Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] NP-Com protegir-se de la contaminació per ozó

[cat-cast]
28 de juliol de 2015
*SESPAS i Ecologistes en Acció informen a la població sobre com
protegir-se de la contaminació per ozó*

*La Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària
(SESPAS) i la Confederació d’Ecologistes en Acció han signat un protocol
de col·laboració per a la prevenció dels factors ambientals que afecten
a la salut.*

Com a primera activitat conjunta després de la signatura del protocol,
ambdues organitzacions han alertat sobre la contaminació per ozó, ja que
aquest contaminant que respiren els ciutadans, s’ha disparat en les
últimes setmanes a l’Estat espanyol superant-se reiteradament en
nombroses zones com és el cas de Catalunya, tant els nivells legals per
protegir la salut (120 micrograms per metre cúbic -µg/m³-, de mitjana en
8 hores) com les recomanacions establertes per l’Organització Mundial de
la Salut (OMS).

Les autoritats autonòmiques tenen l’obligació legal d’informar a la
població sobre els nivells d’ozó, els seus riscos i com protegir-se,
sent el llindar d’informació a la població 180 µg/m³ (mitjana horària),
un índex que s’ha superat en nombroses ocasions durant aquestes
setmanes. Però també s’ha superat en diverses ocasions el llindar
d’alerta, 240 µg/m³ (mitjana horària), que exigeix l’adopció de mesures
immediates per pal·liar la situació, cosa que no s’ha produït.

SESPAS i Ecologistes en Acció demanen a les administracions que, a més
de sobre els nivells, informin la població sobre els riscos per a la
salut de l’ozó, com protegir-se i l’evolució de l’episodi de
contaminació utilitzant els mitjans de comunicació massius i
específicament als centres més sensibles (residències per a gent gran,
centres escolars, hospitals, àrees esportives…). Així, els ciutadans han
de saber que:

– Els nens, dones embarassades, gent gran i persones amb malalties
respiratòries o cardiovasculars han d’extremar les precaucions.

– Aquests grups de població han d’evitar, en les hores centrals del dia,
qualsevol esforç físic i els exercicis a l’aire lliure.

– Els nivells molt alts d’ozó es produeixen fonamentalment a partir de
les 14-15 hores pel que cal recomanar l’adaptació dels horaris laborals
en període estival dels sectors que comporten treballs amb esforç físic
a l’aire lliure de manera que s’evitin les hores de la tarda.

– Tota la població ha d’evitar fer exercici físic intens durant les
hores centrals del dia.

– Han d’estar atents a la informació sobre l’evolució de la
contaminació, les àrees afectades i la durada de l’episodi.

Per reduir la formació d’ozó és necessari que les administracions
municipals i les comunitats autònomes desenvolupin els Planes de Millora
de la Qualitat de l’Aire i els Planes d’Acció per reduir la
contaminació, obligatoris segons la legislació vigent. També resulta
necessari que el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient
lideri un pla de lluita contra l’ozó troposfèric.

Les mesures més eficaces a mitg termini són aquelles que redueixen
l’emissió de gasos precursors de l’ozó troposfèric, és a dir, que
suposen una reducció del trànsit rodat (sobretot amb motorització
diésel), la incineració de residus, la generació d’energia en centrals
tèrmiques i el trànsit marítim.

Tant SESPAS, que reuneix a 3.800 investigadors i professionals de la
salut pública a l’Estat espanyol, com a Ecologistes en Acció,
confederació de més de 300 grups ecologistes, difondran aquesta
informació als seus associats i a través de les seves webs i xarxes socials.

Aquesta activitat inicia la col·laboració entre la principal
organització científica a l’Estat espanyol i Ecologistes en Acció per
prevenir factors ambientals, que com la contaminació de l’aire o
l’exposició a substàncies que alteren el sistema hormonal, causen greus
danys a la salut de la població.

*Més informació: *Paco Segura, Ecologistes en Acció, 619 89 19 96.
Ildefons Hernández, SESPAS, 651 61 11 62

*Notes per a editors*

L’ozó és un contaminant que es forma per la reacció de la llum solar amb
altres contaminants, com el diòxid de nitrogen i hidrocarburs emesos
pels automòbils, algunes indústries i instal·lacions de combustió, com
les centrals tèrmiques de carbó. L’ozó incrementa el risc de malalties
respiratòries agudes i redueix la funció pulmonar i pot agreujar les
patologies cardiovasculars. L’OMS estima en més de 2.000 les morts
prematures anuals en l’Estat espanyol a causa de l’exposició a elevats
nivells d’ozó.

Els nivells elevats d’ozó troposfèric afecten de manera estructural al
85 % de la població i el 93 % del territori estatal, com a mostra
l’informe presentat recentment per Ecologistes en Acció “La qualitat de
l’aire en l’Estat espanyol durant 2014”
. Això té greus
repercussions sobre la salut de la població, els ecosistemes i la
productivitat dels cultius.

A més, en aquests dies els nivells d’ozó s’han disparat a causa de
l’increment del trànsit associat als desplaçaments estiuencs i a
l’augment de les emissions de les centrals tèrmiques de carbó en
incrementar-se el consum d’energia a causa de l’ús de sistemes de
refrigeració d’aire davant la perllongada ona de calor.
[cast]

/28 de julio de 2015/

*SESPAS y Ecologistas en Acción informan a la población sobre cómo
protegerse de la contaminación por ozono**
**
**La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria
(SESPAS) y la Confederación de Ecologistas en Acción han firmado un
protocolo de colaboración para la prevención de los factores ambientales
que afectan a la salud.*

Como primera actividad conjunta tras la firma del protocolo ambas
organizaciones han alertado sobre la contaminación por ozono, debido a
que este contaminante que respiran los ciudadanos se ha disparado en las
últimas semanas en España, superándose reiteradamente en numerosas zonas
tanto los niveles legales para proteger las salud (120 microgramos por
metro cúbico -µg/m³-, de media en 8 horas) como las recomendaciones
establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las autoridades autonómicas tienen la obligación legal de informar a la
población sobre los niveles de ozono, sus riesgos y cómo protegerse,
siendo el umbral de información a la población 180 µg/m³ (promedio
horario), un índice que se ha superado en numerosas ocasiones durante
estas semanas. Pero también se ha superado en varias ocasiones el umbral
de alerta, 240 µg/m³ (promedio horario), que exige la adopción de
medidas inmediatas para paliar la situación, algo que no se ha producido.

SESPAS y Ecologistas en Acción piden a las administraciones que, además
de sobre los niveles, informen a la población sobre los riesgos para la
salud del ozono, cómo protegerse y la evolución del episodio de
contaminación utilizando los medios de comunicación masivos y
específicamente a los centros más sensibles (residencias de ancianos,
centros escolares, hospitales, áreas deportivas…). Así, los ciudadanos
deben saber que:

– Los niños, mujeres embarazadas, ancianos y personas con dolencias
respiratorias o cardiovasculares deben extremar las precauciones.

– Estos grupos de población deben evitar, en las horas centrales del
día, cualquier esfuerzo físico y los ejercicios al aire libre.

– Los niveles muy altos de ozono se producen fundamentalmente a
partir de las 14-15 horas por lo que hay que recomendar la
adaptación de los horarios laborales en periodo estival de los
sectores que conllevan trabajos con esfuerzo físico al aire libre de
forma que se eviten las horas de la tarde.

– Toda la población debe evitar hacer ejercicio físico intenso
durante las horas centrales del día.

– Deben estar atentos a la información sobre la evolución de la
contaminación, las áreas afectadas y la duración del episodio.

Para reducir la formación de ozono es necesario que las administraciones
municipales y autonómicas desarrollen los Planes de Mejora de la Calidad
del Aire y los Planes de Acción para reducir la contaminación,
obligatorios según la legislación vigente. También resulta necesario que
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente lidere un
plan de lucha contra el ozono troposférico.

Las medidas más eficaces a medio plazo son aquellas que reducen la
emisión de gases precursores del ozono troposférico, es decir, que
suponen una reducción del tráfico rodado (sobre todo con motorización
diésel), la incineración de residuos, la generación de energía en
centrales térmicas y el tránsito marítimo.

Tanto SESPAS, que reúne a 3.800 investigadores y profesionales de la
salud pública en España, como Ecologistas en Acción, confederación de
más de 300 grupos ecologistas, difundirán esta información a sus
asociados y a través de sus webs y redes sociales.

Esta actividad inicia la colaboración entre la principal organización
científica en España y Ecologistas en Acción para prevenir factores
ambientales, que como la contaminación del aire o la exposición a
sustancias que alteran el sistema hormonal, causan graves daños a la
salud de la población.

/Más información: Paco Segura, Ecologistas en Acción, 619 89 19 96.
Ildefonso Hernández, SESPAS, 651 61 11 62/
*Notas para editores*

El ozono es un contaminante que se forma por la reacción de la luz
solar con otros contaminantes, como el dióxido de nitrógeno e
hidrocarburos emitidos por los automóviles, algunas industrias e
instalaciones de combustión, como las centrales térmicas de carbón.
El ozono incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias agudas y
reduce de la función pulmonar y puede agravar las patologías
cardiovasculares. La OMS estima en más de 2.000 las muertes
prematuras anuales en el Estado español debido a la exposición a
elevados niveles de ozono.

Los niveles elevados de ozono troposférico afectan de manera
estructural al 85 % de la población y el 93 % del territorio
estatal, como muestra el informe presentado recientemente por
Ecologistas en Acción “La calidad del aire en el Estado español
durante 2014
”. Esto tiene
graves repercusiones sobre la salud de la población, los ecosistemas
y la productividad de los cultivos.

Además, en estos días los niveles de ozono se han disparado debido
al incremento del tráfico asociado a los desplazamientos veraniegos
y al aumento de las emisiones de las centrales térmicas de carbón al
incrementarse el consumo de energía debido al uso de sistemas de
refrigeración de aire ante la prolongada ola de calor.
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP-Com protegir-se de la contaminació per ozó

Comments are closed.