Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] NP-S’amplia la queixa contra l’Estat espanyol per ometre plans de reducció de l’ozó

[cat-cast]
S’amplia la queixa contra l’Estat espanyol per ometre plans de
reducció de l’ozó

*Ecologistes en Acció demana a la Comissió Europea que obri un tercer
procediment d’infracció contra el Regne d’Espanya per vulnerar la
normativa europea de qualitat de l’aire. *

Ecologistes en Acció va presentar ahir davant la Comissió Europea una
petició <http://www.ecologistasenaccion.org/article34683.html>
d’obertura d’expedient sancionador a l’Estat espanyol per no elaborar
els preceptius plans de millora de la qualitat de l’aire en el mig
centenar de zones on entre 2010 i 2016 s’han incomplit els valors
objectiu legals per a la protecció de la salut i de la vegetació
establerts per la normativa europea per a l’ozó troposfèric.

D’admetre’s finalment la denúncia
<http://www.ecologistasenaccion.org/article34683.html> seria el tercer
expedient comunitari contra Espanya en matèria de contaminació
atmosfèrica, després dels oberts en 2009 i 2015 en relació a les
partícules en suspensió i el diòxid de nitrogen (NO_2 ), que segueixen a
l’espera de passar al Tribunal Europeu de Justícia.

L’escrit registrat dóna contestació a la carta de la Comissió Europea
del passat 16 de juny en la qual la Direcció general de Medi ambient
proposava l’arxivament de la denúncia presentada fa un any per
Ecologistes en Acció, al·legant que “el compliment dels valors objectiu
per a l’ozó resulta complex” pel seu caràcter de contaminant secundari
format per reaccions químiques d’altres contaminants.

Al mateix temps, “la Comissió espera que el procediment en curs relatiu
a la superació dels valors límit de NO_2 a diverses zones de qualitat de
l’aire en el Regne d’Espanya [Barcelona, Madrid i València, entre
d’altres] condueixi a llarg termini a una reducció de les concentracions
de NO_2 , la qual cosa, al seu torn, tindrà un efecte sobre les
concentracions d’ozó, ja que el NO_2 és un dels seus precursors”.

Ecologistes en Acció considera impresentable aquest desistiment de
funcions de la Comissió Europea en el control del compliment de les
obligacions establertes en la normativa europea de qualitat de
l’aire[cast], que està perjudicant la salut de desenes de milions
d’europeus del sud, entre ells 18 milions de persones en l’Estat
espanyol que habiten en les 40 zones que en 2016 van superar l’objectiu
legal per a la protecció de la salut, repartits entre les comunitats
autònomes d’Andalusia, Aragó, Balears, Castella-la Manxa, Castella i
Lleó, Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura, Madrid, Múrcia,
Navarra i País Basc.

En 62 zones de les mateixes comunitats s’ha incomplit també l’obligació
d’adoptar aquests plans de qualitat de l’aire en relació a la superació
en el mateix període de l’objectiu legal per a la protecció de la
vegetació, que afecten una superfície total de 340.000 quilòmetres
quadrats, el 67 per cent del territori.

Segons estableix la Directiva europea de Qualitat de l’Aire, els Estats
membres hauran d’elaborar plans de qualitat de l’aire a les zones i
aglomeracions on els nivells d’ozó en l’aire ambienti superin qualsevol
valor objectiu, amb la finalitat d’aconseguir respectar el valor
objectiu corresponent.

La llei estatal de qualitat de l’aire atribueix la competència per
elaborar aquests plans a les comunitats autònomes. Es tracta d’una
mesura obligatòria per a les autoritats autonòmiques, que de cap manera
es pot entendre com a discrecional, al marge de les iniciatives que
pugui adoptar el Govern central.

Per això, Ecologistes en Acció s’ha tornat a dirigir en els últims mesos
a les comunitats autònomes infractores, sol·licitant que adoptin de
manera urgent els plans de millora de la qualitat de l’aire legalment
prevists per a les zones afectades per l’incompliment dels objectius
legals d’ozó. Entre la dotzena de sol·licituds realitzades, solament
s’ha rebut la resposta dels Governs d’Aragó, Castella i Lleó, Comunitat
Valenciana i Navarra, que igual que la Comissió Europea justifiquen la
seva inactivitat per la complexitat del problema i remeten a un
inexistent Pla Nacional a elaborar pel Govern central.

Es defineix el valor objectiu com el “nivell d’un contaminant que haurà
d’aconseguir-se, en la mesura del possible, en un moment determinat per
evitar, prevenir o reduir els efectes nocius sobre la salut humana, el
medi ambient en el seu conjunt i altres béns de qualsevol naturalesa”.
El valor objectiu octohorari per a la protecció de la salut humana és de
120 micrograms d’ozó per metre cúbic d’aire (μg/m^3 ), que no haurà de
superar-se en més de 25 dies per cada any civil, de mitjana en un
període de tres anys.

Les estacions de control de la contaminació atmosfèrica de referència on
en l’últim trienni s’han superat els valors objectiu d’ozó són un terç
de les 450 que mesuren aquest contaminant a Espanya.

A través d’elles, sabem que la contaminació ha afectat la totalitat de
les comunitats de Castella-la Manxa i Madrid, les més perjudicades com a
conseqüència de les emissions del trànsit rodat de l’àrea metropolitana
de Madrid, que a més de danyar la salut dels sis milions i mitjà de
madrilenys, afecta de manera greu a dos milions d’habitants de
Castella-la Manxa i el nord d’Extremadura.

Al marge del problema creat pel trànsit urbà de Madrid, l’altre gran
focus de contaminació per ozó a Espanya es troba en el litoral
mediterrani. Des de Girona fins a Almeria, passant per Barcelona, la
Comunitat Valenciana, Múrcia i les Illes Balears, la contaminació afecta
a prop de quatre milions de persones, especialment a les àrees
d’interior. L’ocasiona el trànsit urbà i interurbà, el transport marítim
i aeri a les grans capitals i algunes indústries com les centrals
tèrmiques i incineradores.

Les restants àrees afectades pels elevats nivells d’ozó es reparteixen
entre l’interior d’Andalusia i sud d’Extremadura (incloses les àrees
urbanes de Còrdova, Huelva, Jaén, Sevilla i Mèrida), l’aglomeració de
Valladolid i la Vall de l’Ebre, des de Tarragona fins a la Ribera
navarresa i basca, on habiten en conjunt altres sis milions de persones.

Davant aquest panorama, els ara com ara inexistents plans de millora de
la qualitat de l’aire haurien de passar per la reducció de l’intens
trànsit urbà i interurbà que suporten les principals ciutats de l’Estat,
mantenint un model de ciutat compacta i promovent l’ús de mitjans de
transport nets com el tren, l’autobús, la bicicleta o la marxa a peu.
D’altra banda, hauria de procedir-se al tancament progressiu de les
grans centrals tèrmiques de carbó, substituïdes per energies renovables.
Tot això sense perjudici de la necessària coordinació entre comunitats
autònomes amb el Govern Central i amb la Unió Europea.

L’ozó troposfèric, també conegut com a ozó “dolent” per contraposició al
de l’estratosfera, és un contaminant secundari produït per la reacció
entre la llum solar i el diòxid de nitrogen i els hidrocarburs volàtils
emesos pels automòbils i algunes indústries. Per inhalació, provoca
irritació dels ulls i vies respiratòries superiors, un increment del
risc de malalties respiratòries agudes i reducció de la funció pulmonar,
així com l’agreujament de patologies cardiovasculars.

L’OMS estima les defuncions prematures anuals produïts per l’exposició a
nivells d’ozó com els registrats actualment en 1.800 a Espanya i 17.000
a Europa. L’ozó, a més d’afectar la salut de les persones, és també
tòxic per a la vegetació, danyant els boscos i reduint la productivitat
dels cultius.

/Més informació: Miguel Ángel Ceballos, portaveu d’Ecologistes en Acció,
653 07 22 77 //María García, //Ecologistes en Acció de Catalunya, 672 47
84 52/

[cast]
/12 de julio de 2017/

*Se amplía la queja contra el Estado español por omitir planes de
reducción del ozono*

*Ecologistas en Acción pide a la Comisión Europea que abra un tercer
procedimiento de infracción contra el Reino de España por vulnerar la
normativa europea de calidad del aire. *

Ecologistas en Acción presentó ayer ante la Comisión Europea *una
petición* <http://www.ecologistasenaccion.org/article34683.html> de
apertura de expediente sancionador al Estado español por no elaborar los
preceptivos planes de mejora de la calidad del aire en el medio centenar
de zonas donde entre 2010 y 2016 se han incumplido los valores objetivo
legales para la protección de la salud y de la vegetación establecidos
por la normativa europea para el ozono troposférico.

De admitirse finalmente *la denuncia*
<http://www.ecologistasenaccion.org/article34683.html> sería el tercer
expediente comunitario contra España en materia de contaminación
atmosférica, tras los abiertos en 2009 y 2015 en relación a las
partículas en suspensión y el dióxido de nitrógeno (NO_2 ), que siguen a
la espera de pasar al Tribunal Europeo de Justicia.

El escrito registrado da contestación a la carta de la Comisión Europea
del pasado 16 de junio en la que la Dirección General de Medio Ambiente
proponía el archivo de la denuncia presentada hace un
año por Ecologistas en Acción, alegando que “el cumplimiento de los
valores objetivo para el ozono resulta complejo” por su carácter de
contaminante secundario formado por reacciones químicas de
otros contaminantes.

Al mismo tiempo, “la Comisión espera que el procedimiento en curso
relativo a la superación de los valores límite de NO_2 en varias zonas
de calidad del aire en el Reino de España [Barcelona, Madrid y Valencia,
entre otras] conduzca a largo plazo a una reducción de las
concentraciones de NO_2 , lo que, a su vez, tendrá un efecto sobre las
concentraciones de ozono, puesto que el NO_2 es uno de sus precursores”.

Ecologistas en Acción considera impresentable esta dejación de funciones
de la Comisión Europea en el control del cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la normativa europea de calidad del aire,
que está perjudicando la salud de decenas de millones de europeos del
sur, entre ellos las 18 millones de personas en el Estado español que
habitan en las 40 zonas que en 2016 superaron el objetivo legal para la
protección de la salud, repartidos entre las comunidades autónomas
de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León,
Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra
y País Vasco.

En 62 zonas de las mismas comunidades se ha incumplido también la
obligación de adoptar dichos planes de calidad del aire en relación a la
superación en el mismo periodo del objetivo legal para la protección de
la vegetación, que afectan a una superficie total de 340.000 kilómetros
cuadrados, el 67 por ciento del territorio.

Según establece la Directiva europea de Calidad del Aire, los Estados
miembros deberán elaborar planes de calidad del aire en las zonas y
aglomeraciones donde los niveles de ozono en el aire ambiente superen
cualquier valor objetivo, con el fin de conseguir respetar el valor
objetivo correspondiente.

La ley estatal de calidad del aire atribuye la competencia para elaborar
dichos planes a las comunidades autónomas. Se trata de una medida
obligatoria para las autoridades autonómicas, que de ninguna manera se
puede entender como discrecional, al margen de las iniciativas que pueda
adoptar el Gobierno central.

Por ello, Ecologistas en Acción se ha vuelto a dirigir en los últimos
meses a las comunidades autónomas infractoras, solicitando que adopten
de manera urgente los planes de mejora de la calidad del aire legalmente
previstos para las zonas afectadas por el incumplimiento de los
objetivos legales de ozono. Entre la docena de solicitudes realizadas,
solo se ha recibido la respuesta de los Gobiernos de Aragón, Castilla y
León, Comunidad Valenciana y Navarra, que al igual que la Comisión
Europea justifican su inactividad por la complejidad del problema y
remiten a un inexistente Plan Nacional a elaborar por el Gobierno central.

Se define el valor objetivo como el “nivel de un contaminante que
deberá alcanzarse, en la medida de lo posible, en un momento determinado
para evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos sobre la
salud humana, el medio ambiente en su conjunto y demás bienes de
cualquier naturaleza”. El valor objetivo octohorario para la protección
de la salud humana es de 120 microgramos de ozono por metro cúbico de
aire (μg/m^3 ), que no deberá superarse en más de 25 días por cada año
civil, de promedio en un período de tres años.

Las estaciones de control de la contaminación atmosférica de referencia
donde en el último trienio se han superado los valores objetivo de ozono
son un tercio de las 450 que miden este contaminante en España.

A través de ellas, sabemos que la contaminación ha afectado a la
totalidad de las comunidades de Castilla-La Mancha y Madrid, las más
perjudicadas como consecuencia de las emisiones del tráfico rodado del
área metropolitana de Madrid, que además de dañar la salud de los seis
millones y medio de madrileños, afecta de manera grave a dos millones de
habitantes de Castilla-La Mancha y el norte de Extremadura.

Al margen del problema creado por el tráfico urbano de Madrid, el otro
gran foco de contaminación por ozono en España se encuentra en el
litoral mediterráneo. Desde Girona hasta Almería, pasando por
Barcelona, la Comunidad Valenciana, Murcia y las Islas Baleares, la
contaminación afecta a cerca de cuatro millones de
personas, especialmente en las áreas de interior. La ocasiona el
tránsito urbano e interurbano, el transporte marítimo y aéreo en las
grandes capitales y algunas industrias como las centrales térmicas e
incineradoras.

Las restantes áreas afectadas por los elevados niveles de ozono se
reparten entre el interior de Andalucía y sur de Extremadura (incluyendo
las áreas urbanas de Córdoba, Huelva, Jaén, Sevilla y Mérida),
la aglomeración de Valladolid y el Valle del Ebro, desde Tarragona hasta
la Ribera navarra y vasca, donde habitan en conjunto otros seis millones
de personas.

Ante este panorama, los hoy por hoy inexistentes planes de mejora de la
calidad del aire deberían pasar por la reducción del intenso tráfico
urbano e interurbano que soportan las principales ciudades del Estado,
manteniendo un modelo de ciudad compacta y promoviendo el uso de medios
de transporte limpios como el tren, el autobús, la bicicleta o la marcha
a pie. Por otro lado, debería procederse al cierre progresivo de las
grandes centrales térmicas de carbón, sustituidas por energías
renovables. Todo ello sin perjuicio de la necesaria coordinación entre
comunidades autónomas con el Gobierno Central y con la Unión Europea.

El ozono troposférico, también conocido como ozono “malo” por
contraposición al de la estratosfera, es un contaminante secundario
producido por la reacción entre la luz solar y el dióxido de nitrógeno
y los hidrocarburos volátiles emitidos por los automóviles y algunas
industrias. Por inhalación, provoca irritación de los ojos y vías
respiratorias superiores, un incremento del riesgo
de enfermedades respiratorias agudas y reducción de la función pulmonar,
así como el agravamiento de patologías cardiovasculares.

La OMS estima los fallecimientos prematuros anuales producidos por la
exposición a niveles de ozono como los registrados actualmente en 1.800
en España y 17.000 en Europa. El ozono, además de para las personas, es
también tóxico para la vegetación, dañando los bosques y reduciendo la
productividad de los cultivos.
Más información: /Miguel Ángel Ceballos, portavoz de Ecologistas en
Acción, 653 07 22 77/
/
/
/
/
/
/
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Sant Pere més Alt 31, 2º 3ª
08003 Barcelona
Teléfono: 648761199
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: comunicacion@ecologistasenaccion.org, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Leave a comment

*