Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] NP-Projecte Castor, una indemnització blindada?

[cat-cast]

_Projecte Castor, una indemnització blindada?_
*Els escenaris plantejats que no depuren responsabilitats deixarien
a la ciutadania carregant amb el deute del projecte i la planta
preparada per tornar a obrir-se en un futur*
El projecte Castor d’emmagatzematge subterrani de gas natural, a la
costa mediterrània entre Vinaròs i Alcanar, es troba a dia d’avui
paralitzat. Després d’un refinançament gràcies a una emissió de bons de
projectes (Project Bonds) el juliol de 2013, la injecció de gas va
causar al setembre més de 500 terratrèmols a la zona.

El passat divendres 18 de juliol de 2014, Escal UGS va presentar un
escrit de renúncia a la concessió d’explotació del projecte Castor,
després d’aconseguir l’autorització dels seus bonistes, entre els quals
hi ha el Banc Europeu d’Inversions (que va comprar 300 milions d’euros
sobre el total dels més de 1.400 milions en bons emesos, i va aportar
més 200 milions en forma de línia de liquiditat). Escal UGS, participada
per ACS en un 66’7%, considera que ha de ser compensada per l’activitat
que ha dut a terme fins ara.

El govern té ara a les seves mans estudiar aquesta petició, però hi ha
una gran incertesa sobre els escenaris possibles
al
respecte. La creació d’un “banc dolent” de l’energia per aparcar aquest
actiu, el pagament de la indemnització a través de la factura del gas o
dels Pressupostos Generals de l’Estat, o fins i tot la nacionalització
de les instal·lacions, no asseguren la fi dels perills ambientals,
socials i financers d’aquest projecte, ja que impliquen que la
ciutadania assumeix la indemnització a Escal UGS, i fins i tot el
pagament del manteniment de la planta, que quedaria aparcada però podria
ser novament utilitzada en un futur. Fins i tot el cost d’un
desmantellament sense jutjar els promotors del projecte, hauria de ser
assumit pels/per les contribuents.

Organitzacions de la societat civil com la *Plataforma Ciutadana en
Defensa de les Terres del Sénia, la Plataforma d’Auditoria Ciutadana del
Deute, l’Observatori del Deute en la Globalització i Ecologistes en
Acció *exigeixen voluntat política al govern per explorar i portar fins
a les últimes conseqüències la porta entreoberta que va deixar el
Tribunal Suprem per anul·lar el dret a la compensació^1
, evitant que sigui ciutadania qui assumeixi el
pagament de cap dels deutes generats pel projecte Castor (ni
indemnització a Escal UGS, ni pagament per un mínim manteniment, i
desmantellament a càrrec de l’empresa promotora). Així, defensen en el
NO pagament del deute del projecte Castor, i per tant la NO
indemnització a Escal UGS, i el desmantellament immediat de les
instal·lacions (també a càrrec de l’empresa promotora), perquè la
població quedi fora de perill de una hipoteca a més de 20 anys que no és
seva, i es rebutgin futurs usos d’alt risc com l’exploració petrolífera
o la torni a la injecció i emmagatzematge de gas, amb el potencial
sísmic ja àmpliament reconegut.

*Veure informe organitzacions sobre possibles escenaris plataforma
Castor:* http://www.odg.cat/sites/default/files/comunicat_castor_final.pdf

*Contacte: *Mònica Guiteras, Observatori del Deute en la Globalització,
646415272

1. Segons la sentència del Tribunal Suprem: “Aunque del texto del inciso
se deriva con claridad que se está distinguiendo entre la compensación
por la reversión y cualesquiera otras responsabilidades, ello no supone
excluir que la conducta dolosa o negligente de la empresa concesionaria
pueda afectar o, incluso, anular en su caso el propio derecho a la
compensación”
[cast]
_Proyecto Castor, ¿una indemnización blindada?_
****
*Los escenarios planteados que no depuran responsabilidades dejarían
a la ciudadanía cargando con la deuda del proyecto y la planta
preparada para volver a abrirse en un futuro*

**

El proyecto Castor de almacenaje subterráneo de gas natural, en la costa
mediterránea entre Vinarós y Alcanar, se encuentra a día de hoy
paralizado. Después de una refinanciación gracias a una emisión de bonos
de proyectos (Project Bonds) en julio de 2013, la inyección de gas causó
en septiembre más de 500 terremotos en la zona.

El pasado viernes 18 de Julio de 2014, Escal UGS presentó un escrito de
renuncia de la concesión de explotación del proyecto Castor, tras
conseguir la autorización de sus bonistas, entre los que está el Banco
Europeo de Inversiones (que compró 300 millones de euros sobre el total
de los más de 1.400 millones en bonos emitidos, y aportó además 200
millones en forma de línea de liquidez). Escal UGS, participada por ACS
en un 66’7%, considera que debe ser compensada por la actividad que ha
llevado a cabo hasta la fecha.

El gobierno tiene ahora en sus manos estudiar dicha petición, pero
existe una gran incertidumbre sobre los e
scenarios
posibles
al
respecto. La creación de un “banco malo” de la energía para aparcar este
activo, el pago de la indemnización a través de la factura del gas o de
los Presupuestos Generales del Estado, o incluso la nacionalización de
las instalaciones, no aseguran el fin de los peligros ambientales,
sociales y financieros de este proyecto, ya que implican que la
ciudadanía asume la indemnización a Escal UGS, e incluso el pago del
mantenimiento de la planta, que quedaría aparcada pero podría ser de
nuevo usada en un futuro. Incluso el coste de un desmantelamiento sin
juzgar a los promotores del proyecto, debería ser asumido por los/as
contribuyentes.

Organizaciones de la sociedad civil como la *Plataforma Ciutadana en
Defensa de les Terres del Sénia, la Plataforma de Auditoría Ciudadana de
la Deuda, el Observatorio de la Deuda en la Globalización y Ecologistas
en Acción *exigen voluntad política al gobierno para explorar y llevar
hasta las últimas consecuencias la puerta entreabierta que dejó el
Tribunal Supremo para anular el derecho a la compensación^2
, evitando que sea ciudadanía quien asuma el pago de
ninguna de las deudas generadas por el proyecto Castor (ni indemnización
a Escal UGS, ni pago por un mínimo mantenimiento, y desmantelamiento a
cargo de la empresa promotora). Así, defienden en el NO pago de la deuda
del proyecto Castor, y por lo tanto la NO indemnización a Escal UGS, y
el desmantelamiento inmediato de las instalaciones (también a cargo de
la empresa promotora), para que la población quede a salvo de una
hipoteca a más de 20 años que no es suya, y se rechacen futuros usos de
alto riesgo como la exploración petrolífera o la vuelva a la inyección y
almacenaje de gas, con el potencial sísmico ya ampliamente reconocido.

*Ver informe de las organizaciones sobre posibles escenarios plataforma
Castor:* http://www.odg.cat/sites/default/files/comunicado_castor_final.pdf

*Contacto:* Mònica Guiteras, Observatorio de la Deuda en la
Globalización, 646415272
2 Según la sentencia del Tribunal Supremo: “Aunque del
texto del inciso se deriva con claridad que se está distinguiendo entre
la compensación por la reversión y cualesquiera otras responsabilidades,
ello no supone excluir que la conducta dolosa o negligente de la empresa
concesionaria pueda afectar o, incluso, anular en su caso el propio
derecho a la compensación”
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP-Projecte Castor, una indemnització blindada?

Comments are closed.