Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] NP- El consum de combustible d’alguns models de Mercedes, BMW i Peugeot és de més del 50% qu e el registrat en els resultats oficials

[cat-cast]

29 de setembre de 2015
*Segons un nou estudi, el consum de combustible d’alguns models de
Mercedes, BMW i Peugeot és de més del 50% que el registrat en els
resultats oficials*

*Els nous automòbils, incloent els models Mercedes classe A, C i I, el
BMW serie 5 i el Peugeot 308, actualment consumeixen al voltant d’un 50%
més de combustible que el que van indicar els resultats de les seves
proves de laboratori, segons revelen nous estudis recopilats per
Transport & Environment (T&I), federació europea de la qual forma part
Ecologistes en Acció. *

La bretxa entre el comportament oficial i la vida real de molts models
d’automòbils Mind the Gap

ha crescut tant que no pot ser explicada mitjançant els mètodes
habituals de manipulació de proves (desconnexió de l’alternador, ús de
rodes especials, etc.). Encara que això no constitueix en si mateix una
evidència que s’estiguin utilitzant dispositius trucats que distorsionin
els resultats de les proves de consum de combustible, els governs de la
UE han d’escometre una recerca exhaustiva sobre aquest tema. Aquesta
recerca ha d’ampliar-se als dispositius de mesurament d’emissions de
CO2, especialment després de l’escàndol pel cas Volkswagen.

La bretxa oficial entre els resultats de les proves oficials d’emissions
de CO2 i d’estalvi de combustible i el seu comportament en la vida real
ha augmentat des d’un 8% en 2001 fins a un 40% de mitjana en 2014,
segons l’informe Mind the Gap

de 2015 de Transport & Environment (T&I), federació europea de la qual
forma part Ecologistes en Acció. Aquest informe analitza el consum de
combustible en carretera i destaca els abusos practicats pels fabricants
d’automòbils en relació a les actuals proves, així com el fracàs de les
autoritats reguladores de la UE per acabar amb els buits legals. La
bretxa s’ha convertit en un abisme i, de no prendre mesures,
probablement augmenti al 50% de promitg pel 2020.

Aprofitant els buits legals en el procediment de les proves (fins i tot
conegudes diferències entre la conducció en la vida real i en els
simuladors de maneig), les emissions de CO2 dels automòbils en carretera
poden ser un 40-45% superiors als mesuraments en laboratori. Per a
alguns models, la bretxa mitjana entre els resultats dels proves i la
conducció en la vida real és superior al 50%. Els automòbils Mercedes
presenten una bretxa mitjana entre el laboratori i la realitat del 48%,
i els seus nous models classe A, C i I tenen una diferència superior al
50%. El model serie 5 de BMW i el Peugeot 308 estan just per sota del
50%. Les causes d’aquestes enormes diferències han de ser aclarides pels
governs europeus tan aviat com sigui possible.

El sistema europeu per mesurar l’estalvi de combustible i les emissions
de CO2 dels automòbils ha quedat completament desprestigiat. L’escàndol
de Volkswagen probablement solament és la punta de l’iceberg i el que hi
ha a sota és un abús generalitzat del sector automotriu de les proves
que permeten als vehicles consumir un 50% més de combustible del que
declaren

Segons l’estudi, la distorsió de les proves de laboratori estan costant
a cada automobilista uns 450 euros extra a l’any en combustible en
relació al que assenyalen les campanyes de màrqueting dels fabricants
d’automòbils. La indústria de l’automòbil a més segueix intentant
demorar la implementació en 2017 d’una nova prova (WLTP) que esmenaria
alguns errors.
*Enganyar als conductors, vulnerar la llei*

De mitjana, dos terços de les millores declarades en les emissions de
CO2 i en el consum de combustible des de 2008, han estat obtingudes
mitjançant la manipulació de les proves amb solament un 13,3 g/km
d’autèntic progrés en carretera en comparació de 22,2 g/km de ‘aire
calent’, segons l’informe. Això significa que, en els últims tres anys,
no ha existit millora en l’estalvi de combustible dels nous vehicles en
carretera. Solament Toyota hauria complert el seu objectiu al 2015 sense
aprofitar la flexibilitat de les proves, mentre que les altres
principals marques han aconseguit els límits permesos aprofitant els
buits legals.

Aquesta bretxa creixent genera més dubtes sobre com a Europa els
fabricants d’automòbils enganyen als seus clients presentant resultats
d’eficiència de combustible molt millors en les proves que els que es
poden aconseguir en la ruta. L’única solució és una recerca exhaustiva
en les proves sobre emissions i d’estalvi de combustible i que totes les
marques declarin si estan utilitzant pràctiques il·legals o injustes,
com a dispositius trucats. També ha d’existir una reforma integral en el
sistema de proves.

Els automòbils són responsables del 15% del total d’emissions de CO2 a
Europa i són la major font d’emissions en el sector del transport. Les
primeres normes obligatòries de la UE sobre emissions de carboni
exigeixen que els fabricants d’automòbils limitin la mitjana per vehicle
a un màxim de 130 grams de CO2 per km a l’any 2015 i 95 grams a l’any 2021.
*Més informació:* Mariano González, portaveu de Transport d’Ecologistes
en Acció, 617 65 07 85
[cast]
/29 de septiembre de 2015/

*Según un nuevo estudio, el consumo de combustible de algunos modelos de
Mercedes, BMW y Peugeot es de más del 50% que el registrado en los
resultados oficiales*

*Los nuevos automóviles, incluyendo los modelos Mercedes clase A, C y E,
el BMW serie 5 y el Peugeot 308, actualmente consumen alrededor de un
50% más de combustible que el que indicaron los resultados de sus
pruebas de laboratorio, según revelan nuevos estudios recopilados por
Transport & Environment (T&E), federación europea de la que forma
parte Ecologistas en Acción. *

La brecha entre el comportamiento oficial y la vida real de muchos
modelos de automóviles ha crecido tanto que no puede ser explicada
mediante los métodos habituales de manipulación de pruebas (desconexión
del alternador, empleo de ruedas especiales, etc.). Aunque esto no
constituye en si mismo una evidencia de que se esten
utilizando dispositivos trucados que distorsionen los resultados de las
pruebas de consumo de combustible, los gobiernos de la UE deben acometer
una investigación exhaustiva al respecto. Esta investigación debe
ampliarse a los dispositivos de medición de emisiones de CO2,
especialmente tras el escándalo por el caso Volkswagen.

La brecha oficial entre los resultados de las pruebas oficiales de
emisiones de CO2 y de ahorro de combustible y su comportamiento en la
vida real ha aumentado desde un 8% en 2001
hasta un 40% de promedio en 2014, según el informe Mind the Gap
de
2015 de Transport & Environment (T&E), federación europea de la que
forma parte Ecologistas en Acción. Este informe analiza el consumo de
combustible en carreteray destaca los abusos practicadospor los
fabricantesde automóviles enrelación a las actualespruebas, asícomo
elfracaso de las autoridades reguladoras de la UE para acabarcon los
vacíos legales. Labrecha se ha convertido en un abismo y, deno
tomarmedidas, probablemente aumente al 50% promedio para2020.

Aprovechando los vacíos legales en el procedimiento de las pruebas
(incluso conocidas diferencias entre la conducción en la vida real y
en los simuladores de manejo), las emisiones de CO2 de los automóviles
en carretera pueden ser un 40-45% superiores a las mediciones en
laboratorio. Para algunos modelos, la brecha promedio entre los
resultados de los pruebas y la conducción en la vida real es superior al
50%. Los automóviles Mercedes presentan una brecha promedio
entre el laboratorio y la realidad del 48%, y sus nuevos modelos clase
A, C y E tienen una diferencia superior al 50%. El modelo serie 5 de BMW
y el Peugeot 308 están justo por debajo del 50%. Las causas de
estas enormes diferencias deben ser aclaradas por los gobiernos
europeos tan pronto como sea posible.

El sistema europeo para medir el ahorro de combustible y las emisiones
de CO2 de los automóviles ha quedado completamente desprestigiado.
El escándalo de Volkswagen probablemente solo es la punta del iceberg y
lo que subyace es un abuso generalizado del sector automotriz de las
pruebas que permiten a los vehículos consumir un 50% más de
combustible del que declaran.

Según el estudio, la distorsión de las pruebas de laboratorio están
costando a cada automovilista unos 450 euros extra al año en
combustible en relación a lo que señalan las campañas de marketing de
los fabricantes de automóviles. La industria del automóvil además
sigue intentando demorar la implementación en 2017 de una nueva prueba
(WLTP) que subsanaría algunos errores.
*Engañar a los conductores, vulnerar la ley*

En promedio, dos tercios de las mejoras declaradas en las emisiones de
CO2 y en el consumo de combustible desde 2008, han sido obtenidas
mediante la manipulación de las pruebas con solo un 13,3 g/km
de auténtico progreso en carretera en comparación con 22,2 g/km de
‘aire caliente’, según el informe. Esto significa que, en los últimos
tres años, no ha existido mejora en el ahorro de combustible de los
nuevos vehículos en carretera. Solo Toyota habría cumplido su objetivo
para 2015 sin aprovechar la flexibilidad de las pruebas, mientras que
las demás principales marcas han alcanzado los límites permitidos
aprovechando los vacíos legales.

Esta brecha creciente genera más dudas sobre cómo en Europa
los fabricantes de automóviles engañan a sus clientes
presentando resultados de eficiencia de combustible mucho mejores en las
pruebas que los que se pueden lograr en la ruta. La única solución es
una investigación exhaustiva en las pruebas sobre emisiones y de ahorro
de combustible y que todas las marcas declaren si
están utilizando prácticas ilegales o injustas,
como dispositivos trucados. También debe existir una reforma integral en
el sistema de pruebas.

Los automóviles son responsables del 15% del total de emisiones de CO2
en Europa y son la mayor fuente de emisiones en el sector del
transporte. Las primeras normas obligatorias de la UE sobre emisiones
de carbono exigen que los fabricantes de automóviles limiten el promedio
por vehículo a un máximo de 130 gramos de CO2 por km para 2015 y 95
gramos para 2021.
Más información:/ Mariano González, portavoz de Transporte de
Ecologistas en Acción, 617 65 07 85
/
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP- El consum de combustible d’alguns models de Mercedes, BMW i Peugeot és de més del 50% qu e el registrat en els resultats oficials

Comments are closed.