Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Category: January de 2014

[Mitjans] NP-Oposició rotunda davant un nou projecte de prospecció d’hidrocarburs al mediterrani.

[cat-cast]

*Oposició rotunda davant un nou projecte de prospecció d’hidrocarburs al
mediterrani.*

**

*La **Plataforma Aturem les Prospeccions a la Costa Catalana
**ha presentat al·legacions al
nou projecte de recerca d’hidrocarburs al mediterrani **sol·licitat per
l’empresa Spectrum Geo Limited. Les entitats que formen part d’aquesta
plataforma demanen la paralització immediata de tots els projectes
d’hidrocarburs que amenacen els importants ecosistemes naturals del
mediterrani i l’economia. *

Fins ara es coneixen tres projectes de recerca d’hidrocarburs (gas i
petroli) que planen sobre el nord del mediterrani, als quals diverses
entitats catalanes a l’any 2012 van presentar al·legacions. A les
campanyes de prospeccions de Repsol, Capricorn Spain Limited i Seabird
Exploration, s’uneix un nou projecte anomenat /Campanya sísmica 2D en
áreas libres del Mediterráneo Noroccidental-mar Balear /de l’empresa
Spectrum, que afecta en el seu conjunt la costa mediterrània des del
Golf de Lleó fins al golf de València i tot l’arxipèlag balear. Aquest
nou projecte es superposa en bona part en les àrees dels altres tres
projectes i a més amplia l’àrea en una segona fase cap al sud de les
Illes Balears.

Tots aquests projectes no contemplen normatives espanyoles i europees de
protecció del medi marí, incompleixen la Llei estatal d’hidrocarburs per
superar la superfície màxima autoritzada i, en cas de dur-se a terme,
tindrien greus afectacions sobre la fauna i flora marina i sobre
activitats econòmiques com la pesca i el turisme. Els greus impactes
dels projectes de exploració i explotació d’hidrocarburs al mar són una
realitat demostrada en molts casos, no només al món, també a casa nostra
amb els reiterats vessaments de Repsol a les costes de Tarragona.

A més, els estudis proposats no consideren els efectes acumulatius de
totes les prospeccions sísmiques que es volen desenvolupar a la mateixa
àrea. És inconcebible el desenvolupament de tots aquests projectes en
una zona d’especial interès per a la fauna marítima. El principi de
precaució, en una zona molt sensible ecològicament, preval sobre els
interessos econòmics de les empreses.

La posició de les entitats que han presentat al·legacions, i de bona
part de la ciutadania, és que aquests tipus d’estudis malmeten els
recursos naturals i, alhora, comprometen la salut de les persones i el
benestar de la nostra societat. Cal avançar cap sistemes energètics
sostenibles tot començant a treballar en una transició cap a un model on
els recursos es destinin a les activitats essencials.

Recordem que aquesta zona té el turisme i la pesca com a principals
sectors econòmics. Les prospeccions marines i la possible explotació
d’hidrocarburs a la zona, podrien suposar greus efectes sobre aquests
sectors. A més, aquesta és una zona proposta per a fer una gran reserva
marina (projecte INDEMARES) finançat per un LIFE+ i suportat pel propi
Estat espanyol (CSIC).

La fi del petroli és cada dia més a prop i tècniques com el fracking o
les prospeccions marines no donen resposta a aquesta situació. Cal
apostar per un canvi de sistema energètic basat en la reducció del
consum i la utilització d’energies netes i renovables.

Els principals arguments per oposar-se a aquest projecte són:

*

La manca de justificació legal i socioeconòmica objecte del Projecte.

*

La inexistència del tractament i anàlisi adequat a l’EIA de
l’Alternativa 0 (no realització el projecte).

*

Els importants impactes crítics i severs que es provoquen al medi
afectat.

*

La producció d’efectes transfronterers dels impactes del Projecte i
la manca de compliment del procediment de consultes a l’Estat
francès, previst per la legislació ambiental aplicable.

*

La insuficiència de l’Estudi pel que fa als períodes de migració de
múltiples espècies i la necessitat d’excloure els períodes de
migració de totes les espècies que s’indicaran com a èpoques de
prospeccions.

*

No preveure l’Estudi controls efectius d’emissions d’ones acústiques
i no considerar tots els efectes de la contaminació acústica del
Projecte.

*

Afectar una Conca Marina Nord Occidental de la Mediterrània única i
d’excepcional valor, que hauria de preservar-se i no veure’s
afectada per aquest tipus de Projectes.

*

Insuficiència del Pla de vigilància ambiental presentat.

*

Manca de previsió i consideració dels impactes que es poden generar
amb activitats futures, amb insuficiència de l’avaluació ambiental
presentada.

*

Improcedència d’autoritzar majors consums de recursos fòssils i de
continuar optant per energies basades en els hidrocarburs, i
necessitat d’aplicar estratègies adequades per la lluita contra el
canvi climàtic.

*

Aplicació del principi de precaució i cautela que ha de presidir
qualsevol decisió en relació a Projectes que puguin afectar al medi
natural.

*Entitats que subscriuen aquest comunicat: *Associació de Naturalistes
de Girona (ANG), Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA),
Ecologistes de Catalunya, Ecologistes en Acció, GOB Mallorca, GOB
Menorca,GEN-GOB Eivissa, Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes
Catalans (GEPEC), Institució Alt Empordanesa per a l’Estudi i Defensa de
la Natura (IAEDEN) – Salvem l’Empordà, Institució de Ponent per a la
conservació i l’estudi de l’Entorn Natural (IPCENA), Projecte NINAM,
Repsol Mata, Sublímits diving.

*Al·legacions presentades:
*http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/proyecto_camp-sismica.pdf

*Contacte : *Enric Cortiñas 615 69 49 99, Angeliki 637127009.
[cast]
*Oposición rotunda ante un nuevo proyecto de prospección de
hidrocarburos en el mediterráneo.*

*La * *Plataforma Aturem les Prospeccions a la Costa Catalana
* *ha presentado alegaciones
al nuevo proyecto de investigación de hidrocarburos en el mediterráneo
solicitado por la empresa Spectrum Geo Limited. Las entidades que forman
parte de esta plataforma piden la paralización inmediata de todos los
proyectos de hidrocarburos que amenazan los importantes ecosistemas
naturales del mediterráneo y la economía.**
*
Hasta ahora se conocen tres proyectos de investigación de hidrocarburos
(gas y petróleo) que planean sobre el norte del mediterráneo, a las
cuales varias entidades catalanas presentaron alegaciones en 2012. A las
campañas de prospecciones de Repsol, Capricorn Spain Limited y Seabird
Exploration, se une un nuevo proyecto denominado /Campaña sísmica 2D en
áreas libres del Mediterráneo Noroccidental-mar Balear/ de la empresa
Spectrum, que afecta en su conjunto la costa mediterránea desde el Golfo
de León hasta el golfo de Valencia y todo el archipiélago balear. Este
nuevo proyecto se superpone en buena parte en las áreas de los otros
tres proyectos y además amplía el área en una segunda fase hacia el sur
de las Islas Baleares.

Todos estos proyectos no contemplan normativas españolas y europeas de
protección del medio marino, incumplen la Ley estatal de hidrocarburos
por superar la superficie máxima autorizada y, en caso de llevarse a
cabo, tendrían graves afectaciones sobre la fauna y flora marina y sobre
actividades económicas como la pesca y el turismo. Los graves impactos
de los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en el mar
son una realidad demostrada en muchos casos, no sólo en el mundo,
también en nuestro país como muestran los reiterados vertidos de Repsol
en las costas de Tarragona.

Además, los estudios propuestos no consideran los efectos acumulativos
de todas las prospecciones sísmicas que se quieren desarrollar a la
misma área. Es inconcebible el desarrollo de todos estos proyectos en
una zona de especial interés para la fauna marítima. El principio de
precaución, en una zona muy sensible ecológicamente, prevalece sobre los
intereses económicos de las empresas.

La posición de las entidades que han presentado alegaciones, y de buena
parte de la ciudadanía, es que estos tipos de estudios malogran los
recursos naturales y, a la vez, comprometen la salud de las personas y
el bienestar de nuestra sociedad. Hay que avanzar hacia sistemas
energéticos sostenibles empezando a trabajar en una transición hacia un
modelo donde los recursos se destinen a las actividades esenciales.

Recordamos que esta zona tiene el turismo y la pesca como principales
sectores económicos. Las prospecciones marinas y la posible explotación
de hidrocarburos en la zona, podrían suponer graves efectos sobre estos
sectores. Además, esta es una zona propuesta para hacer una gran reserva
marina a través del proyecto INDEMARES financiado por un LIFE+ y con el
apoyo del propio Estado español (CSIC).

El fin del petróleo es cada día más cerca y técnicas como el fracking o
las prospecciones marinas no dan respuesta a esta situación. Hay que
apostar por un cambio de sistema energético basado en la reducción del
consumo y la utilización de energías limpias y renovables.

* Los principales argumentos para oponerse a este proyecto son:
* La carencia de justificación legal y socioeconómica objete del Proyecto.
* La inexistencia del tratamiento y análisis adecuado al Estudio de
Impacto Ambiental de la Alternativa 0 (no realización el proyecto).
* Los importantes impactos críticos y severos que se provocan al medio
afectado.
* La producción de efectos transfronterizos de los impactos del
Proyecto y la carencia de cumplimiento del procedimiento de
consultas al Estado francés, previsto por la legislación ambiental
aplicable.
* La insuficiencia del Estudio en cuanto a los periodos de migración
de múltiples especies y la necesidad de excluir los periodos de
migración de todas las especies que se indicarán como épocas de
prospecciones.
* No prever el Estudio controles efectivos de emisiones de olas
acústicas y no considerar todos los efectos de la contaminación
acústica del Proyecto.
* Afectar una Cuenca Marina Norte Occidental de la Mediterránea única
y de excepcional valor, que tendría que preservarse y no verse
afectada por este tipo de Proyectos.
* Insuficiencia del Plan de vigilancia ambiental presentado.
* Carencia de previsión y consideración de los impactos que se pueden
generar con actividades futuras, con insuficiencia de la evaluación
ambiental presentada.
* Improcedencia de autorizar mayores consumos de recursos fósiles y de
continuar optando por energías basadas en los hidrocarburos, y
necesidad de aplicar estrategias adecuadas por la lucha contra el
cambio climático.
* Aplicación del principio de precaución y cautela que tiene que
presidir cualquier decisión en relación a Proyectos que puedan
afectar al medio natural.

*Entidades que suscriben este comunicado: *Associació de Naturalistes de
Girona (ANG), Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA),
Ecologistes de Catalunya, Ecologistes en Acció, GOB Mallorca, GOB
Menorca,GEN-GOB Eivissa, Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes
Catalans (GEPEC), Institució Alt Empordanesa per a l’Estudi i Defensa de
la Natura (IAEDEN) – Salvem l’Empordà, Institució de Ponent per a la
conservació i l’estudi de l’Entorn Natural (IPCENA), Projecte NINAM,
Repsol Mata, Sublímits diving.

***Alegaciones presentadas:
**http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/proyecto_camp-sismica.pdf

Contacte : *Enric Cortiñas 615 69 49 99, Angeliki 637127009.
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP-Oposició rotunda davant un nou projecte de prospecció d’hidrocarburs al mediterrani.

[Medios] NP: Mercurio: la contaminación en pescado aumentó en 2013

31 de enero de 2014_

Las notificaciones de 2013 a nivel europeo superan a las del año anterior_
*LA CONTAMINACIÓN DE PESCADO POR MERCURIO AUMENTA*
*
**La contaminación de alimentos por mercurio aumentó sustancialmente
durante el año 2013 atendiendo a las 96 notificaciones registradas a
nivel europeo, frente a las 68 de año anterior. La presencia de este
metal en pescado y otros productos pesqueros sigue siendo la principal
fuente de alertas. Ecologistas en Acción reclama que se ratifique lo
antes posible el Convenio de Minamata sobre el Mercurio. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha aprobado una resolución
destinada a asesorar y prestar apoyo a los países para que tomen medidas
sobre los aspectos relacionados con la salud contenidos en ese acuerdo.*

El sistema de alerta rápida para piensos y alimentos (RASFF en sus
siglas inglesas) notifica de los riesgos, directos o indirectos, para la
salud humana de productos en el mercado europeo. A lo largo de 2013 se
registraron 96 notificaciones por mercurio de las cuales 48 casos de
superación tienen origen España, principal exportador de pescado a nivel
comunitario.

Se alcanzaron valores de hasta 5.6 mg/kg en rodajas congeladas de
marrajo (Isurus oxyrinchus), superando con creces el nivel máximo
permitido por la normativa comunitaria, entre un 0.5 y 1 mg/kg de
mercurio en productos pesqueros.

La situación es más grave aun si se tiene en cuenta que los límites
permitidos por la UE no protegen suficientemente la salud, al no tener
en cuenta el consumo medio, ni las características corporales de los
consumidores. Los máximos permitidos por los expertos de la FAO y la OMS
son mucho más restrictivos.

El mercurio es un metal extremadamente volátil que puede ser
transportado a grandes distancias una vez se ha emitido a la atmósfera.
Una vez se ha depositado en un ambiente acuático, el mercurio se
transforma en metilmercurio, una potente neurotoxina, que se acumula en
los peces y en los animales y los humanos que los consumen El mercurio
es una sustancia tóxica que puede afectar al cerebro y al sistema
nervioso; numerosos informes científicos señalan que los seres humanos y
los ecosistemas marinos de todo el mundo están contaminados con este
metal. Esta exposición puede dañar permanentemente el cerebro y los
riñones. Además, el mercurio puede transmitirse de la madre al feto en
desarrollo, provocándole daño cerebral, inteligencia reducida o retraso
mental.

Ante el riesgo comprobado, España y el resto de los 94 países firmantes
del Convenio de Minamata sobre el Mercurio deberían ratificarlo lo antes
posible. El tratado establece para todos los países las obligaciones
relativas a la minería primaria, a la eliminación progresiva de ciertos
usos y productos (pilas, termómetros), al comercio, a las emisiones y a
la eliminación de los residuos. Su aplicación en todo el mundo debería
llevar a una reducción global de la contaminación y cualquier retraso en
su ratificación solo aumentaría las consecuencias en la salud y el medio
ambiente.

Ecologistas en Acción aplaude la reciente resolución adoptada por la OMS
para asesorar y prestar apoyo a los países para que tomen medidas sobre
los aspectos relacionados con la salud contenidos en el tratado del
Mercurio que se firmó en octubre del año pasado. Los ecologistas
aplauden que la OMS anime a los gobiernos a “firmar, ratificar e
implantar cuanto antesel tratado”.

El objetivo de este acuerdo internacional jurídicamente vinculante es
proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones
antropogénicas de mercurio, para lo que enumera una amplia gama de
medidas a tomar a escala mundial. Y por primera vez en un acuerdo
ambiental multilateral, una de estas medidas está dedicada
exclusivamente a la salud.

El Grupo de Trabajo Mercurio Cero, en el que participa Ecologistas en
Acción, presentó una petición a la OMS para que se hagan análisis más
frecuentes a los pescados más consumidos (atún, pez espada),
recomendaciones para un consumo responsable, seguimientos biológicos y
campañas de salud pública.

La protección ambiental y humana contra el mercurio debe incluir medidas
inmediatas para prohibir los termómetros y tensiómetros de mercurio, las
amalgamas dentales, los cosméticos y antisépticos tópicos y los procesos
industriales que utilizan mercurio, como la producción de cloro con
tecnología anticuada. Son medidas relativamente simples que pueden
atenuar enormemente el impacto de la contaminación.

Más información:http://ecologistasenaccion.org/article27319.html
http://www.ecologistasenaccion.org/mercurio
Francisco Ramos: 669201646
Leticia Baselga: 696 821 808

*Anxela Iglesias*/Prensa/
/*Confederación de Ecologistas en Acción*/
915 31 27 39 / 610 04 73 30

www.ecologistasenaccion.org

@IglesiasAnxela

_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: prensa@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] NP: Mercurio: la contaminación en pescado aumentó en 2013

Mugak: Boletín diario de noticias

Revista de prensa

Revista de prensa del Observatorio de la Diversidad,
formado por Mugak,
Centro de Documentación de SOS Racismo y XenoMedia,
con la información publicada en 23 diarios del Estado español y una selección de prensa latinoamericana
sobre inmigración y minorías y con acceso a la base de datos de prensa
donde catalogamos la información.

Colabora. Tú también haces SOS Racismo

SOS Racisme Catalunya solicita audiencia al Consejo de Estado para hacerles llegar el rechazo a los CIES

El País
Los inmigrantes afectados por el incendio de Lepe vuelven a levantar las chabolas
Diputados y senadores exigen la mejora de las instalaciones del CIE
El Partido Republicano presenta sus bases para la reforma migratoria
El Mundo
Detenidos por obligar a su hija, con una minusvalía, a pedir limosnas en Almería
Rebelión ‘tory’ para endurecer la ley de inmigración
Diario Vasco
Islamista señalado por el CNI logra la nacionalidad 31.01.14 – 00:26 –
La Vanguardia
“Los médicos que atienden a simpapeles no están violando la ley”
Diputados y senadores piden un reglamento para los CIE
El Periódico de Cataluña
El Reino Unido podrá retirar la nacionalidad a los sospechosos de terrorismo
El Barça conmemora el Año Nuevo Chino
ABC
MEMORIA
La Razón
Colombia también exporta talento humano
Las Provincias
Dispara en la mano a un joven en plena calle
Canarias 7
El padre de la niña fallecida atribuye su muerte al mal estado del columpio
Público
El Gobierno abrirá un CIE en Barajas
Tardà: “En el CIE de Barcelona los derechos humanos huelen a podrido”
El CIE de Barcelona permitirá el contacto físico entre los internos y las visitas

De conformidad con la nueva Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio Electrónico (la LSSI-CE) aprobada por el Parlamento español y de la
vigente Ley Orgánica 15 13/12/1999 de Protección de Datos española, te comunicamos
que tu dirección de correo figura en este momento suscrita a la lista de
REVISTA DIARIA DE PRENSA de Mugak/SOS Arrazakeria, formando parte de un fichero
automatizado de datos. Te informamos de tu opción de cancelación en virtud de las
leyes antes mencionadas, y de tu derecho de oposición, acceso, rectificación y
cancelación de tus datos. Si no deseas seguir recibiendo este boletín pincha aquí
para darte de baja.

FontFuente: observatoriodeladiversidad@mugak.org

Comentaris tancats a Mugak: Boletín diario de noticias

AQUEST MIGDIA HA MORT ALFONS BANDA I TARRADELLAS, FUNDADOR I PRESIDENT DE FUNDIPAU

http://fundipau.org/adeu-alfons/
Adéu Alfons!
Aquest migdia ha mort a Barcelona l’Alfons Banda i Tarradellas. Fundador de
la Fundació per la Pau (avui FundiPau), en va ser president fins el 2011 i
actualment n’era el president del seu Comitè Internacional. També era
vicepresident de l’Institut Català Internacional per la Pau.

Des de FundiPau lamentem profundament la seva pèrdua i alhora, volem
mantenir viu el seu exemple de treball constant, tenaç i confiat per la pau.
El seu convenciment que la pau és el camí, és el que continuarà marcant el
nostre.

L’Alfons Banda va néixer a Girona, l’any 1944. Químic de formació, va
desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit de l’educació, com a
professor i director en diverses institucions educatives.

El seu interès pel pacifisme va començar a la dècada dels 70 del segle
passat de la mà de persones com Joan Gomis, Lluís Maria Xirinacs, Fèlix
Martí, Arcadi Oliveres i Pepe Beúnza. A l’inici dels 80 rep una altra
influència decisiva, la del Premi Nobel de la Pau Sean McBride, a qui
considerava un dels seus mestres. Arran d’una conferència de McBride a
Barcelona, l’Alfons juntament amb un petit grup de persones, decideixen
fundar una entitat amb l’objectiu d’avançar cap a la cultura de pau, basada
en la força transformadora de l’opinió pública: la Fundació per la Pau.

Al llarg de la seva trajectòria compromesa amb el moviment i el treball per
la pau, l’Alfons va participar activament en incomptables trobades,
manifestacions, conferències, tallers i actes reivindicatius a més de
publicar dos llibres sobre educació per la pau i molts articles en diversos
mitjans de comunicació. També va formar part d’organismes com el Consell
Català de Foment de la Pau i va tenir la intuïció per a la creació de
l’Intitut Català Internacional de la Pau (ICIP), del qual fins ara n’era
vicepresident i hi dirigia la col·lecció de llibres Clàssics de la pau i la
noviolència. Va ser un dels membres impulsors del col·lectiu Pau i Treva amb
qui, al final d’una procés de reflexió, va participar en la redacció del
document Catalunya, nació de pau, i era membre del Jurat del premi de
periodisme solidari Memorial Joan Gomis, entre d’altres activitats.

Però, per conèixer millor l’Alfons, el més indicat són les seves paraules:
“Segueixo amb un compromís mantingut per la cultura de pau pel qual no m’ha
faltat mai imaginació, ni m’han fallat les intuïcions, però en el que sovint
m’ha flaquejat el coratge. De tot plegat en queda un destil·lat: la pau és
el camí, exigent, cap a una humanitat més justa i fraternal, i el perdó i la
reconciliació, les actituds necessàries per trencar la cadena de causalitats
que expliquen una història permanentment violenta que no volem continuar.”

Lourdes Vergés
Àrea de comunicació i premsa
C/ Casp, 31, 2n 1a A – 08010 Barcelona
Telèfon 93 302 51 29
http://www.fundipau.org/

image002.jpg

FontFuente: lverges@fundipau.org

Comentaris tancats a AQUEST MIGDIA HA MORT ALFONS BANDA I TARRADELLAS, FUNDADOR I PRESIDENT DE FUNDIPAU

[El Correu per la Pau] Adéu Alfons!

Problemes de visualitzacio? Mira aquest butlletí al teu navegador. [1]

[2]

[3]
[4]
[5]
[6]

ADÉU ALFONS!

Aquest migdia ha mort a Barcelona l’Alfons Banda i Tarradellas. Fundador
de la Fundació per la Pau (avui FundiPau), en va ser president fins el
2011 i actualment n’era el president del seu Comitè Internacional. També
era vicepresident de l’Institut Català Internacional per la Pau.

Des de FundiPau lamentem profundament la seva pèrdua i alhora, volem
mantenir viu el seu exemple de treball constant, tenaç i confiat per la
pau. El seu convenciment que la pau és el camí, és el que continuarà
marcant el nostre.

L’Alfons Banda va néixer a Girona, l’any 1944. Químic de formació, va
desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit de l’educació, com
a professor i director en diverses institucions educatives.

El seu interès pel pacifisme va començar a la dècada dels 70 del segle
passat de la mà de persones com Joan Gomis, Lluís Maria Xirinacs, Fèlix
Martí, Arcadi Oliveres i Pepe Beúnza. A l’inici dels 80 rep una altra
influència decisiva, la del Premi Nobel de la Pau Sean McBride, a qui
considerava un dels seus mestres. Arran d’una conferència de McBride a
Barcelona, l’Alfons juntament amb un petit grup de persones, decideixen
fundar una entitat amb l’objectiu d’avançar cap a la cultura de pau,
basada en la força transformadora de l’opinió pública: la Fundació per
la Pau.

Al llarg de la seva trajectòria compromesa amb el moviment i el treball
per la pau, l’Alfons va participar activament en incomptables trobades,
manifestacions, conferències, tallers i actes reivindicatius a més de
publicar dos llibres sobre educació per la pau i molts articles en
diversos mitjans de comunicació. També va formar part d’organismes com
el Consell Català de Foment de la Pau i va tenir la intuïció per a la
creació de l’Intitut Català Internacional de la Pau (ICIP), del qual
fins ara n’era vicepresident i hi dirigia la col·lecció de llibres
_Clàssics de la pau i la noviolència_. Va ser un dels membres impulsors
del col·lectiu Pau i Treva amb qui, al final d’una procés de reflexió,
va participar en la redacció del document _Catalunya, nació de pau_, i
era membre del Jurat del premi de periodisme solidari Memorial Joan
Gomis, entre d’altres activitats.

Però, per conèixer millor l’Alfons, el més indicat són les seves
paraules: “Segueixo amb un compromís mantingut per la cultura de pau pel
qual no m’ha faltat mai imaginació, ni m’han fallat les intuïcions, però
en el que sovint m’ha flaquejat el coratge. De tot plegat en queda un
destil·lat: la pau és el camí, exigent, cap a una humanitat més justa i
fraternal, i el perdó i la reconciliació, les actituds necessàries per
trencar la cadena de causalitats que expliquen una història
permanentment violenta que no volem continuar.”

[2]

FundiPau
c/ Casp, 31, 2n 1a A
08010 Barcelona
info@fundipau.org
Telèfon: 93 302 51 29

Per a altes i baixes a la llista de distribució, envia’ns un missatge a
info@fundipau.org

info@fundipau.org
Links:
——
[1]
http://fundipau.org/?email_id=27&user_id=1&urlpassed=W3ZpZXdfaW5fYnJvd3Nlcl9saW5rXQ%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
[2]
http://fundipau.org/?email_id=27&user_id=1&urlpassed=aHR0cDovL2Z1bmRpcGF1Lm9yZw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
[3]
http://fundipau.org/?email_id=27&user_id=1&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Z1bmRhY2lvcGVybGFwYXU%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
[4]
http://fundipau.org/?email_id=27&user_id=1&urlpassed=aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS8jIS9mdW5kaXBhdQ%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
[5]
http://fundipau.org/?email_id=27&user_id=1&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5pc3N1dS5jb20vZnVuZGFjaW9wZXJsYXBhdQ%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
[6]
http://fundipau.org/?email_id=27&user_id=1&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS9mdW5kYWNpb3BlcmxhcGF1&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions

FontFuente: info@fundipau.org, via: elcorreuperlapau-bounces@grups.pangea.org

Comentaris tancats a [El Correu per la Pau] Adéu Alfons!

Informaciones al 30 de Enero del 2014 / Mapuexpress.org

*MAPUEXPRESS – INFORMATIVO DESDE WALLMAPU*

*http://www.mapuexpress.org *

mapuexpress@gmail.com

http://twitter.com/#!/mapuexpress

*Facebook*: mapuexpress.net – mapuexpress
*Informaciones al 30 de Enero del 2014 / Mapuexpress.org*
**********************************
*30 de enero de 2014*
Eventos y Actividades Mapuche en Curarrehue, Lautaro, Saltapura, Galvarino
y el Budi

A continuación se extiende la información de actividades Mapuche que se
realizarán en varios territorios en la denominada Región de la Araucanía.
La primera trata de la inauguración de un importante espacio para la Red de
ferias Wallüng y a su vez, de importancia para las diversas personas y
redes que están por los caminos …Leer
más
*30 de enero de 2014*
Seis islas de Chiloé en alerta sanitaria por brote de Virus ISA en
salmoneras

El Servicio Nacional de Pesca trazó un círculo de zonificación sanitaria
que integran costas de seis islas de la zona central de Chiloé, luego que
se confirmara un brote del virus ISA en una salmonera de la empresa Ivermar
en Quinchao. Junto a esta localidad, la zona roja del virus ISA cubre parte
del territorio … Leer
más
*30 de enero de 2014 | Comenta
*
Violencia de Genero en mujeres indígenas en Argentina, Por Verónica Azpiroz
Cleñan

Mujeres: la tensión entre Wanda Tadseiy Aimé Painé Violencia de Genero
en mujeres indígenas en Argentina Lic. Verónica Azpiroz Cleñan Msc.
Salud Intercultural “El género es la relación de poder de los dos sexos,
no solamente en términos del análisis de la división sexual del trabajo,
sino en el …Leer
más
*30 de enero de 2014 | Comenta
*
Desafíos Para Seguir Defendiendo La Vida Y La Madre Tierra (Tejido de
Comunicación Pueblo
Nasa)

Comunicamos para reflexionar, decidir y actuar Las opiniones expresadas en
los editoriales del Tejido de Comunicación y en los textos publicados en
los boletines son responsabilidad de sus autores, y por ello, no siempre
expresan la posición oficial de ninguna autoridad ni organización indígena.
Las posiciones oficiales siempre aparecerán firmadas por autoridades, ACIN
y demás … Leer
más
*30 de enero de 2014 | Comenta
*
“Nunca nos van a poder aniquilar”: Subcomandante
Marcos

Cuarta parte de la entrevista con el vocero zapatista “Nunca nos van a
poder aniquilar”: Subcomandante Marcos Hay una regla militar que dice:
nunca muestres todas tus fuerzas ni todas tus posiciones, pero siempre, las
que muestres, muéstralas como si fueran todas las que tienes. GLORIA MUÑOZ
RAMÍREZ FOTO: LUIS JORGE GALLEGOS Desinformemonos México. En esta … Leer
más
*30 de enero de 2014 | Comenta
*
Comunicado Público familiares y amigos del comunero mapuche de la CAM,
Héctor LLaitul Carrillanca

COMUNICADO PUBLICO. Concepción Warria, 30 de enero 2014. Los familiares y
amigos del comunero mapuche de la CAM, Héctor LLaitul Carrillanca, informan
que en estos momentos está siendo trasladado bajo un gran operativo de
gendarmería desde la cárcel El Manzano hasta el Hospital Traumatológico,
correspondiente a un control médico luego de una intervención quirúrgica de
… Leer más
*29 de enero de 2014*
Chile no ha cumplido sus compromisos internacionales en materia derechos de
pueblos indígenas

Examen Periódico Universal ONU / Así lo dieron conocer voceros de
organizaciones sociales de la Araucanía, quienes analizaron los resultados
preliminares del segundo Examen Periódico Universal (EPU) al que el Estado
de Chile fue sometido este 28 de enero por parte del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas. Cerca de 30 de los 80 … Leer
más
*29 de enero de 2014*
Estado Chileno Rindió Cuentas Ante El Examen Periódico Universal En Temas
De Derechos Humanos

Por segunda vez Chile rindió cuenta acerca de la situación de los derechos
humanos en el país ante la comunidad internacional, esto en el marco del
Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas. La particularidad del EPU es que es una evaluación entre
pares – son los demás … Leer
más
*29 de enero de 2014*
Artistas Creadorxs Mapuche llaman al rescate y revitalización de la
identidad, la lengua y la cosmovisión ancestral y
tradicional

Amplias expresiones del arte y la creación Mapuche vienen fomentando la
importancia y la valoración en el rescate y revitalización de diversos
elementos de la identidad, la lengua y la cosmovisión ancestral. Un ejemplo
de esto son las propuestas y aportes musicales del último tema video en
internet de Luanko – Minuto Soler; o de … Leer
más
*29 de enero de 2014*
Mijael Carbone: “En la Conadi deben acabarse los directores con pitutos
políticos”

“Los gobiernos de turno han servido a su propio poder, a las empresas
transnacionales, a los grandes terratenientes del país, apoyando al poder
económico, no a las comunidades ni sectores pobres del país chileno”, dijo
el werken de Temucuicui, Mijael Carbone Queipul…. Leer
más
*29 de enero de 2014*
Comunidades mapuche de la ribera del lago Lleu Lleu rechazan instalación de
tenencia de carabineros en su
territorio

Comunidades ribereñas del lago Lleu lleu, mediante una declaración pública
manifiestan su total rechazo a la instalación de una tenencia de
Carabineros en su territorio. Al respecto señalan “que debido a nuestra
historia pasada y reciente, la presencia de uniformados trae muy malos
recuerdos a nuestra gente, por lo tanto la presencia de más carabineros
sólo … Leer más
*29 de enero de 2014*
Arrojo y valentía de Francisca
Marihuén

El aparatoso despliegue policial para hacer efectivo el desalojo de la
comunidad Marihuén, durante la mañana del viernes 24 de Enero en Coronel,
no contaba con una acción que haría infructuosa la diligencia. Los medios
de prensa locales, apostados al interior de la comunidad emitían
comunicados que inquietaban por el resultado violento que se podría … Leer
más
*29 de enero de 2014*
Alcade de Tirua, Adolfo Millabur, se reúne con General Iván Bezmalinovic y
rechaza militarización de
Wallmapu

Ante la evidente instalación de una Tenencia Temporal Policial en las
comunidades mapuche de Tirúa, el alcalde Adolfo Millabur hizo saber a
autoridades de gobierno su rechazo a esta medida, lo que provocó la visita
del General Iván Bezmalinovic a la comuna…. Leer
más
*29 de enero de 2014 | Comenta
*
Programa Semillas de Agua: Especial Endesa (2)- La española que quebró el
Biobío

“Endesa, una empresa española, quebró el río Biobío… hay un peso de la
historia temendo”, señala Claudio Escobar, quien integró la resistencia
contra la construcción de Pangue y Ralco, centrales hidroeléctricas
construidas en el Alto Biobío. Escobar narró la épica lucha que se dio para
detener la construcción de esos proyectos que solo fueron posibles … Leer
más
*29 de enero de 2014 | Comenta
*
Galvarino: AYEKAN XAWUN por la recuperación del agua, sábado 8 de
febrero

Extendemos la siguiente información desde Galvarino: AYEKAN XAWUN por la
recuperacion del agua, actividad recreativa y consciente en Galvarino, el
sábado 8 de febrero, les esperamos! HACER CLICK AFICHE … Leer
más
*29 de enero de 2014 | Comenta
*
Comunicado público: Lof Huentelolen reinicia proceso de recuperación
territorial

Comunicado publico A nuestra nación mapuche y sociedad chilena expresamos
lo siguiente: Ayer lunes 27 de enero siendo las 7 am, hemos hecho ingreso a
nuestras tierras ancestrales, hoy propiedad de Forestal Arauco S.A,
aproximadamente 10 familias entre niños, mujeres y nuestra gente mayor hoy
estamos reiniciando una recuperación productiva al interior del fundo,
ubicado … Leer
más
*29 de enero de 2014 | Comenta
*
Declaración AMARC Chile: La despenalización es un paso más para un
horizonte más amplio de democratización de las
comunicaciones

Como representación nacional de la Asociación Mundial de Radios
Comunitarias AMARC saludamos el avance en la despenalización de la
transmisión sin licencia en el marco del proyecto de creación de
Superintendencia de Telecomunicaciones, como un paso más dentro de las
necesarias transformaciones de las políticas de medios para la promoción y
desarrollo de la comunicación … Leer
más
*29 de enero de 2014 | Comenta
*
Con don Humberto en la Tierra del Puma, por Nazaret
Castro

Hace apenas un par de días que llegamos a Chile, y enseguida emprendimos
camino hacia el Sur. Nuestro destino: Temuco, la capital de la región de La
Araucanía, 675 kilómetros al sur de Santiago. Pisamos el corazón
del Wallmapu, Tierra Mapuche en mapudungún (la lengua de los indígenas
mapuche). Partimos de un desconocimiento casi absoluto de ese pueblo, … Leer
más
*28 de enero de 2014*
Video Reportaje y Nota: La reafirmación Mapuche en el Truful Truful como
lugar sagrado

En el mes de diciembre se realizó una importante ceremonia Mapuche que
reafirmó este importante lugar sagrado en las proximidades de la localidad
de Melipeuco y que se encuentra amenazado en el presente por un proyecto
hidroeléctrico del empresario Manuel Madrid, quien, obstinadamente, pasando
a llevar los planteamientos de múltiples representaciones Mapuche del
territorio, ingresó … Leer
más
*28 de enero de 2014*
Defensa de Celestino Córdova asegura que impacto de bala no corresponde a
arma de Werner Luchsinger

Los abogados defensores del machi Celestino Córdova dieron a conocer que la
fiscalía no tiene ninguna prueba que sitúe al acusado en el lugar donde se
asesinó al matrimonio Luchsinger-Mackay. Karina Riquelme, defensora de
Celestino, a una semana de iniciar el juicio que persigue por parte de la
fiscalía y los querellantes cadena perpetua para … Leer
más
Los huecos y superficiales
“nacionalismos”

Ha salido la resolución de la Haya sobre el pendiente estatal
chileno-peruano por una franja dentro de la zona económicamente exclusiva
como consecuencia del conflicto “la guerra del salitre” y en ambos países
afloran huecos y superficiales “nacionalismos”, tal, como aquellos
hinchas-fans eufóricos y desbordados por un Club de fútbol. Lo mediático –
manipulado del … Leer
más
*8 de enero de 2014 | Comenta
*
Santiago, Cerro Welen: Llellipun en apoyo al juicio del Machi Celestino
Córdoba

En el Cerro Welen se realizará el día domingo 2 de febrero, desde las
18 horas un Llellipun en apoyo al juicio del Machi Celestino Córdoba. La
organización -coordinación por la liberación de todos/as los presos/as
políticos Mapuche- señala: “reafirmamos nuestro apoyo al machi Celestino
Córdoba ya que en su rol de … Leer
más
*28 de enero de 2014 | Comenta
*
Película Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra, documental completo,
territorio Maya en México y
Guatemala

documental de Frauke Sandig y Enrico Black, 98 min, español. El
documental acompaña a seis jóvenes maya en su vida cotidiana, sus
ceremonias y su resistencia frente a los peligros que acechan a su cultura
y su entorno. Narra sus historias que no sólo son personales y entrañables,
sino que constantemente se sumergen en … Leer
más
*28 de enero de 2014 | Comenta
*
Desde Temuco, banda Segundo Patio, agrupación feminista política disidente,
Videos musicales y
nota

Parte de la presentación de esta banda de mujeres desde Temuco, como
señalan en su presentación, es: “El desarrollo de nuestro trabajo político
tiene como objetivo la transformación de las prácticas sociales
Patriarcales, Heterosexuales normativas, Capitalistas y Neoliberales desde
la propia cotidianeidad de las personas que reciben nuestro arte…” Segundo
Patio Se fundó el 2011 …Leer
más
*28 de enero de 2014 | Comenta
*
Ver Video el shumpall: Basado en el poemario Mapuche de Roxana Miranda
Rupailaf con la actuación de Ximena
Huilipan

basado en el poemario homónimo de Roxana Miranda Rupailaf con la actuación
de Ximena Huilipan Producido por Roxana Miranda Rupailaf Dirigido por
Gerardo Quezada Richards Dir.de Arte Patricio Curihual Montaje
Posproducción Sebastian Arriagada De La Maza Música Faumelisa Manquepillan
Diseño Sonoro: Gonzalo Ganga Asistente Dirección Oscar Mancilla Leiva
Asistente de Arte Marcia Ahumada Asistente de … Leer
más
*28 de enero de 2014 | Comenta
*
Comunidades Se Resisten a Las Centrales En Los Saltos Del
Truful-Truful

… Leer más
*Equipo editorial*
*MAPUEXPRESS*
mapuexpress@gmail.com
www.mapuexpress.org
http://twitter.com/Mapuexpress
http://www.facebook.com/Mapuexpress.net

FontFuente: mapuexpress@gmail.com, via: mapu-express2@yahoogroups.com

Comentaris tancats a Informaciones al 30 de Enero del 2014 / Mapuexpress.org

Mugak: Boletín diario de noticias

Revista de prensa

Revista de prensa del Observatorio de la Diversidad,
formado por Mugak,
Centro de Documentación de SOS Racismo y XenoMedia,
con la información publicada en 23 diarios del Estado español y una selección de prensa latinoamericana
sobre inmigración y minorías y con acceso a la base de datos de prensa
donde catalogamos la información.

El País
Más de 2.500 inmigrantes ocupan las chabolas de pueblos agrícolas de Huelva
El Consejo de Europa juzga ilegal excluir a los sin papeles de la sanidad
La brújula de los inmigrantes ya no mira solo hacia el norte
Reino Unido accede a acoger a algunos de los refugiados sirios “más vulnerables”
Víctimas colaterales del ahorro
El Mundo
La juez vincula la finca okupa de Can Vies con una ‘caza’ de ultras
El Correo
Vuelve el programa ‘Berriketan’ para la inmersión lingüística de inmigrantes
Diario Vasco
Malta endurece la ‘venta’ de su ciudadanía
Vuelve el programa ‘Berriketan’ para la inmersión lingüística de inmigrantes
Europa, contraria a denegar la sanidad a los inmigrantes irregulares
La situación de los trabajadores de Aramburu y de los rumanos, en el Pleno
Deia
La UPV alerta sobre los servicios de interpretación a inmigrantes
Los chinos de Bizkaia celebran su nuevo año con una gran fiesta
El Holocausto y el antisemitismo
El Consejo de Europa ve “ilegal” que el Gobierno deniegue el acceso sanitario a los inmigrantes irregulares
Diario de Noticias
El Consejo de Europa ve “ilegal” que el Gobierno deniegue el acceso sanitario a los inmigrantes irregulares
Diario de noticias de Gipuzkoa
El Consejo de Europa alerta de que dejar sin Sanidad a inmigrantes viola la Carta Social
Berria
Paperik gabeei osasun arreta ukatzea salatu du Bruselak
La Vanguardia
Varapalo a España por excluir a los simpapeles de la sanidad pública
Catalunya sólo exige que se empadronen
El Periódico de Cataluña
Europa recrimina la supresión de la sanidad a los inmigrantes
Un referente en el barrio
Los Mossos toman y registran diez horas el gran feudo okupa de Sants
Afzaal Ahmed: «Las cosas mejoran si se piensa en el ser humano»
Avui
Europa avisa l’Estat que ha d’atendre els sense papers
ABC
El Consejo de Europa ve contrario a su convención que España deniegue acceso sanitario a inmigrantes irregulares
La Razón
Europa considera discriminatorio excluir a los inmigrantes de la sanidad Leer más: Europa considera discriminatorio excluir a los inmigrantes de la sanidad
Sanidad dice que la cobertura de los «sin papeles» en España es de las más amplias de la UE Leer más: Sanidad dice que la cobertura de los «sin papeles» en España es de las más amplias de la UE
Merkel advierte de que no tolerará «abusos» en la libre circulación de trabajadores en la UE Leer más: Merkel advierte de que no tolerará «abusos» en la libre circulación de trabajadores en la UE
Sur
Europa, contraria a denegar la sanidad a los inmigrantes irregulares
Las Provincias
Un gorrilla abandona a su hija de dos años en la calle y agrede al policía que le recriminó
Europa, contraria a denegar la sanidad a los inmigrantes irregulares
Canarias 7
Senador Rubio duda que Obama logre la reforma migratoria durante su mandato.

De conformidad con la nueva Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio Electrónico (la LSSI-CE) aprobada por el Parlamento español y de la
vigente Ley Orgánica 15 13/12/1999 de Protección de Datos española, te comunicamos
que tu dirección de correo figura en este momento suscrita a la lista de
REVISTA DIARIA DE PRENSA de Mugak/SOS Arrazakeria, formando parte de un fichero
automatizado de datos. Te informamos de tu opción de cancelación en virtud de las
leyes antes mencionadas, y de tu derecho de oposición, acceso, rectificación y
cancelación de tus datos. Si no deseas seguir recibiendo este boletín pincha aquí
para darte de baja.

FontFuente: observatoriodeladiversidad@mugak.org

Comentaris tancats a Mugak: Boletín diario de noticias

Butlletí Informatiu 142. La sanitat pública en entredit

Butlletí Informatiu 142. La sanitat pública en entredit

Dilluns, 27 de gener de 2014
Butlletí Informatiu 142. La sanitat pública en entreditA propòsit del Reial Decret Llei 16/2012, de mesures per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions.
 

Nou butlletí editat pel Secretariat Permanent de la CGT, amb el següent índex:

* Introducció 
* Origen i evolució de la sanitat pública 
* Contingut principal del RD-L 16/2012 
* De l’Assistència Sanitària 
* De la cartera de serveis del SNS 
* Mesures de cohesió i de garantia financera del SNS 
* Mesures sobre la prestació farmacèutica 
* Annex: Model recurs de pagament

>>> Us podeu descarregar el butlletí en format pdf a http://www.cgtcatalunya.cat/IMG/pdf/boletin_142_-_enero_2014_digital_-la_sanidad_en_entredicho.pdf

INTRODUCCIÓ

En el context actual de crisi social a conseqüència de la crisi financera sorgida a partir de 2008, el Govern d’Espanya (l’actual i l’anterior) es troba portant a terme les polítiques d’ajustament ordenades per la troica. Tenint com resultat multitud de reformes (laborals, de pensions, financeres, constitucionals, etc.) l’objectiu de les quals és, suposadament, garantir la sostenibilitat del sistema, però que en la pràctica suposen importants retallades en el conjunt de drets de la ciutadania.

L’entrada en vigor el 24 d’abril del Reial decret Legislatiu 16/2012 de mesures per a garantir la sostenibilitat del sistema nacional de salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions (des d’ara RD-L 16/2
012)1 i
el seu posterior i crucial desenvolupament reglamentari a través del RD 1192/2012, de 3 d’agost, pel qual es regula la condició d’assegurat i de beneficiari a l’efecte de l’assistència sanitària a Espanya, a càrrec de fons públics a través del Sistema Nacional de Salut, ha suposat que el dret a la protecció de la salut, es vegi amenaçat i suposi de facto un canvi estructural en el model de sanitat que es trobava regulat en la legislació espanyola, passant de model d’accés universal a un model de persones assegurades en el qual s’exclouen als estrangers sense autorització de residència o treball.

Així, ha suposat l’augment en el copagament farmacèutic (o més aviat el repagament farmacèutic, tota vegada ja venien sent finançats pels propis ciutadans via impostos) i l’establiment del copagament en
determinades prestacions sanitàries concretes que abans no tenien recàrrec econòmic.

I tot això, sobre la base dels arguments recollits en l’Exposició de Motius del RD-L en el qual s’estableix “que a causa de la greu dificultat econòmica del Sistema Nacional de Salut sense precedents des de la seva creació, pèrdua d’eficàcia en la gestió dels recursos disponibles, alta morositat i insostenible dèficit en els comptes públics sanitàries, es fa imprescindible l’adopció de mesures urgents que garanteixin el seu futur i que contribueixin a evitar que els problemes persisteixin.”

Malgrat la gravetat esgrimida en l’exposició de motius de la situació econòmica, en gran mesura recolzat en base a informe del Tribunal de Comptes, no existeix en el RD-L 16/2012 cap memòria econòmica o
justificació que relacioni les mesures adoptades amb la previsió d’estalvi dels 7.000 milions de retallada que preveuen realitzar. Així, determinades mesures com l’exclusió de determinada població estrangera no deixa de ser sorprenent en relació a l’estalvi de la despesa, tota vegada s’ha demostrat estadísticament que la població estrangera i molt més la que no es troba amb autorització de residència o treball, és la qual menys usa els serveis públics sanitaris.

Quant al “turisme sanitari”, un dels arguments esgrimits per a portar a terme la reforma, és notori que la dificultat per a cobrar a les persones estrangeres (fonamentalment turistes) obeeix a una incapacitat de portar a terme el mecanisme administratiu per a procedir al cobrament als estats d’origen tal com ho determina la normativa europea.

S’ha
d’assenyalar que tant la Junta d’Andalusia com el Govern d’Astúries i el País Basc han presentat recurs d’inconstitucionalitat enfront de determinats articles del RD 16/2012 admesos a tràmit pel tribunal Constitucional. En termes generals, els recursos es basen tant en conflictes de competències autonòmiques versus estatals i el dret a la protecció de tots reconegut en la Carta Magna.

Aquest reial decret ve a aprofundir en la línia privatitzadora que amb l’excusa de les retallades a causa de la crisi, no fa sinó continuar amb el procés de mercantilització ja escrit en el programa neoliberal des de fa més de tres dècades.

http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article9945


En relació a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (la LSSI-CE) aprovada pel parlament espanyol i de la vigent Llei Orgànica 15 13/12/1999 de Protecció de Dades espanyola, estem obligats a comunicar-te que la teva adreça de correu figura en aquest moment subscrita a la LLISTA de correu electrònic de l'equip de comunicació adscrit a la Secretaria de Comunicació de la CGT de Catalunya, formant part d'un fitxer automatitzat de dades.nnAmb el present e-mail volem informar-te de la teva opció de cancel·lació en virtut de les lleis abans esmentades, i del teu dret d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les teves dades.nnSi no desitges seguir rebent missatges
d'aquesta llista, per a donar-te de baixa envia un correu a l'adreça: com-cgt-cat@cgtcatalunya.cat

FontFuente: enviaments@cgtcatalunya.cat

Comentaris tancats a Butlletí Informatiu 142. La sanitat pública en entredit

[polomoir1] “EPM no debe imitar el maltrato de las trasnacionales a los trabajadores” y “Las cárcele s no pueden seguir operando como una especie de centros de tortura”

Visite nuestras páginas: http://www.moir.org.co, http://tribunaroja.moir.org.co , http://www.jorgerobledo.comy
http://www.deslinde.org.co

Siga los twitter del senador Jorge Enrique Robledo en http://twitter.com/#!/JERobledo

——————————————————————————————–

 

Carta abierta: EPM no debe imitar el maltrato de las
trasnacionales a los trabajadores

Jorge
Enrique Robledo, Bogotá, enero 28 de 2014

——————————————————————————————–

 

Doctor

JUAN
ESTEBAN CALLE RESTREPO

Gerente
General de Empresas Públicas de Medellín

Medellín,
Antioquia.

 

Ref.:
EPM no debe imitar el maltrato de las trasnacionales a los trabajadores.

 

Atento
saludo,

Siempre
he defendido el carácter público de EPM y me he opuesto a cualquier intento de
privatizarla, al igual que le he deseado los mayores éxitos. Pero hoy debo repudiar
la actitud de su gerencia y de la dirección de la empresa contra los
trabajadores de la Central Hidroeléctrica de Caldas, CHEC, empresa que EPM
controla, al poseer el 80 por ciento de las acciones.

 

Es
inaceptable que la empresa que usted gerencia se niegue a llegar a un acuerdo
con Sintraelecol sobre el pliego de peticiones de los trabajadores, petitorio
en el que el sindicato hace peticiones por completo razonables, como aquella
que establece el principio de que ‘a igual trabajo, igual salario’, es decir,
que se nivelen los salarios de los trabajadores de la CHEC con los de EPM.

 

También
pide el sindicato que se acuerden reglas contra la muy exagerada tercerización
laboral que EPM ha impuesto en la CHEC, práctica que tiene como objetivo
burlarse de los derechos de los trabajadores e imponerles condiciones laborales
inicuas. Como usted sabe, en la CHEC ya hay cerca de dos mil trabajadores que,
a pesar de prestarle sus servicios básicos a la empresa, están contratados a
través de terceros, lo que les impide sindicalizarse y negociar mejores
condiciones con su verdadero patrono. Lo democrático es que se eliminen los
intermediarios para que estos trabajadores se relacionen directamente con la
empresa para la que trabajan.

 

Es
comprensible que la gerencia de EPM se preocupe por las utilidades de la
empresa. Pero esas grandes ganancias no deben salir del muy duro sacrificio de
los trabajadores caldenses, sin cuyo aporte ni siquiera existiría la CHEC.
Resulta muy negativo que las empresas colombianas imiten las peores prácticas
de las trasnacionales.

 

Aprovecho
esta carta, además, para comentarle la molestia que hay en Manizales porque las
condiciones que ha impuesto EPM no facilitan que las empresas caldenses puedan
contratar con la CHEC.

 

En
consecuencia, Señor Gerente de EPM, lo invito a atender las muy razonables
peticiones de los trabajadores de la CHEC, quienes llevan más de un año con sus
salarios congelados y a la espera de firmar una nueva convención colectiva.

 

Y
también lo invito a convertir en un deber suyo diseñar condiciones que no solo
no excluyan sino que hagan más fácil para las empresas caldenses contratar con
la CHEC.

 

Cordialmente,

JORGE
ENRIQUE ROBLEDO

Senador

——————————————————————————————–

 

Las cárceles no pueden seguir operando como una especie de
centros de tortura

Jorge Enrique
Robledo, Bogotá, enero 29 de 2014

——————————————————————————————–

 

Doctor

JUAN
MANUEL SANTOS CALDERÓN

Presidente
de la República

Ciudad

 

Ref.:
Las cárceles no pueden seguir operando como unas especies de centros de
tortura.

 

Señor
presidente:

La
tragedia ocurrida ayer en la cárcel La Modelo de Barranquilla pone en evidencia
la gravísima crisis humanitaria que sufren más de 120 mil personas recluidas en
las cárceles del país. Como lo tituló El Heraldo, el centro de reclusión se
convirtió en un verdadero infierno, en el que las llamas mataron a diez
colombianos e hirieron a otros cincuenta.

 

Por los
inhumanos niveles de hacinamiento, las cárceles colombianas están operando como
unas especies de centros de tortura. Es inaceptable que la capacidad carcelaria
sea de 76.066 reclusos y que el número de internos supere los 120 mil, de los
cuales 37.052 ni siquiera han sido procesados y condenados por las autoridades
judiciales, realidad está que también considero por completo repudiable.

 

Los
reclusos están sometidos a condiciones propias de las mazmorras de la edad
media. No tienen derecho a un buen servicio de salud ni a una alimentación
adecuada, lo que se agrava por las indignantes condiciones de salubridad e
higiene, situación que nos avergüenza ante el mundo.

 

Como lo
ha expresado el Defensor del Pueblo, la reforma del Código Penitenciario no
resuelve este problema. Si mucho, el hacinamiento pasaría de 44 mil a 35 mil,
insignificante disminución si se compara con la magnitud de la crisis.

 

Las
condiciones inicuas en las que se mantiene a los reclusos, y desde hace tanto
tiempo, demuestran la actitud negligente de todos los gobiernos para atender un
problema que ya ha debido solucionarse.

 

No
puede llamarse civilizado un país en el que los reclusos son sometidos a este
tipo de maltratos, por lo que es urgente que el gobierno actúe para que las
cárceles funcionen bajo una lógica democrática.

 

Además
de construir más cárceles, es necesario replantear la política criminal y tomar
medidas que permitan la resocialización mediante el trabajo y la educación.

 

Cordialmente,

JORGE
ENRIQUE ROBLEDO

Senador

 

—————————————————————————–

Por favor incluya las direcciones polomoir@listas.moir.org.co
y
polo-moir@lists.riseup.net
en su
libreta de direcciones para que no sean consideradas spam
. Estos envíos se hacen por lo menos una
vez a la semana; si dejan de llegarle, háganoslo saber
. Si no desea seguir recibiendo
nuestros correos, respóndanos pidiendo su retiro de la lista. Si desea publicar
nuestros artículos, incluya nuestras páginas como crédito de los mismos.

 —————————————————————————–

FontFuente: moir@moir.org.co

Comentaris tancats a [polomoir1] “EPM no debe imitar el maltrato de las trasnacionales a los trabajadores” y “Las cárcele s no pueden seguir operando como una especie de centros de tortura”

Solidaries.org, 29-1-14: Fulards per la Pau, El negoci de la Caritat, Jadins per la Pau , Anada i Tornada a Llatinoamèrica, Premi Opinió Escrita sobre Drets Humans

Butlletí Coordinadora d’ONG Solidàries

Coordinadora d’ONG Solidàries

Butlletí setmanal

Notícies

Rebobina! “El negoci de la caritat”

28/01/14 | L’impacte de l’ajuda humanitària en l’opinió pública
és considerable, sobretot durant grans catàstrofes humanitàries com
el terratrèmol d’Haití. Es donen milers de milions d’euros l’any,
convertint les grans ONG en actors financers. Però on es dirigeix i
com s’utilitzen els diners recaptats? Al Rebobina! us proposem aquest
documental, El negoci de la caritat

, que denuncia casos de males praxis, fets en nom de la solidaritat i
la cooperació. No us deixarà indiferents.

Saber-ne més

Girona es vesteix amb Fulards per la Pau

28/01/14 |
Les escoles participants a la campanya Fulards per la Pau

es troben aquest dijous 30 de gener, Dia Escolar de la Noviolència i
la Pau, a la Festa de Cloenda que es farà al Parc del Migdia de
Girona, amb un espectacle infantil amenitzat per La Troca. Per a
l’ocasió, els escolars vestiran un fulard molt especial, en el que
han estampat els seus missatges, després d’un treball de reflexió i
acostament al tema de la cultura de pau. És una campanya impulsada
per la Coordinadora d’ONG Solidàries

i l’Ajuntament de Girona
.
[Més

]

Primer premi a l’Opinió Escrita

27/01/14 | La Comissió de l’Agenda Llatinoamericana

convoca el primer Premi a l’Opinió Escrita. L’article a concurs ha
d’estar relacionat amb el tema de l’Agenda Llatinoamericana Mundial
2015: els Drets Humans, entesos com a valor necessari per arribar a
una «humanitat plena». Es donarà un primer premi i tres accèssits
que es publicaran a l’edició catalana de l’Agenda Llatinoamericana
2015. El termini per a presentar els articles a concurs finalitza el
31 de març.

Saber-ne més

Segueix el dia a dia de l’Anada i la Tornada de l’Agenda
Llatinoamericana

27/01/14 | El coordinador de la campanya de l’Agenda Llatinoamericana

, Jordi Planas, és a Bolívia des d’on ha començat el seu viatge per
Llatinoamèrica. Durant dos mesos, la campanya d’anada i tornada de
l’Agenda Llatinoamericana fa, segons Planas, d’«autèntic intercanvi
entre els d’aquí els d’allà.» Per Planas, amb el viatge de l’Anada
i la Tornada, «retornem als seus orígens (l’Agenda), a la gent que
van iniciar aquesta campanya.» Si voleu anar seguint  l’estada d’en
Jordi a Llatinoamèrica, ho podeu fer a través del seu bloc

.

Saber-ne més

Jardins de Pau a Girona i Lloret de Mar

27/01/14 | Coincidint amb el Dia Escolar de la No violència i la
Pau, volem destacar dues iniciatives que es duran a terme demà
dijous. A Lloret de Mar, Plataforma per la Pau

inaugura el Jardí de la Pau

, un nou espai del municipi, a Can Saragossa, que compta amb ceràmica
cedida per Joan Bernat i Montero i amb la col·laboració dels
escolars lloretencs. Per la seva banda, Amics de la UNESCO de Girona

organitzen la vuitena edició de «Plantem la Pau»

, amb la xerrada “Art i Pau” a càrrec de Lluïsa Faxedas,
professora de la UdG, i una lectura de poemes, a la Casa de Cultura de
Girona.

Segueix-nos a:

Agenda

Premis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria Figueres

La Fundació Plataforma Educativa

convoca la 2ª edició dels Premis d’Acció Social Mercè Bañeras
i Maria Figueres. Aquesta convocatòria, de caràcter anual i
d’àmbit nacional, té com a finalitat premiar i reconèixer
projectes i les persones que promoguin la corresponsabilitat social a
través de l’emprenedoria i la innovació. El termini de
presentació de projectes ja és obert i finalitza el proper 31 de
gener. Els projectes s’han de presentar via telemàtica, omplint el
formulari que trobareu al web dels premis

. També podeu  llegir-hi les bases

.

31/01/2014

Organitza: Fundació Plataforma Educativa

Hora del conte de la Pau

Hora del conte de la Pau, 31 de gener a les 17.30 a la Biblioteca
Just M. Casero (Pont Major), Biblioteca Ernest Lluch (Palau).

31/01/2014 a les 17:30h

Lloc: Biblioteca Just M. Casero (Pont Major), Biblioteca Ernest
Lluch (Palau), Biblioteca Antònia Adroher (Taialà), Punt de lectura
de Torre Gironella i Punt de lectura Sant Narcís
(Girona)

Organitza: Ajuntament de Girona i Coordinadora d’ONG Solidàries,
col·laboren Biblioteques Municipals

Hora del conte de la Pau

Hora del conte de la Pau.

31/01/2014 a les 17:00h

Lloc: Biblioteca Escolar Montfollet (Escola Montfalgars)
(Girona)

Organitza: Ajuntament de Girona i Coordinadora d’ONG Solidàries,
col·labora Escola Montfalgars

Visita al Jardí de la Pau de Girona

Visita al Jardí de la Pau de Girona, plantada d’un pi pinyer i
lectura dels poemes de Plantem la Pau 2014.

31/01/2014 a les 16:00h

Lloc: GEiEG de Palau
(Girona)

Organitza: Amics de la UNESCO de Girona

“Processos constituents: passat, present i escenaris de futur”

Xerrada a càrrec de Xavier Diez, Historiador, professor associat
d’Història Contemporània de la Universitat Ramon Llull i delegat
d’USTEC-STEs/IAC, ens explicarà experiències històriques de
diferents processos constituents per acostar-se a les nostres
inquietuds actuals i provocar un debat sobre les possibilitats de fer
una Constitució que respongui a les nostres necessitats. Podeu veure
millor el seu perfil a http://blocs.mesvilaweb.cat/xavierdiez

1/02/2014 a les 11:00h

Lloc: Cafè Context (carrer del Pou Rodó)
(Girona)

Exposició “Seriosament…25 arguments per la Pau”

Exposició de Fundació per la Pau que, amb humor, ens dóna uns
quants arguments per voler viure en pau. Fins al 2 de febrer.

2/02/2014

Lloc: Centre Cívic Onyar
(Girona)

Organitza: Ajuntament de Girona

Xerrada: “Rèquiem per les primaveres àrabs”

Xerrada a càrrec de la politòloga i escriptora experta en el món
àrab, Nazanin Armanian.

3/02/2014 a les 18:30h

Lloc: Hotel d’Entitats
(Girona)

Organitza: Escola d’Adults de Girona

Programa

Xerrada “Persones defensores dels Drets Humans en situacions de
conflicte”

Xerrada a càrrec de la presidenta d’Amnistia Internacional
Catalunya, de Maria Cañadas.

4/02/2014 a les 19:30h

Lloc: Centre Cívic Pla de Palau
(Girona)

Organitza: Xarxa de Centre Cívics de Girona i Servei Municipal de
Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de Girona

Teatre «Tres relats de Vida. Dones Protagonistes»

En el marc de “Les Nits del Coro”, «Tres relats de Vida. Dones
Protagonistes» és una proposta del Grup de Gènere i
Interculturalitat de la Coordinadora d’ONG Solidàries, per conèixer
les vivències de tres dones d’orígens diversos. Dones que conviuen
amb nosaltres, de les que ignorem la seva important aportació, tant a
la nostra societat com a les comunitats dels seus països. Kadijatou
Nyang, Salima Abdessamie i Gabriela Goycoleea són les dones
protagonistes de la seva pròpia història.

6/02/2014 a les 22:00h

Lloc: Cafeteria del Coro (Placeta de la Font, 9)
(Sarrià de Ter)

Organitza: Ajuntament de Sarrià de Ter

Exposició fotogràfica Agermanaments Girona-Bluefields-Farsia

Presentació de l’exposició a càrrec de Sebas Parra, de
l’Associació d’Educació Popular Carlos Fonseca Amador i Anna Roca,
de l’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí. Dijous 6 de
febrer, a les 20h.

Del 6/02/2014 al 28/02/2014

Lloc: Centre Cívic Santa Eugènia
(Girona)

Organitza: Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat i Centre
Cívic Santa Eugènia

Programa

Xerrada “Qualitat democràtica: representativitat i participació”

Xerrada a càrrec d’Agustí Bosch. Professor de Ciències Polítiques
de la Universitat de Girona.  Expert en sistemes electorals. Parlarà
sobre els diferents sistemes electorals existents.  Diferencies entre
democràcia participativa i representativa.  Perspectives de futur
d’aquest sistemes per una democràcia més autèntica.

7/02/2014 a les 19:00h

Lloc: Casa Cultura
(Girona)

Organitza: Procés Constituent-Girona

Exposició “La transformació pacífica dels conflictes armats”

Exposició de Creu Roja fins a l’11 de febrer.

11/02/2014

Lloc: Centre Cívic Sant Narcís
(Girona)

Organitza: Creu Roja i Ajuntament de Girona

Exposició Figueres Diversa

Fins al 14 de febrer, exposició de fotografia a càrrec de Petra
Vlasman que mostra la diversitat humana de Figueres ciutat.

14/02/2014

Lloc: Centre Cívic Creu de la Mà
(Figueres)

Organitza: Ajuntament de Figueres

Xerrada “Aquest estiu vull participar en una brigada?”

Carles Serra, de la Coordinadora d’ONG Solidàries, explicarà les
diferents possibilitats que hi ha per participar en una brigada o camp
de solidaritat aquest estiu. 
 

19/02/2014 a les 19:00h

Lloc: Estació Jove (antiga Estació d’Olot)
(Girona)

Organitza: Estació Jove i Coordinadora d’ONG Solidàries

Xerrada sobre els Camps de Solidaritat

Xerrada sobre els Camps de Solidaritat que organitza aquesta entitat
als països del Sud.

20/02/2014 a les 20:00h

Lloc: Estació Jove (Sta. Eugènia, 17)
(Girona)

Organitza: SETEM-Girona
Per donar-vos de baixa, cliqueu
http://solidaries.org/news/?p=unsubscribe&uid=e7090003ed02315d92e75f2e8b37377c
Per actualitzar les vostres dades, cliqueu
http://solidaries.org/news/?p=preferences&uid=e7090003ed02315d92e75f2e8b37377c

powerphplist.png

FontFuente: noreply@solidaries.org

Comentaris tancats a Solidaries.org, 29-1-14: Fulards per la Pau, El negoci de la Caritat, Jadins per la Pau , Anada i Tornada a Llatinoamèrica, Premi Opinió Escrita sobre Drets Humans