Revista de Pangea

"La Revista de Pangea es una recopilación de noticias de diferentes fuentes"

Archives: 17 octubre, 2017

[Mitjans] NP-Tota la població de Catalunya ha respirat aire contaminat per ozó

[cat-cast]
Informe sobre Contaminació per Ozó en 2017: resultats per a
Catalunya
Tota la població de Catalunya ha respirat aire contaminat per ozó

_Malgrat la lleu millora de la situació, la Generalitat de Catalunya
segueix sense elaborar els preceptius plans de millora de la qualitat de
l’aire a les zones més afectades_
*
**Els 7,5 milions d’habitants de Catalunya han respirat aire contaminat
per ozó durant la primavera i l’estiu de 2017. L’Informe sobre la
Contaminació per Ozó d’Ecologistes en Acció conclou que la totalitat de
la població i del territori català han estat exposats a uns nivells
d’aquest contaminant que excedeixen el recomanat per l’Organització
Mundial de la Salut. El canvi climàtic, el repunt del trànsit, el frau
en les emissions dels vehicles i l’aposta governamental per les energies
brutes en detriment de les renovables, entre les causes d’un problema
que afecta de manera estructural a la salut de la ciutadania, però també
als cultius i espais naturals.**
*
L’informe elaborat per Ecologistes en Acció analitza les dades
recollides en 455 estacions oficials de mesurament d’ozó instal·lades en
tot l’Estat espanyol, entre elles 50 situades a Catalunya.

Pel que fa a Catalunya, entre les seves principals conclusions, destaquen:

– L’ozó troposfèric és el contaminant atmosfèric que any rere any afecta
a més població i territori. Durant 2017 els seus nivells s’han reduït en
general respecte als de 2016 i 2015, malgrat l’elevada calor primaveral
i estival. La contaminació generada des de l’àrea metropolitana i el
port de Barcelona, les autovies i autopistes i la zona industrial del
Camp de Tarragona s’estén pel territori afectant zones més allunyades i
rurals en la forma d’ozó troposfèric.

– L’informe d’Ecologistes en Acció pren com a referència el valor
recomanat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) segons el qual
l’aire contaminat per ozó ha afectat en 2017 a la totalitat de la
població i del territori de Catalunya.

– Si es considera el valor objectiu establert per la normativa, més lax
que la recomanació de l’OMS, la població que ha respirat aire contaminat
per sobre de l’objectiu legal és de 233.000 persones, un 3% del total, a
les zones de la Plana de Vic, l’Alt Llobregat i el Prepirineu, esteses
sobre un sisè del territori català.

– L’ozó és un contaminant molt complex, que no té una font humana
directa sinó que es forma en la baixa atmosfera en presència de radiació
solar per la combinació d’altres contaminants denominats precursors,
emesos pel trànsit rodat i marítim, les grans centrals termoelèctriques
i determinades activitats industrials. Afecta durant la primavera i
l’estiu especialment a les àrees suburbanes i rurals influenciades per
la contaminació urbana i industrial.

– El manteniment de la contaminació per ozó en 2017 és conseqüència en
primera instància de la conjuntura meteorològica, caracteritzada per una
gran estabilitat atmosfèrica i una forta calor estival. La seva evolució
recent està relacionada amb la tendència a l’increment a l’estiu de les
temperatures mitjanes i de les situacions meteorològiques extremes (ones
de calor), resultat del canvi climàtic.

– La contaminació per ozó hauria d’abordar-se com un problema sanitari
de primer ordre. L’Agència Europea de Medi ambient ha estimat en 1.600
les morts prematures en l’Estat espanyol per l’exposició a nivells de
contaminació per ozó com els registrats a Catalunya durant 2017. Les
persones més afectades són les nenes i nens, les persones majors, les
dones embarassades i les persones amb malalties respiratòries i
cardiovasculars cròniques.

– Els costos sanitaris derivats de la contaminació per ozó representen
al voltant de 5.000 milions d’euros a l’any, un 0,33% del PIB espanyol,
segons el Banc Mundial, sense considerar el cost dels danys provocats
sobre els cultius i els ecosistemes naturals.

– La informació a la ciutadania per part de les administracions
públiques no és ni adequada ni ajustada a la gravetat del problema. La
Plana de Vic ha sofert mig centenar de superacions del llindar
d’informació a la població, enfront de les quals la Generalitat de
Catalunya s’ha limitat a difondre un avís rutinari.

– Els Planes de Millora de la Qualitat de l’Aire per reduir la
contaminació són obligatoris segons la legislació vigent. Però, en el
cas de l’ozó, la Generalitat de Catalunya fa anys que ve ometent
l’elaboració i aplicació d’aquests plans, en totes les zones on resulten
preceptius. Es tracta d’una negligència que aquest any està posant en
perill la salut d’1,1 milions de catalans.

– Les principals vies d’actuació per reduir la contaminació de l’aire
per ozó a Catalunya són la disminució del trànsit motoritzat, la
reducció de la necessitat de mobilitat i la potenciació del transport
públic. És necessari a més donar facilitats al trànsit per als vianants
i a la bicicleta a les ciutats. Així com l’adopció generalitzada de les
millors tècniques industrials disponibles, la substitució dels
dissolvents orgànics per aigua, la reducció dràstica de la generació
elèctrica en centrals tèrmiques i la limitació de les emissions
contaminants dels vaixells en els grans ports.

– Intentant pal·liar la falta d’informació administrativa, Ecologistes
en Acció ha continuat durant l’any 2017 amb la campanya ciutadana de
mesurament d’ozó en una de les zones més afectades per aquest
contaminant a Catalunya, en el marc del projecte europeu CAPTOR
. S’han realitzat així mateix
jornades informatives a Granollers, Vic, Sant Celoni i Roda de Ter; i
durant tot l’estiu una exposició itinerant sobre la contaminació per ozó
a Catalunya ha recorregut les localitats de Granollers, Manlleu, San
Celoni, Roda de Ter i Martorelles.

Més informació:
– María García, 672 478 452, Miguel Ángel Ceballos (coordinador de
l’informe), 653 072 277
– Informe complet: http://www.ecologistasenaccion.org/article35084.html
[cast]

*Informe sobre Contaminación por Ozono en 2017: resultados para Cataluña*
Toda la población de Cataluña ha respirado aire contaminado por ozono
_Pese a la leve mejora de la situación, la Generalitat de Cataluña sigue
sin elaborar los preceptivos planes de mejora de la calidad del aire en
las zonas más afectadas_

**

*Los 7,5 millones de habitantes de Cataluña han respirado aire
contaminado por ozono durante la primavera y el verano de 2017. El
Informe sobre la Contaminación por Ozono de Ecologistas en Acción
concluye que la totalidad de la población y del territorio catalán han
estado este año expuestos a unos niveles de este contaminante que
exceden lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. El
cambio climático, el repunte del tráfico, el fraude en las emisiones de
los automóviles y la apuesta gubernamental por las energías sucias en
detrimento de las renovables, entre las causas de un problema que afecta
de manera estructural a la salud de la ciudadanía, pero también a los
cultivos y espacios naturales.*

El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos
recogidos en 455 estaciones oficiales de medición de ozono instaladas en
todo el Estado español, entre ellas 50 situadas en Cataluña.

En lo que respecta a Cataluña, entre sus principales conclusiones, destacan:

– El ozono troposférico es el contaminante atmosférico que año tras año
afecta a más población y territorio. Durante 2017 sus niveles se han
reducido en general respecto a los de 2016 y 2015, pese al elevado calor
primaveral y estival. La contaminación generada desde el área
metropolitana y el puerto de Barcelona, las autovías y autopistas y la
zona industrial del Camp de Tarragona se extiende por el territorio
afectando a zonas más alejadas y rurales en la forma de ozono troposférico.

– El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia el valor
recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de acuerdo al
cual el aire contaminado por ozono ha afectado en 2017 a la totalidad de
la población y del territorio de Cataluña.

– Si se considera el valor objetivo establecido por la normativa, más
laxo que la recomendación de la OMS, la población que ha respirado aire
contaminado por encima del objetivo legal es de 233.000 personas, un 3%
del total, en las zonas de la Plana de Vic, l’Alt Llobregat y el
Prepirineu, extendidas sobre un sexto del territorio catalán.

– El ozono es un contaminante muy complejo, que no tiene una fuente
humana directa sino que se forma en la baja atmósfera en presencia de
radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados
precursores, emitidos por el tráfico rodado, las grandes centrales
termoeléctricas y determinadas actividades industriales. Afecta durante
la primavera y el verano especialmente a las áreas suburbanas y rurales
influenciadas por la contaminación urbana e industrial.

– El mantenimiento de la contaminación por ozono en 2017 es consecuencia
en primera instancia de la coyuntura meteorológica, caracterizada por
una gran estabilidad atmosférica y un fuerte calor estival. Su evolución
reciente está relacionada con la tendencia al incremento en verano de
las temperaturas medias y de las situaciones meteorológicas extremas
(olas de calor), resultado del cambio climático.

– La contaminación por ozono debería abordarse como un problema
sanitario de primer orden. La Agencia Europea de Medio Ambiente ha
estimado en 1.600 las muertes prematuras en el Estado español por la
exposición a niveles de contaminación por ozono como los registrados en
Cataluña durante 2017. Las personas más afectadas son las niñas y niños,
las personas mayores, las mujeres embarazadas y las personas con
enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas.

– Los costes sanitarios derivados de la contaminación por ozono
representan alrededor de 5.000 millones de euros al año, un 0,33% del
PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar el coste de los
daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.

– La información a la ciudadanía por parte de las administraciones
públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. La
Plana de Vic ha sufrido medio centenar de superaciones del umbral de
información a la población, frente a las que la Generalitat de Cataluña
se ha limitado a difundir un aviso rutinario.

– Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire para reducir la
contaminación son obligatorios según la legislación vigente. Pero, en el
caso del ozono, la Generalitat de Cataluña lleva años omitiendo la
elaboración y aplicación de dichos planes, en todas las zonas donde
resultan preceptivos. Se trata de una negligencia que este año está
poniendo en peligro la salud de 1,1 millones de catalanes.

– Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del
aire por ozono en Cataluña son la disminución del tráfico motorizado, la
reducción de la necesidad de movilidad y la potenciación del transporte
público. Es necesario además dar facilidades al tránsito peatonal y a la
bicicleta en las ciudades. Así como la adopción generalizada de las
mejores técnicas industriales disponibles, la sustitución de los
disolventes orgánicos por agua, la reducción drástica de la generación
eléctrica en centrales térmicas y la limitación de las emisiones
contaminantes de los barcos en los grandes puertos.

– Intentando paliar la falta de información administrativa, Ecologistes
en Acció ha continuado durante 2017 con la campaña ciudadana de medición
de ozono en una de las zonas más afectadas por este contaminante en
Cataluña, en el marco del proyecto europeo CAPTOR
. Se han realizado asimismo jornadas
informativas enGranollers, Vic, Sant Celoni i Roda de Ter; y durante
todo el verano una exposición itinerante sobre la contaminación por
ozono en Cataluña ha recorrido las localidades deGranollers, Manlleu,
San Celoni, Roda de Ter i Martorelles.

**

*Más información:*
– María García, 672 478 452, Miguel Ángel Ceballos (coordinador del
informe), 653 072 277
– Informe completo: http://www.ecologistasenaccion.org/article35084.html
/*Salut */
/**/

/*
*/

//

/*Fernando “Topo” Saz*/

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentarios desactivados en [Mitjans] NP-Tota la població de Catalunya ha respirat aire contaminat per ozó

[Medios] El cambio climático incrementa la contaminación atmosférica por ozono

17 de octubre de 2017

Informe estatal sobre contaminación por ozono en 2017

El cambio climático incrementa la contaminación atmosférica por ozono

· Casi 38 millones de personas han respirado aire contaminado por ozono durante la primavera y el verano de 2017 en el Estado español.

· El informe sobre la contaminación por ozono de Ecologistas en Acción en 2017 concluye que el 81 % de la población y el 87 % del territorio han estado este año expuestos a unos niveles de este contaminante que exceden lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

· A pesar de la mala situación y de la vulneración de los límites legales, el Gobierno central aparca sin fecha el Plan Nacional de Ozono Troposférico, limitando las actuaciones previstas a la realización de estudios científicos y a la mejora de su medición.

· El cambio climático, el repunte del tráfico, el fraude en las emisiones de los automóviles y la apuesta gubernamental por las energías sucias en detrimento de las renovables son las principales causas de un problema que afecta de manera estructural a la salud de la ciudadanía, pero también a los cultivos y espacios naturales.
El informe sobre ozono elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 455 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2017. Presenta datos exhaustivos de la contaminación por ozono, por comunidades autónomas y por zonas y estaciones de medición.

Entre sus principales conclusiones, destacan:

– El ozono troposférico es el contaminante atmosférico que año tras año afecta a más población y territorio en el Estado español. Durante 2017, a pesar de la crisis económica, sus niveles se han mantenido en general estacionarios, con alzas y descensos según los territorios.

– El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de acuerdo al cual el aire contaminado por ozono ha afectado en 2017 a 37,9 millones de personas en el Estado español, el 81 % de su población, así como a 440.000 kilómetros cuadrados, el 87 % del territorio. Es decir, cuatro de cada cinco españoles han respirado un aire con un nivel de ozono superior al recomendado por la OMS.

– Si se considera el valor objetivo establecido por la normativa española y europea, más laxo que la guía de la OMS, la población que ha respirado aire contaminado por encima del objetivo legal es de 12,8 millones de personas, un 27 % del total, 2 y 3 millones de afectados más que en 2016 y 2015, respectivamente, y 6 millones más en relación a 2013 y 2014. Es decir, uno de cada cuatro españoles ha respirado un aire que incumple el estándar legal vigente para el ozono.

– Durante 2017, los territorios más afectados por el ozono troposférico han sido Andalucía, Extremadura, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia y, sobre todo, las Illes Balears, que han presentado la peor situación del Estado y también la propia desde que se dispone de mediciones de este contaminante. En cambio, los niveles de ozono han sido más moderados en las comunidades autónomas del Cantábrico, el Valle del Ebro, Castilla y León y las Islas Canarias, y también en Castilla-La Mancha, Cataluña y el litoral mediterráneo desde Alicante a Girona.

– El ozono es un contaminante muy complejo, que no tiene una fuente humana directa sino que se forma en la baja atmósfera en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados precursores, emitidos por el tráfico rodado (sobre todo los vehículos diésel), las grandes centrales termoeléctricas y determinadas actividades industriales. Se trata por lo tanto de un contaminante secundario que afecta durante la primavera y el verano especialmente a las áreas suburbanas y rurales influenciadas por la contaminación urbana e industrial.

– El mantenimiento de la contaminación por ozono en 2017 es consecuencia en primera instancia de la coyuntura meteorológica, caracterizada por una gran estabilidad atmosférica y un fuerte calor primaveral y estival. La primavera de 2017 ha sido la más cálida y el verano el segundo más cálido desde 1965. La evolución reciente de esta contaminación está relacionada con la tendencia al incremento en verano de las temperaturas medias y de las situaciones meteorológicas extremas (olas de calor), resultado del cambio climático.

– La contaminación por ozono debería abordarse como un problema sanitario de primer orden. De acuerdo a las últimas estimaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2014 se registraron 1.600 muertes prematuras en el Estado español por la exposición a niveles de contaminación por ozono como los registrados en la mayor parte del territorio durante 2017. Las personas más afectadas son las niñas y los niños, las personas mayores, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas.

– Los costes sanitarios derivados de la contaminación por ozono representan alrededor de 5.000 millones de euros al año, un 0,33 % del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales. Solo los costes económicos de la menor producción de dos cultivos como trigo y tomate, por su exposición al ozono en España, se han estimado en 800 millones de euros en 2000, el 3,2 % del PIB agrícola.

– La información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. Transcurridas dos décadas desde la entrada en vigor de la primera normativa sobre contaminación por ozono, todavía en 2017 han sido varias las comunidades autónomas (Asturias, Illes Balears, Extremadura y País Vasco) que no han avisado a la población de la superación del denominado “umbral de información”.

– Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire para reducir la contaminación por ozono son obligatorios según la legislación. Pero doce comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra y País Vasco) siguen sin elaborarlos. De forma sorprendente, la queja presentada por Ecologistas en Acción contra las administraciones españolas ha sido archivada por la Comisión Europea, porque “el cumplimiento de los valores objetivo establecido para el ozono resulta complejo”.

– A pesar de los reiterados compromisos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca y Medio Ambiente (MAPAMA), el Gobierno Central tampoco ha elaborado hasta la fecha el Plan Nacional de Ozono Troposférico, al que se remiten todas las comunidades autónomas. para justificar su inactividad. El Plan Aire II del MAPAMA, en elaboración tras expirar en 2016 el Plan Aire I, limita las actuaciones a la realización de estudios y la mejora de su medición.

– Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire por ozono son la disminución del tráfico motorizado, la reducción de la necesidad de movilidad y la potenciación del transporte público. Es necesario, además, dar facilidades al tránsito peatonal y a la bicicleta en las ciudades, así como la adopción generalizada de las mejores técnicas industriales disponibles, la sustitución de los disolventes orgánicos por agua y la reducción drástica de la generación eléctrica en centrales térmicas, en particular las que utilizan carbón. También se tiene que actuar en la limitación de las emisiones contaminantes de los barcos en el caso de los puertos con un volumen de tránsito marítimo importante.

– Aunque es necesario ampliar sustancialmente la información científica disponible sobre la dinámica del ozono, mejorando el conocimiento de sus procesos de formación y acumulación, a escala regional, estatal y continental, la insuficiente información disponible en la actualidad sobre este contaminante no puede servir de coartada política para no actuar sobre unas fuentes de precursores perfectamente conocidas, mediante los instrumentos legalmente previstos.

– Intentando paliar la falta de información administrativa, Ecologistas en Acción ha realizado durante el verano de 2017 una campaña de sensibilización sobre el ozono troposférico, concentrada en Cataluña, el País Valenciano, Extremadura y la aglomeración de Valladolid. Se han realizado ocho jornadas informativas, se ha difundido una exposición itinerante por medio centenar de localidades y se han programado actividades en centros educativos y asociativos.
Más información:

Miguel Ceballos, coordinador del informe, 653 072 277
Juan Bárcena, responsable del área de Calidad del Aire de Ecologistas en Acción, 671 350 585
Informe completo: http://www.ecologistasenaccion.org/article35084.html
Roberto Herreros Prensa
Confederación de Ecologistas en Acción
915 31 27 39 | 617 02 64 32
www.ecologistasenaccion.org
@robertoherreros
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentarios desactivados en [Medios] El cambio climático incrementa la contaminación atmosférica por ozono

[Medios] La política forestal y el deterioro climático, factores clave en los incendios de Galicia, Asturias, León y Portugal

16 de octubre de 2017

La política forestal y el deterioro climático, factores clave en los incendios de Galicia, Asturias, León y Portugal

· Ecologistas en Acción muestra su solidaridad con todas las personas afectadas y víctimas de los incendios que se están produciendo en el noroeste peninsular y en Portugal.

· La organización ecologista reclama que se priorice la investigación de estos incendios para conocer sus verdaderas causas, en lugar de responsabilizar de los mismos a tramas organizadas, lo que no está demostrado.

Ecologistas en Acción quiere manifestar su apoyo a familiares y amigos de las personas fallecidas ayer en Galicia y en Portugal debido a los incendios forestales, así como su agradecimiento a todas las personas profesionales y voluntarias que están colaborando en la extinción de estos incendios forestales.

Una vez más los responsables políticos, sin esperar los resultados de las necesarias investigaciones, culpan de los incendios forestales a tramas organizadas de incendiarios, algo que se viene repitiendo en Galicia desde hace muchos años y que nunca se ha demostrado. Por otro lado, en las últimas horas están siendo especialmente preocupantes los incendios que en Asturias afectan zonas de gran valor ambiental y con presencia de especies en peligro de extinción, como el entorno del concello de Ibias.

Como demuestran los datos del último decenio (2001-2010), en el noroeste peninsular el 70,26% de los incendios son intencionados, mientras que en las regiones del mediterráneo, Canarias y comunidades interiores los porcentajes de incendios intencionados son del 31,41%, el 29,40% y el 29,43% respectivamente. Sin embargo, las administraciones no toman las medidas necesarias para evitar dicha intencionalidad. Este es precisamente uno de los grandes retos de las administraciones del noroeste peninsular: una revisión de su política forestal, una nueva política de desarrollo rural y hacer frente al cambio climático.

Ecologistas en Acción quiere reconocer además la implicación de buena parte de la sociedad gallega en la lucha contra el fuego. Ante la escasez de medios fueron ayer las gallegas y los gallegos quienes con sus cubos, baldes y mangueras hicieron frente al fuego.

La continua ruptura de récords de temperaturas máximas en los últimos años, sumado a un otoño especialmente seco, es una señal de alerta clara de las consecuencias del incremento de la temperatura planetaria. Así, las tendencias globales muestran como el cambio climático incrementará las situaciones de escasez de precipitación y las altas temperaturas, de forma que aumentará el número de días con alta peligrosidad para los incendios forestales. Una tendencia que ya se observa en la actualidad.

Esta mayor virulencia de los incendios supone a su vez la emisión de miles de toneladas de gases de efecto invernadero adicionales que agravan el deterioro climático, consecuencia del actual modelo de producción y consumo. Es urgente frenar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero e introducir instrumentos de adaptación a las previsibles consecuencias del cambio climático, tanto en la política de prevención de los incendios o de reforestación, y también en otras políticas como la gestión del agua.
Más información:

Theo Oberhuber, responsable del área de Conservación de la Naturaleza de Ecologistas en Acción, 656 925 081
Paco Ramos, portavoz de Ecoloxistes n’Aición d’Asturies, 669 201 646
Xosé Veiras, portavoz de Ecoloxistas en Acción de Galiza, 658 670 027
Roberto Herreros Prensa
Confederación de Ecologistas en Acción
915 31 27 39 | 617 02 64 32
www.ecologistasenaccion.org
@robertoherreros
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentarios desactivados en [Medios] La política forestal y el deterioro climático, factores clave en los incendios de Galicia, Asturias, León y Portugal