Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Secció societat. Comunicat. Tanquem les Nuclears recorda la catàstrofe de Fukushima am b actes a Barcelona, Girona i Tarragona / Tanquem Les Nuclears recuerda la catástrofe de Fuku shima con actos en Barcelona, Girona y Tarragona.

fukushima mai més, per un món sense nuclears

*Tanquem les Nuclears recorda la catàstrofe de Fukushima amb actes a
Barcelona, Girona i Tarragona.

Centenars de persones participen als actes en una commemoració que serà
any rere rere any, un crit d’atenció sobre el present d’unes víctimes
que inevitablement s’aniran produint, però que també, inevitablement,
seran negades.*

A Girona, Tarragona i Barcelona s’ha denunciat l’espectacle d’uns
governants i d’unes empreses que reconeixien, sempre amb mesos de
retard, que havien comés “errors”, uns errors criminals, pels quals
ningú no els hi demanarà comptes.

En l’any que ha passat, els responsables de l’actual situació han
reconegut que es va enganyar a la població del Japó per a que no
marxessin de llocs perillosos propers a les centrals nuclears que
emetien el seu verí, que van amagar les dades reals de contaminació
radioactiva de l’aire mentre la població feia cua per proveir-se dels
aliments i l’aigua necessàries, que es va controlar la informació, de
tal manera que fos impossible que se conegués l’abast real de la
catàstrofe, que es van maquillar les dades més punyents amb l’excusa
d’evitar el pànic, que van aixecar de manera arbitrària els nivells
“legals” de radioactivitat, de tal manera que el que abans era perillós
de consumir, ara esdevenia “normal”, i que van fer servir els mitjans de
comunicació per animar a la població a desconfiar de qualsevol
informació que no fos l’anomenada “veritat” oficial.

Aquella “veritat” que, posteriorment, era desmentida pel seus propis
portaveus, reconeixent que tal o qual informació no s’havia dit, que
algunes dades no s’havien publicat, o que s’havia restringit la seva
difusió.

Aquesta mateixa política s’ha aplicat arreu del món.

Hores d’ara i un any desprès, encara no tenim dades detallades i fiables
de la dispersió de la radioactivitat, de la quantitat exacta de radiació
vessada al mar, de quins aliments, i a quines zones del món poden haver
estat contaminats. Tan sols disposem d’informacions parcials, fruit del
treball de persones, especialment metges, preocupades per les
conseqüències cap al futur.

Durant tot aquest any, les reunions dels organismes internacionals
d’energia nuclear, que haurien de controlar la situació i les
conseqüències de la catàstrofe, com l’Organització Internacional de
l’Energia Atòmica, s’han fet a porta tancada, i s’ha subministrat una
informació mínima i parcial. La informació oficial sobre l’estat dels
reactors destruïts es va aturar el 26 d’abril, quan encara faltaven
mesos per a que el vessament radioactiu estigués oficialment controlat.

Els límits “legals” de radioactivitat en persones i aliments també han
estat elevats a la Unió Europea i a la majoria de països.

Desprès del desconcert inicial, des de la indústria nuclear i els grups
de pressió s’ha tornat a una minuciosa política de desinformació, per
presentar tot el que es relaciona amb la catàstrofe com a cosa del
passat, com una realitat superada, i ha tornat el discurs de la energia
nuclear com un “mal necessari”, un preu desagradable a pagar per
mantenir el nostre sistema de vida.

A Catalunya, es manté un silenci persistent sobre l’estat real de les
tres centrals nuclears en funcionament. A Espanya la situació és pitjor,
perquè tot i que la central nuclear de Garoña és idèntica al reactor
número 1 de Fukushima, i una de les més velles del món, el Govern vol
perllongar seu funcionament d’una forma absolutament irresponsable.

Fukushima demostra que les conseqüències d’una catàstrofe nuclear no es
limitaran als voltants de Garoña, ni als voltants d’Ascó o de Vandellòs,
o de Cofrents, de Trillo o d’Almaraz, les conseqüències s’estendran per
tot el país. Perquè ni Fukushima és part del passat, ni les nuclears són
un “mal necessari”.

*Des de TANQUEM LES NUCLEARS i des de la Coordinadora Estatal Anti
Nuclear (CEAN), reivindiquem el dret a conèixer la veritat sobre el que
està passant a conseqüència de Fukushima, i demanem que les nuclears es
tanquin al Japó, a Catalunya, i a tot el món.

Que això es pot fer de manera immediata i sense problemes de
subministrament elèctric ho demostra el propi **Japó, a on **només 2
dels 54 reactors nuclear es troben en funcionament**, i a on no hi ha
crisi energètica, ni apagades; ho **demostren tots els informes tècnics
seriosos, i ho certifica cada dia la realitat de les continues aturades
en les centrals nuclears per problemes de funcionament*.

*Catalunya, 11 de març del 2012.*

*Més informació i imatges a http://www.tanquemlesnuclears.org/*

*Tanquem Les Nuclears **recuerda la catástrofe de Fukushima con actos en
Barcelona, Girona y Tarragona.

Cientos de personas participan en los actos en una conmemoración que
será año tras tras año, una llamada de atención sobre el presente de
unas víctimas que inevitablemente se irán produciendo, pero que también,
inevitablemente, serán negadas.*

En Girona, Tarragona y Barcelona se ha denunciado el espectáculo de unos
gobernantes y de unas empresas que reconocían, siempre con meses de
retraso, que habían cometido “errores”, unos errores criminales, por los
que nadie les pedirá cuentas.

En el año que ha pasado, los responsables de la actual situación han
reconocido que se engañó a la población de Japón para que no se fueran
de lugares peligrosos cercanos a las centrales nucleares que emitían su
veneno, que ocultaron los datos reales de contaminación radiactiva del
aire mientras la población hacía cola para proveerse de los alimentos y
el agua necesarias, que se controló la información, de tal manera que
fuera imposible que se conociera el alcance real de la catástrofe, que
se maquillaron los datos más lacerantes con la excusa de evitar el
pánico, que levantaron de manera arbitraria los niveles “legales” de
radiactividad, de tal manera que lo que antes era peligroso de consumir,
ahora se convertía en “normal”, y que usaron los medios de comunicación
para animar a la población a desconfiar de cualquier información que no
fuera la llamada “verdad” oficial.

Aquella “verdad” que, posteriormente, era desmentida por sus propios
portavoces, reconociendo que tal o cual información no se había dicho,
que algunos datos no se habían publicado, o que se había restringido su
difusión.

Esta misma política se ha aplicado en todo el mundo.

En estos momentos y un año después, todavía no tenemos datos detallados
y fiables de la dispersión de la radiactividad, de la cantidad exacta de
radiación vertida al mar, de qué alimentos, y en qué zonas del mundo
pueden haber sido contaminados. Tan sólo disponemos de informaciones
parciales, fruto del trabajo de personas, especialmente médicos,
preocupadas por las consecuencias hacia el futuro.

Durante todo este año, las reuniones de los organismos internacionales
de energía nuclear, que deberían controlar la situación y las
consecuencias de la catástrofe, como la Organización Internacional de la
Energía Atómica, se han hecho a puerta cerrada, y se ha suministrado una
información mínima y parcial. La información oficial sobre el estado de
los reactores destruidos se detuvo el 26 de abril, cuando aún faltaban
meses para que el vertido radiactivo estuviera oficialmente controlado.

Los límites “legales” de radiactividad en personas y alimentos también
han sido elevados en la Unión Europea ya la mayoría de países.

Después del desconcierto inicial, desde la industria nuclear y los
grupos de presión se ha vuelto a una minuciosa política de
desinformación, para presentar todo lo relacionado con la catástrofe
como cosa del pasado, como una realidad superada, y ha vuelto el
discurso de la energía nuclear como un “mal necesario”, un precio
desagradable a pagar para mantener nuestro sistema de vida.

En Cataluña, se mantiene un silencio persistente sobre el estado real de
las tres centrales nucleares en funcionamiento. En España la situación
es peor, porque aunque la central nuclear de Garoña es idéntica al
reactor número 1 de Fukushima, y una de las más viejas del mundo, el
Gobierno quiere prolongar su funcionamiento de una forma absolutamente
irresponsable.

Fukushima demuestra que las consecuencias de una catástrofe nuclear no
se limitarán a los alrededores de Garoña, ni en las inmediaciones de
Ascó o de Vandellós, o de Cofrentes, de Trillo o de Almaraz, las
consecuencias se extenderán por todo el país. Porque ni Fukushima es
parte del pasado, ni las nucleares son un “mal necesario”.

*Desde TANQUEM LES NUCLEARS y desde la Coordinadora Estatal Anti Nuclear
(CEAN), reivindicamos el derecho a conocer la verdad sobre lo que está
pasando a consecuencia de Fukushima, y pedimos que las nucleares se
cierren en Japón, en Cataluña, y en todo el mundo.

Que esto se puede hacer de forma inmediata y sin problemas de suministro
eléctrico lo demuestra el propio Japón, donde sólo 2 de los 54 reactores
nuclear se encuentran hoy en funcionamiento, y no hay ni crisis
energética, ni apagones; lo demuestran todos los informes técnicos
serios , y lo certifica cada día la realidad de las continuas paradas en
las centrales nucleares por problemas de funcionamiento.

Cataluña, 11 de marzo de 2012.*

*Más información e imágenes en http://www.tanquemlesnuclears.org/*

tln-nce
WEB FACEBOOK

TWITTER blog

FontFuente: tln-nce@pangea.org

Comentaris tancats a Secció societat. Comunicat. Tanquem les Nuclears recorda la catàstrofe de Fukushima am b actes a Barcelona, Girona i Tarragona / Tanquem Les Nuclears recuerda la catástrofe de Fuku shima con actos en Barcelona, Girona y Tarragona.

Comments are closed.