Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] NdeP: Ecologistes en Acció i el Moviment Ibèric Antinuclear celebren la paralització de l ‘MTC de Villar de Cañas

/18 juliol 2018/
_*Ecologistes en Acció i el Moviment Ibèric Antinuclear celebren la
paralització de l’MTC de Villar de Cañas*_*
**
****
**• Els problemes geològics dels terrenys i l’alt valor natural de la
zona d’especial protecció de les aus (ZEPA) mostraven el perill de
l’emplaçament del cementiri nuclear de Villar de Cañas.**
****
**• L’ATC a Villar de Cañas (Conca) era una obstinació personal de María
Dolores de Cospedal, que va enfrontar a la societat i a la Junta de
Castella-la Manxa.**
**
**• La suspensió d’aquest cementiri nuclear s’encamina en la bona
direcció del necessari tancament de totes les instal·lacions nuclears i
l’elaboració d’un nou pla de gestió dels residus radioactius.*
El Moviment Ibèric Antinuclear (MIA), del qual forma part Ecologistes en
Acció, considera adequada la decisió de paralitzar l’ATC de Villar de
Cañas (Conca). El Govern espanyol ha demanat al Consell de Seguretat
Nuclear (CSN) que interrompi els treballs sobre l’Informe del Permís de
construcció, una autorització clau per continuar amb l’ATC. Des de
l’inici del projecte Ecologistes en Acció ha denunciat l’error que
suposava posar-lo en marxa. Ecologistes en Acció i el MIA recorden que
l’origen del cementiri van ser les pretensions de l’antic Govern del
Partit Popular, i en concret de María Dolores de Cospedal, perquè aquest
cementiri es construís a la comunitat autònoma que ella presidia,
Castella-la Manxa, el que li atorgava un control sobre la gestió dels
residus i sobre la política nuclear.

El projecte de construir un MTC apareix en el 6è Pla General de Residus
de 2006, ja obsolet. Aquesta instal·lació prevista per al 2010 encara no
posseeix tots els permisos necessaris per a la construcció. Part
d’aquest retard es deu a les males condicions geològiques dels terrenys
sobre els quals s’assentaria l’ATC. Un fet que ha quedat palès en els
informes de l’àrea de Ciències de la Terra del propi CSN i la consultora
URS, que treballa sovint per al Consell de Seguretat Nuclear. Els
possibles riscos d’enfonsament i altres característiques geològiques
d’aquests terrenys convertien el MTC en una instal·lació molt perillosa
que disparava els costos de construcció.

Tot i que aquest era motiu més que suficient per paralitzar l’MTC de
Villar de Cañas, successius governs i l’obstinació de Cospedal han
mantingut el projecte acumulant despeses innecessàries. Un emplaçament
que ha bloquejat a més la intenció de la Junta de Castella-la Manxa,
sota la presidència d’Emiliano García-Page, que va procedir a
l’ampliació de la ZEPA de la Llacuna de la Fita, abastant aquests
terrenys que, inexplicablement, no estaven inclosos en la declaració
original.

Aquest enorme retard ha motivat que totes les centrals nuclears tinguin
ja Magatzems Temporals Individualitzats (ATI) o plans per construir-los
davant l’absència d’una política de gestió de residus nuclears clara.
Per això, la complexa gestió dels residus d’alta activitat no es pot
separar de la política nuclear. Una política real ha de passar per
establir amb claredat el tancament de les centrals nuclears en acabar
els seus permisos actuals, de manera que es pugui conèixer la quantitat
de residus altament radioactius a gestionar. Una matèria pendent del
Govern espanyol des de fa dècades, ja que tots els projectes de gestió
de residus d’alta activitat que s’han posat en marxa a l’Estat espanyol
des de 1986 han naufragat.

Ecologistes en Acció i el Moviment Ibèric Antinuclear assenyalen que el
més assenyat seria procedir al tancament de centrals nuclears i obrir un
debat tècnic, ciutadà i polític sobre la gestió dels residus que
romandran radioactius durant milers d’anys.
/
*Més informació:* Francisco Castejón, 639.104.233, Carlos Villeta, 625
133 190, Maria Azcoitia, 630 735 246, portaveus d’Ecologistes en Acció
/

/
/

/__________
/

/18 de julio de 2018/
_*Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear celebran la
paralización del ATC de Villar de Cañas*_*
**
**· Los problemas geológicos de los terrenos y el alto valor natural de
la zona de especial protección de las aves (ZEPA) mostraban el peligro
del emplazamiento del sementerio nuclear de Villar de Cañas.**
**
**· El ATC en Villar de Cañas (Cuenca) era un empeño personal de María
Dolores de Cospedal, que se enfrentó a la sociedad y a la Junta de
Castilla-La Mancha.**
**
**· La suspensión de este cementerio nuclear se encamina en la buena
dirección del necesario cierre de todas las instalaciones nucleares y la
elaboración de un nuevo plan de gestión de los residuos radiactivos. *
El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), del que forma parte Ecologistas
en Acción, considera adecuada la decisión de paralizar el ATC de Villar
de Cañas (Cuenca). El Gobierno español ha pedido al Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) que interrumpa los trabajos sobre el Informe del Permiso
de construcción, una autorización clave para continuar con el ATC. Desde
el inicio del proyecto Ecologistas en Acción ha denunciado el error que
suponía ponerlo en marcha. Ecologistas en Acción y el MIA recuerdan que
el origen del cementerio fueron las pretensiones del antiguo Gobierno
del Partido Popular, y en concreto de María Dolores de Cospedal, para
que este cementerio se construyera en la Comunidad Autónoma que ella
presidía, Castilla-La Mancha, lo que le otorgaba un control sobre la
gestión de los residuos y sobre la política nuclear.
El proyecto de construir un ATC aparece en el 6º Plan General de
Residuos de 2006, ya obsoleto. Esta instalación prevista para 2010 aún
no posee todos los permisos necesarios para la construcción. Parte de
este retraso se debe a las malas condiciones geológicas de los terrenos
sobre los que se asentaría el ATC. Un hecho que ha quedado patente en
los informes del área de Ciencias de la Tierra del propio CSN y la
consultora URS, que trabaja a menudo para el Consejo de Seguridad
Nuclear. Los posibles riesgos de hundimiento y otras características
geológicas de estos terrenos convertían el ATC en una instalación muy
peligrosa que disparaba los costes de construcción.
A pesar de que este era motivo más que suficiente para paralizar el ATC
de Villar de Cañas, sucesivos gobiernos y el empeño de Cospedal han
mantenido el proyecto acumulando gastos innecesarios. Un emplazamiento
que ha bloqueado además la intención de la Junta de Castilla-La Mancha,
bajo la presidencia de Emiliano García-Page, que procedió a la
ampliación de la ZEPA de la Laguna del Hito, abarcando estos terrenos
que, inexplicablemente, no estaban incluidos en la declaración original.

Este enorme retraso ha motivado que todas las centrales nucleares tengan
ya Almacenes Temporales Individualizados (ATI) o planes para
construirlos ante la ausencia de una política de gestión de residuos
nucleares clara. Por ello, la compleja gestión de los residuos de alta
actividad no se puede separar de la política nuclear. Una política real
debe de pasar por establecer con claridad el cierre de las centrales
nucleares al terminar sus permisos actuales, de forma que se pueda
conocer la cantidad de residuos altamente radiactivos a gestionar. Una
materia pendiente del Gobierno español desde hace décadas, ya que todos
los proyectos de gestión de residuos de alta actividad que se han puesto
en marcha en el Estado español desde 1986 han naufragado.

Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear señalan que lo
más sensato sería proceder al cierre de centrales nucleares y abrir un
debate técnico, ciudadano y político sobre la gestión de los residuos
que permanecerán radiactivos durante miles de años.
*Más información: *Francisco Castejón, 639 104 233, Carlos Villeta, 625
133 190, María Azcoitia, 630 735 246, portavoces de Ecologistas en Acción
<https://www.ecologistasenaccion.org/article35545.html>
Fernando”/Topo”/Saz
*/Ecologistes en Acció de Catalunya/*
Carrer de Sant Pere Més Alt, 31, 2º 3ª
08003 Barcelona. Teléfono: 648 76 11 99
www.ecologistesenaccio.org/catalunya
<http://www.ecologistesenaccio.org/catalunya>

<https://www.facebook.com/ecologistesenacciocatalunya>Facebook
<https://www.facebook.com/ecologistesenacciocatalunya><https://twitter.com/ecologistes>Twitter
<https://twitter.com/ecologistes>

Necessitem el teu suport per tal que aquest món sigui més just i
sostenible. <https://www.ecologistasenaccion.org/article22223.html>
/*En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999,
del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
Ecologistes informa que tant els correus com les dades que incorporen,
són tractats de manera confidencial pel responsable del nostre fitxer
amb la finalitat de gestionar i de fer-te arribar informació.//
//
//Si no vols seguir rebent més correus des d’aquesta adreça indica’ns-ho./
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Sant Pere més Alt 31, 2º 3ª
08003 Barcelona
Teléfono: 648761199
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NdeP: Ecologistes en Acció i el Moviment Ibèric Antinuclear celebren la paralització de l ‘MTC de Villar de Cañas

Comments are closed.