encima de ese valor.

Sin embargo, la Comisión Europea propone ahora –ocho años después y tras conocerse el fraude cometido durante años por muchos fabricantes con respecto a este gas tóxico– establecer un factor de conformidad (margen de tolerancia) para el valor límite de NOx de 1,6 durante el periodo 2017-2019. Eso implicará que los nuevos vehículos diésel podrán emitir hasta 128 mg/km durante esos años. Para el periodo posterior, 2019-2022, la Comisión propone un factor de 1,187, que permitiría unas emisiones reales de hasta 95 mg/km.

Por su parte, el Parlamento Europeo y algunos Estados miembros están proponiendo niveles mucho más estrictos. A día de hoy es perfectamente factible límites más exigentes que permitan avanzar rápidamente hacia un factor de conformidad de 1, es decir, hacia unas emisiones máximas de NOx de 80 mg/km reales para todos los nuevos vehículos diésel. Se marca este objetivo, claro está, para evitar la contaminación que provocan estos gases, muy perjudiciales para la salud de las personas.

Sin embargo, la posición que está defendiendo el Gobierno español es todavía mucho más tolerante con las emisiones sucias de los vehículos diésel. Efectivamente, según ha sabido Ecologistas en Acción, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo español ha remitido una propuesta a la Comisión mucho más laxa que la defendida por la propia Comisión. Así, el Ministerio de Industria pide que para el periodo 2017-2019 se aplique un factor de conformidad de 2,3, lo que significa que el Gobierno español estaría dispuesto a tolerar unas emisiones reales de 184 mg/km en carretera en relación a los 80 mg/km que marca el Reglamento Euro 6, que ya es de obligado cumplimiento desde septiembre pasado en todos los vehículos que se venden en la UE. Para el segundo periodo, 2019-2022, propone un factor de 1,6, o sea, una permisividad de emisiones de NOx de hasta 128 mg/km.

Para Ecologistas en Acción, una vez más, el Gobierno español, en la tesitura de apostar por los intereses de la industria más contaminante o por la salud de la población, opta por lo primero. De nuevo se pliega a los intereses de unas empresas que nos han estado engañando a costa del bienestar de las personas.
Más información: Samuel Martín-Sosa, responsable de Internacional de Ecologistas en Acción, 686 96 14 86 / Paco Segura, coordinador estatal de Ecologistas en Acción, 619 89 19 96
Roberto Herreros Prensa
Confederación de Ecologistas en Acción
915 31 27 39 | 617 02 64 32
www.ecologistasenaccion.org
@robertoherreros
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentarios desactivados en [Medios] El Gobierno español se alinea con la industria del automóvil en contra de la salud de la poblac ión

[Medios] Desayuno con periodistas hoy para presentar el informe ‘Los acuerdos internacionales, a examen’

16 de octubre de 2015

Desayuno con periodistas para presentar el informe ‘Los acuerdos internacionales, a examen’

Ecologistas en Acción, ATTAC y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético organizan hoy un desayuno ecológico para presentar a la prensa el informe “Los acuerdos internacionales, a examen” sobre el mecanismo de arbitraje de inversiones (ISDS por sus siglas en inglés) y sus consecuencias, tomando como ejemplo el caso español

Poca gente imaginaba cuando en 1959 se firmó el primer Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) entre Alemania y Pakistán que dicha herramienta iba a alcanzar un nivel de polémica capaz de poner en jaque, medio siglo después, un acuerdo comercial entre EE UU y la UE. De hecho pasaron casi tres décadas hasta que el mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS por sus siglas en inglés), el componente más discutido de los APPRIs por permitir a los inversores extranjeros denunciar a los Estados ante tribunales internacionales, fue utilizado por primera vez.

Aunque aún sigue siendo un gran desconocido para la mayoría de la sociedad española, el mecanismo ISDS ha ido apareciendo lentamente en el debate público, con posiciones muy encontradas, en muchas ocasiones con pocos datos y análisis de fondo. Este debate se ha incrementado en los últimos tres años, dado que España ha pasado a ser el segundo país más denunciado del mundo por el “recorte a las energías renovables”.

El informe “Los acuerdos internacionales de inversión, a examen” trata de arrojar luz a este debate con un análisis pormenorizado de los efectos que han tenido los APPRIs en las políticas públicas de desarrollo, así como en la atracción de la inversión extranjera y en las negociaciones de los tratados de libre comercio.

Durante el desayuno, Luis Rico, de Ecologistas en Acción, y Sol Sánchez, de ATTAC, presentarán el informe y analizarán los cambios propuestos por la Comisión Europea en materia de protección de las inversiones en los tratados con Canadá (CETA) y EE UU (TTIP). A su vez, Cote Romero, de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, explicará las consecuencias para España del mecanismo ISDS en el caso del recorte a las renovables.
Fecha: Viernes 16 de octubre de 2015
Hora: 10:30 A.M.
Lugar: Savia Solar | Espacio Ecooo (calle de la Escuadra, 11, Madrid)
Convocan: Ecologistas en Acción, ATTAC y Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
Motivo: Presentación del informe de Ecologistas en Acción y otros colectivos europeos “Los acuerdos internacionales, a examen” sobre las consecuencias ambientales y sociales del mecanismo de arbitraje de inversiones (ISDS por sus siglas en inglés) durante las tres últimas décadas, tomando como ejemplo cómo ha afectado dicho mecanismo a España, el segundo país con más denuncias del mundo.
Más información: Luis Rico, coordinador de la campaña #NoalTTIP de Ecologistas en Acción, 654 248 912
Roberto Herreros Prensa
Confederación de Ecologistas en Acción
915 31 27 39 | 617 02 64 32
www.ecologistasenaccion.org
@robertoherreros
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentarios desactivados en [Medios] Desayuno con periodistas hoy para presentar el informe ‘Los acuerdos internacionales, a examen’

[Medios] Más de 1300 organizaciones convocan a la ciudadanía a manifestarse contra la pobreza, la desi gualdad y los tratados de libre comercio

15 de octubre de 2015

Más de 1300 organizaciones convocan a la ciudadanía a manifestarse contra la pobreza, la desigualdad y los tratados de libre comercio

El sábado 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la Campaña #NoalTTIP y la Alianza Española Contra la Pobreza, que aglutinan a más de 1300 organizaciones, convocan a la ciudadanía, a las 18:00, a participar en la manifestación masiva que irá de Atocha a Cibeles con el lema “Las personas y el planeta por encima de las multinacionales. No a la pobreza y a la desigualdad. No al TTIP”

Esta manifestación será la última gran acción de la semana global de acciones contra los tratados de libre comercio y la semana estatal de lucha contra la pobreza. Coincidiendo con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, las organizaciones convocantes animan a la ciudadanía a denunciar las políticas que generan una creciente desigualdad y pobreza, que benefician a las élites económicas e impactan sobre el bienestar y los derechos humanos de las grandes mayorías sociales. Unas políticas que deterioran la sostenibilidad de nuestro planeta y que, como los tratados de libre comercio que la UE pretende firmar con EE UU y Canadá, generan un grave déficit democrático en participación y soberanía.
Día: Sábado 17 de octubre
Hora: 18:00 P.M.
Recorrido de la manifestación: De Atocha a Cibeles
Convocatoria a medios: Convocamos a los medios a las 17:45 en la rotonda de Atocha, a la altura del Museo Reina Sofía, donde se dará cita la cabecera de la manifestación, compuesta por representantes y portavoces de las organizaciones que componen la Campaña No al TTIP y la Alianza Española contra la Pobreza.
Convocan: Campaña #NoalTTIP y Alianza Española contra la Pobreza
******
En la víspera de la manifestación, Ecologistas en Acción, ATTAC y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético organizan un desayuno ecológico para presentar el informe “Los acuerdos internacionales, a examen” sobre el mecanismo de arbitraje de inversiones (ISDS por sus siglas en inglés) y sus consecuencias, tomando como ejemplo el caso español.

Durante el desayuno, Luis Rico, de Ecologistas en Acción, y Sol Sánchez, de ATTAC, presentarán el informe y analizarán los cambios propuestos por la Comisión Europea en materia de de protección de las inversiones en los tratados con Canadá (CETA) y EE UU (TTIP). A su vez, Cote Romero, de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, explicará las consecuencias para España del mecanismo ISDS en el caso del recorte a las renovables.

Fecha: Viernes 16 de octubre
Hora: 10:30 A.M.
Lugar: Savia Solar | Espacio Ecooo (calle de la Escuadra, 11, Madrid)
Convocan: Ecologistas en Acción, ATTAC y Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
Motivo: Presentación del informe de Ecologistas en Acción y otros colectivos europeos “Los acuerdos internacionales, a examen” sobre las consecuencias ambientales y sociales del mecanismo de arbitraje de inversiones (ISDS por sus siglas en inglés) durante las tres últimas décadas, tomando como ejemplo cómo ha afectado dicho mecanismo a España, el segundo país con más denuncias del mundo por el recorte a las energías renovables
Para más información: Luis Rico, coordinador de la campaña #NoalTTIP de Ecologistas en Acción, 654 248 912
Roberto Herreros Prensa
Confederación de Ecologistas en Acción
915 31 27 39 | 617 02 64 32
www.ecologistasenaccion.org
@robertoherreros
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentarios desactivados en [Medios] Más de 1300 organizaciones convocan a la ciudadanía a manifestarse contra la pobreza, la desi gualdad y los tratados de libre comercio

[Mitjans] NP-Campanya contra els “Malos Humos” : la ciutadania davant l’escàndol Volkswagen

Campanya contra els “Malos Humos” : la ciutadania davant l’escàndol
Volkswagen

*El 15 d’octubre s’ha fet pública la Campanya contra els “Malos Humos”.
Diverses organitzacions (de consumidors, de salut pública, científiques,
sindicats, ecologistes, veïnals, altermundistas, de foment de les
energies renovables, etc.) exigeixen de forma conjunta que aquesta
situació no es torni a repetir, que caigui el pes de la llei sobre els
responsables del frau, i que s’investigui a tots els fabricants per si
estan utilitzant, com semblen indicar múltiples informes i evidències,
altres sistemes per eludir el mesurament de les seves emissions reals
dels seus automòbils*

Entre les mesures que les organitzacions de la Campanya han decidit dur
a terme, destaquen: demanar una reunió conjunta amb els ministres més
implicats en el frau (Indústria, Medi ambient, Sanitat); estudiar una
denúncia davant la fiscalia i una possible querella contra les empreses
que han realitzat aquest frau; una queixa davant la Comissió Europea;
diverses accions per incrementar la consciència de la societat davant la
gravetat del succeït.

Les organitzacions que s’han incorporat a aquesta campanya, conviden a
altres col·lectius i entitats a sumar-se a la mateixa, per tenir més
força en la reclamació davant les grans empreses automobilístiques, que
de ben segur exerciran tot la seva poder i influència per evitar les
sancions i actuacions legals de les quals s’han fet creditores.
*Més informació:* Paco Segura, coordinador estatal d’Ecologistes en
Acció, 619 891 996
*******

*
A continuació, s’adjunta el manifest que assumeixen les organitzacions
de la Campanya contra els Mals Fums, així com el llistat de les mateixes.
MANIFIESTO
*Campaña contra los Malos Humos*
*
*La ciudadanía ante el escándalo Volkswagen*
*
Las manipulaciones de los motores de grancantidad de vehículos del grupo
Volkswagen tenían un objetivo claro: eludir elcumplimiento del
reglamento Euro, que impone limitaciones a las emisiones dedióxido de
nitrógeno y otroscontaminantes a los vehículos. No hablamos de unasunto
menor: los estudios científicos muestran cómo en toda la Unión
Europeafallecen de forma prematura cada año 450.000 personas a causa de
la malacalidad del aire. Por ello,este tipo de manipulaciones para
eludir lanormativa que pretende paliar este grave problema de salud
pública resultanescandalosas, inmorales e intolerables.

Ante esta situación, las organizaciones quesuscribimos este manifiesto,
exigimos:

1. Que se investigue y se depuren las responsabilidades penales,
políticas y de todo tipo que se deriven de este fraude masivo. No es de
recibo que se haya reconocido la manipulación de 11 millones de
vehículos para eludir una normativa que pretende preservar la salud de
las personas y no se llegue hasta las últimas consecuencias.
Los responsables –presumiblemente altos directivos de las marcas
afectadas, pero también quienes tenían la responsabilidad de controlar
esas emisiones de forma adecuada– deben asumir las consecuencias de su
actuación o inacción.

2. Que se investigue a todas las marcas quecomercializan vehículos en la
UE, por si, como indican muchos estudios yevidencias, los sistemas
fraudulentos para eludir los controles de emisionescontaminantes se
están aplicando porotros fabricantes.

3. Que se realicen controles efectivos de las emisiones de los vehículos
en circulación, de modo fiable e independiente de los fabricantes, con
participación de la sociedad civil para la verificación de los
controles, para conocer cuál es la situación real en cuanto a
las emisiones, tanto de contaminantes tóxicos para la salud (dióxido de
nitrógeno, partículas) como generadores de efecto invernadero (dióxido
de carbono) y si se está cumpliendo con la legalidad o no.

Las organizaciones firmantes también quierenmanifestar que la
desregulación que se está sufriendo en la UE está llevando asituaciones
de este tipo, en las que los intereses empresariales pasan porencima de
valores tan básicoscomo la calidad ambiental y el bienestar y lasalud de
la población. Iniciativas en marcha, como el TTIP, inciden en estemismo
sentido y por tanto deben ser rechazadas.

Por estos motivos, las organizaciones quesuscribimos este manifiesto (de
consumidores, sindicales, científicas, de saludpública, ecologistas y
ambientalistas, vecinales, etc.), utilizaremos todos losmedios legales a
nuestro alcancepara que se cumplan estas exigencias, que noson otras que
se cumpla la ley, que quien la haya incumplido pague lasconsecuencias y
repare el daño causado, al tiempo que se da prioridad a lasalud pública
y ambiental frente aotros intereses.
*Firman este manifiesto (por orden alfabético):*

1. Amigos de la Tierra
2. Asociación General de Consumidores (ASGECO)
3. ATTAC
4. Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris
5. Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)
6. CGT
7. Ecologistasen Acción
8. FRAVM
9. FundaciónRenovables
10. Greenpeace
11. OMAL-Paz con Dignidad
12. Plataforma per la Qualitat de l’Aire
13. SEO/BirdLife
14. Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS)
15. Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA)
16. WWF España
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentarios desactivados en [Mitjans] NP-Campanya contra els “Malos Humos” : la ciutadania davant l’escàndol Volkswagen

[Medios] Campaña contra los Malos Humos: la ciudadanía ante el escándalo Volkswagen

15 de octubre de 2015

Campaña contra los Malos Humos: la ciudadanía ante el escándalo Volkswagen

El 15 de octubre se ha hecho pública la Campaña contra los Malos Humos. Diversas organizaciones (de consumidores, de salud pública, científicas, sindicatos, ecologistas, vecinales, altermundistas, de fomento de las energías renovables, etc.) exigen de forma conjunta que esta situación no se vuelva a repetir, que caiga el peso de la ley sobre los responsables del fraude, y que se investigue a todos los fabricantes por si están utilizando, como parecen indicar múltiples informes y evidencias, otros sistemas para eludir la medición de sus emisiones reales de sus automóviles

Entre las medidas que las organizaciones de la Campaña han decidido llevar a cabo, destacan: pedir una reunión conjunta con los ministros más implicados en el fraude (Industria, Medio Ambiente, Sanidad); estudiar una denuncia ante la fiscalía y una posible querella contra las empresas que han realizado este fraude; una queja ante la Comisión Europea; diversas acciones para incrementar la conciencia de la sociedad ante la gravedad de lo sucedido.

Las organizaciones que se han incorporado a esta campaña, invitan a otros colectivos y entidades a sumarse a la misma, para tener más fuerza en la reclamación ante las grandes empresas automovilísticas, que a buen seguro ejercerán todo su poder e influencia para evitar las sanciones y actuaciones legales de las que se han hecho acreedoras.
Más información: Paco Segura, coordinador estatal de Ecologistas en Acción, 619 891 996
******
A continuación, se adjunta el manifiesto que asumen las organizaciones de la Campaña contra los Malos Humos, así como el listado de las mismas.
MANIFIESTO
Campaña contra los Malos Humos
La ciudadanía ante el escándalo Volkswagen

Las manipulaciones de los motores de gran cantidad de vehículos del grupo Volkswagen tenían un objetivo claro: eludir el cumplimiento del reglamento Euro, que impone limitaciones a las emisiones de dióxido de nitrógeno y otros contaminantes a los vehículos. No hablamos de un asunto menor: los estudios científicos muestran cómo en toda la Unión Europea fallecen de forma prematura cada año 450.000 personas a causa de la mala calidad del aire. Por ello, este tipo de manipulaciones para eludir la normativa que pretende paliar este grave problema de salud pública resultan escandalosas, inmorales e intolerables.

Ante esta situación, las organizaciones que suscribimos este manifiesto, exigimos:

1. Que se investigue y se depuren las responsabilidades penales, políticas y de todo tipo que se deriven de este fraude masivo. No es de recibo que se haya reconocido la manipulación de 11 millones de vehículos para eludir una normativa que pretende preservar la salud de las personas y no se llegue hasta las últimas consecuencias. Los responsables –presumiblemente altos directivos de las marcas afectadas, pero también quienes tenían la responsabilidad de controlar esas emisiones de forma adecuada– deben asumir las consecuencias de su actuación o inacción.

2. Que se investigue a todas las marcas que comercializan vehículos en la UE, por si, como indican muchos estudios y evidencias, los sistemas fraudulentos para eludir los controles de emisiones contaminantes se están aplicando por otros fabricantes.

3. Que se realicen controles efectivos de las emisiones de los vehículos en circulación, de modo fiable e independiente de los fabricantes, con participación de la sociedad civil para la verificación de los controles, para conocer cuál es la situación real en cuanto a las emisiones, tanto de contaminantes tóxicos para la salud (dióxido de nitrógeno, partículas) como generadores de efecto invernadero (dióxido de carbono) y si se está cumpliendo con la legalidad o no.

Las organizaciones firmantes también quieren manifestar que la desregulación que se está sufriendo en la UE está llevando a situaciones de este tipo, en las que los intereses empresariales pasan por encima de valores tan básicos como la calidad ambiental y el bienestar y la salud de la población. Iniciativas en marcha, como el TTIP, inciden en este mismo sentido y por tanto deben ser rechazadas.

Por estos motivos, las organizaciones que suscribimos este manifiesto (de consumidores, sindicales, científicas, de salud pública, ecologistas y ambientalistas, vecinales, etc.), utilizaremos todos los medios legales a nuestro alcance para que se cumplan estas exigencias, que no son otras que se cumpla la ley, que quien la haya incumplido pague las consecuencias y repare el daño causado, al tiempo que se da prioridad a la salud pública y ambiental frente a otros intereses.
Firman este manifiesto (por orden alfabético):

1. Amigos de la Tierra
2. Asociación General de Consumidores (ASGECO)
3. ATTAC
4. Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris
5. Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)
6. CGT
7. Ecologistas en Acción
8. FRAVM
9. Fundación Renovables
10. Greenpeace
11. OMAL-Paz con Dignidad
12. Plataforma per la Qualitat de l’Aire
13. SEO/BirdLife
14. Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS)
15. Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA)
16. WWF España
Roberto Herreros Prensa
Confederación de Ecologistas en Acción
915 31 27 39 | 617 02 64 32
www.ecologistasenaccion.org
@robertoherreros
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentarios desactivados en [Medios] Campaña contra los Malos Humos: la ciudadanía ante el escándalo Volkswagen