Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] NP – El gas natural en el transport marítim europeu: 22.000 milions de dòlars per reduir nom és un 6 % les emissions de carboni

29 de juny de 2018
*El gas natural en el transport marítim europeu: 22.000 milions de
dòlars per reduir només un 6 % les emissions de carboni *

*Diverses organitzacions espanyoles, entre les quals es troba
Ecologistes en Acció, demanen al nou Govern que promogui un àrea de
control d’emissions del transport marítim en totes les aigües europees,
regulació que ja existeix al Bàltic i Mar del Nord.*

El transport marítim global és responsable de fins al 3 % de les
emissions de ​gasos d’efecte hivernacle (GEH). Si no es prenen mesures
climàtiques addicionals, aquest percentatge podria incrementar-se fins a
un 14 % en el 2050. Els efectes de les emissions contaminants d’aquest
sector sobre la salut de la població i sobre el clima tindrien
conseqüències devastadores.

L’Organització Marítima Internacional (OMI) va acordar a l’abril que el
transport marítim internacional havia de,​ com a mínim​,​ disminuir a la
meitat les seves emissions pel 2050 però sense establir cap mesura per
aconseguir-ho. ​D’altra banda, des del sector gasístici les
administracions​​ es promou el Gas Natural Liquat (GNL) com la solució
que descarbonizarà ​la indústria naviliera. ​

No obstant això​, un estudi independent realitzat per la consultoria UMA
per a la federació europea Transport & Environment (T&E), de la qual
formen part Ecologistes en Acció, Ecodes i Ecounion, assenyala que le.s
estructures necessàries per substituir el transport marítim de dièsel
per GNL costarien a Europa 22 mil milions de dòlars i es reduirien, com
a molt, un 6 % les emissions de GEH en el 2050. En l’actualitat, Europa
ha gastat 500 milions de dòlars en infraestructures de GNL per alimentar
les seves embarcacions.

Segons l’estudi, l’escàs estalvi d’emissions s’anul·laria pel creixement
del comerç marítim, fins i tot abans de considerar-se les emissions de
metà. Un recent estudi nord-americà va desvetllar que les emissions per
filtració de metà eren un 60 % més altes que les prèviament analitzades.
La Directiva Europea de les Infraestructures de Combustibles Alternatius
de 2014 requereix que els seus Estats membre construeixin una extensa
xarxa d’infraestructures de GNL a tots els seus ports, aplanant el camí
per a un major mercat de GNL.

En paraules de Carlos Calvo Ambel, portaveu de Transport& Environment a
Espanya, “el GNL no és un combustible de transició, és una distracció
cara, que dificultarà a la Unió Europea complir amb els seus objectius
climàtics de transport marítim i que no reduirà la dependència
d’importacions de gas de Rússia”. La solució més immediata que
sol·liciten al Govern espanyol és que es promogui un Àrea de Control
d’Emissions que limiti l’ús de combustibles a un màxim de 0,1 % de
contingut de sofre en massa (en comparació al 3,5 % en ports espanyols).
Segons María García, portaveu d’Ecologistes en Acció, “aquesta regulació
ja existeix en els Estats costaners del nord d’Europa i ha aconseguit
reduir les emissions dels vaixells fins a un 50 % i uns beneficis
socioeconòmics associats valorats en milers de milions d’euros. No
implica inversions i no veiem justificació per seguir retardant la seva
implementació en el sud d’Europa”.

Per la seva banda, Alejandro González, portaveu de Ecounion, assenyala
que “la regulació ha d’acompanyar-se de tecnologies eficaces en la
reducció d’emissions com la connexió a la xarxa elèctrica local quan els
vaixells atraquen en el port o les infraestructures d’hidrogen líquid.
Per això, Europa ha d’abandonar el mandat d’infraestructures de GNL en
els seus ports”.

L’estudi conclou que les inversions que es facin en infraestructures de
GNL amb expectatives de proveir a un gran mercat marítim, que més
endavant requerirà la reconversió a tecnologies de 0 emissions com
l’hidrogen, l’amoni o la propulsió elèctrica per aconseguir de forma
efectiva la descarbonització del sector, deixaran al seu pas importants
actius de GNL en desús en 2050 (alimentadors, barcasses i tancs
d’emmagatzematge).

Per la seva banda, Míriam Zaitegui, portaveu de Ecodes, apunta que “el
suposat envit pel gas que des de fa anys es prodiga no s’està
materialitzant”. Segons Zaitegui, ​ “el problema no és la
infraestructura de subministrament que pot fer-se des de camions si fos
necessari. A Barcelona d’un tràfic de 8.976 bucs en 2017, cap té motor
principal a gas natural. Tan sol dos han rebut bonificació per un motor
auxiliar a gas. Adaptar els vaixells a gas no sempre és possible i
exigiria enormes inversions econòmiques que el sector no està fent.
Tampoc en la majoria de vaixells de nova construcció que les navilieres
tenen encarregats”.

Carlos Calvo (T&I) conclou: “El gas natural liquat no és una alternativa
per respondre al repte del canvi climàtic com a prova l’estudi. Des de
les organitzacions demanem als governs que deixin d’utilitzar-ho com a
cortina de fum per a la inacció i la falta de regulació per protegir la
salut humana i complir l’urgent repte de descarbonització del sector”.
*Estudio y resumen: GNL como fuel marino en Europa*
<https://www.transportenvironment.org/publications/lng-marine-fuel-eu>

Més informació:

/Carlos Calvo (portavoz de Transport & Environment):  606 639 637/
/María García (portavoz de Ecologistas en Acción): 672 478 452/
/Miriam Zaitegui (portavoz de Ecodes): //675 391 638/
[cast]

/29 de junio de 2018/

*El gas natural en el transporte marítimo europeo: 22.000 millones de
dólares para reducir solo un 6 % las emisiones de carbono *

*Varias organizaciones españolas, entre las que se encuentra Ecologistas
en Acción, piden al nuevo Gobierno que promueva un área de control de
emisiones del transporte marítimo en todas las aguas europeas,
regulación que ya existe en el Báltico y en el Mar del Norte.*

El transporte marítimo global es responsable de hasta el 3 % de las
emisiones de ​gases de efecto invernadero (GEI​)​. Si no se toman
medidas climáticas adicionales, este porcentaje podría incrementarse
hasta un 14 % en el 2050. Los efectosde estas emisiones sobre la salud
de la población y sobre el clima tendrían consecuencias devastadoras.

La Organización Marítima Internacional (OMI) *acordó en abril*
<https://www.transportenvironment.org/press/commitment-decarbonise-shipping-welcome-%E2%80%93-governments-can-no-longer-shirk-decisions-how-cut> que
el transporte marítimo internacional debía,​ como mínimo​,​ disminuir a
la mitad sus emisiones para el 2050 pero sin establecer ninguna medida
para lograrlo. ​Por otro lado, desde el sector gasístico y las
administraciones​​ se promueve el Gas Natural Licuado (GNL) como la
solución que descarbonizará ​la industria naviera. ​
Sin embargo​, un *estudio independiente*
<https://www.transportenvironment.org/publications/lng-marine-fuel-eu> realizado
por la consultoría UMA para la federación europea Transport &
Environment (T&E), de la que forman parte Ecologistas en Acción, Ecodes
y Ecounion, señala que las estructuras necesarias para sustituir el
transporte marítimo de diésel por GNL costarían a Europa 22 mil millones
de dólares y se reducirían, como mucho, un 6 % las emisiones de GEI en
el 2050. En la actualidad, Europa ha gastado 500 millones de dólares en
infraestructuras de GNL para alimentar sus embarcaciones.

Según el estudio, el escaso ahorro de emisiones se anularía por el
crecimiento del comercio marítimo, incluso antes de considerarse las
emisiones de metano. Un *reciente estudio*
<http://science.sciencemag.org/content/early/2018/06/20/science.aar7204> estadounidense
desveló que las emisiones por filtración de metano eran un 60 % más
altas que las previamente estimadas. La Directiva Europea de las
Infraestructuras de Combustibles Alternativos de 2014 requiere que sus
Estados miembro construyan una extensa red de infraestructuras de GNL
por todos sus puertos, allanando el camino para un mayor mercado de GNL.

En palabras de Carlos Calvo Ambel, portavoz de Transport & Enviroment en
España, “el GNL no es un combustible de transición, es una distracción
cara, que dificultará a la Unión Europea cumplir con sus objetivos
climáticos de transporte marítimo y que no reducirá la dependencia de
importaciones de gas de Rusia”. La solución más inmediata que solicitan
al Gobierno español es que se promueva un Área de Control de Emisiones
que limite el uso de combustibles a un máximo de 0,1 % de contenido de
azufre en masa (en comparación al 3,5 % en puertos españoles).
Según María García, portavoz de Ecologistas en Acción, “esta regulación
ya existe en los Estados costeros del norte de Europa y ha logrado
reducir las emisiones de los barcos hasta un 50 % y unos
beneficios socioeconómicos asociados valorados en miles de millones de
euros. No implica inversiones y no vemos justificación para seguir
retrasando su implementación en el sur de Europa”.

Por su parte, Alejandro González, portavoz de Ecounion, señala que “la
regulación debe acompañarse de tecnologías eficaces en la reducción de
emisiones como la conexión a la red eléctrica local cuando los
barcos atracan en el puerto o las infraestructuras de hidrógeno líquido.
Por ello, Europa debe abandonar el mandato de infraestructuras de GNL en
sus puertos”.

El estudio concluye que las inversiones que se hagan en infraestructuras
de GNL con expectativas de proveer a un gran mercado marítimo, que más
adelante requerirá la reconversión a tecnologías de 0 emisiones como el
hidrógeno, el amonio o la propulsión eléctrica para lograr de forma
efectiva la descarbonización del sector, dejarán a su paso importantes
activos de GNL en desuso en 2050 (alimentadores, barcazas y tanques de
almacenamiento).

Por su parte, ​Míriam Zaitegui, portavoz de ​Ecodes, apunta que “el
supuesto envite por el gas que desde hace años se prodiga no se está
materializando”. Según ​Zaitegui,​ “el problema no es la infraestructura
de suministro que puede hacerse desde camiones si fuera necesario. En
Barcelona de un tráfico de 8.976 buques en 2017, ninguno tiene motor
principal a gas natural. Tan solo dos han recibido bonificación por un
motor auxiliar a gas. Adaptar los barcos a gas no siempre es posible y
exigiría enormes inversiones económicas que el sector no está haciendo.
Tampoco en la mayoría de barcos de nueva construcción que las navieras
tienen encargados”.

Carlos Calvo (T&E) concluye: “El gas natural licuado no es una
alternativa para responder al reto del cambio climático como prueba el
estudio. Desde las organizaciones pedimos a los gobiernos que dejen de
utilizarlo como cortina de humo para la inacción y la falta de
regulación para proteger la salud humana y cumplir el urgente reto de
descarbonización del sector”.

*
*
*Estudio y resumen: GNL como fuel marino en Europa*
<https://www.transportenvironment.org/publications/lng-marine-fuel-eu>
*Más información: *

/Carlos Calvo (portavoz de Transport & Environment):  606 639 637/
/María García (portavoz de Ecologistas en Acción): 672 478 452/
/Miriam Zaitegui (portavoz de Ecodes): //675 391 638/

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP – El gas natural en el transport marítim europeu: 22.000 milions de dòlars per reduir nom és un 6 % les emissions de carboni

Comments are closed.