Revista de Pangea

"La Revista de Pangea es una recopilación de noticias de diferentes fuentes"

Archives: 9 noviembre, 2018

[Mitjans] La Plataforma Salvem la Costa de Begur presenta una denúncia urbanística contra la construcci ó d’habitatges de luxe a la Pedrera de s’Antiga (Begur)

*[CAT/CAST]*

*La Plataforma Salvem la Costa de Begur presenta una denúncia
urbanística contra la construcció d’habitatges de luxe a la Pedrera de
s’Antiga (Begur)*

/Ecologistes en Acció de Catalunya, en nom de la Plataforma //SOS
Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur, presenta avui una denuncia
urbanística contra l’Ajuntament de Begur per les obres que s’estan duent
a terme a la Pedrera de s’Antiga, un paratge situat al bell mig de la
Costa Brava.///

La Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur
, que es va crear el passat mes de juny
per fer un front comú contra la urbanització de 71 hectàrees a la cala
d’Aiguafreda, inicia una nova actuació contra l’Ajuntament de Begur,
aquest cop per impedir la construcció d’habitatges de luxe a l’antiga
Pedrera de s’Antiga, situada entre les cales d’Aiguafreda i Sa Riera.

A la denuncia presentada, l’entitat argumenta que els moviments de
terra, les obres d’anivellament i d’edificació que s’estan executant a
la Pedrera de s’Antiga estan provocant un impacte paisatgístic i
ambiental incompatible amb els valors naturals presents a l’àrea,
comportant una greu agressió al paisatge i una vulneració del conjunt de
l’ordenament jurídic.

Amb la presentació d’aquesta denúncia, la Plataforma Salvem la Costa de
Begur (que es troba també integrada en la Plataforma SOS Costa
Brava)sol·licita a l’Ajuntament que aturi les obres que afecten fins a
20.470 m^2 en una zona situada en la franja de cinc-cents metres del
domini públic marítim-terrestre. A més, l’entitat considera que en els
últims mesos les obres han sobrepassat amb escreix els límits del Pla
d’Espais d’Interès Natural Muntanyes de Begur i de la Xarxa Natura 2000,
i alhora han ocupat il.legalment el Rec d’en Gara i el domini públic
hidràulic. Aspectes que representen una greu vulneració contra el medi
ambient.

Entre les nombroses al·legacions que fonamenten la denúncia presentada,
hi ha la infracció per part de l’Ajuntament de Begur en permetre la
urbanització de terrenys amb pendents superiors al 20%, acte que vulnera
la Llei d’Urbanisme. També es denuncia la concessió d’un tracte singular
i de favor en permetre requalificar aquests terrenys que estaven
classificats com a /sòl no/ urbanitzable, així com un supòsit de
desviació de poder per part de l’Ajuntament, doncs en lloc de restaurar
la pedrera, és a dir, recuperar-ne la seva naturalesa forestal, en va
permetre l’edificació.

Cal tenir present que en aquesta pedrera es va realitzar durant anys una
activitat extractiva il·legal. Tot i així, al mes de maig de 1993,
l’Ajuntament de Begur li va concedir, amb el vistiplau d’Urbanismes i de
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, una llicència provisional
amb la condició que la pedrera finalitzés l’activitat l’any 1998 i
realitzés una restauració total de l’espai natural. Malgrat això, la
pedrera va continuar funcionant fins al 2002 i actualment, el 2018, s’hi
estan construint 24 habitatges de luxe fruit d’un conveni entre
l’Ajuntament de Begur i l’empresa Ses Negres S.L. Promotora representada
pel Sr. Joan Gual Balmanya, fill de l’exalcalde de Begur.

A ulls de la Plataforma aquest conveni -que *va comportar alhora una
compensació econòmica d’uns 414.000 euros* per a l’Ajuntament de Begur i
que, segons el consistori, es va fer servir per comprar un terreny a
l’entrada del nucli de Sa Tuna per evitar el seu desenvolupament
urbanístic- és il·legal. L’entitat considera que la signatura del
conveni que permet la requalificació de l’àmbit de la Pedrera de
s’Antiga com a sòl urbanitzable i edificable es va pactar al marge de
l’interès públic i de manera irregular. Motius pels quals sol·liciten la
seva anul·lació.

Pablo Feu, advocat i membre de Salvem la Costa de Begur, considera que
“l’urbanisme a cop de conveni és l’enemic de la planificació sostenible.
La pressió urbanística que pateixen les cales de Begur no es pot
alleujar a costa de destruir altres zones, en especial si aquestes tenen
alts valors naturals. S’han de posar límits als disbaratsurbanístics
promoguts per l’Ajuntament de Begur”.

Lydia Chaparro, membre d’Ecologistes en Acció de Catalunya i de la
Plataforma, insisteix en remarcar que “aquest paratge és d’una gran
bellesa, ningú té dret a destruir i privatitzar el nostre paisatge
d’aquesta forma, i menys tenint en compte que es tracta d’una pedrera
il·legal que s’hauria d’haver restaurat íntegrament. Estem desolats en
veure com l’Ajuntament no mostra cap voluntat política per aturar aquest
model urbanístic caduc, depredador i exclusiu”. Chaparro conclou “des de
la Plataforma farem tot el possible per aturar aquest i altres nyaps
urbanístics promoguts per l’Ajuntament de Begur”.

En els proper mesos la Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de
Begur té la intenció d’avaluar també l’impacte d’altres previsions
urbanístiques del consistori, en especial la referent a la *nova
promoció de 52 pisos de luxe a la platja de Sa Riera. Una promoció que
es publicita sota el nom de “Jardins de Sa Riera Living

i que ocuparà l’última zona boscosa verge a prop de la platja de Sa
Riera. Unes o*bres que al seu torn ja han iniciat les tasques de
desforestació, així com realitzat moviments importants de terra.

Més informació: https://salvemaiguafreda.com/

[CAST]

*La Plataforma “Salvem la Costa de Begur” presenta una denuncia
urbanística contra la construcción de viviendas de lujo en la Cantera de
s’Antiga (Begur)*

/Ecologistas en Acción de Cataluña, en nombre de la Plataforma SOS
Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur, presenta hoy una denuncia
urbanística contra el Ayuntamiento de Begur por las obras que se están
llevando a cabo en la Cantera de s’Antiga, un paraje situado en el
centro de la Costa Brava./

La Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur
, que se creó el pasado mes de junio para
hacer un frente común contra la urbanización de 71 hectáreas en la cala
de Aiguafreda, inicia una nueva actuación contra el Ayuntamiento de
Begur, en esta ocasión para impedir la construcción de viviendas de lujo
en la antigua Cantera de s’Antiga, situada entre las calas de Aiguafreda
y Sa Riera.

En la denuncia presentada, la entidad argumenta que los movimientos de
tierra, las obras de nivelación y de edificación que se están ejecutando
en la Cantera de s’Antiga están provocando un impacto paisajístico y
ambiental incompatible con los valores naturales presentes en el área,
comportando una grave agresión al paisaje y una vulneración del conjunto
del ordenamiento jurídico.

Con la presentación de esta denuncia, la Plataforma Salvem la Costa de
Begur (que se encuentra también integrada en la Plataforma SOS Costa
Brava) solicita al Ayuntamiento que detenga las obras que afectan hasta
20.470 m^2 en una zona situada en la franja de quinientos metros del
dominio público marítimo-terrestre. Además, la entidad considera que en
los últimos meses las obras sobrepasaron con creces los límites del Plan
de Espacios de Interés Natural Montañas de Begur y de la Red Natura
2000, y a su vez ocuparon ilegalmente el Rec d’en Gara y el dominio
público hidráulico. Aspectos que representan una grave vulneración
contra el medio ambiente.

Entre las numerosas alegaciones que fundamentan la denuncia presentada,
existe la infracción por parte del Ayuntamiento de Begur en permitir la
urbanización de terrenos con pendientes superiores al 20%, acto que
vulnera la Ley de Urbanismo. También se denuncia la concesión de un
trato singular y de favor en permitir recalificar estos terrenos que
estaban clasificados como suelo no urbanizable, así como un supuesto de
desviación de poder por parte del Ayuntamiento, pues en lugar de
restaurar la cantera, es decir, recuperar su naturaleza forestal,
permitió la edificación.

Hay que tener presente que en esta cantera se realizó durante años una
actividad extractiva ilegal. Sin embargo, en el mes de mayo de 1993, del
Ayuntamiento de Begur le concedió, con el visto bueno de Urbanismos y de
Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña, una licencia provisional
con la condición de que la cantera finalizara la actividad en el año
1998 y realizara una restauración total del espacio natural. Sin
embargo, la cantera continuó funcionando hasta 2002 y actualmente, en
2018, se están construyendo 24 viviendas de lujo fruto de un convenio
entre el Ayuntamiento de Begur y la empresa Ses Negres S.L. Promotora
representada por el Sr. Joan Gual Balmanya, hijo del exalcalde de Begur.

A ojos de la Plataforma este convenio -que conllevó a su vez una
compensación económica de unos 414.000 euros para el Ayuntamiento de
Begur y que, según el consistorio, se usó para comprar un terreno en la
entrada del núcleo de Sa Tuna para evitar su desarrollo urbanístico- es
ilegal. La entidad considera que la firma del convenio que permite la
recalificación del ámbito de la Cantera de s’Antiga como suelo
urbanizable y edificable se pactó al margen del interés público y de
manera irregular. Motivos por los que solicitan su anulación.

Pablo Feu, abogado y miembro de Salvem la Costa de Begur, considera que
“el urbanismo a golpe de convenio es el enemigo de la planificación
sostenible. La presión urbanística que sufren las calas de Begur no se
puede aliviar a costa de destruir otras zonas, en especial si éstas
presentan altos valores naturales. Hay que poner límites a los
disparates urbanísticos promovidos por el Ayuntamiento de Begur”.

Lydia Chaparro, miembro de Ecologistas en Acción y de la Plataforma,
insiste en remarcar que “este paraje es de una gran belleza, nadie tiene
derecho a destruir y privatizar nuestro paisaje de esta forma, y ​​menos
teniendo en cuenta que se trata de una cantera ilegal que se debería
haber restaurado íntegramente. Estamos desolados al ver como el
Ayuntamiento no muestra ninguna voluntad política para detener este
modelo urbanístico caduco, depredador y exclusivo”. Chaparro concluye
“desde la Plataforma haremos todo lo posible para detener esta y otras
chapuzas urbanísticas promovidas por el Ayuntamiento de Begur”.

En los próximos meses la Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de
Begur tiene la intención de evaluar también el impacto de otras
previsiones urbanísticas del ayuntamiento, en especial la referente a la
nueva promoción de 52 pisos de lujo en la playa de Sa Riera. Una
promoción que se publicita bajo el nombre de “Jardines de Sa Riera
Living

y que ocupará la última zona boscosa virgen cerca de la playa de Sa
Riera. Unas obras que a su vez ya han iniciado las tareas de
deforestación, así como realizado movimientos importantes de tierra.

Más información: https://salvemaiguafreda.com/

*CONTACTES:*

Lydia Chaparro, Biòloga i membre de Salvem la Costa de Begur 657 361 673

Eduard de Ribot, Advocat i representant de SOS Costa Brava 629 653 329

*- -*

**

Fernando”/Topo”/Saz
*/Ecologistes en Acció de Catalunya/*
Carrer de Sant Pere Més Alt, 31, 2º 3ª
08003 Barcelona. Teléfono: 648 76 11 99
www.ecologistesenaccio.org/catalunya

Facebook
Twitter

Necessitem el teu suport per tal que aquest món sigui més just i
sostenible.
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Sant Pere més Alt 31, 2º 3ª
08003 Barcelona
Teléfono: 648761199
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

Foto pedrera Octubre 2018.jpg

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentarios desactivados en [Mitjans] La Plataforma Salvem la Costa de Begur presenta una denúncia urbanística contra la construcci ó d’habitatges de luxe a la Pedrera de s’Antiga (Begur)

Resumen de Infomoc, Vol 183, Envío 1

Envíe los mensajes para la lista Infomoc a
infomoc@grups.pangea.org

Para subscribirse o anular su subscripción a través de la WEB
http://www.grups.pangea.org/mailman/listinfo/infomoc

O por correo electrónico, enviando un mensaje con el texto “help” en
el asunto (subject) o en el cuerpo a:
infomoc-request@grups.pangea.org

Puede contactar con el responsable de la lista escribiendo a:
infomoc-owner@grups.pangea.org

Si responde a algún contenido de este mensaje, por favor, edite la
linea del asunto (subject) para que el texto sea mas especifico que:
“Re: Contents of Infomoc digest…”. Además, por favor, incluya en la
respuesta sólo aquellas partes del mensaje a las que está
respondiendo.
Asuntos del día:

1. SOBRE EL FORO ESPAÑA-ESTADOS UNIDOS LOS DÍAS 9 Y 10 DE
NOVIEMBRE (juan jose ruiz travieso)
———————————————————————-

Message: 1
Date: Mon, 5 Nov 2018 22:24:02 +0000 (UTC)
From: juan jose ruiz travieso
To: Lista Plataforma Andaluza Contra Las Bases , Lista Red Antimilitarista de
Andalucía
Cc: LISTAMOC , Lista INFOMOC

Subject: [Infomoc] SOBRE EL FORO ESPAÑA-ESTADOS UNIDOS LOS DÍAS 9 Y 10
DE NOVIEMBRE
Message-ID: <744507249.2229577.1541456642730@mail.yahoo.com>
Content-Type: text/plain; charset=”utf-8″

BIENVENIDO A LA COLONIA, MR. MARSHALL, por Juanjo Ruiz Travieso.
La ley de la Noviolencia es superior a la ley de la Violencia.
| | Libre de virus. www.avast.com |

———— próxima parte ————
Se ha borrado un adjunto en formato HTML…
URL:

——————————

_______________________________________________
Infomoc mailing list
Infomoc@grups.pangea.org
http://www.grups.pangea.org/mailman/listinfo/infomoc

Fin de Resumen de Infomoc, Vol 183, Envío 1
*******************************************

FontFuente: infomoc-request@grups.pangea.org, via: infomoc-bounces@grups.pangea.org

Comentarios desactivados en Resumen de Infomoc, Vol 183, Envío 1