Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] NP – Es dispara la mortalitat i morbiditat associada al diòxid de nitrogen a les ciutats d’Europa i d ‘Espanya

[cat-cast]
>
> 11 d’octubre de 2017
>
>
> Es dispara la mortalitat i morbiditat associada al diòxid de
> nitrogen a les ciutats d’Europa i d’Espanya
>
> *· Fins al 95% de la població urbana de la Unió Europea respira aire
> que depassa els límits de contaminació que marca l’Organització
> Mundial de la Salut (OMS). Així es desprèn de l’últim informe de
> l’Agència Europea de Medi ambient (AEMA) **analitzant dades entre 2013
> i 2015.**L’Agència eleva el nombre anual de morts prematures per
> exposició al diòxid de nitrogen fins a 229.000 en la Unió Europea,
> 19.470 d’elles a les ciutats espanyoles.
>
> **· Ecologistes en Acció considera que el nou Pla Nacional de Qualitat
> de l’Aire del Govern espanyol manca d’objectius i mesures eficaces per
> reduir la contaminació de l’aire.**
> **
> *
> Les dades presentades per l’Agència Europea de Medi ambient (AEMA)són
> plenament consistents amb els informes anuals que elabora Ecologistes
> en Acció. De fet l’Agència empra la mateixa metodologia que utilitza
> l’organització ecologista des de fa anys, en prendre com a referència
> els límits legals i també les guies de l’Organització Mundial de la
> Salut (OMS).
>
> Entre les principals conclusions de l’informe de l’AEMA destaquen:
>
> * –Els contaminants més problemàtics per a la salut de la població
> europea segueixen sent les partícules en suspensió (especialment
> les més fines, de menys de 2,5 micres, PM2,5), el diòxid de
> nitrogen (NO2) i l’ozó troposfèric, si bé està augmentant la
> preocupació pels nivells del cancerigen benzopirè, únic
> contaminant que contínua a l’alça.
> * –Fins a un 95% de la població viu en ciutats on se superen els
> límits recomanats per l’OMS per a aquests contaminants. Per la
> seva banda, els límits legals (més laxos que les recomanacions de
> l’OMS) es depassen per a algun d’aquests contaminants en ciutats
> on viu fins a un 30% de la població.
> * –Les noves estimacions publicades per l’AEMA eleven l’any 2014
> fins a 399.000 les morts prematures per exposició a partícules
> fines PM2,5; 75.000 per exposició a NO2 i 13.600 per exposició a
> ozó. A Espanya, les víctimes de la contaminació haurien estat
> 23.180 per partícules fines, 6.740 per diòxid de nitrogen i 1.600
> per ozó.
> * Rebaixant a 10 micrograms per metre cúbic la concentració de
> diòxid de nitrogen a la qual s’observen efectes sobre la salut,
> segons els últims estudis científics, el nombre anual de morts
> prematures es multiplicaria l’any citat fins a 229.000 en la Unió
> Europea, 19.470 d’elles a les ciutats espanyoles, prop de les
> ocasionades per les partícules fines.
>
> Ecologistes en Acció considera molt preocupant la situació que descriu
> l’informe de l’AEMAi atribueix al Govern bona part de la
> responsabilitat en la mala qualitat de l’aire. L’aposta pel transport
> per carretera o el bloqueig de les energies renovables per apuntalar
> les centrals tèrmiques de carbó i gas són polítiques del Govern
> espanyol molt lesives tant per a la qualitat de l’aire com per a la
> lluita contra el canvi climàtic.
>
> Per això, l’organització ecologista ha presentat nombroses
> observacions al Pla Nacional de Qualitat de l’Aire 2017-2019,
> denominat Pla Aire II, que tramita el Govern espanyol amb la mateixa
> falta d’ambició i definició que el seu antecessor Pla Aire I, expirat
> el desembre passat. Fa l’efecte que el Pla Aire II intenta cobrir
> formalment una obligació legal, la qual cosa explicaria la falta de
> definició del pla i de les mesures que proposa, així com l’absència
> d’un procés de participació previ a la seva elaboració, en un tema tan
> sensible socialment i administrativament tan complex com la qualitat
> de l’aire.
>
> Ecologistes en Acció recorda que les principals vies d’actuació per
> reduir la contaminació de l’aire, a Espanya i a Europa, passen per la
> disminució del trànsit motoritzat, la reducció de la necessitat de
> mobilitat i la potenciació del transport públic (especialment
> l’elèctric). És necessari a més donar facilitats al vianant i a la
> bicicleta a les ciutats. Per millorar l’aire de les zones industrials
> la millor estratègia és l’adopció generalitzada de les millors
> tècniques disponibles i la reducció dràstica de la generació elèctrica
> per centrals tèrmiques, en particular de les quals utilitzen carbó.
>
> Per aconseguir aquests objectius, es proposen entre altres mesures:
>
> * – L’actualització dels límits legals vigents en l’Estat espanyol
> per als contaminants atmosfèrics d’acord a les guies de qualitat
> de l’aire de l’OMS.
> * – La millora de la informació sobre la qualitat de l’aire,
> difonent-la pels mitjans de comunicació públics al costat de la
> previsió meteorològica.
> * – L’eliminació de les bonificacions, devolucions i altres mesures
> fiscals similars sobre l’adquisició i el consum de recursos
> energètics d’origen fòssil i derivats.
> * – La prohibició d’accés dels vehicles dièsel a les ciutats amb
> incompliment dels límits legals de contaminació i/o en situacions
> meteorològiques desfavorables.
> * – La destinació dels fons públics proposats per a la renovació de
> vehicles privats a la millora del transport públic urbà i del
> transport de mercaderies per ferrocarril.
> * – La creació d’una Àrea de Control d’Emissions en el Mediterrani,
> que limiti el sofre en els combustibles d’ús marítim, com la ja
> existent en el Mar Bàltic i el Mar del Nord.
> * – L’establiment d’un calendari de clausura de les centrals
> termoelèctriques de carbó, per ser una de les principals fonts
> emissores de contaminants atmosfèrics.
> * – I el foment de la rehabilitació dels edificis, incorporant les
> energies renovables i sistemes urbans de generació centralitzada
> de calor (calefacció de districte).
>
>
> *Informe AEMA (amb dades de 2013-2015)*:
> http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017
>
> *Últim informe d’Ecologistes en Acció *(amb dades de 2016):
> http://www.ecologistasenaccion.org/article34571.html
>
> Més informació:**/Miguel Ángel Ceballos, 653 072 277, y Paco Segura,
> 619 891 996, portavoces de Ecologistas en Acción //
> /
>
> [cast]
>
> /11 de octubre de 2017/
>
> *Se dispara la mortalidad y morbilidad asociada al dióxido de
> nitrógeno en las ciudades de Europa y de España*
> *
> · Hasta el 95% de la población urbana de la Unión Europearespira aire
> que rebasa los límites de contaminación que marca laOrganización
> Mundial de la Salud (OMS). Así se desprende del último informedela
> Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) analizando datos entre2013 y
> 2015.*
> *
> *
> *· Ecologistas en Acción considera que el nuevo un Plan Nacional de
> Calidad del Aire del Gobierno carece de objetivos y medidas eficaces
> para reducir la contaminación del aire.**
>
> · La Agencia eleva el número anual de muertes prematuras por
> exposición al dióxido de nitrógeno hasta 229.000 en la Unión
> Europea, 19.470 de ellas en las ciudades españolas.
> *
> Los datos presentados por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)
> son plenamente consistentes con los informes anuales que
> elabora Ecologistas en Acción. De hecho la Agencia emplea la misma
> metodología que utiliza la organización ecologista desde hace años, al
> tomar como referencia los límites legales y también las guías de la
> Organización Mundial de la Salud (OMS).
>
> Entre las principales conclusiones del informe de la AEMA destacan:
>
> – Los contaminantes más problemáticos para la salud de la población
> europea siguen siendo las partículas en suspensión (especialmente
> las más finas, de menos de 2,5 micras, PM2,5), el dióxido de nitrógeno
> (NO_2 ) y el ozono troposférico, si bien está aumentando la
> preocupación por los niveles del cancerígeno benzopireno, único
> contaminante que continua al alza.
>
> – Hasta un 95% de la población vive en ciudades donde se superan los
> límites recomendados por la OMS para estos contaminantes. Por
> su parte, los límites legales (más laxos que las recomendaciones de la
> OMS) se rebasan para alguno de estos contaminantes en ciudades donde
> vive hasta un 30% de la población.
>
> – Las nuevas estimaciones publicadas por la AEMA elevan en el año 2014
> hasta 399.000 las muertes prematuras por exposición a partículas
> finas PM2,5, 75.000 por exposición a NO_2  y 13.600 por exposición a
> ozono. En España, las víctimas de la contaminación habrían sido 23.180
> por partículas finas, 6.740 por dióxido de nitrógeno y 1.600 por ozono.
>
> – Rebajando a 10 microgramos por metro cúbico la concentración de
> dióxido de nitrógeno a la que se observan efectos sobre la salud,
> según los últimos estudios científicos, el número anual de
> muertes prematuras se multiplicaría en el año citado hasta 229.000 en
> la Unión Europea, 19.470 de ellas en las ciudades españolas, cerca de
> las ocasionadas por las partículas finas.
>
> Ecologistas en Acción considera muy preocupante la situación que
> describe el informe de la AEMA y atribuye al Gobierno buena parte de
> la responsabilidad en la mala calidad del aire. La apuesta por el
> transporte por carretera o el bloqueo de las energías renovables para
> apuntalar las centrales térmicas de carbón y gas son políticas del
> Gobierno español muy lesivas tanto para la calidad del aire como para
> la lucha contra el cambio climático.
>
> Por ello, la organización ecologista ha presentado
> numerosas observaciones al Plan Nacional de Calidad del Aire
> 2017-2019, denominado Plan Aire II, que tramita el Gobierno español
> con la misma falta de ambición y definición que su antecesor Plan Aire
> I, expirado el pasado diciembre. Da la impresión de que el Plan Aire
> II intenta cubrir formalmente una obligación legal, lo que explicaría
> la falta de definición del plan y de las medidas que propone, así como
> la ausencia de un proceso de participación previo a su elaboración, en
> un tema tan sensible socialmente y administrativamente tan complejo
> como la calidad del aire.
>
> Ecologistas en Acción recuerda que las principales vías de actuación
> para reducir la contaminación del aire, en España y en Europa,
> pasan por la disminución del tráfico motorizado, la reducción de la
> necesidad de movilidad y la potenciación del transporte público (en
> especial el eléctrico). Es necesario además dar facilidades al peatón
> y a la bicicleta en las ciudades. Para mejorar el aire de las zonas
> industriales la mejor estrategia es la adopción generalizada de las
> mejores técnicas disponibles y la reducción drástica de la generación
> eléctrica por centrales térmicas, en particular de las que utilizan
> carbón.
>
> Para conseguir estos objetivos, se proponen entre otras medidas:
>
> * – La actualización de los límites legales vigentes en el Estado
> español para los contaminantes atmosféricos de acuerdo a las guías
> de calidad del aire de la OMS.
> * – La mejora de la información sobre la calidad del
> aire, difundiéndola por los medios de comunicación públicos junto
> a la previsión meteorológica.
> * – La eliminación de las bonificaciones, devoluciones y
> demás medidas fiscales similares sobre la adquisición y el consumo
> de recursos energéticos de origen fósil y derivados.
> * – La prohibición de acceso de los vehículos diésel a las ciudades
> con incumplimiento de los límites legales de contaminación y/o
> en situaciones meteorológicas desfavorables.
> * – El destino de los fondos públicos propuestos para la renovación
> de vehículos privados a la mejora del transporte público urbano
> y del transporte de mercancías por ferrocarril.
> * – La creación de una Área de Control de Emisiones en
> el Mediterráneo, que limite el azufre en los combustibles de uso
> marítimo, como la ya existente en el Mar Báltico y el Mar del Norte.
> * – El establecimiento de un calendario de clausura de las centrales
> termoeléctricas de carbón, por ser una de las principales
> fuentes emisoras de contaminantes atmosféricos.
> * – Y el fomento de la rehabilitación de los edificios, incorporando
> a los mismos energías renovables y sistemas urbanos de
> generación centralizada de calor (calefacción de distrito).
>
>
> *Más información: */Miguel Ángel Ceballos, 653 072 277, y Paco Segura,
> 619 891 996, portavoces de Ecologistas en Acción //
> /
>
> Informe de la AEMA (con datos de
> 2013-2015):*http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017*
> Último informe de Ecologistas en Acción (con datos de 2016):
> *http://www.ecologistasenaccion.org/article34571.html*
>
>
>
/*Salut */
/**/

/*
*/

//

/*Fernando “Topo” Saz*/

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Leave a comment

*