Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] Els Estats membres defensen els interessos de les multinacionals en els processos de presa de decisions a la UE

6 febrer 2019

*Els Estats membres defensen els interessos de les multinacionals en els
processos de presa de decisions a la UE*
*/· Corporate Europe Observatory ha posat en evidència en el seu últim
informe la influència desproporcionada que tenen els grups de pressió
empresarials sobre els Estats membres en els processos de presa de
decisions de la UE./*

*/
· Hi ha múltiples vies a través de les quals els Estats membres
participen en les decisions comunitàries. Moltes d’elles són opaques i
poc conegudes i per tant, fàcilment influenciables pels grup de pressió
corporatius./*

*/
· Per a Ecologistes en Acció aquest informe posa de manifest que en
moltes ocasions els estats actuen com intermediaris d’interessos privats
davant les institucions comunitàries, en lloc de vetllar per l’interès
de la ciutadania de tota la UE./*
Ecologistes en Acció ha denunciat en nombroses ocasions la influència
desmesurada dels grups de pressió corporatius sobre les institucions
europees. En aquesta ocasió posa el focus sobre els Estats membres de la
UE, que juguen un paper decisiu en la presa de decisions de la Unió però
actuen sovint de manera opaca.
Els grups de pressió empresarials s’asseguren amb la seva intensa tasca
de lobby que les lleis i polítiques comunitàries els afavoreixin.
Sovint, quan prevalen els interessos empresarials, l’interès públic surt
perdent.
El nou informe de Corporate Europe Observatory’Governs captius: els
estats de la UE com a canal per als interessos empresarials’
<https://corporateeurope.org/power-lobbies/2019/02/captured-states>,
ofereix nombrosos exemples sobre com els Estats membres promouen els
interessos empresarials de diferents formes, incloent diversos casos
relatius a l’Estat espanyol. Aquests són alguns dels punts que subratlla
l’informe:
– Els Estats membres tenen una relació simbiòtica amb certs grups de
pressió empresarials de manera que els interessos d’un determinat sector
o empresa s’equiparen a l’interès general d’aquesta nació i així es
presenten en diferents fòrums de la UE. Un exemple extrem d’aquesta
relació privilegiada és Telefónica, gegant espanyol de les
telecomunicacions.
– Els grups de pressió més poderosos tenen un accés incomparablement més
gran que ONG i sindicats als alts càrrecs dels diferents governs o als
representants dels seus respectius països en les institucions europees.
Un exemple és el comissari de Clima i Energia, Arias Cañete. Entre els
grups de pressió amb què s’ha reunit més sovint estan Iberdrola i
Naturgy. D’un total de 269 reunions amb empresariat de desembre de 2014
a octubre de 2018, 100 van ser amb grups de pressió espanyols entre els
quals es van trobar Telefónica i Banco Santander.
– A la UE, els Estats membres han absorbit de forma col·lectiva certes
agendes empresarials i les han integrat en polítiques comunitàries més
àmplies, com la governança econòmica, el principi d’innovació (per
oposició al principi de precaució) o la protecció dels inversors en els
tractats de comerç. Crida l’atenció, per exemple, com l’Estat espanyol
s’ha posicionat al costat de la indústria de l’arbitratge donant suport
tesi extremadament favorables als inversors en temes de ISDS (un sistema
judicial exclusiu amb el qual les multinacionals poden denunciar els
estats si consideren que aquests perjudiquen seus interessos) tot i ser
el país de la UE més demandat a través d’aquest sistema.
La investigació de CEO evidencia que l’excessiva influència dels
interessos empresarials, al costat dels complexos processos de presa de
decisions a la UE, la manca de transparència i l’absència de processos
que incloguin a la ciutadania en les preses de decisions, s’han combinat
per crear un dèficit democràtic.
Ecologistes en Acció ha manifestat la seva preocupació per les
conclusions de l’informe i subscriu algunes de les mesures que aquest
proposa per contrarestar aquesta desproporcionada influència
corporativa: polítiques de transparència total sobre l’activitat de
lobby, major rendició de comptes en els parlaments nacionals pel que fa
a decisions preses en l’esfera comunitària, més i millor informació a la
població i participació ciutadana en la presa de decisions.
Per a l’organització ecologista és del tot indispensable limitar el
poder polític de les empreses multinacionals perquè l’interès públic i
els drets humans prevalguin sobre els interessos privats.
Per tot això, Ecologistes en Acció participa al costat de moltes altres
organitzacions socials en la Campanya Drets per a les persones, normes
per a les transnacionals- ´Stpo ISDS’ <https://catalunyanotci.org/>, que
reclama mesures nacionals i internacionals de control de les
multinacionals. Proposen un tractat vinculant sobre multinacionals i
drets humans a l’ONU o la desaparició dels tribunals d’arbitratge
internacional ISDS.

Enllaç a l’informe ‘Governs captius: els estats de la UE com a canal per
als interessos empresarials’: https://www.ecologistasenaccion.org/?p=114659
<https://www.ecologistasenaccion.org/?p=114659>
_____________________________________________________________
/6 de febrero de 2019/
*Los Estados miembros defienden los intereses de las multinacionales en
los procesos de toma de decisiones en la UE*

*· Corporate Europe Observatory ha puesto en evidencia en su último
informe la influencia desproporcionada que tienen los grupos de presión
empresariales sobre los Estados miembros en los procesos de toma de
decisiones de la UE.*

*· Existen múltiples vías a través de las cuales los Estados miembros
participan en las decisiones comunitarias. Muchas de ellas son opacas y
poco conocidas y por tanto, fácilmente influenciables por los grupo de
presión corporativos.*

*· Para Ecologistas en Acción este informe pone de manifiesto que en
muchas ocasiones los estados actúan como intermediarios de intereses
privados ante las instituciones comunitarias, en lugar de velar por el
interés de la ciudadanía de toda la UE.*

Ecologistas en Acción ha denunciado en numerosas ocasiones la influencia
desmedida de los grupos de presión corporativos sobre las instituciones
europeas. En esta ocasión pone el foco sobre los Estados miembros de la
UE, que juegan un papel decisivo en la toma de decisiones de la Unión
pero actúan a menudo de manera opaca.

Los grupos de presión empresariales se aseguran con su intensa labor de
/lobby/ de que las leyes y políticas comunitarias les favorezcan. A
menudo, cuando prevalecen los intereses empresariales, el interés
público sale perdiendo.

El nuevo informe de Corporate Europe Observatory ‘Gobiernos cautivos:
los estados de la UE como canal para los intereses empresariales
<https://corporateeurope.org/power-lobbies/2019/02/captured-states>’,
ofrece numerosos ejemplos sobre cómo los Estados miembros promueven los
intereses empresariales de diferentes formas, incluyendo varios casos
relativos al Estado español. Estos son algunos de los puntos que subraya
el informe:

– Los Estados miembros tienen una relación simbiótica con ciertos grupos
de presión empresariales de modo que los intereses de un determinado
sector o empresa se equiparan al interés general de esa nación y así se
presentan en distintos foros de la UE. Un ejemplo extremo de esta
relación privilegiada es Telefónica, gigante español de las
telecomunicaciones.

– Los grupos de presión más poderosos tienen un acceso incomparablemente
mayor que ONG y sindicatos a los altos cargos de los distintos gobiernos
o a representantes de sus respectivos países en las instituciones
europeas. Un ejemplo es el Comisario de Clima y Energía, Arias Cañete.
Entre los grupos de presión con los que se ha reunido más a menudo están
Iberdrola y Naturgy. De un total de 269 reuniones con empresariado de
diciembre de 2014 a octubre de 2018, 100 fueron con grupos de presión
españoles entre los que se encontraron Telefónica y Banco Santander.

– En la UE, los Estados miembros han absorbido de forma colectiva
ciertas agendas empresariales y las han integrado en políticas
comunitarias más amplias, como la gobernanza económica, el principio de
innovación (por oposición al principio de precaución) o la protección de
los inversores en los tratados de comercio. Es llamativo, por ejemplo,
cómo el Estado español se ha posicionado junto a la industria del
arbitraje apoyando tesis extremadamente favorables a los inversores en
temas de ISDS (un sistema judicial exclusivo con el que las
multinacionales pueden denunciar a los estados si consideran que estos
perjudican sus intereses) a pesar de ser el país de la UE más demandado
a través de este sistema.

La investigación de CEO evidencia que la excesiva influencia de los
intereses empresariales, junto a los complejos procesos de tomas de
decisiones en la UE, la falta de transparencia y la ausencia de procesos
que incluyan a la ciudadanía en las tomas de decisiones, se han
combinado para crear un déficit democrático.

Ecologistas en Acción ha manifestado su preocupación por las
conclusiones del informe y subscribe algunas de las medidas que este
propone para contrarrestar esta desproporcionada influencia corporativa:
políticas de transparencia total sobre la actividad de /lobby/, mayor
rendición de cuentas en los parlamentos nacionales en lo referido a
decisiones tomadas en la esfera comunitaria, más y mejor información a
la población y participación ciudadana en la toma de decisiones.

Para la organización ecologista es del todo indispensable limitar el
poder político de las empresas multinacionales para que el interés
público y los derechos humanos prevalezcan sobre los intereses privados.

Por todo ello, Ecologistas en Acción participa junto a muchas otras
organizaciones sociales en la campaña europea ‘Derechos para las
personas, Normas para las Transnacionales. Stop ISDS
<https://catalunyanotci.org/>’ <https://catalunyanotci.org/>, que
reclama medidas nacionales e internacionales de control de las
multinacionales. Proponen un tratado vinculante sobre multinacionales y
derechos humanos en la ONU o la desaparición de los tribunales de
arbitraje internacional ISDS.
*Enlace al informe ‘Gobiernos cautivos: los estados de la UE como canal
para los intereses empresariales’:*

Los Estados miembros actúan como vehículo de los intereses de las multinacionales

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] Els Estats membres defensen els interessos de les multinacionals en els processos de presa de decisions a la UE

Comments are closed.