Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Archives: 3 de January de 2017

Comunicat de premsa. No a la imposició dels 60 anys de funcionament nuclear al 2017 / Comunicado de prensa. No a la i mposición de los 60 años de funcionamiento nuclear en el 2017

CATALÀ – CASTELLANO

*
En 2017 els 60 anys de funcionament nuclear s’imposaran per la via dels
fets consumats, les bases ja estan posades*

El passat 30 de novembre, el Consell de Seguretat Nuclear (CSN)
(<https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=es&tl=ca&u=https://www.csn.es/actas-del-pleno/-/asset_publisher/a7kFDifheW6i/content/pleno-1396>_https://www.csn.es/actas-del-pleno/-/asset_publisher/a7kFDifheW6i/content/pleno-1396_)va
donarsuport oficial alesmaniobres, desenvolupades al llarg de 2016, per
imposar els 60 anys de funcionament de les centrals atòmiques per la via
dels fets consumats.Es pot comprovar en dos dels apartats de l’Acta de
la reunió.

– En elpunt5.2, i sota un títol aparentment neutre,/”Guia de seguretat
del CSN GS – 1.10 (actualització de la revisió 1) sobre” Revisions
periòdiques de la seguretat de les centrals nuclears “.//Esborrany 1
(NOR / 15-004)/”es va aprovar, per majoria de quatrevots favorablesi una
abstenció,*desvincular la renovació de les llicències d’explotació de
les centrals de les revisions periòdiques de seguretat.*És a dir, un
organisme que se suposa de control i es defineix com a tècnic, assumeix
una reivindicació de les empreses elèctriques a les que, teòricament,
havia de controlar.Com esdenunciaen els vots particulars de l’Acta.

Si fins ara,la renovació del permís de funcionament d’una central
depenia d’un informe tècnic “preceptiu i vinculant” del CSN,previ a la
decisió del Govern, a partir d’ara el Govern pot atorgar la renovació de
les llicències d’explotació quan les sol·licitin ENEL-ENDESA, IBERDROLA
o GAS NATURAL- FENOSA,al marge del que diguin els inspectors del CSN
sobre l’estat dels reactors.En tractar directament amb el govern,les
empreses poden sol·licitar, amés,renovacions fins a arribar als 60 anys
de funcionament, com ja ha succeït en el cas de la nuclear de Garoña.

– Elpunt14.2 de l’Acta tractad’una proposta de la consellera Cristina
Narbona, que només s’especifica en l’Annex.Es demanavala creació d’una
Comissió, externa al CSN i amb participació d’experts nacionals i
internacionals, per debatre el funcionament a llarg termini (60 anys)
dels reactors atòmics.La proposta va ser contestada per tots els altres
consellers.L’Acta no deixa clar el seu rebuig,totique l’aclariment de
vot d’un altre conseller en l’Annex de l’Acta ho implica.

Resulta molt cridanera la declaració, consignada en acta, del Conseller
Dies que,per desqualificar la proposta, exposa que:/”La proposta de la
consellera Sra. Narbona és similar a la proposta que ahir, a la reunió
del Comitè Assessor, van realitzar els representants d’Ecologistes en
Acció i de Greenpeace./”. *Les implicacions d’aquesta afirmació són
considerables.*La declaració va ser seguida del’habitual negació que el
CSN faci/”política energètica”./

El significat d’aquests dos acords és clar:*s’ha decidit prescindir de
qualsevol formalisme a l’hora de concedir permisos a les elèctriques
perquè les centrals atòmiques funcionin durant 60 anys.*Fins i tot
d’unacosa tan simplecomla creació d’una Comissióde Debat, quelcom que,
tenint en compte la realitat de l’actual “Consell Assessor” del CSN,
podia esdevenir una simple operació de maquillatge de decissions ja preses.

En resum, el CSN assumeix una reivindicació de la indústria nuclear,
allibera encara més a aquesta indústria de l’organisme que, oficialment,
hauria de controlar-la i, amb l’excusa del caràcter tècnic, deixa la
decisió d’allargar el funcionament dels reactors fins als 60 anys en
mans d’empreses i govern.*El suposat caràcter “tècnic” el CSN li permet
adoptar sense problemes la demanda política de la indústria nuclear.*

Els acords del CSN són coherents amb diverses informacionsaparegudes en
elsúltims mesossobre l’activitat de les companyies elèctriques:

– La proposta de desvincular l’informe tècnic favorable a Garoña de la
seva posada en funcionament real (el que deixaria en suspens el dilema
dels últims quatre anys entre “Garoña tanca” o “Garoña continua”),es
justificarien aixíaltres permisos globals fins als 60 anys;

– Les rondes de converses desenvolupades entre representants de la
indústria nuclear i els grups polítics del Congrés sobre el futur de les
centrals, del contingut de les quals ningú ha informat;
(<https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=es&tl=ca&u=http://politica.elpais.com/politica/2016/11/24/actualidad/1480002460_854003.html>_http://politica.elpais.com/politica/2016/11/24
/actualidad/1480002460_854003.html_).

-Les negociacions mantingudes entre els gestors de les centrals nuclears
i el govern sobre l’allargament dels permisos, posades de manifest en
les declaracions del màxim responsable de l’Associació Nuclear Ascó –
Vandellòs, el 20 de desembre
(<https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=es&tl=ca&u=http://reusdigital.cat/noticies/el-camp/anav-demanara-allargar-la-concessio-de-vandellos-ii-el-proxim-estiu>_http://reusdigital.cat/noticies/el-camp/anav-demanara-allargar-la-concessio-de-vande__llos-ii-el-proxim-estiu_),
Així com per altres declaracions relacionades amb la construcció de
magatzems de residus radioactius a les centrals amb capacitat declarada
o potencialper a 60 anys de funcionament (casos d’Almaraz i Cofrents).
http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2016/09/23/el-ati-de-almaraz-servira-para-prolongar-la-vida-de-la-central-mas-alla-de-40-anos
ihttp://www.cncofrentes.es/wcofrnts/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESCOFPRENOT16&URLPAG=/gc/prod/es_ES/prensa/161108ATI.html
– La pressa per sol·licitar la renovació dels actuals permisos.Vandellòs
II planteja sol·licitar la seva renovació durant l’estiu de 2017, *amb
tres anys d’antelació sobre la data prevista de juny del
2020*.<https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=es&tl=ca&u=http://reusdigital.cat/noticies/el-camp/anav-demanara-allargar-la-concessio-de-vandellos-ii-el-proxim-estiu>_http://reusdigital.cat/noticies/el-camp/anav-demanara-allargar-la-concessio-
de-Vandellòs-iI-el-proxim-estiu_

Elsacords del CSNsón netament polítics, l’allargament de les
llicènciesobre el camí a que qualsevol intent de no renovar el permís
d’un reactor nuclear sigui motiu d’una*demanda de lucre cessant*per part
de les empreses elèctriques.Així, el necessari tancament d’uns reactors
amb avaries continuades i emissions radioactives creixents, es podria
convertir per ENEL-ENDESA, IBERDROLA i GAS natural- FENOSA a un suculent
negoci, superior fins i tot al que va suposar la moratòria nuclear de
1984. (_http: /
/www.eldiario.es/economia/regulador-maniobra-centrales-nucleares-funcionen_0_591441218.html_
<https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=es&tl=ca&u=http://www.eldiario.es/economia/regulador-maniobra-centrales-nucleares-funcionen_0_591441218.html>)

La decisió del CSN també és coherent amb el contingut de la
compareixença del seu president a la Comissió d’Energia, Indústria i
turisme del Congrés, el passat 19
d’octubre,<https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=es&tl=ca&u=http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-33.PDF>_http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/
DS / CO / DSCD-12-CO-33.PDF_,i la seva actitud de menyspreu cap als
representants de la sobirania popular, davant els que, teòricament,
havia de/”retre /comptes”.

*La situació actual, i la**que es presenta en**perspectiva el 2017,
supera les capacitats de resposta tradicionals del moviment de
resistència a l’energia nuclear.**És necessària una àmplia mobilització
ciutadana (forces polítiques, sindicats crítics,**entitats de protecció
mediambiental i tot el teixit associatiu)**per impedir que l’allargament
del funcionament dels reactors fins als 60 anys, cosa que té greus
repercussions en la salut i la seguretat de la població, sigui decidit
en reunions tancades d’empresaris elèctrics, tècnics favorables i
polítics afins.*

Barcelona, 2 gener 2017.

*Col·lectiu 2020 LLIURE DE NUCLEARS***

Més informació.
Aurora 660929184
Miguel 625895651

———————————————————–

CASTELLANO

*En 2017 los 60 años de funcionamiento nuclear se impondrán por la vía
de los hechos consumados, las bases ya están puestas

*El pasado 30 de noviembre, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)
(_https://www.csn.es/actas-del-pleno/-/asset_publisher/a7kFDifheW6i/content/pleno-1396_)
dioapoyo oficial a las maniobras, desarrolladas a lo largo de 2016, para
imponer los 60 años de funcionamiento de las centrales atómicas por la
vía de los hechos consumados. Se puede comprobar en dos apartados del
Acta de la reunión.

– En el punto 5.2, y bajo un título aparentemente neutro, “/Guía de
Seguridad del CSN GS ‐ 1.10 (actualización de la revisión 1) sobre
“Revisiones periódicas de la seguridad de las centrales nucleares”.
Borrador 1 (NOR/15 ‐ 004)/” se aprobó, por mayoría de cuatro votos
favorables y una abstención, *desvincular la renovación de las licencias
de explotación de las centrales de las revisiones periódicas de
seguridad*. Es decir, un organismo que se supone de control y se define
como técnico, asume una reivindicación de las empresas eléctricas a las
que, teóricamente, debía controlar. Como se denuncia en los votos
particulares del Acta.

Si hasta ahora, la renovación del permiso de funcionamiento de una
central dependía de un informe técnico “preceptivo y vinculante” del
CSN, previo a la decisión del Gobierno, a partir de ahora el Gobierno
podrá otorgar la renovación de las licencias de explotación cuando las
soliciten ENEL-ENDESA, IBERDROLA o GAS NATURAL- FENOSA, al margen de lo
que digan los inspectores del CSN sobre el estado de los reactores. Al
tratar directamente con el Gobierno, las empresas podránsolicitar,
además, renovaciones hasta alcanzar los 60 años de funcionamiento, como
ya ha sucedido en el caso de la nuclear de Garoña.

– El punto 14.2 del Acta trata de una propuesta de la Consejera Cristina
Narbona, que sólo se especifica en el Anexo. Se pedía la creación de una
Comisión, externa al CSN y con participación de expertos nacionales e
internacionales, para debatir el funcionamiento a largo plazo (60 años)
de los reactores atómicos. La propuesta fue contestada por todos los
demás consejeros. El Acta no deja claro su rechazo, aunque la aclaración
de voto de otro consejero en el Anexo del Acta lo implica.

Resulta muy llamativa la declaración, consignada en Acta, del Consejero
Dies para descalificar dicha propuesta, expone que: “/La propuesta de la
consejera Sra. Narbona es similar a la propuesta que ayer, en la reunión
del Comité Asesor, realizaron los representantes de Ecologistas en
Acción y de Greenpeace//./” *Las implicaciones de dicha afirmación son
considerables*. Dicha declaración fue seguida de la habitual negación de
que el CSN realice “/política energética/”.

El significado de estos dos acuerdos es claro: *se ha decidido
prescindir de cualquier formalismo a la hora de conceder permisos a las
eléctricas para que las centrales atómicas funcionen durante 60 años*.
Incluso de algo tan simple como la creación de una Comisión de Debate,
algo que, teniendo en cuenta la realidad del actual “Consejo Asesor” del
CSN, podía convertirse en una simple operación de maquillaje de
decisiones ya tomadas.

En resumen, el CSN asume una reivindicación de la industria nuclear,
libera aún más a dicha industria del organismo que, oficialmente,
debería controlarla y, con la excusa del carácter técnico, deja la
decisión de alargar el funcionamiento de los reactores hasta los 60 años
en manos de empresas y gobierno. *El supuesto carácter “técnico” del CSN
le permite adoptar sin problemas la demanda política de la industria
nuclear*.

Los acuerdos del CSN son coherentes con varias informaciones aparecidas
en los últimos meses sobre la actividad de las compañías eléctricas:

– la propuesta de desvincular el informe técnico favorable a Garoña de
su puesta en funcionamiento real (lo que dejaría en suspenso el dilema
de los últimos cuatro años entre “Garoña cierra” o “Garoña continúa”),
se justificarían así otros permisos globales hasta los 60 años;

– las rondas de conversaciones desarrolladas entre representantes de la
industria nuclear y los grupos políticos del Congreso sobre el futuro de
las centrales, de cuyo contenido nadie ha
informado;(_http://politica.elpais.com/politica/2016/11/24/actualidad/1480002460_854003.html_).

– las negociaciones mantenidas entre los gestores de las centrales
nucleares y el gobierno sobre el alargamiento de los permisos, puestas
de manifiesto en las declaraciones del máximo responsable de la
Asociación Nuclear Ascó – Vandellós, el pasado 20 de diciembre
(_http://reusdigital.cat/noticies/el-camp/anav-demanara-allargar-la-concessio-de-vandellos-ii-el-proxim-estiu_),
así como por declaraciones relacionadas con la construcción de almacenes
de residuos radioactivos en las centrales con capacidad declarada o
potencialpara 60 años de funcionamiento (casos de Almaraz y Cofrents).
http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2016/09/23/el-ati-de-almaraz-servira-para-prolongar-la-vida-de-la-central-mas-alla-de-40-anos
y
http://www.cncofrentes.es/wcofrnts/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESCOFPRENOT16&URLPAG=/gc/prod/es_ES/prensa/161108ATI.html
– la prisa por solicitar la renovación de los actuales permisos.
Vandellós II plantea solicitar su renovación durante el verano de 2017,
*con tres años de antelación sobre la fecha prevista de junio del 2020*.
_http://reusdigital.cat/noticies/el-camp/anav-demanara-allargar-la-concessio-de-vandellos-ii-el-proxim-estiu_

Los acuerdos del CSN son netamente políticos, el alargamiento de las
licencias abre el camino a que cualquier intento de no renovar el
permiso de un reactor nuclear sea motivo de una *demanda de lucro
cesante*por parte de las empresas eléctricas. Así, el necesario cierre
de unos reactores con averías continuadas y emisiones radioactivas
crecientes, se podría convertir para ENEL-ENDESA, IBERDROLA y GAS
NATURAL- FENOSA en un suculento negocio, superior incluso al que supuso
la moratoria nuclear de 1984.
(_http://www.eldiario.es/economia/regulador-maniobra-centrales-nucleares-funcionen_0_591441218.html_)

La decisión del CSN también es coherente con el contenido de la
comparecencia de su Presidente en la Comisión de Energía, Industria y
turismo del Congreso, el pasado 19 de octubre,
_http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-33.PDF_,
y su actitud de desprecio hacia los representantes de la soberanía
popular, ante los que, teóricamente, debía “/rendir cuentas/”.

*La situación actual, y la que se presenta en perspectiva el 2017,
supera las capacidades de respuesta tradicionales del movimiento de
resistencia a la energía nuclear. Es necesaria una amplia movilización
ciudadana (fuerzas políticas, sindicatos críticos,****entidades de
protección medioambiental y todo el tejido asociativo**) para impedir
que el alargamiento del funcionamiento de los reactores hasta los 60
años, algo que tiene graves repercusiones en la salud y la seguridad de
la población, sea decidido en reuniones cerradas de empresarios
eléctricos, técnicos favorables y políticos afines*.

Barcelona, 2 de enero de 2017.
*
**Colectivo 2020 LIBRE DE NUCLEARES*

Más información.
Aurora 660929184
Miguel 625895651

FontFuente: sirenovablesnuclearno@pangea.org

Comentaris tancats a Comunicat de premsa. No a la imposició dels 60 anys de funcionament nuclear al 2017 / Comunicado de prensa. No a la i mposición de los 60 años de funcionamiento nuclear en el 2017

[Ecologistas en Acción] Boletin informativo semanal

Boletin de novedades de Ecologistas en Accion

Si quieres Suscribirte / Borrarte
<http://listas.nodo50.org/cgi-bin/mailman/listinfo/informa> de la lista

cabecera
Novedades del 27 de Diciembre de 2016 al 02 de Enero de 2017.
Ecologistas en Acción <http://www.ecologistasenaccion.org/>
<http://www.ecologistasenaccion.org/article809.html>
Calendario 2017 <http://www.ecologistasenaccion.org/article809.html>
Ecologistas en Acción <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur1.html>

Días y eventos sobre ecología y medio ambiente. Descarga gratis la
agenda y el calendario de pared 2017. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article809.html>]
Artículos de la semana

12 campanadas para un 2017 más justo y sostenible
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33419.html>
Ecologistas en Acción <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur1.html>

Ecologistas en Acción formula sus deseos para que el 2017 sea un año más
justo para todas las personas y para el planeta. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33419.html>]

Consideran insuficientes las 66 medidas propuestas por la ministra
Tejerina <http://www.ecologistasenaccion.org/article33413.html>
Ecologistas en Acción <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur1.html>

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y
WWF, consideran que las prioridades de la ministra Isabel García
Tejerina para la actual legislatura no afrontan de manera adecuada ni
suficientemente ambiciosa los enormes retos ambientales a los que se
enfrenta nuestra sociedad. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33413.html>]

No al ATI de la nuclear de Cofrentes
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33426.html>
Valencia <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur316.html>

Ecologistes en Acció del País Valencià se opone al proyecto de
construcción de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) en la central
nuclear de Cofrentes (Valencia). [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33426.html>]

Iniciado el proceso de deslinde de las vías pecuarias de Villaviciosa de
Odón <http://www.ecologistasenaccion.org/article33425.html>
Villaviciosa de Odón <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur347.html>

El procedimiento de deslinde será gradual, tendrá una duración no menor
de dos años y comenzará con el deslinde de dos de las vías del municipio
que presentan escasos problemas: la Colada del Camino Viejo de Madrid o
de Sacedón y la Vereda de los Barros. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33425.html>]

Piden revisar la ubicación de las estaciones de contaminación
atmosférica <http://www.ecologistasenaccion.org/article33420.html>
Castilla y León <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur2.html>

En la década pasada, el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de
Castilla y León han movido o suprimido quince estaciones que superaban
los límites legales de dióxido de nitrógeno. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33420.html>]

Otra rapaz muerta a manos de las gaviotas en los tejados de la ciudad
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33427.html>
Melilla <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur8.html>

Esta vez ha sido un gavilán la víctima de la agresividad de las gaviotas
patiamarillas, una especie en plena expansión en la ciudad y muy
agresiva con las otras especies de aves que hasta ahora poblaban los
tejados de Melilla. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33427.html>]

No a la prórroga del plazo para el Estudio de Impacto Ambiental de la
minería de tierras raras
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33422.html>
Ciudad Real <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur13.html>

Ecologistas en Acción de Ciudad Real pide al consejero de Agricultura y
Medio Ambiente que cumpla con la palabra dada, no ampliando el plazo de
3 meses concedido a Quantum Minería para presentar el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA), archivando el expediente de explotación minera. [Leer
más… <http://www.ecologistasenaccion.org/article33422.html>]

Subida al Torreón, para reivindicar Doñana no se vende, se defiende
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33423.html>
Cádiz <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur187.html>

Un grupo de simpatizantes y miembros de Ecologistas en Acción de Cádiz
en coordinación con el Club de Montaña AIRBUS ascienden al Torreón.
También se reivindicó que, “Doñana NO se vende, se defiende”. [Leer
más… <http://www.ecologistasenaccion.org/article33423.html>]

El Tribunal Superior de Justicia paraliza la demolición del Taller de
Precisión de Artillería
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33417.html>
Madrid <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur297.html>

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admite la solicitud de
Ecologistas en Acción y paraliza cautelarmente la demolición del Taller
de Precisión de Artillería de Chamberí. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33417.html>]

Solidaridad con activistas detenidos en Grecia
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33418.html>
Euskal Herria <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur118.html>

Ayer por la tarde los activistas vascos Begoña Huarte y Mikel Zuloaga
fueron detenidos por la policía griega en Igoumenitsa cuando intentaban
cruzar el Adriático con ocho personas refugiadas que iban a trasladar a
Euskal Herria. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33418.html>]

El Gobierno de Castilla-La Mancha se pone del lado de las ilegalidades
ambientales <http://www.ecologistasenaccion.org/article33416.html>
Castilla-La Mancha <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur30.html>

Parece una inocentada pero no lo es. El resultado de la reunión entre el
Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente y la
Ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente no puede
arrojar balance más negativo desde el punto de vista medioambiental.
[Leer más… <http://www.ecologistasenaccion.org/article33416.html>]

La incineradora de biomasa de Monzon un callejón sin salida
administrativo <http://www.ecologistasenaccion.org/article33415.html>
Huesca <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur21.html>

Ecologistas en Acción presenta alegaciones en el trámite de audiencia de
la revisión de oficio de la incineradora de Monzón y denuncian el
callejón sin salida administrativo del INAGA. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33415.html>]

V Marcha Ganadera Vías Pecuarias de Abarán
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33421.html>
Valle de Ricote <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur292.html>

Cientos de personas participan en la quinta edición de esta marcha que
pretende dar a conocer el valor patrimonial de las vías pecuarias y
reinvindicar su protección y recuperación. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33421.html>]

2016: Algunas victorias, pocas propuestas de cambio e importantes
retrocesos <http://www.ecologistasenaccion.org/article33414.html>
Burgos <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur31.html>

Ecologistas en Acción hace balance desde la perspectiva ambiental y
constata que en Burgos todavía queda mucho por hacer para frenar las
crisis ambiental. En 2016 destaca el abandono de los proyectos de
fracking de BNK o la anulación de los nuevos sectores urbanizables en la
ciudad. [Leer más… <http://www.ecologistasenaccion.org/article33414.html>]
Próximas convocatorias
<http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?rubrique79>

* 06-01-2017. Extinción del bucardo
<http://www.ecologistasenaccion.org/article1116.html>

* 09-01-2017. Logroño: Charla La invasión silenciosa
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33377.html>

* 16-01-2017. Curso on-line: Dinamización rural a través del
ecologismo social y el teatro
<http://www.ecologistasenaccion.org/article30179.html>

* 16-01-2017. Curso on-line: La transformación socioecológica de los
entornos urbanos <http://www.ecologistasenaccion.org/article32577.html>

* 16-01-2017. Curso on-line: Amianto, una epidemia oculta e impune
<http://www.ecologistasenaccion.org/article32650.html>

* 17-01-2017. Accidente de Palomares
<http://www.ecologistasenaccion.org/article33277.html>

* 23-01-2017. Curso on-line: La mirada biorregional. Ciudad,
territorio y alimentación
<http://www.ecologistasenaccion.org/article31160.html>

* 02-02-2017. Día Mundial de los Humedales
<http://www.ecologistasenaccion.org/article1117.html>

* 02-02-2017. Curso on-line: Diseño gráfico con sotware libre
<http://www.ecologistasenaccion.org/article24693.html>

* 03-03-2017. Minglanilla: X Foro por un Mundo Rural Vivo
<http://www.ecologistasenaccion.org/article32558.html>
Ecologistas TV <http://www.ecologistasenaccion.tv/>
Revista <http://www.ecologistasenaccion.org/revista>

<http://www.ecologistasenaccion.org/article90.html>
Ecologista nº 90 <http://www.ecologistasenaccion.org/article90.html>

Refugiados personas sin derechos en la Unión Europea. Glifosato.
Ecologismo. Biodiversidad. Menstruación. Río Manazanares. Cambio
climático. Humanidades ambientales. [Leer más…
<http://www.ecologistasenaccion.org/article90.html>]

Números anteriores <http://www.ecologistasenaccion.org/revista> |
Indices <http://www.ecologistasenaccion.org/article1500.html> |
Suscripción <http://www.ecologistasenaccion.org/article679.html> |
Edición digital <http://www.ecologistasenaccion.org/ebook>
EcoBlogs
Observatorio OMG <http://www.observatorio-omg.org/>

* Respuestas al estudio que observa diferencias en el maíz transgénico
NK603
<http://www.observatorio-omg.org/blog/respuestas-al-estudio-que-observa-diferencias-en-el-ma%C3%ADz-transg%C3%A9nico-nk603>
Libres de contaminantes hormonales
<http://libresdecontaminanteshormonales.wordpress.com/>

* La historia interminable de los contaminantes hormonales
<https://libresdecontaminanteshormonales.wordpress.com/2016/12/27/la-historia-interminable-de-los-contaminantes-hormonales/>
Informaciones de interés

* ¿Quienes somos? <http://www.ecologistasenaccion.org/auteur1.html>
* Asociarse <https://www.ecologistasenaccion.org/accion/asociarse.htm>
* Participar <http://www.ecologistasenaccion.org/article860.html>
* FAQ <http://www.ecologistasenaccion.org/article814.html>
* Suscribirse / Borrarse de la lista
<https://www.nodo50.org/cgi-bin/mailman/listinfo/informa>
Ecologistas en Acción

Marqués de Leganés 12 – 28004 Madrid – Teléfono: +34-91-5312739

FontFuente: comunicacion@ecologistasenaccion.org, via: informa-bounces@listas.nodo50.org

Comentaris tancats a [Ecologistas en Acción] Boletin informativo semanal