Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] NP- Demanen l’aprovació de la llei de canvi climàtic amb una revisió profunda durant el seu tràmit parlamentari

[cat-cast]

_Aprovació de la Llei de canvi climàtic _
*Ecologistes en Acció demana l’aprovació de la llei amb una revisió
profunda durant el seu tràmit parlamentari per considerar que el
text aprovat renuncia a afrontar els reptes energètics i climàtics
del nostre país *
*Sobre el tribut sobre el CO2 dels vehicles de tracció mecànica anunciat
com a mesura estrella de la llei, la organització objeta que sigui
temporal i que es presenti com a mesura per una mobilitat sostenible
quan no aplica a les emissions de NO2 i particules en suspensió i al
destinar aquests recursos a la compra de cotxes en lloc de dotar el Fons
Climàtic per destinar a accions de mitigació i adaptació. *

Ecologistes en Acció juntament amb altres entitats va presentar al Juny
del 2015 una sèrie d’al·legacions a la Llei de Canvi Climàtic de
Catalunya
<http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/al-legacions-llei-cc.pdf>.
En aquestes demananàvem una política més ambiciosa de reducció
d’emissions i millors instruments reguladors per frenar-les. La
Generalitat no va acceptar cap de les 24 propostes presentades amb una
motivació mancada d’argumentació i rigor. També aludeixen que algunes
propostes s’escapen de l’abast i competència d’aquest avantprojecte quan
justament els objectius als que ha de servir la llei són reforçar la
coordinació, garantir la transversalitat necessària en l’aplicació de
cadascuna de les polítiques sectorials i els diferents nivells de
l’administració pública i forçar l’aplicació d’instruments concrets per
la mitigació, adaptació i la transició vers una economia baixa en
carboni i eficient en l’ús dels recursos.

Aquest és el cas del tribut sobre el CO2 dels vehicles de tracció
mecànica, l’única nova mesura que concreta la llei i que ahir va ser
presentada en grans titulars como la gran aposta per canviar el
comportament ambiental i transitar a models més sostenibles. Ecologistes
en Acció denuncia que aquesta mesura tingui incidència quan no aplica a
les emissions de NO2 i partícules que contaminen les nostres ciutats, i
també a emissions industrials i marítimes, o d’altres gasos que afecten
al canvi climàtic i la qualitat de l’aire. Per altre banda, els recursos
obtinguts dels impostos haurien de dotar el Fons Climàtic previst a la
Llei per finançar les mesures de adaptació i mitigació, que en el cas
del model de transport hauria de finançar els plans de mobilitat activa
(vianant i bicicleta) i el transport públic. Ecologistes en Acció demana
l’aturada inmediata de les subvencions a la compra de cotxes que han
utilitzat el problema ambiental per subvencionar l’indústria del motor,
sota la vella consigna de renovació del parc d’automòviles. El fracàs
d’aquesta aposta que ha orientat les polítiques de qualitat de l’aire
dels últims anys i l’escàndal del frau destapat pel cas Volkswagen
obliga a fer un gir radical aturant els milions d’euros de Plans PIVE,
Movele, PIMA AIRE així com exempcions d’impostos, al que no es poden
sumar els fons de recaptats per la llei de canvi climàtic.

La Llei hauria d’assolir objectius més ambiciosos de reducció dels gasos
amb efecte d’hivernacle de mínim el 40% al 2020 i el 95% al 2050. A més
a més, les demandes que l’organització considera imprescindibles per tal
que Catalunya i la Llei de canvi climàtic siguin realment
transformadores i ambicioses són:

*

No al comerç de drets d’emissió. El comerç de drets d’emissió s’ha
demostrat àmpliament ineficaç per a reduir emissions de gasos
d’efecte hivernacle, ben al contrari, ha servit com a negoci molt
lucratiu per a grans corporacions i l’especulació financera. Per a
la qual cosa exigim la retirada d’aquest mecanisme com a instrument
de reducció d’emissions de la Llei degut a la seva invalidesa per a
la reducció d’emissions.

*

Futur 100% renovable. La Llei també hauria d’incloure la prohibició
de l’obtenció de gas i petroli d’esquist per fractura hidràulica o
l’exploració i explotació d’hidrocarburs en el litoral català i anar
cap a un futur sense energia nuclear i 100% renovable. És necessari
deixar de subvencionar els combustibles fòssils i nuclears, i
establir un sistema de tributs que penalitzi el seu ús.

*

Millor integració de les polítiques sectorials. Les polítiques
definides sectorialment són poc concretes i ambicioses. Vam
presentar esmenes a les mesures descrites dins dels sectors definits
a la llei i demanem la inclusió de sectors com la qualitat de
l’aire, ús del sòl, pesca o gestió del litoral.

*

El Fons Climàtic, s’hauria de dotar de recursos gràcies als impostos
als agents més contaminants i sancions per incompliments de la Llei,
i no a la possible subhasta del mercat d’emissions. A la Llei manca
incloure el règim d’infraccions i sancions corresponent que s’haurà
de desenvolupar.

*

Avaluació vinculant. La Llei proposa una avaluació de les polítiques
climàtiques que s’aniran implementant en el decurs dels anys, per
part d’un comitè d’experts. Aquesta avaluació, però, no serà
vinculant, impossibilitant així la formulació d’objectius en base a
criteris científics, l’augment d’ambició o qualsevol altre tipus de
modificació de les polítiques per fer-les més eficaces. Cal que
aquesta revisió sigui vinculant i que compti amb una àmplia
participació de diferents grups d’experts i societat civil.
Contacte: María García 648761199
[cast]

_Aprobación Ley de Cambio Climático de Catalunya_
*Ecologistas en Acción pide la aprobación de la ley con una
revisión profunda durante su trámite parlamentario para considerar
que el texto aprobado renuncia a afrontar los retos energéticos y
climáticos de nuestro país*

**

*Sobre el impuesto sobre el CO2 de los vehículos de tracción mecánica
anunciado como medida estrella de la ley, la organización objeta que sea
temporal y que se presente como medida por una movilidad sostenible
cuando no aplica a las emisiones de NO2 y partículas en suspensión y al
destinar estos recursos a la compra de coches en lugar de dotar el Fondo
Climático para destinar a acciones de mitigación y adaptación.*

Ecologistas en Acción junto con otras entidades presentó en junio del
2015 una serie de alegaciones a la Ley de Cambio Climático de Cataluña
<http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/al-legacions-llei-cc.pdf>.
En ellas pedían una política más ambiciosa de reducción de emisiones y
mejores instrumentos reguladores para frenarlas. La Generalitat no
aceptó ninguna de las 24 propuestas presentadas con una motivación falta
de argumentación y rigor. También aludiendo que algunas propuestas se
escapan del alcance y competencia de este anteproyecto cuando justamente
los objetivos a los que tiene que servir la ley son reforzar la
coordinación, garantizar la transversalidad necesaria en la aplicación
de cada una de las políticas sectoriales y los diferentes niveles de la
administración pública y forzar la aplicación de instrumentos concretos
por la mitigación, adaptación y la transición versus una economía baja
en carbono y eficiente en el uso de los recursos.

Este es el caso del tributo sobre el CO2 de los vehículos de tracción
mecánica, la única nueva medida que concreta la ley y que ayer fue
presentada en grandes titulares como la gran apuesta para cambiar el
comportamiento ambiental y transitar a modelos más sostenibles.
Ecologistas en Acción denuncia que esta medida tenga
incidencia_Aprovació de la Llei de canvi climàtic _ cuando no aplica a
las emisiones de NO2 y partículas que contaminan nuestras ciudades, y
también a emisiones industriales y marítimas, u otros gases que afectan
al cambio climático y la calidad del aire. Por otro lado, los recursos
obtenidos de los impuestos tendrían que dotar el Fondo Climático
previsto a la Ley para financiar las medidas de adaptación y mitigación,
que en el caso del modelo de transporte tendría que financiar los planes
de movilidad activa (peatón y bicicleta) y el transporte público.
Ecologistas en Acción pide la parada inmediata de las subvenciones a la
compra de coches que han utilizado el problema ambiental para
subvencionar la industria del motor, bajo la vieja consigna de
renovación del parque de automòviles. El fracaso de esta apuesta que ha
orientado las políticas de calidad del aire de los últimos años y el
escándalo del fraude destapado por el caso Volkswagen obliga a hacer un
giro radical parando los millones de euros de Planes PIVE, Movele, PIMA
AIRE así como exenciones de impuestos, al que no se pueden sumar los
fondos de recaudados por la ley de cambio climático.

La Ley tendría que lograr objetivos más ambiciosos de reducción de los
gases con efecto de invernadero de mínimo el 40% al 2020 y el 95% al
2050. Además, las demandas que la organización considera imprescindibles
para que Cataluña y la Ley de cambio climático sean realmente
transformadoras y ambiciosas son:

* No al comercio de derechos de emisión. El comercio de derechos de
emisión se ha demostrado ampliamente ineficaz para reducir emisiones
de gases de efecto invernadero, bien al contrario, ha servido como
negocio muy lucrativo para grandes corporaciones y la especulación
financiera. Por ello exigen la retirada de este mecanismo como
instrumento de reducción de emisiones de la Ley debido a su
invalidez para la reducción de emisiones.

* Futuro 100% renovable. La Ley también tendría que incluir la
prohibición de la obtención de gas y petróleo de esquisto por
fractura hidráulica o la exploración y explotación de hidrocarburos
en el litoral catalán e dirigirse hacia un futuro sin energía
nuclear y 100% renovable. Es necesario dejar de subvencionar los
combustibles fósiles y nucleares, y establecer un sistema de
tributos que penalice su uso.

* Mejor integración de las políticas sectoriales. Las políticas
definidas sectorialmente son poco concretas y ambiciosas.
Presentamos enmiendas a las medidas descritas dentro de los sectores
definidos a la ley y pedimos la inclusión de sectores como la
calidad del aire, uso del suelo, pesca o gestión del litoral.

* El Fondo Climático, se tendría que dotar de recursos gracias a los
impuestos a los agentes más contaminantes y sanciones por
incumplimientos de la Ley, y no a la posible subasta del mercado de
emisiones. La Ley carece incluir el régimen de infracciones y
sanciones correspondiente que se tendrá que desarrollar.

* Evaluación vinculante. La Ley propone una evaluación de las
políticas climáticas que se irán implementando en el decurso de los
años, por parte de un comité de expertos. Esta evaluación, pero, no
será vinculante, imposibilitando así la formulación de objetivos en
base a criterios científicos, el aumento de ambición o cualquiera
otro tipo de modificación de las políticas para hacerlas más
eficaces. Hace falta que esta revisión sea vinculante y que cuente
con una amplia participación de diferentes grupos de expertos y
sociedad civil.

Contacto: María García 648761199
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP- Demanen l’aprovació de la llei de canvi climàtic amb una revisió profunda durant el seu tràmit parlamentari

Comments are closed.