Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] NP: Voto en contra al Pla hidrològic de l’Ebre

[cat-cast]
_Reunió avui del Consejo Nacional del Agua _
Ecologistes en Acció ha votat negativament el Pla Hidrològic de
l’Ebre al Consejo Nacional del Agua

*Ecologistes en Acció qualifica el Pla Hidrològic de Demarcació
Hidrològica de l’Ebre (PHDHE) presentat pel MAGRAMA com una total
aberració tècnica que només pot suportar el paper però mai la realitat
del context social i ambiental de la Conca de l’Ebre, especialment el
seu Delta. Hem de recordar que recentment una part important de les
Terres de l’Ebre, entre les quals el seu Delta, han estat reconegudes
com a Reserva de la Biosfera per la UNESCO”. *

El PHDHE ha tingut greus errors de procediment i d’incompliments legals
durant el procés d’aprovació: arriba tard i malament. El termini que
tenia el govern espanyol per presentar el Pla, d’acord amb el calendari
establert per la DMA, era a finals del 2009. Amb quasi quatre anys de
retard apareix una proposta final que destaca, especialment, per posar
per damunt de la realitat els interessos econòmics dels usuaris
beneficiaris de l’aigua, en especial els regants.

Santiago Martín Barajas, responsable d’Aigua Confederal d’Ecologistes en
Acció i membre del “Consejo Nacional del Ebro” ha manifestat: “Resulta
absurda i injustificada la proposta recollida en el Pla de l’Ebre, de
creació de 445.000 noves hectàrees de regadiu a afegir a les 965.000
hectàrees actuals, sense l’existència de recursos econòmics per a
crear-los ni hídrics per abastir-los, llevat que sigui a costa dels
cabals ambientals i fins i tot de l’abastament a poblacions. Aquesta
proposta confirma per si mateixa que ens trobem davant un Pla per a la
Demarcació de l’Ebre totalment inviable, amb l’únic fi de crear falses
expectatives en la població rural, aprofitant que el paper tot ho aguanta”.

En paraules de Quim Pérez, portaveu de l’Àrea d’Aigua d’Ecologistes en
Acció de Catalunya, ” es calculen uns cabals ecològics al riu sense cap
rigor tècnic , sobre tot al seu tram final, com resultat del que queda
després de les extraccions d’aigua especialment pel reg, situant-se per
sota dels actuals 100 m3/s en la desembocadura. Aquest pla suposa una
sentència de mort pel Delta de l’Ebre i per tant, pel sosteniment de les
més de 100.000 persones que hi viuen, com reiteradament s’ha anat
demostrant des del món científic, social i polític des que va aparèixer
la primera proposta de Pla Hidrològic Nacional”.

Elisenda Forés, portaveu d’Aigua d’Ecologistes en Acció de Tarragona i
Terres de l’Ebre, considera que “el Pla no dona en cap moment solució a
la manca d’aportacions dels sediments retinguts als grans embasaments
(especialment a Riba-roja, Mequinensa i Flix), no calcula adequadament
els efectes del canvi climàtic, les sequeres i les inundacions sobre els
hàbitats de la conca, a més de además d’avaluar insuficientment l’estat
ecològic de les masses d’aigua. Contempla, la construcció de 35 nous
embassaments i les expectatives per a 44 més obviant els seus impactes
ambientals, socials i econòmics en els emplaçaments projectats i aigües
avall amb l’escandalosa justificació de ser claus per poder aconseguir
els cabals ecològics. Tots aquests factors denoten una planificació
totalment sesgada i dirigida al benefici privat” .

En la defensa del vot negatiu, Ecologistes en Acció ha argumentat que la
planificació s’ha de dur a terme amb els recursos hídrics actualment
existents i els previstos d’acord amb l’evolució dels darrers anys i amb
els números reals de disminució de cabal previstos amb els nombrosos
estudis sobre els efectes del canvi climàtic en la conca. També ha
rebutjat un pla que contempla una previsió de regadius impossible,
injustificada i innecessària així com la construcció d’embassaments
d’escassa utilitat. Per últim, Ecologistes en Acció es nega a donar
suport a un Pla que no ha valorat de manera suficient ni correcta els
hàbitats naturals i que ha realitzat uns càlculs de cabals ecològics que
remataran les terres de l’Ebre tal i com les coneixem en l’actualitat.**

* *Informe presentat per Ecologistes en Acció sobre el PHDE:
*http://www.ecologistasenaccion.org/article26330.html

* *Foto*
http://h20marsellario.files.wordpress.com/2012/03/img_6849.jpg **.
Font : Ecologistes en Acció . Santiago Martín Barajas amb el
Ministre Cañete durant el VI Fòrum Mundial de l’Aigua al març de
2012, Marsella.

*Més informació:*

Santiago Martín Baraja, responsable d’Aigua Confederal d’Ecologistes en
Acció i membre del Consejo Nacional del Agua 656925083
Elisenda Forés portaveu d’Aigua d’Ecologistes en Acció de Tarragona i
Terres de l’Ebre, 663855838
Quim Pérez, portaveu de l’Área d’Aigua d’Ecologistes en Acció de
Catalunya 647915639
[cast]
_Reunión hoy del Consejo Nacional del Agua _
*Ecologistas en Acción ha votado negativamente al Plan Hidrológico
del Ebro en el Consejo Nacional del Agua*

**

*Ecologistas en Acción cualifica el Plan Hidrológico de Demarcación
Hidrológica del Ebro (PHDHE) presentado por el MAGRAMA como una total
aberración técnica que sólo puede soportar el papel pero nunca la
realidad del contexto social y ambiental de la Cuenca del Ebro,
especialmente su Delta. Debemos recordar que recientemente una parte
importante de las Tierras del Ebro , entre las cuales su Delta, han sido
reconocidas como Reserva de la Biosfera por la UNESCO”.*

El PHDHE ha tenido graves errores de procedimiento y de incumplimientos
legales durante el proceso de aprobación: llega tarde y mal. El plazo
que tenía el Gobierno de España para presentar el Plan, de acuerdo con
el calendario establecido por la DMA, era a finales de 2009. Con casi
cuatro años de retraso aparece una propuesta final de la que destaca,
especialmente, el poner encima de la realidad los intereses económicos
de los usuarios beneficiarios del agua, en especial de los regantes.

Santiago Martín Barajas, responsable de Agua Confederal de Ecologistas
en Acción y miembro del Consejo Nacional del Agua, ha
manifestado: “Resulta absurda e injustificada la propuesta, recogida en
el Plan del Ebro, de creación de 445.000 nuevas hectáreas de regadío a
añadir a las 965.000 hectáreas actuales, sin la existencia de recursos
económicos para crearlos ni hídricos para abastecerlos, como no sea a
costa de los caudales ambientales, e incluso del abastecimiento a
poblaciones. Esta propuesta confirma por si misma que nos encontramos
ante un Plan para la Demarcación del Ebro totalmente inviable, cuyo
único fin es el de crear falsas expectativas en la población rural,
aprovechando que el papel todo lo aguanta”.

En palabras de Quim Pérez, portavoz del Área de Agua de Ecologistas en
Acción de Cataluña ” se calculan unos caudales ecológicos en el río sin
ningún rigor técnico , sobre todo en su tramo final, como el resultado
de lo que queda después de las extracciones de agua especialmente para
riego, situándose por debajo de los actuales 100 m3/s en la
desembocadura. Este plan supone una sentencia de muerte para el Delta
del Ebro, y por lo tanto para el sustento de las más de 100.000 personas
que viven en él, como reiteradamente se ha ido demostrando desde el
mundo científico, social y político desde que apareció la primera
propuesta de Plan Hidrológico Nacional”.

Elisenda Forés, portavoz de Agua de Ecologistas en Acción de Tarragona y
Tierras del Ebro, considera que “el Plan en ningún momento da solución a
la falta de aportaciones de sedimentos retenidos en los grandes embalses
(especialmente en Riba-roja, Mequinenza y Flix), no calcula
adecuadamente los efectos del cambio climático, las sequías y las
inundaciones sobre los hábitats de la cuenca, además de evaluar de forma
insuficiente el estado ecológico de las masas de agua. Contempla, la
construcción de 35 nuevos embalses y las expectativas para 44 más
obviando sus impactos ambientales, sociales y económicos en los
emplazamientos proyectados y aguas abajo con la escandalosa
justificación de ser claves para poder conseguir los caudales
ecológicos. Todos estos factores denotan una planificación totalmente
sesgada y dirigida al beneficio privado”.

En la defensa del voto negativo, Ecologistas en Acción ha argumentado
que la planificación se ha de llevar a cabo con los recursos hídricos
actualmente existentes y los previstos con los numerosos estudios sobre
los efectos del cambio climático en la cuenca. También ha rechazado un
plan que contempla una previsión de regadíos imposible, injustificada e
innecesaria, así como la construcción de embalses de escasa utilidad y
gran impacto ambiental. Por último, Ecologistas en Acción se niega a dar
su apoyo a un Plan que no ha valorado suficiente ni correctamente los
hábitats naturales y que ha realizado cálculos de caudales ecológicos
que terminarán con las Tierras del Ebro tal y como las conocemos en la
actualidad.

* *Informe presentado por Ecologistas en Acción sobre el PHDE :
*http://www.ecologistasenaccion.org/article26330.html

* *Foto*
http://h20marsellario.files.wordpress.com/2012/03/img_6849.jpg .
Font : Ecologistas en Acción. Santiago Martín Barajas con el
Ministro Cañete durante el VI Foro Mundial del Agua , marzo de 2012
Marsella).

*Más información:**
*Santiago Martín Baraja, responsable de Agua Confederal de Ecologistas
en Acción y miembro del Consejo Nacional del Agua 656925083

Elisenda Forés portavoz de Agua de Ecologistes en Acció de Tarragona y
Terres de l’Ebre, 663855838
Quim Pérez, portavoz del Área de Agua de Ecologistes en Acción de
Catalunya 647915639
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP: Voto en contra al Pla hidrològic de l’Ebre

Comments are closed.