Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Archives: 1 de February de 2016

[Mitjans] NP-Ecologistes en Acció identifica 26 aiguamolls greument amenaçats i reclama mesures extr aordinàries per a la seva conservació

[cat-cast]
Ecologistes en Acció identifica 26 aiguamolls greument amenaçats i
reclama mesures extraordinàries per a la seva conservació

*
**Amb motiu de la celebració del Dia Mundial dels Aiguamolls, demà 2 de
febrer, Ecologistes en Acció denuncia la greu situació en la qual es
troben la majoria dels aiguamolls en l’estat espanyol i reclama mesures
extraordinàries per millorar la situació de **26 aiguamolls greument
amenaçats <http://www.ecologistasenaccion.org/article31582.html>*

Des de 1900 han desaparegut el 64% dels aiguamolls del planeta, malgrat
ser ecosistemes essencials per a la supervivència dels éssers humans i
de molts altres animals. Els aiguamolls ens aporten aigua dolça,
garanteixen el nostre subministrament d’aliments, mantenen la
biodiversitat, ens protegeixen de les inundacions i emmagatzemen diòxid
de carboni. També són essencials per a moltes activitats econòmiques. A
més, es preveu que per 2025 un 35% de la població mundial estarà
directament afectada per la reducció del subministrament d’aigua. Això
es deu fonamentalment a l’actitud errònia de considerar als aiguamolls
com a terrenys erms.

En l’Estat espanyol la situació no és millor. Durant el segle passat, i
especialment en la segona meitat del mateix, es va produir al nostre
país la desaparició física d’aproximadament el 60% de la superfície
ocupada per llacs i aiguamolls. I encara avui dia són molts els
aiguamolls que cada any estan desapareixent o danyant-se greument per
l’activitat humana: dragatges, abocaments, contaminació, dessecació,
construcció d’infraestructures, desenvolupaments urbanístics, caça,
espècies invasores, etc.
*Els 26 aiguamolls més amenaçat**s**
*
Ecologistes en Acció ha analitzat la situació d’aquestes zones humides
identificant *26 aiguamolls
<http://www.ecologistasenaccion.org/article31582.html> *que, en aquests
moments, es troben amenaçats, des de grans aiguamolls amb reconeixement
internacional fins a petits aiguamolls sense cap protecció oblidats per
les administracions.

Entre les moltes amenaces que sofreixen aquests aiguamolls destaquen les
relacionats amb els canvis dels usos del sòl generats per la pressió
agrícola, la urbanització i l’alteració del seu règim hídric,
especialment per sobreexplotació dels aqüífers. Altres impulsors de la
degradació d’aquests aiguamolls són la contaminació i la introducció
d’espècies invasores i el canvi climàtic, l’impacte del qual ja està
sent evident en els ecosistemes aquàtics.

El sistema agrícola constitueix una de les principals causes de
l’alteració o degradació d’aquests aiguamolls en competir amb ells pels
recursos hídrics, tant superficials com els subterranis (per exemple,
els regadius propers a les Tablas de Daimiel); pel desenvolupament de
cultius intensius i cada vegada més tecnificats o per la massiva
utilització d’abonaments, pesticides i plaguicides, que acaben
incorporant-se als sistemes aquàtics a través dels excedents d’aigües de
reg. Altres causes són la urbanització, el desenvolupament
d’infraestructures o el cultiu d’arròs.

Davant aquesta situació, és imprescindible que les administracions
prestin la necessària atenció a la conservació dels ecosistemes
aquàtics, especialment mitjançant la seva protecció, per evitar la
construcció de desenvolupaments urbanístics i infraestructures; la
regulació i vigilància de les activitats agràries a l’entorn dels
aiguamolls; la mitigació i adaptació enfront del canvi climàtic, una
millor gestió del recurs hídric impedint la sobreexplotació dels
aqüífers i millorant la seva depuració; major vigilància i denúncia dels
abocaments i la caça furtiva, així com un reconeixement públic de la
importància ecològica dels nostres últims aiguamolls.

*Gran diversitat d’aiguamolls*

L’Estat espanyol és, a nivell europeu, el país que compta amb major
diversitat en la tipologia de zones humides des de qualsevol punt de
vista des del qual s’abordi la seva caracterització (genètic-funcional,
hidrològica, físic-química, comunitats biològiques, grandària, etc.),
reconeixent-se la presència de tipus ecològics únics en el continent
europeu com són, per exemple, les llacunes interiors salines o llacunes
càrstiques en guixos entre unes altres. No obstant això, la importància
d’aquest enorme i exclusiu patrimoni natural ha estat tradicionalment
*infravalorada i poc percebuda per la societat.

*La dessecació d’aiguamolls*

Ecologistes en Acció identifica 26 aiguamolls greument amenaçats i
reclama mesures extraordinàries per a la seva conservació

El desenvolupament d’una legislació franquista que potenciava la
dessecació d’aiguamolls per considerar-los insalubres, l’avanç de la
frontera agrària, l’escassa consciència mediambiental, el progrés
imparable de la tecnologia, el desenvolupisme urbanístic en els litorals
i la construcció d’infraestructures són alguns dels elements que es van
combinar a llarg del segle passat originant la pèrdua de més de la
meitat dels àmbits *palustres i lacustres espanyols. I aquesta
desaparició o transformació dels aiguamolls, que encara existeix,
compromet en el mitjà i llarg termini el subministrament dels serveis
que presten a la societat.

L’augment de les taxes d’explotació dels processos de proveïment,
especialment pel que es refereix als usos de l’aigua, sustento bàsic
dels aiguamolls, està tenint conseqüències nefastes per al manteniment
dels processos de regulació, que són els que en pitjors circumstàncies
es troben en l’actualitat i el futur immediat de la qual no és gens
encoratjador. Aquesta situació contrasta, no obstant això, amb el desig
de la societat de gaudir cada vegada més d’uns ecosistemes aquàtics sans
i ben conservats.

*
**Més informació:* Theo Oberhuber, 656 925 081, coordinador de
Conservació de la natura d’Ecologistes en Acció

[cast]

/1 de febrero de 2016/

*Ecologistas en Acción identifica 26 humedales gravemente amenazados y
reclama medidas extraordinarias para su conservación*
*Con motivo de la celebración del Día Mundial de los Humedales, mañana 2
de febrero, Ecologistas en Acción denuncia la grave situación en la que
se encuentran la mayoría de los humedales españoles y reclama medidas
extraordinarias para mejorar la situación de **26 humedales gravemente
amenazados* <http://www.ecologistasenaccion.org/article31582.html>

Desde 1900 han desaparecido el 64% de los humedales del planeta, pese a
ser ecosistemas esenciales para la supervivencia de los seres humanos y
de otros muchos animales. Los humedales nos aportan agua dulce,
garantizan nuestro suministro de alimentos, mantienen la biodiversidad,
nos protegen de las inundaciones y almacenan dióxido de carbono. También
son esenciales para muchas actividades económicas. Además, se prevé que
para 2025 un 35% de la población mundial estará directamente afectada
por la reducción del suministro de agua. Esto se debe fundamentalmente a
la actitud errónea de considerar a los humedales como terrenos baldíos.

En el Estado español la situación no es mejor. Durante el siglo pasado,
y especialmente en la segunda mitad del mismo, se produjo en nuestro
país la desaparición física de aproximadamente el 60% de la superficie
ocupada por lagos y humedales. Y todavía hoy en día son muchos los
humedales que cada año están desapareciendo o dañándose gravemente por
la actividad humana: dragados, vertidos, contaminación, desecación,
construcción de infraestructuras, desarrollos urbanísticos, caza,
especies invasoras, etc.

*
*
*Los 26 humedales más amenazados*

Ecologistas en Acción ha analizado la situación de estas zonas húmedas
*identificando 26 humedales*
<http://www.ecologistasenaccion.org/article31582.html> que, en estos
momentos, se encuentran amenazados, desde grandes humedales
conreconocimiento internacional hasta pequeños humedales sin ninguna
protección olvidados por las administraciones.

Entre las muchas amenazas que sufren estos humedales destacan las
relacionados con los cambios de los usos del suelo generados por la
presión agrícola, la urbanización y la alteración de su régimen hídrico,
especialmentepor sobreexplotación de los acuíferos. Otros impulsores de
la degradación de estos humedales son la contaminación y la introducción
de especies invasoras y el cambio climático, cuyo impacto ya está siendo
evidente en losecosistemas acuáticos.

El sistema agrícola constituye una de las principales causas de la
alteración o degradación de estos humedales al competir con ellos por
los recursos hídricos, tanto superficiales como los subterráneos (por
ejemplo, los regadíos próximos a las Tablas de Daimiel); por el
desarrollo de cultivos intensivos y cada vez más tecnificados o por la
masiva utilización de abonos, pesticidas y plaguicidas, que terminan
incorporándose a los sistemas acuáticos a través de los excedentes de
aguas de riego. Otras causas son la urbanización, el desarrollo de
infraestructuras o el cultivo de arroz.

Ante esta situación, es imprescindible que las administraciones presten
la necesaria atención a la conservación de los ecosistemas acuáticos,
especialmente mediante su protección, para evitar la construcción de
desarrollos urbanísticos e infraestructuras; la regulación y vigilancia
de las actividades agrarias en el entorno de los humedales; la
mitigación y adaptación frente al cambio climático, una mejor gestión
del recurso hídrico impidiendo la sobreexplotación de los acuíferos y
mejorando su depuración; mayor vigilancia y denuncia de los vertidos y
la caza furtiva, así como un reconocimiento público de la importancia
ecológica de nuestros últimos humedales.
*Gran diversidad de humedales*

El Estado español es, a nivel europeo, el país que cuenta con mayor
diversidad en la tipología de zonas húmedas desde cualquier punto de
vista desde el que se aborde su caracterización (genético-funcional,
hidrológica, físico-química, comunidades biológicas, tamaño, etc.),
reconociéndose la presencia de tipos ecológicos únicos en el continente
europeo como son, por ejemplo, las lagunas interiores salinas o lagunas
cársticas en yesos entre otras. Sin embargo, la importancia de este
enorme y exclusivo patrimonio natural ha sido tradicionalmente
infravalorada y poco percibida por la sociedad.
*La desecación de humedales*

El desarrollo de una legislación franquista que potenciaba la desecación
de humedales por considerarlos insalubres, el avance de la frontera
agraria, la escasa conciencia medioambiental, el progreso imparable de
la tecnología, el desarrollismo urbanístico en los litorales y la
construcción de infraestructuras son algunos de los elementos que se
combinaron a largo del siglo pasado originando la pérdida de más de la
mitad de los ámbitos palustres y lacustres españoles. Y esta
desaparición o transformación de los humedales, que todavía existe,
compromete en el medio y largo plazo el suministro de los servicios que
prestan a la sociedad.

El aumento de las tasas de explotación de los procesos de
abastecimiento, especialmente por lo que se refiere a los usos del agua,
sustento básico de los humedales, está teniendo consecuencias nefastas
para el mantenimiento de los procesos de regulación, que son los que en
peores circunstancias se encuentran en la actualidad y cuyo futuro
inmediato no es nada alentador. Esta situación contrasta, sin embargo,
con el deseo de la sociedad de disfrutar cada vez más de unos
ecosistemas acuáticos sanos y bien conservados.
*Más información*: /Theo Oberhuber, 656 925 081, coordinador de
Conservación de la naturaleza de Ecologistas en Acción /
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP-Ecologistes en Acció identifica 26 aiguamolls greument amenaçats i reclama mesures extr aordinàries per a la seva conservació

[Medios] Ecologistas en Acción identifica 26 humedales gravemente amenazados y reclama medidas extraordina rias para su conservación

1 de febrero de 2016

Ecologistas en Acción identifica 26 humedales gravemente amenazados y reclama medidas extraordinarias para su conservación
Con motivo de la celebración del Día Mundial de los Humedales, mañana 2 de febrero, Ecologistas en Acción denuncia la grave situación en la que se encuentran la mayoría de los humedales españoles y reclama medidas extraordinarias para mejorar la situación de 26 humedales gravemente amenazados

Desde 1900 han desaparecido el 64% de los humedales del planeta, pese a ser ecosistemas esenciales para la supervivencia de los seres humanos y de otros muchos animales. Los humedales nos aportan agua dulce, garantizan nuestro suministro de alimentos, mantienen la biodiversidad, nos protegen de las inundaciones y almacenan dióxido de carbono. También son esenciales para muchas actividades económicas. Además, se prevé que para 2025 un 35% de la población mundial estará directamente afectada por la reducción del suministro de agua. Esto se debe fundamentalmente a la actitud errónea de considerar a los humedales como terrenos baldíos.

En el Estado español la situación no es mejor. Durante el siglo pasado, y especialmente en la segunda mitad del mismo, se produjo en nuestro país la desaparición física de aproximadamente el 60% de la superficie ocupada por lagos y humedales. Y todavía hoy en día son muchos los humedales que cada año están desapareciendo o dañándose gravemente por la actividad humana: dragados, vertidos, contaminación, desecación, construcción de infraestructuras, desarrollos urbanísticos, caza, especies invasoras, etc.
Los 26 humedales más amenazados

Ecologistas en Acción ha analizado la situación de estas zonas húmedas identificando 26 humedales que, en estos momentos, se encuentran amenazados, desde grandes humedales con reconocimiento internacional hasta pequeños humedales sin ninguna protección olvidados por las administraciones.

Entre las muchas amenazas que sufren estos humedales destacan las relacionados con los cambios de los usos del suelo generados por la presión agrícola, la urbanización y la alteración de su régimen hídrico, especialmente por sobreexplotación de los acuíferos. Otros impulsores de la degradación de estos humedales son la contaminación y la introducción de especies invasoras y el cambio climático, cuyo impacto ya está siendo evidente en los ecosistemas acuáticos.

El sistema agrícola constituye una de las principales causas de la alteración o degradación de estos humedales al competir con ellos por los recursos hídricos, tanto superficiales como los subterráneos (por ejemplo, los regadíos próximos a las Tablas de Daimiel); por el desarrollo de cultivos intensivos y cada vez más tecnificados o por la masiva utilización de abonos, pesticidas y plaguicidas, que terminan incorporándose a los sistemas acuáticos a través de los excedentes de aguas de riego. Otras causas son la urbanización, el desarrollo de infraestructuras o el cultivo de arroz.

Ante esta situación, es imprescindible que las administraciones presten la necesaria atención a la conservación de los ecosistemas acuáticos, especialmente mediante su protección, para evitar la construcción de desarrollos urbanísticos e infraestructuras; la regulación y vigilancia de las actividades agrarias en el entorno de los humedales; la mitigación y adaptación frente al cambio climático, una mejor gestión del recurso hídrico impidiendo la sobreexplotación de los acuíferos y mejorando su depuración; mayor vigilancia y denuncia de los vertidos y la caza furtiva, así como un reconocimiento público de la importancia ecológica de nuestros últimos humedales.
Gran diversidad de humedales

El Estado español es, a nivel europeo, el país que cuenta con mayor diversidad en la tipología de zonas húmedas desde cualquier punto de vista desde el que se aborde su caracterización (genético-funcional, hidrológica, físico-química, comunidades biológicas, tamaño, etc.), reconociéndose la presencia de tipos ecológicos únicos en el continente europeo como son, por ejemplo, las lagunas interiores salinas o lagunas cársticas en yesos entre otras. Sin embargo, la importancia de este enorme y exclusivo patrimonio natural ha sido tradicionalmente infravalorada y poco percibida por la sociedad.
La desecación de humedales

El desarrollo de una legislación franquista que potenciaba la desecación de humedales por considerarlos insalubres, el avance de la frontera agraria, la escasa conciencia medioambiental, el progreso imparable de la tecnología, el desarrollismo urbanístico en los litorales y la construcción de infraestructuras son algunos de los elementos que se combinaron a largo del siglo pasado originando la pérdida de más de la mitad de los ámbitos palustres y lacustres españoles. Y esta desaparición o transformación de los humedales, que todavía existe, compromete en el medio y largo plazo el suministro de los servicios que prestan a la sociedad.

El aumento de las tasas de explotación de los procesos de abastecimiento, especialmente por lo que se refiere a los usos del agua, sustento básico de los humedales, está teniendo consecuencias nefastas para el mantenimiento de los procesos de regulación, que son los que en peores circunstancias se encuentran en la actualidad y cuyo futuro inmediato no es nada alentador. Esta situación contrasta, sin embargo, con el deseo de la sociedad de disfrutar cada vez más de unos ecosistemas acuáticos sanos y bien conservados.
Más información: Theo Oberhuber, 656 925 081, coordinador de Conservación de la naturaleza de Ecologistas en Acción
Roberto Herreros Prensa
Confederación de Ecologistas en Acción
915 31 27 39 | 617 02 64 32
www.ecologistasenaccion.org
@robertoherreros
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] Ecologistas en Acción identifica 26 humedales gravemente amenazados y reclama medidas extraordina rias para su conservación

PCS Resumen nº 2581

POLITICA EN EL CONO SUR LATINOAMERICANO

POLITICA EN EL CONO SUR LATINOAMERICANO Grupo
2
Mensajes

Resumen #2581
1.1
Documento – NORMAS Y TEMATICA DE POLITICA CONO SUR.doc

by
2.1
Documento – JEROGLIFICOS EN DESPACHOS DE POLITICA CONO SUR

by
Mensajes

1.1

Documento – NORMAS Y TEMATICA DE POLITICA CONO SUR.doc

Dom, 31 de Ene, 2016 3:11 am (PST) . Enviado por:

Documento : NORMAS Y TEMATICA DE POLITICA CONO SUR.doc
Descripción : NORMAS Y TEMATICA DE POLITICA CONO SURResponder a remitente


.


Responder a grupo


.


Responder via Web Post


.


Todo los mensajes (173)


.
Más populares ^

2.1

Documento – JEROGLIFICOS EN DESPACHOS DE POLITICA CONO SUR

Lun, 1 de Feb, 2016 1:29 am (PST) . Enviado por:

Comunicamos a los suscriptores de Politica Cono Sur que a pesar de nuestras gestiones con Yahoo, hasta ahora nos ha resultado imposible lograr que los textos de los resumenes y mensajes no incluyan jeroglificos en los lugares que corresponden a acentos y tildes.

Sin embargo, seguiremos tratando de que nos resuelvan el problema pues simplemente no es viable que el equipo editor que hace su trabajo de manera absolutamente voluntaria, dedique tiempo alguno a eliminar acento por acento y tilde por tilde en los mensajes que nos llegan.

Pedimos excusas por los inconvenientes de lectura que el problema causa, pero no está en nuestro poder resolverlo.

Si desean ayudar a la solucion del problema, rogamos ir al siguiente sitio de Yahoo:

http://help.yahoo.com/fast/help/e1/help/cgi_feedback

Favor ingresar la siguiente información:

Nombre

E-mail

Asunto: GRUPOS

Escribir su comentario o queja indicando el problema que afecta a los resumenes y mensajes de

http://espanol.groups.yahoo.com/group/politicaconosur/

El grupo debe ser indentificado con este URL.

Muchas gracias por su apoyo desde ya!

El Equipo de PCSResponder a remitente


.


Responder a grupo


.


Responder via Web Post


.


Todo los mensajes (85)


.
Más populares ^

Por una Constitución auténticamente democrática para Chile, visite y firme en http://www.asambleaconstituyente.cl/

Manténgase informado sobre los DD.HH. en Chile, visite http://www.memoriaviva.com/ y http://www.chile-esmeralda.com/

Visita tu grupo

• Privacidad • Cancelar suscripción • Condiciones de uso

FontFuente: politicaconosur@gruposyahoo.com

Comentaris tancats a PCS Resumen nº 2581

Últimes noticies publicades al web de la CGT de Catalunya (31-01-16)

Si no veu correctament aquest correu premi aquí

 

CGT de Catalunya.
www.cgtcatalunya.cat

 

Últimes noticies publicades al web de la CGT de Catalunya.
Darrera publicada: 31 de gener.

 

dimecres 27 de gener de 2016
CGT Ensenyament exigim al nou Govern mesures urgents en defensa de l’educació pública i de les condicions de treball del professorat

CGT ensenyament exigim al nou Govern un pla de mesures urgents en defensa de l’ensenyament públic i per aturar la degradació de les condicions de treball del professorat.

Ja tenim nou Govern i nova Consellera: La Sra. Meritxell Ruiz. La nova consellera, alumna de l’Opus i amb formació en administració i direcció d’empreses, va ser la mà dreta d’Irene Rigau a la Conselleria i va representar a CiU a les comissions parlamentàries d’Educació que acabarien desenvolupant la LEC.

El Sr. Puigdemont, per la (…)

 

dimarts 12 de gener de 2016
Nou Govern, velles polítiques. Només la lluita ens dóna el que el poder ens pren
Comunicat del Secretariat Permanent del Comitè Confederal de CGT Catalunya

NOU GOVERN, VELLES POLÍTIQUES

Només la lluita ens dóna el que el poder ens pren

La lluita de la CGT de Catalunya busca la construcció d’un futur individual i col·lectiu en llibertat i igualtat. Això implica la nostra autogestió quotidiana com a treballadors i treballadores i la nostra autodeterminació també com a poble. I això és aplicable als i les catalanes i a la resta de pobles del món.

Partint d’aquesta premissa, la proclamació d’un nou govern a Catalunya no ens genera cap satisfacció, sinó tot (…)

 

dimecres 23 de desembre de 2015
CORRESCALES 2016: Un trajecte de dignitat contra la precarietat
Vaguistes de Movistar correran 800 quilòmetres contra la precarietat. S’engega una campanya de micromecenatge per donar-los suport

CORRESCALES 2016. UN TRAJECTE DE DIGNITAT CONTRA LA PRECARIETAT

De la necessitat, virtut. De les derrotes, victòries. Del patiment, aprenentatge. Del lluitar, compartir. De la solidaritat, seguretat. Del compromís, raó de ser. Del construir, complicitat. De l’agrair, responsabilitat. Teixint, fent créixer.

Projecte de micromecenatge: https://ca.goteo.org/project/correscales-2016

El CORRESCALES és un mitjà amb el que la Marea Blava volem fer visible la dignitat de lluitar contra la fragmentació (…)

 

 

diumenge 31 de gener de 2016
Per què interessa ocultar les síndromes de sensibilitat central? Una història de malaltia i neoliberalisme
Article de Homera Rosetti
Les síndromes de sensibilitat central (SSC) són malalties extremament invalidants. Els símptomes no són visibles, però l’impacte en la vida de les persones que els pateixen és devastador. A Catalunya, són més de 250.000 malalts i —sobretot— malaltes, però no tenen accés als especialistes que els podrien millorar la qualitat de vida, els són negades sistemàticament les pensions d’invalidesa i no reben cap tipus d’ajuda social o econòmica. Es podrien dir les ‘síndromes del silenci crònic’. Curiosament, les (…)

 

diumenge 31 de gener de 2016
Les que netegen els hotels… a preu de saldo
Reportatge de Jesús Rodriguez a La Directa

Les que netegen els hotels… a preu de saldo

Centenars de cambreres de pis s’organitzen a través d’un grup de Facebook, Las Kellys, per explicar les pèssimes condicions laborals que pateixen. Denuncien que alguns empresaris s’enriqueixen a costa de la seva salut

Entrar a l’habitació d’un hotel i trobar les tovalloles plegades i netes, les pastilles de sabó al seu lloc, els llençols i el cobrellit sense una sola arruga, mampares i rajoles de la dutxa sense rastre de calç i el comandament a (…)

 

dissabte 30 de gener de 2016
Familiars de víctimes del franquisme requeriran judicialment al Govern que creui les dades del Banc d’ADN
A Catalunya hi ha 4.600 famílies buscant els seus desapareguts i un mapa amb 350 fosses comunes,només s´han exhumat 5

Familiars de víctimes del franquisme requeriran judicialment al Govern que creui les dades del Banc d’ADN

Els familiars de víctimes del franquisme presentaran a la justícia argentina un requeriment judicial per al creuament de les dades del Banc d’ADN de Catalunya amb les restes ja exhumades per la Generalitat.

Aquest divendres els representants de les diverses entitats impulsores de la iniciativa han signat públicament el document davant la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, (…)

 

dissabte 30 de gener de 2016
Vaga d’autobusos de TMB el 3 de febrer 2016, de les 10h a les 16h
Comunicat Secció Sindical CGT Autobusos TMB

3 Febrer 2016 de 10.00 a 16.00h. Vaga autobusos TMB

La secció sindical de CGT a autobusos de TMB convoca, juntament amb els sindicats ACTUB, COS, USOC, PSA, CNT i BS el 3 de febrer de 2016, una aturada de 6 hores (de 10.00 a 16.00 h.) I una assemblea general de treballadors a les 12.00h. a les Cotxeres de Sants.

L’aturada es planteja un dia després de l’aturada convocada pels companys/es de Metro i és molt possible que en l’assemblea d’autobusos s’acordin aturades, com a Metro, coincidint amb la (…)

 

dissabte 30 de gener de 2016
El Comitè d’Empresa de Saint Gobain acorda vaga indefinida de 4 hores per torns des del 15 de febrer

Aquesta empresa és el principal proveïdor de vidres pel sector de l’automoció. La convocatòria té el suport de CGT i CCOO.

El dimecres 27 de gener hi havia reunió extraordinària del Comitè d’Empresa de Saint Gobain (empresa vidriera de l’Arboç) per valorar el Pla de Competitivitat que ha presentat la direcció de l’empresa. I en aquest reunió han acordat que començaran una vaga indefinida el 15 de febrer, que serà de quatre hores al començament dels torns.

La convocatòria té el suport de CGT i CCOO.

A (…)

 

dissabte 30 de gener de 2016
Kurdistan, cap a un genocidi ètnic encobert en una guerra no oficialitzada

Un any després de la defensa i l’alliberament de Rojava per part de les guerrilles kurdes YPG-YPJ, 150 persones es manifesten davant del consolat turc de Barcelona en solidaritat amb la regió de Bakur (Kurdistan nord), immersa en una nova ofensiva militar.

GUILLE LARIOS – 28/01/2016 – DIRECTA

Tot i que l’històric i cronificat conflicte armat que es viu als territoris kurds de Turquia –amb prop de 45.000 morts des de 1984–, va quedar aturat per l’anomenat “procés de solució”, iniciat el mes de (…)

 

divendres 29 de gener de 2016
Curs bàsic de privacitat a la Xarxa, el 26 de febrer a CGT Barcelona
Organitzat per la Federació Local de CGT Barcelona

Curs de privacitat a la xarxa, el 26 de febrer de 17.30 a 20.30h. a CGT Barcelona

Mòdul 1. Introducció a la privacitat

Mòdul 2. Taller pràctic

. Tor. navegació anònima.

. Thunderbird. Enigmail. Xifrar correu

. Truecryipt. Xifra els teus arxius.

curs de privacitat a la xarxa , el 26 de febrer a CGT Barcelona

CGT BARCELONA

Més informació:

TWITTER CGT BARCELONA

 

divendres 29 de gener de 2016
Presentació del llibre “Luchaban por un mundo nuevo. Lucía Sánchez Saornil i Sara Berenguer Laosa, militancia anarquista durante la Guerra Civil Española”, el 4 de març a Barcelona

“Luchaban por un mundo nuevo.

Lucía Sánchez Saornil i Sara Berenguer Laosa, militancia anarquista durante la Guerra Civil Española”.

El proper divendres 4 de març a les 18:30h en els nostres locals de Via Laietana 18, 9ª, us convidem a la presentació del llibre “Luchaban por un mundo nuevo. Lucía Sánchez Saornil i Sara Berenguer Laosa, militancia anarquista durante la Guerra Civil Española”, amb la nostra companya i escriptora d’aquest llibre la Yanira Hermida, posteriorment tindrem l’oportunitat de (…)

 

divendres 29 de gener de 2016
Vaga al Metro dimarts dia 2 de Febrer de les 10h fins a les 15h i manifestació a les 11h a Pl.Urquinaona BCN
La Direcció no informa als usuaris de la situació real prevista durant l’aturada

ATURADES AL METRO DIMARTS DIA 2 DE FEBRER DES DE LES 10: 00h FINS A LES 15: 00h.

LA DIRECCIÓ NO INFORMA ALS USUARIS DE LA SITUACIÓ REAL PREVISTA DURANT L’ATURADA.

Després d’una Mediació infructuosa davant el Departament de Treball, la Conselleria ha dictat uns serveis mínims durant les hores d’aturada convocades pels treballadors.

El percentatge de servei que per IMPERATIU LEGAL realitzarem és el 20% del servei habitual en aquestes hores.

És la Direcció de Metro la que té l’obligació legal (…)

 

divendres 29 de gener de 2016
CGT Tarragona es persona en el cas CAP Muralles com acusació particular
Comunicat Federació Intercomarcal CGT Tarragona

CGT TARRAGONA ES PERSONA EN EL CAS CAP MURALLES

El sindicat, que compta amb tres delegats al comité d’empresa del GIPPS, es persona com a acusació particular en el procediment que es tramita al Jutjat d’Instrucció 2 de Tarragona que investiga la comissió de diversos delictes per part de Xavier Bria Ferrer, ex gerent del GIPSS.

La Confederació General del Treball s’ha personat avui com a acusació particular en les diligències penals que investiguen la comissió de diversos delictes per part de Xavier (…)

 

divendres 29 de gener de 2016
Sessions formatives sobre conflictes i acció col·lectiva el 4 de febrer a Reus

CONFLICTES I ACCIÓ COL·LECTIVA

Mòdul formatiu de 2 hores de durada, aproximadament.

Sessions:

Reus, dijous 4 de febrer

Torn de matí (10.30h): CGT Baix Camp-Priorat (Raval de Santa Anna 13, 2on)

Torn de tarda (19.30h): Ateneu Llibertari de Reus (C/ Anselm Clavé 5)

(* ATENCIÓ! La sessió que hi havia prevista a Tarragona pel dia 3 de febrer queda ajornada, per motius d’agenda).

Contingut: La sessió situa la relació entre el conflicte social dins del capitalisme i l’acció col·lectiva del moviment (…)

 

dijous 28 de gener de 2016
Campanya de suport a 8 activistes de Girona que aniran a judici el 8 de febrer per participar a la vaga general del 14N de 2012

Arriba el judici als represaliats per la vaga del 14-N a Girona

El proper dia 8 de febrer al les 10 del matí als jutjats de Girona 8 persones seran jutjades per estar imputades en els fets de la vaga general de 14 de novembre de 2.012. Des del Grup Antirepressiu de Girona s’ha encetat una campanya solidaria amb el coixinet #LavagaAjudici.

El 8 de febrer jutgen a vuit companyes en relació a la manifestació anticapitalista a Girona que va tenir lloc durant la vaga general del 14 de novembre (…)

 

dijous 28 de gener de 2016
Manifestació el 7 de febrer a Amposta contra el Pla de Conca de l’Ebre

Diumenge 7 de Febrer gran Manifestació a Amposta en contra del Pla Hidrològic de l’Ebre aprovat el passat 5 de gener pel govern del PP en funcions.

Punt d’inici a les 11,30h, al Parc dels Xiribecs, per a les 12h començar a marxar fins al pont penjant d’Amposta.

Des de la PDE recomanen anar de blau per fer visible la gran “riuada” de gent que, un cop més, ens mobilitzem en la defensa del riu i en contra de la injustícia que suposa l’aprovació del Pla Hidrològic de l’Ebre, que farà que el Delta (…)

 

dimecres 27 de gener de 2016
Cas 27 i més: Les mentides del rector de la UAB
CGT exigeix la retirada de la UAB de l’acusació particular i la dimissió del Rector Ferran Sancho
Ja fa mesos vam denunciar que la Universitat Autònoma de Barcelona, de la mà del seu rector Ferran Sancho va a denunciar a 25 estudiants i dos treballadors, un PAS i un professor que, a mes a mes, són delegats sindicals del CAU i la CGT. Quan ho vam fer públic el rectorat va emetre una nota de premsa que va penjar varis dies a la pàgina principal de la web de la UAB on ens deia que estàvem difonent informacions falses (aquí podeu trobar l’enllaç). Totes les treballadores i treballadors de la (…)

 

dimarts 26 de gener de 2016
La municipalització és possible i necessària
Comunicat CGT Ajuntament de Barcelona

LA MUNICIPALITZACIÓ ÉS POSSIBLE I NECESSÀRIA. NO ÉS TEMPS PER A COVARDS

L’Ajuntament de Barcelona té un greu problema

Després de dècades de reducció quan no de congelació de l’Oferta Pública, té una plantilla de funcionaris de carrera i laborals fixos fortament envellida. La Gerència de Recursos Humans hauria de donar dades precises al respecte, però els que treballem en els serveis municipals (inclosos els que treballem a organismes, consorcis i fins i tot empreses municipals) mirem al voltant i (…)

 

dimarts 26 de gener de 2016
Entrevista a Jordi Vàzquez, membre fundador de KurdisCat: “Al Kurdistan sirià les assemblees populars gestionen la societat”

“Una democràcia basada en l’ecologisme, la igualtat de gènere, una economia cooperativa no capitalista i la convivència en igualtat de condicions”

Nascut a Barcelona l’any 1971, és diplomat en Ciències Empresarials i claustral del BEI (Bloc d’Estudiants Independentistes) de la UAB entre 1990 i 1994. Editor del trimestral “Synergia-Bulletin about European Nations” (1997 i 2004) i de Help Catalonia (des de 2011). És autor dels llibres “El moviment nacional escocès” (1999), “Kurdistan, el poble del sol” (…)

 

dimarts 26 de gener de 2016
CGT pel tancament de l’ERO a Indra

Recorrem la sentència de l’Audiència Nacional contra l’ERO davant el Tribunal Suprem i demanem que s’avaluï el tancament anticipat de l’ERO.

El 15 de gener de 2016 CGT ha presentat el recurs de cassació davant el Tribunal Suprem a la sentència de l’Audiència Nacional contra l’ERO de Indra Sistemas SA.

Quan la sentència es consideri ferma, avisarem, perquè a partir de llavors existirà un termini de 20 dies perquè aquells afectats de l’ERO que ho desitgin puguin presentar les seves demandes individuals. (…)

 

www.cgtcatalunya.cat |
facebook |
twitter |
vimeo |
youtube |
flickr |
rss |
google+ |
slideshare |
issuu |
scribd |
instagram |
about |
linkedin |
bambuser

 

Què és la CGT |
On trobar-nos |
Afiliació |
Butlletí |
On Trobar-nos |
Àmbits d’actuació |
Actualitat |
Legislació |
Serveis Socials i Sindicals |
Enllaços
En relació a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic
(la LSSI-CE) aprovada pel parlament espanyol i de la vigent Llei Orgànica 15 13/12/1999 de Protecció de Dades espanyola, estem obligats a
comunicar-te que la teva adreça de correu figura en aquest moment subscrita a la LLISTA de correu electrònic de l’equip de comunicació adscrit
a la Secretaria de Comunicació de la CGT de Catalunya, formant part d’un fitxer automatitzat de dades.nnAmb el present e-mail volem informar-te de
la teva opció de cancel·lació en virtut de les lleis abans esmentades, i del teu dret d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les teves
dades. Si no desitges seguir rebent missatges d’aquesta llista, per a donar-te de baixa envia un correu a l’adreça:
com-cgt-cat@cgtcatalunya.cat.

FontFuente: enviaments@cgtcatalunya.cat

Comentaris tancats a Últimes noticies publicades al web de la CGT de Catalunya (31-01-16)