Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Category: February de 2019

[Mitjans] NP-Només Astúries i Valladolid actuen enfront de l’episodi de contaminació atmosfèrica

/25 de febrer 2019/
*Només Astúries i Valladolid actuen enfront de l’episodi de
contaminació atmosfèrica*

*Ecologistes en Acció demana que s’estenguin a totes les àrees urbanes
les restriccions temporals del trànsit motoritzat en episodis d’elevada
contaminació com l’actual.*

Amb l’anticicló que porta instal·lat una setmana sobre la Península
Ibèrica, l’intens trànsit motoritzat que suporten les principals àrees
metropolitanes espanyoles ha provocat que es disparin els nivells de
partícules en l’aire urbà, sense que la major part de les autoritats
estiguin adoptant mesures per a protegir la salut de la població. La
situació s’ha agreujat a més per l’arribada de pols africana a la façana
oest d’Espanya, de Huelva a Galícia.

Si bé ahir diumenge el Principat d’Astúries i l’Ajuntament de Valladolid
van adoptar mesures de restricció de la circulació i velocitat dels
vehicles a les ciutats de Gijón, Oviedo i Valladolid, per a reduir les
emissions de contaminants a l’atmosfera, aplicades també avui dilluns; i
Murcia i Valladolid van activar el divendres mesures informatives a la
població, la realitat és que moltes altres ciutats amb problemes
similars durant aquests dies guarden silenci absolut, incomplint els
seus propis protocols d’actuació.

Així, a les ciutats de la Corunya, Alacant, Avilés, Bailén, Barcelona,
Bilbao, Burgos, Cadis, Castelló, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Donostia,
Granada, Guadalajara, Huelva, Jaén, Las Palmas, León, Logronyo, Madrid,
Màlaga, Pamplona, Pontevedra, Puertollano, Salamanca, Santa Cruz de
Tenerife, Santander, Santiago, Sevilla, Toledo, València, Vigo, Vitòria
o Saragossa també s’ha superat el valor límit diari de partícules PM10,
establert per la normativa en 50 micrograms per metre cúbic, sense que
per part de les autoritats locals i autonòmiques respectives s’hagi
adoptat cap mesura, ni informativa ni de limitació del trànsit urbà, en
mancar de plans d’acció a curt termini o no haver-los posat en marxa
malgrat haver-se aconseguit els nivells de referència.

En diverses d’aquestes ciutats els nivells de partícules fines (PM2,5)
també han estat molt alts, especialment en les estacions orientades al
trànsit, la qual cosa demostra que l’origen de la contaminació és en
bona mesura urbà, per la qual cosa per a reduir-la han de prendre’s
mesures sobre el trànsit urbà i, si escau, sobre l’activitat portuària i
la indústria.

Els nivells més elevats de partícules s’han assolit aquest cap de
setmana a Las Palmas de Gran Canaria i Santa Cruz de Tenerife,
triplicant el valor límit diari, en aquest cas per l’arribada de pols
des del continent africà. No obstant això, la situació més greu es dóna
a les ciutats que acumulen ja més de tres dies consecutius per sobre del
límit legal, com la Corunya, Avilés, Bailén, Barcelona, Bilbao, Ciudad
Real, Córdoba, Cuenca, Donostia, Gijón, Granada, Getafe, Puertollano,
Santander, Santiago, Sevilla, València, Valladolid i Zaragoza.

Especialment significatiu és el cas de les ciutats de Sevilla i
València, que malgrat haver aprovat recentment protocols d’actuació
enfront d’episodis d’alta contaminació per partícules PM10, han acumulat
gairebé una setmana per sobre del valor límit diari, sense que els
respectius ajuntaments hagin declarat l’episodi ni hagin posat en marxa
les mesures previstes per a informar la població i per a atallar-lo, com
la restricció de l’estacionament i el trànsit de vehicles pesants o
d’automòbils en general.

Córdoba, Getafe, Granada i Puertollanoacumulen així mateix una setmana
de mala qualitat de l’aire, però les autoritats locals i autonòmiques
manquen de plans d’acció en aquests casos,

A part de l’escassa sensibilitat de la major part de les autoritats
locals i autonòmiques enfront d’un problema que ocasiona milers de morts
prematures cada any a l’Estat espanyol, Ecologistes en Acció crida
l’atenció sobre la disparitat de criteris entre els plans d’acció a curt
termini existents, i especialment sobre el fet que amb l’excepció
d’Astúries, Barcelona, Murcia, Sevilla, València o Valladolid, encara en
2019 la major part de les àrees metropolitanes manca d’aquest tipus de
protocols de protecció de la salut.

Per això, i davant la persistència de l’anticicló durant aquesta
setmana, Ecologistes en Acció demana que s’estenguin a totes les àrees
urbanes afectades les mesures de reducció del trànsit motoritzat
adoptades per les autoritats d’Astúries i Valladolid, advertint a les
persones més sensibles a la contaminació atmosfèrica, tals com la
infància, les persones majors, les dones gestants o persones amb
problemes respiratoris o cardiovasculars, que es protegeixin.

Així mateix, insta als ajuntaments de les ciutats grans i mitjanes i a
les comunitats autònomes amb àrees metropolitanes en el seu territori al
fet que redactin plans d’acció a curt termini que permetin adoptar les
mesures de lluita contra la contaminació necessàries enfront d’episodis
de mala qualitat de l’aire com el que venim sofrint en els últims dies.

La contaminació atmosfèrica per partícules va ser responsable en 2015 de
gairebé 28.000 morts prematures a Espanya, segons l’últim informe sobre
la qualitat de l’aire publicat per l’Agència Europea de Medi Ambient,
citant estudis de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). L’Institut
de Salut Carles III ha estimat en gairebé 3.000 les morts anuals
produïdes per l’exposició a curt termini a partícules en la vintena de
ciutats espanyoles on s’ha trobat una associació significativa entre
contaminació i mortalitat.

Es tracta per això d’un important problema ambiental i sanitari,
agreujat pel canvi climàtic global, que està reduint les precipitacions
i incrementa les situacions meteorològiques estables favorables a
l’acumulació de la contaminació atmosfèrica.

*Més informació*: Miguel Ángel Ceballos, portaveu d’Ecologistes en
Acció, 653 072 277
*________________________________________________________________*

**

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP-Només Astúries i Valladolid actuen enfront de l’episodi de contaminació atmosfèrica

[Medios] Solo Asturias y Valladolid actúan frente al episodio de contaminación atmosférica

25 de febrero de 2019

Solo Asturias y Valladolid actúan frente al episodio de contaminación atmosférica

Ecologistas en Acción pide que se extiendan a todas las áreas urbanas las restricciones temporales del tráfico motorizado en episodios de elevada contaminación como el actual.

Con el anticiclón que lleva instalado una semana sobre la Península Ibérica, el intenso tráfico motorizado que soportan las principales áreas metropolitanas españolas ha provocado que se disparen los niveles de partículas en el aire urbano, sin que la mayor parte de las autoridades estén adoptando medidas para proteger la salud de la población. La situación se ha agravado además por la llegada de polvo africano a la fachada oeste de España, de Huelva a Galicia.

Si bien ayer domingo el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Valladolid adoptaron medidas de restricción de la circulación y velocidad de los vehículos en las ciudades de Gijón, Oviedo y Valladolid, para reducir las emisiones de contaminantes a la atmósfera, aplicadas también hoy lunes, y Murcia y Valladolid activaron el viernes medidas informativas a la población, lo cierto es que otras muchas ciudades con problemas similares durante estos días guardan completo silencio, incumpliendo sus propios protocolos de actuación.

Así, en las ciudades de A Coruña, Alicante, Avilés, Bailén, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Donostia, Granada, Guadalajara, Huelva, Jaén, Las Palmas, León, Logroño, Madrid, Málaga, Pamplona, Pontevedra, Puertollano, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Santiago, Sevilla, Toledo, Valencia, Vigo, Vitoria o Zaragoza también se ha superado el valor límite diario de partículas PM10, establecido por la normativa en 50 microgramos por metro cúbico, sin que por parte de las autoridades locales y autonómicas respectivas se haya adoptado ninguna medida, ni informativa ni de limitación del tráfico urbano, al carecer de planes de acción a corto plazo o no haberlos puesto en marcha a pesar de haberse alcanzado los niveles de referencia.

En varias de estas ciudades los niveles de partículas finas (PM2,5) también han sido muy altos, especialmente en las estaciones orientadas al tráfico, lo que demuestra que el origen de la contaminación es en buena medida urbano, por lo que para reducirla deben tomarse medidas sobre el tráfico urbano y, en su caso, la industria y la actividad portuaria.

Los niveles más elevados de partículas se han alcanzado este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerífe, triplicando el valor límite diario, en este caso por la llegada de polvo desde el continente africano. No obstante, la situación más grave se da en las ciudades que acumulan ya más de tres días consecutivos por encima del límite legal, como A Coruña, Avilés, Bailén, Barcelona, Bilbao, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Donostia, Gijón, Granada, Getafe, Puertollano, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

Especialmente significativo es el caso de las ciudades de Sevilla y Valencia, que pese a haber aprobado recientemente protocolos de actuación frente a episodios de alta contaminación por partículas PM10, han acumulado casi una semana por encima del valor límite diario, sin que los respectivos ayuntamientos hayan declarado el episodio ni hayan puesto en marcha las medidas previstas para informar a la población y para atajarlo, como la restricción del estacionamiento y el tráfico de vehículos pesados o de automóviles en general.

Córdoba, Getafe, Granada y Puertollano acumulan asimismo una semana de mala calidad del aire, pero las autoridades locales y autonómicas carecen de planes de acción en estos casos,

Aparte de la escasa sensibilidad de la mayor parte de las autoridades locales y autonómicas frente a un problema que ocasiona miles de fallecimientos prematuros cada año en España, Ecologistas en Acción llama la atención sobre la disparidad de criterios entre los planes de acción a corto plazo existentes, y en especial sobre el hecho de que con la excepción de Asturias, Barcelona, Murcia, Sevilla, Valencia o Valladolid, todavía en 2019 la mayor parte de las áreas metropolitanas carece de este tipo de protocolos de protección de la salud.

Por ello, y ante la persistencia del anticiclón durante esta semana, Ecologistas en Acción pide que se extiendan a todas las áreas urbanas afectadas las medidas de reducción del tráfico motorizado adoptadas por las autoridades de Asturias y Valladolid, advirtiendo a las personas más sensibles a la contaminación atmosférica, tales como la infancia, las personas mayores, las mujeres gestantes o personas con problemas respiratorios o cardiovasculares, de que se protejan.

Asimismo, insta a los ayuntamientos de las ciudades grandes y medias y a las comunidades autónomas con áreas metropolitanas en su territorio a que redacten planes de acción a corto plazo que permitan adoptar las medidas de lucha contra la contaminación necesarias frente a episodios de mala calidad del aire como el que venimos sufriendo en los últimos días.

La contaminación atmosférica por partículas fue responsable en 2015 de casi 28.000 muertes prematuras en España, según el último informe sobre la calidad del aire publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, citando estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El Instituto de Salud Carlos III ha estimado en casi 3.000 las muertes anuales producidas por la exposición a corto plazo a partículas en la veintena de ciudades españolas donde se ha encontrado una asociación significativa entre contaminación y mortalidad.

Se trata por ello de un importante problema ambiental y sanitario, agravado por el cambio climático global, que está reduciendo las precipitaciones e incrementa las situaciones meteorológicas estables favorables a la acumulación de la contaminación atmosférica.
Más información: Miguel Ángel Ceballos, portavoz de Ecologistas en Acción, 653 072 277

Roberto Herreros Prensa
Confederación de Ecologistas en Acción
915 31 27 39 | 617 02 64 32
www.ecologistasenaccion.org
@robertoherreros
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] Solo Asturias y Valladolid actúan frente al episodio de contaminación atmosférica

PCS Resumen nº 2691

POLITICA EN EL CONO SUR LATINOAMERICANO


POLITICA EN EL CONO SUR LATINOAMERICANO Grupo
1
Mensaje

Resumen #2691
1.1
Documento – NORMAS Y TEMATICA DE POLITICA CONO SUR.doc

by
Mensaje

1.1

Documento – NORMAS Y TEMATICA DE POLITICA CONO SUR.doc

Sáb, 23 de Feb, 2019 8:54 pm (PST) . Enviado por:

Documento : NORMAS Y TEMATICA DE POLITICA CONO SUR.doc
Descripción : NORMAS Y TEMATICA DE POLITICA CONO SURResponder a remitente


.


Responder a grupo


.


Responder via Web Post


.


Todo los mensajes (251)


.


Más populares ^

Por una Constitución auténticamente democrática para Chile, visite y firme en http://www.asambleaconstituyente.cl/

Manténgase informado sobre los DD.HH. en Chile, visite http://www.memoriaviva.com/ y http://www.chile-esmeralda.com/

Visita tu grupo

• Privacidad • Cancelar suscripción • Condiciones de uso

FontFuente: politicaconosur@gruposyahoo.com

Comentaris tancats a PCS Resumen nº 2691

Últimes noticies publicades al web de la CGT de Catalunya (24-02-19)

Si no veu correctament aquest correu premi aquí
CGT de Catalunya.
www.cgtcatalunya.cat
Últimes noticies publicades al web de la CGT de Catalunya.
Darrera publicada: 24 de febrer.
diumenge 10 de febrer de 2019
Ha sortit el número 206 de la revista Catalunya (Febrer 2019)
– EDITORIAL:

– TEMA DEL MES:

Ens sobren els motius per fer vaga el 8M

– SINDICAL:

Cacaolat agredolç

Assetjament sexual: detecció, sensibilització i acció

L’avaluació de riscos laborals

Notícies sindicals

– OPINIÓ:

Vaga ‘postureo’ o lluita

Assalt al tren de l’administració

– EL DOCUMENT:

Transició energètica i evolució social

– L’ENTREVISTA:

Guillermina Peirò

– SOCIAL:

Al jovent ens espera un futur de misèria, precarietat i explotació

La PAH de Sabadell ocupa un cinquè bloc per a dones i (…)

dimarts 5 de febrer de 2019
Cent anys després, la vaga de La Canadenca ens assenyala el camí
Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya
Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya

Un 5 de febrer de fa cent anys s’iniciava una de les més importants mobilitzacions obreres a territori català. Com a conseqüència de la solidaritat contra l’acom

iadament de cinc representants de la CNT a l’empresa elèctrica ‘Riego y Fuerzas del Ebro’, coneguda com ‘La Canadenca’, es declaren en vaga diverses seccions de l’empresa fins afectar-la en la seva totalitat. En poc temps, els i les treballadores d’altres empreses van seguir-ne l’exemple, arribant (…)

divendres 11 de gener de 2019
Vaga: ’postureo’ o lluita?
Article d’Ermengol Gassiot
Aquesta lluita, és per “postureo” o és per a guanyar?

Aquesta pregunta hauria d’estar fora de lloc quan iniciem un conflicte sindical. Sobre el paper, tota lluita sindical, que és en si mateixa una expressió del conflicte social, la fem perquè l’entenem com a eina per aconseguir un seguit d’objectius. En els temps que corren, molt sovint es tracta d’aturar agressions que la patronal fa directament contra les nostres condicions de treball que són, també, les nostres condicions de vida. És a dir, (…)

divendres 22 de febrer de 2019
Les vagues si serveixen: Victòria de la secció sindical CGT Nestlé Girona
Avui ha sigut un gran dia per les companyes de la secció sindical CGT Nestlé Girona, després de prop d’un any de negociacions de conveni col·lectiu sense resultats, han aconseguit tot un paquet de millores socials molt significatives… i el seu objectiu: “una pujada salarial del 3% per recuperar el poder adquisitiu perdut des de feia 8 anys, que demanaven insistentment les treballadores”.

Però no és només la consecució d’aquesta revisió salarial, és molt més ampli, profund i ple de simbologia el que (…)

divendres 22 de febrer de 2019
Una més de les nostres [Sobre l’Anna de Sallent]
Article d’Ermengol Gassiot
[Fa més o menys un any que una companya de lluites, de moltes lluites, l’Anna Gabriel va haver de marxar. Fa més o menys un any vaig escriure aquest escrit per un llibre que es va editar sobre ella. En aquelles dates ambdós compartíem que sobre nosaltres penjava una ordre de detenció. M’ha vingut de gust compartir-lo]

Qui em coneix sap que no m’agrada gens parlar de noms propis. Que sempre he pensat que la lluita i la militància són realitats col·lectives. Que quan parlem en primera persona ho fem (…)

dijous 21 de febrer de 2019
Una situació inadmissible a la xarxa de Rodalies de Catalunya
UNA SITUACIÓ INADMISSIBLE

La Secció de CGT-RENFE-ADIF de Barcelona expressem la nostra preocupació pels tràgics successos esdevinguts recentment en la xarxa de Rodalies de Catalunya. En tres mesos la línia R-4 nord acumula dues víctimes mortals i un important nombre de ferits, sense que de moment hi hagi aspectes de solució.

Uns esdeveniments, relacionats amb el món del ferrocarril, que tenen el mateix origen que uns altres que vénen succeint en altres territoris de l’estat espanyol i que també (…)

dijous 21 de febrer de 2019
Després de perdre el judici sobre classificació professional, Elecnor farà oficials de primera a tots els tècnics
El 30 de gener de 2018 es va celebrar el judici sobre la demanda que quatre instal·ladors oficials de 3a (grup 6 del conveni del metall de Barcelona), tots membres de la secció sindical de CGT, van interposar contra sobre la classificació professional. Un any després s’ha publicat la sentència, que ha donat la raó als treballadors. El jutge estima la demanda, declara el dret dels treballadors a ostentar el grup 5 i condemna a l’empresa a pagar les diferències salarials amb caràcter retroactiu des (…)
dimarts 19 de febrer de 2019
La CGT de Catalunya ha presentat convocatòria de vaga el 8M per tot Catalunya
Aquest matí s’ha presentat davant el departament de relacions laborals de la Generalitat la convocatoria de vaga de 24h pel proper 8M a tot el territori de Catalunya. Es fa una crida a la vaga per part de tota la classe treballadora sense distinció de gènere o prestació de serveis a empreses publiques o privades.

Són evidents les causes que motiven aquesta convocatòria: des de les desigualtats en l’ àmbit laboral fins a les causes sistèmiques que les generen.

La vaga és de 24 hores, des de la CGT (…)

diumenge 17 de febrer de 2019
Material Vaga General Feminista 8M
Recull de cartells, adhesius i documentació per a la Vaga General del 8M
dissabte 16 de febrer de 2019
Argumentari de la CGT per a la vaga general feminista del 8M i material per a imprimir
A QUI AFECTA?

Afectarà a tots els treballadors i treballadores, de tots els àmbits

sectorials, públics i privats, funcionaris i funcionàries, igual que a empreses

i organismes encarregats de serveis públics, sense distinció de situació

laboral, sexe, edat o condició social.

TIPUS DE VAGA

Vaga General el dia 8 de març de 2019, de 24 hores (des de les 00 hores

fins a les 24 hores del mateix dia): vaga laboral, de consum, de cures i

estudiantil. L’objectiu és parar la vida en tota la seva (…)

dimecres 13 de febrer de 2019
Tot és mercat, ’amigo’? Comunicat Sector Social CGT
Arran de les darreres informacions d’alguns mitjans sobre les més que possibles irregularitats en les adjudicacions donades per la DGAIA en el cas Ricard Calvo, així com de la compareixença al Parlament del Conseller Chakir el Homrani per donar explicacions sobre aquest fet, des del Sector Social CGT volem manifestar el següent:

Cada cop sembla més evident la corrupció i amiguisme des de la DGAIA i partits polítics en el govern cap a certes Fundacions del Tercer Sector Social que treballen amb (…)

dimarts 12 de febrer de 2019
Un pas més en la degradació de les condicions de treball. Desobeïm
Comunicat Secció sindical CGT UAB
Des de fa anys estem immersos en una progressiva precarització de les condicions de treball, de la qual la Universitat no ha estat una excepció. Tanmateix, el procés ha estat altament asimètric: mentre que per a una majoria les condicions són cada cop més dures, amb més pressions, incerteses i dificultats per poder tenir una feina – i una vida – dignes, una minoria s’aprofita de les posicions de poder de les que gaudeix per depredar recursos en el seu benefici, aprofundint l’escletxa social. El (…)
dimarts 12 de febrer de 2019
20 de febrer, segona jornada de Vaga a Nestlé Girona
La multinacional Nestlé continua sense rectificar en el conflicte que s’està produint a la seva planta de Girona. A dia d’avui la empresa no ha fet cap mena de gest, ni ha realitzat cap convocatòria al Comitè d’Empresa per millora la pèrdua de nivell adquisitiu que estant patint les treballadores des de fa 8 anys.

Des de la secció sindical de CGT, les companyes han decidit estar a l’altura que es mereix la situació i donar un pas endavant convocant una vaga general de fàbrica pel dia 20 de febrer de (…)

dimarts 12 de febrer de 2019
ATLL Concessionària vol sancionar a una treballadora per queixar-se de suportar el fred durant la seva jornada laboral
La direcció de l’empresa ATLL CGC, la que està impedint que la gestió de l’aigua en alta torni a ser pública, ha amenaçat amb sancionar a una treballadora per queixar-se de suportar el fred durant la seva jornada laboral. Una situació que està patint des de fa anys.

La Secció Sindical de la CGT a ATLL, a la qual pertany la treballadora, va presentar ahir dilluns 11 de febrer al Parlament de Catalunya, una petició al representant de la Generalitat al Consell d’Administració d’ATLL CGC, SA Sr. Francesc (…)

dilluns 11 de febrer de 2019
Presentació Llibre Aurelio Fernández Sánchez y los Solidarios a l’Ateneu Llibertari Alomà de Tarragona
10 aniversari de l’Ateneu Llibertari Alomà
Aurelio Fernández fou un dels homes mes actius de l’ etapa revolucionaria d’aquest país conjuntament amb Durruti, Ascaso, García Oliver, Ricardo Sanz , Torres Escartín, Gregorio Suberviola, Eusebio Brau, Antonio Ortiz, i altres formaren el grup que en tot moment dels anys 20 i 30 del segle XX què activaren la flama revolucionaria que el 19 de juliol del 36 crea les condicions a Catalunya per viure una de les experiències més grans de l’historia social en totes les seves etapes. I per què no parlar de (…)
diumenge 10 de febrer de 2019
Balanç de 4 anys de lluita a l’educació pública
Balanç 4 anys de lluita

Revertim les retallades i la privatització, recuperem la democràcia als centres, eduquem sense por.

Creiem que els drets es conquereixen lluitant i no als despatxos i que, enlloc de mobilitzacions puntuals i decidides per cúpules sindicals, calen mobilitzacions continuades i contundents, decidides i organitzades en assemblees amb participació del màxim de companyes i companys.

Així ho hem vingut fent aquests quatre anys i així ho continuem fent al tancament del present (…)

divendres 8 de febrer de 2019
“Efectes secundaris” de la lluita de la CGT per a la SANITAT PÚBLICA
Fa dècades que la CGT assisteix a les constitucions de les Meses Electorals Coordinadores (MEC) de les Juntes de Personal sense cap tipus d’inconvenient, però aquest any l’ICS ES POSICIONA per fer campanya electoral contra nosaltres, la CGT.

Primerament l’ICS, com empresa, no pot intervenir en cap decisió sobre un procés electoral. Atès que l’ICS com empresa ni es presenta a les eleccions, ni forma part de la mesa electoral, ni és promotora d’aquestes.

Segonament l’ICS no va permetre la presència (…)

dimarts 5 de febrer de 2019
Sessions de formació anarcosindicalista de la CGT a Berga
Formació anarcosindicalista organitzada per la CGT del Berguedà:

Divendres 8 de febrer

Prevenció de riscos laborals, amb Julio Prieto, Secretari de Salut Laboral de CGT Catalunya.

De 9 a 13h i repetició de la sessió a partir de les 16h.

Dijous 14 de febrer

Acció sindical i social de la CGT, amb Ermengol Gassiot, Secretari General CGT Catalunya.

De 18 a 21h.

Dimarts 19 de febrer

La Jurídica sindical a la CGT, amb l’advocada Mireia Bazaga.

De 10 a 13h.

Dimecres 27 de febrer (…)

dilluns 4 de febrer de 2019
Setmana de lluita a l’educació pública del 4 al 10 de febrer #TancadesperlaPública
Ja tenim aquí la Setmana de Lluita a l’educació pública, del 4 al 10 de febrer, convocada per l’Assemblea de treballadores de l’educació pública de les comarques de Barcelona, amb tancades a centres, taules rodones, assemblees, tallers de pancartes, activitats per infants, vídeo fòrums, sopars i espais per dormir.

Amb el suport de la FAPAC, l’Assemblea Groga de Gràcia, la Plataforma per l’educació pública del Poblenou, l’Assemblea Groga de Gramenet, Olesa es mou, i els sindicats USTEC·STEs, CGT (…)

dimecres 30 de gener de 2019
Reunió de la ’Plataforma Estatal en Defensa del Trànsit Interior de Ports’ a Barcelona davant l’amenaça de precaritzar el treball
Reunió de la “Plataforma Estatal en Defensa del Trànsit Interior de Ports” a Barcelona davant l’amenaça de precaritzar el treball

Es reuneixen el 30 de gener a Barcelona, representants dels treballadors de les empreses de Trànsit Interior (Remolcadors, Amarradors, Boteros, etc.) de la majoria de Ports de l’Estat Espanyol.

Els sindicats OTEP, SITRAMAR, COORDINADORA, CIG, USO, SAME, CNT, CGT Mar i Ports, s’integren en la plataforma i donen suport a les seves demandes.

Es planteja obertament (…)

www.cgtcatalunya.cat |
facebook |
twitter |
vimeo |
youtube |
flickr |
rss |
google+ |
slideshare |
issuu |
scribd |
instagram |
about |
linkedin |
bambuser
Què és la CGT |
On trobar-nos |
Afiliació |
Butlletí |
On Trobar-nos |
Àmbits d’actuació |
Actualitat |
Legislació |
Serveis Socials i Sindicals |
Enllaços
En relació a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic
(la LSSI-CE) aprovada pel parlament espanyol i de la vigent Llei Orgànica 15 13/12/1999 de Protecció de Dades espanyola, estem obligats a
comunicar-te que la teva adreça de correu figura en aquest moment subscrita a la LLISTA de correu electrònic de l’equip de comunicació adscrit
a la Secretaria de Comunicació de la CGT de Catalunya, formant part d’un fitxer automatitzat de dades.nnAmb el present e-mail volem informar-te de
la teva opció de cancel·lació en virtut de les lleis abans esmentades, i del teu dret d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les teves
dades. Si no desitges seguir rebent missatges d’aquesta llista, per a donar-te de baixa envia un correu a l’adreça:
com-cgt-cat@cgtcatalunya.cat.

FontFuente: enviaments@cgtcatalunya.cat

Comentaris tancats a Últimes noticies publicades al web de la CGT de Catalunya (24-02-19)

[Ecologistas en Acción] Bolet ín informativo semanal

Boletín Informativo Semanal

logo-boletin
Boletín informativo semanal 24-02-2019
Los documentos de clima y energía del Gobierno se quedan cortos en
ambición climática

Para Ecologistas en Acción, aunque los nuevos objetivos suponen un
avance respecto a la situación anterior, la planificación presentada
está lejos de la ambición requerida.

Leer más

Los documentos de clima y energía del Gobierno se quedan cortos en
ambición climática
[Informe] De la vulnerabilidad energética al derecho a la energía

[Informe] De la vulnerabilidad energética al derecho a la energía

Un documento que responde a la propuesta de los expertos del anterior
Ministerio de Energía presidido por Nadal, a través de las voces de
varias mujeres y hombres, que reflexionan sobre las consecuencias reales
que los proyectos energéticos están teniendo en el territorio.

Leer más
Un tratado comercial de la UE con Trump socavaría los compromisos
internacionales sobre el clima

Declaración de la sociedad civil europea sobre las negociaciones
comerciales entre la UE y los EE UU.

Leer más

Un tratado comercial de la UE con Trump socavaría los compromisos
internacionales sobre el clima

Las mentiras, medias verdades y manipulaciones de ‘Jara y Sedal’

Las mentiras, medias verdades y manipulaciones de ‘Jara y Sedal’

En un artículo y un vídeo recientemente publicados por Jara y Sedal se
deslizan una gran cantidad de falsedades, argumentos demagógicos y
medias verdades contra las organizaciones ecologistas y en particular
contra Ecologistas en Acción.

Leer más
Piden activar los sistemas de información a la población ante la
contaminación

Ante la previsión de una nueva oleada de incendios que afecte a la salud
pública por la mala calidad del aire hay que activar los sistemas de
información a la población.

Leer más

Piden activar los sistemas de información a la población ante la
contaminación
Incendios y calidad del aire

Incendios y calidad del aire

Ante situaciones de emergencia creada por los incendios hay que activar
los sistemas de aviso a la población y disponer de datos sobre cómo
afecta la calidad del aire a la salud pública.

Leer más
Veinte sugerencias a la Estrategia Regional de Calidad del Aire

Ecologistas en Acción considera vacuo el documento autonómico y reclama
que se elaboren ya los obligados planes de calidad del aire en las zonas
donde se incumplen los objetivos legales de ozono.

Leer más

Veinte sugerencias a la Estrategia Regional de Calidad del Aire

La nueva depuradora en la isla de Solvay

Cantabria

Ante la elección por parte del Ministerio de Transición Ecológica de la
ubicación para la depuradora que sustituirá a la de Vuelta Ostrera, en
la isla Montii o isla de Solvay, Ecologistas en Acción se felicita por
la elección.

Leer más
Informe del impacto acústico de la cementera Cosmos

Córdoba ciudad

Se comprueba fehacientemente que las quejas vecinales son fundadas y,
por ello, entendemos que la empresa cementera COSMOS no cumple los
Objetivos de Calidad Acústica legalmente establecidos.

Leer más
Posible emergencia radiológica en Cepsa

Campo de Gibraltar

Se puede llegar a originar un accidente con consecuencias para la
instalación, sus trabajadores, la población o el medio ambiente.

Leer más
Valladolid vivió la semana pasada una situación de alerta por
partículas, no declarada

Valladolid

Ecologistas en Acción pide más seriedad al Ayuntamiento en la aplicación
de su plan de acción, para proteger la salud pública en los episodios de
alta contaminación del aire.

Leer más
Supuesto material tóxico para movimientos de tierra cerca de refinería
de Cepsa

Campo de Gibraltar

Aclaramos, a este respecto, que esa petición no implica que los
materiales hallados están emitiendo radiación, si bien quieren
corroborar que pudiera tratarse de elementos que, tras un determinado
tratamiento -por ejemplo, fundición-, puedan emitirla. Vamos a pedir
pruebas al Consejo de Seguridad Nuclear

Leer más
Cuestionamos que el Gobierno municipal cumpla con su palabra

Sierra de Cádiz

Se registró en dicha plataforma digital decidearcos.es la iniciativa
denominada “No a la suelta de un toro el sábado santo”, la cual obtuvo
en tan solo dos días los 150 apoyos necesarios para ser elevada a votación

Leer más
Una sentencia impide una urbanización de 581 viviendas en un monte
protegido en Maello

Ávila

La proyectada macro-urbanización “El Monte de Puenteviejo” en el
municipio abulense de Maello se mantendrá como suelo rústico por una
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Leer más
Piden que no se celebre en Moheda Alta el Campeonato de caza de perdiz
con reclamo

Extremadura

Ecologistas en Acción ha solicitado a la Junta de Extremadura y al
Ayuntamiento de Navalvillar de Pela (Badajoz), que se paralice de manera
inmediata la convocatoria a la XXII edición del Campeonato de España de
Caza de Perdiz con Reclamo Macho

Leer más
Ordenanza de movilidad: otra oportunidad perdida

Burgos

Ecologistas en Acción presenta alegaciones a la aprobación inicial de la
Ordenanza de Movilidad. Considera que el texto es insuficiente para el
cambio de modelo de transporte y la lucha contra el cambio climático.

Leer más
Alegaciones al Catálogo de Paisajes Relevantes

Cantabria

Ecologistas en Acción de Cantabria ha presentado alegaciones a la
propuesta de Decreto para aprobar el Catálogo de Paisajes Relevantes,
así como a las Directrices sobre el Paisaje.

Leer más
¿Qué pasa con el clima?

La Ribera

Diálogo apócrifo resumido entre los gobiernos, las petroleras, los
ecologistas y los pueblos sobre el cambio climático y sus efectos
colaterales…

Leer más
Impiden de forma violenta la marcha por el sendero del Salto del
Cabrero

Cádiz

Nos dirigiremos al alcalde de Grazalema para que proceda a solucionar
los defectos del expediente de clasificación y catalogación de este
camino público, otorgándole el carácter de “Bien de Dominio Público
adscrito al Uso Público”, para poder así inscribirlo en el inventario de
bienes municipales y que nunca más vuelva a ser cerrado por nadie.

Leer más
Convenio de colaboración en Abanilla

Región Murciana

Ecologistas en Acción y Ayuntamiento de Abanilla firman un convenio de
colaboración para realización de actuaciones de conservación en espacios
protegidos del municipio.

Leer más
La gestión directa de la EDAR es una necesidad económica y
medioambiental

El Puerto de Santa María

Apoyamos, como lo ha hecho siempre, que APEMSA proceda a asumir la
gestión directa de la EDAR y que Aqualia invierta el millonario montante
que cobra por el “Know-how” en su mejora para garantizar una correcta
depuración de las aguas residuales.

Leer más
El proyecto Barrios por el Clima, se afianza

Córdoba ciudad

Actualmente se viene desarrollando en seis barrios, siete si sumamos el
proyecto que desde finales del 2017, está marcha en Valdeolleros.

Leer más
Convocatorias

* Madrid: Debate Voces expertas para la transición energética

* Madrid: Presentación del libro La vida en el centro

* La Laguna: Cineforum Top Inclós, daños y consecuencias del turismo

* Alcorcón: Marcha senderista por el Corredor Ecológico del suroeste
de Madrid

* Madrid: Curso Defensa del territorio para activistas

* Madrid: Concentración Salvar de la extinción al orangután Tapanuli

* Donostia: Etorkizunerako arrantza eredu berria

* El Puerto: 2ª Jornada de repoblación en el Descansadero del Gallo

* Málaga: Marcha reivindicativa por Sierra Bermeja

* Torrecaballeros: Jornada El impacto de las macrogranjas

* Logroño: Presentación del libro Espejo Lobo

* Badajoz: Jornadas Perspectivas frente al colapso civilizatorio

* Tarragona: Simulacre d’accident nuclear

* Xixón: Plantación de cerezales por Fukushima

Ecologista nº98

Ecologista nº98

20 años de ecologismo social.

Huertos urbanos.

Basuras marinas.

Feminismo y ecología.

Leer más <20 años de ecologismo social. Huertos urbanos. Basuras
marinas. Feminismo y ecologia.>
en acción
¿Quiénes somos?
| Asóciate
| Participa
| FAQ

facebook twitter
youtube
instagram

Borrarte de la lista
| Política
de privacidad

*Ecologistas en Acción
Marqués de Leganés 12 – 28004 Madrid

– Teléfono: +34-91-5312739*

FontFuente: comunicacion@ecologistasenaccion.org, via: informa-bounces@listas.nodo50.org

Comentaris tancats a [Ecologistas en Acción] Bolet ín informativo semanal

[Infomoc] [Insumissia – Antimilitaristas.org] Las novedades

Hola

Este es el boletín de información del sitio “Insumissia –
Antimilitaristas.org” (https://www.antimilitaristas.org).
Este boletín reseña las novedades publicadas desde 15 días.
Nuevos artículos
————————–
** 30 años de Insumisión **
– 22 de febrero de 2019

-> https://www.antimilitaristas.org/30-anos-de-Insumision.html
** La Insumisión cumple 30 años **
– 21 de febrero de 2019

El 20 de febrero de 2019 se han cumplido treinta años del descorche de la
campaña Insumisión, un ejemplo de desobediencia civil antimilitarista que
movilizó a miles de jóvenes del Estado Español en la década de los 90 del
siglo XX y que tuvo como consecuencias inmediatas la suspensión del (…)

-> https://www.antimilitaristas.org/La-Insumision-cumple-30-anos.html
** La insumisión en Extremadura **
– 20 de febrero de 2019

El 20 de febrero de 1989, hace ahora 30 años, cincuenta y siete objetores
de conciencia en búsqueda y captura, prófugos por no haberse incorporado al
ejército en su llamada a filas, se presentaron públicamente en el Estado
español para expresar su desobediencia al servicio militar obligatorio
(…)

-> https://www.antimilitaristas.org/La-insumision-en-Extremadura.html
** Insumisión. 30 años desobedeciendo **
– 19 de febrero de 2019

Inauguración de la exposición: «Historia de la insumisión» y proyección del
documental: «Insumisión: 20 años desobedeciendo»

-> https://www.antimilitaristas.org/Insumision-30-anos-desobedeciendo.html
** La empresa bélica estatal Navantia estrecha su cooperación con el
régimen de Arabia Saudí **
– 19 de febrero de 2019

Navantia Arabia Saudí y Navantia planean una empresa conjunta de sistemas
de gestión de combate

La sociedad SANNI integrará y adaptará los sistemas de gestión de combate
de Navantia para las corbetas de las fuerzas armadas saudíes.

ABU DAB

reuters

La compañía estatal Saudi Arabian Military (…)

->
https://www.antimilitaristas.org/La-empresa-belica-estatal-Navantia-estrecha-su-cooperacion-con-el-regimen-de.html
** 30 anys d’Insubmissió **
– 17 de febrero de 2019

20 de febrer, en La Model de Barcelona

19 horas

-> https://www.antimilitaristas.org/30-anys-d-Insubmissio.html
** Venezuela: no queda otra que dialogar **
– 15 de febrero de 2019

->
https://www.antimilitaristas.org/Venezuela-no-queda-otra-que-dialogar.html
** «Hemos aprendido a perder el miedo y ahora no puede haber ninguna
sentencia que nos haga renunciar al ejercicio de la desobediencia civil» **
– 14 de febrero de 2019

Cárcel de Soto del Real, 7 de febrero de 2019 Estimadísimo Pepe:

Tu carta es un soplo de fuerza días antes del Juicio en el Supremo. Tenemos
muchas ganas, te lo aseguro. Sabemos que es una oportunidad inmejorable
para acusar la vulneración de derechos del Estado y defender la libertad de
todos. (…)

->
https://www.antimilitaristas.org/Hemos-aprendido-a-perder-el-miedo-y-ahora-no-puede-haber-ninguna-sentencia-que.html
** Que los barcos militares no contaminen el nombre de nuestros ríos **
– 14 de febrero de 2019

->
https://www.antimilitaristas.org/Que-los-barcos-militares-no-contaminen-el-nombre-de-nuestros-rios.html
** El ejército español bombardeará de nuevo las Bardenas con fuego real
desde el 13 al 18 de febrero **
– 11 de febrero de 2019

Ya están aquí las primeras maniobras con fuego real del año, y tendrán
lugar la próxima semana los días 13,14,15 y 18 de febrero. Desde Bardenas
Libres se preguntan cuántas maniobras tendrán que soportar este año. “Lo
que si sabemos es lo qué significa el aumento del canon económico que
reciben (…)

->
https://www.antimilitaristas.org/El-ejercito-espanol-bombardeara-de-nuevo-las-Bardenas-con-fuego-real-desde-el.html
** El capitalismo: Hijo bastardo del militarismo **
– 10 de febrero de 2019

->
https://www.antimilitaristas.org/El-capitalismo-Hijo-bastardo-del-militarismo-6025.html
_______________________________________________
Infomoc mailing list
Infomoc@grups.pangea.org
http://www.grups.pangea.org/mailman/listinfo/infomoc

FontFuente: noticias@antimilitaristas.org (noticias at antimilitaristas.org), via: infomoc-bounces@grups.pangea.org

Comentaris tancats a [Infomoc] [Insumissia – Antimilitaristas.org] Las novedades

Resumen de Infomoc, Vol 186, Envío 4

Envíe los mensajes para la lista Infomoc a
infomoc@grups.pangea.org

Para subscribirse o anular su subscripción a través de la WEB
http://www.grups.pangea.org/mailman/listinfo/infomoc

O por correo electrónico, enviando un mensaje con el texto “help” en
el asunto (subject) o en el cuerpo a:
infomoc-request@grups.pangea.org

Puede contactar con el responsable de la lista escribiendo a:
infomoc-owner@grups.pangea.org

Si responde a algún contenido de este mensaje, por favor, edite la
linea del asunto (subject) para que el texto sea mas especifico que:
“Re: Contents of Infomoc digest…”. Además, por favor, incluya en la
respuesta sólo aquellas partes del mensaje a las que está
respondiendo.
Asuntos del día:

1. La mili volverá a España si gobierna el PP (ae)
2. Construint esperança en un temps inquietant – Jornada Alfons
Banda – 22 de febrer de 2019 (Lourdes Vergés)
———————————————————————-

Message: 1
Date: Sun, 10 Feb 2019 17:36:23 +0000 (UTC)
From: ae
To: INFOMOC
Subject: [Infomoc] La mili volverá a España si gobierna el PP
Message-ID: <158542274.1816280.1549820183147@mail.yahoo.com>
Content-Type: text/plain; charset=”utf-8″

La mili volverá a España si gobierna el PP

https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/defensa/mili-volvera-espana-gobierna-pp/20180928125815116413.html
Alberto
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Todas las cosas son imposibles, mientras lo parecen.  (Concepción Arenal)

———— próxima parte ————
Se ha borrado un adjunto en formato HTML…
URL:

——————————

Message: 2
Date: Tue, 19 Feb 2019 12:17:33 +0100
From: Lourdes Vergés
To: Lourdes Vergés
Subject: [Infomoc] Construint esperança en un temps inquietant –
Jornada Alfons Banda – 22 de febrer de 2019
Message-ID: <8D165150BBB1400F90EED56D5ACCDE60@PERLAPAU.LOCAL>
Content-Type: text/plain; charset=”iso-8859-1″
Jornada Alfons Banda
Construint esperança en un temps inquietant.
Com abordar el moment actual des de la cultura de pau i els drets humans?

Què ens espera en els propers temps? Quines són les tendències? Torna la
Guerra Freda? Patirem una nova cursa armamentística? Per què creix la
política de l’odi? Com és que el masclisme i el racisme es resisteixen a
desaparèixer? Tindrem un món més militaritzat però menys segur? Què podem
fer davant la retallada de drets i llibertats que patim al país, a Europa,
al món? Com ens cal afrontar-ho, tot plegat?

Són preguntes que totes i tots ens fem i que abordarem el divendres 22 de
febrer, a les 19 h, al CCCB de Barcelona (Aula 1)

David Fernàndez (periodista, activista, exdiputat), Judit Carrera
(politòloga, directora general del CCCB), Antoni Gutiérrez-Rubí (assessor de
comunicació, director d’Ideograma) i Carme Colomina (periodista, analista en
relacions internacionals) conversaran amb Jordi Armadans, director de
FundiPau.

L’acte es tancarà amb la lectura de textos de l’Alfons Banda per recordar el
cinquè aniversari de la seva mort.

Lourdes Vergés
Àrea de comunicació i premsa
FundiPau (Fundació per la Pau)
Av. Meridiana, 30-32, esc. A, entl. 2a – 08018 Barcelona
Telèfon 93 302 51 29
http://www.fundipau.org/
———— próxima parte ————
Se ha borrado un adjunto en formato HTML…
URL:

——————————

_______________________________________________
Infomoc mailing list
Infomoc@grups.pangea.org
http://www.grups.pangea.org/mailman/listinfo/infomoc

Fin de Resumen de Infomoc, Vol 186, Envío 4
*******************************************

FontFuente: infomoc-request@grups.pangea.org, via: infomoc-bounces@grups.pangea.org

Comentaris tancats a Resumen de Infomoc, Vol 186, Envío 4

[Mitjans] Convocatòria 26/02 11:30 – Veïns i ecologistes demanan que no s’aprovi el Pla de residus que proposa l’AMB

*Convocatòria de Premsa *
Veïns i ecologistes demanem que no s’aprovi el Pla de residus que
proposa l’AMB

*

*Emplacem als consellers i conselleres de l’AMB a que ajornin
cautelarment l’aprovació d’aquest programa per incomplir els
objectius als quals obliga la normativa comunitària.*

**

**

* **

*Roda de Premsa dia 26 de febrer a les 11:30 a l’AMB de Zona Franca.*

Barcelona, 22 de Febrer de 2019.

AireNet, CEPA i Ecologistes en Acció convoquem als mitjans de
comunicació el dia 26 de Febrer a les 11.30h a les instal·lacions de
l’AMB a la Zona Franca. Estarem presents a la sessió en la qual es
debatrà i votarà el pla i, posteriorment a la mateixa respondrem a les
vostres preguntes.

Volem fer públic que les tres entitats hem presentat un escrit als
consellers i conselleres del Consell Metropolità de l’AMB, que el
dimarts 26 es reuniran per l’aprovació de l’anomenat “Programa
Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals
2019-2025” (PREMET 2025)

A l’escrit denunciem irregularitats en el procés de participació I
incompliments de les directives europees. Lamentem que cap organització
veïnal i ecologista hagi participat ni ha estat consultada durant aquest
procés.

El PREMET no pot complir els objectius que fixa la legislació europea
(assolir un 55% de reciclatge l’any 2025), perquè no incorpora mesures
ni eines concretes i vinculants amb calendari de compliment.

Així mateix el veïns i les entitats ecologistes denunciem que la
incineració sigui l’aposta en el nou Programa de Residus Metropolità
2019-2025 i encara pretenen incinerar residus orgànics, tal com mostra
el fet que el pla proposa cremar residus orgànics. Això podria
significar incomplir el decret 152/2017 de la Generalitat.

*Convocatòria: **
*

* Dia: 26 de Febrer a les 11.30 h.
* Lloc: instal·lacions de l’AMB a la Zona Franca.
* Contacte AireNet: 649880752/639318092.
_____________________________________________

*Convocatòria de Premsa *
Veïns i ecologistes demanem que no s’aprovi el Pla de residus que
proposa l’AMB

*

*Emplacem als consellers i conselleres de l’AMB a que ajornin
cautelarment l’aprovació d’aquest programa per incomplir els
objectius als quals obliga la normativa comunitària.*

**

**

* **

*Roda de Premsa dia 26 de febrer a les 11:30 a l’AMB de Zona Franca.*

Barcelona, 22 de Febrer de 2019.

AireNet, CEPA i Ecologistes en Acció convoquem als mitjans de
comunicació el dia 26 de Febrer a les 11.30h a les instal·lacions de
l’AMB a la Zona Franca. Estarem presents a la sessió en la qual es
debatrà i votarà el pla i, posteriorment a la mateixa respondrem a les
vostres preguntes.

Volem fer públic que les tres entitats hem presentat un escrit als
consellers i conselleres del Consell Metropolità de l’AMB, que el
dimarts 26 es reuniran per l’aprovació de l’anomenat “Programa
Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals
2019-2025” (PREMET 2025)

A l’escrit denunciem irregularitats en el procés de participació I
incompliments de les directives europees. Lamentem que cap organització
veïnal i ecologista hagi participat ni ha estat consultada durant aquest
procés.

El PREMET no pot complir els objectius que fixa la legislació europea
(assolir un 55% de reciclatge l’any 2025), perquè no incorpora mesures
ni eines concretes i vinculants amb calendari de compliment.

Així mateix el veïns i les entitats ecologistes denunciem que la
incineració sigui l’aposta en el nou Programa de Residus Metropolità
2019-2025 i encara pretenen incinerar residus orgànics, tal com mostra
el fet que el pla proposa cremar residus orgànics. Això podria
significar incomplir el decret 152/2017 de la Generalitat.

*Convocatòria: **
*

* *Dia: *26 de Febrer a les 11.30 h.
* *Lloc:* instal·lacions de l’AMB a la Zona Franca.
* Contacte AireNet: 649880752/639318092.
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Sant Pere més Alt 31, 2º 3ª
08003 Barcelona
Teléfono: 648761199
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] Convocatòria 26/02 11:30 – Veïns i ecologistes demanan que no s’aprovi el Pla de residus que proposa l’AMB

[Infomoc] La mili volverá a España si gobierna el PP

La mili volverá a España si gobierna el PP

https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/defensa/mili-volvera-espana-gobierna-pp/20180928125815116413.html
Alberto
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Todas las cosas son imposibles, mientras lo parecen.  (Concepción Arenal)

_______________________________________________
Infomoc mailing list
Infomoc@grups.pangea.org
http://www.grups.pangea.org/mailman/listinfo/infomoc

FontFuente: desobedece@yahoo.es, via: infomoc-bounces@grups.pangea.org

Comentaris tancats a [Infomoc] La mili volverá a España si gobierna el PP

[Medios] Los documentos de clima y energía del Gobierno se quedan cortos en ambición climática

22 de febrero de 2019

Los documentos de clima y energía del Gobierno se quedan cortos en ambición climática

· Para Ecologistas en Acción, aunque los nuevos objetivos suponen un avance respecto a la situación anterior, la planificación presentada está lejos de la ambición requerida.

· Los calendarios de cierre presentados responden más a los intereses de las grandes compañías eléctricas que a los propios compromisos del PSOE.

· Se pierde la oportunidad de reducir emisiones en sectores como el transporte, la agricultura o los residuos.

Tras meses de promesas, filtraciones y actos, el Consejo de Ministros ha presentado un paquete de cambio climático días antes del fin de la legislatura. Si bien los compromisos planteados son al menos superiores a la propuesta anterior del Partido Popular, están muy lejos de reducciones anuales superiores al 7 % anual hasta 2030.

Aunque las declaraciones de los principales responsables políticos aciertan en la identificación del enorme reto del cambio climático, chocan de nuevo con la voluntad de los grandes sectores empresariales que consiguen una normativa que proteja sus beneficios. La injustificada excusa de las eléctricas, de carecer de fondos para el desmantelamiento de las centrales nucleares, o los planes de transición justa no pueden retrasar la consecución de un horizonte 100 % renovable. El sector ha gozado de importantes aportaciones de fondos por parte de sucesivos gobiernos a través de medidas como el déficit de tarifa, los costes de transición a la competencia o el propio diseño del mercado eléctrico.

Ese parece ser por ejemplo el caso del calendario de cierre nuclear del Plan Nacional de Clima y Energía, que incumple el acuerdo histórico adoptado por el PSOE y por otras organizaciones sociales y sindicales.

Para Ecologistas en Acción esta postura del PSOE, que muestra cómo una vez más las cuentas de balances de resultados de las grandes eléctricas priman sobre el bien común, es inadmisible. Esta falta de valentía es patente en la ausencia de una fecha definitiva del cierre de las centrales de carbón, lo que deja a la voluntad de las empresas decisiones de calado que afectan a la ciudadanía global. La organización señala también que las interconexiones eléctricas por el golfo de Bizkaia, y entre Navarra y Aragón con Francia son innecesarias debido a un cálculo de seguridad energética sobredimensionado.

La propuesta presentada incrementa los objetivos climáticos del país, aumentando objetivos en penetración de energías renovables, incremento de la eficiencia y otra series de medidas que podrían suponer una cierta aceleración en la lucha contra el cambio climático, pero el esfuerzo debe ser aún mayor: sectores como el eléctrico tienen capacidades más que suficientes como para transformarse antes de 2030 a tecnologías 100 % renovables, superando así el escaso objetivo del 35% de energía renovable marcado en el plan y en el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático. Un objetivo que no supondría un esfuerzo adicional, ya que como reconoce el documento presentado los beneficios sociales y económicos de esta transformación son numerosos.

En el caso del transporte, el sector más emisor en el Estado español, debe ser prioritaria una reducción mayor de las emisiones. El objetivo actual nos sitúa en un nivel de emisiones en el sector muy cercano al registrado en los años 90, lo que resulta escaso.

La introducción de la prohibición de matriculación de vehículos de combustión interna en una señal importante y necesaria. No obstante, la fecha de 2040 es poco ambiciosa, ya que para esa fecha lo adecuado sería haber logrado una descarbonización total de la economía.

La medida de introducir zonas de bajas emisiones y otras de mejoras de la movilidad en municipios de más de 50.000 habitantes es positiva. Se echa de menos, sin embargo, una apuesta firme por el ferrocarril tanto para el transporte de pasajeros como de mercancías, que además es una medida con de competencia estatal.

En cuanto al transporte aéreo, el anteproyecto incluye una gran mejoría respecto a otros borradores, ya que promueve el uso de biocombustibles sintéticos y avanzados, excluyendo biodiésel de origen vegetal. Sin embargo, son necesarias mayores medidas para frenar el crecimiento de las emisiones en este sector, que se prevé aumentarán en los próximos años.

El documento tiene un evidente foco en temas sobre la energía faltando mayor desarrollo de otros sectores implicados en la lucha climática como el agrícola o el de residuos. Así, actuaciones y planificaciones mayores en el impulso de la agroecología y el uso sostenible del territorio podrían originar reducciones anuales considerables, pero la realidad es que se sigue sin poner freno a la macroindustria ganadera, altamente contaminante, en detrimento de un modelo familiar con capacidad de fijar mayor población en el territorio, o se sigue apostando por un turismo devorador ambiental y socialmente. Del mismo modo, la ausencia de medidas específicas contra la incineración de residuos y en favor de la recuperación de la materia orgánica para los suelos hace que el sector no experimente una gran transformación respecto a su insostenibilidad actual.

El último informe especial del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático alertaba de la enorme vulnerabilidad de regiones mediterráneas como la ibérica a un incremento de la temperatura global superior a 1,5 ºC. Este mismo informe señalaba como las medidas tomadas en la actualidad nos llevarían a un escenario de calentamiento muy por encima de los 3 ºC. Alcanzar este objetivo no supone únicamente sustituir unas tecnologías por otras, sino que es fundamental el descenso de nuestro consumo energético. Una cuestión evidente en el plan ya que a pesar de el gran despliegue previsto en energías renovables (3000 megavatios anuales) o el incremento de la eficiencia energética a través de la rehabilitación no logran el descenso de las emisiones necesarios.

El diseño de los modelos utilizados y convenidos a nivel internacional no solo no consideran este parámetro, sino que siguen insistiendo en considerar un escenario de crecimiento continuo, más eficiente, pero continuo y, por tanto, imposible. Así, el modelo se basa en la presunción de la infinitud de los materiales sin tener en cuenta las disponibilidades reales de esos recursos. No existe un balance de cuestiones como cuál es la producción de biomasa sostenible o qué usos son prioritarios cuando una energía es escasa. La ausencia de estas preguntas supone un enorme fallo del modelo que considera viable el sistema económico que nos ha traído a la situación actual; parámetros como el precio, las “señales para los mercados” o una metodología basada en mercados de carbono seguirán perpetuando el bloqueo que persiste en la lucha climática.

Para Ecologistas en Acción, aunque los nuevos objetivos suponen un avance respecto a la situación anterior, la planificación presentada está lejos de la ambición requerida y del impulso necesario para la transformación necesaria para frenar el cambio climático. El tiempo de la inacción se ha pasado. Solo una actuación decidida que consiga reducciones sustanciosas podrá atender las demandas de una transformación planetaria sin precedentes para frenar el cambio climático.
Más información: Javier Andaluz, responsable de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, 645 518 104

Roberto Herreros Prensa
Confederación de Ecologistas en Acción
915 31 27 39 | 617 02 64 32
www.ecologistasenaccion.org
@robertoherreros
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] Los documentos de clima y energía del Gobierno se quedan cortos en ambición climática