Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] NP-Oposició rotunda davant un nou projecte de prospecció d’hidrocarburs al mediterrani.

[cat-cast]

*Oposició rotunda davant un nou projecte de prospecció d’hidrocarburs al
mediterrani.*

**

*La **Plataforma Aturem les Prospeccions a la Costa Catalana
**ha presentat al·legacions al
nou projecte de recerca d’hidrocarburs al mediterrani **sol·licitat per
l’empresa Spectrum Geo Limited. Les entitats que formen part d’aquesta
plataforma demanen la paralització immediata de tots els projectes
d’hidrocarburs que amenacen els importants ecosistemes naturals del
mediterrani i l’economia. *

Fins ara es coneixen tres projectes de recerca d’hidrocarburs (gas i
petroli) que planen sobre el nord del mediterrani, als quals diverses
entitats catalanes a l’any 2012 van presentar al·legacions. A les
campanyes de prospeccions de Repsol, Capricorn Spain Limited i Seabird
Exploration, s’uneix un nou projecte anomenat /Campanya sísmica 2D en
áreas libres del Mediterráneo Noroccidental-mar Balear /de l’empresa
Spectrum, que afecta en el seu conjunt la costa mediterrània des del
Golf de Lleó fins al golf de València i tot l’arxipèlag balear. Aquest
nou projecte es superposa en bona part en les àrees dels altres tres
projectes i a més amplia l’àrea en una segona fase cap al sud de les
Illes Balears.

Tots aquests projectes no contemplen normatives espanyoles i europees de
protecció del medi marí, incompleixen la Llei estatal d’hidrocarburs per
superar la superfície màxima autoritzada i, en cas de dur-se a terme,
tindrien greus afectacions sobre la fauna i flora marina i sobre
activitats econòmiques com la pesca i el turisme. Els greus impactes
dels projectes de exploració i explotació d’hidrocarburs al mar són una
realitat demostrada en molts casos, no només al món, també a casa nostra
amb els reiterats vessaments de Repsol a les costes de Tarragona.

A més, els estudis proposats no consideren els efectes acumulatius de
totes les prospeccions sísmiques que es volen desenvolupar a la mateixa
àrea. És inconcebible el desenvolupament de tots aquests projectes en
una zona d’especial interès per a la fauna marítima. El principi de
precaució, en una zona molt sensible ecològicament, preval sobre els
interessos econòmics de les empreses.

La posició de les entitats que han presentat al·legacions, i de bona
part de la ciutadania, és que aquests tipus d’estudis malmeten els
recursos naturals i, alhora, comprometen la salut de les persones i el
benestar de la nostra societat. Cal avançar cap sistemes energètics
sostenibles tot començant a treballar en una transició cap a un model on
els recursos es destinin a les activitats essencials.

Recordem que aquesta zona té el turisme i la pesca com a principals
sectors econòmics. Les prospeccions marines i la possible explotació
d’hidrocarburs a la zona, podrien suposar greus efectes sobre aquests
sectors. A més, aquesta és una zona proposta per a fer una gran reserva
marina (projecte INDEMARES) finançat per un LIFE+ i suportat pel propi
Estat espanyol (CSIC).

La fi del petroli és cada dia més a prop i tècniques com el fracking o
les prospeccions marines no donen resposta a aquesta situació. Cal
apostar per un canvi de sistema energètic basat en la reducció del
consum i la utilització d’energies netes i renovables.

Els principals arguments per oposar-se a aquest projecte són:

*

La manca de justificació legal i socioeconòmica objecte del Projecte.

*

La inexistència del tractament i anàlisi adequat a l’EIA de
l’Alternativa 0 (no realització el projecte).

*

Els importants impactes crítics i severs que es provoquen al medi
afectat.

*

La producció d’efectes transfronterers dels impactes del Projecte i
la manca de compliment del procediment de consultes a l’Estat
francès, previst per la legislació ambiental aplicable.

*

La insuficiència de l’Estudi pel que fa als períodes de migració de
múltiples espècies i la necessitat d’excloure els períodes de
migració de totes les espècies que s’indicaran com a èpoques de
prospeccions.

*

No preveure l’Estudi controls efectius d’emissions d’ones acústiques
i no considerar tots els efectes de la contaminació acústica del
Projecte.

*

Afectar una Conca Marina Nord Occidental de la Mediterrània única i
d’excepcional valor, que hauria de preservar-se i no veure’s
afectada per aquest tipus de Projectes.

*

Insuficiència del Pla de vigilància ambiental presentat.

*

Manca de previsió i consideració dels impactes que es poden generar
amb activitats futures, amb insuficiència de l’avaluació ambiental
presentada.

*

Improcedència d’autoritzar majors consums de recursos fòssils i de
continuar optant per energies basades en els hidrocarburs, i
necessitat d’aplicar estratègies adequades per la lluita contra el
canvi climàtic.

*

Aplicació del principi de precaució i cautela que ha de presidir
qualsevol decisió en relació a Projectes que puguin afectar al medi
natural.

*Entitats que subscriuen aquest comunicat: *Associació de Naturalistes
de Girona (ANG), Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA),
Ecologistes de Catalunya, Ecologistes en Acció, GOB Mallorca, GOB
Menorca,GEN-GOB Eivissa, Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes
Catalans (GEPEC), Institució Alt Empordanesa per a l’Estudi i Defensa de
la Natura (IAEDEN) – Salvem l’Empordà, Institució de Ponent per a la
conservació i l’estudi de l’Entorn Natural (IPCENA), Projecte NINAM,
Repsol Mata, Sublímits diving.

*Al·legacions presentades:
*http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/proyecto_camp-sismica.pdf

*Contacte : *Enric Cortiñas 615 69 49 99, Angeliki 637127009.
[cast]
*Oposición rotunda ante un nuevo proyecto de prospección de
hidrocarburos en el mediterráneo.*

*La * *Plataforma Aturem les Prospeccions a la Costa Catalana
* *ha presentado alegaciones
al nuevo proyecto de investigación de hidrocarburos en el mediterráneo
solicitado por la empresa Spectrum Geo Limited. Las entidades que forman
parte de esta plataforma piden la paralización inmediata de todos los
proyectos de hidrocarburos que amenazan los importantes ecosistemas
naturales del mediterráneo y la economía.**
*
Hasta ahora se conocen tres proyectos de investigación de hidrocarburos
(gas y petróleo) que planean sobre el norte del mediterráneo, a las
cuales varias entidades catalanas presentaron alegaciones en 2012. A las
campañas de prospecciones de Repsol, Capricorn Spain Limited y Seabird
Exploration, se une un nuevo proyecto denominado /Campaña sísmica 2D en
áreas libres del Mediterráneo Noroccidental-mar Balear/ de la empresa
Spectrum, que afecta en su conjunto la costa mediterránea desde el Golfo
de León hasta el golfo de Valencia y todo el archipiélago balear. Este
nuevo proyecto se superpone en buena parte en las áreas de los otros
tres proyectos y además amplía el área en una segunda fase hacia el sur
de las Islas Baleares.

Todos estos proyectos no contemplan normativas españolas y europeas de
protección del medio marino, incumplen la Ley estatal de hidrocarburos
por superar la superficie máxima autorizada y, en caso de llevarse a
cabo, tendrían graves afectaciones sobre la fauna y flora marina y sobre
actividades económicas como la pesca y el turismo. Los graves impactos
de los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en el mar
son una realidad demostrada en muchos casos, no sólo en el mundo,
también en nuestro país como muestran los reiterados vertidos de Repsol
en las costas de Tarragona.

Además, los estudios propuestos no consideran los efectos acumulativos
de todas las prospecciones sísmicas que se quieren desarrollar a la
misma área. Es inconcebible el desarrollo de todos estos proyectos en
una zona de especial interés para la fauna marítima. El principio de
precaución, en una zona muy sensible ecológicamente, prevalece sobre los
intereses económicos de las empresas.

La posición de las entidades que han presentado alegaciones, y de buena
parte de la ciudadanía, es que estos tipos de estudios malogran los
recursos naturales y, a la vez, comprometen la salud de las personas y
el bienestar de nuestra sociedad. Hay que avanzar hacia sistemas
energéticos sostenibles empezando a trabajar en una transición hacia un
modelo donde los recursos se destinen a las actividades esenciales.

Recordamos que esta zona tiene el turismo y la pesca como principales
sectores económicos. Las prospecciones marinas y la posible explotación
de hidrocarburos en la zona, podrían suponer graves efectos sobre estos
sectores. Además, esta es una zona propuesta para hacer una gran reserva
marina a través del proyecto INDEMARES financiado por un LIFE+ y con el
apoyo del propio Estado español (CSIC).

El fin del petróleo es cada día más cerca y técnicas como el fracking o
las prospecciones marinas no dan respuesta a esta situación. Hay que
apostar por un cambio de sistema energético basado en la reducción del
consumo y la utilización de energías limpias y renovables.

* Los principales argumentos para oponerse a este proyecto son:
* La carencia de justificación legal y socioeconómica objete del Proyecto.
* La inexistencia del tratamiento y análisis adecuado al Estudio de
Impacto Ambiental de la Alternativa 0 (no realización el proyecto).
* Los importantes impactos críticos y severos que se provocan al medio
afectado.
* La producción de efectos transfronterizos de los impactos del
Proyecto y la carencia de cumplimiento del procedimiento de
consultas al Estado francés, previsto por la legislación ambiental
aplicable.
* La insuficiencia del Estudio en cuanto a los periodos de migración
de múltiples especies y la necesidad de excluir los periodos de
migración de todas las especies que se indicarán como épocas de
prospecciones.
* No prever el Estudio controles efectivos de emisiones de olas
acústicas y no considerar todos los efectos de la contaminación
acústica del Proyecto.
* Afectar una Cuenca Marina Norte Occidental de la Mediterránea única
y de excepcional valor, que tendría que preservarse y no verse
afectada por este tipo de Proyectos.
* Insuficiencia del Plan de vigilancia ambiental presentado.
* Carencia de previsión y consideración de los impactos que se pueden
generar con actividades futuras, con insuficiencia de la evaluación
ambiental presentada.
* Improcedencia de autorizar mayores consumos de recursos fósiles y de
continuar optando por energías basadas en los hidrocarburos, y
necesidad de aplicar estrategias adecuadas por la lucha contra el
cambio climático.
* Aplicación del principio de precaución y cautela que tiene que
presidir cualquier decisión en relación a Proyectos que puedan
afectar al medio natural.

*Entidades que suscriben este comunicado: *Associació de Naturalistes de
Girona (ANG), Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA),
Ecologistes de Catalunya, Ecologistes en Acció, GOB Mallorca, GOB
Menorca,GEN-GOB Eivissa, Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes
Catalans (GEPEC), Institució Alt Empordanesa per a l’Estudi i Defensa de
la Natura (IAEDEN) – Salvem l’Empordà, Institució de Ponent per a la
conservació i l’estudi de l’Entorn Natural (IPCENA), Projecte NINAM,
Repsol Mata, Sublímits diving.

***Alegaciones presentadas:
**http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/proyecto_camp-sismica.pdf

Contacte : *Enric Cortiñas 615 69 49 99, Angeliki 637127009.
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP-Oposició rotunda davant un nou projecte de prospecció d’hidrocarburs al mediterrani.

Comments are closed.