Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] NP: Organizacions denuncien a Brussel.les incumpliment Generalitat pla de conques internes de Catalunya

[cat-cast]

25 de novembre de 2013
ORGANITZACIONS DENUNCIEN QUE LA GENERALITAT DE CATALUNYA NO ESTÀ
IMPLEMENTANT LES MESURES CONTEMPLADES EN EL “PLA DE GESTIÓ DE
DISTRICTE DE CONCA FLUVIAL DE CATALUNYA”

*Ecologistes en Acció, Grup de Defensa del Ter, Enginyeria sense
Fronteres i Aigua és Vida amb el suport de l’Associació Naturalista de
Girona, Martorell Viu, Prou Sal, Plataforma Salvem el Gaià, Som el que
Sembrem, i IAEDEN; lliuren a Peter Gammeltoft, Cap de la Unitat de
Protecció de l’Aigua de la Comissió Europea, un informe denunciant els
majors conflictes hídrics de les Conques Internes de Catalunya i la poca
voluntat política del Govern de la Generalitat de Catalunya per
implementar les mesures contingudes en el Pla de Gestió de Catalunya que
es van incorporar, van ser aprovades pel Parlament de Catalunya i van
ser presentades a la Comissió Europea.**
*
L’Informe titulat /”Els conflictes hídrics més importants de les Conques
Internes de Catalunya” /posa de relleu l’existència de determinats casos
en els quals els ecosistemes fluvials es veuen greument afectats. Les
organitzacions denuncien el desinterès de l’actual govern català a
aplicar les directrius contingudes en el Pla, a més de la inexistència
de mesures per solucionar alguns d’ells.

Els conflictes que aquest informe analitza són:

– Incompliment de cabals de manteniment en l’Alt Ter per l’impacte
causat per la captació d’aigua de les minicentrals hidroelèctriques i en
el Baix Ter principalment pel transvasament d’aigua a Barcelona.

* Incompliment de cabals al Gaià a partir de la captació d’aigua de
Repsol per a la refrigeració de la Petroquímica de Tarragona, quan
disposa d’un proveïment alternatiu mitjançant l’aprofitament dels
efluents de les depuradores de la zona.
* Inexistència i no implementació de mesures que recondueixin la greu
contaminació dels aqüífers per nitrats procedents de les dejeccions
ramaderes. A causa d’això el 47% dels aqüífers de Catalunya no pot
aprofitar-se per al seu consum.
* La no aplicació de mesures adequades en l’explotació minera de
Potasa al Llobregat està suposant una gran salinització del riu
Llobregat, riu que no hem d’oblidar abasteix a un 50% de la població
de la Regió Metropolitana de Barcelona, la qual és de gairebé 5
milions de persones.
* La urbanització de moltes zones inundables de Catalunya amb el greu
risc que comporta. Destacant a títol il·lustratiu el cas de
l’ocupació en la confluència de l’Anoia i el Llobregat a Martorell.

“Demanem a Peter Gammeltoft, com a Cap de la Unitat d’Aigua de la
Comissària de Medi ambient que exigeixi al Govern espanyol o per
delegació de competències al Govern català, l’estricte compliment del
calendari del “Pla de Gestió” i que a la propera revisió del 2015 es
contemplin les mesures necessàries per resoldre els greus casos
denunciats”, destaca Jesús Soler portaveu del Grup de Defensa del Ter.

Al seu torn, Quim Pérez, portaveu d’Ecologistes en Acció manifesta “No
hauríem de responsabilitzar únicament a l’Agència Catalana de l’Aigua,
quan el seu treball ha estat tot el rigorós que els ha estat possible,
si no que hem de demanar responsabilitats al Govern Català de la poca
sensibilitat que mostra davant la greu situació dels nostres ecosistemes
fluvials”.

Peter Gammeltoft (Cap de la Unitat Protecció de l’Aigua i de la Comissió
Europea) s’ha mostrat concernit davant aquesta denúncia i, sobre aquest
tema, el comissari ha declarat: “les excepcions solament s’acceptaran
sota justificacions molt restrictives”. A més, Jorge Rodríguez, un dels
seus assistents, ha afegit que el Pla Hidrològic de Conques Internes de
Catalunya va ser avaluat en el seu moment molt positivament, però són
conscients que no s’estan implementant la gran majoria de mesures
contemplades en el Pla.

Finalment les organitzacions catalanes, Ecologistes en Acció, el Grup de
Defensa del Ter, Enginyeria sense Fronteres i Aigua és Vida participen
en aquest viatge juntament amb altres 18 organitzacions i plataformes(1)
procedents de tot l’Estat espanyol per presentar 60 propostes de millora
de la legislació europea d’aigües.

En aquest document es posa l’accent principalment en la necessitat
d’incorporar a la Directiva Marco d’Aigua, els cabals de manteniment, la
titularitat pública dels serveis, i el reconeixement explícit del dret
humà a l’aigua i al sanejament, com han demandat prop de dos milions
d’europeus i europees en la primera Iniciativa Ciutadana Europea que
s’ha engegat des que va aprovar aquest mecanisme de democràcia directa.

*Informe presentat **Els conflictes hídrics més importants de les
Conques Internes de Catalunya *

*Enllaç a fotos:*
http://we.tl/1usvg2qaes

*Més informació: *Quim Pérez 0034 647915639
Mariola Olcina (Prensa en Bruselas), 0034 659365961

1 Ecologistas en Acción (a nivel estatal), Aigua es
vida (Cataluña), Som lo que sembrem (Cataluña), Grup de Defensa del Ter
(Cataluña), Plataforma de Defensa de l`Ebre (Cataluña), Marea Azul del
Sur (Andalucía), Red Agua Pública (a nivel estatal), Ingeniería sin
Fronteras (a nivel estatal), Plataforma Salvem el Gaià (Cataluña),
Xúquer Viu (País Valencià), Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua
(Andalucía), Cuenca Azul (Cuenca del Ebro), L’Associació de Naturalistas
de Girona (Cataluña), Iaeden (Cataluña) y Asociación para la
Conservación Piscícola y de los Ecosistemas Acuáticos del Sur (Andalucía).
[cast]
25 de noviembre de 2013

*ORGANIZACIONES DENUNCIAN QUE LA GENERALITAT DE CATALUNYA NO ESTÁ
IMPLEMENTANDO LAS MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL “PLA DE GESTIÓ DE DISTRICTE
DE CONCA FLUVIAL DE CATALUNYA”*

*Ecologistes en Acció, Grup de Defensa del Ter, Enginyeria sense
Fronteres i Aigua és Vida con el apoyo de Associació Naturalista de
Girona, Martorell Viu, Prou Sal**, Plataforma Salvem el Gaià, Som lo que
Sembrem, y IAEDEN entregan a Peter Gammeltoft, Jefe de la Unidad de
Protección del Agua de la Comisión Europea, un informe denunciando los
mayores conflictos hídricos de las Cuencas Internas de Catalunya y la
poca voluntad política del Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
implementar las medidas contenidas en el Plan de Gestión de Catalunya
que se incorporaron, aprobaron por el Parlament de Catalunya y fueron
presentadas en la Comisión Europea. *

El Informe titulado “Los conflictos hídricos más importantes de las
Cuencas Internas de Catalunya” pone de relieve la existencia de
determinados casos en los que los ecosistemas fluviales se ven
gravemente afectados. Denunciamos el desinterés del actual gobierno
catalán en aplicar las directrices contenidas en el Plan, además de la
inexistencia de medidas para solucionar algunos de ellos.

Los conflictos que este informe analiza son:

– Incumplimiento de caudales de mantenimiento en el Alto Ter por el
impacto causado por la captación de agua de las minicentrales
hidroeléctricas y en el Bajo Ter principalmente por el trasvase de agua
a Barcelona.

*

Incumplimento de caudales en el Gaià a partir de la captación de
agua de Repsol para la refrigeración de la Petroquímica de
Tarragona, cuando dispone de un abastecimiento alternativo mediante
el aprovechamiento de los efluentes de las depuradoras de la zona.

*

Inexistencia y no implementación de medidas que reconduzcan la grave
contaminación de los acúiferos por nitratos procedentes de las
deyecciones ganaderas. Debido a ello el 47% de los acuíferos de
Catalunya no puede aprovecharse para su consumo.

*

La no aplicación de las medidas adecuadas en la explotación minera
de Potasa en el Llobregat está suponiendo una gran salinización del
río Llobregat que no debemos olvidar que alimenta a un 50% de la
población de la Región Metropolitana de Barcelona, la cual es de
casi 5 millones de personas.

*

La urbanización de muchas zonas inundables de Catalunya con el grave
riesgo que conlleva. Destacando a título ilustrativo el caso de la
ocupación en la confluencia del Anoia i el Llobregat en Martorell.

“Pedimos a Peter Gammeltoft, como Jefe de la Unidad de Agua de la
Comisaria de Medio Ambiente que exija al Gobierno del Reino de España o
por delegación de competencias al Gobierno catalán el estricto
cumplimiento del calendario del “Pla de Gestió” y que en la próxima
revisión del 2015 se contemplen las medidas necesarias para resolver los
graves casos denunciados”, destaca Jesús Soler portavoz del Grup de
Defensa del Ter.

A su vez, Quim Pérez, portavoz de Ecologistes en Acció manifiesta “No
deberíamos responsabilizar únicamente a la Agència Catalana de l’Aigua,
cuando su trabajo ha sido todo lo riguroso que les ha sido posible, si
no que debemos pedir responsabilidades al Gobierno Catalán de la poca
sensibilidad que muestra ante la grave situación de nuestros ecosistemas
fluviales”.

*Peter Gammeltoft*(Jefe de la Unidad Protección del Agua y de la
Comisión Europea) se ha mostrado concernido ante dicha denuncia y, al
respecto, el comisario ha declarado: “las excepciones solo se aceptarán
bajo justificaciones muy restrictivas”. Además, Jorge Rodríguez, uno de
sus asistentes, ha añadido que el Plan Hidrológico de Cuencas Internas
de Cataluña fue evaluado en su día muy positivamente, pero son
conscientes de que no se están implementando la gran mayoría de medidas
contempladas en el Plan.

Finalmente las organizaciones catalanas, *Ecologistes en Acció, el Grup
de Defensa del Ter, Enginyeria sense Fronteres i Aigua és Vida
*participan en este viaje junto con otras 18 organizaciones
yplataformas^^1 procedentes de todo el Estado español
para presentar 60 propuestas de mejora de la legislación europea de aguas.

En este documento se hace especial hincapié en la necesidad de
incorporar a la normativa comunitaria la necesidad de incorporar a la
Directiva Marco de Agua los caudales de mantenimiento, la titularidad
pública de los servicios, y *el reconocimiento explícito del derecho
humano al agua y al saneamiento*, como han demandado cerca de dos
millones de europeos y europeas en la primera Iniciativa Ciudadana
Europea que se ha puesto en marcha desde que aprobó este mecanismo de
democracia directa.

**

***Informe presentado **Los conflictos hídricos más importantes de las
Cuencas Internas de Cataluña *
**

*Enlace a fotos: *
http://we.tl/1usVg2qAes

*Más información:*
Quim Pérez 0034 647915639
Mariola Olcina (Prensa en Bruselas), 0034 659365961
1 Ecologistas en Acción (a nivel estatal), Aigua es
vida (Cataluña), Som lo que sembrem (Cataluña), Grup de Defensa del Ter
(Cataluña), Plataforma de Defensa de l`Ebre (Cataluña), Marea Azul del
Sur (Andalucía), Red Agua Pública (a nivel estatal), Ingeniería sin
Fronteras (a nivel estatal), Plataforma Salvem el Gaià (Cataluña),
Xúquer Viu (País Valencià), Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua
(Andalucía), Cuenca Azul (Cuenca del Ebro), L’Associació de Naturalistas
de Girona (Cataluña), Iaeden (Cataluña) y Asociación para la
Conservación Piscícola y de los Ecosistemas Acuáticos del Sur (Andalucía).
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP: Organizacions denuncien a Brussel.les incumpliment Generalitat pla de conques internes de Catalunya

Comments are closed.