Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Archives: 24 de October de 2018

[Mitjans] L’ús de gas en els transports no soluciona el canvi climàtic ni la contaminació de l’aire

L’ús de gas en els transports no soluciona el canvi climàtic ni la
contaminació de l’aire

*Segons l’informe “**GNC i GNL per a vehicles i vaixells: els fets
<https://www.ecologistasenaccion.org/?p=107945>**” publicat avui per la
xarxa europea Transport & Environment, de la qual formen part
Ecologistes en Acció, eco-union i la PTP, utilitzar gas natural en el
transport és tan perjudicial pel clima com utilitzar benzina, gasoil o
combustibles marítims convencionals.

*En relació a la qualitat de l’aire, aquesta investigació mostra que es
genera tanta contaminació cremant gas en cotxes com cremant benzina.
Respecte als vehicles dièsel, l’avantatge en termes de qualitat de
l’aire és mínima i pot desaparèixer quan es facin efectives les noves
exigències ja planejades. T&E, Ecologistes en Acció, eco-union i la PTP
consideren que les administracions públiques han d’acceptar que el gas
fòssil no pot ajudar a netejar el sector del transport; per tant, s’ha
de començar a introduir el gas amb els mateixos impostos que el gasoil i
la benzina.

Quan es comptabilitzen els efectes de les fugues de metà –un gas amb un
potencial d’escalfament 86 vegades superior al del CO2 durant els 20
primers anys de vida–, els suposats avantatges climàtics del gas natural
respecte al petroli no compleixen les expectatives generades. En el cas
dels turismes, les emissions de gasos d’efecte hivernacle de gas natural
poden oscil·lar entre un màxim d’un 106 % i un mínim d’un 93 %
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) en relació al gasoil. En
camions, les emissions de GEH en cas d’emprar gas natural són també
bastant semblants, entre un màxim d’un 5 % i un mínim d’un 2 % si les
comparem amb els millors camions d’última generació que utilitzen
combustibles fòssils. En vaixells, l’impacte d’utilitzar Gas Natural
Liquat (GNL) és molt proper al del combustible marítim, però les xifres
exactes són molt dependents de les fugues de metà en el motor i en el
procés d’extracció. Algunes investigacions recents mostren que les
fugues reals de metà al llarg de tota la cadena de subministrament són
en realitat un 60 % majors del que s’havia estimat fins avui. Aquestes
dades desestimen que el gas natural sigui un combustible “net” o “de
transició” a l’energia renovable.

El sector del transport, encapçalat pels fabricants de cotxes, estan
immersos en una campanya de promoció agressiva del gas com a combustible
del futur, fet que s’està traduint en una quota de mercat creixent.
Aquest impuls no es podria explicar sense el suport de les
administracions públiques, que consideren el gas com a “combustible
net”, fet que es converteix en avantatges fiscals. A Espanya, s’aplica
un impost d’un 88 % inferior al del gasoil i un 91,4 % inferior al de la
benzina. Aquest avantatge fiscal és general a tot Europa, i en alguns
països amb elevades vendes de vehicles a Gas Natural Comprimit (GNC) i
GNL, el gas fòssil gaudeix d’impostos encara inferiors. Itàlia, per
exemple, consumeix el 60 % del metà que s’utilitza en el transport
europeu i les vendes de vehicles a GNC representen el 68 %. Si el GNL
tingués impostos similars als del gasoil, no hi hauria cap model de
negoci per als camions a GNL. El govern espanyol hauria de deixar de
subvencionar la compra de vehicles de gas. Tanmateix, les
administracions municipals han de deixar de considerar-los vehicles nets
a l’hora d’establir criteris d’accés al centre de les ciutats.

Els turismes, camions i vaixells a gas no aporten beneficis per al clima
i són una distracció per assolir l’objectiu real, que és un model de
transport de zero emissions, basat en ciutats on es prioritzi el
transport públic i es fomentin els desplaçaments a peu i amb bicicleta.
Els governs han de resistir l’ofensiva del lobby del gas i deixar de
malgastar els escassos recursos públics en infraestructures de gas i en
beneficis fiscals per al gas fòssil. L’informe mostra com el gas tampoc
és una solució per fer front al problema de la qualitat de l’aire a les
ciutats.

Els turismes de gas – inclòs el denominat gas renovable – produeixen
tanta contaminació com els de benzina i molta menys que els vehicles a
gasoil que compleixen les normes de la Unió Europea. En el cas dels
camions, l’ús de GNL pot incrementar les emissions de NOx en funció del
tipus de motor i pot tenir emissions de partícules en suspensió
significativament superiors als camions dièsel. Per als vaixells, l’ús
de GNL té un benefici clar comparat amb el fuel pesat (HFO) encara que
els sistemes de posttractament de NOx i una desulfurització addicional
dels actuals combustibles marítims podrien produir resultats similars. A
la carretera, les normes de contingut en sofre per a la benzina i gasoil
són 100 vegades més exigents que per a combustibles marítims a les àrees
de Control d’Emissió de Sofre (SECA, en les seves sigles en anglès). Per
tant, els combustibles marítims poden ser desulfurats addicionalment
perquè produeixen el mateix nivell de contaminació al mar que a terra,
sense necessitat de reemplaçar milers de vaixells i la seva
infraestructura d’aprovisionament de combustible (“/bunkering/”) perquè
funcionin amb GNL.

Amb el seu afany de vestir-se de verd, el sector del gas mostra de forma
creixent la targeta de visita de l’anomenat “gas renovable”, un totum
revolutum on s’inclou des del biogàs fins al gas procedent
d’electricitat renovable. Sota aquest perfil aparentment ecològic, el
lobby del gas pretén reclamar el suport públic a les infraestructures de
gas (xarxes de transport, magatzems, etc.) avui molt qüestionades
socialment. Encara que hi hagi un percentatge de biometà que podria
produir-se de forma sostenible a partir de residus, l’informe indica que
en el millor dels casos, si es dediqués tot al transport, no
s’aconseguiria arribar ni al 10 %. Es tracta d’un potencial molt
limitat, a més a més del problema de competència amb altres usos que
també requereixen un procés de descarbonització i que encara utilitzen
gas – residencial, calefacció i electricitat– on, almenys, no és
necessari invertir en noves infraestructures. Per la seva part, el gas
renovable basat en electricitat (conversió de l’excedent d’electricitat
renovable en hidrogen i posteriorment en metà per injectar-lo com a
emmagatzematge a la xarxa) és molt intensiu energèticament i molt car de
produir, segons les conclusions de l’informe.

En conclusió, per T&E, Ecologistes en Acció, eco-union i la PTP la idea
de poder descarbonitzar el transport amb gas renovable és una quimera.
Els governs han d’abandonar la promoció d’aquest combustible de forma
immediata si volem complir amb els objectius de l’Acord de París.

*Versió en castellà i informe complet*:

El uso de gas en el transporte no soluciona el cambio climático ni la contaminación del aire

/Més informació:////Samuel Martín-Sosa (responsable d’Internacional
d’Ecologistes en Acció): 686 96 14 86//. //Isabell Buschel (portaveu de
Transport and Environment) 658 39 11 71/
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Sant Pere més Alt 31, 2º 3ª
08003 Barcelona
Teléfono: 648761199
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: comunicacion@ecologistasenaccion.org, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] L’ús de gas en els transports no soluciona el canvi climàtic ni la contaminació de l’aire

[Medios] El uso de gas en el transporte no soluciona el cambio climático ni la contaminación del aire

24 de octubre de 2018

El uso de gas en el transporte no soluciona el cambio climático ni la contaminación del aire

Un informe europeo asegura que el gas no presenta ninguna ventaja significativa a la hora de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o mejorar la calidad del aire.

Según el informe ‘GNC y GNL para vehículos y buques: los hechos <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=107945>’, publicado por la red europea Transport and Environment (T&E), de la que forman parte Ecologistas en Acción, Eco-Unión y PTP, utilizar gas natural en el transporte es tan malo para el clima como utilizar gasolina, gasóleo o combustibles marinos convencionales. En relación a la calidad del aire, la investigación muestra que quemando gas en los coches se genera tanta contaminación como quemando gasolina. Respecto a los vehículos diésel, la ventaja en términos de calidad del aire es mínima y puede desaparecer en cuanto se hagan efectivas las nuevas exigencias ya planeadas. Para T&E, Ecologistas en Acción, Eco-Unión y PTP las administraciones públicas deben aceptar que el gas fósil no puede ayudar a limpiar el sector del transporte, por lo que se debe comenzar a gravar el gas con los mismos impuestos que el gasóleo y la gasolina.

Cuando se contabilizan los efectos de las fugas de metano (un gas con un potencial de calentamiento 86 veces superior al del CO2 en los 20 primeros años de vida), las supuestas ventajas climáticas del gas natural respecto al petróleo no son tales. En el caso de los turismos, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del gas natural pueden estar entre un máximo del 106% y un mínimo del 93% en relación al gasóleo. En camiones, las emisiones GEI en el caso de emplear gas natural son también bastante parecidas, oscilando entre un 5 % mayores y 2 % menores si los comparamos con los mejores camiones de última generación que emplean combustibles fósiles. En buques, el impacto de utilizar Gas Natural Licuado (LNG) es muy próximo al del Gasóleo Marino, pero las cifras exactas son muy dependientes de las fugas de metano en el motor y en el proceso de extracción. Investigaciones recientes muestran que las fugas reales de metano a lo largo de toda la cadena de suministro son en realidad un 60 % mayores de lo que se había estimado hasta la fecha. Estos datos tiran por tierra el argumento del gas natural como combustibles “limpio” o “de transición” hacia las renovables en el que se asienta la gran promoción de la que es objeto.

El sector del transporte, con los fabricantes de coches a la cabeza, están inmersos en una agresiva campaña de promoción del gas como combustibles del futuro. Y esto se está traduciendo en una cuota de mercado creciente. Este impulso no podría explicarse sin el apoyo decidido de las administraciones públicas, que le conceden esta consideración de “combustible limpio” al gas, traducida en ventajas fiscales. En España el gas disfruta de un impuesto 88% inferior al del gasóleo y un 91,4 % inferior al de la gasolina. Esta situación de ventaja fiscal es general en toda Europa y en algunos países con elevadas ventas de vehículos con gas natural comprimido (GNC) y gas natural licuado (GNL), el gas fósil disfruta de impuestos todavía inferiores. Italia, por ejemplo consume el 60 % del metano usado en el transporte europeo y sus ventas de vehículos a GNC representan el 68 %. Si el GNL tuviera impuestos similares al gasóleo, no habría modelo de negocio para los camiones a GNL. El Gobierno español debería por tanto dejar de subvencionar la compra de vehículos de gas. Asimismo las administraciones municipales deben de retirarle la consideración de vehículo limpio a la hora de establecer criterios de acceso al centro de las ciudades o de renovación de los vehículos de los servicios municipales.

Los turismos, camiones y buques a gas no tienen beneficios para el clima y son una distracción para conseguir el objetivo real, que es un modelo de transporte con cero emisiones, basado en unas ciudades donde se priorice el transporte público y en el fomento de los desplazamientos a pie y en bicicleta. Los gobiernos deben resistir la ofensiva del lobby del gas y dejar de malgastar recursos públicos escasos en infraestructuras de gas y en beneficios fiscales para el gas fósil. El informe muestra como el gas no es una solución tampoco para enfrentar el problema de la calidad del aire en las ciudades.

Los turismos de gas –incluido el denominado gas renovable– producen tanta contaminación como los de gasolina y muy poco menos que aquellos vehículos a gasóleo que realmente cumplan con las normas de la UE. En camiones, el uso de GNL puede incrementar las emisiones de NOx, dependiendo del tipo de motor, y puede tener emisiones de partículas en suspensión significativamente superiores a los camiones diésel. Para buques, el uso de GNL tiene un beneficio claro comparado con el fuelóleo pesado (HFO), aunque los sistemas de post-tratamiento de NOx y una desulfurización adicional de los actuales combustibles marinos podrían producir resultados similares. En carretera, las normas de contenido en azufre para la gasolina y gasóleo son 100 veces más exigentes que para combustibles marinos en las zonas de Control de Emisión de Azufre (SECA, en sus siglas en inglés). Por lo tanto, los combustibles marinos pueden ser desulfurados adicionalmente para producir en el mar el mismo bajo nivel de contaminación que en tierra, sin necesidad de reemplazar miles de buques y su infraestructura de aprovisionamiento de combustible (“bunkering”) para que funcionen con GNL.

En su afán de vestirse de verde, el sector del gas muestra de forma creciente la tarjeta de visita del llamado “gas renovable”, un totum revolutum donde se incluye desde el biogás hasta el gas procedente de electricidad renovable. Bajo este perfil aparentemente ecológico el lobby del gas pretende reclamar el apoyo público a las infraestructuras gasistas (redes de transporte, almacenes, etc.) hoy muy cuestionadas socialmente. Aunque hay un porcentaje de biometano que podría producirse de forma sostenible a partir de residuos, el informe señala que el máximo potencial posible y en el mejor de los casos en que todo se dedicara al transporte, no alcanzaría el 10 %. Se trata de un potencial muy limitado, además del problema de competencia con otros usos que también requieren de un proceso de descarbonización y que todavía usan gas –residencial, calefacción y electricidad– donde, al menos, no es necesario invertir en nuevas infraestructuras. Por su parte el gas renovable basado en electricidad (conversión del excedente de electricidad renovable en hidrógeno y posteriormente en metano para inyectarlo como almacenamiento en la red) es muy intensivo en energía y muy caro de producir, según las conclusiones del informe.

En conclusión, para T&E, Ecologistas en Acción, Eco-Unión y PTP la idea de que se puede descarbonizar el transporte con gas renovable es una quimera. Los gobiernos deben abandonar la promoción de este combustible de forma inmediata si se quiere cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.
Informe completo: https://www.ecologistasenaccion.org/?p=107945 <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=107945>
Más información:

Samuel Martín-Sosa (responsable de Internacional de Ecologistas en Acción): 686 961 486
Isabell Buschel (portavoz de Transport and Environment) 658 391 171
<http://ecologistasenaccion.org/>
Roberto Herreros Prensa
Confederación de Ecologistas en Acción
915 31 27 39 / 617 02 64 32
www.ecologistasenaccion.org <http://www.ecologistasenaccion.org/>
<https://twitter.com/robertoherreros> @robertoherreros <https://twitter.com/robertoherreros>

_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] El uso de gas en el transporte no soluciona el cambio climático ni la contaminación del aire