Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] NP-Nou Pla de Qualitat de l’Aire del Port de Barcelona: Més Fum

_En resposta a la roda de premsa convocada avui pel Port de Barcelona_
Nou Pla de Qualitat de l’Aire del Port de Barcelona: Més Fum

*La Plataforma per la Qualitat de l’Aire reclama responsabilitat a la
Generalitat i a l’Ajuntament de Barcelona que són les administracions
públiques competents en la matèria de prevenció, vigilància i seguiment
de la contaminació atmosfèrica, per exigir la reformulació del Pla en la
seva totalitat amb objectius d’emissió i mesures estructurals
obligatòries per complir la normativa legal. *

*La Plataforma considera que un sistema voluntarista de bonificacions no
tindrà cap incidència en la reducció de les emissions del trànsit
marítim, principal focus de contaminació del Port de Barcelona. No
estableix objectius de reducció d’emissions ni terminis.*

Barcelona ve incomplint de forma sistemàtica els valors límit que
estableix la legislació europea de qualitat de l’aire, valors que són
menys estrictes que els nivells de protecció que estableix
l’Organització Mundial de la Salut. Es tracta d’un problema de salut
pública de primer ordre, que causa 3500 morts prematures només a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, diversos tipus de càncer, infarts, asma,
al·lèrgies i malalties neurològiques. El cost sanitari es calcula de
l’ordre dels 6.400 milions d’euros anuals.

*Segons dades del 2013, l**’**actividad portu**à**ria representa un dels
principals focus contaminants de la ciutat, amb 5.548,8 tones de NOx i
505,68 tones de PM10, cosa que representa un 46% i un 52% de les
emissions totals de la ciutat1
.
Més del 90% de les emissions procedeixen dels vaixells, per això
qualsevol Pla ha de prioritzar les seves actuacions en aquest àmbit. *

*La Plataforma per a la Qualitat de l’Aire
ve reclamant des de fa temps
l’elaboració d’un Pla de millora de la Qualitat de l’aire del Port.
**D**esprés de mesos d’insistència, el Port de Barcelona va presentar
les principals estratègies del Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire a
la reunió de la Taula de Qualitat de l’Aire de la Conurbació de
Barcelona convocada per la Generalitat el passat d**i**a 4 d’octubre.
**Estratègies que avui el Port ha informat en roda de premsa.*

*Les dues actuacions principals que es van presentar per a les emissions
dels bucs van ser l’establiment d’un sistema de bonificacions a les naus
més netes i el desenvolupament d’infraestructura per subministrar Gas
Natural Liquat (GNL) als bucs que operin amb aquest tipus de
combustible. Mesures que per a la Plataforma, no tindran repercussió en
la reducció d’emissions. Les navilieres no canviaran el seu comportament
amb esquemes voluntaristes de bonificacions, tot el contrari, les
experiències a altres ports europeus i un estudi recent indica com
l’establiment d’un impost sobre les emissions d’òxids (NOx) de nitrogen
és l’eina més efectiva per reduir les emissions fins a un 70%, (estudi
de consultoria ambiental IVL i CE Delft2
).
*

*Sobre l’impuls al GNL, la Plataforma considera que en tot cas és una
mesura futurista i de llarg termini, per a naus que es projectin
construir en un futur. Avui en dia naveguen menys de 100 vaixells que
utilitzen GNL com a combustible a tot el món, la majoria de petita
grandària i línies regulars de curta distància. Si tenim en compte que
el trànsit del port de Barcelona **en**2015 va ser de 8.025 vaixells (3)
(**mercants, **petroliers, f**è**rries, creuers, etc.) i que els creuers
poden tenir una mitjana de vida útil de 40 anys, és una mesura que no
tindrà incidència en el curt i mig termini. I, en tot cas sense una
regulació obligatòria no és creïble. Per a això, els vaixells actuals
haurien de reconstruir-se, la qual cosa suposaria alts costos i en molts
casos problemes d’espai.*

*Per tot això la mesura més directa i senzilla que reclama la Plataforma
és exigir que els vaixells utilitzin combustibles menys contaminants i
la utilització de filtres de partícules i catalitzadors de reducció
selectiva d’òxids de nitrogen (SCR). Els vaixells no ho fan perquè el
cost de combustibles més nets duplica el preu del fueloil pesat que ara
utilitzen, sobre el qual a més no paguen impostos. No obstant això, en
el Nord d’Europa estan aplicant polítiques fortes amb regulacions
obligatòries que limiten l’entrada a la zona litoral als vaixells que
utilitzin fueloil marí. El Mar Bàltic, el Mar del Nord i el Canal de la
Mànega han establert un**a**Àrea de Control d’Emissions de Sofre
(Sulphur Emission Control Area – SECA, en anglès) que exigeix límits més
estrictes al contingut de sofre dels combustibles marins des de gener
del 2015 (màxim de 0,10% sofre en massa en comparació del 3,5 % que es
permet en el port de Barcelona). En tan sols un any d’aplicació, aquests
ports han vist disminuir la seva contaminació en més del 50% . Els ports
del Bàltic estan treballant per limitar a més el contingut d’òxids de
NOx com ja fan **els **Estats Units i Canadà.*

*D’altra banda, l’altra mesura que la Plataforma reclama i s’està
realitzant ja en més de 10 ports europeus és l’electrificació del port
per a la connexió dels vaixells a la xarxa elèctrica local quan estan
atracats3
.
En alguns casos estan finançant la infraestructura amb taxes que cobren
als vaixells més contaminants, en alguns casos associada a l’alimentació
de fonts renovables. El port de Barcelona descarta l’electrificació
excusant-se en què és molt costosa, no obstant això segueixen donant
concessions a la construcció de noves terminals sense exigir-la.
Al·leguen a més que no existeix una norma estàndard europea, la qual
cosa és certa, però que com s’ha vist no és un impediment per a altres
ports que en la seva majoria han decidit voltatge d’11 kV i freqüència
de 50 Hz. *

*La Plataforma presentarà al·legacions al Pla en aquests punts per
reclamar la seva reforma en profunditat i demana a les administracions
competents que actúin en conquencia per exigir un Pla amb objectius
concrets de reducció d’emissions en un termini de cinc anys, que és el
que marca la legalitat, que sigui vinculant i amb mesures efectives.
*

*Contacte: María García *672478452

*Notes : *

1
*Pla
de millora de la qualitat de l’aire de Barcelona
2015-2018.http://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/sites/default/files/pdfs/PMQAB_CAT_2014.pdf*

2
*Estudi
taxes vaixells.
https://www.transportenvironment.org/press/levy-emissions-can-reduce-ship-nox-emissions-70-%E2%80%93-study
*

*(3)* Veure pàgina 16:
http://content.portdebarcelona.cat/cntmng/d/d/workspace/SpacesStore/7b73d5aa-3208-4f01-a22e-a291ba788f6a/portBcnTrafic2015_12_es.pdf

3

Ports europeus amb electrificació a les terminals. *Onshore Power Supply
http://www.ops.wpci.nl/ops
*

*—-
*

http://www.qualitatdelaire.org/

https://www.facebook.com/qualitat.aire
@Qualitat_Aire

*/Ecologistes en Acció de Catalunya/*
Carrer de Sant Pere Més Alt, 31, 2º 3ª
08003 Barcelona
Teléfono: 648 76 11 99
www.ecologistesenaccio.org/catalunya

_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Sant Pere més Alt 31, 2º 3ª
08003 Barcelona
Teléfono: 648761199
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP-Nou Pla de Qualitat de l’Aire del Port de Barcelona: Més Fum

Comments are closed.