Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] NP-Es manté la contaminació atmosfèrica per ozó, malgrat les temperatures inferiors

[cat-cast]
_
Informe sobre Contaminació per Ozó en 2018: resultats per a Catalunya__
__
_
*Es manté la contaminació atmosfèrica per ozó, malgrat les
temperatures inferiors*

*Catalunya pateix uns nivells d’ozó que danyen la salut, els boscos i
els cultius*

Els 7,6 milions d’habitants de Catalunya han respirat aire contaminat
per ozó durant l’estiu de 2018.  El repunt de la crema de combustibles
fòssils i el canvi climàtic, entre les causes d’un problema que afecta
de manera estructural a la salut i el medi ambient.

L’informe elaborat per Ecologistes en Acció analitza les dades
recollides en 472 estacions oficials de mesurament d’ozó instal·lades en
tot l’Estat espanyol, entre elles 51 situades a Catalunya.

Pel que fa a Catalunya, entre les seves principals conclusions, destaquen:

– L’ozó troposfèric segueix sent el contaminant atmosfèric que any rere
any afecta a més població i territori. Durant 2018 els seus nivells
s’han mantingut en general estables, malgrat la major inestabilitat i
les temperatures inferiors a la primavera i part de l’estiu. La
contaminació generada pel trànsit rodat de l’àrea metropolitana de
Barcelona, els ports de Barcelona i de Tarragona, i el complex
industrial del Camp de Tarragona s’estén pel territori afectant a zones
més allunyades i rurals en la forma d’ozó.

– Si es considera el valor objectiu establert per la normativa, més lax
que la recomanació de l’OMS, la població que ha respirat aire contaminat
per sobre de l’objectiu legal és de 171.000 persones, a les zones de la
Plana de Vic i el Prepirineu. Vuit estacions de mesurament d’aquestes
zones i de les de Comarques de Girona i Empordà han incomplit l’objectiu
legal en els últims tres anys.

– El manteniment de la contaminació per ozó en 2018 malgrat haver tingut
una primavera i part de l’estiu més plujosos i amb temperatures
inferiors a anys anteriors, és conseqüència en primera instància del
repunt en la crema combustibles fòssils que està acompanyant al canvi de
cicle econòmic.

– La informació a la ciutadania per part de les administracions
públiques no és ni adequada ni ajustada a la gravetat del problema.
L’àrea metropolitana de Barcelona, La Plana de Vic i altres tres zones
han sofert mig centenar de superacions del llindar d’informació a la
població, enfront de les quals la Generalitat de Catalunya s’ha limitat
a difondre un avís rutinari.

– Els Planes de Millora de la Qualitat de l’Aire per reduir la
contaminació són obligatoris segons la legislació vigent. Però, en el
cas de l’ozó, la Generalitat de Catalunya porta una dècada ometent
l’elaboració i aplicació d’aquests plans, en totes les zones on resulten
preceptius. Es tracta d’una negligència que aquest any està posant en
perill la salut de 850.000 catalans a les zones de la Plana de Vic, les
Comarques de Girona, l’Empordà i el Prepirineu.

– Poques ciutats compten amb protocols d’actuació enfront de les puntes
de contaminació per ozó. El de Barcelona no contempla mesures de
limitació del tràfic en episodis com el de l’ona de calor de la primera
setmana d’agost, mentre que en aquestes mateixes dates les grans ciutats
franceses restringien el trànsit a les seves àrees metropolitanes.

– Les principals vies d’actuació per disminuir la contaminació de l’aire
per ozó a Catalunya són la reducció del trànsit motoritzat i marítim,
l’adopció de les millors tècniques industrials disponibles i la reducció
de la generació elèctrica en centrals tèrmiques. També és necessari
declarar un Àrea de Control d’Emissions per al Mar Mediterrani que
limita la contaminació dels vaixells com ja existeix en el Nord d’Europa.

– Intentant pal·liar la falta d’informació administrativa, Ecologistes
en Acció ha continuat durant 2018 amb la campanya ciutadana de
mesurament d’ozó en una de les zones més afectades per aquest
contaminant a Catalunya, en el marc del projecte europeu CAPTOR
<https://www.captor-project.eu>. S’han realitzat així mateix jornades
informatives a Juneda, Badalona, Barcelona, Manlleu, Torellló,
Torredembarra i Vic, i durant tot l’estiu una exposició itinerant sobre
la contaminació per ozó a Catalunya ha recorregut les localitats de
Barcelona, Juneda, Torredembarra, Torelló i Vic

Els propers divendres 19 i dissabte 20 d’octubre tindrà lloc en el Museu
d’Historia de Barcelona les Jornades “Sense cotxes? Cap a ciutats
respirables <https://contaminacio5.wixsite.com/jornadesbarcelonacat>”,
amb participació de responsables polítics, experts i moviments socials
d’Europa i grans ciutats com Madrid, València i Barcelona.
*Més informació: *
– María García, 672 478 452, Miguel Ángel Ceballos (coordinador de
l’informe), 653 072 277
– Informe complet: www.ecologistasenaccion.org/?p=107113

*Informació complementària: **
***
– L’informe d’Ecologistes en Acció pren com a referència el valor
recomanat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) d’acord al com
l’aire contaminat per ozó ha afectat en 2018 a la totalitat de la
població i del territori catalans.

– L’ozó és un contaminant molt complex, que no té una font humana
directa sinó que es forma en la baixa atmosfera en presència de radiació
solar per la combinació d’altres contaminants denominats precursors,
emesos pel transport (especialment els vehicles *diésel), les grans
centrals termoelèctriques i determinades activitats industrials. La seva
evolució recent està relacionada amb la tendència a l’increment a
l’estiu de les temperatures mitjanes i de les situacions meteorològiques
extremes (ones de calor), resultat del canvi climàtic. Afecta durant
primavera i estiu sobretot a les àrees suburbanes i rurals influenciades
per la contaminació urbana i industrial.

– La contaminació per ozó hauria d’abordar-se com un problema sanitari
de primer ordre. L’Agència Europea de Medi ambient ha estimat en 1.600
les morts prematures en l’Estat espanyol en 2014 per l’exposició a
nivells de contaminació per ozó com els registrats a Catalunya durant
2018. Les persones més afectades són les nenes i nens, les persones
majors, les dones embarassades i les persones amb malalties
respiratòries i cardiovasculars cròniques.

– Segons el Banc Mundial, el cost sanitari i laboral derivat de la
contaminació per ozó representa al voltant de 5.000 milions d’euros a
l’any, un 0,33% del PIB espanyol, sense considerar els danys provocats
sobre els cultius i els ecosistemes naturals.
[cast]
_Informe sobre Contaminación por Ozono en 2018: resultados para Cataluña_
*Se mantiene la contaminación atmosférica por ozono, pese a las
temperaturas inferiores*

*Cataluña sufre unos niveles de ozono que dañan la salud, los bosques y
los cultivos*

Los 7,6 millones de habitantes de Cataluña han respirado aire
contaminado por ozono durante el verano de 2018.  El repunte de la quema
de combustibles fósiles y el cambio climático, entre las causas de un
problema que afecta de manera estructural a la salud y el medio ambiente.

El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos
recogidos en 472 estaciones oficiales de medición de ozono instaladas en
todo el Estado español, entre ellas 51 situadas en Cataluña.

En lo que respecta a Cataluña, entre sus principales conclusiones, destacan:

– El ozono troposférico sigue siendo el contaminante atmosférico que año
tras año afecta a más población y territorio. Durante 2018 sus niveles
se han mantenido en general estables, pese a la mayor inestabilidad y el
menor calor sobre todo en primavera. La contaminación generada por el
tránsito rodado del área metropolitana de Barcelona, los puertos de
Barcelona y de Tarragona, y el complejo industrial del Camp de Tarragona
se extiende por el territorio afectando a zonas más alejadas y rurales
en la forma de ozono.

– Si se considera el valor objetivo establecido por la normativa, más
laxo que la recomendación de la OMS, la población que ha respirado aire
contaminado por encima del objetivo legal es de 171.000 personas, en las
zonas de la Plana de Vic y el Prepirineu. Ocho estaciones de medición de
estas zonas y de las de Comarques de Girona y Empordà han incumplido el
objetivo legal en los últimos tres años.

– El mantenimiento de la contaminación por ozono en 2018 a pesar de
haber tenido una primavera y parte del verano más lluviosos y con
temperaturas inferiores a años anteriores, es consecuencia en primera
instancia del repunte en la quema combustibles fósiles que está
acompañando al cambio de ciclo económico.

– La información a la ciudadanía por parte de las administraciones
públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. El
área metropolitana de Barcelona, La Plana de Vic y otras tres zonas han
sufrido medio centenar de superaciones del umbral de información a la
población, frente a las que la Generalitat de Cataluña se ha limitado a
difundir un aviso rutinario.

– Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire para reducir la
contaminación son obligatorios según la legislación vigente. Pero, en el
caso del ozono, la Generalitat de Cataluña lleva una década omitiendo la
elaboración y aplicación de dichos planes, en todas las zonas donde
resultan preceptivos. Se trata de una negligencia que este año está
poniendo en peligro la salud de 850.000 catalanes en las zonas de la
Plana de Vic, las Comarques de Girona, el Empordà y el Prepirineu.

– Pocas ciudades cuentan con protocolos de actuación frente a las puntas
de contaminación por ozono. El de Barcelona no contempla medidas de
limitación del tráfico en episodios como el de la ola de calor de la
primera semana de agosto, mientras en esas mismas fechas las grandes
ciudades francesas restringían el tráfico en sus áreas metropolitanas.

– Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del
aire por ozono en Cataluña son la reducción del tráfico motorizado y
marítimo, la adopción de las mejores técnicas industriales disponibles y
la reducción de la generación eléctrica en centrales térmicas. También
es necesario declarar un Área de Control de Emisiones para el Mar
Mediterráneo que limita la contaminación de los barcos como ya existe en
el Norte de Europa.
– Intentando paliar la falta de información administrativa, Ecologistes
en Acció ha continuado durante 2018 con la campaña ciudadana de medición
de ozono en una de las zonas más afectadas por este contaminante en
Cataluña, en el marco del proyecto europeo CAPTOR
<https://www.captor-project.eu>. Se han realizado asimismo jornadas
informativas en Juneda, Badalona, Barcelona, Manlleu, Torellló,
Torredembarra y Vic, y durante todo el verano una exposición itinerante
sobre la contaminación por ozono en Cataluña ha recorrido las
localidades de Barcelona, Juneda, Torredembarra, Torelló y Vic

Los próximos viernes 19 y sábado 20 de octubre tendrá lugar en el Museu
d’Historia de Barcelona las Jornadas “¿Sin coches? Hacia ciudades
respirables”, con participación de responsables políticos, expertos y
movimientos sociales de Europa y grandes ciudades como Madrid, València
y Barcelona.

*Más informació**n: *
– María García, 672 478 452, Miguel Ángel Ceballos (coordinador del
informe), 653 072 277
– Informe completo: www.ecologistasenaccion.org/?p=107113
*Información complementaria: *

– El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia el valor
recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de acuerdo al
cual el aire contaminado por ozono ha afectado en 2018 a la totalidad de
la población y del territorio catalanes.

– El ozono es un contaminante muy complejo, que no tiene una fuente
humana directa sino que se forma en la baja atmósfera en presencia de
radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados
precursores, emitidos por el transporte (en especial los vehículos
diésel), las grandes centrales termoeléctricas y determinadas
actividades industriales. Su evolución reciente está relacionada con la
tendencia al incremento en verano de las temperaturas medias y de las
situaciones meteorológicas extremas (olas de calor), resultado del
cambio climático. Afecta durante primavera y verano sobre todo a las
áreas suburbanas y rurales influenciadas por la contaminación urbana e
industrial.

– La contaminación por ozono debería abordarse como un problema
sanitario de primer orden. La Agencia Europea de Medio Ambiente ha
estimado en 1.600 las muertes prematuras en el Estado español en 2014
por la exposición a niveles de contaminación por ozono como los
registrados en Cataluña durante 2018. Las personas más afectadas son las
niñas y niños, las personas mayores, las mujeres embarazadas y las
personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas.

– Según el Banco Mundial, el coste sanitario y laboral derivado de la
contaminación por ozono representa alrededor de 5.000 millones de euros
al año, un 0,33% del PIB español, sin considerar los daños provocados
sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.
<https://www.ecologistasenaccion.org/article35545.html>
Fernando/”Topo”/Saz
*/Ecologistes en Acció de Catalunya/*
Carrer de Sant Pere Més Alt, 31, 2º 3ª
08003 Barcelona. Teléfono: 648 76 11 99
www.ecologistesenaccio.org/catalunya
<http://www.ecologistesenaccio.org/catalunya>

<https://www.facebook.com/ecologistesenacciocatalunya>Facebook
<https://www.facebook.com/ecologistesenacciocatalunya><https://twitter.com/ecologistes>Twitter
<https://twitter.com/ecologistes>

Necessitem el teu suport per tal que aquest món sigui més just i
sostenible. <https://www.ecologistasenaccion.org/article22223.html>
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Sant Pere més Alt 31, 2º 3ª
08003 Barcelona
Teléfono: 648761199
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP-Es manté la contaminació atmosfèrica per ozó, malgrat les temperatures inferiors

Comments are closed.