Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] Augmenta el nombre de pesticides disruptors endocrins en els aliments espanyols

/Cat- Cast/

/12 de juny 2018/

*Augmenta el nombre de pesticides disruptors endocrins en els aliments
espanyols*

*• Ecologistes en Acció publica el nou informe ‘Directe a les teves
hormones. Guia d’aliments disruptors ‘, edició de 2018.
*

*• Els aliments espanyols contenen almenys 38 plaguicides amb capacitat
d’alterar el sistema hormonal. Aquesta xifra és superior als 33 trobats
en l’informe anterior.*

* • En la meitat de les mostres de fruites i verdures s’han trobat
residus de plaguicides.*

*• Els plaguicides contaminants hormonals en els aliments s’exposen a la
població a un perillós còctel de tòxics que diversos estudis científics
relacionen amb danys a la salut humana.*

L’edició de 2018 de l’informe ‘*Directe a les teves hormones. Guía dels
aliments disruptors <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=98821>*’ ,
d’Ecologistes en Acció, alerta de l’elevada presència de residus de
plaguicides en aliments partint de les dades de l’Agència Espanyola de
Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN).

El ‘informe posa el focus en un tipus concret de plaguicides, els
disruptors endocrins (també coneguts com EDC), que tenen capacitat
d’alterar el funcionament normal del sistema hormonal tant d’éssers
humans com d’animals.

Almenys 38 plaguicides disruptors endocrins contaminaven els aliments
espanyols al 2015, xifra superior als 33 trobats l’any anterior. Els dos
aliments amb major nombre de plaguicides van ser els tomàquets i els
pebrots, les mostres contenien residus de 37 plaguicides diferents, 16
dels quals són contaminants hormonals.

L’exposició de la població a aquests tòxics es relaciona amb malalties i
danys a la salut la incidència ha crescut en les últimes dècades com a
pèrdua de fertilitat, malformacions congènites, diabetis, obesitat,
danys en el sistema immune, autisme, síndrome d’hiperactivitat i
diversos tipus de càncer com el de mama, pròstata, testicles o tiroide.

El Reglament Europeu 1107/2009 prohibeix expressament l’ús de
plaguicides que puguin afectar el sistema hormonal. Per desgràcia, els
criteris *recentment aprovats*
<https://www.boe.es/doue/2018/101/L00033-00036.pdf>  per definir quins
plaguicides són disruptors endocrins, estableixen un nivell de prova tan
elevat per identificar una substància com disruptora endocrina que molt
poques substàncies actives amb propietats d’alteració endocrina seran
prohibides. Per tant, no compleixen el seu objectiu de protegir la salut
de la població i el medi ambient.

En no ser considerats disruptors endocrins, aquests plaguicides es
troben en els aliments per sota d’un límit legal, una cosa inadequada
per a aquest tipus de substàncies per als que qualsevol mínima quantitat
comporta un perill. Aquest perill pot multiplicar-se per l’acció
combinada de les desenes de plaguicides trobats en alguns aliments.

Ecologistes en Acció demana al Govern espanyol que adopti mesures
davant el fracàs de la Comissió Europea per desenvolupar criteris que
identifiquin totes les substàncies EDC, aconsella un canvi de rumb cap a
formes de produir aliments ecològicament sostenibles i socialment justes
i dóna un seguit de consells individuals per evitar, en la mesura del
possible, els plaguicides disruptors endocrins en els aliments.

*[Informe]* ‘Directe a les teves hormones. Guia d’aliments disruptors ‘
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=98821

*Més informació:* Koldo Hernández, 678.967.727, i Dolores Romano, 659
821 344, autors de l’informe i integrants de la campanya */Lliures de
contaminants hormonals/*
<https://www.libresdecontaminanteshormonales.org>d’Ecologistes en Acció

___

Cast.
/12 de junio de 2018/
*Aumenta el número de pesticidas disruptores endocrinos en los alimentos
españoles *

*· Ecologistas en Acción publica el nuevo informe ‘Directo a tus
hormonas. Guía de alimentos disruptores’, edición de 2018.

· Los alimentos españoles contienen al menos 38 plaguicidas
con capacidad de alterar el sistema hormonal. Esta cifra es superior a
los 33 encontrados en el informe anterior.

· En la mitad de las muestras de frutas y verduras se han encontrado
residuos de plaguicidas

· Los plaguicidas contaminantes hormonales en los alimentos exponen a la
población a un peligroso cóctel de tóxicos que diversos estudios
científicos relacionan con daños a la salud humana.*

La edición de 2018 del informe *’Directo a tus hormonas. Guía de
alimentos disruptores <https://www.ecologistasenaccion.org/?p=98821>’,
*de Ecologistas en Acción, alerta de la elevada presencia de residuos de
plaguicidas en alimentos partiendo de los datos de la Agencia Española
de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN).

El informe pone el foco en un tipo concreto de plaguicidas, los
disruptores endocrinos (también conocidos como EDC), que tienen
capacidad de alterar el funcionamiento normal del sistema hormonal tanto
de seres humanos como de animales.

Al menos 38 plaguicidas disruptores endocrinos contaminaban los
alimentos españoles en 2015, cifra superior a los 33 encontrados el año
anterior. Los dos alimentos con mayor número de plaguicidas fueron los
tomates y los pimientos, cuyas muestras contenían residuos de 37
plaguicidas diferentes, 16 de los cuales son contaminantes hormonales.

La exposición de la población a estos tóxicos se relaciona con
enfermedades y daños en la salud cuya incidencia ha crecido en las
últimas décadas como pérdida de fertilidad, malformaciones congénitas,
diabetes, obesidad, daños en el sistema inmune, autismo, síndrome de
hiperactividad y diversos tipos de cáncer como el de mama, próstata,
testículos o tiroides.

El Reglamento Europeo 1107/2009 prohíbe expresamente el uso de
plaguicidas que puedan afectar al sistema hormonal. Por desgracia, los
criterios *recientemente aprobados*
<https://www.boe.es/doue/2018/101/L00033-00036.pdf> para definir
qué plaguicidas son disruptores endocrinos establecen un nivel de prueba
tan elevado para identificar una sustancia como disruptora endocrina que
muy pocas sustancias activas con propiedades de alteración endocrina
serán prohibidas. Por lo tanto, no cumplen su objetivo de proteger la
salud de la población y el medio ambiente.

Al no ser considerados disruptores endocrinos, estos plaguicidas se
encuentran en los alimentos por debajo de un límite legal, algo
inadecuado para este tipo de sustancias para los que cualquier mínima
cantidad entraña un peligro. Este peligro puede multiplicarse por la
acción combinada de las decenas de plaguicidas encontrados en algunos
alimentos.

Ecologistas en Acción pide al Gobierno español que adopte medidas ante
el fracaso de la Comisión Europea para desarrollar criterios que
identifiquen todas las sustancias EDC, aconseja un cambio de rumbo hacia
formas de producir alimentos ecológicamente sostenibles y socialmente
justas y da una serie de consejos individuales para evitar, en la medida
de lo posible, los plaguicidas disruptores endocrinos en los alimentos.

*[Informe]* ‘*Directo a tus hormonas. Guía de alimentos disruptores’:*
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=98821
*Más información:* /Koldo Hernández, 678 967 727, y Dolores Romano, 659
821 344, autoras de informe e integrantes de la campaña /*/Libres de
contaminantes hormonales/*
<https://www.libresdecontaminanteshormonales.org>/ de Ecologistas en Acción/

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] Augmenta el nombre de pesticides disruptors endocrins en els aliments espanyols

Comments are closed.