Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Archives: 17 de May de 2017

[Mitjans] NP-El govern espanyol ha de prioritzar la salut de la població i del medi ambient controlant les emissi ons dels automòbils

[cat-cast]

17 de maig de 2017

*EL GOVERN ESPANYOL **HA**DE PRIORITZAR LA SALUT DE LA POBLACIÓ I DEL
MEDI AMBIENT **CONTROLANT**LES EMISSIONS DELS AUTOMÒBILS DE FORMA
ADEQUADA.**
*
<http://www.qualitatdelaire.org/2017/05/el-govern-espanyol-ha-de-prioritzar-la.html>*
**Diverses entitats socials i les administracions locals de Barcelona i
Madrid exigeixen en una carta conjunta al Govern que doni prioritat a la
salut de la població i del medi ambient sobre determinats interessos de
la indústria de l’automòbil.*

El resultat de la coordinació interministerial entre el Ministeri
d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient (MAPAMA) i el
Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat (MINECO) en el dossier
de l’homologació dels vehicles a motor no pot ser un altre. *És el que
reclamen les edils responsables de mobilitat i medi ambient de Madrid i
Barcelona* en una carta oberta
<https://drive.google.com/file/d/0B5ribrctmnh-Mm5PVHl3RmFUUE0xU3lIYXNZY2R2RU5WWVh3/view>
destinada a la ministra Isabel García Tejerina i en còpia a la ministra
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, així com al President del
Consell de Govern de la Xarxa Espanyola de les Ciutats pel Clima,
representant a governs locals on viuen 60% de la població espanyola.

*També signen la carta la Federació Europea de Transport i Medi ambient
(Transport **and****Environment**, **T&I**), Ecologistes en Acció,
**Ecodes**i **Ecounion**, i adhereixen les gairebé 400 organitzacions
representades en Aliança pel Clima i la Plataforma per la Qualitat de
l’Aire*, grups que estan fent el seguiment del Dieselgate, analitzant el
seu impacte i cridant al Govern espanyol per fer tot el possible en el
Consell de la Unió Europea a fi d’evitar que es repeteixi un escàndol de
similar envergadura. Convé recordar que les emissions dels dièsel per
sobre dels límits legals causen 38.000 morts prematures al món –11.400 a
Europa– segons l’estudi publicat en Nature el 15 de maig de 2017.

Això suposa posar fi al sistema actual d’homologació de vehicles de
motor, que ha demostrat ser ineficaç en la detecció de casos de frau com
el Dieselgate. Concretament, el que es demana al Govern és una major
independència en els controls de les emissions de vehicles com ja ha
recolzat el Parlament Europeu i com proposa la Comissió en la proposta
del nou reglament.

Protegir el clima i l’aire que respirem és competència del Ministeri que
dirigeix Isabel García Tejerina. La proposta de la Comissió Europea per
al nou reglament d’homologació es votarà en el Consell de la Unió
Europea en coordinació amb els ministres d’indústria, economia i
competitivitat. La carta s’envia mentre s’està definint la posició que
el Govern d’Espanya va adoptar en la votació del nou reglament sobre
l’homologació i la vigilància del mercat dels vehicles a motor en el
Consell de la Unió Europea del 29 de maig.

Per evitar que es repeteixi un escàndol com el Dieselgate, amb les ja
conegudes repercussions sanitàries i mediambientals, és crucial que la
posició d’Espanya integri la protecció del medi ambient, de la salut de
les persones i de la confiança dels consumidors. Cal recordar que:

* A l’Estat espanyol, la mala qualitat de l’aire és responsable de
gairebé 25.000 morts prematures a l’any i de l’augment de víctimes
de malalties respiratòries per les emissions dels vehicles
homologats, fins i tot quan aquests compleixen amb els límits
legals. D’una banda existeix una associació estadísticament
significativa entre l’augment de partícules contaminants de l’aire
d’un diàmetre de menys de 2,5 micres i les crisis asmàtiques. Així
com un increment en la incidència i la severitat de l’asma en nens i
adolescents. D’altra banda, les partícules de menor grandària estan
compostes per elements més tòxics, i en la majoria dels casos
provenen dels vehicles dièsel.

* A això cal sumar que més de 700.000 consumidors han estat estafats
en comprar un vehicle de motor dièsel les característiques tècniques
del qual, en situació de conducció real, no corresponen als
certificats atorgats pels organismes d’homologació (segons FACUA,
700.000 consumidors estan afectats a Espanya per la manipulació
fraudulenta dels motors dièsel només de les marques Volkswagen-Audi
i Seat, a aquesta xifra caldria sumar els casos d’altres marques).
L’escàndol Dieselgate es va destapar com un frau en el control
d’emissions de diòxid de nitrogen i l’Estat espanyol té obert un
procediment d’infracció per incompliment de la normativa europea pel que
fa a aquest contaminant, a més d’haver estat expedientat per no
sancionar als responsables del frau Volkswagen. Ciutats com Madrid o
Barcelona tenen un greu problema amb el compliment dels límits legals
per aquest contaminant.

L’article 90 de la proposta sobre l’homologació de vehicles de la
Comissió Europea preveu la capacitat de la Comissió d’imposar multes
administratives a l’agent econòmic que hagi infringit el Reglament. Per
assegurar la correcta implementació del Reglament és important que el
nostre Govern doni suport a aquesta disposició.

Si bé entenem que actualment el sistema d’homologació de vehicles és
competència del MINECO, és missió del MAPAMA vetllar per la salut del
medi ambient i la bona qualitat de l’aire i és per això que es demanda
el suport de la ministra per instar al Ministeri d’Economia, Indústria i
Competitivitat a votar a favor de la “Proposta de Reglament del
Parlament Europeu i del Consell sobre l’homologació i la vigilància del
mercat dels vehicles a motor i els seus remolcs i dels sistemes, els
components i les unitats tècniques independents destinats a aquests
vehicles” incloent el reforç de la supervisió sense restriccions per
part de la Comissió i de la capacitat d’aquesta d’imposar sancions als
responsables de no complir amb el Reglament proposat.

Llegiu la carta
<https://drive.google.com/open?id=0B5ribrctmnh-Mm5PVHl3RmFUUE0xU3lIYXNZY2R2RU5WWVh3>

*Contacte:* Isabell Büschel, Delegada en España de Transport and
Environment (T&E), tel. +34 658 391 171
[cast]

17 de mayo de 2017

*ESPAÑA DEBE PRIORIZAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN Y DEL MEDIO AMBIENTE
CONTROLANDO LAS EMISIONES DE LOS AUTOMÓVILES DE FORMA ADECUADA*

**

*Diversas entidades sociales y las administraciones locales de Barcelona
y Madrid**exigen en una carta conjunta al Gobierno que dé prioridad a la
salud de la población y del medio ambiente sobre determinados intereses
de la industria del automóvil. *

**

El resultado de la coordinación interministerial entre el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO) en el dosier
de la homologación de los vehículos a motor no puede ser otro. Es lo que
reclaman las ediles responsables de movilidad y medio ambiente de Madrid
y Barcelona en una carta abierta destinada a la ministra Isabel García
Tejerina y en copia a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, así como al Presidente del Consejo de Gobierno de la Red
Española de las Ciudades por el Clima, representando a gobiernos locales
donde viven 60% de la población española.

También firman la carta la Federación Europea de Transporte y
Medioambiente (Transport and Environment, T&E), Ecologistas en Acción,
Ecodes y Eco-union, y adhieren las casi 400 organizaciones representadas
en Alianza por el Clima y la Plataforma per la Qualitat de l’Aire,
grupos que están haciendo el seguimiento del Dieselgate, analizando su
impacto y llamando al Gobierno español para hacer todo lo posible en el
Consejo de la Unión Europea con objeto de evitar que se repita un
escándalo de parecida envergadura. Conviene recordar que las emisiones
de los diésel por encima de los límites legales causan 38.000 muertes
prematuras en el mundo –11.400 en Europa– según el estudio publicado en
Nature el 15 de mayo de 2017.

Eso supone poner fin al sistema actual de homologación de vehículos a
motor, que ha demostrado ser ineficaz en la detección de casos de fraude
como el Dieselgate. Concretamente, lo que se pide al Gobierno es una
mayor independencia en los controles de las emisiones de vehículos como
ya ha apoyado el Parlamento Europeo y como propone la Comisión en la
propuesta del nuevo reglamento.

Proteger el clima y el aire que respiramos es competencia del ministerio
dirigido por Isabel García Tejerina. La propuesta de la Comisión Europea
para el nuevo reglamento de homologación se votará en el Consejo de la
Unión Europea en coordinación con los ministros de industria, economía y
competitividad. La carta se envía mientras se está definiendo la
posición que el Gobierno de España va a adoptar en la votación del nuevo
reglamento sobre la homologación y la vigilancia del mercado de los
vehículos a motor en el Consejo de la Unión Europea del 29 de mayo.

Para evitar que se repita un escándalo como el Dieselgate, con las ya
conocidas repercusiones sanitarias y medioambientales, es crucial que la
posición de España integre la protección del medioambiente, de la salud
de las personas y de la confianza de los consumidores. De hecho:

*

En España, la mala calidad del aire es responsable de casi 25.000
muertes
<http://www.eea.europa.eu/highlights/stronger-measures-needed/table-10-1-premature-deaths>
prematuras al año y del aumento de víctimas de enfermedades
respiratorias por las emisiones de los vehículos homologados,
incluso cuando estos cumplen con los límites legales. Por un lado
existe una asociación estadísticamente significativa entre el
aumento de partículas contaminantes del aire de un diámetro de
menos de 2,5 micras y las crisis asmáticas. Así como un incremento
en la incidencia y la severidad del asma en niños y adolescentes.
Por otro lado, las partículas de menor tamaño están compuestas por
elementos más tóxicos, y en la mayoría de los casos provienen de los
vehículos diesel
(http://www.separ.es/sites/default/files/SEPAR_NP_Contaminación_aire_y_asma_0.pdf)

*

A esto hay que sumar que más de 700.000 consumidores han sido
estafados al comprar un vehículo de motor diésel cuyas
características técnicas, en situación de conducción real, no
corresponden a las certificados otorgados por los organismos de
homologación (según FACUA, 700.000 consumidores están afectados en
España por la manipulación fraudulenta de los motores diésel sólo de
las marcas Volkswagen-Audi y Seat, a esta cifra habría que sumar los
casos de otras marcas (https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=9882)

El escándalo Dieselgate se destapó como un fraude en la medición de
emisiones de dióxido de nitrógeno y el Estado español tiene abierto un
procedimiento de infracción por incumplimiento de la normativa europea
con respecto a este contaminante, además de haber sido expedientada por
no sancionar a los responsables del fraude Volkswagen. Ciudades como
Madrid o Barcelona tienen un grave problema con el cumplimiento de los
límites legales por este contaminante.

El artículo 90 de la propuesta sobre la homologación de vehículos de la
Comisión Europea prevé la capacidad de la Comisión de imponer multas
administrativas al agente económico que haya infringido el Reglamento.
Para asegurar la correcta implementación del Reglamento es importante
que nuestro Gobierno apoye esta disposición.

Si bien entendemos que actualmente el sistema de homologación de
vehículos es competencia del MINECO, lo cierto es misión del MAPAMA
velar por la salud del medio ambiente y la buena calidad del aire y es
por ello que se demanda el apoyo de la ministra para instar al
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a votar a favor de la
“Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos a motor y
sus remolques y de los sistemas, los componentes y las unidades técnicas
independientes destinados a dichos vehículos” incluyendo el refuerzo de
la supervisión sin restricciones por parte de la Comisión y de la
capacidad de esta de imponer sanciones a los responsables de no cumplir
con el Reglamento propuesto.

Leer la carta
<https://drive.google.com/open?id=0B5ribrctmnh-Mm5PVHl3RmFUUE0xU3lIYXNZY2R2RU5WWVh3>

*Contacto:* Isabell Büschel, Delegada en España de Transport and
Environment (T&E), tel. +34 658 391 171
*Salut

*

*Fernando “Topo” Saz*

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP-El govern espanyol ha de prioritzar la salut de la població i del medi ambient controlant les emissi ons dels automòbils

[Medios] Los Premios Atila cumplen 25 años

16 de mayo de 2017

Los Premios Atila cumplen 25 años

· Con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebrará el próximo día 5 de junio, Ecologistas en Acción ha convocado los Premios Atila para distinguir a quienes a lo largo de estos 12 meses hayan destacado más por su contribución a la destrucción del medio ambiente.

· Con esta edición los Premios Atila cumplen 25 años. La organización ecologista lo celebrará con un acto público el mismo Día Mundial del Medio Ambiente.

El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972 coincidiendo con la primera cumbre mundial sobre medio ambiente: la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano. Los fines de este evento anual son aumentar la conciencia medioambiental y fomentar la acción global en la protección del medio ambiente.

Desde 1992 Ecologistas en Acción ha concedido los Premios Atila para distinguir a quienes a lo largo del año hayan destacado más por su contribución a la destrucción del medio ambiente. A lo largo de estos 25 años han sido muchas las personas y organizaciones premiadas.

Ecologistas en Acción convoca los Premios Atila 2017, que en esta edición cumplen 25 años. La organización ecologista lo celebrará con un acto público el 5 de junio que anunciará próximamente.

Los Premios Atila, que se concedieron por primera vez en 1992 coincidiendo con la Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro, tienen dos categorías, denominadas “Atila” y “Caballo de Atila”, y cualquier persona puede dirigirse a esta asociación proponiendo la nominación de algún individuo o ente jurídico, debiendo detallar sus “méritos”. Los nominados podrán participar en cualquiera de las secciones de que constan los premios: actuación más bárbara, tontería más destacable, mayor presunta malversación de fondos públicos o privados para la destrucción de la naturaleza y mayor chapuza.

Las nominaciones a los premios se convocan el Día de la Tierra, 22 de abril, y pueden realizarse en http://www.ecologistasenaccion.org/atila hasta el día 31 de mayo.
Roberto Herreros Prensa
Confederación de Ecologistas en Acción
915 31 27 39 | 617 02 64 32
www.ecologistasenaccion.org
@robertoherreros
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] Los Premios Atila cumplen 25 años

[Medios] Viaje a Retortillo (Salamanca) para visitar los hábitats naturales afectados por la mayor min a de uranio a cielo abierto de Europa

16 de mayo de 2017

Viaje a Retortillo (Salamanca) para visitar los hábitats naturales afectados por la mayor mina de uranio a cielo abierto de Europa

La asociación naturalista GREFA, en colaboración con la plataforma Stop Uranio y el apoyo de Ecologistas en Acción, Equo y WWF España, invita a periodistas y medios a conocer sobre el terreno las talas de encinas y demás impactos ambientales que están ocasionando las obras previas a la prevista mina de uranio a cielo abierto de Retortillo-Santidad.

Se visitarán áreas protegidas y habitadas por especies amenazadas de la comarca salmantina del Campo Charro que ya están siendo destruidas por este proyecto.

Fecha: Miércoles 17 de mayo, a las 08:00.

Lugar de salida: Los Arcos de Moncloa (Madrid), frente al Ejército del Aire.
PROGRAMA:

08:00. Salida en autocar desde Moncloa (Madrid).

11:30. Visita a espacios protegidos del Campo Charro (Salamanca) afectados por el proyecto minero.

13:00. Rueda de prensa en el Balneario de Retortillo (Salamanca), con presencia de representantes de las organizaciones convocantes y colaboradoras. También participará el Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes (Salamanca), opuesto al proyecto de mina de uranio, representado por su alcalde, Jorge Rodríguez.

14:00. Comida con productos de la tierra.

15:30. Visita a hábitats de especies amenazadas del Campo Charro (Salamanca) afectadas por el proyecto minero.

17:30. Regreso a Madrid.

21:00. Hora aproximada de llegada a Moncloa (Madrid).
Se ruega confirmar asistencia al viaje de prensa en el correo comunicacion@grefa.org o en el teléfono 676 01 46 61.

Se recomienda llevar calzado apropiado para caminar por el campo.
Para medios locales y regionales y televisiones que dispongan de medios propios y quieran acudir a esta convocatoria de prensa, las horas y puntos de encuentro serán:

11:30. Bar Casa Blanca, frente al Balneario de Retortillo (Ctra. de Los Baños km 30, Retortillo, Salamanca, https://goo.gl/TTld6l)

13:00. Balneario de Retortillo (Ctra. de Los Baños, kilómetro 30, Retortillo, Salamanca, https://goo.gl/TTld6l)
Roberto Herreros Prensa
Confederación de Ecologistas en Acción
915 31 27 39 | 617 02 64 32
www.ecologistasenaccion.org
@robertoherreros
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] Viaje a Retortillo (Salamanca) para visitar los hábitats naturales afectados por la mayor min a de uranio a cielo abierto de Europa