Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] NdeP: Agbar porta a judici l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE)

*_COMUNICADO_*

*_CATALA_*

*Agbar porta a judici l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE)*
*La companyia denuncia tres activistes per una acció del passat mes de
febrer, intentant frenar així la lluita pel dret als subministraments
bàsics*

/Barcelona, 7 de maig de 2018/

Des de l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) hem treballat des
que vam néixer per aturar els talls de subministrament a Catalunya i hem
confrontat les grans multinacionals d’aigua, llum i gas per exigir la
protecció de drets tan essencials com l’accés a l’aigua i l’energia. Hem
aconseguit conjuntament amb la PAH i l’Observatori DESC, així com amb el
suport de moltes altres entitats i col·lectius, impulsar una llei que ha
aturat més de 40.000 talls de subministrament a Catalunya i hem situat
les empreses subministradores al centre del problema, assenyalant
aquestes companyies, amb beneficis multimilionaris, com a responsables
d’una xacra que afecta més del 10% de la població a Catalunya.
*A dia d’avui, Aigües de Barcelona (Grup Agbar-Suez) ha decidit portar a
judici tres companyes de l’APE per una acció de denúncia que va tenir
lloc a les seves oficines comercials de Barcelona el passat 27 de
febrer. Amb aquesta acció, Agbar demostra anar en contra dels qui
defensen els drets de la ciutadania i tria la via de la repressió contra
la societat civil organitzada.*
*La companyia persegueix l’APE per la via judicial per una acció que
s’emmarcava dins la campanya de condonacions de deute a famílies en
situació de vulnerabilitat*(més
informacióhttp://pobresaenergetica.es/aigues-de-barcelona-dona-resposta-les-families-en-exclusio-residencial-que-reclamen-la-condonacio-del-deute/)
<http://pobresaenergetica.es/aigues-de-barcelona-dona-resposta-les-families-en-exclusio-residencial-que-reclamen-la-condonacio-del-deute/%29>.
Aquesta va iniciar-se el juliol de 2017 i reclamava bàsicament la
condonació total dels deutes de factures impagades d’aigua contrets en
situacions de vulnerabilitat i als que de cap manera les famílies podien
fer front. En alguns casos es tractava de quantitats que superaven els
1.000€ i Aigües de Barcelona, enlloc de respondre a la sol·licitud de
condonació de deute presentada per les persones afectades, es dedicava a
fer-los recordatoris periòdics sobre els seus impagaments. Aquest fet va
portar l’APE a dur a terme una acció pública de denúncia per buscar una
solució a l’angoixa que estava generant l’acumulació d’aquests deutes a
les famílies. Aquell dia, les representants de la companyia, entre elles
la seva Directora de Clients Núria Latorre, ens van assegurar que les
demandes de l’APE eren impossibles de complir.

Deu dies més tard, algunes de les afectades que sol·licitaven la
condonació, així com milers de famílies de Barcelona i altres municipis
de l’entorn, rebien a casa una carta d’Aigües de Barcelona que els
confirmava la condonació de la major part del seu deute. En aquest
sentit, ens consten deutes de més de 1.000€ que es van arribar a reduir
a 98€ (més
informacióhttp://pobresaenergetica.es/la-pressio-ciutadana-forca-agbar-condonar-part-dels-deutes-de-families-en-situacio-de-vulnerabilitat/)
<http://pobresaenergetica.es/la-pressio-ciutadana-forca-agbar-condonar-part-dels-deutes-de-families-en-situacio-de-vulnerabilitat/%29>.
*Des de l’APE tenim molt clar que no es tracta d’una casualitat i que
l’acció del 27 de febrer va provocar la condonació d’aquests deutes, fet
que reflecteix que les nostres demandes no només eren legítimes sinó que
eren possibles i que era només manca de voluntat de l’empresa per buscar
una veritable solució per a les famílies.*L’APE ha demostrat un cop més
la importància de l’organització ciutadana i la conquesta de drets
fonamentals a través d’accions de denúncia i desobediència pacífica. Com
a resposta, malgrat haver acceptat part de les nostres demandes, Agbar
ha triat la via de la repressió judicial i el càstig per difondre la por
entre les activistes i les afectades que no poden pagar els serveis més
bàsics.
*L’actitud criminalitzadora de la companyia enfront l’APE es demostra en
què no només es persona com a acusació particular sinó que encara que en
la primera interlocutòria del Jutjat només s’incloïa una persona
denunciada, Agbar ha presentat un recurs per demanar encausar a dues
activistes més, entre elles la portaveu del moviment Maria
Campuzano,*buscant un major impacte sobre el col·lectiu i volent
demostrar la seva posició dominant. És indignant veure com Agbar, que té
l’incomprensible privilegi de gestionar l’aigua a una ciutat com
Barcelona, ha gastat en els darrers mesos milions d’euros en una
campanya publicitària de rentat d’imatge i en processos judicials per
intentar frenar a la societat civil que s’organitza per defensar els
seus drets.
*Des de l’APE volem fer públic que la deriva repressiva d’Agbar no farà
canviar la nostra manera de lluitar en favor dels drets de la ciutadania
i les famílies en situació de vulnerabilitat per tal de garantir l’accés
als subministraments bàsics.*Per això, des d’avui i fins el dia del
judici, previst pel dia 16 de maig, iniciem una campanya de difusió
pública del cas perquè tothom tingui clar en què consisteix realment la
“gestió responsable” d’Aigües de Barcelona. Diverses entitats i
col·lectius, amb les quals l’APE porta col·laborant des dels seus
inicis, comparteixen la indignació per l’actitud bel·ligerant de la
companyia enfront la defensa dels drets fonamentals signant aquest
comunicat i donant suport a la campanya que avui s’engega.

*La defensa dels drets fonamentals i el dret de la ciutadania a lluitar
pel que considera, no només just, sinó d’una necessitat imperant, no pot
estar mai a mercè del que convingui a les grans empreses per a seguir
ampliant el seu lucre*. El dret als subministraments bàsics no es
negocia, ni la nostra tasca s’atura, davant la criminalització de la
protesta. **No tenim por de l’estratègia repressiva d’Agbar i els drets
de totes no es porten a judici. Seguirem lluitant al costat de la resta
d’entitats i col·lectius que ens acompanyen, com sempre hem fet, per
acabar amb els abusos de les grans companyies subministradores i per
assolir un país SENSE SET, FRED, NI FOSCOR!

#EncausadesPerAgbar
*_CASTELLANO_*

*Agbar lleva a juicio a la Alianza contra la Pobreza Energética (APE)*
*La compañía denuncia a tres activistas por una acción del pasado mes de
febrero, intentando frenar así la lucha por el derecho a los suministros
básicos*

/Barcelona, 7 de mayo de 2018/

Desde la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) hemos trabajado
desde nuestro nacimiento para detener los cortes de suministro en
Cataluña y hemos confrontado las grandes multinacionales de agua, luz y
gas para exigir la protección de derechos tan esenciales como el acceso
al agua y la energía. Hemos conseguido conjuntamente con la PAH y el
Observatorio DESC, así como con el apoyo de muchas otras entidades y
colectivos, impulsar una ley que ha parado más de 40.000 cortes de
suministro en Cataluña y hemos situado a las empresas suministradoras en
el centro del problema, señalando a estas compañías, con beneficios
multimillonarios, como responsables de una lacra que afecta a más del
10% de la población en Cataluña.

*A día de hoy, Aguas de Barcelona (Grupo Agbar-Suez) ha decidido llevar
a juicio a tres compañeras de la APE por una acción de denuncia que tuvo
lugar en sus oficinas comerciales de Barcelona el pasado 27 de febrero.
Con esta acción, Agbar demuestra ir en contra de quienes defienden los
derechos de la ciudadanía y elige la vía de la represión contra la
sociedad civil organizada*

*La compañía persigue a la APE por la vía judicial por una acción que se
enmarcaba dentro de la campaña de condonaciones de deuda a familias en
situación de
vulnerabilidad*http://pobresaenergetica.es/aigues-de-barcelona-dona-resposta-les-families-en-exclusio-residencial-que-reclamen-la-condonacio-del-deute/)
<http://pobresaenergetica.es/aigues-de-barcelona-dona-resposta-les-families-en-exclusio-residencial-que-reclamen-la-condonacio-del-deute/%29>.
Esta se inició en julio de 2017 y reclamaba básicamente la condonación
total de las deudas de facturas impagadas de agua contraídas en
situaciones de vulnerabilidad y a las que de ninguna manera las familias
podían hacer frente. En algunos casos se trataba de cantidades que
superaban los 1.000 € y Aguas de Barcelona, en lugar de responder a la
solicitud de condonación de deuda presentada por las personas afectadas,
se dedicaba a hacerles recordatorios periódicos sobre sus impagos. Este
hecho llevó a la APE a realizar una acción pública de denuncia para
buscar una solución a la angustia que estaba generando la acumulación de
estas deudas a las familias. Ese día, las representantes de la compañía,
entre ellas su Directora de Clientes Núria Latorre, nos aseguraron que
las demandas de la APE eran imposibles de cumplir..

Diez días más tarde, algunas de las afectadas que solicitaban la
condonación, así como miles de familias de Barcelona y otros municipios
del entorno, recibían en casa una carta de Aguas de Barcelona que les
confirmaba la condonación de la mayor parte de su deuda. En este
sentido, nos constan deudas de más de 1.000 € que se llegaron a reducir
a 98 € (más
informaciónhttp://pobresaenergetica.es/la-pressio-ciutadana-forca-agbar-condonar-part-dels-deutes-de-families-en-situacio-de-vulnerabilitat/.

*Desde la APE tenemos muy claro que no se trata de una casualidad y que
la acción del 27 de febrero provocó la condonación de estas deudas, lo
que refleja que nuestras demandas no solo eran legítimas sino que eran
posibles y que era solo falta de voluntad de la empresa para buscar una
verdadera solución para las familias.*La APE ha demostrado una vez más
la importancia de la organización ciudadana y la conquista de derechos
fundamentales a través de acciones de denuncia y desobediencia pacífica.
Como respuesta, a pesar de haber aceptado parte de nuestras demandas,
Agbar ha elegido la vía de la represión judicial y el castigo para
difundir el miedo entre las activistas y las afectadas que no pueden
pagar los servicios más básicos.

*La actitud criminalizadora de la compañía frente a la APE se demuestra
en que no solo se persona como acusación particular sino que aunque en
el primer auto del Juzgado solo incluía una persona denunciada, Agbar ha
presentado un recurso para pedir encausar a dos activistas más, entre
ellas la portavoz del movimiento Maria Campuzano,*buscando un mayor
impacto sobre el colectivo y queriendo demostrar su posición dominante.
Es indignante ver cómo Agbar, que tiene el incomprensible privilegio de
gestionar el agua en una ciudad como Barcelona, ha gastado en los
últimos meses millones de euros en una campaña publicitaria de lavado de
imagen y en procesos judiciales para intentar frenar a la sociedad civil
que se organiza para defender sus derechos.

*Desde la APE queremos hacer público que la deriva represiva de Agbar no
hará cambiar nuestra manera de luchar en favor de los derechos de la
ciudadanía y las familias en situación de vulnerabilidad para garantizar
el acceso a los suministros básicos.*Por eso, desde hoy y hasta el día
del juicio, previsto para el día 16 de mayo, iniciamos una campaña de
difusión pública del caso para que todo el mundo tenga claro en qué
consiste realmente la “gestión responsable” de Aguas de Barcelona.
Diversas entidades y colectivos, con las que la APE lleva colaborando
desde sus inicios, comparten la indignación por la actitud beligerante
de la compañía frente a la defensa de los derechos fundamentales
firmando este comunicado y apoyando la campaña que hoy se pone en marcha.

*La defensa de los derechos fundamentales y el derecho de la ciudadanía
a luchar por lo que considera, no solo justo, sino de una necesidad
imperante, no puede estar nunca a merced de lo que convenga a las
grandes empresas para seguir ampliando su lucro*. El derecho a los
suministros básicos no se negocia, ni nuestra labor se para, ante la
criminalización de la protesta. No tenemos miedo de la estrategia
represiva de Agbar y los derechos de todas no se llevan a juicio.
Seguiremos luchando junto a las demás entidades y colectivos que nos
acompañan, como siempre hemos hecho, para acabar con los abusos de las
grandes compañías suministradoras y para alcanzar un país ¡SIN SED,
FRÍO, NI OSCURIDAD!

#EncausadesPerAgbar
*_INGLES_*

*Agbar takes Aliança Contra la Pobresa Energètica (Alliance against
Energy Poverty) to court*
*Water company victimises three activists for an action taken last
February, attempting to  undermine the fight for the right to basic
supplies*

Barcelona, May 7th 2018
The Alliance Against Energy Poverty (APE) has worked since its inception
to stop water and energy supply cuts in Catalonia, and have confronted
the large multinationals of the water, electricity and gas sectors to
demand access to water and energy as essential rights. Together with the
PAH and the Observatory DESC, as well as many other entities and groups,
we have worked to promote and win a law that has stopped more than
40,000 supply cuts in Catalonia. We have located the supply companies at
the center of the problem, pointing to these companies who enjoy
multimillion benefits, as responsible for a scourge that affects more
than 10% of the population in Catalonia.

*As of today, Aigües de Barcelona (Agbar-Suez Group) has decided to
bring to trial three APE activists for a protest action that took place
at its commercial offices in Barcelona on February 27th. With this
action, Agbar intends to victimise those who defend the rights of
citizens, and choose to repress organized civil society.*
*The company is taking legal action against APE for an action taken in
pursuit of debt relief to vulnerable families*(more
informationhttp://pobresaenergetica.es/es/aguas-de-barcelona-da-respuesta-las-familias-en-exclusion-residencial-que-reclaman-la-condonacion-de-la-la-deuda/)
<http://pobresaenergetica.es/es/aguas-de-barcelona-da-respuesta-las-familias-en-exclusion-residencial-que-reclaman-la-condonacion-de-la-la-deuda/%29>.
This action was part of a campaign beginning in July 2017, which demands
the total relief of debts for unpaid water bills incurred in the cases
of vulnerable customers. In some cases, debts exceeded €1,000. Aigües de
Barcelona, ​​instead of responding to the request for debt relief, make
periodic reminders about non-payment to indebted customers. In response,
APE took action to find a solution to the accumulation of these debts.
On the day of the February 27th protest, the representatives of the
company, among them their Client Director Núria Latorre, told us that
APE’s demands were impossible to fulfill.
Ten days later, some of the affected people who requested the debt
relief, as well as thousands of families in Barcelona and other
municipalities in the area, received a letter from Aigües de Barcelona
that confirmed the relief of most of their debt. For example, there were
debts of more than €1,000 reduced to €98 (more information
onhttp://pobresaenergetica.es/es/la-presion-ciudadana-fuerza-agbar-condonar-parte-de-las-deudas-de-familias-en-situacion-de-vulnerabilidad/)
<http://pobresaenergetica.es/es/la-presion-ciudadana-fuerza-agbar-condonar-parte-de-las-deudas-de-familias-en-situacion-de-vulnerabilidad/%29>.
*APE is very clear that it was the action of February 27th that won this
debt relief. This shows that our demands were not only legitimate but
possible to implement, and that it was only the company’s unwillingness
to find a true solution for vulnerable families that had previously
prevented action.*APE has once again demonstrated the importance of
citizen organization in pursuit of basic rights through actions of
protest and peaceful disobedience. In response, despite having accepted
part of our demands, Agbar has chosen the path of legal repression and
victimisation to spread fear among activists and those who cannot afford
the most basic services.
*Even though judicial decree only included one person in the accusation,
Agbar asked the court to sue two more activists. Among the proposed
activists to be sued by Agbar, is movement spokesperson Maria
Campuzano*. This sees Agbar seeking a greater impact on the group, and
to demonstrate their dominant position. It is outrageous that Agbar, who
have the incomprehensible privilege of managing water in a city like
Barcelona, have spent millions of euros in recent months in an
advertising campaign that aims clean up their tarnished image, and in
judicial processes to try to undermine civil society groups organized to
defend their rights.
*As APE we want to make clear that Agbar’s repressive actions will not
stand in the way of our fight for the rights of vulnerable citizens and
families, in pursuit of guaranteed access to basic supplies.*For this
reason, from today and until the day of the trial, scheduled for May
16th, we begin a campaign to draw public attention to the case, to make
clear what the “responsible management” of Aigües de Barcelona really
means. Several organisations and groups with which APE has been
collaborating since its inception share indignation for the belligerent
attitude of the company against the defense of fundamental rights by
signing this statement and supporting the campaign that launches today.
*The defense of fundamental rights and the right of citizens to fight
for what they consider not only fair but necessary, can never be at the
mercy of what is best for large companies to continue expanding their
profits.*The right to basic supplies is not under negotiation, nor will
our work stop in the face of the criminalisation of protest. We are not
afraid of the repressive strategy of Agbar, our rights should not be
prosecuted. We will continue to fight with the rest of the organisations
and groups that accompany us, as we have always done, to end the abuses
committed by big utility companies and to win a country WITHOUT THIRST,
COLD, OR DARKNESS!

#EncausadesPerAgbar

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NdeP: Agbar porta a judici l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE)

Comments are closed.