Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] NdP. Organitzacions socials i ecologistes presenten al·legacions per recuperar les concess ions d’AGBAR per a la seva gestió pública.

[cat-cast]

_Organitzacions socials i ecologistes presenten al·legacions per
recuperar les concessions d’AGBAR per a la seva gestió pública _

__
La nova empresa mixta creada per gestionar sense concurs l’Àrea
Metropolitana de Barcelona amb un 85 % d’AGBAR posen en perill el
bens de la Generalitat, el cabal del Ter i una millor qualitat de
l’aigua per a consum humà.

/31 de maig de 2013/

En el marc de la Plataforma Aigua és Vida
, l’Associació Naturalista de Girona,
Ecologistes en Acció de Catalunya, Enginyeria sense Fronteres i el Grup
de Defensa del Ter**han presentat a l’Agència Catalana de
l’Aigua*al·legacions a l’expedient de revisió dels títols d’aprofitament
d’aigua dels quals és titular SGAB* i que formen part de la xarxa
d’abastament en alta del Sistema Ter Llobregat amb l’objectiu que siguin
recuperades per a ser gestionades de forma pública, transparent i
participativa d’acord amb la normativa actual d’aigües i evitar que la
multinacional AGBAR s’apoderi d’uns bens que pertanyen a la Generalitat
de Catalunya

Les al·legacions presentades*exigeixen el compliment de la legislació
vigent en aigües europea, estatal i catalana. *La normativa europea
principalment contemplada en la Directiva Marc d’Aigua (DMA) exigeix una
gestió participativa, l’aprovació dels Plans Hidrològics de Conca per al
passat 2009 i el bon estat de les masses d’aigua per al 2015. La
legislació estatal (llei d’aigües 29/1985, de 2 d’agost), considera les
aigües continentals públiques i subordinades a l’interès general i
legislació catalana, contemplada en el Decret legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria
d’aigües *atorga a l’Agència Catalana de l’Aigua la potestat de
recuperar aquestes antigues concessions *atesos els nombrosos i
substancials canvis que han sofert.

La Directiva Marc d’Aigua aprovada el passat 2000 significa una nova
concepció en matèria legislativa pel que fa a la gestió de l’aigua.
L’aigua deixa de ser únicament un recurs i també és considerada pel seu
valor ecosistèmic i obliga a tots els Estats membres de la Unió Europea
a aprovar uns Plans de Gestió de Conca que no només tinguin l’objectiu
de satisfer totes les necessitats d’usos sinó que els hi exigeix
aconseguir el bon estat ecològic de les masses d’aigua per al 2015.

En aquest sentit el Govern de la Generalitat aprova mitjançant el DL
188/2010 el Pla de Conca de Districte Fluvial de Catalunya. Alguns dels
Plans i articles inclosos en aquest Pla són rellevants pel que fa a la
gestió de l’anomenat Sistema Ter Llobregat. Entre d’altres accions, la
Generalitat de Catalunya té l’obligació d’aprovar abans del 2015 els
Plans Zonals d’Implementació dels Cabals de Manteniment amb l’objectiu
d’acomplir els cabals fixats al Pla Sectorial de Cabals de Manteniment
aprovat en seu Parlamentària. Per tal d’acomplir aquestes
responsabilitats la *Generalitat de Catalunya es compromet a assolir una
gestió integrada de tots els recursos disponibles*, amb l’objecte de
garantir la satisfacció plena de les diferents necessitats d’aigua a tot
el Sistema Ter Llobregat i, per tant, també a la conca del baix Ter,
inclosos els cabals de manteniment, de manera coordinada amb el
desenvolupament de les noves aportacions previstes a la planificació
hidrològica.

Les competències i responsabilitats de complir aquests objectius
ambientals i aquests Plans, lleis i Directives per tal d’assolir el bon
estat ecològic dels nostres rius i garantir l’abastament per als
diversos usos són de**l’Agència Catalana de l’Aigua.**Per tant, *és
**qui ha de planificar i vetllar per una gestió eficient, pública i
integrada* que compleixi amb l’interès general d’un bé públic essencial
per a la vida com és l’aigua i conforme a la legislació en matèria
d’aigua. La pràctica ha demostrat com una gestió esquarterada i amb el
principal objectiu del lucre dels accionistes de les grans
multinacionals és incompatible amb el compliment de les normatives.

La Llei 29/1985 d’aigües estatal de 2 d’agost estableix amb molta
claredat que les *aigües continentals superficials i subterrànies*
integrades en el cicle hidrològic constitueixen un recurs unitari
*subordinat a l’interès general, que forma part del domini públic
estatal com domini públic hidràulic.*

El Reial decret 2646/1985 de 27 de desembre, va atribuir a la
Generalitat els mitjans materials necessaris per a l’execució de les
seves competències en matèria d’aigües. La Llei 25/1998, de 31 de
desembre, atribueix a l’Agència Catalana de l’Aigua, com a entitat de
dret públic que assumeix totes les funcions d’Administració hidràulica
única a les Conques Internes de Catalunya. La llei d’Aigües Catalana
3/2003, de 4 de novembre en el seu apartat 8.2.a fixa com li *correspon
a* *l’**Agència Catalana de l’Aigua en l’àmbit de les conques internes
de Catalunya, entre altres atribucions, l’atorgament de les
autoritzacions i les concessions.*

La legislació catalana i estatal és molt clara sobre la imperiosa
necessitat de fer una gestió integral. Atesa la complexitat i
complementarietat de les conques del Ter i Llobregat és l’Agència
Catalana de l’Aigua qui té totes les facultats per llei de vetllar per a
què així sigui i, per la qual cosa, *es fa imprescindible que
s’extingeixin les concessions de SGAB (AGBAR) i retornar-les a la seva
titularitat pública* *ateses les modificacions substancials que han
succeït al llarg del temps* des de la concessió que se li va atorgar
l’any 1953 de captació d’un volum de 2.200 l/s d’aigües superficials al
Llobregat i la construcción de la potabilitzadora de Sant Joan Despí.

Els canvis substancials més significatius han estat inclosos en el text
de les al·legacions presentades i descriuen com la concessió d’aigües
atorgada a SGAB l’any 1953 i les seves posteriors modificacions
provenien únicament del riu Llobregat. El creixement de Barcelona i el
seu cinturó ha suposat un augment significatiu del volum d’aigua
necessari i de diversificació de les fonts. Així doncs, aquest
abastament a hores d’ara es realitza integrant diferents fonts de
subministrament, procedents de recursos superficials (riu Ter -amb el
compromís del seu retorn- i riu Llobregat), subterrànies (pous de
Llobregat i Besòs), de dessalinització (ITAMs El Prat i Tordera) i de
regeneració d’aigües residuals urbanes (ERA El Prat). Tot plegat fa
imprescindible la gestió integrada de tots aquests ben naturals per tal
d’aconseguir la major eficiència en el seu aprofitament i el respecte de
les lleis d’aigües estatal i catalana i de la Directiva Marc de l’Aigua
per aconseguir el bon estat ecològic de les seves masses d’aigua.

Des de les organitzacions que hem presentat les al·legacions considerem
que s’han de recuperar urgentment aquestes concessions atès que el
Consell Metropolità de Barcelona ha acordat atorgar sense concurs i a
dit la concessió de l’aigua en baixa a una *nova empresa de capital
mixt, amb capital privat d’AGBAR d’un 85%, on aquesta multinacional,*
*amb el vistiplau d’aquest consell*, *ha incorporat en el balanç
d’actius una sèrie de bens que pertanyen al Sistema Ter Llobregat
d’abastament en alta*, el qual tal com hem descrit amb anterioritat
formen part de les competències de la Generalitat de Catalunya i que per
una bona gestió s’han de gestionar de forma pública, transparent i
participativa.

Finalment, cal destacar que cal recuperar aquestes concessions i
retornar-les a la titularitat i gestió pública perquè cal potabilitzar
l’aigua a l’estació d’Abrera. Aquesta planta aigües amunt té capacitat
per potabilitzar aigua apta per a consum humà de molt millor qualitat
que la potabilitzadora de Sant Joan Despí, en el tram baix del
Llobregat, en un punt on l’aigua captada és de pitjor qualitat i, per
tant, amb la necessitat de majors tractaments, cosa que suposa o bé una
mala qualitat de l’aigua o un encariment substancial del preu final per
al ciutadà.

* *Document d’al.legacions presentades:*
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/al-legacions_concesions_agbar.pdf
* * Foto 19 de febrer 2013 Roda de premsa Aigua és Vida **presentació
**informe
**a
la fiscalia anticorrupció* :
https://picasaweb.google.com/catalunya.ecologistesenaccio.org/RodaPremsaInformeFiscaliaTemaAigua19DeFebrer2013PlataformaAiguaEsVida

*Més informació:*
Dani Boix 666123828 portaveu d’Associació Naturalista de Girona i
d’Aigua és Vida
Quim Pérez 647915639 portaveu d’Ecologistes en Acció de Catalunya i
d’Aigua és Vida

Eloi Badia 649860307 portaveu d’ Enginyeria sense Fronteres i Aigua és Vida
Sergi solà 669 500 693 portaveu de Grup de Defensa del Ter i d’Aigua és
Vida
[cast]
_Organizaciones sociales y ecologistas presentan alegaciones para
recuperar las concesiones de AGBAR para su gestión pública __
_
*La nueva empresa mixta creada para gestionar sin concurso el área
Metropolitana de Barcelona con un 85 % de AGBAR ponen en peligro
los bienes de la Generalitat, el caudal del Ter y una mejor
calidad del agua para consumo humano*
En el marco de la Plataforma Aigua és Vida
, la Asociación Naturalista de
Girona, Ecologistas en Acción de Cataluña , Ingeniería sin Fronteras y
el Grupo de Defensa del Ter han presentado a la Agencia Catalana del
Agua *alegaciones al expediente de revisión de los títulos de
aprovechamiento de agua de los cuales es titular SGAB *y que forman
parte de la red de abastecimiento en alta del Sistema Ter Llobregat, con
el objetivo que sean recuperadas para ser gestionadas de forma pública,
transparente y participativa de acuerdo con la normativa actual de aguas
y evitar que la multinacional AGBAR se apodere de unos bienes que
pertenecen a la Generalitat de Cataluña.

Las alegaciones presentadas *exigen el cumplimiento de la legislación
vigente en aguas europea, estatal y catalana*. La normativa europea
principalmente contemplada en la Directiva Marco de Agua (DMA) exige una
gestión participativa, la aprobación de los Planes Hidrológicos de
Cuenca en el pasado 2009 y el buen estado de las masas de agua para el
2015. La legislación estatal (ley de aguas 29/1985, de 2 de agosto),
considera las aguas continentales públicas y subordinadas al interés
general y la legislación catalana, contemplada en el Decreto legislativo
3/2003, de 4 de noviembre, por el cual se aprueba el texto refundido de
la legislación en materia de aguas, *otorga a la Agencia Catalana del
agua la potestad de recuperar estas antiguas concesiones *atendiendo a
los numerosos y sustanciales cambios que han sufrido.

La Directiva Marco de Agua aprobada el pasado 2000 significa una nueva
concepción en materia legislativa en cuanto a la gestión del agua. El
agua deja de ser únicamente un recurso y también es considerada por su
valor ecosistémico y obliga a todos los Estados miembros de la Unión
Europea a aprobar unos Planes de Gestión de Cuenca que no sólo tengan el
objetivo de satisfacer todas las necesidades de usos sino que se les
exige conseguir el buen estado ecológico de las masas de agua para el 2015.

En este sentido el Gobierno de la Generalitat aprueba mediante el DL
188/2010 el Plan de Cuenca de Distrito Fluvial de Cataluña. Algunos de
los Planes y artículos incluidos en este Plan son relevantes en cuanto a
la gestión del llamado Sistema Ter Llobregat. Entre otras acciones, la
Generalitat de Cataluña tiene la obligación de aprobar antes del 2015
los Planes Zonales de Implementación de los Caudales de Mantenimiento
con el objetivo de cumplir los caudales fijados al Plan Sectorial de
Caudales de Mantenimiento aprobado en sede Parlamentaria. Para cumplir
estas responsabilidades, *la Generalitat de Cataluña se compromete a
lograr una gestión integrada de todos los recursos disponibles* con el
objeto de garantizar la plena satisfacción de las diferentes necesidades
de agua en todo el Sistema Ter Llobregat y, por tanto, también en la
cuenca del bajo Ter, incluidos los caudales de mantenimiento, de manera
coordinada con el desarrollo de las nuevas aportaciones previstas a la
planificación hidrológica.

Las competencias y responsabilidades de cumplir estos objetivos
ambientales y estos Planes, leyes y Directivas para lograr el buen
estado ecológico de nuestros ríos y garantizar el abastecimiento para
los varios usos, son de la Agencia Catalana del Agua. Por lo tanto, *es
quien tiene que planificar y velar por una gestión eficiente, pública e
integrada* que cumpla con el interés general de un bien público esencial
para la vida como es el agua y conforme a la legislación en materia de
agua. La práctica ha demostrado como una gestión fragmentada y cuyo
principal objetivo es el lucro de los accionistas de las grandes
multinacionales, es incompatible con el cumplimiento de las normativas.

La Ley 29/1985 de aguas estatal de 2 de agosto establece con mucha
claridad que las *aguas continentales superficiales y subterráneas
integradas* en el ciclo hidrológico constituyen un recurso
unitario*subordinado al interés general , que forma parte del dominio
público estatal como dominio público hidráulico.*

El Real decreto 2646/1985 de 27 de diciembre, atribuyó a la Generalitat
los medios materiales necesarios para la ejecución de sus competencias
en materia de aguas. La Ley 25/1998 de 31 de diciembre, atribuye a la
Agencia Catalana del Agua como entidad de derecho público que asume
todas las funciones de Administración hidráulica única en las Conques
Internas de Cataluña. La ley de Aguas Catalana 3/2003, de 4 de noviembre
en su apartado 8.2.a, fija como *le corresponde a la Agencia Catalana
del Agua en el ámbito de las cuencas internas de Cataluña, entre otras
atribuciones, el otorgamiento de las autorizaciones y las concesiones.*

La legislación catalana y estatal es muy clara sobre la imperiosa
necesidad de hacer una gestión integral. Atendiendo a la complejidad y
complementariedad de las cuencas del Ter y del Llobregat, es la Agencia
Catalana del Agua quien tiene todas las facultades por ley de velar para
que así sea y, por lo cual, *se hace imprescindible que se extingan las
concesiones de SGAB (AGBAR) y devolverlas a su titularidad pública
atendiendo a las modificaciones sustanciales *que han sucedido a lo
largo del tiempo, desde la concesión que se le otorgó en 1953 de
captación de un volumen de 2.200 l/s de aguas superficiales en el
Llobregat y la construcción de la potabilizadora de Sant Joan Despí.

Los cambios sustanciales más significativos han sido incluidos en el
texto de las alegaciones presentadas y describen como la concesión de
aguas otorgada a SGAB en 1953 y sus posteriores modificaciones provenían
únicamente del río Llobregat. El crecimiento de Barcelona y su cinturón
ha supuesto un aumento significativo del volumen de agua necesario y de
diversificación de las fuentes. Así pues, el abastecimiento en estos
momentos se realiza integrando diferentes fuentes de suministro,
procedentes de recursos superficiales (río Ter -con el compromiso de su
retorno- y río Llobregat), subterráneos (pozos de Llobregat y Besòs), de
desalinización (ITAMs El Prat y Tordera) y de regeneración de aguas
residuales urbanas (ERA El Prat). Todo ello hace imprescindible la
gestión integrada de todos estos bienes naturales para conseguir la
mayor eficiencia en su aprovechamiento y el respecto de las leyes de
aguas estatal, catalana y de la Directiva Marco de Agua para conseguir
el buen estado ecológico de sus masas de agua.

Desde las organizaciones que han presentado las alegaciones se considera
que se tienen que recuperar urgentemente estas concesiones dado que el
Consejo Metropolitano de Barcelona ha acordado otorgar sin concurso y a
dedo la concesión del agua en baja a una *nueva empresa de capital
mixto, con capital privado de AGBAR de un 85%, donde esta multinacional,
con el visto bueno de este consejo, ha incorporado en el balance de
activos una serie de bienes que pertenecen al Sistema Ter Llobregat de
abastecimiento en alta* el cual, tal como hemos descrito con
anterioridad, forman parte de las competencias de la Generalitat de
Cataluña y que para una buena gestión se tienen que gestionar de forma
pública, transparente y participativa.

Finalmente, es necesario destacar que hay que recuperar estas
concesiones y devolverlas a la titularidad y gestión pública porque hay
que potabilizar el agua en la estación de Abrera. Esta planta aguas
arriba tiene capacidad para potabilizar agua apta para consumo humano de
mucho mejor calidad que la potabilizadora de Sant Joan Despí, en el
tramo bajo del Llobregat, en un punto donde el agua captada es de peor
calidad y, por tanto, con la necesidad de mayores tratamientos, lo que
supone o bien una mala calidad del agua o un encarecimiento sustancial
del precio final para el ciudadano.

* * Documento de alegaciones presentadas:*
http://www.ecologistasenaccion.org/img/pdf/al-legacions_concesions_agbar.pdf

* *Fotos rueda de prensa Agua es Vida pasado 19 de febrero**,
presentación informo a la fiscalía anticorrupción* :
https://picasaweb.google.com/catalunya.ecologistesenaccio.org/rodapremsainformefiscaliatemaaigua19defebrer2013plataformaaiguaesvida
*Más información: **
*Dani Boix 666123828 portavoz de la Asociación Naturalista de Girona y
de Agua es Vida
Quim Pérez 647915639 portavoz de Ecologistas en Acción de Cataluña y de
Agua es Vida
Eloi Badía 649860307 portavoz de Ingeniería sin Fronteras y Agua es Vida
Sergi Solà 669 500 693 portavoz de Grupo de Defensa del Ter y de Agua es
Vida
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NdP. Organitzacions socials i ecologistes presenten al·legacions per recuperar les concess ions d’AGBAR per a la seva gestió pública.

Comments are closed.