Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Secció societat. Nota de Premsa. TLN-100%EER i la CEAN demanen aturar Garoña i Cofrent s per realitzar les mateixes proves que a la central nuclear belga de Doel 3 / TLN-100%EER y l a CEAN piden parar Garoña y Cofrentes para realizar las mismas pruebas que a la central nucle ar belga de Doel 3

tln-nce CEAN
Versió en català – Versión en castellano

*Tanquem Les Nuclears-100%RENOVABLES (TLN-100%EER) i la Coordinadora
Estatal Anti Nuclear (CEAN) demanen que s’aturi el funcionament de les
centrals nuclears de Garoña i Cofrents i es realitzin amb urgència els
mateixos tipus de proves que s’han aplicat a la central nuclear belga
Doel – 3.
*
El dia 16 de juliol, l’Agència Federal de Control Nuclear belga (FANC,
segons les seves sigles en flamenc), comunicava en roda de premsa la
decisió de tancar el reactor nuclear Doel-3 per la detecció de problemes
de degradació del vas, aquesta decisió es comunicava després d’una
reunió amb responsables de les agències de regulació nuclear de diversos
països, entre els quals hi havia representants del Consell de Seguretat
Nuclear (CSN) de l’estat espanyol.

El motiu d’aquesta convocatòria era que els problemes detectats podien
ser deguts a una degradació en l’aliatge metàl·lic del vas, i que aquest
problema podria repetir-se en tots els casos d’atuells fabricades per la
companyia holandesa Rotterdam Droogdok Maatschappij, que va tancar el 1983.

Es tracta d’un problema estructural, que _pot afectar a 22 reactors
nuclears actualment en funcionament
<http://dialec.blogspot.com.es/2012/08/pinten-bastos-per-la-nuclear-belga-doel.html>_.
Entre els reactors que disposen d’atuells d’aquest fabricant es troben
les centrals nuclears de Garoña i Cofrents, a Espanya.

En _declaracions concedides
<http://www.publico.es/ciencias/441132/el-responsable-nuclear-de-belgica-pide-cerrar-garona-y-cofrentes-si-tienen-fisuras>_el
dissabte 18 al diari belga DeMorgen, el director de l’FANC, Willy De
Roovere, considerava que calia procedir a inspeccions en tots els països
on hi ha reactors amb atuells fabricades per la Rotterdam Droogdok
Maatschappij.

En el reactor de Doel-3 s’han detectat més de 8000 fissures, per això la
FANC ha informat l’Agència Internacional d’Energia Atòmica que
classifica els fets a aquest reactor nuclear com un succés de nivell 1
en l’escala INES, però més enllà de la classificació del descobert la
Ceán considera que el veritable problema rau en el procediment de detecció.

Segons sembla _la inspecció del vas del reactor
<http://ansnuclearcafe.org/2012/08/15/doel-3-rpv/>_Doel – 3 es va dur a
terme mitjançant un nou tipus d’equip de detecció ultrasònica que no
s’havia aplicat abans, i en unes zones del vas que no eren sotmeses a
inspecció de manera rutinària. El que explicaria que el fenomen estigués
tan estès.

En relació amb totes aquestes informacions, TLN-100%EER i la CEAN
manifesten:

1. – Creiem que és una irresponsabilitat que els representants del CSN
assistents a la reunió a Brussel·les, encara no hagin informat
directament dels resultats de la reunió i de la informació que ha estat
posada en el seu coneixement.

2. – Creiem que és una negligència que, donada la gravetat de les dades
disponibles, el ple del CSN no s’hagi reunit per decidir i informar
sobre les mesures a aplicar en el cas de Garoña i Cofrents, les centrals
que poden estar afectades potencialment pel mateix problema.

3. – Des TLN-100%EER i la CEAN, i sobre la base de la informació de què
disposem, demanem al CSN i al govern que, com a mesura de precaució,
procedeixin a ordenar l’aturada immediata de les centrals nuclears de
Garoña i Cofrents, i que determinin amb urgència un procediment per
aplicar a les atuells de les dues centrals les proves tècniques
realitzades a la central de Doel-3. Informar en el termini més breu
possible dels resultats de les mateixes.

4. – Des TLN-100%EER i la CEAN, considerem que els fets a la nuclear de
Doel – 3, i la transparència informativa, independència de criteri, i
visió del problema manifestada per l’agència reguladora belga FANC,
contrasta vivament amb l’actitud històrica mantinguda des el CSN.

5. – Finalment, des TLN-100%EER i la CEAN considerem que aquests fets
reafirmen la nostra postura de demanar un calendari de tancament ordenat
i urgent de les centrals nuclears en funcionament, començant per la
central de Garoña, a la qual els esdeveniments de Doel- 3, afegeixen un
nou argument a una relació ja aclaparadora de motius per al seu
tancament immediat.
Catalunya,a 20 de agost de 2012.

Més informació: 625895651
**

*Tanquem Les Nuclears-100%RENOVABLES (TLN-100%EER) **y la Coordinadora
Estatal Anti Nuclear (CEAN) piden que se detenga el funcionamiento de
las centrales nucleares de Garoña y Cofrentes y se realicen con urgencia
los mismos tipos de pruebas que se han aplicado a la central nuclear
belga Doel 3.*

El dia 16 de julio, la Agencia Federal de Control Nuclear belga (FANC,
según sus siglas en flamenco), comunicaba en rueda de prensa su decisión
de cerrar el reactor nuclear Doel-3 por la detección de problemas de
degradación de la vasija, dicha decisión se comunicaba después de una
reunión con responsables de las agencias de regulación nuclear de
diversos países, entre los que se encontraban representantes del Consejo
de Seguridad Nuclear (CSN) del estado español.

El motivo de dicha convocatoria era que los problemas detectados podían
deberse a una degradación en la aleación metálica de la vasija, y que
dicho problema podría repetirse en todos los casos de vasijas fabricadas
por la compañía holandesa Rotterdam Droogdok Maatschappij, que cerró en
1983.

Se trata de un problema estructural, que _puede afectar a 22 reactores
nucleares actualmente en funcionamiento
<http://dialec.blogspot.com.es/2012/08/pinten-bastos-per-la-nuclear-belga-doel.html>_.
Entre los reactores que disponen de vasijas de dicho fabricante se
encuentran las centrales nucleares de Garoña y Cofrentes, en España.

_En declaraciones concedidas
<http://www.publico.es/ciencias/441132/el-responsable-nuclear-de-belgica-pide-cerrar-garona-y-cofrentes-si-tienen-fisuras>_el
sábado 18 al diario belga DeMorgen, el director de la FANC, Willy De
Roovere, consideraba que era necesario proceder a inspecciones en todos
los países en los que existen reactores con vasijas fabricadas por la
Rotterdam Droogdok Maatschappij.
En el reactor de Doel-3 se han detectado más de 8000 fisuras, por ello
la FANC ha informado a la Agencia Internacional de Energía Atómica que
clasifica lo sucedido a dicho reactor nuclear como un suceso de nivel 1
en la escala INES, pero más allá de la clasificación de lo descubierto
la CEAN considera que el verdadero problema radica en el procedimiento
de detección.

Según parece _la inspección de la vasija
<http://ansnuclearcafe.org/2012/08/15/doel-3-rpv/>_del reactor Doel — 3
se llevó a cabo mediante un nuevo tipo de equipo de detección
ultrasónica que no se había aplicado antes, y en unas zonas de la vasija
que no eran sometidas a inspección de manera rutinaria. Lo que
explicaría que el fenómeno estuviese tan extendido.

En relación con todas estas informaciones, *TLN-100%EER i la
CEAN*manifiestan:

1.- Creemos que es una irresponsabilidad que los representantes del CSN
asistentes a la reunión en Bruselas, aún no hayan informado directamente
de los resultados de la reunión y de la información que ha sido puesta
en su conocimiento.

2.- Creemos que es una negligencia que, dada la gravedad de los datos
disponibles, el pleno del CSN no se haya reunido para decidir e informar
sobre las medidas a aplicar en el caso de Garoña y Cofrentes, las
centrales que pueden estar afectadas potencialmente por el mismo problema.

3.- Desde TLN-100%EER i la CEAN, y en base a la información de que
disponemos, pedimos al CSN y al gobierno que, como medida de precaución,
procedan a ordenar la parada inmediata de las centrales nucleares de
Garoña y Cofrentes, y que determinen con urgencia un procedimiento para
aplicar a las vasijas de ambas centrales las pruebas técnicas realizadas
a la central de Doel-3. Informando en el plazo más breve posible de los
resultados de las mismas.

4.- Desde TLN-100%EER i la CEAN, consideramos que lo sucedido en la
nuclear de Doel — 3, y la transparencia informativa, independencia de
criterio, y visión del problema manifestada por la agencia reguladora
belga FANC, contrasta vivamente con la actitud histórica mantenida desde
el CSN.

5.- Finalmente, desde TLN-100%EER i la CEANconsideramos que los hechos
de Doel-3 reafirman nuestra postura de pedir un calendario de cierre
ordenado y urgente de las centrales nucleares en funcionamiento,
comenzando por la central de Garoña, a la que los acontecimientos de
Doel-3, añaden un nuevo argumento a una relación ya abrumadora de
motivos para su cierre inmediato.

Cataluña, a 20 de agosto de 2012.

Más información: 625895651

**

FACEBOOK
<https://www.facebook.com/pages/Tanquem-les-Nuclears-100-Renovables/220984591262073>
TWITTER <https://twitter.com/#%21/TanquemLNuclear> blog
<http://tanquemlesnuclears.blogspot.com/>

FontFuente: tln-nce@pangea.org

Comentaris tancats a Secció societat. Nota de Premsa. TLN-100%EER i la CEAN demanen aturar Garoña i Cofrent s per realitzar les mateixes proves que a la central nuclear belga de Doel 3 / TLN-100%EER y l a CEAN piden parar Garoña y Cofrentes para realizar las mismas pruebas que a la central nucle ar belga de Doel 3

Comments are closed.