Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] NP-Ecologistes en Acció demana una revisió de les etiquetes de la DGT

[cat-cast]
11 de juny de 2018
*Ecologistes en Acció demana una revisió de les etiquetes de la DGT*

*
**· Un nou estudi europeu, amb dades de 370.000 vehicles, mostra que
fins i tot els vehicles dièsel **més moderns sobrepassen els límits
d’emissions contaminants. L’estudi es basa en una nova tecnologia que
utilitza la teledetecció i anàlisi estadística per mesurar les emissions
reals de vehicles de passatgers en carretera.**
**
**· Ecologistes en Acció demana una revisió de les etiquetes de la DGT
que tingui en compte les dades aportades per aquest estudi.*

Dimecres passat 6 de juny es va llançar un nou estudi de l’ICCT que
analitza vehicles dièsel en condicions reals de conducció, basat en una
tècnica en la qual no caben paranys i les conclusions dels quals són
incontestables: fins i tot els vehicles dièsel més moderns emeten
quantitats de gasos tòxics molt per sobre del permès.

El test emprat utilitza un raig de llum per analitzar els gasos del tub
d’escapament quan el vehicle ho travessa i està lligat a un sistema de
reconeixement automàtic de matrícules que permet identificar marca i
model. En total, s’han utilitzat dades de més de 370.000 vehicles,
analitzats a França, Espanya, Suècia, Suïssa i el Regne Unit.

Amb les dades obtingudes s’ha realitzat una classificació simple però
efectiva de vehicles segons les seves emissions en condicions reals. La
classificació distingeix tres colors: verd, groc i vermell (bé, regular
i dolent, respectivament), per diferenciar els vehicles de la flota
europea, tant de forma individual i com per fabricants. Són part del
projecte TRUE (Emissions Urbanes Reals, en les seves sigles en anglès) i
les dades de tots els vehicles estan disponibles a la Web
www.trueinitiative.org.

Els resultats de l’estudi confirmen que les emissions en condicions
reals de NOxsón, sistemàticament, molt més altes del permès en el cas
dels vehicles dièsel, fins i tot en el cas dels més vehicles moderns
(Euro 6). Els vehicles de gasolina queden millor retratats, i reben una
classificació ‘bona’ o ‘regular’.

Els resultats més rellevants en relació als vehicles Euro 6 dièsel són
els següents:

1. Quatre fabricants van tenir una mitjana d’emissions més de 12 vegades
per sobre dels límits de la norma Euro 6. El grup amb més emissions va
superar 18 vegades els límits.

2. Tots els models Euro 6 mesurats van superar els límits de NOx en
condicions reals de conducció.

3. Els vehicles dièsel Euro 5 van tenir resultats particularment
dolents: tots van tenir emissions de NOxalmenys dues vegades per sobre
del límit i els pitjors van tenir emissions 18 vegades per sobre del límit.

A la vista dels resultats, Ecologistes en Acció considera que l’estudi
deixa clar que les etiquetes de la DGT, que es basa precisament en la
norma Euro, no són una eina útil per lluitar contra la contaminació de
l’aire. Per tant, sol·licita una revisió de les etiquetes perquè
s’ajustin a les emissions en condicions reals de conducció.

María García, portaveu de l’àrea de contaminació d’Ecologistes en Acció,
ha declarat: “Les ciutats necessiten eines que permetin discriminar els
vehicles més contaminants en condicions reals, no segons els distintius
actuals de la DGT que segueixen una norma que els dièsel, en la seva
majoria, depassen àmpliament”.

Nuria Blázquez, responsable de la campanya dièsel de l’organització
ecologista, ha afegit: “La discriminació dels vehicles segons les seves
emissions en condicions reals podria ser també una eina de fiscalitat
que permeti dirigir la compra cap a vehicles menys contaminants”.

Més informació: /Nuria Blázquez (//660 306 931) i  María García (//672
478 452//), portaveus d’Ecologistas en Acció/
[cast]
/11 de junio de 2018/

*Ecologistas en Acción pide una revisión de las etiquetas de la DGT*

*· Un nuevo estudio europeo, con datos de 370.000 vehículos, muestra que
incluso los vehículos diésel más modernos sobrepasan los límites de
emisiones contaminantes.**El estudio se basa en una nueva tecnología que
utiliza la teledetección y análisis estadístico para medir las emisiones
reales de vehículos de pasajeros en carretera.**
**
**· Ecologistas en Acción pide una revisión de las etiquetas de la DGT
que tenga en cuenta los datos aportados por este estudio.*

El pasado miércoles 6 de junio se lanzó un nuevo estudio
<https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/TRUE_Remote_sensing_data_20180604.pdf>
del ICCT que analiza vehículos diésel en condiciones reales de
conducción, basado en una técnica en la que no caben trampas y cuyas
conclusiones son incontestables: incluso los vehículos diésel más
modernos emiten cantidades de gases tóxicos muy por encima de lo permitido.

El test empleado utiliza un rayo de luz para analizar los gases del tubo
de escape cuando el vehículo lo atraviesa y está ligado a un sistema de
reconocimiento automático de matrículas que permite identificar marca y
modelo. En total, se han utilizado datos de más de 370.000 vehículos,
analizados en Francia, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido.

Con los datos obtenidos se ha realizado una clasificación simple pero
efectiva de vehículos según sus emisiones en condiciones reales. La
clasificación distingue tres colores: verde, amarillo y rojo (bueno,
regular y malo, respectivamente), para diferenciar los vehículos de la
flota europea, tanto de forma individual y como por fabricantes. Son
parte del proyecto TRUE (Emisiones Urbanas Reales, en sus siglas en
inglés) y  los datos de todos los vehículos están disponibles en la Web
www.trueinitiative.org.

Los resultados del estudio confirman que las emisiones en condiciones
reales de NOx son, por sistema, mucho más altas de lo permitido en el
caso de los vehículos diésel, incluso en el caso de los más vehículos
modernos (Euro 6). Los vehículos de gasolina quedan mejor retratados, y
reciben una clasificación ‘buena’ o ‘regular’.

Los resultados más relevantes en relación a los vehículos Euro 6 diésel
son los siguientes:

1. Cuatro fabricantes tuvieron una media de emisiones más de 12 veces
por encima de los límites de la norma Euro 6. El grupo con más emisiones
superó 18 veces los límites.

2. Todos los modelos Euro 6 medidos superaron los límites de NOx en
condiciones reales de conducción.

3. Los vehículos diésel Euro 5 tuvieron resultados particularmente
malos: todos tuvieron emisiones de NOx al menos dos veces por encima del
límite y los peores tuvieron emisiones 18 veces por encima del límite.

A la vista de los resultados, Ecologistas en Acción considera que el
estudio deja claro que las tarjetas de la DGT, que se basa precisamente
en la norma Euro, no son una herramienta útil para luchar contra la
contaminación del aire. Por tanto, solicita una revisión de las
etiquetas para que se ajusten a las emisiones en condiciones reales de
conducción.

María García, portavoz del área de contaminación de Ecologistas en
Acción, ha declarado: “Las ciudades necesitan herramientas que permitan
discriminar los vehículos más contaminantes en condiciones reales, no
según los distintivos actuales de la DGT que siguen una norma que los
diésel, en su mayoría, rebasan ampliamente”.

Nuria Blázquez, responsable de la campaña diésel de la organización
ecologista, ha añadido: “La discriminación de los vehículos según sus
emisiones en condiciones reales podría ser también una herramienta de
fiscalidad que permita dirigir la compra hacia vehículos menos
contaminantes”.
*Más información:* /Nuria Blázquez (//660 306 931) y María García (//672
478 452//), portavoces de Ecologistas en Acción/

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP-Ecologistes en Acció demana una revisió de les etiquetes de la DGT

Comments are closed.