Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] NP- Tota la població de Catalunya va respirar aire contaminat

[cat-cast]

Informe de Qualitat de l’Aire en 2016: resultats per a Catalunya
Tota la població de Catalunya va respirar aire contaminat

_El conjunt del territori va suportar una contaminació que danya els
boscos i cultius __
___
*Els 7,5 milions d’habitants de Catalunya van respirar aire contaminat
durant 2016. L’Informe anual de Qualitat de l’Aire d’Ecologistes en
Acció conclou que la totalitat de la població i del territori de
Catalunya van estar exposats a uns nivells de contaminació que superen
les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut. El repunt del
trànsit, el frau dièsel, les emissions dels grans ports i complexes
industrials i l’aposta per les energies brutes en detriment de les
renovables, entre les causes d’un problema que afecta la salut de la
ciutadania, però també als cultius, boscos i espais naturals. El canvi
climàtic amb l’afectació en el règim de pluges i l’augment de
temperatures, un factor més que agreuja de forma important aquest
problema. *

**
L’informe elaborat per Ecologistes en Acció analitza les dades
recollides en 700 estacions oficials de mesurament instal·lades en tot
l’Estat espanyol, entre elles 119 situades a Catalunya. Pel que fa a
Catalunya, entre les seves principals conclusions, destaquen:

– En 2016, s’ha produït una reducció general dels nivells de
contaminació de partícules en suspensió (PM10 i PM2,5), diòxid de
nitrogen (NO2), ozó troposfèric (O3) i diòxid de sofre (SO2), recuperant
aparentment la tendència decreixent iniciada en 2008 amb la crisi
econòmica.

– L’informe d’Ecologistes en Acció pren com a referència els valors
màxims de contaminació recomanats per l’Organització Mundial de la Salut
(OMS) i l’objectiu a llarg termini per protegir la vegetació establert
per la Unió Europea. D’acord a aquests nivells, l’aire contaminat va
afectar en 2016 a la totalitat de la població i del territori de Catalunya.

– Si es prenen els estàndards de la normativa, més laxos que les
recomanacions de l’OMS, la població que va respirar aire contaminat per
sobre dels límits legals seria de 4,5 milions d’habitants a l’Àrea de
Barcelona, el Vallès – Baix Llobregat, la Plana de Vic, l’Alt Llobregat
i el Prepirineu. I la superfície exposada a nivells de contaminació que
excedeixen dels legalment permesos per protegir els cultius agrícoles i
els ecosistemes naturals va aconseguir 18.500 km2, tres cinquenes parts
del territori català.

– El diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules (PM10 i PM2,5) en l’aire
van afectar la major part de la població de Catalunya, amb especial
incidència a l’àrea metropolitana de Barcelona. Segueixen, per tant,
sent una seriosa amenaça per a la salut, a pesar que l’any passat es va
recuperar la tendència a la baixa d’aquests contaminants que es va
iniciar en 2008, amb la crisi econòmica.

– La contaminació generada des de l’àrea metropolitana de Barcelona,
especialment del trànsit i del port, així com del complexe petroquímic
del Camp de Tarragona s’estén pel territori afectant zones més
allunyades i rurals en la forma d’ozó troposfèric. L’ozó és el
contaminant que presenta una major extensió i afecció a la població, amb
uns nivells que es mantenen estacionaris o fins i tot a l’alça. Això es
deu a l’increment de les temperatures mitjanes i de les situacions
meteorològiques extremes (ones de calor) durant l’estiu, com a resultat
del canvi climàtic. Durant 2016 els seus nivells s’han mantingut per
sobre dels del 2014 i per sota dels del 2015, de manera que tota la
població i el territori catalans han seguit exposats a concentracions
d’ozó perilloses per a la salut humana i vegetal.

– Encara que en 2016 no s’ha reiterat en la Plana de Vic la superació
registrada en els anys 2013 i 2015 de l’objectiu legal anual establert
pel benzo(a)pirè, una perillosa substància cancerígena, 17 de les 25
estacions que han mesurat aquest contaminant a Catalunya han superat la
recomanació de l’OMS, afectant catorze de les seves quinze zones. I en
l’estació d’Igualada es van mantenir les superacions del límit legal
semihorario de sulfur d’hidrogen (H2S).

– El descens de la contaminació de l’aire va ser conseqüència en primera
instància de la conjuntura meteorològica, caracteritzada per una menor
estabilitat atmosfèrica. No obstant això, hi ha senyals preocupants: el
repunt del trànsit per carretera (el consum de combustibles d’automoció
en 2016 va ser superior al dels quatre anys anteriors), el frau en els
sistemes de certificació de les emissions dels automòbils o
“dieselgate”, l’augment del trànsit marítim en el cas del port de
Barcelona, l’augment del consum d’electricitat (recuperant els nivells
del 2008), i l’abandó de les energies renovables.

– La contaminació de l’aire hauria d’abordar-se com un problema de
primer ordre, tal com es deriva de l’Informe elaborat per Ecologistes en
Acció. Cada any es registren més de 24.000 morts prematures en l’Estat
espanyol per afeccions derivades de la contaminació de l’aire, d’acord a
les últimes estimacions de l’Agència Europea de Medi ambient.

– Els costos sanitaris derivats de la contaminació atmosfèrica
representen almenys 50.000 milions de dòlars a l’any, un 3,5% del PIB
espanyol, segons el Banc Mundial, sense considerar el cost dels danys
provocats sobre els cultius i els ecosistemes naturals.

– La informació a la ciutadania per part de les administracions
públiques no és ni adequada ni ajustada a la gravetat del problema.

– Els Planes de Millora de la Qualitat de l’Aire per reduir la
contaminació són obligatoris segons la legislació vigent. Però, en el
cas de l’ozó, la Generalitat de Catalunya fa anys que omet l’elaboració
i aplicació d’aquests plans, resultant preceptius en gairebé totes les
zones de la Comunitat. Es tracta d’una negligència que està posant en
perill la salut de milions de catalans i dels cultius i boscos del país.

– Les principals vies d’actuació per reduir la contaminació de l’aire
són la reducció del trànsit motoritzat en paral·lel a l’impuls dels
modes més sostenibles en superfície (transport públic, bici, vianants i
sistemes col·lectius) que per ser potenciats, necessiten l’espai públic
actualment ocupat pel cotxe (60-70%). L’establiment de taxes al NO_2 i
la regulació d’una Àrea de Control d’Emissions que limiti les emissions
del transport marítim com tenen els ports del Nord d’Europa. Així com
l’adopció generalitzada de les millors tècniques industrials disponibles
i un canvi radical en l’actual política de gestió i incineració de
residus orientada a la reducció i la reutilització (estratègia residu 0).
*Més informació: *
– María García, 672 478 452, Miguel Ángel Ceballos (coordinador de
l’informe), 653 072 277
– Informe complet: http://www.ecologistasenaccion.org/article34571.html
[cast]
Informe de Calidad del Aire en 2016: resultados para Cataluña
Toda la población de Cataluña respiró aire contaminado

_El conjunto del territorio soportó una contaminación que daña los
bosques y cultivos _

*Los 7,5 millones de habitantes de Cataluña respiraron aire contaminado
durante 2016. El Informe anual de Calidad del Aire de Ecologistas en
Acción concluye que la totalidad de la población y del territorio de
Cataluña estuvieron expuestos a unos niveles de contaminación que
superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. El
repunte del tráfico, el fraude diésel, las emisiones de los grandes
puertos catalanes y los complejos industriales, así como la apuesta por
las energías sucias en detrimento de las renovables, entre las causas de
un problema que afecta a la salud de la ciudadanía, pero también a los
cultivos, bosques y espacios naturales. El cambio climático con la
afectación en el régimen de lluvias y el aumento de temperaturas, un
factor más que agrava de forma importante este problema. *

El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos
recogidos en 700 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el
Estado español, entre ellas 119 situadas en Cataluña. En cuanto a
Cataluña, entre sus principales conclusiones, destacan:

– En 2016, se ha producido una reducción general de los niveles de
contaminación de partículas en suspensión (PM_10 y PM_2,5 ), dióxido de
nitrógeno (NO_2 ), ozono troposférico (O_3 ) y dióxido de azufre (SO_2
), recuperando aparentemente la tendencia decreciente iniciada en 2008
con la crisis económica.

– El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia los valores
máximos de contaminación recomendados por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación
establecido por la Unión Europea. Según estos niveles, el aire
contaminado afectó en 2016 a la totalidad de la población y del
territorio de Cataluña.

– Si se toman los estándares de la normativa, más laxos que las
recomendaciones de la OMS, la población que respiró aire contaminado por
encima de los límites legales sería de 4,5 millones de habitantes al
área de Barcelona, el Vallès – Baix Llobregat, la Plana de Vic, el Alt
Llobregat y el Prepirineo. Y la superficie expuesta a niveles de
contaminación que exceden de los legalmente permitidos para proteger los
cultivos agrícolas y los ecosistemas naturales consiguió 18.500 km2,
tres quintas partes del territorio catalán.

– El dióxido de nitrógeno (NO_2 ) y las partículas (PM_10 y PM_2,5 ) en
el aire afectaron a la mayor parte de la población de Cataluña, con
especial incidencia al área metropolitana de Barcelona. Siguen, por lo
tanto, siendo una seria amenaza para la salud, a pesar de que el año
pasado se recuperó la tendencia a la baja de estos contaminantes que se
inició en 2008, con la crisis económica.

– La contaminación generada desde el área metropolitana de Barcelona,
especialmente del tráfico y del puerto, así como del complejo
petroquímico del Camp de Tarragona se extiende por el territorio
afectando en zonas más alejadas y rurales en la forma de ozono
troposférico. El ozono es el contaminante que presenta una mayor
extensión y afección a la población, con unos niveles que se mantienen
estacionarios o incluso a la alza. Esto se debe de al incremento de las
temperaturas medianas y de las situaciones meteorológicas extremas (olas
de calor) durante el verano, como resultado del cambio climático.
Durante 2016 sus niveles se han mantenido por encima de los de 2014 y
por debajo de los de 2015, de forma que toda la población y el
territorio catalanes han seguido expuestos a concentraciones de ozono
peligrosas para la salud humana y vegetal.

– Aunque en 2016 no se ha reiterado en la Plana de Vic la superación
registrada en los años 2013 y 2015 del objetivo legal anual establecido
por el benzo(a)pireno, una peligrosa sustancia cancerígena, 17 de las 25
estaciones que han medido este contaminante en Cataluña han superado la
recomendación de la OMS, afectando a catorce de sus quince zonas. Y en
la estación de Igualada se mantuvieron las superaciones del límite legal
semihorario de sulfuro de hidrógeno (H2S).

– El descenso de la contaminación del aire fue consecuencia en primera
instancia de la coyuntura meteorológica, caracterizada por una menor
estabilidad atmosférica. Sin embargo, hay señales preocupantes: el
repunte del tráfico por carretera (el consumo de combustibles de
automoción en 2016 fue superior al de los cuatro años anteriores), el
fraude en los sistemas de certificación de las emisiones de los
automóviles o “dieselgate”, el aumento del tráfico marítimo en el caso
del puerto de Barcelona, el aumento del consumo de electricidad
(recuperando los niveles de 2008), y el abandono de las energías renovables.

– La contaminación del aire tendría que abordarse como un problema de
primer orden, tal como se deriva del Informe elaborado por Ecologistas
en Acción. Cada año se registran más de 24.000 muertes prematuras en el
Estado español por afecciones derivadas de la contaminación del aire,
según las últimas estimaciones de la Agencia Europea de Medio ambiente.

– Los costes sanitarios derivados de la contaminación atmosférica
representan al menos 50.000 millones de dólares al año, un 3,5% del PIB
español, según el Banco Mundial, sin considerar el coste de los daños
provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.

– La información a la ciudadanía por parte de las administraciones
públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema.

– Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire para reducir la
contaminación son obligatorios según la legislación vigente. Pero, en el
caso del ozono, la Generalitat de Cataluña lleva años omitiendo la
elaboración y aplicación de estos planes, resultando preceptivos en casi
todas las zonas de la Comunidad. Se trata de una negligencia que está
poniendo en peligro la salud de millones de catalanes y de los cultivos
y bosques del país.

– Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del
aire son la reducción del tráfico motorizado en paralelo al impulso de
los modos más sostenibles en superficie (transporte público, bici,
peatones y sistemas colectivos) que para ser potenciados necesitan el
espacio público actualmente ocupado por el coche (60-70%). El
establecimiento de tasas al NO2 y la regulación de un área de control de
emisiones que limite las emisiones del transporte marítimo como tienen
los puertos norteños de Europa. Así como la adopción generalizada de las
mejores técnicas industriales disponibles y un cambio radical en la
actual política de gestión e incineración de residuos orientada a la
reducción y la reutilización (estrategia residuo 0)

*Más información:*

– María García, 672 478 452, Miguel Ángel Ceballos (coordinador del
informe), 653 072 277

– Informe completo: http://www.ecologistasenaccion.org/article34571.html
/*Salut

*/

//

/*Fernando “Topo” Saz*/

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP- Tota la població de Catalunya va respirar aire contaminat

Comments are closed.