Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] NP – Organitzacions europees demanen un Àrea de Control d’Emissions en el Mediterrani

[cat-cast]

/29 de març de 2017/
Diverses organitzacions europees demanen un Àrea de Control
d’Emissions en el Mediterrani

*Ecologistes en Acció celebra un pas llargament esperat per protegir la
salut de les persones i dels ecosistemes de les nocives emissions dels
bucs.**
*
Una aliança d’organitzacions ecologistes han adoptat *una declaració*
<http://www.ecologistasenaccion.org/article34019.html> per designar en
el mar Mediterrani un Àrea de Control d’Emissions (ECA, per les seves
sigles en anglès) amb la qual limitar la contaminació generada pels
vaixells. Aquesta aliança es va fundar l’any 2016 i agrupa principalment
a entitats de la regió Mediterrània com Cittadini per l’Ària (Itàlia),
France Nature Environnement (França), Ecologistes en Acció (Espanya),
BirdLife (Malta) i Hellenic Ornithological Society (Grècia), però també
a organitzacions com la federació europea Transport & Environment i NABU
(Alemanya). La declaració ha estat el resultat d’una conferència
internacional sobre Transport Marítim en el Mediterrani celebrada el 28
de març a Roma, motiu pel qual s’anomenat ‘*Declaració de Roma
<http://www.ecologistasenaccion.org/article34019.html>*’.

Aquesta iniciativa arriba en un moment oportú. França va assumir un
intent decidit per impulsar una ECA Mediterrània en la reunió del grup
de treball del Consell d’Europa celebrada a principis de març. La idea
és que aquest pas impliqui la creació d’àrees de control d’emissions
tant de sofre (SECA) com d’òxids de nitrogen (NECA), però també que
abordi explícitament les emissions de partícules i carboni negre.

Segons el President Executiu de NABU, Leif Miller: “La designació d’una
ECA en el mar Mediterrani és un pas important i llargament esperat per
reduir significativament la contaminació ambiental generada pels
vaixells a la regió. És inacceptable que, en el sud d’Europa, les
persones i el medi ambient segueixin sofrint per les emissions de gasos
de combustió del sector marítim mentre que en el mar Bàltic, en el mar
del Nord i al Canal de la Mànega existeixen normes més estrictes des de
fa anys”. Miller va afirmar que ecologistes i moviments socials de les
ciutats portuàries de diversos països del Mediterrani han celebrat
l’última iniciativa del Govern francès instant als seus propis governs a
que assumeixin la seva responsabilitat i recolzin aquesta mesura.

Per la seva banda, Daniel Rieger, portaveu de l’aliança i responsable de
polítiques de transport, va declarar: “No podem acceptar cap excusa que
segueixi postergant una regulació més estricta de les emissions dels
vaixells en el sud d’Europa ja que les rutes de navegació més importants
des d’Àsia fins a Europa travessen el Mediterrani i s’espera que el
tràfic marítim augmenti fins a un 250 % l’any 2050. D’altra banda, ens
enfrontem al fet que la regió posseeix algunes de les destinacions per a
creuers més populars d’Europa, amb un creixement constant de les escales
i dels problemes de contaminació de l’aire que això comporta a escala
local. A més, la intensa radiació solar, especialment durant l’estiu,
reacciona amb aquests contaminants atmosfèrics, generant smog i ozó
troposfèric, tots dos nocius per a la salut”.

La creació d’una ECA Mediterrània restabliria un marc d’igualtat al
mercat únic europeu, on els operadors de vaixells i ports del sud hagin
de fer front als mateixos requisits reglamentaris que en el nord. Això
també encoratjaria l’adopció de tecnologies de baixa emissió i la
transferència dels coneixements necessaris dins de la Unió Europea, la
qual cosa milloraria el lideratge en tecnologia i la creació de llocs de
treball en el sector marítim.

*Més informació:****María García, portaveu d’Ecologistes en Acció, 672
47 84 52 *
Sobre l’aliança per una ECA en el Mediterrani:
http://www.nabu.de/mediterranean-eca
Documentació sobre la conferència
internacional:**http://en.nabu.de/issues/traffic/22144.html
[cast]

/29 de marzo de 2017/

*Varias organizaciones europeas piden un Área de Control de Emisiones en
el Mediterráneo*

*Ecologistas en Acción celebra un paso largamenteesperado para proteger
la salud de las personas y de los ecosistemas de las nocivasemisiones de
los buques.*

Una alianzade organizaciones ecologistas han adoptado *una declaración*
<http://www.ecologistasenaccion.org/article34002.html> para designar en
el mar Mediterráneo un Área de Control de Emisiones (ECA, por sus siglas
eninglés) con la que limitar lacontaminación generada por los buques.
Esta alianza sefundó en el año 2016 y agrupaprincipalmente a entidades
de la región Mediterránea como Cittadini per l’Aria (Italia), France
NatureEnvironnement (Francia), Ecologistas en Acción (España),
BirdLife (Malta) y Hellenic Ornithological Society (Grecia), pero
también aorganizaciones como la federación europea Transport
&Environment yNABU (Alemania). La declaración ha sido el resultado de
una conferencia internacionalsobre Transporte Marítimo en el
Mediterráneo celebrada el 28 de marzo en Roma,motivo por el cual se la
hallamado* ‘**Declaración de Roma
<http://www.ecologistasenaccion.org/article34002.html>’. *

Esta iniciativa llega en un momento oportuno. Francia asumió un intento
decidido para impulsar una ECA Mediterránea en la reunión del grupo de
trabajo del Consejo de Europa celebrada a principios de marzo. La
idea es que este paso implique la creación de áreas de control de
emisiones tanto de azufre (SECA) cómo de óxidos de nitrógeno
(NECA), pero también que aborde explícitamente las emisiones de
partículas y carbono negro.

Según el Presidente Ejecutivo de NABU, Leif Miller: “La designación de
una ECA en el mar Mediterráneo es un paso importante y largamente
esperado para reducir significativamente la contaminación ambiental
generada por los buques en la región. Es inaceptable que, en el sur de
Europa, las personas y el medio ambiente sigan sufriendo por las
emisiones de gases de combustión del sector marítimo mientras que en el
mar Báltico, en el mar del Norte y en el Canal de la Mancha existen
normas más estrictas desde hace años”. Miller afirmó que ecologistas y
movimientos sociales de las ciudades portuarias de diversos países del
Mediterráneo han celebrado la última iniciativa del Gobierno
francés instando a sus propios gobiernos a que asuman su responsabilidad
y apoyen esta medida.

Por su parte, Daniel Rieger, portavoz de la alianza y responsable de
políticas de transporte, declaró: “No podemos aceptar ninguna excusa que
siga postergando una regulación más estricta de las emisiones de
los buques en el sur de Europa, ya que las rutas de navegación más
importantes desde Asia hasta Europa atraviesan el Mediterráneo y se
espera que el tráfico marítimo aumente hasta un 250 % en el año 2050.
Por otro lado, nos enfrentamos al hecho de que la región posee algunos
de los destinos para cruceros más populares de Europa, con un
crecimiento constante de las escalas y de los problemas de contaminación
del aire que esto comporta a escala local. Además, la intensa radiación
solar, especialmente durante el verano, reacciona con estos
contaminantes atmosféricos, generando /smog/ y ozono troposférico, ambos
nocivos para la salud”.

La creación de una ECA Mediterránea restablecería un marco de igualdad
en el mercado único europeo, donde los operadores de barcos y puertos
del sur tengan que hacer frente a los mismos requisitos reglamentarios
que en el norte. Esto también alentaría la adopción de tecnologías de
baja emisión y la transferencia de los conocimientos necesarios dentro
de la Unión Europea, lo cual mejoraría el liderazgo en tecnología y la
creación de puestos de trabajo en el sector marítimo.

*Más información: María García, portavoz de Ecologistas en Acción, 672
47 84 52*
Sobre la alianza para una ECA en el Mediterráneo:
http://www.NABU.de/mediterranean-eca <http://www.NABU.de/mediterranean-eca>
Documentación sobre la conferencia
internacional:http://en.nabu.de/issues/traffic/22144.html
<http://ecologistasenaccion.org>
*/Ecologistes en Acció de Catalunya/*
Carrer de Sant Pere Més Alt, 31, 2º 3ª
08003 Barcelona
Teléfono: 648 76 11 99
www.ecologistesenaccio.org/catalunya
<http://www.ecologistesenaccio.org/catalunya>
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Sant Pere més Alt 31, 2º 3ª
08003 Barcelona
Teléfono: 648761199
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: comunicacion@ecologistasenaccion.org, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP – Organitzacions europees demanen un Àrea de Control d’Emissions en el Mediterrani

Comments are closed.