Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Archives: 27 de October de 2016

[Mitjans] NP-Nou Pla de Qualitat de l’Aire del Port de Barcelona: Més Fum

_En resposta a la roda de premsa convocada avui pel Port de Barcelona_
Nou Pla de Qualitat de l’Aire del Port de Barcelona: Més Fum

*La Plataforma per la Qualitat de l’Aire reclama responsabilitat a la
Generalitat i a l’Ajuntament de Barcelona que són les administracions
públiques competents en la matèria de prevenció, vigilància i seguiment
de la contaminació atmosfèrica, per exigir la reformulació del Pla en la
seva totalitat amb objectius d’emissió i mesures estructurals
obligatòries per complir la normativa legal. *

*La Plataforma considera que un sistema voluntarista de bonificacions no
tindrà cap incidència en la reducció de les emissions del trànsit
marítim, principal focus de contaminació del Port de Barcelona. No
estableix objectius de reducció d’emissions ni terminis.*

Barcelona ve incomplint de forma sistemàtica els valors límit que
estableix la legislació europea de qualitat de l’aire, valors que són
menys estrictes que els nivells de protecció que estableix
l’Organització Mundial de la Salut. Es tracta d’un problema de salut
pública de primer ordre, que causa 3500 morts prematures només a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, diversos tipus de càncer, infarts, asma,
al·lèrgies i malalties neurològiques. El cost sanitari es calcula de
l’ordre dels 6.400 milions d’euros anuals.

*Segons dades del 2013, l**’**actividad portu**à**ria representa un dels
principals focus contaminants de la ciutat, amb 5.548,8 tones de NOx i
505,68 tones de PM10, cosa que representa un 46% i un 52% de les
emissions totals de la ciutat1
.
Més del 90% de les emissions procedeixen dels vaixells, per això
qualsevol Pla ha de prioritzar les seves actuacions en aquest àmbit. *

*La Plataforma per a la Qualitat de l’Aire
ve reclamant des de fa temps
l’elaboració d’un Pla de millora de la Qualitat de l’aire del Port.
**D**esprés de mesos d’insistència, el Port de Barcelona va presentar
les principals estratègies del Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire a
la reunió de la Taula de Qualitat de l’Aire de la Conurbació de
Barcelona convocada per la Generalitat el passat d**i**a 4 d’octubre.
**Estratègies que avui el Port ha informat en roda de premsa.*

*Les dues actuacions principals que es van presentar per a les emissions
dels bucs van ser l’establiment d’un sistema de bonificacions a les naus
més netes i el desenvolupament d’infraestructura per subministrar Gas
Natural Liquat (GNL) als bucs que operin amb aquest tipus de
combustible. Mesures que per a la Plataforma, no tindran repercussió en
la reducció d’emissions. Les navilieres no canviaran el seu comportament
amb esquemes voluntaristes de bonificacions, tot el contrari, les
experiències a altres ports europeus i un estudi recent indica com
l’establiment d’un impost sobre les emissions d’òxids (NOx) de nitrogen
és l’eina més efectiva per reduir les emissions fins a un 70%, (estudi
de consultoria ambiental IVL i CE Delft2
).
*

*Sobre l’impuls al GNL, la Plataforma considera que en tot cas és una
mesura futurista i de llarg termini, per a naus que es projectin
construir en un futur. Avui en dia naveguen menys de 100 vaixells que
utilitzen GNL com a combustible a tot el món, la majoria de petita
grandària i línies regulars de curta distància. Si tenim en compte que
el trànsit del port de Barcelona **en**2015 va ser de 8.025 vaixells (3)
(**mercants, **petroliers, f**è**rries, creuers, etc.) i que els creuers
poden tenir una mitjana de vida útil de 40 anys, és una mesura que no
tindrà incidència en el curt i mig termini. I, en tot cas sense una
regulació obligatòria no és creïble. Per a això, els vaixells actuals
haurien de reconstruir-se, la qual cosa suposaria alts costos i en molts
casos problemes d’espai.*

*Per tot això la mesura més directa i senzilla que reclama la Plataforma
és exigir que els vaixells utilitzin combustibles menys contaminants i
la utilització de filtres de partícules i catalitzadors de reducció
selectiva d’òxids de nitrogen (SCR). Els vaixells no ho fan perquè el
cost de combustibles més nets duplica el preu del fueloil pesat que ara
utilitzen, sobre el qual a més no paguen impostos. No obstant això, en
el Nord d’Europa estan aplicant polítiques fortes amb regulacions
obligatòries que limiten l’entrada a la zona litoral als vaixells que
utilitzin fueloil marí. El Mar Bàltic, el Mar del Nord i el Canal de la
Mànega han establert un**a**Àrea de Control d’Emissions de Sofre
(Sulphur Emission Control Area – SECA, en anglès) que exigeix límits més
estrictes al contingut de sofre dels combustibles marins des de gener
del 2015 (màxim de 0,10% sofre en massa en comparació del 3,5 % que es
permet en el port de Barcelona). En tan sols un any d’aplicació, aquests
ports han vist disminuir la seva contaminació en més del 50% . Els ports
del Bàltic estan treballant per limitar a més el contingut d’òxids de
NOx com ja fan **els **Estats Units i Canadà.*

*D’altra banda, l’altra mesura que la Plataforma reclama i s’està
realitzant ja en més de 10 ports europeus és l’electrificació del port
per a la connexió dels vaixells a la xarxa elèctrica local quan estan
atracats3
.
En alguns casos estan finançant la infraestructura amb taxes que cobren
als vaixells més contaminants, en alguns casos associada a l’alimentació
de fonts renovables. El port de Barcelona descarta l’electrificació
excusant-se en què és molt costosa, no obstant això segueixen donant
concessions a la construcció de noves terminals sense exigir-la.
Al·leguen a més que no existeix una norma estàndard europea, la qual
cosa és certa, però que com s’ha vist no és un impediment per a altres
ports que en la seva majoria han decidit voltatge d’11 kV i freqüència
de 50 Hz. *

*La Plataforma presentarà al·legacions al Pla en aquests punts per
reclamar la seva reforma en profunditat i demana a les administracions
competents que actúin en conquencia per exigir un Pla amb objectius
concrets de reducció d’emissions en un termini de cinc anys, que és el
que marca la legalitat, que sigui vinculant i amb mesures efectives.
*

*Contacte: María García *672478452

*Notes : *

1
*Pla
de millora de la qualitat de l’aire de Barcelona
2015-2018.http://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/sites/default/files/pdfs/PMQAB_CAT_2014.pdf*

2
*Estudi
taxes vaixells.
https://www.transportenvironment.org/press/levy-emissions-can-reduce-ship-nox-emissions-70-%E2%80%93-study
*

*(3)* Veure pàgina 16:
http://content.portdebarcelona.cat/cntmng/d/d/workspace/SpacesStore/7b73d5aa-3208-4f01-a22e-a291ba788f6a/portBcnTrafic2015_12_es.pdf

3

Ports europeus amb electrificació a les terminals. *Onshore Power Supply
http://www.ops.wpci.nl/ops
*

*—-
*

http://www.qualitatdelaire.org/

https://www.facebook.com/qualitat.aire
@Qualitat_Aire

*/Ecologistes en Acció de Catalunya/*
Carrer de Sant Pere Més Alt, 31, 2º 3ª
08003 Barcelona
Teléfono: 648 76 11 99
www.ecologistesenaccio.org/catalunya

_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Sant Pere més Alt 31, 2º 3ª
08003 Barcelona
Teléfono: 648761199
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP-Nou Pla de Qualitat de l’Aire del Port de Barcelona: Més Fum

[Colombia] ELN Revista Insurrección Nro. 552

/– Revista Insurrección //N° 552 –/_//_
_/Octubre 2016/_
_//_ /*
*/
/*_Ultimo Video:

Entrevista exclusiva con “Gabino” ELN [Septiembre 2016]

_ */
/*_

Los de Uribe Escupen para Arriba_*/
_*INDICE:*_

*Hacia una Agenda Minero-Energética para la Paz Revista Insurrección *

*Recortar Impuestos a los Ricos y Cobrarles a la Mayoría Gabriel Antonio
Gaitán*
*¿Uribe Perpetuo?Ximena Solano Sepúlveda*
*Declaración Política de la Novena Asamblea del Frente De Guerra
Occidental Omar Gómez Dirección Frente de Guerra Occidental***

*De Alepo a Mosul hay Más que 670 Kilómetros Lucia Serrano *

** **
*
*————————————————————————————(
Para desuscribirse de esta lista de noticias envié un mensaje en blanco
a colombia-unsubscribe@eln-voces.com Recibirá un mensaje de respuesta
automáticamente del
servidor.)—————————————————————————————-
_*Hacia una Agenda Minero-Energética para la Paz*__*
*_*
_Revista Insurrección _*
*
El ELN, consciente de la necesidad de que el conjunto de la sociedad
participe en las deliberaciones sobre la paz, tal como lo señala el
primer punto de la agenda pactada con el Gobierno Nacional, considera
que la política minero-energética es de importancia estratégica para el
país y que, por consiguiente, merece un amplio debate de la población
colombiana. La minería y la explotación de hidrocarburos han estado
vinculadas al conflicto armado, comprometiendo, especialmente, a las
comunidades y el ambiente. Eludir su discusión no contribuiría, de
ningún modo, a la paz de Colombia; en su lugar, sería un obstáculo que
la imposibilitaría.

Marchas en contra de La Colosa y la AngloGold Ashanti en Cajamarca,
Tolima; protestas en Arauca que exigen políticas soberanas ante la
actividad petrolera; la oposición a la explotación en el Cerrejón, en la
Guajira colombiana; y el rechazo a la intervención de los páramos y
ecosistemas sensibles por parte de las transnacionales, aunado a la
defensa del agua como patrimonio humano, reflejan entre otras
dificultades, la urgencia de la deliberación.

El 10 de junio de 2015, organizaciones sociales agrupadas en la Cumbre
Agraria, Campesina, Étnica y Popular interpusieron demandas por varios
artículos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018; entre ellos, el
artículo 173 al considerarlo contrario a la constitución, el ambiente y
el derecho al agua.

Pese a la normatividad consagrada en el Código de Minas, o Ley 1382 de
2010, el cual modificó el artículo 34 de la Ley 685 de 2001 que prohibía
expresamente la exploración y explotación minera en zonas de ecosistemas
de páramos, el artículo 173 incluyó en sus parágrafos que dentro del
área delimitada como páramo era lícito continuar “hasta su terminación”
y “sin posibilidad de prórroga” con la explotación minera, si la
licencia para tal efecto fue otorgada antes del 9 de febrero de 2010 o,
en el caso de la explotación de hidrocarburos, antes del 16 de junio de
2011.

Fue evidente la intencionalidad del Gobierno por darle prelación a los
intereses del capital extranjero sobre los recursos naturales y la
soberanía nacional. Sin embargo, la Corte Constitucional, a través de la
Sentencia C-035 de 2016, declaró estos parágrafos inexequibles,
señalando que debe primar el mayor grado de protección de estos
ecosistemas. Con este reconocimiento, la movilización social emprendida
por organizaciones sociales logró ser, una vez más, decisiva en asuntos
nacionales de alta importancia.

No obstante, al tener por antagonista a los últimos gobiernos, las
dificultades para lograr una política de minas consecuente con el
ambiente y las comunidades han sido múltiples. El apoyo a las grandes
compañías transnacionales, representado en la concesión de licencias, la
facilidad para el despojo de propiedades a pobladores y la apropiación
de ecosistemas neurálgicos para la extracción, es una constante que se
incrementó notablemente desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En su
administración se otorgaron títulos en áreas de preservación ambiental
que, según expertos, comprometían el 45% de los humedales protegidos
internacionalmente por la Convención Ramsar, mientras que otra parte
estuvo distribuida en las denominadas Zonas de Reserva Forestal.

Lo anterior, aunado a una política de criminalización a la pequeña
minería que, en datos de la Defensoría del Pueblo, afecta a más de
15.000 familias, distribuidas en 3.600 minas que no cuentan con un
título debidamente registrado ante las autoridades mineras.

Adicionalmente, la contradicción de intereses se ha hecho expresa en el
distanciamiento de las comunidades y en su ausencia o poca participación
en la elaboración de políticas al respecto.

Intentos recientes del Gobierno por reformar el Código de Minas han
evidenciado la importancia de la inversión extranjera en detrimento de
las comunidades, a tal grado, que han sido rechazadas por
inconstitucionalidad.

Hace algunos días, en una postura que parece tomar medidas ante esta
exclusión, la Corte Constitucional tuvo que proferir un fallo a favor de
la participación de las comunidades en decisiones concernientes a la
actividad minera en sus territorios. El fallo habilita a los pobladores
de los municipios para decidir, mediante consulta popular, si permiten o
no la actividad minera.

Aunque las restricciones a las compañías conquistadas a través de la
movilización social y el requisito de aval de las comunidades en el
desarrollo de la actividad minera son medidas positivas, aún se precisa
su profundización, garantizando su cumplimiento en los próximos años,
ante la oposición de las compañías y sus agentes en el establecimiento.

El Ejército de Liberación Nacional les propone, entonces, a los
ambientalistas, a los sindicatos minero-energéticos, a los pequeños
mineros y al conjunto de la sociedad colombiana, a abordar una agenda
minero-energética para la paz en un Gran Diálogo Nacional, que tenga por
pilares el bienestar social y ambiental en aplicación de la soberanía
nacional y la protección de la naturaleza. Agenda necesaria en la
construcción de la paz, cuyo diseño corresponde al primer punto a
abordar entre el ELN y el Gobierno Nacional.

El ELN comprende que la paz implica justicia social, ambiental y
ecológica; sin esas dimensiones, la paz será incompleta. La defensa de
los territorios y el rechazo de los mega proyectos mineros debe ser una
consigna en la movilización de todos los sectores políticos y sociales.

**
————————————————————–
Compartir Articulo —-Subir——

————————————————————-
*
_*
Recortar Impuestos a los Ricos y Cobrarles a la Mayoría
*_
_*Gabriel Antonio Gaitán*_
*
Esta semana inició curso en el Congreso de la república la anunciada
reforma tributaria, presentada por el ministerio de Hacienda, que lejos
de ser un alivio para los más pobres pretende incrementar el número de
contribuyentes, con el fin de que las mayorías paguen más, mantener el
estrangulamiento a la industria y la agricultura, y que los ricos sigan
ganando más y más.

Con la idea de subsanar el “hueco fiscal”, la caída de la renta
petrolera y supuestamente financiar el posconflicto, el gobierno de
Santos siguiendo las propuestas de una comisión de tecnócratas -entre
quienes se encuentran Guillermo Perry, Miguel Urrutia, Leonardo Villar,
Rosario Córdoba, Alfredo Lewin, Soraya Montoya, Julio Roberto Piza,
Ricardo Bonilla y Óscar Darío Morales-, se propone meterle la mano al
bolsillo de la clase media y los sectores populares; incrementando la
desigualdad social, al tiempo que permite a los grandes capitales
nacionales y extranjeros continuar incrementando sus arcas con la
evasión, el contrabando y los paraísos fiscales.
_El alivio para los poderosos_

El fuerte de las propuestas está en incrementar la base de declarantes
de impuestos y renta liquida, que hasta ahora eran 1,5 millones de
colombianos, y extenderla hasta los 3 millones. Además de subir el cobro
del IVA a más productos de consumo básico.

Se busca que las personas comiencen a tributar después de recibir una
renta líquida de 1,5 millones de pesos; actualmente las personas
naturales pagan impuestos cuando tienen ingresos superiores a 3 millones
de pesos mensuales.

Hoy quienes reciben ingresos superiores a 38 millones pagan una renta
con tarifa del 19 por ciento, con la reforma se espera iniciar la
tributación con quienes reciban 1,5 millones, aplicándoles una tarifa
del 2,5 por ciento, que llega hasta un máximo de 35 por ciento.

Pensando en el bolsillo de los ricos la reforma propone eliminar el
llamado impuesto a la riqueza y lo remplaza por cobros o impuesto a los
dividendos, de manera que aumente el numero de contribuyentes y alivia
la cartera de los grandes capitales.

Para las empresas se crea una tarifa única de renta entre el 30 y 35 por
ciento de las utilidades, denominado impuesto a las utilidades
empresariales; eliminando el impuesto CREE y la sobretasa de renta,
además de esto los Parafiscales también se eliminarán; así los recursos
que las empresas aportan al Bienestar Familiar, el Sena y las Cajas de
Compensación pasaran a ser responsabilidad del presupuesto de la nación,
osea un gasto mas al bolsillo de los colombianos.
_Penalizan el consumo y el ingreso básico de las mayorías_

Lo mas preocupante de esta reforma es el aumento del IVA, que se
encuentra en el 16 por ciento, al que suben hasta el 19 por ciento; bajo
el disfraz de ser “el impuesto de mayor igualdad”, puesto que sin
distinción todos los colombianos deben pagarlo; la trampa esta en que la
comisión propone extender el cobro a la canasta familiar, especialmente
gravar con este impuesto los alimentos básicos; un atraco más a las
capas medias y bajas de la sociedad.

La propuesta mantendrá el cobro del 4×1000 a las transacciones
financieras por su millonario recaudo, equiparar las sobretasas de la
gasolina y el diésel con un aumento del 30 por ciento en el impuesto
nacional a los combustibles, crear el impuesto a las bebidas azucaradas
buscando recaudar mas de 1 billón de pesos que saldrá del consumidor, y
poner a pagar a las entidades sin ánimo de lucro organizaciones
sociales, ONG, fundaciones y fondos de empleados el impuesto sobre la renta.

Lo cierto es que el peso se devalúa, la inflación se dispara, aumenta la
deuda externa y la balanza comercial es deficitaria. Pero con dichas
medidas no se solucionan estos problemas y sí se aumenta la brecha de
desigualdades, pues con medidas neoliberales y absurdas prioridades en
el presupuesto el resultado sera el mismo: que la pobreza se torne
incontrolable y el acceso a la canasta básica familiar sea imposible
para cerca de 15 millones de colombianos y colombianas, que están bajo
la línea de pobreza.

La verdad histórica es que el pueblo carga sobre sus costillas y
estómagos la crisis financiera mientras que los grandes empresarios y
capitalistas salen airosos de ella y cada vez con mas privilegios; ese
es el fin de esta y las anteriores reformas tributarias; por tanto es
urgente que las mayorías busquen soluciones con su organización y
participación protagónica; pues el inicio de la democratización de
nuestro país debe partir de una redistribución de las riquezas, los
tributos y el gasto publico. Estas discusiones se deben darse por parte
del pueblo y la nación en un gran dialogo que conduzca a un nuevo pacto
social.

**
*
*————————————————————-
Compartir Articulo
—-Subir—–
————————————————————-
*
*
*
*_¿Uribe Perpetuo?_

*_*Ximena Solano Sepúlveda*_
*
*
*

El Centro Democrático realizó una campaña de guerra sucia por el No en
el plebiscito, donde el engaño y la tergiversación nos recordaron el
típico accionar, con el cual el ex presidente Uribe ha avanzado en su
carrera política. De la época de la “amenaza terrrorista”, al
“castrochavismo” y “la paz sin impunidad” hay un mismo hilo; la creación
de un enemigo interno con el que se engaña y atemoriza al pueblo.
_El pasado no perdona_

No es nada nuevo ver al ex presidente Uribe aplicando la estrategia del
enemigo imaginario para fortalecerse. Sus dos periodos presidenciales
(2002-2010), fueron marcados como los años mas peligrosos para los
derechos humanos de los colombianos; pues el señalamiento mentiroso a
campesinos, estudiantes y trabajadores y dirigentes populares como
“auxiliadores de la insurgencia”, se convirtió en violación sistemática
de los mismos y llevó a las denuncias hechas por miles de organizaciones
sociales, quienes catalogaron este periodo como el del Embrujo Autoritario.

Bajo su mandato se ordenó la operación Orión del 17 de octubre de 2002,
donde el Ejército con ayuda del paramilitarismo realizó mas de 70
ejecuciones en personas protegidas y desapariciones forzadas contra
líderes y procesos comunitarios, so pretexto de ser aliados de la
insurgencia; una prueba de como su estigmatización se convirtió en un
arma de violación de derechos humanos.

También es el caso de la ex senadora Piedad Córdoba que en su lucha
inclaudicable por la solución política al conflicto, fue señalada por
Uribe de pertenecer a la insurgencia. Hoy, pasados mas de 5 años de la
acusación proferida por la Procuraduría General de la Nación, se
demuestra que con pruebas no concluyentes, argumentos amañados y
tergiversación de la realidad -estrategia que coincide plenamente con la
propaganda usada en la campaña del NO-, se quiso privar a una defensora
de derechos humanos de su posibilidad de construir país; prueba que hoy
supera de manera airosa, aunque con daños irreparables.
_El que la hace, repite_

Conociendo al Uribismo no es sorpresa que la campaña del No, la hayan
hecho con las mismas características, está en su esencia la guerra
sucia, la creación de enemigos, la mentira y la manipulación.

A los votantes del pasado plebiscito los engañó con la amenaza del
“castrochavismo”, la impunidad, el subsidio de 1,8 millones para cada
guerrillero, y la “ideología de género”; pero según ellos, no fueron mas
que como lo dijo Juan Carlos Vélez -estratega de la campaña por el No-,
mensajes para que “la gente saliera a votar arrecha”, que es el típico
modus operandi del uribismo. Por eso, por más que Uribe se quiera
deslindar de dicha estrategia, su pasado evidencia hasta donde está
dispuesto a llegar con la misma.
_A qué juegan los seguidores de Uribe_

Quedan serias dudas de que la intención del uribismo sea apoyar un
consenso nacional para la consecución de una paz estable, dudas de su
vocería en los sectores del No y de las razones de sus “profundos
desacuerdos” con el proceso de paz. Uribe no es ni será el vocero de
quienes votaron No en el plebiscito, pues organizaciones de víctimas,
empresarios, cristianos, taxistas, camioneros y miles de colombianos
descontentos con el gobierno de Santos y del secretismo de los acuerdos
con las Farc, también imprimieron su voto de castigo en el tarjetón.

A pesar de esto, Uribe pretende canalizar para su partido, el
descontento logrado tanto por las políticas de Santos, como por su
estrategia de Campaña por el Sí. Lo que es cierto es que su intención es
aprestigiarse en este momento político para catapultarse hacia las
elecciones del 2018. Sus alegatos sobre defensa de la familia y la
confianza inversionista, suenan mas a campaña presidencial que a una
preocupación por el proceso de paz.

Ni Uribe ni Santos en su afán de provecho propio, pueden adjudicarse ser
voceros de las mayorías nacionales. Solo el pueblo y la nación en
defensa de uno de sus bienes mas preciados como es la paz, podrán
generar un consenso nacional democrático, a favor de los cambios que
necesita Colombia.
**
————————————————————–
Compartir Articulo
**
—-Subir——
————————————————————-
*
_*
Declaración Política de la Novena Asamblea del Frente De Guerra
Occidental Omar Gómez
*__*
Dirección Frente de Guerra Occidental*_
*
Desde las hermosas montañas, ríos, costas y esteros del occidente
colombiano, enviamos nuestro abrazo fraterno y libertario a todas las
comunidades afros, indígenas, estudiantes, maestros, obreros, campesinos
y demás sectores de nuestra patria con los que a diario construimos la
nueva Colombia

En estos momentos, en que nuestra región es uno de los laboratorios de
guerra más avanzados que tiene el país, debido al aumento significativo
de operaciones contrainsurgentes y antipopulares tales como: detenciones
arbitrarias de líderes comunitarios, asesinato sistemático de
reclamantes de tierra y opositores a sus políticas; realización de
crímenes de Estado que luego le endilgan al movimiento revolucionario
para ocultar los verdaderos asesinos; así como el aumento del pie de
fuerza mercenaria institucional y paramilitar (casos reconocidos como
Pizarro, Puerto Meluk, Nuquí, entre otros) con sus nefastas
consecuencias para la población; pues dichos aparatos represores solo
llevan terror hasta las comunidades representados en bombardeos
indiscriminados, amenazas selectivas y colectivas, macartización de la
población, desplazamiento forzado, la cooptación sistemática a la fuerza
de las personas más representativas de la región para utilizarlas de
delatores y colocarlas como carne de cañón en el conflicto; la campaña
criminal de quema de máquinas retro excavadoras utilizadas por los
pequeños y medianos mineros que dejan sin el sustento diario a cientos
de familias.

Mientras se incrementa la maquinaria de guerra en toda su magnitud, la
región occidental se sume en el abandono estatal, las muertes por
desnutrición de niños menores de cinco años son el pan de cada día en
nuestras comunidades afros e indígenas; los enfermos fallecen ante el
pésimo estado de las pocas instituciones hospitalarias y por la falta de
suministros médicos; la educación es cada vez más paupérrima y ni que
decir de los acueductos, pues en un alto porcentaje no cuentan con agua
potable.

Siendo la región más rica del país, sus habitantes somos a la vez los
más empobrecidos; por otro lado, las multinacionales minero energéticas
hacen su agosto apoderándose de las tierras ancestrales, condenando a la
población a la exclusión y la miseria.

Al concluir nuestra IX asamblea con éxito rotundo como evento
democrático y revolucionario, damos un parte de victoria ya que el
enemigo con toda su tecnología y su aparato militar fue incapaz de
detener el avance de la lucha guerrillera y la fuerza insurgente de
nuestro pueblo a pesar de que los aparatos mediáticos de comunicación
burgués a diario acaban con el ELN como parte de sus políticas de
Estado. En el occidente colombiano la militancia define en homenaje
póstumo llevar el nombre de FRENTE DE GUERRA OCCIDENTAL CAPITAN Omar
Gómez del ELN.
Consignas: !!!Héroes y capitanes del occidente colombiano¡¡¡

!!!Héroes y capitanes… con su ejemplo hasta la victoria siempre¡¡¡
Esta Asamblea debatió ampliamente la política estatal que tiene como
propósito el debilitamiento, desarme y desmovilización de la insurgencia
colombiana, y no la solución a las causas que generaron este conflicto
social y armado que padece el pueblo, por la guerra que le impusieron
desde el poder; por lo tanto, llamamos al pueblo a la unidad y la
organización para desenmascarar esta farsa oligárquica y movilizarse por
los verdaderos cambios y transformaciones donde se empoderen las
organizaciones populares por una Colombia en justicia social equidad y
soberanía que supere la crisis humanitaria y política en la que está
sumido el país que mal gobiernan las oligarquías mientras excluyen al
pueblo y le imponen el terrorismo de Estado a quienes luchan por sus
derechos.

La Novena Asamblea: Héroes y capitanes del occidente colombiano,
ratificó nuestro principio unitario en la construcción del socialismo en
nuestra patria y que ahora, más que nunca, tiene plena vigencia la lucha
armada y revolucionaria para la toma del Poder que garantice los
intereses de los más empobrecidos, que son la inmensa mayoría del pueblo
colombiano. Por lo tanto, le reiteramos al pueblo colombiano nuestro
derecho a la rebelión y que eleve sus niveles de lucha, para que juntos
defendamos nuestro territorio, nuestra gente, nuestra cultura y logremos
construir una paz desde la justicia social; donde el eje central sea
salvar el planeta y la vida digna de la humanidad.
Montañas, ríos, costas y esteros del occidente colombiano.

Octubre de 2016.
_FRENTE DE GUERRA OCCIDENTAL

CAPITAN OMAR GOMEZ, DEL EJERCITO DE LIBERACION NACIONAL.

ELN_

***
————————————————————–
Compartir Articulo
**
—-Subir——
————————————————————-

**
_*
De Alepo a Mosul hay Más que 670 Kilómetros
*_*_
_*_*Lucia Serrano*_
*
La disputa por la ciudades de Alepo y Mosul es la muestra del reacomodo
de fuerzas en el conflicto internacional. En la primera, la ciudad mas
poblada de Siria ubicada al norte del país, se desarrolla una batalla
por la construcción de una sociedad democrática en contra de los
intereses de apropiación y subordinación al imperio estadounidense.
_Las dos caras del Pentágono_

En Alepo, EEUU financia y colabora con el grupo terrorista Al Nusra
representante de la linea conversadora del Islam quien es funcional a
los intereses de desestabilización al gobierno de Bashar al Assad.
Apoyado por la UE y países como Turquía y Catar, EEUU argumenta que en
Alepo hay una oposición moderada legitima que se levantó contra el
gobierno ilegitimo; sin embargo, conociendo el accionar del Imperio la
situación es la contraria, este financia una oposición terrorista, les
brinda instrucción militar y armamento, y por esta vía es promotor
directo de la guerra en Siria.

Mientras EEUU se niega a reconocer a Al Nusra como grupo terrorista y le
protege, tiene una actitud totalmente contraria en un país vecino de la
región. En la ciudad de Mosul, ubicada en el norte de Irak al este del
río Tigris, combate de manera frontal a los rebeldes Kurdos y al
ejército Iraní con su arsenal aéreo, a los odios sordos de la comunidad
internacional.. En ésta región se encuentra la posibilidad de
resistencia armada, social y política frente a la intervención histórica
de Occidente, que ha dejado millones de muertos y se ha convertido en
parte del drama humanitario del siglo XXI desde aquel 11 de septiembre
de 2011, donde se creo el terrorismo internacional para intervenir los
países de esta región.

La resistencia Kurda e Iraní en esta ciudad demuestran que los hombres y
mujeres de la región están dispuestos a enfrentar el arsenal de guerra
de occidente con el fin de defender su territorio y la generación de un
proyecto democrático, autónomo, autóctono y soberano en la región.

¿Cual es entonces la diferencia entre Alepo y Mosul?. Que la primera
está apropiada por los amigos del Washington mientras en la segunda
combaten los rebeldes contra el imperialismo. De manera que en la Alepo
el imperio financia el terrorismo mientras en Mosul combate la democracia.
_La rebeldía se organiza_

La actitud cómplice de la comunidad internacional que sigue la idea de
la oposición moderada en Alepo, se evidencia en llamar a las fuerzas
sirias violadoras del derecho internacional humanitario, buscar la
investigación y juzgamiento a los lideres del gobierno Sirio, mientras
no cuestiona las violaciones a derechos humanos que ella misma ha
promovido en la región.

Ante esto el gobierno sirio ha sido claro, no dejará que EEUU siga
interviniendo militarmente para expandir su poderío en la región.
Apoyado por Rusia, Hesbolá, combatientes Iranies y palestinos el
gobierno sirio va a defender Alepo como bastión de la democracia en la
verdadera lucha contra el terrorismo. Está se convierte también en la
posición de los rebeldes en Mosul, la defensa de la democracia contra la
arremetida del imperio.

Hace algunas semanas Estados Unidos y Rusia pactaron una tregua
bilateral sobre la ciudad de Alepo con el fin de permitir a los
habitantes de la zona salir de la misma y recibir ayuda humanitaria. Los
ejércitos sirio y ruso cumplieron con dicha tregua, no lo hizo de esta
manera EEUU que no logra hasta ahora controlar a la oposición
permitiendo el saboteo de la misma. El Departamento de Estado anunció
que EE.UU. “suspende su participación en los canales bilaterales
establecidos con Rusia para sostener el cese de hostilidades”,
incumpliendo su palabra.
_El imperio se desmorona y la unidad se multiplica_

Ante el rompimiento de la tregua, las relaciones entre EEUU Y Rusia
empeoran. La respuesta del imperio no se hace esperar, exigiéndole a sus
aliados de la Unión Europea sancionar a Rusia por los bombardeos contra
los terroristas. Pero esta vez la respuesta es distinta, la Unión
Europea rechaza la petición de EEUU evidenciando la pérdida de hegemonía
de este país sobre las cercanías cada vez mas grandes entre UE, los
países Árabes y Europa.

Varios episodios demuestran este nuevo panorama. Rusia tiene una mayor
capacidad militar en la actualidad y ha generado acercamientos a la
Unión Europea a través de escenarios como el Foro Económico del Oriente.
Avanzó en la propuesta de crear una alianza económica con la Unión
Europea para conectarse desde Lisboa a Vladivostok y realizó un pacto
para el suministro a Egipto de sistemas de defensa aérea S-400.

Por mas intenciones de bombardear Mosul y proteger Alepo que tenga el
gobierno estadounidense, su intervención militar directa en esta área
tiene un gigante como rival que no va a ser fácil derrotar, no es de su
conveniencia un enfrentamiento directo con Rusia, lo que genera una
posibilidad de lucha para la democracia en la región. El imperio siempre
se ha caracterizado por la intervención militar, el saqueo y la
colonización de los pueblos que se interponen en su camino, y ante esta
realidad se alza la unión de ejércitos, rebeldes y fuerzas sociales que
resisten la intervención.

En esta oportunidad Alepo y Mosul son la posibilidad de pasar de la
defensiva a la ofensiva contra la hegemonía del imperio por parte de los
países del este. Una ofensiva en la que el papel de Rusia y su relación
con la UE dictarán el próximo paso.
***
————————————————————–
Compartir Articulo *
* —-Subir——
————————————————————-
**
**
**
*Siempre junto al Pueblo*
*Viva el ELN *
————————————————————————————————
RESPETAMOS SU PRIVACIDAD
Este correo llega a usted porque está o estaba subscrito/a a una de
nuestras listas o porque alguien nos proporcionó su dirección
pensando que nuestra información es de su interés.
Si el contenido de este mensaje no es de su interés, lamentamos
que le haya llegado. Para desuscribirse de esta lista de noticias
envié un mensaje en blanco a colombia-unsubscribe@eln-voces.com
Recibirá un mensaje de respuesta automáticamente del servidor.
————————————————————————————————

FontFuente: colombia@eln-voces.com, via: colombia-bounces@eln-voces.com

Comentaris tancats a [Colombia] ELN Revista Insurrección Nro. 552