Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Archives: 10 de February de 2017

Comunicat MIA Catalunya. Garoña, 60 anys i “impost” del govern PDECAT-ERC / Comunicado MIA Cataluña. Garo ña, 60 años e “impuesto” del gobierno PDECAT-ERC

*CATALÀ – CASTELLANO*

*El Moviment Ibèric Antinuclear a Catalunya considera que el permís per
60 anys a Garoña, la seva repercussió a Ascó i Vandellòs i l’ «impost»
que legitima els impactes sobre la salut de les emissions radioactives
són parts diferents d’una mateixa política.*

L’aprovació en el Ple del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) de la
continuïtat de la central de Garoña, era només el preàmbul a la
prolongació de tot el parc nuclear fins als 60 anys, com s’ha comprovat
amb la roda de premsa oferta per el president del Consell de Seguretat
Nuclear (CSN) en què s’ha informat de les implicacions de la mesura.

Les conseqüències d’aquesta decisió són extraordinàriament greus, i des
del *Moviment Ibèric Antinuclear a Catalunya*volem destacar les següents:

– Pel que fa a Garoña, la central està en molt males condicions de
seguretat, com mostren els informes de reparacions elaborats pels
tècnics del mateix CSN.

– Al marge que es pugui produir un accident que derivi en una fusió del
nucli, amb conseqüències incalculables per a tota la Península Ibèrica i
sud d’Europa, el risc de fuites continuades d’elements radioactius és
molt elevat.

– Garoña està connectada directament amb Catalunya pel curs del riu
Ebre, del qual la central obté l’aigua de refrigeració.

– Establir 10 condicions, la majoria d’elles genèriques, i concedir una
autorització per funcionar 60 anys prèvia al seu compliment, vol dir
donar un aval per a que la resta de centrals pendents de renovació de
permís s’acullin al mateix mecanisme, al marge que Garoña no entri mai
en funcionament, cosa que és molt possible.

– Amb aquesta decisió el CSN obre la possibilitat a que qualsevol
central nuclear propietat d’ENEL-ENDESA, IBERDROLA o GAS NATURAL –
FENOSA pugui disposar d’una autorització prèvia de funcionament, el que
li permetria exigir compensacions per lucre cessant, si un govern
legislés per tancar-la, per motius ambientals o de salut, en el període
que va de la concessió de la llicència a l’autorització de l’explotació.

– La decisió del CSN suposa en la pràctica un blindatge normatiu de la
indústria nuclear.

– Les conseqüències per al reactor atòmic de Vandellòs 2, que ha
d’obtenir la seva llicència el 2020, i els propietaris del qual han
declarat que presentaran la sol·licitud aquest estiu, i els dos reactors
d’Ascó són evidents: garantir el seu funcionament fins als 60 anys.
D’aquesta manera Ascó 1 funcionaria fins al 2043, Ascó 2 fins al 2045, i
Vandellòs 2 fins al 2047.

– En aquesta perspectiva adquireix plena coherència el capítol setè de
la Llei de Pressupostos 2017 del govern PDECAT (CDC) – ERC, pendent
d’aprovació pel més de març. Aquest capítol proposa recaptar un “impost”
pels impactes sobre la salut del/funcionament rutinari/dels reactors
nuclears. És a dir, reconeix a les emissions radioactives de les
centrals nuclears conseqüències negatives sobre la salut, i legalitza el
dret de les empreses a provocar-les mitjançant un “impost”.

– En el context de l’allargament del funcionament de les centrals a 60
anys, el tal “impost” suposa no tan sols avantatges per a les empreses
elèctriques, que veuen regulat un impacte que fins ara negaven, sinó
també una font d’ingressos creixent per a la Generalitat, ja que el
deteriorament per envelliment dels sistemes de funcionament de les
centrals suposa un increment de les emissions i, per tant, de la recaptació.

– L’única cosa que resulta perjudicada amb aquest «impost» és la salut
de les persones que vivim a Catalunya i també fora de Catalunya, donada
la capacitat de dispersió dels més de 40 elements radioactius que emet
un reactor nuclear.

Davant aquesta situació el*Moviment Ibèric Antinuclear a
Catalunya*s’adreça a tota la societat per a què …

– Demani la retirada del Capítol setè de la Llei de pressupostos,
*donant suport al****MANIFEST que hem posat en circulació mitjançant
aquest formulari*. MANIFEST que serà enviat a totes les forces
polítiques amb representació parlamentària abans de l’aprovació dels
pressupostos.

Creiem que un assumpte tan greu com aquest, que afecta la salut de la
població de Catalunya no pot estar exclusivament en mans de
representants polítics i representants de la indústria nuclear, que s’ha
d’obrir un debat social amb participació del sector sanitari sobre les
repercussions que el funcionament d’Ascó i Vandellòs han tingut sobre la
salut, al llarg dels gairebé trenta anys que fa que funcionen.

Aquest debat ha de tenir entre els seus objectius la redacció d’un
document per abordar el posterior treball mitjançant el qual les
empreses que s’han beneficiat econòmicament de les centrals atòmiques
realitzin contribucions per pal·liar o revertir les conseqüències de
salut que s’hagin pogut donar en persones afectades per la seva activitat.

– Demani als representants dels diferents partits polítics que el
Parlament de Catalunya aprovi una resolució exigint que el govern de
l’estat no renovi els permisos de funcionament d’Ascó i Vandellòs en
2020 i 2021, respectivament.

– Demani la constitució d’una comissió de treball, amb participació de
tots els sectors socials implicats, que dissenyi un pla d’ocupació i
recol·locació per a les aproximadament 2500 persones que actualment
treballen en els tres reactors nuclears i les seves activitats
auxiliars. Especialment les aproximadament 1050 que formen la plantilla
de les dues centrals.

– Demani la creació d’una comissió de seguiment per vigilar que els
treballs de desmantellament dels reactors, i adequació dels terrenys
afectats per les centrals, no repeteixin els incidents i errors que es
van donar en el cas de Vandellòs 1, especialment el control dels
efluents radioactius.

Catalunya 10 de febrer 2017.

*Moviment Ibèric Antinuclear a Catalunya*

Més informació : Aurora 660929184 – Eloi Nolla 663855878 – Miguel 625895651

————————————————————————–
*CASTELLANO
*
*El Movimiento Ibérico Antinuclear en Cataluña considera que el permiso
por 60 años a Garoña, su repercusión en Ascó y Vandellòs y el «impuesto»
que legitima los impactos sobre la salud de las emisiones radiactivas
son partes diferentes de una misma política.*

La aprobación en el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de la
continuidad de la central de Garoña, era sólo el preámbulo a la
prolongación de todo el parque nuclear hasta los 60 años, como se ha
comprobado con la rueda de prensa oferta porel presidente del Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN) en la que se ha informado de las implicaciones
de la medida.

Las consecuencias de esta decisión son extraordinariamente graves, y
desde el*Movimiento Ibérico Antinuclear en Cataluña*queremos destacar
las siguientes:

– En cuanto a Garoña, la central está en muy malas condiciones de
seguridad, como muestran los informes de reparaciones elaborados por los
técnicos del propio CSN.

– Al margen de que se pueda producir un accidente que derive en una
fusión del núcleo, con consecuencias incalculables para toda la
Península Ibérica y sur de Europa, el riesgo de fugascontinuadasde
elementos radiactivos es muy elevado.

– Garoña está conectada directamente con Cataluña por el curso del río
Ebro, del cual la central obtiene el agua de refrigeración.

– Establecer 10 condiciones, la mayoría de ellas genéricas, y conceder
una autorización para funcionar 60 años previa a su cumplimiento,
significa dar un aval paraque el resto decentrales pendientes de
renovación de permiso se acojan al mismo mecanismo , al margen de que
Garoña no entrenuncaen funcionamiento, lo que es muy posible.

– Con esta decisión el CSN abre la posibilidad a que cualquier central
nuclear propiedad de ENEL-ENDESA, IBERDROLA oGAS NATURAL- FENOSA pueda
disponer de una autorización previa de funcionamiento,lo quele
permitiría exigir compensaciones por lucro cesante, si un gobierno
legislara para cerrarla, por motivos ambientales o de salud, en el
periodo que va de la concesión de la licencia a la autorización de la
explotación.

– La decisión del CSN supone en la práctica un blindaje normativo de la
industria nuclear.

– Las consecuencias para el reactor atómico de Vandellòs 2, que debe
obtener su licencia en 2020, y cuyos propietarioshan declarado que
presentaránla solicitud este verano,ylos dos reactores de Ascó son
evidentes: garantizar el su funcionamiento hasta los 60 años.De esta
manera Ascó 1 funcionaría hasta el 2043, Ascó 2 hasta el 2045, y
Vandellòs 2 hasta el 2047.

– En esta perspectiva adquiere plena coherencia el capítulo séptimo de
la Ley de Presupuestos 2017 del gobierno PDECAT (CDC) – ERC, pendiente
de aprobación para el mes de marzo.Este capítulo propone recaudar un
“impuesto” por los impactos sobre la salud del/funcionamiento
rutinario/los reactores nucleares.Es decir, reconoce a las emisiones
radiactivas de las centrales nucleares consecuencias negativas sobre la
salud, y legaliza el derecho de las empresas a provocarlasmediante un
“impuesto”.

– En el contexto del alargamiento del funcionamiento de las centrales a
60 años, el tal “impuesto” supone nosóloventajas para las empresas
eléctricas, que ven regulado un impactoque hasta ahora negaban,
sinotambiénuna fuente de ingresos creciente para la Generalitat, ya que
el deterioro por envejecimiento de los sistemas de funcionamiento de las
centrales supone un incremento de las emisiones y, por tanto, de la
recaudación.

– Lo único que resulta perjudicadocon este «impuesto» es la salud de las
personas que vivimos en Cataluña y también fuera de Cataluña, dada la
capacidad de dispersión de los más de 40 elementos radiactivosque emite
un reactor nuclear.

Ante esta situación el*Movimiento Ibérico Antinuclear en Cataluña*se
dirige a toda la sociedad para que …

– Pida la retirada del Capítulo séptimo de la Ley de
presupuestos,*apoyando el**MANIFIESTO que hemos puesto en circulación
mediante este **formulario*.MANIFIESTO que será enviado a todas las
fuerzas políticas con representación parlamentaria antes de la
aprobación de los presupuestos.

Creemos que un asunto tan grave como éste, que afecta a la salud de la
población de Cataluña no puede estar exclusivamente en manos de
representantes políticos y representantes de la industria nuclear, que
se ha de abrir un debate social con participación del sector sanitario
sobre las repercusiones que el funcionamiento de Ascó y Vandellós han
tenido sobre la salud, a lo largo de los casi treinta años que hace que
funcionan.

Este debate debe tener entre sus objetivos la redacción de un documento
para abordar el posterior trabajo mediante el cual las empresas que se
han beneficiado económicamente de las centrales atómicas realicen
contribuciones para paliar o revertir las consecuencias de salud que se
hayan podido dar en personas afectadas por su actividad.

– Pida a los representantes de los diferentes partidos políticosque el
Parlamento de Cataluñaapruebe una resoluciónexigiendoque el gobierno del
estado no renueve los permisos de funcionamiento de Ascó y Vandellòs en
2020 y 2021, respectivamente.

– Pida la constitución de una comisión de trabajo, con participación de
todos los sectores sociales implicados, que diseñe un plan de empleo y
recolocación para lasaproximadamente 2.500personas que actualmente
trabajan en los tres reactores nucleares y sus actividades auxiliares
.Especialmente las aproximadamente 1.050 que forman la plantilla de las
dos centrales.

– Pida la creación deuna comisión de seguimiento para vigilar que los
trabajos de desmantelamiento de los reactores, y adecuación de los
terrenos afectados por las centrales, no repitan los incidentes y
errores que se dieron en el caso de Vandellós 1, especialmente el
control de los efluentes radiactivos.

Cataluña 10defebrero 2017.

*Movimiento Ibérico Antinuclear en Cataluña*

Más información: Aurora 660929184 – Eloi Nolla 663855878 – Miguel 625895651

FontFuente: sirenovablesnuclearno@pangea.org

Comentaris tancats a Comunicat MIA Catalunya. Garoña, 60 anys i “impost” del govern PDECAT-ERC / Comunicado MIA Cataluña. Garo ña, 60 años e “impuesto” del gobierno PDECAT-ERC

[El Correu per la Pau] Refugiats, per què?’ 12.000 visitants / Mapa DENIP 2017

Problemes de visualitzacio? Mira aquest butlletí al teu navegador. [1]

[2]

[3]
[4]
[5]
[6]

‘REFUGIATS, PER QUÈ?’ 12.000 VISITANTS [7]

Més de 12.000 persones de 20 localitats han vist fins ara l’exposició
‘Refugiats, per què? [8]’ de FundiPau sobre les causes que provoquen que
milers de persones fugin de casa seva.

La mostra serà al CONCERT DEL PALAU SANT JORDI L’11 DE FEBRER i iniciarà
un NOU RECORREGUT PER LES COMARQUES DE GIRONA.

MAPA DENIP 2017 [9]

Si a la vostra escola vau celebrar del Dia Escolar de la Noviolència i
la Pau (DENIP) i encara no heu enllaçat la vostra activitat al Mapa
DENIP 2017 teniu temps de fer-ho fins el 15 de febrer.

[2]

FundiPau
Av. Meridiana, 30-32, esc. A, entl. 2a
08018 Barcelona
info@fundipau.org
Telèfon: 93 302 51 29

Per a altes i baixes a la llista de distribució, envia’ns un missatge a
info@fundipau.org

info@fundipau.org
Links:
——
[1]
http://fundipau.org/?email_id=85&user_id=1&urlpassed=W3ZpZXdfaW5fYnJvd3Nlcl9saW5rXQ%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
[2]
http://fundipau.org/?email_id=85&user_id=1&urlpassed=aHR0cDovL2Z1bmRpcGF1Lm9yZw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
[3]
http://fundipau.org/?email_id=85&user_id=1&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Z1bmRhY2lvcGVybGFwYXU%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
[4]
http://fundipau.org/?email_id=85&user_id=1&urlpassed=aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS8jIS9mdW5kaXBhdQ%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
[5]
http://fundipau.org/?email_id=85&user_id=1&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5pc3N1dS5jb20vZnVuZGFjaW9wZXJsYXBhdQ%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
[6]
http://fundipau.org/?email_id=85&user_id=1&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS9mdW5kYWNpb3BlcmxhcGF1&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
[7]
http://fundipau.org/?email_id=85&user_id=1&urlpassed=aHR0cDovL2Z1bmRpcGF1Lm9yZy9yZWZ1Z2lhdHMtcGVyLXF1ZS1zdXBlcmEtZWxzLTEtMDAwLXF1aWxvbWV0cmVzLWktZWxzLTEyLTAwMC12aXNpdGFudHMv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
[8]
http://fundipau.org/?email_id=85&user_id=1&urlpassed=aHR0cDovL2Z1bmRpcGF1Lm9yZy9yZWZ1Z2lhdHMv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
[9]
http://fundipau.org/?email_id=85&user_id=1&urlpassed=aHR0cDovL2Z1bmRpcGF1Lm9yZy9lbmxsYWNhdC1hbC1tYXBhLWRlbmlwLw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions

FontFuente: info@fundipau.org, via: elcorreuperlapau-bounces@grups.pangea.org

Comentaris tancats a [El Correu per la Pau] Refugiats, per què?’ 12.000 visitants / Mapa DENIP 2017

[Colombia] ELN Revista Insurrección Nro. 567

/– Revista Insurrección //N° 567 –/_//_
_/Febrero 2017/_
_//_ /*_

_**_Paz, Pum, Pum_*/
_*INDICE:*_

*Cumplir lo Acordado: Requisito para la Paz Revista Insurrección *

*Los Acuerdos Humanitarios Deben Cubrir a la Población Carcelaria
Delegación de Diálogos*
*El Abuso Policial Como Parte del ConflictoLucía Serrano*

*Carta abierta a los asistentes a la 16ª Cumbre de Premios Nobel de Paz
Cdtes Pablo Beltrán, Aureliano Carbonel y Bernardo Téllez***

*El Abismo de Mr. Trump Ximena Solano Sepúlveda***
*CELAC: El Camino de los Pueblos Revista Insurrección***

*Parte de Guerra F.G. Nororiental* *Frente de Guerra Nororiental*

_
*Ultimo Video:*_
/*
Participación
*/

*
*————————————————————————————(
Para desuscribirse de esta lista de noticias envié un mensaje en blanco
a colombia-unsubscribe@eln-voces.com Recibirá un mensaje de respuesta
automáticamente del
servidor.)—————————————————————————————-
_*Cumplir lo Acordado: Requisito para la Paz*__*
*_*
_Revista Insurrección _*
*
El ELN se suma a la satisfacción de todas y todos los que en Colombia y
el exterior, celebraron el regreso a la libertad de cinco colombianos, 4
guerrilleros del ELN y del señor Odín Sánchez; lo anterior demuestra que
si las partes cumplen lo acordado, el proceso de paz avanza.

Teniendo en cuenta que lo anterior era el requerimiento para que el
próximo 7 de Febrero se instale la Fase pública, queda esperar que el
Gobierno, el ELN, importantes expresiones de la sociedad colombiana y
representantes de la Comunidad Internacional, desarrollen de manera
plena el esperado acontecimiento como antesala del inicio del primer
punto de la agenda, Participación de la Sociedad.

Si el presidente Santos no hubiese pretendido imponer condiciones al ELN
por encima de lo acordado en numerosas y amplias sesiones de trabajo que
han tenido como testigos un numeroso grupo de representantes de los
países garantes, la instalación de la Fase Pública del próximo 7 de
Febrero, se hubiese realizado en el mes de Abril del año anterior, lo
que indica que se dejaron de aprovechar 11 meses, como valioso tiempo
para la paz.

Por ello debemos llamar la atención para que se aprenda de las experiencias.

El optimismo que se respira hoy por el inicio de la Fase pública, y los
avances en el proceso de paz no deben ocultar los peligros que lo
acechan, señalar algunos de ellos es necesario para que las dificultades
no nos hagan caer en el pesimismo sino que por el contrario, se
encuentren soluciones.

La tozuda posición del gobierno Santos de dialogar en medio del
conflicto, va a acarrear graves dificultades al proceso de
negociaciones, por cuanto desde hace varios años, los territorios donde
opera el ELN son sometidos a permanentes y agresivos operativos
militares que al tiempo que confrontan las guerrillas, causan complejas
hostilidades a la población asentada allí y en sus periferias, lo que
obliga a las guerrillas a dar respuesta a tan delicada situación.

Tanto las respuestas dadas por las FARC en un pasado reciente, como las
que ha dado y va a dar el ELN, son sacadas de contexto en los informes
militares, que son los que receptan de manera unilateral los Medios de
Información, presentándolos a la opinión como carencia de voluntad de
paz de las guerrillas.

Esta situación que contra-informa a la opinión, que presiona a una de
las partes de manera unilateral y absurda, se convierte en un obstáculo
que amenaza el proceso.

Por lo anterior, un nutrido grupo de organizaciones populares y sociales
así como diversas personalidades, a quienes se suma el ELN, hemos
reiterado la urgencia de un cese al fuego bilateral, como medida urgente
para crear un clima favorable al proceso, pero además como medida
humanitaria que alivie la situación de cientos de miles de familias que
padecen las consecuencias del conflicto.
_Un caso reciente ejemplifica la situación:_

En días pasados un soldado profesional, penetró los territorios donde
desarrolla actividades de vigilancia y control el Frente de Guerra
Oriental del ELN, motivo por el cual fue capturado e investigado. Luego
del procedimiento de rigor, el militar será entregado a las autoridades
que corresponda.

Ante este hecho, los grandes medios respondiendo a la información de los
mandos militares, se refirieron al hecho argumentando carencia de
voluntad de paz. Sacar los hechos del contexto de la guerra y darles una
interpretación política unilateral, es un lastre que daña el ambiente
del proceso de paz y en tal sentido se requieren acuerdos que permitan
proporcionalidad y objetividad respecto de los acontecimientos de orden
público, pero por sobretodo, urge un cese bilateral del fuego
verificable y de obligatorio cumplimento de las partes, como parte de
los acuerdos necesarios para avanzar.

Negociar en medio del conflicto es una amenaza al proceso, es urgente el
cese bilateral.
**
————————————————————–
Compartir Articulo —-Subir——

————————————————————-
*
_*
Los Acuerdos Humanitarios Deben Cubrir a la Población Carcelaria
*_
_*Delegación de Diálogos*_
*
_Febrero 2 de 2017
Comunicado N.004: _

Hoy se está haciendo efectivo el indulto y la excarcelación de
Nixon Cobos y Leivis Valero, presos políticos del ELN que sufren graves
afecciones de salud, a consecuencia de heridas en combate y de la
deplorable atención de salud, que brinda el Estado en sus cárceles.

Su situación de salud es reflejo de la crisis carcelaria del país,
que afecta tanto a los presos políticos, como a toda la población
carcelaria. Compartimos los reclamos de solución a esta aguda
problemática, que mantienen los reclusos y sus familias.

Nuestros compañeros recuperan hoy su libertad en el marco del
acuerdo humanitario bilateral, que también da la libertad al señor Odín
Sánchez.

Conjuntamente con el punto uno de la Agenda, sobre Participación de
la sociedad, hemos acordado con el gobierno desarrollar lo referente a
las “acciones y dinámicas humanitarias”, para ayudar desde un principio,
a aliviar situaciones que afectan a las partes enfrentadas en este
conflicto y a todos los colombianos. Nuestro compromiso es buscarle
salidas a los dolores de todos y no sólo a los de una de las partes.

Si avanzamos en esta dirección, se logrará rebajar la intensidad
del conflicto y avanzar hacia un cese bilateral, que acompañe estas
conversaciones.

Saludamos con optimismo el proceso que se inicia con la instalación
de la Mesa publica el próximo 7 de Febrero y convocamos a los
colombianos y colombianas a avanzar en la conquista de la paz y las
transformaciones que se requieren, y que hoy son posibles con el
esfuerzo de las mayorías nacionales.

Convocamos a la comunidad internacional y en especial a los países
del continente, a rodear este proceso, para avanzar en la conquista de
la paz en Colombia y consolidar a Latinoamérica y el Caribe como
territorio de paz, tal como lo han declarado la CELAC y UNASUR.
_

¡Colombia para los trabajadores!

¡Ni un paso atrás, liberación o muerte!
Delegación de Diálogos

Ejército de Liberación Nacional.
_
**
*
*————————————————————-
Compartir Articulo
—-Subir—–
————————————————————-
*
*
*
*_El Abuso Policial Como Parte del Conflicto_

*_*Lucía Serrano*_
*
*
*

La clase dirigente del país ha querido ligar el conflicto principalmente
a la existencia de la insurgencia. Sin embargo, el pueblo colombiano ha
vivido el conflicto y la violación de DDHH de mano de otros actores,
entre ellos la Policía Nacional y su cuerpo antidisturbios -ESMAD-. La
discusión sobre las acciones humanitarias que en el marco de una
solución política deben realizar tanto la insurgencia como el
Establecimiento, deben partir de esta realidad de responsabilidad y
superar el abuso policial.
_Una institución en caída libre_

Cuando salió a la luz el escándalo de corrupción de la Policía, conocido
como la comunidad del anillo, no hubo sorpresas para la sociedad
colombiana. En el imaginario de las mayorías la Policía Nacional es una
institución corrupta, fácilmente sobornable y abusiva con la población.
Si bien en los últimos años, se ha tratado de limpiar su imagen, los
constantes casos de abuso denunciados por organizaciones de derechos
humanos, especialmente del Escuadrón Móvil Antidisturbios- ESMAD- y la
corrupción inherente a toda la cadena de mando, no lo han permitido.

El enfoque de seguridad ciudadana que privilegia la vinculación de la
ciudadanía a través de redes de informantes y escuelas de policía cívica
para niños, así como la existencia de estaciones de Policía de zonas
rurales cerca de centros religiosos o educativos, son formas de vincular
la población al conflicto. De estas formas de vinculación, la policía
también saca réditos, brindando información de la red a los mismos
delincuentes, brindando protección y evitando capturas, como lo
demuestra el caso del Bronx en Bogotá.

Para la sociedad el abuso policial es diario. Ejemplo son las
detenciones masivas de vendedores ambulantes sin devolución de sus
mercancías, la corrupción de los policías de tránsito en calles y
carreteras, especialmente en las épocas navideñas y las retenciones
ilegales callejeras por sospecha. En la Unidad Permanente de Justicia
los detenidos son sometidos a requisas desnudos, se presentan agresiones
constantes y no se cuenta con equipos médicos.

Al ser el conflicto de carácter social y político, es necesaria la
revisión de una institución que está en caída libre como paso
fundamental para el respeto de los derechos humanos.
_La Policía como actor del conflicto armado_

Las organizaciones sociales que en los territorios han luchado contra la
consolidación del modelo neoliberal, oponiéndose a la minería
transnacional, la explotación petrolera, la privatización y expropiación
de tierras y reivindicando los derechos sociales, han tenido que vivir
con el estigma de ser insurgentes no solo por parte del Ejército, sino
de la Policía Nacional y sus cuerpos de investigación, lo que conlleva
a una ruptura cada vez mas notoria del tejido social.

La ONG Human Right Watch señaló la vinculación de 5 militares y policías
en ascenso para el 2016 a hechos de ejecuciones extrajudiciales, lo que
ejemplifica el accionar conjunto de las Fuerzas Armadas en el desarrollo
de actividades delictivas con justificación del conflicto armado. De
igual manera sucedió en la Operación Orión donde la policía
metropolitana y la policía de Antioquia acompañaron a Fuerzas Militares
y paramilitares en la ejecución de Desapariciones Forzadas,
Desplazamiento Forzado, Violencia sexual, entre otros delitos.

Por otro lado, El ESMAD ha sido el cuerpo encargado de reprimir las
protestas en contra del modelo de desarrollo y en los últimos años ha
sido responsable de los asesinatos de lideres sociales, los cuales se
encuentran en la actualidad en total impunidad. Solo en el año 2016 fue
responsable de asesinato de dos lideres indígenas y un líder campesino
en el paro agrario, el asesinato de un estudiante de la Universidad
Distrital de Bogotá y las agresiones a cientos de personas en los paros
agrario, camionero y minero que se presenciaron en ese mismo año.
_
La profundización del conflicto social: Código de Policía_

Contrario a lo que se esperaría de una decisión propicia para el clima
de paz, el Gobierno Nacional se empeña en contradecirse con la
aprobación del Código de Policía. Un código que tiene mas de 30 demandas
en curso porque profundiza el autoritarismo y la violación de los
derechos humanos contra la población colombiana, es necesariamente un
obstáculo para la paz.

Las multas por ocupación “ilegal” del espacio público, demuestran una
concepción del mismo donde lo que prima es la pulcritud y no el disfrute
de la ciudadanía. En ésta no se brindan alternativas viables para
quienes ocupan el espacio permanentemente, constituyéndose en una
violación del Derecho al trabajo y a los Derechos Humanos en el caso de
vendedores ambulantes y habitantes de calle, pues permite profundizar el
abuso policial (históricamente demostrado) a estas poblaciones.

La posibilidad de que la Policía Nacional pueda entrar a viviendas y
centros educativos sin autorización previa deja en manos de cada miembro
de la institución la decisión sobre cuando debe actuar y cual es una
conducta contraria a la convivencia que justifica su accionar. La
violación de la privacidad y el posible abuso policial es inminente bajo
la mínima sospecha o la justificación policial.

Lo mismo sucede en el caso de las protestas sociales, que de nuevo
criminalizadas, son propensas a la intervención desmedida de agentes,
que bajo el pretexto de un articulo de dicho código que señala que
“agredir, irrespetar o desafiar a un policía” es una falta grave, puede
no solo generar multas contra quienes se defienden del abuso sino a
permitir su continuidad.

En últimas, el nuevo Código de Policía todo lo multa o lo regula. Una
sociedad donde el poder y el control policial adquiere mayor
discrecionalidad para desarrollar sus funciones, hace aumentar el drama
que hoy vive pueblo del miedo a la sanción y las violaciones de derechos
humanos. Esta debe ser sin duda una discusión necesaria sobre el
significado de los cambios humanitarios que requiere una solución
política del conflicto.

**————————————————————–
Compartir Articulo
**
—-Subir——
————————————————————-
*
_*
Carta abierta a los asistentes a la 16ª Cumbre de Premios Nobel de Paz
*__*
Cdtes Pablo Beltrán, Aureliano Carbonel y Bernardo Téllez*_
*
_
Quito, 2 de febrero de 2017

Señoras y Señores

Premios Nobel de Paz_
La Delegación de diálogo del Ejército de Liberación Nacional nos
complace darle la bienvenida a nuestro país.
Agradecemos su interés por acompañar el proceso de transformaciones en
curso, para crear

certezas de paz en Colombia; porque ustedes como líderes de paz, vienen
con el propósito de promover la justicia social y la democratización del
país.

El mundo debe conocer que la persecución política en Colombia sigue
causando muchas víctimas, entre líderes populares y defensores de
derechos humanos; lo que contrasta con el propósito de sacar la
violencia de la política.

La Mesa de conversaciones entre el Gobierno de Santos y el Ejército de
Liberación Nacional que iniciamos este febrero, tiene como asunto
central la participación de la sociedad. Le solicitamos a la Cumbre de
los Nobel de Paz que acompañen estas dinámicas de participación de las
colombianas y colombianos.

Invitamos a la Cumbre de Premios Nobel de Paz a asistir a la instalación
de esta Mesa de conversaciones, que se llevará a cabo el 7 de Febrero
en la ciudad de Quito.

Nos despedimos en la esperanza de lograr un mundo mejor.
Cordialmente,
_
Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell, Bernardo Téllez

Delegación de Diálogos

Ejército de Liberación Nacional_

***
————————————————————–
Compartir Articulo
**
—-Subir——
————————————————————-

**
*

*
_*
El Abismo de Mr. Trump
*__*
Ximena Solano Sepúlveda*_
*
En un mundo donde las potencias se acomodan y el futuro parece incierto,
la irrupción de Donald Trump en la escena internacional no parece
brindar ninguna esperanza. En cambio, evidencia el derrumbe del sueño
americano, de la cooperación internacional y de la política como disputa
democrática de ideas, sin brindar una alternativa real a la crisis de
civilización del sistema capitalista.
_
__El fin del sueño americano_

La sociedad estadounidense se encuentra en una profunda crisis. De
considerarse a si misma la sociedad mas avanzada del mundo, pasó a ser
la sociedad de la crisis financiera, el desempleo, la pobreza y los
hogares sin techo. El sueño americano por el que muchos extranjeros
migraron, se acabó ante la recesión económica, que ataca no solo a los
migrantes, sino principalmente a la clase media del país.

De la crisis económica sobrevino una crisis contra el pueblo
norteamericano y lamentablemente, como logra hacer comúnmente el
capital, logró evadir su responsabilidad, acusando a los migrantes de
ser los culpables. Es esta tergiversación perversa la que llevó a la
presidencia a Donald Trump. Del sentimiento de desesperanza y
culpabilidad entre pueblos, nació la idea de refundación de la república.

El profundo odio de Trump hacia los “no blancos” tiene otras razones de
peso que se expresarán en sus políticas. En el caso de los migrantes,
México y algunos países del Medio-riente como Irán, se han convertido en
potencias emergentes que en alianza con países como China tienen la
posibilidad de disputarle la hegemonía económica a EEUU. De igual manera
la “amenaza migrante” funciona como el enemigo interno que se necesita
para mantener a la población ciega frente los verdaderos responsables de
la crisis.

Los primeros decretos expedidos por el presidente sobre la construcción
del muro en la frontera con México o la suspensión del visado para 5
países del Medio-oriente por razones de seguridad “nacional”, son
muestra de este enfoque de política.

Lo mismo sucede con la orden que levanta la prohibición de construir el
oleoducto Dakota ent Access. La necesidad de fortalecer la industria
sobre la vida misma, niega la existencia de pueblos indígenas, de los
daños culturales y ambientales posibles, que evidentemente no están en
la agenda Trump.

A pesar de las intenciones de campaña de volver a los tiempos gloriosos
de los norteamericanos, la posibilidad de que esto ocurra es muy remota.
Generar industrialización en un momento de recesión económica mundial,
donde EEUU no cuenta con las materias primas necesarias y tiene una
fuerte competencia internacional para atraer inversión, incluso de sus
propias empresas, no es tarea fácil. La xenofobia, el conservadurismo y
el aislamiento mas que una salida, son una profundización de la crisis
social estadounidense, que con las políticas de Trump seguirá en la
desesperanza de un futuro incierto.
_
La competencia por la Hegemonía_

La política internacional comercial y diplomática de Donald Trump, es
consecuencia de la crisis de hegemonía estadounidense en el sistema
mundo. En el campo económico el mundo se desdolariza a partir de la
crisis financiera y en EEUU crece aceleradamente la deuda externa. En el
campo diplomático la “mano suave” de Obama frente a los tratados y
organismos internacionales representa para Trump una derrota de la
capacidad de incidencia estadounidense, derrota que se sustenta en el
menosprecio de las posiciones de dicho país en la ONU, en los tratados
multilaterales fuera de su alcance y en la condena a las acciones
internacionales del mismo. En materia militar, el organismo títere del
pentágono, la OTAN, ha quedado deslegitimada y ridiculizada ante el
fracaso de su intervención en Siria.

La salida del TTP (Tratado Trans Pacífico) y su intención de renegociar
el TLC con Canadá y México muestran una política comercial que busca
mayores ganancias que la precedida por Obama. Los organismos
internacionales diplomáticos y militares se han convertido en un estorbo
para el desarrollo de su política, al ser un desgaste de tiempo,
presupuesto y acción política. Es por esto que otro de los decretos
presidenciales de Trump se relaciona con el freno de la financiación de
la ONU, la USAID y demás agencias de cooperación internacional. Estas
medidas tienen una doble intención: por un lado, devolver a Estados
Unidos un margen de acción política directa y por otro presentarse como
una ruptura con el sistema internacional, oponiendo los valores de éste
a los valores conservadores que pretende instaurar en su país.

Estas políticas, sin embargo, se encuentran con el obstáculo de las
naciones que también quieren disputar la hegemonía del mundo. La salida
y renegociación de tratados de Estados Unidos, deja en gran ventaja a
China en el control del comercio internacional, y pueden obligar a
países como México y Canadá a replantear sus alianzas comerciales. El
aislamiento estadounidense no impide el ascenso de otros países a la
conducción del sistema mundo, una jugada de corto plazo que puede
significar la estocada final a su hegemonía.
_El populismo de la “anti-política”_

Antes que sus políticas de gobierno, la era Trump recicla una forma de
hacer política: el populismo del empresariado. Con pinta de “Outsider” y
de alternativa al sistema, Trump pareciera venir del lugar donde la
política (entendida como el debate y defensa de las ideas) ya no importa.

Lo que se inaugura con Trump no es solo un cambio en materia económica o
geopolítica, también es un cambio en materia ideológica. De los grandes
discursos del partido republicano defendiendo sus ideas sobre el deber
ser de la sociedad, queda un personaje que a punta de calumnias,
groserías y de “decir lo que la gente quiere escuchar”, gana las
batallas políticas.

La utilización de la desesperación y el miedo del pueblo para favorecer
sus intereses demuestran la sociopatía de la clase dirigente
internacional. Negó Trump ante el pueblo americano que el empresariado a
quien realmente representa fue también causante de la crisis, se dirigió
a los migrantes y afroamericanos como culpables y disfrutó humillándolos
en los debates presidenciales a costa de su “pureza americana”.

Esta forma de hacer política, de renunciar al debate de ideas y de
atacar al adversario para dejarlo sin habla, no es mas que la apuesta
por despolitizar la sociedad, apuesta funcional para que el capital siga
decidiendo sobre la vida de las mayorías del mundo.

***
————————————————————–
Compartir Articulo
**
—-Subir——
————————————————————-

***
*
_*
CELAC: El Camino de los Pueblos
*__*
Revista Insurrección*_
*

_
_
_”si usted me pregunta a mí qué es lo que nos hace falta,

yo diría unión, unión y más unión”

Simón Bolívar, carta de Jamaica 6 de septiembre de 1815._
Como dejar de vibrar al ver y escuchar el reencuentro de nuestros
pueblos en el espíritu emancipador, de lucha por la unidad e
integración, la paz y el bienestar para las mayorías en la reciente
cumbre de la CELAC celebrada en la Hermana República Dominicana.

Los Comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez jugaron un papel
trascendental en el aporte para encaminar a nuestros pueblos por la
senda de la construcción de la unidad, la lucha por la paz e insistiendo
siempre en forjar “alianzas con otras naciones hispanoamericanas con el
fin de defender la independencia y obtener el reconocimiento”
internacional como estado independiente al rememorar la esencia del
pensamiento del Libertador Simón Bolívar.

Ya con cerca de seis años de haberse constituido la Comunidad de estados
Latinoamericanos y Caribeños CELAC y que está integrada por 33 estados
miembros de Latinoamérica y el Caribe se conserva el objetivo de
promover la integración y el desarrollo las naciones y esto constituye
una de los grandes logros en este camino emprendido por la senda de los
libertadores.

El presente momento histórico está rodeado de turbulencias políticas y
amenazas sobre los grandes propósitos para superar la crisis causada por
el capitalismo y que pone en riesgo a la humanidad y su civilización.
Así como ocurriera en los tiempos de la creación de la Gran Colombia a
partir del Congreso de Angostura, la lucha libertaria ha enfrentado
grandes escollos para mantener los esfuerzos por la verdadera unión de
nuestros pueblos; vale la pena recordar que a tan solo diez años del
congreso de Angostura se produce la separación de estas dos grandes
naciones por la acción y presencia en los territorios de las repúblicas
de una oligarquía antibolivariana, anticolombiana y neocolonial.

En el desarrollo de la acción política y la persistencia por la
unificación La CELAC ha jugado un importante papel, como todo proceso se
han presentado reveses por la acción de quienes defienden los intereses
y ejecutan planes desestabilizadores y golpes contra la democracia de
las mayorías. Pero lo que es necesario reconocer es que nunca se había
avanzado tanto en el continente latinoamericano y caribeño en las
conquistas sociales e inclusión política a lo largo de una década de
gobiernos democráticos, independientes, soberanos y anti neoliberales.

La historia del continente registra múltiples intentos por construir la
unidad de los pueblos de América, el congreso de Panamá celebrado en
1826 expresaba la necesidad de forjar la unidad en nuestras naciones,
nuevamente este intento no logra materializarse por la acción de Estados
Unidos y que a finales del siglo XIX (1898-1899) se impone la llamada
unión panamericana, como proyecto contrario a los ideales de Bolívar.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe se ha convertido
en un una importante fuente de pensamiento para la unión y la liberación
de nuestros pueblos, de allí la Importancia de la CELAC reside en la
posibilidad real de que luego de tantos avatares y conflictos
históricos y políticos este escenario se ha convertido en un espacio
para construir nuevos referentes en la comprensión y edificación de un
nuevo sistema-mundo. Veamos por qué,

La Celac es un nuevo foro político que cuenta con la participación de 33
naciones del continente latinoamericano y caribeño si la presencia de
Estados Unidos y Canadá.

La proclamación de una Zona de paz regional considera el respeto por el
derecho internacional, en el marco de la solución política y pacífica de
los conflictos, desterrando el uso de la fuerza y garantizando un clima
para el desarrollo de la Soberanía, la autodeterminación y las
libertades plenas.

Este mecanismo nacido el 2 y 3 de diciembre del 2011 en Caracas expresa
una clara contribución al equilibrio sistema-mundo y a un nuevo concepto
de lo que implica las relaciones internacionales seriamente afectadas
por las guerras de agresión imperialista.

La concepción de un nuevo mundo multipolar y pluricultural deja atrás el
viejo y estéril desarrollo de un pensamiento único pensado solo desde
las relaciones de poder y dominación.

Se constituye así pues un nuevo sistema de relaciones sociales,
económicas y políticas que aboga por el progreso como equivalente de paz
en el aporte real a la integración de nuestros pueblos. Por tanto la
CELAC representa entre otras palabras la nueva esperanza para la paz, el
desarme nuclear y el desarrollo socioeconómico del continente
Nuestramericano.

Los conmovedores y valiosos discursos de los presidentes de Cuba,
Ecuador, Nicaragua, Bolivia y Venezuela en la reciente cumbre de la
celac realizada en punta cana en República Dominicana , encarnan el
pensamiento propio latinoamericano y su contribución a los cambios de
lógica en la manera de relacionarse, La definición de la construcción de
la unidad como elemento estratégico y el aporte hacia la preservación de
la especie humana en el marco de las nuevas relaciones entre las
naciones para independencia definitiva y la emancipación.

Son grandes los retos y múltiples los desafíos que le depara el momento
histórico como instrumento liberador de nuestros pueblos; a la CELAC le
corresponde en tiempos de crisis y tanta turbulencia política en medio
de las nuevas configuraciones geopolíticas jugar un papel vital en la
lucha por hacer que la política se convierta en el arma moral más noble
para la liberación de los pueblos del mundo.

***
————————————————————–
Compartir Articulo *
* —-Subir——
————————————————————-

****
***
*
_*
Parte de Guerra F.G. Nororiental*__*

Frente de Guerra Nororiental*_
*
El Frente de Guerra Nororiental Manuel Pérez Martínez del ELN informa a
la opinión nacional que en medio de una amplia militarización
gubernamental que se desarrolla desde hace varios años en la región del
Catatumbo, el día 30 de enero de 2017 a las 7:40 pm. Unidades del Frente
de Guerra Nororiental realizaron una emboscada a una patrulla del
ejército gubernamental en la vereda El Lorito, del municipio de El
Carmen Norte de Santander, fue muerto 1 soldado y dos más resultaron
heridos. Nuestras unidades se retiraron sin novedad.

La patrulla enemiga atacada pertenece a las tropas acantonadas en la
base militar de Chapinero del Municipio de El Carmen, las cuales
protegen la infraestructura petrolera, (Oleoducto Caño Limón-Coveñas) y
las torres de comunicación de dicha base.

***
————————————————————–
Compartir Articulo *
* —-Subir——
————————————————————-
**

**
**
**
**
*Siempre junto al Pueblo*
*Viva el ELN *
————————————————————————————————
RESPETAMOS SU PRIVACIDAD
Este correo llega a usted porque está o estaba subscrito/a a una de
nuestras listas o porque alguien nos proporcionó su dirección
pensando que nuestra información es de su interés.
Si el contenido de este mensaje no es de su interés, lamentamos
que le haya llegado. Para desuscribirse de esta lista de noticias
envié un mensaje en blanco a colombia-unsubscribe@eln-voces.com
Recibirá un mensaje de respuesta automáticamente del servidor.
————————————————————————————————

FontFuente: colombia@eln-voces.com, via: colombia-bounces@eln-voces.com

Comentaris tancats a [Colombia] ELN Revista Insurrección Nro. 567

[Medios] La explosión en Flamanville muestra el peligro de la energía nuclear

9 de febrero de 2017

La explosión en Flamanville muestra el peligro de la energía nuclear

La explosión se ha producido en la sala de máquinas de los reactores 1 y 2 de la central nuclear de Flamanville y ha provocado al menos cinco heridos, lo que muestra una vez la peligrosidad de la energía nuclear.

En la mañana de hoy se ha producido una explosión en la central nuclear de Flamanville (Francia), donde AREVA está construyendo un tercer reactor nuclear, de tipo EPR. Los controles de calidad que se toman en todo el complejo nuclear quedan en entredicho. Los reactores de Flamanville 1 y 2 se conectaron a la red en los años 1985 y 1986 respectivamente y son de tipo PWR, fabricados por la empresa francesa Framatome. La sala de turbinas donde se ha producido la explosión fue fabricada por Alstom.

Esta explosión se ha producido en la sala de máquinas, fuera de la zona nuclear. Esto no ha evitado que haya habido numerosos heridos, lo que pone de manifiesto el peligro de la energía nuclear. Las centrales nucleares son instalaciones muy complejas, con todos sus sistemas interconectados. Un fallo en uno de ellos puede dar lugar a un accidente severo con consecuencias radiológicas para el medio ambiente y la población. La explosión ha podido causar destrozos en sistemas vitales para la seguridad.

Eso fue lo que ocurrió en el accidente de Vandellós I (Tarragona) en 1989 y que condujo al cierre de la central. El accidente empezó con un incendio en la zona de turbinas que se propagó hasta el área nuclear. Estuvo a punto de provocar una fuga radiactiva a gran escala.

La explosión de Flamanville se produce cuando la Agencia de Seguridad Nuclear (ASN), el equivalente al Consejo de Seguridad Español (CSN), está inspeccionando una quincena de reactores franceses, lo que añade mayor incertidumbre al estado de seguridad de las nucleares francesas.

Estos hechos coinciden, a su vez, en plena polémica sobre la posible reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos), que está en condiciones deleznables, y con la posible prolongación del funcionamiento de la central de Almaraz (Cáceres) más allá de su actual permiso de explotación. Si en una potencia nuclear como Francia, con una muy exigente ASN, se producen estos sucesos, las centrales españolas entrañan aún mayor riesgo, dada la excesiva permisividad de nuestro CSN.

La lección a sacar es clara: la energía nuclear es peligrosa y los más sensato es prescindir de ella lo antes posible.
Más información: Francisco Castejón, portavoz de Ecologistas en Acción y del Movimiento Ibérico Antinuclear, 639 104 233
Roberto Herreros Prensa
Confederación de Ecologistas en Acción
915 31 27 39 | 617 02 64 32
www.ecologistasenaccion.org
@robertoherreros
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] La explosión en Flamanville muestra el peligro de la energía nuclear

L’EXPLOSIÓ A FLAMANVILLE MOSTRA EL PERILL DE L’ENERGIA NUCLEAR / LA EXPLOSIÓN EN FLAMANVILLE MUESTRA EL PELIGRO DE LA ENERGÍA NUCLEAR

*català / castellano

L’EXPLOSIÓ A FLAMANVILLE MOSTRA EL PERILL DE L’ENERGIA NUCLEAR*

L’explosió es produeix a la sala de màquines dels reactors 1 i 2 de la
central nuclear de Flamanville i ha provocat almenys 5 ferits. Una
mostra més de la perillositat de l’energia nuclear.

Avui al matí s’ha produït una explosió a la central nuclear de
Flamanville (França), on AREVA està construint un tercer reactor
nuclear, de tipus EPR. Els controls de qualitat que es prenen en tot el
complex nuclear queden en entredit. Els reactors de Flamanville I i II
es van connectar a la xarxa en els anys 1985 i 1986 respectivament i són
de tipus PWR, fabricats per l’empresa francès Framatome. La sala de
turbines on s’ha produït l’explosió va ser fabricada per Alstom.

Aquesta explosió, que ha causat diversos ferits, posa de manifest el
perill de l’energia nuclear, encara que s’hagi produït fora de la zona
nuclear, a la sala de màquines. Les centrals nuclears són instal·lacions
molt complexes amb tots els seus sistemes interconnectats i una fallida
en un d’ells pot donar lloc a un accident sever amb conseqüències
radiològiques per al medi ambient i la població. Cal avaluar les
possibles destrosses que l’explosió hagi pogut causar en sistemes vitals
per a la seguretat.

Hi ha una certa semblança amb el que va passar en l’accident de
Vandellòs I (Tarragona), ocorregut el 1989, i que va conduir al
tancament de la central: l’accident va començar amb un incendi a la zona
de turbines que es va propagar fins a l’àrea nuclear, estant a punt de
provocar una fuita radioactiva a gran escala.

L’explosió de Flamanville es produeix quan l’agència de Seguretat
Nuclear (ASN), l’equivalent al consell de Seguretat Espanyol (CSN) està
inspeccionant una quinzena de reactors francesos, el que afegeix més
incertesa a l’estat i seguretat de les nuclears franceses.

Coincideix també de ple amb la polèmica sobre la possible reobertura de
la central de Garoña (Burgos), que està en condicions molt precàries, i
amb la possible prolongació del funcionament de la central Almaraz
(Càceres) més enllà del seu actual permís d’explotació; i la de
Vandellos 2, els propietaris de la qual planegen demanar l’allargament
del seu permís aquest estiu. La renovació del permís de Vandellòs 2 es
produirà 48 dies desprès del d’Almaraz .

Si en una potència nuclear com França amb una agencia de control molt
exigent, com és l’ASN, es produeixen aquests successos; a les centrals
espanyoles el risc encara és més gran, donada l’excessiva permissivitat
del Consell de Seguretat Nuclear.

La lliçó a treure és clara: l’energia nuclear és perillosa i els més
sensat és prescindir-ne com més aviat millor.

*Moviment Ibèric Antinuclear a Catalunya*
————————————————————————

*LA EXPLOSIÓN **EN**FLAMANVILLE MUESTRA EL PELIGRO DE LA ENERGÍA NUCLEAR*

La explosión se ha producido en la sala de máquinas de los reactores 1 y
2 de la central nuclear de Flamanville y ha provocado al menos 5
heridos. Una muestra más dela peligrosidad de la energía nuclear.

Hoy por la mañana se ha producido una explosión en la central nuclear de
Flamanville (Francia), donde AREVA está construyendo un tercer reactor
nuclear, de tipo EPR. Los controles de calidad que se aplican en todo el
complejo nuclear quedan asíen entredicho. Los reactores de Flamanville I
y II seconectaron a la red a los años 1985 y 1986 respectivamente y son
de tipo PWR, fabricados por la empresa francesa Framatome. La sala de
turbinas donde se ha producido la explosión fue fabricada por Alstom.

Estaexplosión, que ha causado varios heridos, pone de manifiesto el
Peligro de la energía nuclear, aunque se haya producido fuera de la zona
nuclear, en la sala de máquinas. Las centrales nucleares son
instalaciones muy complejas con todos los sistemas interconectados y un
fallo en uno de ellos puede dar lugar a un accidente severo con
consecuencias radiológicas para el medio ambiente y la población. Hay
que evaluar los posibles destrozos que la explosión haya podido causar
en sistemas vitales para la seguridad.

Hay una cierta semejanza con el que pasó en el accidente de Vandellós I
(Tarragona), ocurrido en 1989, y que condujo al cierre de la central: el
accidente Empezar con 1 incendio en la zona de turbinas que es propagó
hasta el área nuclear, estando a punto de provocar una fuga radiactiva a
gran escala.

La explosión de Flamanville es produce Cuando la agencia de Seguridad
Nuclear (ASN), el equivalente al consejo de Seguridad Español (CSN) está
inspeccionando 1 quincena de reactores franceses, lo cual añade más
incertidumbre sobre el estado y la seguridad de las nucleares francesas.

Coincide tambiénde lleno con la polémica sobre la posible reapertura de
la central de Garoña (Burgos), que está en condiciones muy precarias, y
con la posible prolongación del funcionamiento de la central Almaraz
(Cáceres) más allá del su actual permiso de explotación; y la de
Vandellòs 2, cuyos propietarios planean pedir el alargamiento del su
permiso este verano. La renovación del permiso de Vandellòs 2 se
producirá 48 días después del de Almaraz.

Si en una potencia nuclear como Francia, con una agencia de control muy
exigente, como es la ASN, se producen estos sucesos; enlas centrales
españolas el RISC es aún mayor, dada la excesiva permisividad del
Consejo de Seguridad Nuclear.

La lección es clara: la energía nuclear es peligrosa y en los más
sensato es prescindir de ella cuento más pronto mejor.

*Movimiento Ibérico Antinuclear en Cataluña*

FontFuente: sirenovablesnuclearno@pangea.org

Comentaris tancats a L’EXPLOSIÓ A FLAMANVILLE MOSTRA EL PERILL DE L’ENERGIA NUCLEAR / LA EXPLOSIÓN EN FLAMANVILLE MUESTRA EL PELIGRO DE LA ENERGÍA NUCLEAR