Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] Comunicat: Pla de Política Forestal amb greus deficiències legals

/12 d’agost de 2014/
*
LA GENERALITAT IMPULSA UN PLA DE POLÍTICA FORESTAL AMB GREUS
DEFICIÈNCIES LEGALS QUE AGREUJARÀ ELS CONFLICTES AL MEDI RURAL**
**
*/*Ecologistes en Acció alerta que, amb el nou Pla de Política Forestal,
la Generalitat incompleix nombrosa legislació catalana, estatal, europea
i internacional, s’ha fet sense la preceptiva participació ciutadana i
menysté la necessària compatibilització d’aprofitament econòmic i
conservació. Amb aquest Pla, ni tant sols el 0’3% dels boscos
considerats “singulars” o “madurs” tenen garantida cap protecció.*/

Els diferents agents vinculats en la gestió forestal a Catalunya estem
d’acord que existeix un baix nivell de gestió i de la seva regulació,
quan el 60% del territori és terreny forestal. Però mantenim diferents
visions de gestió. L’actual Govern de la Generalitat ha aprovat aquest
passat juny el nou Pla General de Política Forestal (PGPF), un pla que
neix coix en referència a les polítiques de conservació del medi natural.

Les polítiques forestals d’una societat compromesa en la preservació del
patrimoni natural ha de centrar-se en dues línies estratègiques, el
vessant conservació del medi i el vessant econòmic, i dotar-les de la
capacitat pressupostària adequada per complir amb els objectius i
accions a dur a terme. Malauradament, no és el cas d’aquest nou PGPF que
es centra quasi de manera exclusiva en la promoció dels aprofitaments
fustaners i dels processos productius del sector forestal i deixa de
manera residual, i sembla que per obligació no per voluntat, les
polítiques de conservació.

Ecologistes en Acció defensem que la gestió no és només aprofitament
econòmic dels recursos forestals, sinó que també s’han de desenvolupar
eines i instruments destinades a la conservació dels valors naturals
dels terrenys forestals. A més, aquesta gestió s’ha de desenvolupar des
de la participació social per poder redactar un PGPF d’interès general i
no només destinat als interessos econòmics del sector. Exactament, no
s’ha fet cap procés de participació social i les úniques dades que
s’utilitzen es remeten als primers treballs del 2006, que és
substantivament diferent a l’actual i per tant el que es va sotmetre a
informació pública. I afegir que ignora el contingut de l’informe del
Consell del Protecció de la Natura (CPN, creat per la Llei 12/1985
d’espais naturals de Catalunya, com a òrgan assessor del Govern), que és
contrari a l’aprovació de l’esmentat PGPF.

A nivell legal, el PGPF no ha tingut en compte les obligacions generades
per la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, per
l’Estratègia europea Biodiversitat 2020 o por la Convenció de la
Diversitat Biològica, per esmentar només alguns exemples clars. Aquestes
omissions resulten d’enorme gravetat i invaliden, a la pràctica,
l’aplicabilitat del PGPF.

El Pla determina els usos i aprofitaments admesos a cada terreny
forestal, però és un despropòsit des d’un punt de vista de la
conservació dels valors naturals. Per exemple, l’accés motoritzat, la
caça i la pesca es consideren activitats compatibles en qualsevol
terreny forestal, quan l’estudi Xarxa viària forestal i desembosc a
Catalunya conclou que la situació actual de pistes és la correcta. També
resulta incomprensible que als Espais d’Interès Connector siguin
compatibles amb qualsevol tipus d’actuació forestal com activitats
extractives, rompudes o instal·lacions industrials que poden fer perdre
el caràcter de connector ecològic.

En el Pla d’acció només hi ha un eix estratègic, el 4, destinat a la
conservació i només es centra en la protecció i la gestió dels hàbitats
i en la gestió dels espais naturals protegits, però sabem que les
polítiques de conservació de la natura han d’anar més enllà dels
hàbitats i dels espais naturals protegits tal com diu el CPN.

És curiós que amb la recent polèmica de la tala de boscos madurs o
singulars inclosos en el Catàleg elaborat pel CREAF no existeixi ni una
sola acció del Pla d’Acció enfocada específicament a la seva conservació
i millora i no esmenti els plans de conservació i gestió dels boscos
singulars que actualment redacta el CREAF. Des d’Ecologistes en Acció es
reclama que es deixi una fracció del total de boscos catalans (no
inferior al 5%, com a molts països europeus), a l’evolució natural dels
ecosistemes, sense intervenció humana.

Totes aquestes consideracions es plasmen al pressupost. Dels 528 milions
d’Euros previstos per al període de vigència, tant sols 22 milions (el
4’3%) està dedicat a accions estrictament de conservació d’espècies i
hàbitats amenaçats.

Per tot plegat, Ecologistes en Acció mantindrà la seva oposició a aquest
PGPF i reclamarà als governs actual i futurs la seva revisió profunda
d’acord amb els principis de l’enfocament ecosistèmic, de l’ús
sostenible i de la participació social.

/Més informació: Jaume Grau, tel 622 20 33 40 i Andreu Cera 617 25 77 91/
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: comunicacion@ecologistasenaccion.org, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] Comunicat: Pla de Política Forestal amb greus deficiències legals

Comments are closed.