Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] NP-Acuamed i Acuae han de dissoldre’s

[cat-cast]

28 de gener de 2016
*Acuamed i Acuae han de dissoldre’s*

***
**Ecologistes en Acció assenyala que les irregularitats investigades en
l’Operació Frontino no solament tenen greus conseqüències socials, les
obres que estan sota sospita també han tingut seriosos impactes
ambientals. La suposada malversació de fons públics que ha realitzat
Acuamed ha tret recursos per les ja escasses actuacions ambientals que
podrien pal·liar la crisi socioambiental que ja vivim**.
***
Com és sabut, s’està indagant la falsificació de certificacions i
factures que incrementaven les sumes a pagar a empreses com a FCC i
Acciona. Mentre, s’ha destinat molt poc pressupost a la recuperació
d’ecosistemes deteriorats, a la construcció i gestió pública de
depuradores i de plantes de reutilització d’aigua, entre altres projectes.

D’altra banda, les obres investigades no han contribuït a millorar la
situació ambiental, més aviat el contrari, han impactat negativament
sobre els ecosistemes. Són els casos de la construcció de preses per
llaminar avingudes en la rambla Gallinera i el riu Serpis (València).
Ecologistes en Acció porta molt temps denunciant els impactes ambientals
i la ineficàcia d’aquest tipus d’infraestructures per evitar els danys
materials i humans causats per les avingudes dels rius.

Les preses i dics destrueixen el bosc de ribera i deterioren la
conservació dels ecosistemes fluvials. En nombroses ocasions no
respecten la reserva que han de mantenir per rebre un elevat volum
d’aigua, es poden colmatar amb rapidesa perdent la seva funció i donen
lloc una falsa seguretat que promou l’ocupació urbana de zones
inundables, la qual cosa redunda en una major exposició al risc
d’inundacions. Per cert, la desaladora d’Almanzora (Almeria) està
situada en una zona amb alt risc d’inundació, per la qual cosa la seva
situació actual era bastant predictible per part de l’administració que
va aprovar la seva construcció.

Les propostes d’Ecologistes en Acció per afrontar les avingudes, com
l’eliminació de dics i motas, la recuperació de les planes d’inundació i
la restauració del bosc de ribera, són ecològicament més respectuoses,
més eficients, més econòmiques i, per tant, minimitzen la possibilitat
de donar lloc a irregularitats en la gestió.

En el cas del possible frau de la descontaminació de l’embassament de
Flix, se suma a una situació insostenible ambientalment i injusta
socialment. La companyia Ercros ha abocat durant més d’un segle
substancies tòxiques i perjudicials per al medi ambient i la salut a
l’embassament i, no obstant això, no s’ha fet responsable de la seva
neteja. Després de diversos anys de batalla legal, la contaminació i el
risc per a la salut que ha provocat una empresa privada és assumit per
tots i totes les contribuents, també europeus, que estan pagant 200
milions d’euros per a la seva neteja.

Davant les irregularitats investigades i els impactes ambientals que han
generat les obres impulsades per Acuamed, Ecologistes en Acció considera
que la solució més efectiva per evitar futurs escàndols és la dissolució
de les empreses públiques Acuamed i Acuae. És necessari que les seves
competències tornin de nou al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i
Medi ambient per incrementar els controls sobre la seva activitat. És
una mesura que ja va ser sol·licitada pel Tribunal de Comptes en 2010 i
2011, precisament per evitar irregularitats com les quals ara estan sent
investigades.

També han d’assumir-se les necessàries responsabilitats polítiques per
part d’els qui han estat al capdavant del Ministeri quan s’han produït
les irregularitats investigades. Per aquesta raó, i perquè parteix dels
fons públics que han pogut ser defraudats són europeus, Miguel Arias
Cañete, actual comissari europeu d’Acció pel Clima i Energia, hauria de
dimitir.
*Més informació:*

**Miquel Llop 670729347
Eloi Nolla 663855878
Erika González 610 897 418
[cast]
/28 de enero de 2016/

*Acuamed y Acuae deben disolverse*

*Ecologistas en Acción señala que las irregularidades investigadas en la
Operación Frontino no solo tienen graves consecuencias sociales, las
obras que están bajo sospecha también han tenido serios impactos
ambientales. La supuesta malversación de fondos públicos que ha
realizado Acuamed ha detraído recursos para las ya escasas
actuaciones ambientales que podrían paliar la crisis ambiental que ya
vivimos*

Como es sabido, se está indagando la falsificación de certificaciones
y facturas que incrementaban los montos a pagar a empresas como FCC y
Acciona. Mientras, se ha destinado muy poco presupuesto a la
recuperación de ecosistemas deteriorados, a la construcción y gestión
pública de depuradoras y de plantas de reutilización de agua, entre
otros proyectos.

Por otro lado, las obras investigadas no han contribuido a mejorar
la situación ambiental, más bien lo contrario, han impactado
negativamente sobre los ecosistemas. Son los casos de la construcción de
presas para laminar avenidas en la rambla Gallinera y el río Serpis
(Valencia). Ecologistas en Acción lleva mucho tiempo denunciando los
impactos ambientales y la ineficacia de este tipo de infraestructuras
para evitar los daños materiales y humanos causados por las avenidas de
los ríos.

Las presas y diques destruyen el bosque de ribera y deterioran
la conservación de los ecosistemas fluviales. En numerosas ocasiones no
respetan la reserva que deben mantener para recibir un elevado volumen
de agua, se pueden colmatar con rapidez perdiendo su función y dan lugar
una falsa seguridad que promueve la ocupación urbana de zonas
inundables, lo que redunda en una mayor exposición al riesgo de
inundaciones. Por cierto, la desaladora de Almanzora (Almería) está
situada en una zona con alto riesgo de inundación, por lo que su
situación actual era bastante predecible por parte de la administración
que aprobó su construcción.

Las propuestas de Ecologistas en Acción para afrontar las avenidas,
como la eliminación de diques y motas, la recuperación de las llanuras
de inundación y la restauración del bosque de ribera, son ecológicamente
más respetuosas, más eficientes, más económicas y, por lo tanto,
minimizan la posibilidad de dar lugar a irregularidades en la gestión.

En el caso del posible fraude de la descontaminación del embalse
de Flix, se suma a una situación insostenible ambientalmente e
injusta socialmente. La compañía Ercros ha vertido durante más de un
siglo sustancias tóxicas y perjudiciales para el medio ambiente y la
salud al embalse y, sin embargo, no se ha hecho responsable de su
limpieza. Tras varios años de batalla legal, la contaminación y el
riesgo para la salud que ha provocado una empresa privada es asumido por
todos y todas las contribuyentes, también europeos, que están pagando
200 millones de euros para su limpieza.

Ante las irregularidades investigadas y los impactos ambientales que
han generado las obras impulsadas por Acuamed, Ecologistas en Acción
considera que la solución más efectiva para evitar futuros escándalos es
la disolución de las empresas públicas Acuamed y Acuae. Es necesario que
sus competencias vuelvan de nuevo al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente para incrementar los controles sobre su
actividad. Es una medida que ya fue solicitada por el Tribunal de
Cuentas en 2010 y 2011, precisamente para evitar irregularidades como
las que ahora están siendo investigadas.

También deben asumirse las necesarias responsabilidades políticas
por parte de quienes han estado al frente del Ministerio cuando se han
producido las irregularidades investigadas. Por esta razón, y porque
parte de los fondos públicos que han podido ser defraudados son
europeos, Miguel Arias Cañete, actual comisario europeo de Acción por el
Clima y Energía, debería dimitir.
Más información: //

Miquel Llop 670729347
Eloi Nolla 663855878
Erika González 610 897 418

//
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP-Acuamed i Acuae han de dissoldre’s

Comments are closed.