Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

comunicat de premsa: El Manifest que s’oposa a la legalització de la contaminació radioactiva arriba als 1000 su ports. / Comunicado de prensa: El Manifiesto que se opone a la legalización de la contaminación radiactiva llega a los 1 000 apoyos.

*CATALÀ / CASTELLANO

El Manifest que s’oposa a la legalització de la contaminació radioactiva
arriba als 1000 suports*

*El Moviment Ibèric Antinuclear a Catalunya (MIA Cat) les lliurarà als
diputats i les diputades de tots els grups abans de de la votació al
Parlament dels **P**ressupostos **del 2017**, que començarà el proper
dimarts, dia 22*.

El passat 29 de novembre de 2016, el govern del PDECAT i ERC va aprovar,
com a part dels seus pressuposts per al 2017, el «/Projecte de Llei de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; de
creació de l’impost sobre el risc mediambiental de la producció,
manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics; de
l’impost sobre begudes ensucrades envasades; de l’impost sobre grans
establiments comercials, i de l’impost sobre les estades en establiments
turístics/» (1).

Aquest Projecte de Llei reconeix en el seu Capítol setè, entre altres
coses, que la «/dispersió d’elements radiotòxics genera un important
risc mediambiental i per a les persones, (…)/», i declara que volen
cobrar un «impost» per les «/emissions rutinàries (…) que es
produeixen en la operació normal d’un reactor termonuclear/».

El Capítol setè suposa el reconeixement oficial de quèel funcionament
quotidià dels reactors nuclears té impactes en la salut de la població,
quelcom que contradiu el que sempre s’ha manifestat des de la indústria
nuclear: que les dites emissions, anomenades«baixes dosis», eren
inofensives. *Tots els estudis promoguts des de les institucions han
arribat a la conclusió de **què **no hi havia relació entre les centrals
nuclears i la salut de la població*.

*L’ «impost» que s’imposa en el Capítol setè és inacceptable*, significa
que *una activitat considerada un perill per a les persones, no és
objecte d**’estudi, **prohibició, i eliminació progressiva; queda
simplement regulada amb un «impost»*que, a més, té l’efecte pervers de
què a major contaminació radioactiva més ingressos per al govern; un
«impost» que pot ser recuperat per les companyies elèctriques en el curs
de les negociacions tarifàries amb el govern del PP, amb el que seria la
ciutadania qui acabaria pagant el dret d’aquestes companyies a enverinar
l’entorn amb radioactivitat.

Les limitacions de temps de la dinàmica parlamentària, i el mecanisme
institucional de tramitació i aprovació dels pressupostos, no
permetenuna intervenció social directa, per això des del MIA Cat vam
promoure el passat 15 de gener un *Manifest*
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMnyZDN7v890Y7NPGQsseMKl-o2N0U8fn_dfezZwCGs_xFIQ/viewform?c=0&w=1>explicant
els motius de l’oposició al Capítol setè que, d’un suport inicial del 70
persones ha arribat a superar les 1000 en el aquests dies.

*Des del MIA Cat fem una crida a tots els diputats i diputades del
Parlament de Catalunya a que donin prioritat a la salut de la població
per davant de l’afany de lucre; per tant, demanem l’eliminació de tot el
Capítol setè del Projecte de Llei*.

*Des del MIA Cat, considerem que el que ha de fer un govern de
Catalunya, escollit per representar la ciutadania, és suprimir la font
de malaltia i sofriment que significa la radioactivitat, fent servir
tots els recursos legals de que disposa*.

Catalunya, 16 de març de 2017.

MOVIMENT IBÈRIC ANTINUCLEAR A CATALUNYA

(1) _http://www.parlament.cat/document/bopc/181648.pdf
_
CONTACTE: Miguel 625895651

—————————————————————————————————————————————————————————-

*El Manifiesto que se opone a la legalización de la contaminación
radiactiva llega a los 1000 **apoyos*

*El Movimiento Ibérico Antinuclear en Cataluña (MIA Cat) l**o**s
entregará a los diputados y las diputadas de todos los grupos antes de
la votación en el Parlamento de los* *P**resupuestos **del 2017,* *que
comenzará el próximo martes, día 22.*

El pasado 29 de noviembre de 2016, el gobierno del PDECAT y ERC aprobó,
como parte de sus presupuestos para el 2017, el /”Proyecto de Ley de
medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público;/
/de creación del impuesto sobre el riesgo medioambiental de la
producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos
radiotóxico;/ /del impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas;/ /del
impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, y del impuesto
sobre las estancias en establecimientos turísticos/ »(1).

Este Proyecto de Ley reconoce en su Capítulo séptimo, entre otras cosas,
que la /«dispersión de elementos radiotóxico genera un importante riesgo
medioambiental y para las personas, (…)»,/ y declara que quieren
cobrar un “impuesto” por las /«emisiones rutinarias (…) que se
producen en la operación normal de un reactor termonuclear»./

El Capítulo séptimo supone el reconocimiento oficial de que el
funcionamiento cotidiano de los reactores nucleares tiene impactos en la
salud de la población, algo que contradice lo que siempre se ha
manifestado desde la industria nuclear: que dichas emisiones,
denominadas «bajas dosis», eran inofensivas. *Todos los estudios
promovidos desde las instituciones han llegado a la conclusión de* *que*
*no había relación entre las centrales nucleares y la salud de la
población.*

*El «impuesto» que se impone en el Capítulo séptimo es inaceptable,*
significa que *una actividad considerada un peligro para las personas,
no es objeto de* *estudio,* *prohibición, y eliminación progresiva;*
*queda simplemente regulada con un «impuesto»* que, además, tiene el
efecto perverso de que a mayor contaminación radiactiva más ingresos
para el gobierno; un «impuesto» que puede ser recuperado por las
compañías eléctricas en el curso de las negociaciones tarifarias con el
gobierno del PP, con lo que sería la ciudadanía quien terminaría pagando
el derecho de estas compañías a envenenar el entorno con radiactividad.

Las limitaciones de tiempo de la dinámica parlamentaria, y el mecanismo
institucional de tramitación y aprobación de los presupuestos, no
permiten una intervención social directa, por eso desde el MIA Cat
promovimos el pasado 15 de enero un _*Manif*__*i*__*est*_
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMnyZDN7v890Y7NPGQsseMKl-o2N0U8fn_dfezZwCGs_xFIQ/viewform?c=0&w=1>_*o*_
explicando los motivos de la oposición al Capítulo séptimo que, de un
apoyo inicial del 70 personas ha llegado a superar las 1000 en el estos
días.

*Desde el MIA Cat llamamos a todos los diputados y diputadas del
Parlamento de Cataluña a que den prioridad a la salud de la población
por delante del afán de lucro;* *por lo tanto, pedimos la eliminación de
todo el Capítulo séptimo del Proyecto de Ley.*

*Desde el MIA Cat, consideramos que lo que debe hacer un gobierno de
Cataluña, elegido para representar la ciudadanía, es suprimir la fuente
de enfermedad y sufrimiento que significa la radioactividad, utilizando
todos los recursos legales de que dispone.*

Cataluña, 16 de marzo de 2017.

MOVIMIENTO IBÉRICO ANTINUCLEAR EN CATALUNYA

(1) _http://www.parlament.cat/document/bopc/181648.pdf

_CONTACTO: Miguel 625895651

FontFuente: sirenovablesnuclearno@pangea.org

Leave a comment

*